Skip to main content

Full text of "Lakshmi Shobana pada of Sri Vadi raja"

See other formats
3 sxImsm"*. n-*t 
5,C i. ^OJOS^d^ ^)D3tltfdO M A ^S3,e3^ S$OS^E*Q3b0.3e 3^«S3CSc$ 5&33>c3 — O 

1992 Sri Lakshmishobhanapada - Ondu Adhyayana 
— by K. Hayavadana Puranik M A Vidwan 
Published by Sri Madhwajayanthi Pratisthana 
Poornaprajna Vidyapita Bangalore 1992 Copies 2000 © All Rights Reserved Price: Rs 40-00 Printed at 

Sri Vyas Enterprises 

Bangalore-4 ^edi^q^wso&rd S^aacK* ^>d 3dr;| rfspr^csad 
afcoSdi^a wrfeg 3?>d ri,odrte ! s& €]i ^ragsj^w ^o^^wSj.rija 
«n)dsn,?dfc3>d w^rrt^r* era3d> s^d ^irterfq, efc5*> doag 
sradaud^prto dddj3cdrt,d djsQcrad |j,e ssaaasa 

&,e s^&isetfoS sSd^p £c ssaaaasdo ©skrJJoAd 
daog.&OjCTd loodo ^-Sadaftd^, yoiSdi docaoajfeaftda^Sldi 
y&dd&djsaftd wdd ^des33i?r 3<sdo ;s3Qdd £$ed do 

^s o^&iacda dduS S3^soa 4 5toc3oaci &,e 3=o±>dd3 3$oM&Scfc 
o&o^ckuDsaa QoddjddSrteod sedstosSSa? saaraKd 3«dd5:3:3. 

S I 532g) ^bJ33,0i) djCarftfd ?&>3^Ci) ^08 aCE^fck. t03oOd00&) 

CTC^ab ^edoi)?^ dsado-B^d. &,« ^srar^a ac33 s &esd 
<^dck o^j&acdw dd^ tpsrfdssa ^oararteodora 

Ol)0 odi©53a rt,0vrt^0dOJ3 d,dJ3K)dl$?W J&fcaS^ ii-OWD, wqrad 

cksodsouojCio^ £>dOA)Csa_d ^dood i,e ssaDaasOil wfc^sfcad *«5 
draadosaftd ^z&z ^ci^ ^d? Odo&<$ csaacaaid ded §4rfo? 
tsfiDCoSd 53»^a3S 4 Sris ! cJj5, w3aa saaoaKd £$?d ddd33«&rj,35^ 
srogotirtdod) dGrfodort^?^ ssar^oed 

& rt,od^) I,? did^tsooli^e d,35s;dao:3 ^caJiSssarb^tfjsgdi 
^odj3?dd ^iort^ dj^td, ^sSj^ aSeroft ^0^00 rt,odris? s3,sas!?j 

£>,? &/secs3 sssaoasi doe!, erodo&. in 


S3i s , 43e€, s33 fi ara 8 ^rt9ocJ '^rades^sfrtojak*) z^djse stock' £>oc& 
«3e3 ^0^3 $$rtsbc$ &$ aaste^d &92?as3c>i)<£)ak*ra $Srft^ 

edoaksi 3,ioS>j3 &aaa. «0 dosd^rlvsd, csrtcS tforftf stoort^ 

efja&xftari g^jw^de s&ofifcaoij&k. «o3c&c o&£o ssoao&rsd 
soO&sSuft s^os^do efc;focic333of do. sjrfd aslj^roii?^ &,« 3jo£>c££j djro^dj jjcaAdo^do ^odo 
oijaeroolraerid? ^io £>a§,o;3dj3 &dDdr3dx rfec&ifoddja «d 
^eoioo^d?^ SoCcbddOTS?^ &,e ssaododori £>d o o waot^ djsrar 


i,e o^j&srd^ roda docg&o^dido. deddoog 
s^did^do,. «deo3 «* rodjs l^roarass&od $&&£ $d,d<$, 
d^ssdoda. '^o&j $$PQ foooraaa&ood yf^eraoS' <aodo §,? 
ssaTOKde c&9red. wjdd,^ Kjo&n<?rf so&i deddj ?i)d^2ooc^ 

52:10 b,e ssaos&ort ^o&ssAd esdood ^do soorttortrs dds 
sfcadfi^ oJjaer^sad deddoog. 

^y ran saKo^d. ^d^ Soorfcidi djs3, ddsi drodtfeSods odadjs 
.ssoiracjdo. drtddtfcb £ocU> SaJddS dradd?&. 

ua&ro^SdajJFQod 333,d^&32f\ ^0 adCAcrad. esddo xbtpsa 
rt^drte 1 sratidjdtfsidQ sid^ ws^drd^rteftdoi 
raS^32ol.d<£)oi)js J&ed adioisdi dd£>urad wozoodo <& 

dj3odd?& 

V d£«&3& doraadteo dotf, erodo&. 


s&ortcxfcs&osacs oa v . ssaoJjau tSe&o&ojs doesfc&b, rtodiM Ml ■2?d~ s^r^dcrteddo zzizrt dddo £.ccb £d,osd £cr^ doiidd^ 

w?Cddc3f\ ;£3£>w£o?dd£)*.dod &,{ czascotsd w^e^sd^ddd 
wsbsod djadd desDSrtsfsb., SedoSdo^ edjrte^o ^cr^Ss* 
dj^dreddQ ^tfis&JeSou Sd3 te oiae&s?3oi>o Ti^^ssd^ ado & 
&iaeo3o£>o3 ^d^ xioded Scdodjdo rfdorl ^oijjed^ouodroctodjdo 
S^rd s asSrsofloi) pdo^&ojo?^ *3o vociJidxdidjdi. "<sdd ddsSdj 
agdd&ia^d, 

c&dijsesaj sSdes ddtfo&dsie 
ziddxb &d:o4 ddo sjddoo 

S3saa3»d 0J33djd« $3<XbO sad 4 eoossd ?E>5o3S s ss?5r!^ 

^o&ao&do-ido^d sSedcsragdrrrt? djcssdj «dd£ wdndosd 
d^^jseaparfdddjs sissa ^d^ aijscs^o 

coedj S>sk fc «5tis^)dd<^ dijsod agcfc^ don uddoi 
sn>3 ds^d<0 e?k«3aa*)do£>o. 

Sedj 3§vOdddOd5d •* dj^j, xiso cftS^ asacS,* <^o^ 
dooodotojs ^oSao «<3e3 dj^Srtsk a^ fc od ds&o 5ara<£) ^odo SdA 
cteb^ «n333a^di>©lr §,e rtjae3330|s^f& adorf ac5aro±>0D3dv'aert s 

&,e sro 6 j3ossidod, &rae3fo3. bfi wcis&sdos&g, erootoA k 


zs\tt d3«5ato«£o&» ssac&d ddsotod^, 3%Srt eds^ aracfcss w3 
sadaccbaftoyJ ssadod ass&ira ^ daorW sjdtt »^rcfeii H rtocijaft 

|,e ^srsr^K, aea^fccdcf 333,o&)c3aocad £>,« OoOkdcfcS 
sgjoae^dda * #jac&o±>3q, sxnsiaa »<3aS rjo^rt* sarto sgjrorsrte* 
aSja«qSe5otooc3 &,e &,? ssaaoaad ajps^a&^sbrtarasan asa/ted 
iiodd?^ dss&dacgda ^ztoTOaSrnand. ^da <ao ateyjd |?5?o 
edras^tegiadrtssa o^si dd?3r1<?r1 e&rodd udsonacd gda:§ 
sadfiiwarta^da «aoda SoadjSia^, & rt,od3d£"3od <^o^^ «3e3 
«ro3^$ &5rft& aifadwoda xSdaa&sTSedoSa das©o3 a,? doiaddskS 
wtogaS oepsidoda sodQ.esap^sad sida^ «oad s daja3r 

^3 saoaofcra ^drtrtsb, 


do&aid?^ dotSsbdjdd aka^rt sraskdd a?rf d£ted s|da£)d?i^ doo^ 
3i£ o&j&crad. «sid 3* of^e&raed^dd sftto sbjS 7^3 ^.32533 
djoacarW rtootood ertdo 3rfdo <dsk fc diooa^ asgpdr e^,u 
^DSfesroaS). dodosS doo&dd^ doo;£ do£do diioddcJ?^ 
«£>ed£-a*bd diorte* doog &>o s dd das! sfc&xbQ Woka?} 1 aoK>j^ 
sjd?i rfsbodO rf3o±od £* D33do &ra,e:irf«?rt &a£-d;330A>sJ 

aJja^rf wdrd wGdja -^d d edds, d^ ' 

dja3e330od (j^Gtoa&a^ wd^S gjadortoirad 3s Sosdortejjd «d^ 
sj3.icJ3.5jd 3j3,dotp3rd^3r\d. 

sWo s3^d,doeccbrteb Soerf *to ddd<$, afcoft &><&>&d ^ozoods&i, 
a&^oiraA iddo Sd^ dwoao&d 3* $3o±> djarard.oiGess?}' aSto 
afe^orta ArtO §>,e dja3£330od <^od $3rteb ^^ waStfss^, a»jKfeJd<£> 
.aocl |,e CTScsKd?!^ &,e dad^rassdsi^ &,« oado^cfcjj^ 

"«^S«f ^edi?35 t D30i)C8 ^dfSrfsfo 
hjt bjt ara 6 ae;stee$F ^eaosddo 
^e 3j>£>s&3dodog, erac&& XI d&ad. oio^o&o^roft erododortja o^jfesrtodo;! soOob 
srodd^ds^, siskaFTfcd z-odo odjsdr ^4. «*d^ '^edeoso^'doda 
afoio&ddjs wastages, ofcarieraddo. <*«!d^ ^jrar^^os^dd 
cs^ogsroorod .Dags* aoofcddsi egjoarf&fc aq^jajrarsad edjadr 
'a^rorfsisps^'d?^ a^dd^ cits* oj^*jse«j»<3cri5 rtdgart Sorotfdra 
&«)OAC3^d. 3* sSdj3<wS doa^rodidortja sbaojaedrodd&i, draacs^d. 

&$d TOSo^sfei^ J^edDoSrl^^x.d ^ $>so&cd, tssfeti »0£><£d, 
'dsto dados' o^e&flejpaaoSjsii, araa add &M!£o±>sj3, 
asasbrtddod daoa "ss^ddja <aa|^ asadcD sgjosrftfdo d,.3a5j30d3 
e^e&sejpa^ob ddd?ij^ s^osra sj^S ded diooaad ddrfrt^ 1 
wroddsJoJjaoarf &rao:$sfesn £>di3br*i ed^S *)s5dfSato5Sj, 
aearoid 3? apss^, edd ^o^&ro&sd srooS^ &ad ^ri^a. 

'■sdsSq, tSs&J&rftk wddojs, fc eo±>do £^?3te£>f\ irtdo&raoda l^a 
a^jBriwdd agjoarfid dogdas^ rads^daTtoQDCk. ^de idd ^si^, 
aoosrodo ^5rt^ doiiddd djrarfrfood dabddstek zodA wddd^, 
esk&SoKfcD aodo |,e dOwao&o roarojsdsij, s^arab^ed. 

^cfctf ^ed^OTo&K) ^drirtek, \u odrssrtod sSt^rtSod &3&do o , doa3&ra ^ddjariodoi sissciosi 
edrrteod rfe?rgS33dd> Q wsSort #rto33 w^sfc^sfcii, 

koarf roods aroaj *doo±>de dragdod d,.sa3 toc&o 
a^stoeJrWQ, asactoJ^cfc ^r\3 K?sorf asartjs ssMoasfcfcfc ^djSj, 
33ac&>djdcl «±>j30ij we&ija^tfeSow douoaod §,e statoddsS 
s&taetefc 3* dddsii, Ji^dd^, eds^oad ^Ao3jMj,d» (««sto 
aSra^sfcjj) ^dcS^ ed s o±>3 dradodjdd da^oo* <^dd gdods^ 
radrtfrtjasx!© §> ? roaoaasd »o3lator£DOJ33d &,? o^j 

&,e V aaj^ok-ae^rdo. xni 


diaos&spaddja ts^SbsJtJcfs^dLra «sd I,? ssaoaKdo xio^roA 

;3d33fc>;&>g3dSOTA zododoosdrod fcjsstpadrassjd Baakrrte^ 
5&&iBad ;&& ^3J8 sf&ctood wda.g afoanfrftkb, &raeoro>d 

w * -ft V *t C3 

«ra3d> tos^oStWsjj^ j&ygrte&i^ zitititf^zij^ diS&oa.d. 

a^o^e^jacdtd 3jdǤ3 &,essao3Kdo dta^d a-od: od^ed 1 ^. 
dDo^*30 6 533rido Q &<% wdoortorf^ clraddraduo daorte^-3. <^d^ 
£>,edj3«>Fd,«, aaa^edd ro,oskssaodjs 3do fc &>,e*Bo±> iie^djs «d $>,<? 
€ do£)dd?J djoar^do «rag!do adi^r d^dosfyteod &>o&d £>zkif& 
Seaoad. gj^&ogosidja ero^di ?fo&ra?dgdja de^Otfdja <ida aaLoi 
^e^zpdsarfrogdjs wd dc&ddsi s^DsrfiOod ^de o?Aoi> tj^ei 
^Srteb d,&3s3ar\ tsa^sfcfcd 3do£>dodi «&;&3 ed 

^3 ^d/da aaoaafcra j^drirteb, 
bjt aSetssdd dog, eroc&&. XIV 


<-3do tS^csaddja o^?i saaeak ajs&co&rttod rtzpr^sad 
ws±>jao s rt,od ^dsij, eskssaaskd saskt^r sa^narf ^So^rta^ 
tSs^ft efc&ssSd$,o33? <^d<t» ^d^ ^dd o&asaddo^ao Sera^d 
saabrs&b, roacraKOrt sidijtortod oe3oi>© doa3 &.« SoC&ddS 

■adosaraS^sad addfio&od tSjaQd & dj^dc&j, ?33dj ^jaea 
^o&raeddfcided 

^ doortodjo±> sadcii, ogarsbxiogaa djsdrtfisaft d.-Bc^ dO*i 
sKo sfe^fcto §,«aoOs»aJM rbdorte* esbga^ sragoartO aodo 

&,C ert53SoaSdod, tSo^JSdO. 

^ JO xv «a*^* denser <Lroc£,o#rf<£oi ara^aestorttoo, §,« e^e&rae^rf sfci 
l) e o^^tTOoaoiifacJ sfcte&e&ortotfd ioa^rae^stefcii, ssac&d 

^rfd ydr&s^d jpa«S rraotpeo&r dxaoocaci s^g/tos^, 

«3^tocx3Q sbocfctoaft wa&ift^n s&oajfc&a^ sa^s* 
aoBo^TWs&aOetfoad §,f QtQ &u o ode?oac&>akzSortja - 

o3^eod,OTS#"os£>rtJ3 - 
<&£>., &3k Jrtob. 

esjOrl s&ogs£wa3rrte ! ad oj^eaaoaakraci© &e «3aaoa&;dja 

— ^532&d0. XVI sie&a 


ioix>4otiu$ toocfc iSdaod 5 

sJjm?«3 esotaab 6 fcoj^&afcS 8 sSM.J.a Ldo±> 9 

wozooss sSo&sS 10 

sfcoi/Sg^obai^ 11 rtdoafeaafci ssojaocsasifjd cioc&3 8 

sraerartdsk^ Cedo&otf 

&te3 |,e so 13 

sS>or\c5j5e* ? 17 

dsSrassrookrad ««3ssd aSeAdiSd ? 20 4 s&c&sJrt siracide sfcorWTiia^ ? <adc& afcljteb rocxctort do^c^^deS ? 
ioftrf stoaSsac&aldo&K ? 

asadrte* &awrfc> 
sS)o3,5S rtoredsfcrrftk 

sSjo&u ©a# aSert 9 22 
25 

26 

31 
33 

35 
36 

38 
39 

40 

42 

44 XVII 


deport 33tgoi> -As- 


*^ 25>*lSi<3j3e & 


rf^ofcrS 12 CjJ3 CiiOSuf Cj?»J 

14 «roSO?(Xb Jo^Ortja j3u&> 44 
46 
47 15 a^du^ciaoa tovbfedde<D 48 
^csosd ^oixO, t5^toc!C)d£)OC3 ? 49 

sragqra^rteb 52 

«& b «eJjKt8sbs#? 52 

16 de&rf asttf aS ? 53 

17 £&■*£> e±ioao±) sbaDsioxad 59 
Sj&cid €j3? 33 61 
£>s|£agd Sjmsj 62 
ckd,^ SjaesS 62 
NsasoijfSRrI Sjaesia^ 63 
s&oarteiO. locateasfrfe?^ 9 64 18 rtsdssbid £>d, sb&i sioafcb 66 

19 txasstf 53sbSrta&)ocJ ? 73 
&***« restosfesr^ 78 
^o^&o rasSisSzJr^ 79 
i&x^sSjs rosks&SrS 80 

20 ^o<3,?fc s3§o±>r joababs^deS ? 82 
dad,ek soofc<33 t g,o&2 J dd 87 

saokarttk^gotoaidsS 90 XVII I zzazzz irsocow, 21 icjsii c£>cfc>V3C#3eS ° 


fsrt 


5cj si&Ss ^ocSScifseabS 

S<35^Srf 33,3233 

E^siar«fooiloiJj5Jd 22 dsfcrcaw?j ds&r 33?dort sisag 

23 zoOoasJ xa^tean;^ 7 

24 ^asa^art*? £50±>o4 dQ£tt"* 

25 ^Atfowod zSedort s&cfc>s5 

adadj Sdsic^ 28 e^sSdiSd^ ssroojiraarlo 

c5jsedde& 93 
97 
99 
10( 
1(2 
103 
106 
107 

110 
112 

113 
120 

122 

123 

128 
130 
131 

134 
137 
138 

140 
142 
145 

149 
153 XIX i^crfjoocfc rtosorttb 29 &>dd rfjae^^c^s^p doo±> rtorosgprar^ »jC2Dwi, 


157 


rf?=2jr £>d,tf 


30 


dart s<s?oi)3cd sjad&o, 


160 


oo&d «n)c^«!J 


162 


rodoe^3<£>ort d,3doi> «rod a esi 


165 


dAidj ^SS wd 


31 


oojd soOii darOodad er»Dt3 


166 


d^art ^c3£>% 35frt© ^9, 


167 


|^Srt rfjoe^rftfe s±<$od<$, 
cJjfo&eXOKEddO 


170 


saroo&ra ato^drrteb 


171 


rfecSjsesSdfSSssd do «?£© 


173 


53cds5cci3acJ Ood 
s^te&aos' do 


175 


35 C^)S£>0J3Sdd 


32 


3oO s5edcs>rtodja«£ 


176 


7fo&8««?, »a^ 


177 


didjda^d 3«£cj &«j»f\ 3^d 


179 


dod.S do?|<? sSosadd^, 


180 


agtfSoi)© §3^5* Kioxad 


181 


$s^ ssdaod doi£% 


182 


jlosfcjwootodQ 


33 


^eSdoxaci, ooddoj^ 


184 


^ctod do SSj 


188 


oo&da^ "rcfcd dort d*i£><£ 


191 


«rt tf& 4 «i3jw« 4 


34 


<xb^djae$ sad dorf dAS^d ? 


193 


dwtfcto <ror&> d urt 


197 


des&rtort d*i«aod xtosOd 


198 


dOoi oiraert ac^ 


199 XX dx>cii:X,?d 


£>#2j, as3re;3 

^0$ SAu3d3vSO±> S>,??33O30i)raci eoeooOol) ded$oi> rtdrd<£> wdGod $s^art w<^ 
MdOod $«^art dd 35 c-oe rtrt«rt dpdTKS^d rod sadra 202 
^caart dds»c?rfor«i<£ 203 
dSrl ?3:5?J.roDi(% 204 

36 ddooiooSri ddocs &do <D?e3 206 
atoil &?oiirdw3ofco 208 
oo&saod ed<5 210 
ddoakQ, rftparcpaSdoddesfc 9 211 

37 S3^3 $£" tfdilraddo 211 

38 dOob 2S3dosf\ &&dpo 213 

39 dOrf c*«09, 216 

40 dorl Sod sso&rteo 220 

tjd.^C33ddoiD3^dfi 221 

41 t3d&0353d33d raaso 224 
djcrara-^aoa^rte 1 $ed 225 

^o&odjfS, 226 

42 ^kb dssd eJjaestoogra 228 

43 8?,<&£>3d0 tfedS wsad 232 

44 atfsaodO 2-od uasaod 234 
Assb ?33d3d.raod 

to.253.odi GfSO^ 236 

45 dOO±> s&ood sSas^d tzzoi 238 

46 *,d_art ddasoe sSorto^, 242 
03*i£ed dedjaetf, 244 \V1 £>CC3 zpDrl3^c3 


47 


jpsrtciaS shears ziczs 


246 
48 


rln?aj?:3=33 s±E3d -2k£v3l!3 


250 


-J -a 


49 


^Brt O53j03d Sk^Sb 


254 


£30 wo e C&^Sfc 


255 


djseiDdjseci! 


50 


oi00i3 C^50ao33d 


257 


re o 


51 


2oQ Ckrf OuS 20,333. 0C«S,«i!, 
pg ^^ <& t) u 


260 


533tid ?5<353Q 


52 


^ ccsooiiort sbdosrartsii 


263 


eoiooss sic#:3 


53 


£Qrt *JDC8JO%s5 ? 


267 


o 


54 


rforra«33dra 


271 


rtort &«3c3 c&cSSoSo 9 


274 


a&a&cSd 

iJ vJ 


55 


«rt,^2^O50OuS 3gCO±) 
Sx3jar3£gA)u) 


277 


zasxgs ssort 


56 


JoSjSoeejoio rfcte 233d;rt?ii 


281 


sfc&J33#o3 


57 


okc&art acte&^ofc 9 


285 
58 


3c3 ^odo&ja Kc&r£> &.esJO 


289 


C^cMrteccS 


59 


^s soeo «j^«#a s 


293 


5^ SfcoAcisk 

S3 


60 


Bacsjtyxbwi, £>acS ^ 


299 


c&cft&Q ^s&ab 


61 
301 


33033 S^OiOOCj 


62 
306 


»oi^ ^esaotod 


53 


§,es&,sJocSdec& ? 


312 Wit 


64 X3^^!33333;c<C3CiiS A>CS &©e«3 316 

edsstfrt*?© *cto &oeeo 318 

65 DoG JodjordSOuSO VOSjwOCESCf 319 

66 dcSocto ^crad cfcrask^d 320 
cscijssjc&d^ 35 fiiart^ t&zi 321 

67 cisjodo wrto±> sfct^fci) 326 
sSoo^SsteS^ ^eO*)d tSood 327 

68 ;&cfci &6>e8 dsio skoOSfi^a 329 Na)^3 W^lOwkO 


69 
333 
335 


'ro^drfro^ea^siio' arfdr ? 


337 


W^S&SOUi^OS) 


70 


dOrt Cto^5S3CSr55e50W 23dOC±) 


341 


s»c%rt afc^A 


344 


« 


346 


ijtoix> eiortaft? 


71 


csc^tfcdrf^ dort &,o±> 


347 


e^OjTaanaj 


72 


&i raSoSjaert. si*) s5 9 

5 _£> 


353 
354 


c3edraetf:ko3, 


73 


Sbaii0coJ333r ^2cjCP3538 


359 ;3ojgsA>QocfowcJO ag,a^wa8iesard s±>o33,#r 361 

sUio&sr&rasd ?fo& o&sdo 9 362 

sSaSos^ saqS si3 363 

74 ^C&OSfcfc^ &» 6 C5>5S WS^SteSO 364 

^iojoocto cStfcfck atodo ^ 366 XXI II ascj^oOciid^ 


75 
368 


eirrfdo&do oiraefiSxxbdo 


370 


ricqScJrdiO cra^ sSorterteb 


370 


c&i^d^rWccS 


76 


£3d:^ iiO&3Sd 


374 


e^ &$ Sdej^rt^ 


375 


desi stab?« 


77 


sectete 2toi>5J, «*& 


378 


xsdjssjg dwoe^ jjoortso W)ot3o 


379 


'spasiodsaoii' woc3d?;&> 9 


382 


tfoo«?j3ei&£3 


78 


ifc&Oa^ 3oOOlot^c5 


383 


rtefeoci, s3ose^ 


384 


3533^^3 33Ci3^clQ S^Cfc) 


385 
79 


3j0o±> rjsa^fckr 


387 


oc&id^ askdjaaJsS ?s^^?3 *> 


389 


«5QE3d£3?33A 


80 


xj^^rd© sSjari£)rt a,«odO 


392 


ooi><3£ seesjorl siraerf 


394 


133 & 0&S5333 


81 


$3S&sj,o±> of^edjscrf 


396 


B?ja s e.5skE-o£> sjd & 


398 


o3SS33CS33dCi<£) 


82 


?fci&$ c£?o3 


400 


wdssdrts?^ sfeg^^jSrftfc 


401 


tl^&sjj weadrted 


403 
83 


^oslcSiog, 


406 


yaojart ^2oej5oi?rt 


407 


CTQ&oxb^ab^ 's^rac&s sjraok' 


408 


^sijrss^ SdOOJjS^ 


410 XXIV rbo^O xr,ro=j 


rtdod?u doedco c^rocisil al/ad^^e*) 84 eod^paofcortsk ed$ do £,.«?;> 85 tiodj^sooi) &d,£rt do?5 <^o 
e^jpdrocj Sid 

ad 35>o£>o3rtja ewr&iid 

86, €?d?3 tpartj 
rtdo3 deddood 
rtdod rad^eS 3S^d ? 
rtoddrcJo ^dorraS 3k do «- CD 


87 


^od,S ridr 
dedeJja;Sd<S uo&d 
88 


S33G233333JdC(f3 J-od? £330 

3330C33^ did doaudo 
89 


dorl Sdo iC33d djsa? 


doo^_s ssrt 


90 


D3^sO?dt33d xididr?^ 


<D?fcX> curtiS 


91 


Sila^ ioodd& otedo ? 
dododod a33| de^rte &S ? 


«a Cd£sd 


92 


isacs 3>ort «i 93 d^ ^<xbod,535id 9 
dd«£d dd 

94 £>E3d doraod aodde?& 
wdicd^e dESrsdeS 9 412 
414 
415 

416 
418 
420 
421 

423 
424 
425 
426 

428 
430 

432 

436 

437 
438 

441 
442 

444 
448 

450 

452 

454 
455 

458 
459 
460 ^eJjaetfd 95 20,3^ sjaoijo £>d03 trodortjadrteb 462 XV 0'y,w/'*J Cs.035 ijsSfi 505? 2=W zb^oiicD % 

97 
98 efj, 2ZiZSz3 c&azfe^cSi cf?n 

468 
475 

479 

481 3^ ^ouSabr O3SjCS s C3i0±!C3Sd ?*>rta cSoed $$otb *te 3^ c5j3uS03uJ 

99 o^* tfdnaaito a* 9 484 

100 ztit&attiQi ^cradcfcS 488 

O^D.^CloWCJO 33C&Cft Jj,o±> 490 

S)d&® ec^3 woacj^S 491 

101 3sQ &« ?33rtwO sSjs&cS 9 493 

(33rtJj£)0±) <^Cp3ca 494 

102 cte&^stod 3qAs^ atfafcos^cto 497 
&s&S SdoixS, tfo<3,£)rt &afc£>Q 498 
s33oi)o£>7l dc&eaa c&tora 500 

103 an arteb !ira£oo±i Aecus ^w 502 

SD03^33a &£>?33:±) 503 

eroS.d Oea.e*fck &i5ed zdocicb 504 

j&ootor&guSto aegiu&to 505 

104 S330^i^-«4doi)Cija 
ss^fcat^cto 5u 
cSes5eocis3&3; s 5 .o&r 508 

<-> ue qui 

105 ^bdortc^ wo&ot? «£drart<& 509 

106 §«3H^CSSd Ob5&<3 

sKtora ^Actocto 513 

dcdcf aSjaertosd 514 

distort* - tf$ sfcrftto 515 XXVI 
sSiuJo^Oj-5 s&?5 107 £C&>fY?c5 K3 fJ3Co33d 

fc3odos> «5i53a si, oiert 


108 'tidra s&oes'-oo tortccb cioe^ 

109 ofcjskaetftJ Bid gs^cjijj 

110 ws^iesraafcS S^ck 

111 sfttfosS SdwUjS 

112 «^c$d «k fc «Jj«*jjS sW 516 
518 
520 
521 

523 

526 

530 

533 

534 XXMl 


xwm gjse^dd^ sSod&jOlort n 

?^!psrt s S3«£) JpwVaf^ sswsft do&d ddsi ^zpar^sSofcoo&S ? « 

^do tf&Soo&otf §,c SosaosK crio.Sddc& sJ^cdo^ 
sJ&jae^sjaA sitfo sasi^TOepdaaaaatod |,eddook z&rairf 

?^;£3rf 4 ded;€o3ood tfjsad srftid?dirt &««#rf !" tfrsdort 
"^jseda" cScS^do ts&esrard. djad a dort «dod rt^i "aoOrf 
doort^srart©" £>odd SaOcrfoo doort^dojaSr £>ojo «ds^ sicra 
3sir\d<£>" aoddr. ^ eqs,drs5o5o doorttf «dd rtdrdfiD, ?3dAd, 
"^cxdoo dooritfdoja-Sr" aou sj^Soioja doorttf. &>erf, "&rae#3" 
dds^p doorttf, ^ ^raez^dd^. 

^drt^Xi ddoajoo ddcaddoraddq, ziQ&ti 0(6 ^ato tfd. 
Tooddjs^o "riodrf" Soodddo^, §,esoa doood 3oetfodo3 
"tfcddr Sjaeurftf flood ^odo&r" «d?Jdo ed«S Iradtf doeeJ 
*t.o&odd djaS^crio^uo, s>£o&d^o£ sSd^ wri?ra^. 

o3«i, ded^rttfsfy de& £>£ gdrirffcdtfo 7 a,edoota> tfortoK) 
doood 3oetfodo3 edj&oWjSS acasg,, Sddd s zpartd^d spado&Q, 
©d^wao tfdossa^ctfo. edood ^jae^ddc^, jkrtora&rt/ 5,edo ns3j,d<§, sfta^cio,, rtorad^o&ja &£>g,do ! 
3,»atf,doroafc>, dojada «So dea doj&djaetfdsStfcto (ao^sk^ 
3o£>d tfodort roS doaad doasaroak ' |,eddorfaSo rocDrt 
tSddjasW ^onadd dxioa&s ! dtfd sra£)rt wsf SooddSstosi oa« ! 
edood "^jaedcSd^d ^agdooaokrf !" 

de& dedaTrttfsJ^ a^oa ?*5a/f edort S>oa?5<xtoc£o3e f 
tf*j£)*iatoo5o£ ? ^o wtfodsraotoak. &3odd §,edo riod^afc. 
tfodort 4i,cdo (Sj,eso3o iodsacoorttfo z-odd ?5edodjd5$3, tfodo 
atod dofyfc wsfoatfoaddo ? asanadd *},<dooddd£ 
edjOrrfvaft a* uoad o do ? ed s arrts?an woad o d sarf * d,^ ! 
|,edo rtod^oto, Soddo ©dart 4j,cctodo. 35$, dodod dciaa « 
doorftf daL tfoda rioddo tfrfrt deodsaa&ratf.tfodo aoOatoo sa<3 
ad^j xJja^Epatijron Ro^. rioddo odsiq, slraea d&rsidode 
tooad Q do. Krtsa^ojo tfdoraarf&a&ds^ txdo* woadjft. "&,?3oO 
rfdojuonoi <Ddj3,f rooo xidorf, ToSspart-saO £>ow rioodd 
ria^clraetfSj aa^jsart©" iaow erod a «sJaod ^afoodd doouddQ, 
TO03A tfo<s>3ddo. 3* <ao erodesWja ?3ddeooart odd esSodil 
ssadd ^d^c^ doood detfodo^ "tfodjdoaodozoda doodoep 
dj3<s*A"A)ddci oddo 'e-<£)do dtfoaionaft dodod^drffc&jaod 
riood d?dd ded a&sato &t3 9 o'de£d ? daodddsfcj, 4^, xidoodjd 
docO^. tfjadorssaft dja^. ozSaton odj,id5^, rfddo 3>rtdo 3^ 
dododo&uau^ ara;J edsSq, ua*d. djse&aafoaft wodo 
doodsartaod OTfodort dja?a doaad. 2s#S)o&ar\, djaj.raa^d 
doja^rotoft toodo sfsj, wdo^dxiaod riodort ed^aS «ro£3*)d. 
"?od dort Sdojrad Sod^oSodo oftaoaajd ? 

^ oassdo sfdo^ 4j,?^oio «D3d 5 ^ & ? £,£>j(,do 
dojs<Sr<do5$^ "caato" a^af, wzpdoasiaod *S£*>&aoac3a_d 
^dd^ a-odo 53z3aS s £>d. xjjOkodd dooudd<2 <o«^ d?da>rttf 
Sdod ?3adjasJ s 5foa> fo<$& 3oOo3o de£><do ©wad ridrfcdooaS 
£>dosY dsaa ?5jseanart 3,£g,d;!3oa? d^doaoaio ^ ifja^oSoc^d 
Sdojscssxdj iirodsadd ddr<i doaastosasJ iitraddoaiOrt. ^do 2oaS3 ro,dodd<^ &a«3atoQ aoo&ddsto tfdri "dcrioddS s 1 ^ 
<£j,otovad <u^aort aoioa^ ^eoaouopoto^" <aow dzorWiO 
^ooddcraft «c^rrijpE"^533A dojaswoad doaosoa^o e$d;jas$d 
sidr^daftd aJsdro&atosfy dodo $&3ddo odcoOAoarf docdoo 
daSoddstoA wodo TOcSsSd^ *)ode& deddrfo^ «n)do*d 
deoajpdaaa&o&ad og^&ort 'aoo J o£>3d ^Qerf dedeodjarf 
djarorrisadaod os^ wo^qrar^vaaart doo&o oiOj&ooio^ 
W&J?aE"drtja9Ad ed<£ ^SoSdo aatod^S. caad £0 
aes'rrfrttfja doioddsSlorf Mods', edart Todo&rScsadodOodojs 
SjasSaSo^), soCdoddjidojaSFOio xid^ votss'. feert 33533 d^rtood 
trots' T^rt^Q trots' oe&otood essrfsfcj, sj^AoajJ roaoaKdo 
odd doa^fd coascdod© aoetfodos "^,^jaesS,o3^533^do 
saoior 733953" d*od a ddo doadod 3o3 kodo, Artod AS SoOdj 

§,e ssaaoaasd tforo^do^r dododdSrfo, ^d^dedci 
sg.dFtJabos' doda^udds^ Sodo* dedrfs 1 ?^ erodjDrfoa 
&,(°3oOcdoo dOAd a-odo djaddodo dosazpads de<£o3_d- 

ado Xzpi 16 drtesF djdods sidr^edoosOg I 
KaoS aqgdod 3oa sSedrootofdrdwdjis I 
o^oJofera d,o3jaertcfa e^eo&ao ssiodoa^s't I 
$3^ dcdoSds godjO derosadroooioo djdos I 
oftso otoOa^esJSao deds tfsoro eacrfor^d 5 s^iss* I 
sao sao ^oofoarcF <D^os3arK)S ^jOiodoa3a^dj3^^33 I 

'u,3oj3 S33,df?SoSoS^ ft*? drtdos'sSo adjowj, £>d o do 
dedrtsnadjOoossd adororod doiofyd djaddSo^ ^Scfiood 
Shakos" ddAdrfo, wdrfo o&ad oftad djaddrfo^ dSd eacdor 
A^naA do^oo zooSotfodrfjae e <a<£ djadd?^ ess 1 ^SjMood 

dOdoSd^oioja &=ert d^d- jimp as&ex) -deaSo aoOaSrcdoSdjac dossal I 
^3^ deddoafoo d*odo tfdrdeddoofoo da&s II 

dosasaoftds^ SeJdsto. £>££, dedrterka <£><£ ded^rtsrtjs 
egatoda*>d « djaddrf^ do&ddo.' 

"^esaaoaad ^srtsk" (rfOj&jado a^aaa^ocdo tfc^ci 
odjO&sJ rtopSoto d,tf&;j) <aozo saja.Brfcdo^ "aSotoa^csaA" *jow 
ffite#5j gja^dod tSeg,^ ^d^ d s «sotf£sar\d.- 

"^sSo^ &d^ o&^de&o&radsJ a^arioaf, wSo&afy tloea 55^. 
gjaedrfjsod «€ asto&sJ 3d erodo«? £etfodo3 aadSjai^tfa. w 
^osron ^do^ &do ra 3?^ zad e 3daoz3an ^uj^jaodo siooAdoo 
desiirt^ocJ sj,eo3c33ci rtd^oaaoo^o « a£?3 uocisSrfq, tfSOTooaft 
dd siaortjaodo ea^si aka sao <Ddo &3 Sjad^rfq, 33ao*i3o. zostf 
ded^rttfc^dja e-odo tfododcdo dooddss^, &do&etf doood^ 
rieCAddo. ad^ dotodoosOsad !" (3$. 533. dja sj. L2.es.) 

<3dd rioddr kend- 

2-odo d,5add s^ao dooacrio d^cio I 
Soddd deaoriiS kod doooddatodo^o, I 
esrod do&do desk ^s^d dofta^sjan I 
Todrd-jatfrt aefcd^ edddd azpartd 
tfdor aioej/i d,eo*tod dd §,e daJoddrf II 

* 3e3s-<$o±><5, zodod "dcdja?$ s " sado^ ^do iSs^rf ! 

c^oarasado d-jacsadorfo&Q doeOsJ Sd doasazpadg, d?£>e 
tpartd^rttfdddoja^ ^d <aodo d?«?d- 

"socriofyd (o) <Dd^D5i <3ad3ao3d. 

e-do fc do33a&sio w wf^SjaoOrt &ea*k3 ©Scdo&j, &jaea sS^. 
3s$, ^odoiord;*}, &»{afca<?*id5!ow 2?ad<3o5ood tfo&iotod of^ 
&d^<D3 3d yodo«? ae^odoi sad&s^tfo. te>d) rood u«?S asto 

4 *>< ots A««#s Bid I^dridoo^d^ ©a^edd do?«5 dooft ^5^ sas^rdoso w^s^e 
SeJaoaafttSOj&raodo a^,»i4,t^. wr! doodo^ddoeo oa^sido 
djaetfsoiitfoartoo ded;€rt<£o &do£>siiOrf toodo «3 
aa,?jo.%do ds^ £odo rtc^o?^ ^ doaa od^ oio^,d<3, 
d&zparrtddq, ^jsdodo^ ssdcrio&so, £>do&5S dsto^sS toodddo^ 
s^pxioo soe^ddo. rtc^oo ssotfo eo^oJo E><5,d tooddd;}, Scfysan 
22r\ac£ aad sfaossaA 8<^d aba 3530 ado^a Ajad^dp^ ssaO&ab. 
&o93 dedirt^odja joocjo tfododato dooddSq, £>do&d doood^ 
TJeo&ddo. ^oSo ado^ dakrydcsad (de. wa. 0.8*. zpad. «ro. 
o*o)" 

dxioj^s 3* 3d deaezpartdg epadirttfdd^ 
d^osd^udodo. ^ed KSdoad,d<$ «aded3 doed ad^ 
dooAdocrari<2 dodo ^udd s^saoatoriO ^ tfdrt rioeooddi^o^ 
dc&etpartdsSd^ ero^/sane^. «<£, de«sd tfd k«Ad- 

"kdo., £>do da>o xsa&tf ddrrttf aedrcriood dciaa g,do 
d035adsa/\ aSd £>o*id a a^ tt^e rtd a d tftfrt wi^adronuoj&iaodo 
dC3aj«a3d£) folate oSjaertSd, doado^d. dedaWo t-odo 

ft. M *— ' -CO 

o&K^ft ado^ddq, £>iyoOo yossaoSodSi, ««5>oe^A)ddo. *ja?5rt 
^35^0 2uodo rtd o oo ffiotfod?^ s^daaa a^si wodddq, tfao&oo 
«d?5>A>d?k. ado tfacaoak. tSOd a>oa asaO £dopd aid tfado 
odra sidoodjd^, ttef&aio. dedaWo gjaetfaidpaddo. ^33^0 
w«afc><£> doja^rdosaA S>o3d dcdrtsrt «sastep3o?io. KtoSxSoo 
«d?d Seadsk. wsJ) tfciA&aart de& rioakcgjVaft adoedssarfotood 
doadtfa. "dediris?, fcodjado^, £>d^ o^cdo doo£> &iaea dRjjrt 
ea* d?dvO^?S^ <£j,esSA» afd^ eddcsaj^o&pa^ «aodo wrtdo, 
s^ddj woddja tso^c^, rtdlrt &£atorid?de$oda ad^&ri afd 
vodotfodoi jtf&Aidvb. eaert a»«3ao3oa>o. &od dcdofysroriadsk 
Sd^fcod ^rfj^Xj&iaodo ttdod^driq, d?ad. do^ddjirt Kas^j 
aSd^do^dod^ ded iid Setfo £>od. ssanadd dak>A,«dSode5e 
rfsirt dodra, dedja^Ood ud^jsddo! aodssatf. '^gasSo/ iiod 
«3ado. wc^Ood ae»$ a-odo ^ododoJo ^«5aJo^ iodo^S doood^ &do&d deao^j rfjaeQAddo. asi^ 3aafc>Q,edssaA aoCdofysraTiod 
sid^ ?io^OAidrfo " 

tQ £>do ^oio^esisradodo a^odo wtfagJ dodos*. 2pad2> 
dodosfrttfQ, ^do ^e^oiood ^5^ a^oSoodde edodo. ^dddd^a, 
ao^djaa Sodod ?5?o^ djoarasradodosoradorfcdo^ aSe^OTftd. 

d,tf,2> 'aoatoa^ssA' <aoeo ddd udj«5 &ea>r?Jrt kJO 
aojsododjao « aegr?5o±> tfjsrfafo^ d?tfodos> ridrdjatfrf *?do 
«siddd oloert s i, sjpdrtfdofrttfdq, doef,* odjrtsrtdo&ooron 
d,ed?€ aedod wo^oa^o 3=ata>;si s dedsWja, rtd Q oo aktfodjs 
ado doaaddowodo edart <s«<doaa?^ 9 

of^&jsedd ddd sraaSotf aooioddd o^, aoetfodos! 
d^o3^rt«fod roo&ddo&d w^oio sao&dddo «s3 ta<§d sfca 

"doftddd 3(5$, &,aio93d otf^&ort Katea^" £>odo 
o^&oedd sbsQ »3aao3Sido ^edoq^OTCrford "^eoior^tro^ 
wod^zssto ddcsa&o" <oo2J ?$o>3rt tfd^d 3?S33afc<3, d£>7traa*iaad. 
^od roaaaad waoDood zood "aSato^" sadod ^Aassxidj 
asi^Dd doed o^rio d*jsed saddjsodo adn^odo aSesea? ? 

"33 dosscxdasdd <^dd«so±> tftfdo djsed^edjd^" iiow 

osddddo siri^ dossOddcj, doacioxtood *> $xid0 ttdjd ddddq, 
*>*,w^«S ?" £>odo CTQXjd roaroado 1/adcdoe^ "§,edAota>d 
do&ddd asadd tftfdo ai^ §,?ddK> Ti&ocdd^tJg, rioao£>" <aodo 
^©FArod. adofcryd dojaSr rtd o <sx> dotfo&Sod i?jrt uod 
erocdoddq, wocdoddssadd ssaaraad 3* 3s§,dF<J edra 
djscddde 7 

3o<doQ,ed dcdo(yd dakA/dea oioe d^as l fee o«i 5 Aflf^rf sid "doSofyd £>ou dtfosi d^S d/oodartddoaoaa^ddc^ gddo 
&©dwe£do" £>odo csaaoassdo dtraeAi&nad. vziti w^^dod^ 
adort wddcsastedsrad durfoi/aod&i, detfod dodoA,ed jradodj 
cga ifSdjsds! doo*, s?ciosS^ xio&raed voouodaaaei csdart ? 

dsSoj^ 33saoaKd ezpsaajCdodQ, dafcQ,ed djaddj 
dossazpada! dodo£rttf<$, de«?do3 ^ed^otood s^aotood 
3qa,dodr&Xidodo. otoadjs dsaadode^ do;^ &rador 
^aosaarttfoS oJ-jaer^saod^ djtfusrad e«3aaa;^ tarf^odo^vlr. 

sSo^o^w^drfq, ^js^oo doSofysradsadsraoSo^odo 
dossazpad^ soetfo^d dodod^ &iao£djdo wdestoaAiodo 
dodosi aoe^o^d. datofyerosiod?^ &ao^djdo trodetfdodo 
de&e apartste dctfoAd * oo^dO, ssaaoassdo d«*x jpartdid 
destfatosij^ tfdo^Ajrad. «dd d,*id o S5ad dsadS&J *fc,.i<do«2, 
dcdofydsto-i, 2o?rt defined: - 

docsas^oddodskoaaodod^daia rtocntpaOodtfddjae- 
^osadodetf dojo^oocsa^i? d^doaDocndoco djQs* do? II 

'd? d<do(yd, fcoddj sboaj-iak £«3<do^ djaddo 
fcetfodog &@,d dakQ,?!3a;fotf«S »>do3jwlq,ddo Aeeddsk 
dedjaeatdosad ae<&>. asS, xioSS KasJjpadoftsfy 3?S<drt do*jo.' 

rfdrsW/ad datoddrfsSQ, ^od woa;^ ro,d£"<3 ri^,* 
^sadroad, naarttf^ oatsdaad roaoaado o^&iaedsJ 
dddsio^ d»^,d«^ Sc^ ^Arttfrfj^ wdarte tj&rAaa^d. ^ ^Srttf 
od fi oio<id«5, dcaejpartdidod sados; djoararttf tfdrttfo s>*to 

?oa3a<do^a3ar(oaddj. 

^otoawdredd ^oeoso tfoSogakQ '<do%?> 4 
id>oes^d 4 i' (l.v.f.o) ooad "ototspj ad^«d croo&acOogo. 
dedirttfo e^a dediri^^q, SesSjsoddo: 'aedj d^oaAO. ofctosi 
SdTj,^ rteOAO'. e^arttfoddo: 'rfdort ddaeao aSowdQ sidorija 
rfjsedosoasJd djd?^ doaao'. dcd^rttfo i-^ddo. a^rt^o cdo^i »ortdeM>afo" ^ssJj, ds>g, «Q de«?d cdo%,S>d^ed aSert 
vootroo&So aotoodd iot^ addr€ "W^ SooftSd^si rfj3«ie$o& 
adds* ^«^. "?<§, dedepss^roddo djoara tfdotoaS?, "*<£ 
^u^ja^uaaodoOo^d. de&e spartd^d tfqJo&sfy 

^u^tfja^tjaood ? atetedE&a^&dQ, 'adj^es 2>ds djiSt^dias' 
twyfcOrWo &do&si id^s^, aioodo*iddj aoad 3* iisJ^ 
oftado ? <^a&j8 assart aootosd^a sfjaedrf aSe? 1 ^. 

|,es&ggtsaoJardo crisis ss^o&rdC desdoi oioa, aou 
s3?Sdo ^od^S Jot^ dort&rt ^d. edsio oSaaapdaaa. 'ojorfj^p d^ 
ados' ■* oio^prtra assi^sJou a&Jod. edrf Sd^eddj 
d^afcef^oxfd djSfortd^ sidad. <^rfo tfoddSoeotodjs as^do. 
a3odd ^edooio do?d tsaarfoddaato, «^d 4 , wded^randjija 
eraed dedirttf tfoed aaane^. «da ag^S. «d o Ood #j osas^J 
ad^eddsl^ crtaesadred desdJoaSada. stedd E^aojpdjs 
de^dtodada. 

i,e djdoddaaxid Ea&ajj-.s 'e^fjpad' (djdoddoasid voo 
<5e ddrd vogd daod$, tpadsad-djSadsidi^, daSaddrf iaou 
dtojj udjrf tfjada;^ de&ejpartd^d tfdctiaertj, wd Q OAj odd a$tf 
«tfdd3a<do3 zparfd erodj^eri ddr-oa.o <aoad. eJjaSrt '^dc 
oesoia tfd ^<sp«o±> tiobo&aisQ (fe..v.r o) wdoid aodoa 3=?«?d. 
<^do rfdadraecdadeaxjoaddo. 

- o - 

d&sssd^rtdrbd i 
d&ssd^rtdrbd Wetoaa 
d&tf© eSdo b ddoddd n 

o&£«rarocdoK>d ddre>rt«?rt afdrt«J^*,e«3. d&saaSjJcart 
dda^oria^ecS. sido fc «tfdj»ddd«*j, wdda asaaa d^aaeG. 

8 i,C ©4? &AC2$j aid 2ood do&o&O ?JOsidjasSd doortvaddrfotoan&i. ^rt ^ 
djado;3<do stoaoSoO sid^od, <adrtod £>od;> £>dd:>t3ao §,edOrf 
ctfdor^d, sd^ddd d^S -ciodo soajdf^ da^ dd>£>ddort 
stozpa&esjard, kerf 53333 djadaod doortoddfi ^d d^poSoQ, 
^ae scicJtS ftpadToo&sS ?lrad;3 "<?dd ^ ofcaoio© dod j&iadeS 

-* Q M * 

<aodo ssaaoaKd 3oe^odo;3 of^ <^<^, ^odo&r o|,?srt9od 
^s&d yd^, ssaracrforecia wdrf sSrid sSetfodo^ 
(srad =*odo»rt«?rt, eatoeS=«8»,o&>) ao rido^rarteodjas&d 
3j)dos3j3«Sdo. oaesdo aSetfosad 

d?£> ^0 oosad^o dedjaes^ djdoslQe^dos 

- i,e§,eaJrtora ddrra. 

^dotod tloea edsfr sJosOdooio aaod3 s d d,^?^. <^od 
ooosisljtSedpJdc^e &>oatodo ddjsddorl Sjaedosad tfsa^oasS 
saod^ ddefo oi^dja&^ataad ^ojo^ dOKk^esJ ^detfo^. 
£«3a s <£)3(, o&£ dja&rfoftad ^ tf«S e oio5J^ saoaakradja&o&sd SSrt 

d^esdo tfctysao aaa^eo |,«dsia33aaoa! 4 S« ddo I 
dderfjdo d>33o tfjsa^o 3|,33 d,dc3a^ sao II 
|>,edja3|j3S3 doafoa d^ 3k>d s &,?d3dja£)5€e ' 
^SOj&ydtfdjissaf sao dsa^ ^ftddo ddcs* II 
ddvOddd(§, ofjj^acsacdofadcS^ i3o3*i S^rosi doaadd 
doasad^^d £odo saofcodjaara ao?«s>d- 

£n3 s o tfotttfode^o tfoSsaddf^akorsao I 
na^ao £>2^de 3o# s o y,35£3jaetf£f\edo&a II 
rtjae d-ja 2o^ra s alo&a 4 ac335S eaod^oioja dd3<£ docjo^ 
23o^So5i)di ?iod,C3aaio- ^afco oaAe doo&a 3o# s o ^edaj, d^snaasa II 

o&^sraaao&rad ed£r oaodajgdsSq, *£*) esSdd eod 
oaodSL rio^Jd*^ dd>jaddort iSjadO £>odo ssacJ^os^jdo ^dd 
eroded. 

o^jasd** srfds&fcj, JtodoortGobood asaa* «5ido 
doo^ta^ doortOTJ^dsJ^ dds& ddoarf fc/aderi tft3o,d 

?Sod,C3a<dodj3 ^rf. 

dedduaed, doorte sradjrttf ridrtdd dodod Esasaddea^j 
jfodoortOoiod dodadtfodaod doaddod of^jaedd ssado sSoaSo, 
of^sjaraotorad ad^doorto assaao^e^dd dodod ^arttfo ?J?odd 
zooradd dja£>rt dddo^ wodosartogd wri djrisJt a^do&aod 
&oo3odo aedod dozpa&essardrttfja dd-jaddort $Qfa&p. 

sidjfodosarfoid 

o^ssaoaokrad ddrsdodsSoto) edfdjsrarnaftd. cSziz&p 
saoftad djadjaigrt «sya«a wdsnasid <aa*)d §,eaoOoto 
ddrarttfsii, doa*)dd d-radcia^oio w&essard oiprioasd- 

'd^as srads . .. §,dod«iddjdo adopoesto dd33<Do\ 

fcod ©de^octo csaodaig aedsSdQ wod djad Q tfoaJ/ij, 7&&F 
dro^aod dodoxddjrftfja es sradrttfe. edjrttf ri^rSotood 
d.Sd.sa&djaedorfo&iaedrtf e&enard ozpfceio. skaSd 
dd^addort «do detfo 

o^de&o&ua '?io^ cadasJ ddd rio^jasd doda' 
?5?Jdtfoi ! 

'd^ssadj^rtdrtod' iiotoodo <&ddd rtdodrodS Tip^i. 
z$q$jsz>tfti doooas oaoda^ 25edsJd<3, zodzodonad £>e^ £>z$ri$ 
dosadd ?So$eS. aSodd Ldr SjddtfsS do3oft<0 SoaGsS 

10 b,< o^c Ame^si sid tfa^aod skctorf aosto asserted xtoddr woaart oaKdo 3* 
o&^&raedsS ddaod ©gonads* doaaddodja 3s dd^ £>s>dod 

dO&Otfd (Dc^dcSj^ dOdOSiOd SJ*, <^d cDOUOdt^ d^a^ 

3jaeo*iddodja ».333 s £>d. 

tidftedoaad odxid, rooio^ji dorfoi^ dodod. dodod 
dooiidd^oSo ddoSo aoassaridaoadj 3^ doja$r;£?3ad. doog, 
ISdCirt^ d s df53adodj. d^s* « erusdiD, tfossad d3ada-Sd o 
oassdsS^, ssojoS jJjsdaojs^j. itfoxiadd doasa&dd^e dodotfu^ 
rfdodssadSS Tiptift 35a£>?i £>d iw.odo o&ad eJ^ ? oaKdo 
ddSoiq, 30* &/acaO&) doeCOfc&jaoddo. aedrdsi^ dja,e&*) £>!„£ 
^jaedrf dddS^ aoaadda. doo^doioOodoja asaaAddo. grfo?K> 
&d ^«?o3o&>. adpood <adj2fds>o3 edsk ^d^ tfosi. ^d^djae 
doaofcc&rae ! £>odo&jaoddo &s?J. <^de oe& cassdo djasar^dod 
ioftaSo rtodSrtjsdAd oddo^dsk^ ^ ddaodtfe 
doaoOftddo^. 

"djOija^e rtdocsadjado" iaozooi oaods^ e2?d<3 s^Scrio^eo 
djOioara Sojaddod assaddod JioOsa^d^ dooo£b<S djO&saca 
tfosOSdrortoo rtdodssaso^ds^, s5<3<doodjdo era^dja s^do 

ofj£t3aoaakrad ddra^ z*d?£od, d&ssadrfrt *>drtod <aodo 
addo isaO 3£o;&>djdo 'rfdjae jSdos' ij^d djaart 
wstortorasand. odd & <addo Sdo^drftf^ ^o, s^o^dja 
^d. aJdrf^rori- "§,eaoO 3?^ add da^osa/S jsasfc ed&rfe 
tfeoddsto" aou d^d^sgs^ &fo$p adrtossart, |,?s33doaKdo 
soe^odo^, 

doadDdo wsfod^ajid &rao- 
csadodsfo id doSsdori^rfo I 

^?a?Jod tfdrWrfo dd?s>3 .. 

asi^d epad&doid. oa«dja ^sj, dddclD, sSetfosad- 

ErfesBoaated 11 daasS&C^d d3a#0,dd00- 

deSo asaaaioo SSrt isaddo ^^ rfdorad£> ll 

&,e3oO cS^sfy 23^rf dlffosra/j £>ow d,d as^siood 
Weoodjasi&e^d iiSOj denabS sejcSj ed3 ddcartsridrtoddja? 
ed4,o3 &oAoad dertaod rtdodsadsj Sda wsA SuaoudosasS 
Sodo vrtXci® doed uoo <agd& 3uaoad;>.Sddj5 edtf d,<&, 3<£rt 
Eoaod dodo wdod 35a£>3 doeOdosid edo d,<M adjadrf 
dertssaft <sdd do?e3drfo3d ddsto, &0d 33d, d &,edG dS3 
s^dojod*© gddjaedod sad eaa^J dosiO dooosad djacsSrftfsS^ 
£odj?>d?! wdjrttf doedjadA &od*i&do3a/5 

o^esacaakreoeod^ doax>d doed d^rodsjarUt^rt 
cSdosj^d d33do3do«^jdood ^ ^dosi^d ^edoaawaaSorort xiood 

e#33a,O;0£>dOJ3 U3o0d0, £>£odd- 

e^craaaatorao dode ^d^djddjae So o&s I 
|,edonaSoc33?qrarsJj3.e rtodosJo d Sdaado.do II 

5 mil g 

•iSS^SSJdO Sod,aa<do. 

<Wd ?33C3CrforaS 353dd 

c3tSd sraaacdorfojo ddrad 
«3c3d sra,c8d ddd 

<aodo ^Ls^dddO, oassdja ^ tfo^caoiod^ ^jaeocsad esdQod 
d^ssaaoSsad ^edort S33d?is3ad 'd§/ ssao&odeddo 
aoat^lra^zo^odo sasS d^anaSatoaAdo^ as'Oatoa Sdjar^do 
arf^d d£d2o*j, odS^ afcsf^ottaft adr&Si, « d^d doocrada*, 
*£3a s d«esJ d2o3aar\d^ £>oartvis dca^d djsodadod d^ <^ddo 

'^s^d^soa^e d,ddjae afcgaTy' 

<aodo doasaasao&rdo wriAoad 
12 fee oft.? tszttfri zSd sW^Ss srooioodeddo d^ dro^sSey, d^es^do. rtdodSftos* 
^sSj^ djs^n, aorto doed doa^do, s^dcrfodoj^ aoOoftS^ 
Sojsdodddo wdart «330to>:33adsS <ao2J ftdodo sfodddo. ^d&n, 
doasawaafcrdo "dl^es&^esdds" aodo wooeaoiwaft 
wj^io^d «d«3a d^dodd eaado, «rod&si4/S jpadofoQ,- 

aW 4 ro,f3 ad £d§ I 
sra^ja? d&ras d|>s I 

fcjoeodo 3rart d,o3jaert&d. wdood dossa zaasoasaScriuad 
ssacdoodeddo 3% aaxtododo §,&g,dod srad ^raod z>dti 

JJ,353^)d 2li333od ddotfoi^ d0^do£j3?lS djadrftfQ l333o02JO£)Od 

rtoda&dddo snaoSoodcddo aoStodoo^sraA loodo S>c&>od 
tfozscds di^d^^, ^edosan otfajjarecsiOrtVcfy djart4£, &,e 
do^tsaaJoraaft ^odo ^cOood djsd a eoodcdoc^ oss&wods^, 
dodAdddo naoftodeddo. So«rt oazsd 'd^ssaaW Sood de«?do3 
rtdodasadrfcJsj, ad* 3 *) oJacriossaaorfcJ?^ esddjs *SOo3o 

— s — 

ro«3 dodo&po eroaadsb i 
wac3 s&aoo^oa eraa&dea dea 
sroOste) sSdo fe ddoddd n 

^cdJsSdoadjds^, tfdnart wa«3 doaoao^ «roa*)dtfo. « de£> 
ddo fc dd^sddd?^ sja£)?o<£). 

d d^ do^o^dd^ dosa^dsatid u<?3 doio, s^d^i 
So^o^dd© rfdxosoadsadd eo<?tf - &?rf otitis zsao diodoorso 
y,s$ 3tf\<3 drfCsSQ, sSdood,dod^ 3do5o3o <adda saaO 
doasao^ voa*)dtfo |,e afooSad^ do*dtfo 'djada^ aadO, 
z-djj^do^ £s dadad £daa doaa &<&ja?axiad'dda 3da & 
t^ssacaotorada. of^edea u,35ji d^olraoda Q3d<S<daja 

sssusBrtcirff^ 13 waaJosstf. asdateaft «roaX) isadoftaA ^doasa^. aSasradd 
ddatoosaafcarudoe sfcdoioasajtf. 

vod<docj*oA£>d<3a doona^ ozsa^d^dcis^pa I 

'^sSsadoRj, j£onadd&S3 watfod^ <^dosicS^ s»d\ 
xtoatorsk ctefo d,.so3jaodo asJdiOafcua wasiosasS. de£> uaoji 
dSoiraodo a<3d£>afoja eroajfosatf. ^do tfedo erodcdo. 

W 1*1 -A 

arfsidc^. ksSsS dodra»ic^d de& &s?ioi dodra&e^d dedart 
riOo&ad d>»8». edtfo rfdo^ ddjadddsfy eaa<0*i£). csdtfr 
*fc>£c5aoda> s a«a 3od^<£>- 

3too sartddsi^ £>««3afoO tfddddo atodo ? dessasiodd ? 

a§,ossi j^rio^do tJ,3oj3* cJjsec^d^d^o d is* I 
asra saoacdorao dedo *Sdres?5 s ? dttiazeSzxu II 

— d0263!!j3«)da(. 

wxbddjs zooo watoxirtjao&d^d. ed^s^j dsasj, ^si^ 
tfod^rioi^' aodo w,^^ dedSrttfo d<ad ^do. «rt yd^i 
332,dn3ako£ dera^ddc^d^aJoja do toodsoodo djadaod 
Soak wdd^, da, doo&d djadOrt doodd ddrs>dsi$, 4io, idod 
eao&rdQoJoc dessaaSoddo tfjaeAddo. d^*^ daab, doedo 
ddrirttf rfdod 4c0sJo3> A^&iaoSdod « di^d&j, cdoado 
actfoddda ? wonadd di£,, oadra ^esarid^doa? otaaoadd.ja 
djaedaod iak&otf.todododo aosrartdoi adrfja dd&«Sd. 
«c£Ood edSdja^ £,edocdoe a-odo ^oiood Oeoazsaossaft «dd^, 
aato, rtdodsi docOOAi&aodo Sjjdridoodd rfdrt djadusios!. 

dartdddQ daaaj, ioert de«?d- 

atezSj; dooddno djaeKzSjMSj)^ dodornas 

'denasSoddo ddo^ da, doa&doaod d^dtij, aak,. ' 

& rtdoTSjO&cJQ, ssaaoaado &>ert dodofcoad- dja,aoc&>od 
d^ds^ addo <oow od£"d%. rtdodsfc edsS* ato&, ddo,spa o rt 

I 4 fee oȣ &Mtfs$ zicS oao«fc>$, afsio^ ^adoe&rran rtdodsi doeOod ^Sjjjsoddo ^ 

cSsrad t-o^do. jpadsSe^, arasteitidd d^doe«3 sssa&raodo edd tftfrt 

?fodo ?Sjacoddo - 
u 

djararotodratf dodss zpadera tfsSrados II 

'«3 ess^d dig, $<?rt dd^ esSetf desraxbddss^ dja stoa*>' 

<aodo doood 2?srtd3d aS«Voirf «rt &edo «<Oo3oe 
<*Kijio$ sJS, doe^oftartdodo todo^. zostf tfdo?S 3kodd 
<3jaewaod wddctyg^d. j-odo ^oSood Oee&zsaocssn e d^d^ 
djadOsfog rtdodsi doefio&iJjaodo f^drtskadjd u« uod. 
©edoaaod desasSodd dja^ii sarfja ?Sdood,dod3 draad. 

*»7to*ato> drt n edsio Sjaego eafoa;$£>od ^dsp^d vurto^d. 
tots sedate rtoosjsn 3oa£>3 waodrfq, dug, aocJo*><5,« &>aad o 
d^ort dod?Sd «o±»*Sd dwaSrt 3? &dd trad. es^dQ, doodd 
ddri dcotfort SipasisraA aW^ ^aSo&radnsto. d^ddj 
djdoddjCrio^ds&i, adcrtja^SiSd aodo ^jsodo deroriaddo 
doo£) aaaatfjaoddo- 

*ie rioa&s"?^ dodris dodcsa^dooa^afcH I 
wis* ^s^dod? d«&e d^desa^uiSecdoxa ll' 

«rt §,edo rfjadordjadaod OecJoaood di^de^Ad. tfdoiood 
ddri^ dig,dj doed asad&radftsto, ds^n $93 dsa&sSdt^dq, 
bdoadd Ld doeeJ asadodoiS. ert z-odo djadaod di^d doe«3 
So^o 1-3, tad, §,?do. tfdd ddxidQ, dig, djadjaataartdosg 
eddjatfrtja So^o*jsod. u$C doraad dedaaddd<$,<doja 
ss>7oo3<do^<doja d,deSiA) vsStfQ ti&j eros&sorttfsq, sfcottd. 
§,ede>rt <^d<£ <£)?d. 

rowroridrfrf^ 15 €n)^£)Aj3k. stojadjaetfsSsfcj, dao?o3j3esr\3o. £>dsi ^esofc susses 

edd -sed^o&siq, dado djaa SidSft;^ adsto tfoad. rtouCrl 
"WaJoo-Sd^oS otiti tssqJodoS^ SeJdo&ra^oadd djaedci daaa 
dod,o5S*jd. dojaeprgsraA tad^ aoOok wd^S tfdj&aJrOod o^S,. 
3ed,8>djaeded<3<X);>od w^O ^od^esOdjSaxd. wpaJrt^oto 
sJSfcd rtoi30<^ &sfd 183?, d&*> %tvtiotf'$dkti. radoaadaado^ 
sjarfaod jgXaad. u$tf saoSood sdjaSe" £>ds3a?j dcraad "sdstf^ 

i?«Sie <adsi s sro^ers) criood^eEsa&tJs*' tfa* II' 

-stored. 

doc3v@,«s<2j Bao&otfddoaraJsao&jaweaodoo . I 

-rfdoddjcara. 

'dodj*i 4 akgtfjaesgarotfo ^oioo as^&rdo d,dos I 
5* ?SoKaS,e ridodjsre&Bj naofcoo sloeeje d,sao3o3oe II ' 

asanadd roosrartddsS;, Oedojcx^ tfdddoado ? 
aaoaa&ra&fiij^S Oedosood ridcod^dsfca, tfcSdo sSosao^pJosi^ 
sg,do$K>E"drtj3$Add5to ssanaoiora. edtf?^ dododaioaft 

a&g, A^daJoc* ?o3$sj3eoA) d^eBasj* ll' 

- zpartdS. 
16 &e o^c &aa$i stei St - fib ^ «l 

sk>s2bjSccSc5c>h daoftdj i 

fib fib 

KeisSozaodo wdsad u 

fib d^daorsi) u,dj3 ooksaod^ <Sdo fc saoacrforajk S^d* 
ddoolradSj woddojo doee5 xiodqiS dourtosaji £s ddaa 
sraoaotoraort eartarf aS|3ouodo adsad. acyfoS sqa,^ foetid 
uod3d<%, wddo aoa&dddc^ 

&oa?3 stoaoioQ 'sraorortddcAi, OeeJoioO Sdoboew trod 
doarae^Oo voaaid^o'. ec^Ood ed«rtj3 asipdofoow siodesa 
sido^, sroasieododo ^d^ dQasad - e^d^oftd^akja oaft 
asjaodd adOxJodddo o^csaaaatofsda "wddort dodrad^, 9 
dj3KrsS<d<$, 9 

do?tod { daa^d j-oda ddr, dedstoasSdQ, ^-odo asi 
do3od 4 dsasid erased dojsdSddo iae« ddrrttfo y,3=£>rt 
j-odo aortoo odsi rfosdo ddr woftoJ^sS ta>s!<xSo<0 odart ocdo. 
ert Xk®o stoedtpaortvad^ "Wfos^aei,. u,35$ d^arfd^ 3d<dood 
dOsac^ doe£oSdrt$ djtfokde^rtfi, arfd ijt^aS^ *Jod£>*Sod 
tf% dj^(dodo^rt<£) Sodj zJeddo sfoedgaOrtvaAdudodo. eo^ 
djtfaftdQ saAo,. ae5d fee d-£> donardjadrttod o^de&aSoe 
533 4 <&>*do3y? fee djadde djtfoio ko. djadjaddj edd£ Seood 
«od«5. donar djsddj add dt^d di^rod *af,©a. od*,**tt3 
c&jae&ssi arodd « woddoft doed £tfo *jaei3 oioressS rro^d 

•J) 

edai istodjsd sas saoaotojask dooAdosa/ od3 d^cJoe^ 
?a?a lortcrio wddcarftf djadaod o^ edOAdosa^- tiras±)|i d.tfcrto 53od<£> woddoa doed dooAcart I 
dod) wddrarttf d£>dj «A sraraida ll 

17 "3dotfo aortoo atfssaA 3oOo±jo a si, esda^oig II -32)doddro>?id;>. *)£o>dc5>J3C3ro& dj3d33.pd?3303otf I 

tfsSt diostead £,eoto eOortaa I 

S3^O&0 33?S ddaS)dO Q I -•D&soiooarido Baakrrttfrfq, ^oao £<£),*> riodojsaAdosajJ sfjaj^ssadotfsraA. ^3, 
SdjiaA ee^ zSedort re^arf, zoo^dodo. tfrs^ doota dooAdosajrJ, 
Sd Q dsado^o. ^ciorf o&iaertfcdj. 

'riodoa^aod dooAdr' <aodja osaaaoad&d. xfodaajiaod 
wodd tfo&jaeaSSod, ^^caood 3oO dooAdosajS &3 ? 

esaatoariroA, o&d^oftaA d33do«sd o «t3 £>ow s^^ wd&Ad. 

&u 8 o aedd adjrtjsexkdsSo' 

*>odo raaoacsd? aoe^odo^ w<j?* ti<qji4 sac KsSsidodrarttf 
dg,d<£ AdoA uv*«Cd zsedort jfcaaij wojtol^jKS £>ou 
rio&aes&d. 

o^de&ato oxio^ doadrttfcj, toodd^oddoS o^aSjaoO 
a«rt el sS&o«dd0d. SsS^o&a tiitfi oari i^ kerf ocdo 
^aoac^tf, w^oAAigjaoana^ oou wsiod&d. 

18 &e ©4; Jiot^si Elcf djasaod dedirttfo I 
doS, snjscirSi dod do«33 I 
dtf/nddd f\«s II 

rioa^ *Joddoodo$ sroort I 
SSpxi dad wxtodd ratfrt 1 

do^ Sjsdod enoert II 

— S33QO3&d0 

&>ert arao^dS, ddoa J33330O33 uodcSdOdoo edcastoc^d 
dort ^?rt djtf ofoeaod^ edo A^d £>oto rio&aed&d. eds^riofoe 
§,edO d,oato dcadaasa/fog ! 

s^ara^s ^ess* tfutf tfotfca dozS&rae da« 
d^s ridw^ejdjj/iosadtpe^da*' I 
o3oec335»^o dd*) uoddodc^dosras 
§,e&rac«0«o dds djarardo&raeddjsesaj il 

'dSr^d do* wtfrteod^dj,d do&^oio SjMtfartsb 
w<do*dode3c^ aedu^dj. asaosSd^ edjrtV edirto&^ddeSodo 
djararsadasad ^edoofcua zocdo* djdoddsS^ oaforkaexioss/J. 
eod Sjaetforfsfc 35$, ozpe^rtv 1 ^ djs^ToiD'. 

wsroa saoCiod ^d^dan^a ded^rt^o ^ asdtfdaortert 
eaorAd di/da wosd^aSa dadad dridSq, «adKad<J ise& 
rfaaaJaad TOoCdodjB rtoijacd. 

itoad&ode3 drod&odo 
daaaati&ode aa&deioiaoaSo I 

tijxtoji 19 dusf s a^?o s dji3e gatoso 

£3300 dOOikodo dOoSSS Sj^eiO II 

'jjdtfdooaod assdtfdoodrfq, &=ad^do doo£>3doo 

wdsSsi^ dos^Sod XgXzgjg.' 

of^ssoscriorad SQedrterl d^oiodQa&js sra^&oado 
s^dQod dadra&ejJd wdotf dje3Krri£S d^ooo? ^o,. 

e&/3«sdjad o «ao©eOed8 sJ,oo5oe ri;|*»e8>3ks I 
tfo^oi? oSoe^cdoo doode tfo^tfs ks^ tj d^^es II 

'd-tfakssodS do tSedo^ssanoa co £>otoodo « to,d 

w M (J) fij 

SjasjOioS dort dodra&o, aoeoodclq, doooa<tf tfojd esOoioO, 
zsrf^o, oouodsV/^ raa^o^d, Soja&p doeOB, aed <addo 

- o3oo$do<53. ~* n ajstersyjodd s&aSS ag^S stoeddjsod&j, ddatodjdo. 
d,tfo3o Koa<do^ £>do?ood ddcrasaroo&raort ^do detfe ? ddaa 
£>odd aaaaddoadoddtfo. sraoaafora £>odd aedQdoddsfo. wdj.i 
aso*,ed edod ^ dodarterf sg,^ stoed wrtoja ^o^. odd 
wstejtfSa&fl ^e£ ^ ?raod^ zseddo ag,^a* gocdaod 
dosdwdocsd a<^ zorfoSo aasadrttfe^ ^ddo jjs^A afdo^tad^So 
stoedaodd? oaksaodOafcjs dasdoddo gdort wsradsUssad, 
acSde^sJp «d ag,^ SOedsJs^, eddo ^et^cOood doxitf eraAc^,. 

tfdordsfaod xJ^osJoedd^ eddo ddosooo rod a 3o3oj3 
<-?<£. eddo £>S 4 doorfda. Sdortoodrf oddAe^. ^do«S,dd 
'tfodo^SatoA' edda daorto3d<£>o ) tfdaas-sSaxrad rtasO 
dosaDrftfc^ vorso^ ©riaBaosarfoaA 335a S303ordi3odt3iSrttfO 
d s rj,03A g^rfa^da. 'riadas^aod' dos^Odestood doass 

20 i,e o»e *««#$ aid tssJociaod sioorto^ufo3>ra dad «rc<?o3o3o dosiOdesJ&Qtf 
t?Socis$) tf3oraod o# s d<£ 'aatf^Sj ^ e?3 ' wdood 

ddcrasjacaojorado 3da fc «33eoa,oSo tSpJjOio tfoedrftf^ wrrari 
3do. ^oao^ri^il rljse^dsja^osad. ^dod essort ksI. ^cfod 

ddorsJoisa dsai^arojo *5o#wa£o oScorte o&orfe II 

j03ujaS doe c^aesaa Ksaja 3d isassorS I 
335J.aSo ded Jtj^rar^ si 3to deS 33do3d ll 

'e&wrS, storta) SsSrt© e?5?S csw^vaA djseftd ocid 5»5ia 

atfatosajj ^*ddo sadesb d;sado.3d o ed aowodd «S£>od 
33g,ae3 tfdarsio^d d?d ded sro,^ go?drttf£>, K^^oiwsad 

dd3ad?£> aiooto tJcjoo^ wdS £>q, wdsadrf^SofovO 
ed?jo3 «&#r&Xi tsdS OedrWrt eSfforfofscraAcfoe d^r^osatf. 

'<DeO0jj3 ^o?jJ3?d?j0dj3HSdsQi33 l' 

'arfjaedrexasjotfjasEso d. sdjseo.eross^jWsko l' 

dootoo aa^si do^c^ddQ, d^caKSod TSo^^cxio© 
ez5^c33A ed^O* d^d^, d dxj,3 dos^drf^dddS <Dddo arao 

tiasbfi 21 dessitfodOod sldooddodd droa&cra?!. art <addo aaooAws saad 
sSoasao^ao eraa&ay?, aoOcrios^ dOAay?. ad a Ood aartarka 
oajfoSjeaatorado itfofood ad adsadde wndoid. 

- « - 

eoi»KsSdc& rfdo&orta i 
aowoarfddo tftfoftsria dea &e~ 

53015^^130, dotfdsb II 

2*o£)do3 aiooddsrad Sodd rio^ojs tf^d doorttfxija^drf^, 
<addo ^rtV^, <addo tfdoorttfsfcj, do*> &asaowd vow^ doddtfo 
sens? daasso&g 

<saert dododotortSdod tfs5 s siroroorad dv/aAiafvan 
sfodatoodjda xiooJoe. add daort^jlagsfci^ dojfodjd 7 
djaUdjadOrt eddde drar<i ! 

driojjft de£ dossao^ doort^d?d3 »af 4 riodoortC. 
£,edQo&> adoto^), sJcro roridoxdoddtfo. ad o Ood aa* Reason*. 
&,ed3, a3sk ^e^cflood dO*d tfododo adsadsaod^o&wa ado 
<^do^d- 

^dodisio trootfdootoozSe&fso 

dSodoraso stoiQrtrod^cTOcdoodo ' 
^cd^o^o rto&raez? sStfodo 
£j?3302odo jraod.doJjaed^drto II 

- 2p3rtd3$ 

|,e^5Jo edSOfcnart isj, acdood, addra, asaotod, &,?d^ 
tsa^rttod sidoesiCTnoJo adioadstaS. adart askdjadvad 
doda de&cdcua aaarte do*>dd ask abator ? o^ 
o^ratfod^o&aftafce ^ddetfo. doaorto^d o&rasrod 
doorttf&ogd^ adoo sadjde ? 

22 fee eaLc A/aetftf aid of^sjaoao&rado wd^oaorort oddre, Sioosaddjrftfjsoarl 
25* edatostosajS ? <^d^ «x>3d ej^Aaj^sJ dddSoSoe doood &ea«ja dj^dsSctodod 11 ej^aaoaotorad odsad dsradrtska web^s, stodaasScrio. docEao^crto sfoed, eSoto wddrsrftfo ^edtfdoadd^), 
dcssaTooddo ssaSd Addo>j3£)grttfo 55a<0&jaoart dodeSrt*oo:sart 
sroowad cgaiaod do^ddjrttfo, sadodeSo tf^l 
dooosaddjrttfoi cajcfydjaadd doorfoxjjs^dP 33371? a?oi^dod "> 
asaftd^d odo asad d,edo wodrfd sio&staartasddo. 
«d£"2ta>5$ s «3a£>«3k 

rocrartdaod de£ «n)a&djsd?5 «Sr1 d?ddoo3*,aod 
ado^naft doortwsjpd?^ dosa* d«d3rts*o daa ddraritfSj^dodi 
zpartdi de^oSd. doorttf rija^dsS^ dfdsWe tfi^dudod 9 de, 
odo assaaodeD. ddsSo dsadod dsird,. 

dododrt doood d?3rf tfdofoddja ^odo doorttfsfja^ddq, 
w€rf tfjadodjdooito. «dd ^do S^sads'd de^crfo© sitae s&ad 
doaa d,?33d djadaod dxsaddrarttf^ Ss^rt 3odafoo Sedod 
tfociaaakaod woad. ^crioodd assad dd .So&xS S?S S ddeiS^ 
woxid doed s&pdraod &©dfi <a«k Jia&qjasJrWclQ, 
i-odjaoaaft doaddesartos^d &,? ti 3 ?^ doft^atorf^ eddQ& 
cs^dtfrt t^ato^ eQ <£*33d aaaSosfcj, roortssah rfdAd?5odo 
doi^eS atscdodQ, sSesd. ^afcodd dsaOSo&s^ ns^AiSjaod 
oa£j&>d3adc& afirt wod oa&sSodjaddod iodwdonad £>o 
<addoa\©ddorttf5fy jteraOAd doedoSoe sanajtf dooosad £><£ 

lio^iSodcJ 23 s&ort*«j8i a^,od ? wdjsod «do «&xto o&radodo s5e*e3ctfo 

stood aSetfad 'sao^asJd tro;£d'd«3, etyraiptor* 
|,edooto Sjadsri doorttfsJjs&ds*}, tfU&saj-S, ^easartsk 
doa^teoto &rad«rt tfu^do^. ert eaf 'doaorto s o goabaaeJcd 
dodo aedsideSosra' iiodS^a^ 'Krt^cdeSsSesksa' 
aodsi^sajJ. Brt-S/^ aedrfde^osaftd e^saoaoforad 
tfoa^jse^d dogo, « «ro^dd xioSegesad doorttftfjag, ed^ 
orocrto uodd sirt-Srt essoaato wdpod waaoa&do do4t3?£ 

£>KO&>d<^- 

dojsdo caodiSoto de£>crio £jad«?od doortorijasS, <Do5ja?rt 
aojaeodos^acj, <aoaro Q d uf^jaedsS dddQofoja doood 
de£>c&>e dctfosajtf- <o3 s dooi,d <aodo eooddfj, da^oddo 

o|^c33C30jorsd tSd&ra^S cjaod^d tfoSe^sad ^ doorts* 
Sjs*,^ aolraert c^odsO ;rad s <Dcj, *rad s &d <oodo dj£o*dd w^dr, 
doi^o&sfy ucrioftd istoaaoSessd ? tfocaratfdou wsiodd !-odo 
djad a rfoo3& o3doD325 s d d,25rfs?ar\ doi£ Aei oadrasJ ^js3 
^dtfodo edd,wad Sdfcddo &«£>oee>03oO, d,wad Sd&So, ert 
oado Mioiasfci, £>4g,o3 ^jseo&jaod. o&adjae t-z^ erWctf doa3o 
Se<? &eoado xe^rt e<3a s ato donadtfodo saC^a de<?o, *>e3 §,« 
dja aodo £>ddo djsdrteod oadoS to«?cdo ^d^o C53d0w s OtjrfC 333^r« Sdn3 fe ^5^0333^33 I 

sid s es& tf do&D? d«&e ll -ctoOjS cadsaoiota 

ee^ood xesaoadoert aoSjserisartiOo,. esoso^o <oodo 
^(^dWjddi Si^do 

24 &,e aig Arae^sS e5c5 ssanadd £i ;£<doodd, assadrtert £><&> eds* 9 
o^sarocrioraort Sedo 0<«5, sSi3<3. dtfprt, wsics *ra^Srt«rt dz^, 
&d^ xjdjare3$do;|d .DssSaSocS^ ^<£<do d,^ Sd^r^djsodSq, 

§,eaoO deaofo lodsrt doort^Tka^d?^ tf^d^, d^dssaA 
^odja £>o3jaertc3artdo;$ tft^c^. de& od<^ dOAici^o. oozook 
<Ddd:> dOfcdoato . asanad d 'rfotoo tfodd j&>3 doorttfrtja^, do*)' 
£>odo dcsag, aSetfudoaak,. doridesadd a^ddetfo ss<5 ? yds*}, 
ded a3cs*t3ei5 ? deed. edOod ioodo tfjad<3 - a^doa^vad 
devoid Ajadtf^o&ja doorttftfjag,^ daai, a^wodsJ ' tSo^ ^«£. 
doonaortoSo&raedrtf djsedtfssad iodd «<Sori5i *)rfodo3d Q d ^^ 
djae^ ded aS "> 

'doora ortsradjaraSsfcodaSjaerte 

staefc^ sjasao^a! ad S>/acio' -daagsfirt &ko3o 

otoo3( dtfprt drtdoaft rfjagftdodjdjaod wofo*. <a<% 
doj^Odrfj?, aerwitfjaock dddoustod eskd£>*Sod djae^ 
ddaoixra wdSoadd ded. asarte daortoxija&dp &£rt de£><da 
tfodd<$, ricra ^dodod epart s ad Q d ratfo uodsJadjJesactoato ? 
<ood^«|do5ja »<&rae ! 

d«a eouawddda tfdoioorfa $Okaa4. adoodd £?$ 
a>,ed«& aodo rtodoa*i dedirt^o dddaasfoddostoddo- 

esJodo dddao 3ra,d y,35a£B 4 cfoe «f ^a^ds II 

— ^oddjcafa 

djade<D saozojao acotfdoorttf&fy donarde£> d&stoso 
rttfsJj*, doriodjdood dd&ccfo &,edea<da o^radodo a,edoo&ja,e 

'dd^ofct da£ 8fc*,,gfl«; daa^xxJoe dd^doacdosak l' 
aodo fee*»4 taovaad. 'dd^otaadofcddjaed^ 
ddjdroo' <addo $rWO„ addo tfdaorttsJ^ <^ddo ^«0 M 

25 <3#<xSo dddood^sk^ $o&ti deacrio doja»sr §,e doog,rt«s^ 
d s e<dododo go^sradd^ erotfroAd. 

d?«d. ^dda S>ri^ sSci edcdo dood,r(V tor1 n doooaa cfoaafcx^, 
'zoodo tfdaod esd<dodaed<£' £>odo dcoosaft detf©d. ed^oa! 
djadoo ^<§, '&esaowd voi^' £>odo de^d. doorW?ifc3j„ 
wotooadddo, &esaoyd - 3* g,dod<£), kodo d^sjgg&d. de& 

eozjoa ajesaoudrttfo 

'ssado ?od^^e dd^dodjs? sjanas^ tfoodde I 

£>odo zpartdSdS detfodoa? 'aw' eodd yd^zpaaydjpd 
oaaborte^da aDddD Sdoorttfdq, « saoSorf e&rAdwdodo. 
aesaoud^ rtdodrfo azpdoaa. &>ert u,^ rooiw, rtdod - 3* 
g,doaod <a<£ desSsW-ja gd^arf sao&rt Bfca^ftjKto 
tfoSeatoaft tfdoo .ajcsaowd «dd?arttfo dooosradod?^ lot^o^d. 
wdSQ, ^etfOAi KrtdjadoftS dodcJc^crfaan, &srfd dodoicdo 
saoton doddtfo dossaof^ 

- « - 

wodo tfdaod wdcdodaedtf do 
*j3odo SjCOood ddrW i 
tfaoaooadod rfosl/sed voridad 

^oatf eid& JJOd© II 

"doasao^ ^odo ^otood z^^ort odcrfo Sedosajs?. 
dos^odo $otood ddrttfsiq, Ajadasa/?. Sdors^nad erfodd 
qjadofc^e do* srosfood dea ^oad sido^ty d^riO." 

<•?£ roaraaort edd *e^ doood o^dd^^oaA ao-Soa^ 
wddo dj3d«Dr1 deacrta e^cda d^d tfdrt sida^d^ dO*So3aj3. 
209* ddd afcfd tfdrt. *osto£ jtosja/t dae0d o deda? tsd^rf 
d<daac£d rtasoae^. 'dd^atotfatoddjMd,* dd^d^o' ^ozo<^ 

26 b,t o&e *««#$ aid cjf^jioo^, cheerio siojs^roSo %csizQ djadOrt odok daod,. w«?tf 
rfdd dood,. aSodd edd/Sq, gjaoft* tfoddj^do, rioaO ercrfxSosajtf 

de&. 

dd^djoaeadd^ aradrS $>dsj doood aeeeaa^- 

3ado d? 5^d drfjBresqir? eadodjseis^ &d>odds I 
tf^psasaododrnaaao tfodjae o&oertos&a^ofos II 

'd«&crfo ejtoftaS&cd <-3d Q d tfdor «d£"rttf? rfjadatooaddj 
sada djses^odja zooo cijsd. dja^ftqd dod,do &sfc 
draere^si desaaotodo ? dsfc Todaa^cdosij, rt<s>*oftado 9 ' 

^(S, tfooSod essfoddodd sadodozo djdos©dE"dodcSj3 
xioofo?. djae^djad djdo3sad£"doddja xiooioe. sado ddor^ 
«£>dod Q oar>d o d edd^ tfooao. d>/ae£ dogsOd 
tfed&e^adodjdood edd£ tfooao &>oaod sado djaes^ 
aloaDrttfddsija, erorfrtadtfo asrtaa^cdcsad dosae^ 

d,^ de&cdo wdsadde, dedeod,art djassartfood 
saduod djOSooi^ t?g eodepar^vaoarf, djaetfdo, sa^do 
raadocJrf<?f\et3ar\ dafpjwwrt edato sea doori«s* 
voouodoadoddsa/*. of^do a^dotpardo^noJoc ?Jdoodj dods*. 
dd^djoaradQ asartofce drar«J ^d. ed^d Artodddrtja ti&cbtitf 
«rod o ed of^orfoodd £>raaSd dtfc^drasa/N aowodo o^d<ja«d?S 
ddd«^o3oe doood ^dj^d o&^jcsaoacdorad arose do3ojaed,d 
dedirt^rf tfr^rt 3=^. ercrapo wd^dd eaau. deiocdo cssiorijd. 
wdood odd da, a8*$da. esrtooe da, tfofydo. dart^ &edo 
vooi3aoDodo. add tfodasi eadso&aosodo. 

ds rioddo, eadodoeo djdorode". ^ddQ d^ sarsd ega^ 
rad^dja de&cdo^ djad aSjartdctfo. soSodd «S &,e dja donar 
djadrteod ^ da^doaertorarWoja^oddtfo. ddjaerfora naod^ 
dossD dedo dja«rt dooosad 00, «ddrrt«?rtja do^o eadra. tsa^S 
£>Kj^i od^cdor rio^D rioddo/terfc), xf^rtora sadre. de£> 

loocft SdOod 27 afdjsertotssi d^dd^ Sd&ado sj^rtorads^ dodrfueyk- asart 
djaadd edod Wipctfoddrtvarfos&do. edorfe 3dort d^. 
'ded^rttfo sido^ sSgjrtodjdo tfodoosio Boorttfc&j, doeotoXidoafck 

- *«$ UV . / 

S'dYda o3o&,djauS3<do dSjpA dstoroods*' I 
<doo aio d^Soaiot^oA toora^ xioaJja«&>ol>o.& go II 

d^sr odeafc djoarad© dedSrttfo de&atoe^ jfo^jtos^cfo 

dortre si^sa dd* tpe.sdo^esSKo&ja« 
^?J,8 sS^Ba do3do>Bed sJozpao dna& I 
roodg dosSD dak saorf sa ^d?ra s 
xfdjaredsadsjdssaoio tfnadjr^sa^ II 

'dea dortr, xf^ra dcia^aod S?e3o,d d<do dodorioa. 
ci!?re3<do xptftaafpod xi^Aaart y^ s o^ doort^sdssad eooaaSosi^ 
sjsdoa. kerf xSdrortja xidradd srodrad doadoo a<^oi 
tfdoraad,r isaSjaandodddo ^^do 9 ' 

§,« do^waoiordo ssaad &«to,$ - 

dc^rtrSrtjdSd^^doj^ d%ra?3ia 
qsa^cdooS adod^do&rae criodcsaortdejfo I 
w»,af 4 ofta?i& xidoe^ si ofta«S do8£)o 
&,eoiora^i3a^tood^es^o Sdoaao II 

'afc&rttfo csodqljrtrrttf&j, rtd^ 3oOtpa s sJd xtosO 
«skdax>od)dja afdo^ w«? tooddd dossO dossad dsados^dja 
&,«deaoio e-odo soarfjaeud «x5d<do sooaod. « dea asart 
sfcdo&odjdo aoOafo tfysa^d woood. ood aoOcdossj, 
aaoxbdsJo-' ^do deao±> «#ofc> d^. zStt&Ti^ ioersti- 

28 a,e ©*,* iraetfrf =sc$ ddaardFsadoSodoSdjdcrisad^ed 
?o5S^rt«o add^e <dodsnaort«3edo II j 

^eatoFs^&a^uod^zs^o rfdcsaaa 11 

'dea<do dtfd dtfdja tfjad 3do & dtfprt gawh «t?r 

&>a?5ja?i3d wrtdafc uoaod dea gsart dodotoodjdo doafc 
tfda^d uoaod. wod asoo&sfy rfao*)od?$o.' 

sada, &a,ed dooosad wddd^rtrd Sdarl eoaSi8J3jo/ft»o. 
OT3o s ste.o.rtsnoS aSd^ wsjaofocao edrf^ £$,&£) «ga s 3 fc sa 3d 
xfodS^fy sidort fcjadodjdood dea ©datoddcog, s^Aaa^. 3? 
zsa^rfd ©d^aterasl TO^i^rt ded^rttf edo^og ddo w dots, 
desert's* ed^rosi esSd Bpssado^rorfd ?3o3e3. dOOOd 
fcrtfitfod djaes^oaodtfd^rad dooSj§,do5 

dedirt^o doood adjsarfQo&Q aoodo dj%3 ucdsSdrf^ 
&©ddo$*iaodo doo& doowd* djaertfirod ^ adtsarfa 
doasao^o t^odo d^ad ^O, d,%3 toodrfdrfj, Ss?do dasssad 
tsd<do Sedosaj? dea. doood doo^ doodddjs sfoodd erocja^, 
?Jd^edd, «d^, d«>, djd,rttfod stod ria^doaft d>»ertdJfo/teod 
Sjaadi deaoio Oeoa adjaS djadde and. w<£> dootfOrt 
^c-SoSood rtosD srorfSTfosad, ddoaoiotfcad rfdo^of^Sjaoacdofado. 
^csJde tfaoaod sa&g sioaO 

Soert ^dddrftfdddoja, rfdo^fy dea df^osaj? df^cdo 
dedadjla d^jfoldoddtfo odtfe. 'df^fi' aodo iSztizsiziz e£ 
ds^van ^dJds?ow tf.aft&sa me* rfdo.fi aJaa ^ddou 
ee?33a,oioaod. 

edd doaoao^ddof^aswfcsjido e$ §,ea&oofo <ad<do3,eo 
tfossart. '&,ede>o3oow aeodoeddfi aoctSdoi dea 
tfortjaes&narfcS riod-Ssi ?3oe>dotf' <aodo do&rfed aaotodO 
oassde detfosad. deacdorfq, d^e^naA srosrasJ?! duaadd e3 
dertsS d^vartodjae^dodo drtda n eg detfo3*d. &e dooio 

tjods SdCod 29 £)dato<£> de£ tfof^o jtfrtodjarfd t-odo 3o8<3-£>ei3 dOAdjadcS 

jpsrtd^dP soe^o^rf «d e ood j&o&odd^ djad«3e de&aksS^ 
ddo^o&s^n rowdo a* i8|,A)ddo ? 

"sd^ troid - ;£<doodd ^odo Swrf doag,. dedirttf 
do^doasJrraA aaOtfdjsrcido^ AjQ^rraA ■* cS43<3. 
sterfraftotoaddja de£> ddrt^cS^, aedod ^zpaddsi^ ©dadoAe^ 

^ddrfe d,3< - tfoasJjaeuaodd? eJjacrf^j «d<do ddrttfsiq, 
Sedzoo de£ iid^o £,rt«?od e ssoSor doadderortogdaJoe ? 
^d^ «ro3*d - c^eSs^n of^djaddsiq, ooi^jS^asJ doood 
RdJ^Mfja^nart «* u^oio ddrt^S^ Sedodtfozoodd xicuJofsraft 
«d<do *id doodjrttfs^ ^rttf<~>, do*do3 ta^&ia^deSodo razsd 
tJzasjajO&j&dzododo. ^rt«?odc5? rfe£> «#afc>ddrttfe*j, aedod^odo 
^a©?jdes3A^. 

- fe. - 

rf^eis?3god doadodjartd iSoorf oa 
sJodO cido fc ddoddd n 

'o^erieaafc ?5jso&3d<$, djatfoftod crazoo ^d. c^a 
fydoo-Bdad adorfodrttfo <^d. sao?kadjdrWo 'dos*'' edq&d 
5S£>afo>3rf. foicdoo 53o3o3ood aSjatfatood doocfodoosOd « 
dood o^dea cSdo^ ddjadddsii, ;tfod<£> ' 

dea d>rad«5 atfctertod doodo o djartddtfo. djarf z^od? 
&$ 9 <ao wortrttfja asartafe ws^rtert djatfcriood csazoo, Sdortod, 
eodortrttfja tfjaaSjaodd, ^zpaas j^odatortjj «#drarttf tfjartsjo 
z$$&6, dendzododo ? of^ tob^s*- 'oi^'cdoog wrfosras? ' 

30 i,e 0*5 4oet?fS Kid C33W0 3ovQS?030J03oOdO, ddortO&J VO&O&iOdodO. 53<DSl©djd 

'doc*' a^udodo. add «sdo acakudod ? tf£>cdo tfrfrl 
«dd*to/<$j& tfcatedog dAFrioddOod, rfdo^pg sJjaedj 
tfOdjrttfsfy gjaedodjdOod ^deska *>dotf a okek <rodj SOcid 
eirae* 3<3do3, esSd wsfcdoi saraodjfie), 33 ? «$£& d^doecDdod 
wddesrtsfc tob&s*' fi^dorSiod a&orSroddjrttfo, 
ad^oAoiood 3=j?s?cdooddjrt#o esdOod xSaoK 

^odo±>r aodjsd^d, u^odafcrd eededSoftad de&crfo sradrts? 
3do?1 ol©eri £ s33d jca^, edo djsd^d <aou kftSod skadjd 
3Cofo>.3dW3oCida ^dosodo tf&cdo w^e^ ^o^djdejirae S>«. 
«dd eds-djararroftd. djsederond. 'de&<do a»dd<33,g>oDo*»d 
wdrod skadjddjs SOo&odjradd eSesWda « sraddssa^oto* 
3<£>cdoodjdd£ ssio rioded 9 ' aozoodo *?<£>, d^srarfwdodo 
&godd roaoaad do&?3?d £)fcso±>d£> kerf desasd- 

<& M Q 

sj^eodod^ 4^ ris^dotsa ^sS^d-jsssraddes I 
ofo^o^d^d^oodsSdaaft &e da4$fl£sfo&fle» 
dodges dddos'ssas dasao ^od^rarf do,do II 

'eonafi^od dd^prtdorfak 530S, dooona££>od <^odj 
Seadorfak 5304, ercrtodorteod ^od,3o3 djatfd dooA/S 
saoSrttfo dd^o sdrt skadjdrttfo srasa d^rteod aOtSissado^ 
3ojs^<doodjdj. Sdo^, wsSd 3oJ3oBd adrod esddrartsrf 
xiodi/fy Sedod tiz&gte s^dd srods'doortv'o ateSo^Jq, dtsxiod 
rfcisSoad sido^d^orf sSods^i, Sedadodjd ?' 

gaoodorf ' dos*' e^djdja, 4oaE3rttfo uvxOoioodjdjs 
ed£"«^prard de&aSosJq, MoaOTfoddcfo erf rt^jrac^tf d^ok 
s?jsi?dos>, dsSoft doee? d8icdoa«'4S>, doeSrtoJjstfftrf ds€o±>o3 
wdsro aed<3,dod dosidfjOft dooo sartotood g?^c*7l 

WdO«Sd0doi 2£3<a*j «O3a?a0djd0 ?3|j2p3«ii. £5dd Od^J8^«5,C 

sari escaaxi sjaddo. sraoacdorasi aSjsiaScxScrioe esoaaxfeJetk. erf 
^ptfsS oaotaai) 31 wsSsSeij, 23i30j djsd&doddsta «3<%. sroaroKdo rtood&oSoafcx^ 

Q 

edo sax* zoaddo $e<s>dj3 II 

AOdeaatoOdei djsOrortde Ssirt 
djsdrortoo Esosijadoo s?a sari 

wderfoeodo ife^vradjsitfftcS d.3d,3 
ccioodd sodo Tradso.doiodo 
2ao3odd?$s> srad^djaeasd xraOdjae II 

'#jsde£> Jb,eeJe&aftd;> erac&o&rasS sraoakdo. traroaforaasq, 
djsodd ^ddja dsOdartoddo. duadea djadwdd rocxodoo 
rfo&e^doasaae&j. &,e de£> cJjsdvacid wao&rt tfj3«?e£do3aaeSo. 
<iidd ris^oSd eort o wdQddsSq, Setfo* aSjaerfded. otodo 
s^w^do ? <^ Setfo. Rerfo a^ ervadjstfAS d3d,3atod 
si^dd^e cojs?c«o. sSdo^ rtodoad<$, cj[,ed. sSosi^asi^drfq, osido 
dtfTkdd ? <-^ gJaj^osSsSd ? tjc^pod <Ds3e&rt^o ?Josd^/i^ 
toakskdjcradd daSodd?*?* 233dsS^ ?3?dde3o.' 

dodjjjUaakFdo ftesasa^crfordi), ao?rf aoesnad- 
w&do^d^d^^dosroTO&dzSr^s 

wd Q Ood deacrfo esoodorf do^odd <3do wdtfo 

|,<agdo doasswaatos-do Sdo. adosioSaftO kerf 33a,as"AC3ad- 
aij^eeoaj^daajp^rte ftos* d;ualra?rod d^os^d 
233 ) drfj| 5 edo d,K>sftadsSd &3drie ^e-S aSe&jae^wao II 

32 *,e o4„e Arac^rf eScj oteds*' sads* ^ddsarddead^ddsaddOjcuaoarf, £>eoa 

A02S53* dOOZSed diOKO d^S dOdO^S dOBO £*&g32CSi I! 

'dsa^ddrteod ?!edrtan uod doqa,a ded^rtsrt edsasi 
Sjadoo aSOxJod JlsS^sradrWs^ d.StfessadoacriofSaftad ddo 3^ 
saoodortak doosso^ d^osood wddoxlosaj?. eod asS^sroddj 
sfcj^ df^S ' 

'tf&yi TOdosgprfato d?s?rt rte^TOO dfc &©edoi wadc^ 
ait^djdvG M dc tpadSod. 

^ d^osood jSjaeaaarf 4o&s3 saoodortrttf d^S tfosratftfadrt 
de&ato ertdotfd ta^a&aAdodjd^oal &,? dooio 5=od «< doo^a 
<^do3dodjdd tsa^otoaftdodjdo «roSda 

<£}d0j3a Xi2o33 i^Sa r3a& ^0^0 d03 dj^fS*' I 

'asiiosj z&jsirt wSo&rfq, ecaOftdde «Srt woo sJo&oed' 

<aodo Aesasa^oior detfo-Sd 

|,edO <aow Seodoedd^ of^ &ooi3oari«5 sasS tio&sp 
xtoedotf ? 

ao&?3rttfo voOcdoo^sS aoaart d^S doadosSd, doaisadoid 
iiodo <addo wdrrttfja ydood djaddo^d. .addja sJOofo. d^fc 
zpaddjsrarssaoart daasSsaado^oJoe ©rto^d. edd 
a^addesSotoodo j^ejl,. de&ok d^oio^, ^dod doasaspart^ 
rfdo^Ad <aow ejtfodaod wdj 5te>a&).sd. 

od*3a 'ed^oa-S rtrtrds ^003,030' £>odo atoi^d d?tfodo3 
sfcadjd $o&?& dooosad wddrarttfo £do fc dodod d^osood §,c 
doctfo do&>doo&«5,« asadasid. 'ai^ do&do riodorttfod 
d,dodd?$,e aoeo &o3d3o &,e aSo' aotoodo w d^Sxdo »#£"• 

q£Srt>/a «dr&dodjdood 9 £>aio d,^ <^<$,*ijVwdodo wdd 
tuodo doa^o rfdoasidetfo. sdo^ e^ddcoeJrt ?5e©d drarrisrf 
doag, «dr&do3?d £>ow aoSodo^c^. Loradd^ e^ddoadrt 
?Jeod e, yo, da? <aot) dojsdo dreFritf jgjs^rf sad, eaodo, ^d, 

s^ptfrf osot3c&> 33 ded adrrtedodjido afoo^sasS d<£ srjyanrf. <^<3, 3oe<?td jrarts&a 
«c5etf &#. aoatortddoeoocSo ws^rt^^ z-odo. rt^ok c^S 3* 

rtofsns^sssrto^rf. rodj sfcsa as era cio^jssS <S5S^,*rart ©dnSsajd 
es^ddradrf rfeod drsrrt^jSq, sSsk^tfod^&otood n: 4 tf/ta>«Px»og | ?sJ 
.socio «dF*rarto«3o3 'Sjadjd aoSrfritfo sroCcriooa^rf' .s^srartaja 
wdrsteajd wostord dfarrttfjAj, wdj 3do fc q££)03ood 
d^ja^rto^d <aodo wdrsrarfuaooda. ^dd^ d^o, e^odo 
d^tf - sradj ziedsido rfd:> t dra^rl saa^cdor (Dd^rtsdodd. 
weiedsisrad sijsdjd Soarfrtsrt »dj ^dosddj. t»dd tf&cdo tfs^rt 
rorfA&ra^zoaoodo. d& saradodd^ tf& sarsodoSod ? 

«#sra os^de&oto wddrsrteo <Ddrfo wrt deddrtsk 
w&r^ci, az^dor £>£>ord eddrarttfo kodo tortotaadd, 
oi^djasSsraci eddrarftfo ^cl^odo sort &,e docdo dadoed 
o^djad eddrartsdcdood. asartoJoe £>&£>& dadoed wtfcdo 
^djaddjadrod wddrart^sia <^d. «dj zieddrtvand^ 
aja^ojor&d^rtSodijS 3oOcdo rtoranasS drado^ 

qpfydouaood^d ? 

- 2. - 

tlc^ Bto3»©^»> $e*»dtf I 

da; doodo, 3=?Sdo, j&artaad «S,rt*5^ sJcd^, de^vos: 
zj^oio d&So&j&Q, ta^ci eddrarttf;^ doodoirad akssi-i^ca 
dOAdtfo. « de*i dsj, dorfato ddjaddsJsfy ?ioao£). 

d?£ djadd tiej,, dood, d^d djadrti^ iS^d (Sdcirart^o 
ded. eds^ a^tfdor Sjai^sSodo xj;Oddjoa«> a8«d. ^rt es$ 

34 ^e o^e A»?$& EtcS TJSodoSorrtSod 3ojss?<doodd«£;> £>ode eqSr 

t3sj,d e^drarttfsS^ ds^dd ded g&Qsartotp. 

zzos doog^crfo ^esso^jO xiodrargsdraToj rtossss I 

'raoS aSi&tfd, srad dosssdsrarto^d. siod^o ozpsiogd - 
^dj do^do ea^d wddrarttfsiq, doxios&dd efto' goedd© 
esto^oftsd zparfrf 5 ^ ta^dsfy dOTiratido^ £>$odd edd^, 
ded^ri^dosad - 'gsra^ Ss* srarods 3 j^acdoro, 
dedsra^s^s^' ssooortod ree^rttfe^ d^o&od, assd 
tfoodoritf^ tfc^aoa dssdodjdo dd Q 3. t5<j,d esddra do* 
ps&ortf 4,o3o dosSdd £>ded d^> wctfcodred edjCdosS^ 
eswsakrS zo«?rt £>d s 3o al/aerkcssrt ddr sJ&o^o/teoi skssrar 
d^, djsdoad doorte^d/ltf?!}, ^cdoO dQ&tf^odo ddtf 3o&;3 
£>S&d is^ ^od £J3&^ doori^d^ sSerf wo^o *> 

^xro^s* xidrda^?^ d£»3*,o dddoo xJ^o II 

eddo xJodrardc^, a^essten ScVo2$csr\ro Q d. 

sJdrd35^S Sdordj i^jseoai Sdoo^o I 
Tfodrardoedj^c £>d,ecd, d^o dddoSo^doo ll 

d^rf^e^ ^odd ?3eoxj tfdrort doe«3 tjod xadsrod dSo, 
skatfotod t3s$,do3. f^drtdood^dsfy tfdoart ds^oSooi 3e& 
uodd^o dossof^ d^rttfs*}, tfodcrarf ssarte wod t^dO, «£ 
^dos$)do cdootfd. wcipod ^3, £>% da^, dsJo/fWo^oja 
<DoA©ad dddo d&^dwo, d^W sSSS djsoorfsod sfoedd esod 
ddudodo «dd ska do3o xiod&doa azpsido. b,t 7ij$tip€) 
t53^dscra/\oiooJ^, wodd tfdrzsjrod §,e ssjaaakrasteq, 
s3B,Os"*odjdo 2o?rt- 

cJ^d rfjsdrtUi, 35 2©dra s df5aro do^eo tfadrardwa^sao I 
doaa.o kdraoDctfo oftjro zsa^dedjae do efdd II 

'de oaaided, t3sS,d d^rttf aoadrttfsiq, aJjsi^, tS^doa* 

djatfokod, riodrardodovad of^osSq, Ssjjrfrt uddoado'. &ert 

sitfo dedirt^ doato, adona^dcad o^saoaoiorad &£ed 

Repass ro^rod d&3j,*3ad zas^d tsddrarts'sJ^ «dd dj^saddodo 

koo&do d^o&>0 do^ « de&<do ^sJakS^ deddetfo. 

ddsfcdddsJ^ ss^d addrart^od e-ootfOA wddrf^ de& ?Sod<£> 

^deso 

* 
de& a^ do^do ddjaddd tfodO <zotiz scrJ 4 d^d. ^0 

do^afo .aoddesfo ? das^ £020 rio^a? sft^d s>dd djad 

<a5$,udode ? asanadd dtfoadddo oftaorl darf s do 9 de£rf 7 a^ 

^ojo si^ ded ^d eaejd 53add_p a-oOd Sk art ddi&d 

doas^do, addaod ziziTip dosioo ai^ddo <aodo c3a s sra s sj 

dcs3dd?53rto3>d Soddo ssart dsaadjs <^d. «da.o3, do?3<do 

ajS^djdo assas^ 'doc^oio' ^oCTSrtodjdo ^zpaatf. de£> s>^ 

docSoio dd^dddS^ siodO a^doad, sSsfc^ dosScrio 

dd^dddsiq, Xo&€> ddjadddo sassaAoJoe deOaSorf^, d^A 

adsrt 3!^ddRX)dd xiooJo. ^^ad o dj3 dtfpad 3do fc dorfoio 

ddjsdddo a€rt aJ^ddswksad a^dd?^, asajk 

d^adodjdiod ? 

od*53 Ssj, doiSoiodd dd*radddo, de&rl 'y,asa£do 
dddoo&do xSodrtorsas oio?^ d,d*oie8 ^udess' <3ouo3 y,353£dd 
de£>rt do?5 ussa.oddiSdodddo «$o& do&tfo. a£ zsrtOTs? 
o^ £>&*dodj3 ^ BadraSod^e 

o^ie djd^e a^o ty^ 33 ^ <doate>S>do I 
dededo ofta d dod.se doaeaof^ to ri^asa II 

<aoda jo,dj3jd3(Fd<i2, desdoa? w,sa^dd <a<£ pi&^dotj, 
&,e3<do tfdrts^od o^djdood sJjaedodjdood dea o^ 

36 b,t o*e Aof^sJ sjd 'W ddbasj? «d a ood sio3^s333,o g ci dojs^ro&aftdod de& dsj, 

©dro de&rt dsj, do<3 £>odd sssto OTSdaadoo oira?rt s *rad 
#tfd do?5 dd^fd ^ciosood <-sdo o dstoraacdarrtVjAj, Sdr&rtod 
dod&rtedod do?J. o<£> aai, doorto&dodd. 

tfododjg,? ^ojorate #S3r dS3,r s»atasr s^d tf I 
o&s^ed *>«3e ad e o tfo^rao 3d, s5j $0,5*0 h 

^assadro $oa33jp3TO8 3^pes335sr r^aoaedjojos 1 
actios |,cdod rfsaSedo 3 £>£e3iia?s*) tfdS ll 

do3 toVnsiod aectiodo 55os5ctio<S siosoaoatfdetfo. *e 
•aoddesfc ? &,e <aodde?k ? addd^ cdoad d s 35> 4 rfs$js <^o dodo 
dorfo a8e«c3^3, ^od do<3cdo dqtoddds*}, dosraoa^ siosaoaratf. 

edsro tfeOjCa dooi3drfs?<^ o^tfo do<3. assasrfs?^ o&£ 
c33C3soiore»d <DS333o wdd d,3dorttfod d,3&owrttfo3, <aej, 
dd^dddo doosO soert dOtfoddjs? srort tf^actiofi edd d,£;aow 
d<Ssiodd. o&£ sraroctiorado asa^olraenrttfo. Sd^ 
dosJartTOAcid^ edorf Sd, arodsrartodd. edOod sidcx 
ddjaddort croodd s d wods* d^dsfcdjd. £>t^o3o aSetfosy?- 

'dxra&o adjyd.ddooadesio' 

'adja s ?d,dd dOtSris^ ?js?So ss^dosdod.' 

3? d^cooodde '&,edddj3(jj^e droctio ^edjasroo ssss s o' 
£>odo dooosan aoetfodjdo dd>s dd^dddex/^, edd 
dodssoSorttfoj^, ozititi^ ddTtoo wod uodo aoddex^, 3* d,8i 
^dderfsg,. «rt dc«o dsj, donatio ddvodddsfy xtodosy?. - 6 - 

&otf&aid s£>ec5 ^ozSiS, aradrttfo 

afc>0l5rt0t£>tf Sk>£O*rd0©d dOSsOA^Wrt 

dot5 sd^os^sdcS xSosa© ii 

tfo^rf^od sJ/irttf doec5 ksj&n <^ aaadrttfotf, oiosfo, 
3too»ofooS Ss^d dooorfodotforS'S'od jjja«$7fod 3s3oodod 
dooiO^ fcrtsra^oftad sioaoao*^ ddjsdddsia, TooaaS. 

'asado ^d;^.!? dd^&t&ja? ?33na£ soodde' aodo zpartd^dO, 
a=e$do3 aid^a doasaoyl xadrttf&j, w&F*)Cja o tf. edoiq, de&cdo 
rf^rW doed ^33§,h ^0*10^5?. dsJojis Iradsrt asad:^ tfjadra 
^^ ri/S^jaaJradouoi drff^aarvd. Ba«?c3as& z-oao &ti t ^O n 

tfod*i 6 g^Tip uodadj^ doosajtod;^ rf S^o^ I 
W?3j3 5 e^ s ^j3e2p32o^?rac^^vosi aacpadjSjse 

^jadra&iadjZpadj h 

'xi/JrW ?3a&oed s aod sjadr^ofc s'jsd'S'ti ood SotSala^ wd^ 
doo-i^ 953d. aaadOod tadert &raed. Sjadsaod asadtfj^ &««£. 
asadd ^jsaijs. Sjads? t^os^ a^do-Sc^. £>dds© ^jasira, add*© 
^jad.' aodo sasaasWo drfFAaarf. aJ.iidi) <3edi3aA aJctesadrttf 
riotooddsi^ drfr?jU3Ad 

'ftod&dd does?' £ou<$ doed <dow sto o d dp ttoa^wf 
•JKOtod ^ dd.d<£ rf.aJ.saftd. 

ri^otfoags sforforas jtfos^d&ia^&Sj aaads tfdouafowaoie I 
^sadsasta od^c tfodcsj fto na rtora&sjjs tfo&raedeode II 

'ws^do oa3ato doiak/ltfofy 3odo voSdorod rodd<5 
djaerfAi aaorfcd aaad. wds; o^edeacrto rijtfrttfo 3do 4 ddod ^oadji, ^vadsad aedos^ rfosScaddd w« ercd.do sa^nartO 
rtorasa/(<£> aasio dd <^d *>' 

sadrttfo zS^rttf doe«3<do ^sn^A "sdodd. sidod 
tfeodjaeriodjao wdo, djdjSsaA doorttftfd djarartfodrttfoSd, 
Krtdod dosaof^do 7ijSrt&. dpcartfod doort^droAdodjdja 
de&oio z^rod^ 3ojaoadodjdOod«3e ^dwdodo.' 

de*ort 'Krtdod' ioodo adedra Sja^dodjdo 3edo scg^Ba^A 
«<£ «rteS$o& « ^sJrtVa do^wd sJdo^dsk^ sJpe&A 
sjodtoc^dj as^d jpad ^£d. doa^ed £>s5<dod£ oassdo 

3f?^033d 'djSjadO &$.&$£? SoddOOdOO rfl' '»rtK SfoOSo SJsSrteO 

sido^ djse&xSfi'. KSorJeddS ^de oe^crfo ioodo dood, ^d: 
'oio^e ?S/J« ddoloe oo\ia? docjjsedjas 

'de«o, 33< xijtfdj djaetf^ TJoaDaacriog. ridjsreafdosjad &,« 
docrio xf^qracrf sraSj dofy?odo coerfo ^e-Sotood saeaod ^asap 
dcdort aoprfja djsedtf.' 

'dooeortodotf doosDtfdoo' de&oio tfedsrad dootfcriood 
Ss^Ad doo£>dj3 tfdoodod "3d. tfdood doed doodrttfo 
asaaadodod dooaOddoed dooortodotfo asaaado^d. tfdoo 
doocorttf sotood ^dOj Joddjse ^jpa&tfdjae dorfjaedddjae ed/ 
&>d s^zpaootf do&oedd doo£) doooriodotforts? xJouod- 
doodrteod tfdoo^ &o?d. tfdooSod doodrt^rtja d*raed 
doottaJoe djadra, foftodj d^dj ^s^do-Se^. <addja djadra, 
ioddja d^dj <aodo sa^crasicS zpadctfoO, detftodooadd 
dooortodo«?Sod dooSD^ djaed. dooiDdod dooortodo^rka djaed. 
'dooortodos? d-jasira, dooiOdj d*rad 4 ' io^do^o,. <addja d^dfa, 
£>ddja djas^ 'doottrfodotf doo£)tfdoc;' £>odo d<5i a e adajdo 
d,o3jaert dodo, dood tfdoort^ wddorttfo ^ eoddSo^ 
d^etfOrtodd. 

feog&tjd 39 'gaotwriadatf daaiOtfdao' £>ozo ssti&tiJS rijaosjaft ds?d 
3?2tea2>o5aod djsesp^ad siooaD^sSoo' ^oOsiOj dcedosartaafd. 

- r - 

tfsjjas so* deletes do xS- 
dr^, ddoddd tfed© 11 

dasaof^ daa-3/j L«5 do&oatf rfrijapafo >SoSdS^ 
do&cras?. « de<D dd^dddsSa^ «5«^ ded 530 dOfySrttfe^otoja 
d^/JO. 

tfadaortScrfaOrt Sosd^Q daortoaioaddog a&rttf^ Ldoiaja 
wsLoaf wdg.tfssad e-oda daorts* w^drs. daa3/S LcJrl ^sij^ 
dda^ scSjdd^. ^esaaasrartda daa.3^ to«5 S-jai^doda x^oddjoara 
desd. 

d^ead^ sa^d ^sad daa.5/1 dod,<3a dedi £><£, 
533^0^5^ radrt^sSjs, dodo* eaSaaj&Sja, riodidj^ dt|^»od 
d^o, dooafo, ©oa^daoad 2-ode daa^c&j, t^sto d^ddja dodd 
<a3*idad oi^cdoioaa?^ zjar\i30j j^dsaA odjidj, ejdriadtfoda 
rtdaddjoara detfaafd. 

ado ridrrtarfjaedeafo da^atfo aJaesS cpadara?? I 
s^doadrdrge of^s ridrssado ^ras^ II 
rtaradcFrtada dadede di"ftido & 3d 3 I 

a -oO o 

dodoa& s^oa d^ 3 ! tfdaoa 3*^, 3d A II 

^dood £s>$p LddaiQ, daasaof^oaa x!Si,c?35J 
«0*d5^d)da tfa^ag,. odsSa* daa^ddada «dd s do*d<do. 

d^oia^ tfskspoa'o 3o£dP dao^doiad ^sJ-j^oda eoosad. 
rotf £>ed *d daaosad doert^ ad^^ddda^dad a-oda dodotf 
!^d fi tfsUO sadadjsd (d&da o^da) sterol, sa&^d d,dedrt«?<^ t^OdO JSS^CrfO w^rtd c33C?Oj0O d^CtfOOgd £>ci%5Zj3. C3dOCJj3dd 

Sdoodrard tftfjao voSdo sSesatfd <£joriodrard tf*too 

—fl -JO ~c 

dod^do ro&^dd Is^drerd tfsJjap sadastj rtorado^d^ <aodo 
d,*^. tajap, riraedjaedS, §,«rtod, tfooSodo, tfdjard 

d00033ddjrttf 3<yS dO*iC3aj? 5^035301^ £0W a#e3a,a!oaod 

iXjtp .sotfdjjo., adr?s>^<S3Ad. denaoaSdeSitftf otodOTd^doio 
sad.dO 2-odo staaSo <^d: 

9 PI 

iTijzp jko&darteod asi^sad tfdjard 3o?;d drar?3 ^do 
d^d^oSoja ede Oe^oSo tfsSjap Sogdou o^ag.o&au^liaodd 

eoKsJo tfaotfodoo jusaaauj* dorrar ??>2par^ft>$rao I 

'sasrt tfootfodarttfo ^ipari^^prttfo «d3^ sradrJi 
^raii^odo' ^oddjoara ^?«?d. 

&ert ctx&p L«5 Wjap 3oSri«?od t-dj,d dosao^ 
d^van io«3 tiaotfodo ^apart^a, dd-^dcteSq, tifyiG. 

- oo - 

erootaodtieofc© ddodcirtr u 

saddoiaod ^raarttf, gjsod d^od akyritf, dod,£oudo3 
^jse^rfod dajsrMdarfcria daasao^ ddsQdSOrt wraoa 
73asarfaddj>,, deeartaddj), XosS&ji^ <aed£). 

adste" aaocriaorl ads^sad <^?5j^oda «dtfK> dajartas 
^oddjoarsd djSaci dodj«3 &0S&, tiod,sio3 aSjatfafoad daa-S/S 
dojsrto3 d°^» ijaod ao^io^ Sossad da^dasrad aSaiSrf^od 

aoiaes cSafctfrW 41 doodasari &eo, saddofcod It^A Ld $&cu t-oddj, dossae^ 

sSjaeud^e sJsio^ d,do& edoo^* aoSd. 

sad^aJe ^d qjrfjares^r? rododjaes^ adjadais I 

doasaoa^ctfo eskrt,3o£>ejd o&adja oftad Bgjdossadrdtij^ 
jjaa&Sja^oaddo ddjsdddo 3$rt3a?5 ^d^edddC, saSOA 
s^dosiads'^d^rt djadwo 8o3c3^d. aSjai^rt jiasartoddg, sroraexra 
&rtad o d eddetfo s^doasads" SiaaaSjaocsado ? djadoo aojai|,rt 
w?£ aed£ sa&S wdoo&i^ djaertepafyttfofy «td£3X)<£) doood 
djaesjd^ sa^ai ^djasrasiodddj^ e/uraoo &©d0. &do djaetfdO, 
dootfprt afcd<«^ aasadBa/i eroc3a s d, £do, oa?, d^aorttfo, 
ddjaedd dooosad xioodd dOridrttfd^ aed<0. adoro rtod 
tfo^odo ed^a> dxi daoosadadd^, otoded^ron «ddo 

doaoaof^ Sedo so&tf tfosOdsia, doaaj, &ad;>ddtfo 
^rfrtfoaDd&j^ tfjadoSoQ, djae^ KtoaOdsij^ gjadzoe^tfo 
^aSd^o&ja ddd^oioja aSAs^ swdaSrttfod wo^ d.apadrttfd-}, 
djaddcraa dtfdeS^ sasradodtfo. 

'tf^Jwrosadocao rf s esro e o eo^o sasfotaadOjdo' 

'os^S^'eJjM^do tfodo&jaod dedssarf ^do ' *3od doSodo 
doasaoM ^dd &?ta> wdpotoo. daa5a£>do£>?$ dudd* aras5e ! 
dosaado^ ©Satod^, wdrtert ts^doadrfoa? «dd doaafo^dS. 
dcuarbaofoa doasao^cdo dojanji akaabQ eJcsado-S/ioafd. 
t?g<do siodoyoio TO^ds^odja aWjdoaddo asaddrtrfd Ld 
?Jjaet3d aWcii *aa e#od&tfodsS;kJd dstoaft «3 a^dooald. 
^ojartos dO*ie3ede£> asad ! &ert dojartoio&^e dodotfo doadod 
doajaof^ saoaatoradsfy dodotfo daadadosajtfoSoe ? 

^ ssad xLo. <a&3aX <aa?iudodo. esdd doajtfea* aascrtoaO - 
42 fee u*.c Aacott dd sko5aj^jae£> :J^c&e5jaedd)fc3a;3od&iaj! 
aa! s o o&ckcyGSscaort seders zp^s i 
sroaaadjadradorfo dooouiessa^ 
dess> 6 « Sdod^s 5£>etfd?3e ^o&aafe ? II 

'do&rie de&Ouo £>ojario3 doo.S3od dsaSdocio, dxrtsaafjrf. 
2oePid o dja edo «g<do do,dos33d ^oiSrts? jtoSj^ a^desaddo. 
Ldsiiaeud tsarad a&Jrtja sfosa/vd. ^od de£>rt £,? t 5 ^^ 
d&etfOASjasfydvdd^ asto djO&aTo&e^ato ? ' £>odo drar?S <^d. 

'^Si aoudo3 £>7jd' dcuarto-S doo^Sd ^ddetfo. jfosjj* 
zpadob^ detfodjoadd edo 'dooro;^. dao*, £>d*jdo qio. 
do^esi assofod zpadcriocDoSoe detfodjnadd 'djaesa^dSjjd&eo 
ads, ddorfoo ' ad^ £>ow ddojtfrt doaapfo tfjaxk. tfjaxk doUg,d 
djadoo&ia ad*, ddorf aSc^ d3<do w«?rt ded ea&oSo&dtfq, 
tjdrfjadodP^- tfjatfo SoOi^cS doeoja 3* ad*, ddorf d-jad 
djaertodd^o, 'wsa^osad&i aJjaeftaeo' dod«3da$,ri0 
djaes^de^? wrtO djaiile ^dosa/?. djaeaajtfodd o$&d doed 
<•?>*£ .Ba&oa?5aod3rt<?rt otoado dodovartosad 9 wd&od 
daisaitdo ca&oScrio tfdrira csa^S, tfortdoaddo. e$So& 
dod3Uoto<4j$, wctiorioaddo «dd d,^3$d<$, 'dooeajs^ £>a*id 
dcwartoSdosJ,? o^ 3*$, tffs^rts* doato, 3oi3rftf rfdod dojaA3 
ioaofosfy 2o3do rfesadosfo^ doaaaa o s? <aodd«e3 S^doosi/sad 
§,e SoOoioSj^ «$ toO&gjaoana^ asfysjjdd^ rtosfojodead 7 

- no - 

j *4 tJ cat 

533,0k doe«5 daacStf i 

33ok doe«3 da&d*?a de» ^ 

dAO& KeSd SjOSoO II 

deo dossao^ doo^si e&S do* eSddag, ^ts^ssad 
seowdrfq, s*«5o±><$, zfiOkatf. tst £$& d*. w^dds^ sSodO. 

cSMS^^dttUj, 43 3edo dogoi3d£ «sti ^ojj&aodo aSjadcroa xraatoodddsj,^. de& 

Zj&titi dotfoli 33<33A djadi$03£d. 353!lodjadrf dOOlSokSB^ft 

de&cdo «oa^«J d-roddeSodCj),. dcraadd ^4j,c^ »j^ed dodja 
<^<£. acSEjj«ioc5oSood eodd Sedo d«<art a>,?£ata>rido20 
enjd o ed£>od wcatfsJ dosadd de&oio &,?3aJoou erfosSdosrad 
do d*»dtfoafd. csdood cjtf rfdc^q, rioafosy?. 
"wSddrttfdad^o&a 5Jdo fc afe5rt dotfou&iJg, ?Jdo^ rfodriosy?. 

de& doo^sS w&3 Bss&rttfsiQ, ie5o&Q do*, da,, sftarS^, 
dodtfS, djsSjOart, Seo, rfjaedoc$tf, d^jscdor, dooSo, 3=dtfrts?ou 
sSdd^rteod aOisaSssad eeoud^Ujjj&jastysy?. wtfcdo djUraddou 
z?3d?jo!)ood rfj^^rf ddjadddo «£i Kufcritfsi^ Sdotoc!^ dQ& 
sra&ort gjat^foiv^sad. & estoxfogseid <^ "d&j" £* ds, 
«ro^ddo dd^raddOdO, edd riowoDtfd "?d<© eddc^drf^ "isj, 
d^cdo asSdei^" de& rfodosaj?. 

- o.s - 

tfooddoocrod tsstS tfoskdorttf djOdd 
ilodd s&dotso godottds? 1 
&orira desrri &oedo«3 dosaod^ ^s5 
oSood ddoddd s5©3»© 11 

do<§,rt, doocod, aazS dooosad ad^rt^sS^ de& g^ 
x!oodd«3ad dooaafcx^, dOA)C33 Q s? aira^ tjorraddod d^ wra ddtfo 
Sjaedooaoft « dosaoa^ ^dctood dq&adddsfy xtodO. 

ac^ zortcrio troajido alia doaado&raodo djadcS 
eddo£otoo3 3ojas?atood &aedoo iocdddtfa, ^do 
doskaeaodvaft docio^ essJodrtjaWasy? "£>*id£-.§e a5edooied 
*» ut^>", "cidnadod t8^d to^oiooi d?& jjjaezp&dtfo" aodo 
jpartd^d^, drartf *?d ts^d w^oiooi utforfodd^o dja dooado 

44 i,e 04; irajtfss tfd XiortQ*i&raodd £>d£, tfjarteo ! 3oja«3oae3 $OX,zS& £>d£, &aed ! 
dsioScoo d?&rt djadoad ^jjodo x^od^oara desd. 

3ojasfc»acJ de&ccb ^s3 ddjssSdd doeSc^cJ eddja 
dja&Soi artoSdosad 

- o* - 

«soad 3&<?d l&dtf© i 

fsoad sjptfd fcaeteO dexritf ed 

<?odo «3$3&&d 5joso£) ii 

£>cdodja zsaddod tfdood djarte dsadcdos^ de& ^oad 
3^ dojLaeddrod tfodd<£), dOAoa.^?. o^s?o ^orf ^£>do 
ddjadddsJ^, xtod<£> 

de& &ja*g,dad tfdood doad <aoartja wadodo^dod^. 
ood doadil rfootaad sStf eodssad de&cdo &»dtfa. 

"eda^sJdotfwao doaoao htt^&k aadoao I 
eddajos^pJjj" 

"aSdriraodo, adrtjaodo &ert isddo iaadd tizizvci 
dsadrtVsfy tfdood,oa«3o de&rt Sja^sk" aodo doatffodeak 
djoafadO, 3o««?d. zparfd^dQ, "ddoras ;£,ko d,KOi)o3?o" 
xidood.oaKsk s^tso-Sedsad ^sfo ao»d d^abo-a £>odd- 

"wrfetfda^oakoea, 3ko*>«do&o&,3a" 
"djs^sJ ^ortor^dsaroa " 
"dod drerdootoe doaoa" 

£>odo 533533 &d dcsr?5 ^d <aodoQrfja sjaddod Qd^ssad 
tizizvti asadrttfjJ^ dja?t3*) ^od djKoiooae doadcdo^ft doaS 
3dood,c3a« de^oio &/ad$rt e&raaaj-S wd^ dO*>d de&ofoja 
^<doo s^sotooi dcsado&an §,e dcxdo d£w^dsS$, eootfOAoy? 

(Dododa Dadd 45 dsado&d^ s^s^d de& a-Cdd ddodort tfoa d^ssa^ 
©adsaasto. ?|e3 oaKSo i,coasjoart doadatos^&r*) af«^ dcriootfd 
dAds^ koAAi&raodaoi. MwS d&dj ^dj), datooSddodd si^&sS 
«53S ^rtraod dJ3£on«?do uodo t>odo sidjaeddd© 3eood 
afo^cSe «d a&adsfy sodo aedo doado aftjaertoJB/^. sado daaad 
ri^dorrt^ iooaod e?a? ^rtrdO, dodafco.5d d>/s ws^nasJ t-odSq, 
doadadod 3&.S>ocran sSaa aoA&Sod SortdoSd &J3S5rt toodo 

cJ _fi o 

arf wrts^ Kio&rt^ dojaotf s>,eoado&rt a^odo doasJaJo^&r*) e 
djfs^d d,2padaod s^A&sS tsadcriosJ^ d03oO&&raod. 

^odjs wadd Sdood doad d^d de&oto wstoriasssadd 
dtfjadddo £>odja SoXxDSod tsadodjae^, jJjsdrtos^ac),. wcjpod 
adtfo ^od, aoowdoadd dd^dddsi^ rioddetfo. «?^ ^od 
demand, edo djad^d doood adtlis, Xjaasfzododo. 

rfessaort aftiok s&eoo sloaicdo 
tpad doaaoi^ dOAds? i 
ipad dosS©^ do&d<?a rfea tfe£ 
*edrf »sjd xioaoO u 

denaort di^ato €A)ipeaJod5f^ sfoodooftad doasae^ 
djaa o na o <!? wdtfo atej,^ ?J?»i?oOd assidsij, xiod£>. 

d«& d^Ad sojsa^ wodd woSpeak dessaort d&Jcrfodo. 
desroorf sJdJs&sd assort d*J«SeoJoodjda tfoojtaozoo. « tf?fo£>d£>, 
oddo tJsa^ stoo^ddo. dedd, dfdo dooosad uij jJeotoddd 
tfoorttfS * deroorf tfoodp z-odo. oddo ?Jed&od dd. 
odojao 4 33adodo <aozo «#a!a,a±>aod vo^do dig, £>owdrd£ 
dessaort dig, <ooad. wddo sSe<do o dt^, *>ou «d£"d<C «<•>. 
tfdood_,oa&<J oddo dtfa de&do Aedrttfj^ deart «djf*)aa«5. 
'ridco^s aea^jSeatoowS/w ridoossadds*'' <aodo jpartdafdiS 

46 b,i o^e Ajm^sJ ate* aSeSd. &>od oowoadddo Sdo&orfa dOA &esaoiOd ewiio, 
doddtfo iaoda de^d £?rt digjCdo dosoa djaajScrio dj*sa,dad 

"rtozpoadgrsa^s rt/JddsSaasa So^d^jaeSpeoJS)' 
£>otx>3 &e;saoud «ro^c^ dea abdjSsad de&dooda 

*ieoi» dK^dcdaaoart asdri dosksy?. dossa^dcfo 
rig, daojos^o&oo uooart «£ da^doiaando o asds^ d^d^og . 

'do<S?Serf 3o d^«> dd§,d/3 ^aoSeo I 
^od,33o d^rtrassa^jo ddsSr dsfodaajs*" s&s H 

4 &as?aftad 8?s>rs33d t-odo d^ w^d, viofc&j, 
dstodooSda soddo' <aoda oadoaatoradO deedo^ 
steaoJjsertooartfixra Aeodado a?Sd?i do^srad ded tfdaoiadO, 
adda drirteddedesa. ^oarka Sedtfd Xjeoiodo £>dda dxirtesiq, 
dorsad. r^aSrtda adda ssassadrttf?^ d°*d doed 
dajadsSoiacsaft ^^odtfa^ do^djda vu3pecdaaoac3a o rf « 
djs«d d035ad5a/\. doedsfaa vo9ojaa<djd5a/\. ^ aa K>«3«drt^ 
daasao^ ^«^ SK. «$ aSjdoo^, «ddja d^oio xio3jaed5a/\ 
edci^ wSarforiaasa/?. djairt «Sdart daartrdsJrsjd;^ 
daadasas?. « dajsoga^!* 1 ?!?dsrod eSdaj&j, rtosoasatf. 

- OK - 

^5 o^cdcacdo eacxortod doaSdoo 
cJ^aeaa^ s&©e5 eScSiodtfo i 
rooaft tfxfcdr todd xitfok rfocfc> r> #5 ofjdea dodo doioci. o-S^ claeda:^, do«^3 Sddo 
uda-Spaj? ^oSoodd rtdaSocD, eaoaortad dcs* d 1 ©* astysd. 
xraoDft sa<?5d ffl xiadd xidoa'a^ soda daS&oJ^oJa daaod 
aoev*odo^ odjae&Wasatf jgotoodd^ *»d o wft dog tf«3 s o^edea o^ aodd <ao 
s^odoftr w^rarteocliadjjddtfo. x^zpa&tf 2*oed ^odoioraod 
ao^otoddtfo, rfjs^rt s&iiS^sJ raooorfoddod xissarddrarWod 
dj3&3vadd^o ^^4 *ra*k ^dd doeeS de& «5srae«a§,p3;ran 
doo.3 3ddo udo-Spy? sSda^dsSd o^rarttfo & aodorod 
tojseu srartvO doo* - siart. ^dsj,^ jlraeadd zpartdg 3o«Vodo3- 

3(^0 2^8 ^3330 ?jSJr« *S?j0O3;Sj0dd.33?i«3a8 I 

djad^croake-dol/sedrar do&dcja&djijegxis li 

"sbd wsSod dssSddou t^erfao^d £><j£dja de&ato djaesstf 
djad, 3d<dJS>d?S, 3oJ3s?<dood ^oedraoirt^rt dorf ?3j3?So ad^^ 
woioAddo " 

Soert <aod tffs.3 ?5s?<doo3 ssooorfod rt£rt*j dsrt.atoog 
dodo <5eS,rt<Sod oAj^ rfjsedo^ tS^d to^oiooi eotfod doe#3 
3ddv*o, dostio^ 

3te?Jj$jM skadjd doo SiozS^j! 
&3idF.Se dedooied ?3a zod^ ii 

s&aoaasdo z-odo ieafc-eJofcQ d?£i<do €< ;foodd djadds^ 

dcriodsi^ dodo?*© *>odo deSa^d- 

^oad, d^oaddsO^o Soad lid II 

^oad aojsoad a^-dood I 

aod ro><£>?3o E>3^ a^-tsso l 

rtod Bktf* «d*>od do<§/1 djd_, I 

aod djsaxbdoJo foodorttfrfsJd II w. d II dood«>o rtsJoto srodaod I 
d^d^siod ad 4 333ddjs^o I 

48 *.? 0*J! A/MtftS Sid •* iSOxiod a3 4 So^d-wao I 

daa^pcdodjstfo £>«3, sraoCTOQ ^ II n II 

aoda SoScadoa djaecdar I 

^ CO 

£>dodj3 tfsjprd &e^ 6 - srad I 

xiodep dodtf s^s&aaa- «ao I 

<ads? rtorttf AO od^d saotfodo I 

3od^ rtjsodrteod docdo djseaxJod II 3 II 

Koio aoio £>Koio xios&iri r, d^, I 

2^03o Sa33ds€ <£>?5n3S€, e^ I 
cacdoodd^d 53SS— ^?d I 
sJato?^ ij3?d, tfo^e^- «3d I 

3,Cdo &ado dd^Ofcld dOdOtf, X>0 I 

dotoddrfei, dcdod sraOuJ, o^ II a. II 

"ttoosA So^dr riodd sJdcdo Socio" aodjsdsJ ded^ritfo 
d.333*, x^afoodd sidoio^ dooaxddodo zpaaxjtfjsddo. dedcsasid 
dcsa^d 4«^d aos^dod dooosaddde^dja «<^ sSdadjdodo 
wartd3d<$, e?3«$ tfd 3o?«d. vooa- 

Ss^o dio,8 ^sso Sdre JtokosKbd doasJssas I 
adjaedcdoo^e addd s d333$8 ddo do,do wad 4 $wao?$do ft rao I 
rtoddr oioB^od Ad wadtsi ^ac^sJcatoOafo «3a^£>od3 I 
£>?cdoro «i sJo&ocs^Kdert adnata I 

«c£pod tpsrtd^iidjaed doasadssartdcsadd "xracjaft 
tfo^drxiodd" iaouQ rtodd <aoeo ddaod esfodd doa^dd 
rtoddrd. <Dodja vodo&rfotood "sw^vOi^drto. 

* oaaSeaoto 49 wqs=33 "&<£dr e?iodd = So^dFtfodd' aodo sioa 
dco&tfjsoda xjoddodddod^j^ «odd rosid, sSroSsS, rtoddr, 
Sc^cJ doaossddd?*}, "e-xfod' £>ozo e^odo doa-S^od 
"s&^&atfj^ra sSoeOrfo^ rioaaSosfcj, sioscicJ tfo^dF riodd £>odo xisifdjaeo&adsSs OTOftss*' si oiracrtorodoaedds*' ll 
£•020*3, "tfdrds dosdsS8 sracdcras* xis oft8 erfo too eaedds* 
£>odja "sfdrcra vodsadds snacdcjas*' sis crios riorrao eaedds*'" 
<DodvO 7)0$ aa* sftadd srodsaddot^d?^ aodd aSo 
aodoa^d*^ loode doa.B£>od a&arjieaftd. asart? dj^idO, xkd 
etfodd^dsJj^ tood? daaASod deed, aadj djsdCrt irioddsfy 
dsag, ^fctfo^ed. zpsrtdSd deetfrttfo xJ^Jc^rt zoodd £es5o&>od 
esioddsi.js, r^sto^ed. ^do a-odo wrtoio rtjad^eeS. S) utffcddo <aodd ^ j-odo si^d^ddnd. xioddo odd^dod 
rfd^p xJod-S/J d^otood ^oiooddd^ tfaaprrtiran 
tfosak&a^oo edFdo. erioddo asart«^. edd^ djs?drts?e 
afcoadiid. $<3 4 atoo ddci<^ djaedrttfsfy wdrioS, udoApstf. 
wsiodd^ ^do d s d£rd,o&ari wtyxto roioSo^, tfoj, aS^twtocto. 
edd tf<$,3 oa&oftQ,? «d o 0od wtfoddo 3* dd doe^cdo 
rioddrdQ ^rfjOJo doood *od8frS^ osSdrdo. wd^ert^ w£f 
asaaddd^pilra KSodsJrsJ^ wao^sS dosdoiooSd <u>oto a<dodo£>e£. 
^4*cJ^, *iod2*F3 oJjsertji ^dodjdo S?d« tfodort dcrag,. do*£i 
t 8 ^^ *0*«srt "stoaa* afjrfe^ asnado d^?" 'dcrotfdd&j, 
e&oyjajWoi tfodo $3^3 zosrt addtfo' *>odo do^riesJ aescdo 
de«d. asartoJo? ^ o^dea ertoddsS^ tfodtfo. edd 
rioradjaedrttf tor^ esliae^ride ^e^. ded^rt^S^ add rtorartert 

50 bjt o$£ &ae$$RS aicS d»d,g ^3k oddSod itodtfo «dd rtorsdjaedrttf urf 
edjaeaSAdtfo & d^risj 'tfo^drsiodd' aow dja^dcD «3nd. 

ed^a |,< docdoo djaeSoSe djsdd®, wodo ejfoddrf^ tfra^ 
dwt^tfoSSotfjs^tfeaodsto. aedj &erf au, tfraorteod tfoacrioodog 
clraeoto-Sj^d S3t3rt ssaza^ataartos^ae^de ' .aoda ded;3rt«?rt daasf, 
sarf 3o?tf0c£,. aSodd wddo £>s?cd;) tfoddo^oi sao&ao&ojj 
d^otood &&?3;3d o cSo wxiodddo «aaddp03 d^. 'w.3 sro&?roo 
ddr;5« Oc5^03j3 «& rto^^3g ( 3«' , &odo caasdo djae&Snad 
ssaiStfatosfy rtoradodo sSdoCir&rod djaekaota! aa&Sotood 
ojfoddc^ Srao^ dooi^oo de^dd-ja, ^crioodd ^otaaA Sog 
£>&£de£> cEsrt de^oadtfo artodd^ tfod^o, dddosa&rWoi. 
tfodds^ doa£, &>,e&cdo do^oi tfodtfo aSodd addo 
rfs^Os-rtvaft udSc^ otitis iidjf tfdaradOSoanc^djs wrtss^oft 
doood eddo £>sija «<%, doS^o. ^do ©dort rl^sfo, de&cdoo 
^(doodd^ SKSsano&ja *)C£s?aAdods?o20 djdocdoja edond<£><£ 

w?rad J .5io^53d?s& &dodoej3a5>.3a dd;sa I 
«s5 s essao sa^dsjagarcdo d.jaesia;$of j «3*oa;3«' aa^ II 

"^edocdosj,? wsraa «srfo3 5aort<£6o±u3 w^oso&ddtfo 
ddo. d?d^rt^rf^ £,?dort djaeOfccrart edddo, «^,do aouodS^ 
cJjwtf^ &MOridode «< vzitiQ djsedrttf^&dtfo." 

ded^rto a^fwIVa, aedo 3<?do dea 3?^ d^cdo*^ ^jaddo 
^ti/^dsi^ tfedoo ^cdooddd SdoftQ tfo«3o dj&cs&Soriodde ? 

aJ^o d^o,8 ^asao ridre rixbroatod dsasSssas I 

iiow zpartdS S33^d«5, Tfoddja eriod daa?3ddo3 de^otoS^ 
uofo&ddo <Dodo de^deSd. «dd 'xidrexirioaaricid disss' 

Q 

iiowQ 'rfdre+esfxSooatfoddsaacsa!' aodo rioQ daaa&oodo 
eririodoad wrioddoasiddo «odd stoddsi^ tDi^ Sedo 
«?fc>ddoasSddo de&cdo?^ uoftAiddo" aodo «£%*>«« S3a s tfdrad 

g» o^edeOccto 51 djsrar tfsfc^S ^d edsa ssart sJoa doadd 'sf-siod' vSod 
^uo^jaoddja "s>d<doi$, sssiod daasiddo tfoddjacart tfo^djrfa, 
<Doddr. deaafcsfy wcdoxfoddd<% zioddja 7$e0d dode£ 

"<$d dedddo 533,3% to.d^tersJdSrsas" £>ojoo3 
y,ao^p)rtwicJ, ded^rteo, ayde£><do xioS^ estortoranan 
*i<dooddd 3-s 3ai3tfd<5 OT^qsaOrtvaftdjdD. *jdood,aass ddorarfjs 
3!^ dortTOd dearf ^okodd adra&d^do 3* tfodjfsiaodde. 
d,3^ doorttfrfjag, dOAaSoe eroaa>d de&rt ^oioodd dcjadoddg, 
dcuasOrsS «i ? ^g,o3o zs3vSrt ?5«0d d?d3 sassadodood 2sa£ 
aakdo^efcrtoessaft dort«£ x^ofoodd £>dra*)d o daa^de^ dorttfo 
^doata^e dosSods?odo «g£>rf rtjs-S^ 3<3« zsa^dds 
sSdftdosaosoSi so^s^pre^do^ d<s<8rt wodosao&go. <ac&%oS 
dwa^ft SsJ, dosScrio©, esrtijKl saoto ^odcrfocad o&|?3arocdotad 
sjdsio doorfs? aEsadjt^d ?idA) sarfo dsj,5»rteJerfa <aow wJ 
ddoraaft^o, d?£> wdrf^ djsdj&dtfo wrt de& ded^rt^rf-i, &,e.B<d;> 
do^tfoi tfodtfo. odd rtora&jMsSrftfsfy djaetf^ 3<?akdaAdtfo. 
vtettzi^ doas*, 33a&rts?otJ d^ctfood drag, tfodtfo rtoradjaed. 
iitsad djadOo,. ^ djStijSidoiQ, -S9siodjd53/i »?iadd sidaSa ufy 

"tjdwrofta^d^o do£d<9,". "^ Kj,o±)Odd rttfcrfo^ dooaxd 
sSod, yzfod, doaad, rtoddr, S^oaart^^ oftada Srfrt d3 
ataartzodododo isj, dorf^sifi, &wad doaadtfo"- £>oasrt de&rt 
*5l d.5 aftadoeo tort «Baj3, xio^oiori^doJo, £>&3ad dcsaa 
Srarcdo^j zoddcsadd doadOrt edj ^ddedetfe^d <dow d,a[, 
eodaSjd aSodd "^oad^g, es3adjaedsSes& x!df£>d<d;)o 
o^esajrfo" "awadd xiaoaakacjirfoSoe ^edoafcsiq, zaBOj "^sSd 
*>«£ adcriorW^ ?J2o*iadodaoodo of^a sa?S" zsedort 
wdd<0 oiaja xioxjao3d?JafcOdoddOrf vzitf wo3gtfdrad£> ssa3 
«roa*id?sadd tfodpda. atsad desarfo^d dootforf desafio. aaf. 
doa^vad deart S,edOcdao3o3a 3*^ ^djaddd, ^?dod esa^d 
d,ca^ Sro dvrto^ <d<% adcdort^^ rt,ao?ao^d. edsa^n azsadd 

52 ^e ea^e Aa«^rf ElcJ edd.^i fa>owiOo. wdCod "adjaetSAdvo docid<£>" wodd "isl 
^djadjjijasssad zsaSd^ §,eaoOato do^o, c5?^irts? 
rtoradjaedrttfsfy rt,2o*jdtfo ^oa^e «dr "3 3djaes3d s 3" 
"&,easootoo ^oi) ejacrio^), sasSeSo ^ doaddeSowodsii, 
es«5ja?t3*jd?J;>" iaodo de^d ewdasteo "o&si. ssasJdaoSoo Sds', 

deacrio asSatod^p&ua ^ d5>& SO aartoaSd. 

»do33 "wdjaftSftdtfo" <30dd "aW3d d33ado3 ^13^03^ 

s^ too aoozo doaadtfo, sSedssaft §,edOafc eosrt sojsertScj, 
£>ocli3 ed^jSiJoaoocio. 

- Ofe. - 

tfe£ do^tf fc>Od 33eS detfadjd^ 
dOe^D. 53®l3 dodoi^l 

^sadoaodO tfdo&d t-dja^d 
(ro^o^ djsedritfeSri&dsk u 

3Q dos^ djaesjrttfj&i, 33?5e deVodjd^ stosJj^wjas'rt ssats 
doBsao^ dedsJrttfsfy «dddd dxioaod tfdcriodoSo d^cdjst^d 
sros^staad djaedrt^?^ iirf&d^o 

^oioodd ^ataaA wod dissaof^ 33r1 otoacb 
dso&ariwdododo oJjaeiSxiDd storf doado^na^ 
ded3r(tfodcDo3cija djaedrisft «3rt godo udosd. ^edooSoQ 
dsaig, oftad djaeddj tfodotododjae^ 

dedsSrttfSdod dJMdrttfcfo &$ <arf&d oes jJjaeadd 
dasJj^Q «3at3doi garasSd. aSodd d^cSja^d dja«dritf3q, 
arisfcisddja drido fcOdo afcade&ty oirawSKkAj^,. 'eado 
StSr^cJja^, saaoart j&mS&im^ . Soddo Sdofcjao Sdr^do 
djra 6 d rt«*>ddesfc doae^, ...' ^sa e a oe^ctood 'ut^* 'Soddo' 
<aodo doooasan adF«&xfc«S,py?ak djadsk yd^ dod, aodo 
doiosaA d^do &ado adreWodjOe^. ^d^ sacra, dedsSrtyo agcto ssofyfe ^ods&oarsd^ *Jdood,aaKSrt w,d fc 3a«sfc>3aj5- 
'a^, dorttfo sttrto fcdartja a^, ded3rt<?rtja a<£ «Jjart<j^, 
saosa.' dafy? djaeddsfy de^oo sscflorf sSotfjaedsrartos^do 
snjjjpaatf. adjsod esaaS, dedgrttfd^, t-e^, ^oJja^, Soddo aoda 
dooosaft dosS^rt sbdo&Godo wsSd djaedrttfd^, sSoeS^^oSoe 
^oSadtfo. 

^oioodtid^, a^arrtvaft woddd dodato, rtoradjaedrts? 
eorf n tf£<dodo rffyt detfodjdo dd o 3. add do^e&oioodddj 
o^dSotoQ adoart aSrf ^ jjoa Q o5o? shakos' d-arxsodo 
dodges* a&satodQ de<?d- 

'£>d?gsi33 s ?3 adjseass 73a uqJjasJ ska^eo tfdaoai.droea' 

doa^oira^4 ? itooasic^daod £>&, 3oad fee^s^. 
cj^dSak^ aodsapi &S3SSO sidoooio. art w,ao fc doqa,artsta> a 
asad^ woadjioi. aopftos' S.^3^3? eros^dosJodo 
uaaadetfaod do&rf adjaeta*) ad3 fo>d<i?rf doad asaadtfo. 
dj^d^pfcua doaoaof^ uoaoJoe sJ^D. isj, do;%3<£>, sa?5e 
adja?«3*i dOoiosJ^, dOAdtfo 

d^iri^s S?ra s arrt^o^ ?idoio<5 SoMa^d. add addc^ 
deart do^tfo. do^s? addja * saWB'dQ, add djaedrttfsfcj, aSe* 
adosdja s'rfrf dSrivsrtoo olraert s 3<ydodo djaetf^ AGritferaftd. 
eooo ^m,d do^s. dofy? d-^fddsSq, saoaoo&addtfo 
de^dessfid. aSS, saotort drfsas^p doocrafttfocjarf dcds'ritfod 
djg.dagjrttfQ, djaed dctfdefodd otaad saoio ajrfotfviaedsan 
d.d3r*)Cdoatfo ? "■sy ?idro5s(aesdJ B^o^coio dojasro&s ?ioddo«S odcras I 

337330 20,33^ doddja^addO i3e£3d,d8 &33 II 

'aaorsS, aa j^oft^ doaSjde^ ded, dodod s , dda, 
dga^a <do, olaeart^ ag,riritfo dow^oartoja odjri^rf o^edea 
£;*, djadvb, saoto. ssajio aeasdjdsk Sod. ^do ^etf^do deed 

54 i,e ojj e Anafiti scid doa^o. djseSd^ 3od saotort^a&dddQirfci tfoateoSo^ otoUo 
doadodddo sS^ojSg djactfd god saotort^ad Sj,?dQ do^o 
o^ede&criodo. rf^rgaS saod<£ dodsrfsrl « ojto*ogaa(=Jsfcj, 
ss^dj aaxid. <^od Krtsa^ doaoao&g 

^oaoa djaetfdaasa doa ddoa doorWdedsa I 
tpartrae d>o?3K;Sa? ^edi^artdSs^sa ll 

<aodo o&xlijs&sfa doaoaof^is^ '«5jae^sS3a^' 

djse^e ass, de&. wdd dot^ow «fy5 -^do^da 
dedirts?©, d»£. aSodd sid^rarttf Kssad doja3rri«o «Sc3o. 
woddd^), djaedrftfsSq, arisksjdodd deart sSogjaed*3arto;djdo 
^tpa&tf. «c£podojs sjaatospa.tf. 

& dedirttfOdod djasrtora ado #3 £>o rforarttfjs * 
do3oartoc3d Sood «dj ^dosjjdjs 3* kodo rtorasa/i. «d o Ocd 
siosaaai^s^pad dedirtsW^ djaedrttf?!^*' 1 ^ *5oSjm«1 
'tsaodssa aai^SHaj^' £>oioo3 ad^d^oSjacd wodo^ 
eadrscsarteododo. ^dd do?d dxlogs do^tfo <£>od doed ac? 
uoda^ed, sa^e^&dwafcdo, de&rt ^ deddorte<<), ? ^d^e 
ajaQcaaJcJo- 

t^aoa^aesrao sidressao ^sJosafisajS* ad^d^sa^ 

iD2id s ?S ^fsa^so £sna>33 I 

£>cdo erodsa-ri dsLdaaeJocbfiofora descsad. 

«50,daa?jd?io s^ djseddsfy detfoo ^aiosajJ. ddd<>, 
djaed ^d^) ^«^ad<£), voodocso cJsSo&setir^aA de«?03a?5 
sioasa^do SstojD riorart«?dcu> aietfoa Sotaearsccsad decs 
d>raed£>ddj3 detfoo ^^ddo^ao dddiS, es^ rtarerttfd^ 
sodjs esfoaxfodjdci wdd :§.jpad. 

*4 sbfy? 55 ddrtoes dddssrajasr 5 ' ddrSetf,^ Sa^o t) -£>OdO d3%3oO i3o?^C3^f5. 

djaedrttfsS^, des'odjdoddjs, £o<doo s djdoddja £oode «dr 
4j,«>SoSo uoqiorts?^ d^aJoosrart wcStf Oe.3 uoi ^d^sraAdogd. 
d?3do &ado zoctfoojdjdo ^% 3owajt>2*d. «d Q Oodoja aSjido 

2of«?0 

'dedirts? 2sa a «Sod too dooossd tfdora dojsSrrttfo. 
yrroricssxo |>?dQ djsddcjo' £>cdo dedss 33dido s d?^, wd# a 
"w5S2C3 rtjaed^d ^od wcps^^^ dd3J s toodss^ dd^roAc&ii? 
.swd^o. t?<53 4 ^ ss^dsj,? z-e^d ded KcSddoort ad^q, 
des^jsdd: wdorf 3«?<dood sJ^pfoja ^e), dotSriadjdjs ^<£. 

'Lo Wfjs^d^drfo*" orates* Lo' 

£>ou to,3s^oJ3^, SocrtaJo? de^o^d. #dr xradosc^csad 
ddordS^ doaS, zo&dcrtroft afe^ddja ^o wdpod ssd^d^, 
£>d^ *Sdjare2>do;| djsdrod wdojso s deoao3 dd^dc^ wde 
jg.<xioodd sSdcdoQ, *o<?3 d^^d dcood d^Urioo de£>rt rio&oed. 
edOod <33i3cra^. 

d?£rt dol^crod. t-odo .addei. wsJoa! zSedoa&rttfo «d<£ 
doS^o doS B vsd doeojs Ldr dorttfo dododaSaartolp^ <oodd 
djseS d^o&od sra^grtedo. de& a^afdorf. 
doorttfdcdiafcaqpod aa^ asrad dooritf tsdSftd. odd oaod;^ 
tidsSsrasW ^odci, csssjd &wads3303o:&. 3\Q?oSraddj3 srot3S 
Sts^dedd ? 

tfs^dda dgioddr53d^> «t3 s edo 4 daK>ro ^dedrosrao I 
do^esddo&ra^dodjaSdrt,? tfeeijae-e^ds 

KjOSlS K33*02S$ II 

56 b/t a&t A/se^feS aJd aotio daa^es* &»crtad£ 3^«9d. &a$6t ^a^ort &ss>d 
saodQ odd a©aqaSrWsfy 5fc*A*ja^s»rt "?dj ao,dj3 food 
3dOdad)de £>oda o^oiaaosoatoi. assrtoSae daaoao§^, sasSa 
3£ s daas^d <aoda ^eyreddifc. 3srt dadadrl So«srf o e55. 
e>ddoj$, ^ dooO da^daort, odd djaedrf-s^ sSe^o^ 
^oiooddd sSdd©, dadadcdaarSo.3d o e?5 <aoio *Jo&«?dOod 

«g«33 'S5J, doty? tfaod sa?5e detfadjd^, da3£a srotadtfoda 
detfos&dd wdOrt 'a^ do^tf eiaod 32;$ afeVos^d^ ' dazia ?3ae3 
daasaof^ daa^daaodO Sdotod t-dj^d, wsJ,S 
djaedritfrfAdtfo, wocsd gsj, eJo^v ^cjocS sa?5e de^de^a. ede^ft 
m)^3 djaedrttf^rifcdtfa. « sidadad^ uz&jffifS^ 
^s^daacdi) tfdcriaiOo,. a^odd daisao^ darfa ssatJdtfa. 
deddritf dsida de^oo satacStfa, «5dd djaedrWsia, saririoo e<£. 
dt£$rt*j dtfda dtfajsto Ssj, d^oicrad sraoaojarssi d*ida edort 
(3303<dot3oi dsSd^e d^dssds^A <s 3dOTP\doa , ad J e. wc^pod dzida 
detfoa sstad^o. djaedritf^ daad, sas5 de^desaftd. saoiart 
defy? rtaradjaedritfa ascdaasSdaj ^jJj^Ort asdaad 
?ioddadad)ae^. eddOoiojs djaedrttf dai^rt saoaa de^d 
daa-ssic^, iasa^&dwdada. rtararttf da^rt daa^, daf, sac&art 
drtradP daaoajlad xio#d&Oad]dOocS siozoodjda Ssg,. ec^Ood 
aSsJ, da^tf tfaod 33c3 detfdetfa. hvS6 »dd dsida riodsi dride 
andodjdood odsfy detftsadda. 

'csadaaS sSsarcS ojadsaiasfo^ 
do d aadap dddadaaoaddo>B I 

£>oda 5^,4 de<?d. £a,3rt«?rf etpdaaaa edtf wdadOod 
wds?e deed daaak <^da. rtodsi dxida dctfasart sadadjda ds^rt 
x^tpad djadsaudada. djadradP d^oa. 

oo?2,ej sija^d^ deia 'dada c&jaeadcrf, wos>s ^daad,?' 
£<$<«£, s^s^S/to cadraaaddsia sfdaad,sao5a &,edO aoda 

57 detfossrt 'ws^o^s' acfydjdd ud<ao ©t^ctood 'eajj, eo^s' £>odo 


devoid ssaiaSrl rodra atedjde ^d£>, wdood ded^rttf 
dxids^ detfd odd djaedrttfe^ dos^ descratf de&. 

djado 3te§pe <do3J, sJ da5Jo 4 Saroijac 
tea* dossal 3W. rf sadoSKrabs 

u s 

si 3*a£ds 4o dtf3j3ed s srad,o3o8 II o II 

ddors §i3s* gg, <rf djs^a^do 
33.rt8 3,133* 3d ?S dooSroorao I 

» l3 2d -a 

aecrtoro si djo^jacs^adertas^aJo 

3 & ft^eolrae rtorariortdzSr^s II .a II 

l^aao&cipSrao Seodoortoo 

^tt^psifa <S dedjdaaaJoods I 

ak&@,edak° tfoai, d ^jaesd 6 doort08 

tfodoortos tf^S sso^ic So doao II a. II 

epsrtdSd docCsj dojsdo ^etfrttfO, dcisrad^dojsdo Sjaew 
ded^rttf tfoodart^rffcaatf de<D otod atadsJj?, aJ«««k 
rio^eds^n £>s^d 3333*0 ded tfad^dsr ^ti^xzi d?:jcdo 
* ^voedoorad otro do&ae jpaddsJ^, 'tf&s*' 'itesS' 'gds*' jjojo 
aft^ d,olaertd£ dodoft&dodjdo rfa^dato dgd^rrtTOd"" 
:33Qa3K0r1 £odo uo03k. wtfafcrdodd ateid asasro^radd^ 

2d 5 

^ asfafcdefy <a^ dt3r*.<£. sroacoado ido 
wdayid^dJMJatoQo&ja e)|^ gjaedS dddQaks© 
^sgdaAa^d uf^sJjaeddd dcoo&si jtoarttf^ tpartdsfd 
do?<D?S dcuado sJj^ctfrttf sioodd CT^^^d tfoodd si^^si^, 
edjsdr. atod s3a 4 S33 s 5iroddJ3 detfadododaoada. 

58 &e ofce ifflf^rf eJd - OL - 

Soddo *c3a&j3S idrt^do djra 6 d 
rt<?&ddeelfs ajoao i 

Kj,©Skd &fceda SSdd £©C&ddO 

oosSofcaddo t*0jfcdl3 II 

^t^ojooddd *}#. dtfodj dd srfoe^rt edotfaay? 

zpartd^dO, zodod, 

'^dsjj, si03<3deid AjBeddtf^ rt& o o' <dou do^rt doe<£>5$ 
cfoaoioo tpad s *33Ad 

dcdodo&artOdod dKo w "a-d, «sa d/tf rtodS" asi^djde 
355,^0©* ed Q Ood ^oftodd *Jd<do<5 »JoAisSooSrt^?i^ 
3jO?^o^cSo esadB^dswiudodo «cid drtaj^s ded. 

*idj£4c «S?dd(^ d^o, Jroad ddrrte 530 duaed ^drto, 
dcraad doasadooa tfdrdo. edsi Kd, rtd dtf,reA3k 3do 
eroA^. doo3^ wosran MOlStfjaodO ooroorirttfisD, SSj.WbiOj. 
zSedtid ^o^Baods^waoodo. «ddja dododcdo douo. ^odo 
drf drtdosW MskrtjdsraoSosk. ^atoodod dootod) «g,do^ uod, 
todonsrt worodd ddd<^ woraddod dorttfo deddja-ldoSq, 
djairf tfd^oad 2«do, eddodaft doa9rt<doi£> do!3ai3s33d0v&d 
^Satosfy tfodo doed rtrf3d<£ tfodortoi^ as^drio rtoddr 
dja?ddoja$r3*33A oc^Joi «od dj&dAotosfy dostod) depart 
^5ado3oddo^ja43j ^ssdrsBdrfodatfjaodo djadl3o djaed ^^ ^s3 
d-S^ed droa, doaa, tfjadA tfaotodtfo. «dd j-odo as .... 

<^ddo?J(do ritfdO «ddo<3 dodjaeoafo. ddo.srad «wddci 
adoro ridjacdd od^d saddotoQ, dooaoio dopeorad. tSrtoOd 
dot>dodd£), SjacAdoJo <^odd.. dooacdo ddtfa ^ss^dsS <adj£? 
daaofoo&Aato,. ao t-Ca^ ?^t?art s ddask, xioaW ou^ab, 

dorfck ieJoSiflO 59 dedao/a.S d^cdrosScdoos? toodo sidjseddd^ dootfoft £>c£tfo. 
iacsart slra3?rt e?5eg oadra.dacdoCja ridjseddaod £>do 
tooad o do. asSdc^, z-dsofoodo w£ak?^ sfoatojcoddo. daorts^d, 

dd^iS^ dj3C£5?S, ad. dXia O053d dvOdft) (dC^dsJj^ djaa&dtfCS. 

SiOirt^aoio^ d^ tjodds^e ddnaA «3xedo,| i pa_s? deddja-B. 
u$crio<£> dajsadd ddo&d sSdccioodS'aaA Weirdo d^S SoAd! 

CI UJ 

rtoddrd?^ e3223?Josd d^ 520.S esicicio ' 

djfsoaorttf s!j3?a adoaddeodo. rtrt?$d<D riodo&do. sfodd 
tizSviQ adOftdo. dod,sS dtf aorttf<0 wusroado od^dsjas^ado. 

^ dpotoaoadrfokO wdort toorfjsocJe djssri ?iaoc3ac&>do. 
s-oddo, Sooddo, djsd rioadda. tsdd dosaA tooddo, sora^ 
tfjaxiorttf ztttzi §,eaoOafc tf&eadsad rioa^rtood doo& dortddq, 
doax> si?33 6 ^aJroA aojsdiso djaed. saoSo dortsi ^^csdrfed 3e<? 
dd^Sod sroddo djsetf deidtfo. wdtf d*^?? doed tf&oa 
Sao&an doo&do cJjseidsfcj, sradsJrtsOS&sk. 

^d<%dj3 ed^cdoF (estfdsa, doSadcB o^doa, £%&, 
3^,53d 4 , ^sajj, d53jj, sjpjBsdOj,)^^ too. esapjdd *a 
(wskaaoFdosj!,, d>radd,df3, djsdddrsS, dosJjae&sd, cadodjad, 
ddsaok d,d?d, s^od d^o fi , rfed^rt^* rfjadrt as;ad, sJotfe^Xia, 
estss.sdj^d^, 1,5300^, e^od^, ddtSarad^^aj,, eiy^d, 
osr^od, &so*Sod, ad^od, dsia^sasraa dji^od, 
«JdoaKafc)rttf d^jpad, rfeddrts?<£>, esjaedsaxissan do^Sodde 
uoddjrt^dj. esiodort dduo desaddort dcJa&ao 3(drJ,d djea^d 
d,:pad ^djrttfdq, ddesad tocdo&dd woacdoo ^rtrcaaedo. 
rtoarioo «ddo<3ateaaedo. eodddd^ e^otoaddtfo dorioa 
ucdo&dd wdjdordeac^. esdjDodde skAdoaarttfsfci, dea 
dOef^iasy?. 

Soert ficsftaFartasy?- ^ddo ddcdajao ddrtjda esg^ofcr 
AOjItfsfy xtosaartaasad a&s. odd ao^d d^cdoG edOodedja 
doao^, asodd %<0;«3od &aedd<£), sad Sjsdosad. 

60 §,t oj; i&Aet^t BteJ dfcs^ Jasgitt^do ^cJ^j safj <ooOc3^d, saSaaasdo «wd<3a s *) 

d3,d3ado3o<£> 

d*jd dooa doasa uadosaOo&ad (S^dC^ CaSSctf 2330300d- 

'On* woo g^criowoo ! y,a$esJjs«je>o woo ' 

<aodo Soes&dddja, «wrt, sa^cw*^ a^ddetfja 5>«$E-#jaed 
^d*),aod yjSo^FO&aft Ss^^o^jSoda^oo dojao sadraoadddo, 
'23a,So^ss<33o SjS&a woo' iiji^^ a doa-Stf sa?3 s^oos* 
ad^rsSssadddo Jas^&oa^do «*id w^dodei^ ^ol^do. ;sa£>d 
Sis^dsJ^ &a<S,&ddo skada rtodo do^sfy assart 
WeSadsraftSdo. wdde&s, &rao_oo ofoi^ddx add adort 
d,3otoaf\ d&sidcslia d;jad<£>o. sasSe e&d&rf ofo-iA ^jse^do 
do«do£>£)dd doeOod £Addo. sJdoo^^ d^dooaddo. do*ri 
ssaOddo. ?jScdo<3 dootfoftdda. o&adjdja dO530<dcsart£>o^ idoA 
«^.sSod tidrt dzgasasddo. dasaDSod tfrao doossaA^o. koaaod 
^ja?5 ed^oi, 3oowo rtaprrf sSddo wododo -SGato^o.,. «dd 
rtdraod dedduaed ^e«?A^o edo ^ do^d SoSo&ad 
dcasjd^odo 3<?c3arf doaaofo doS^rt ^ootoSoSo. «dd Sooad 
wrioootociQ, erf«3e &sg,£);>3*,cS tfdodo ca^si 4s$,oo 3ojaodo33a4d a 
edeisfy #odo tseodtfo e$. «rt d*id 9 do ca^risW^ sadaod ?Joi3^ 
zjjaa doadSo.,. Sdoodoo^rf aod wd^aSzSedsSoSood edrf sad 
<Dd*ra?^;S doaQddo. ad?5? tfoajS sradoaw <^od dosroi^sfois^d? 
wdo fe « tSoa^drod casaart, 'aesto Sdd^sarto'do s'&Sjdda. « 
oaassto -BSakd coddsaoriddorto&sfy edort vora 2o<3A)d3o;£ ' 
woQdjg, &zaad doadd e^riod &acssa sad ijsbipz, d*)d e do. 

£>sa,£>a^,do3ja d,dod&iae&. d^a, ro&d ddr isJSj, doua 
y,3^fafo&adddo t^d^a zsa-Brl dojaossad deddoai 
rooJo^oSoeSi, sodosjaodo djse^ e*Sort,&>*)dddo. ^oddd 
tsaoSood do333g£»d d&dort edd tfoo^ deddooS, djadd 
sad ' 
iosSck Sda&oo 61 dddao aSO^aJA bouoo iASysffip ' 

yuioa tsaod, oSaesfoA anasarca, s!esJdasi s .3 ll 

-sSaiJed si.ssa. .3.3 

'ladfioSaeurt daddj tfadadatfadog stea,*3) too±>£>. &sd;3 
dea= epsJpe^nartO. zsacda©, rfjae^ rtaOrtasS, «d3a aja,K> &d£).' 

^(0, 30 Ood 3Vti*S&{\vi TOO^j SS003J,rtS?J3 ii^iuO^d S33l 

«#sad dao3,rts?odja, d*)3i Scje&irfe dao3*,ri<s?odja 
tfdoSaadjdaowa. sSAss^d rfjaes^dddo wd5$a« 5dOa»adja«k gdra 
dsadadjdja "se^ ^djrf«?rt adatf, ssa s aja s »ad03d danar^criord 
ssa^ioa^&o,. sadj dAd e rlrae^ddoadadood ^djrtsrt s3a s S3a 4 5S 
dsadadja^ £>oaa3 Q d asa^a^da oas^« &a3*,da. wdd dasoas^ 
d*d ort dassadsfa, ' «cid $ja<3rtvG dAiSjde rf^da- asa^a^da 
darfdda 

y,so^ir^o rf sSodeaos sidro Tiods^s?? 3d I 

<aoda a^j^drtfwaft asa^a^d*^ dAiai o do 3od&dda add 
&daae)crfado3>2o «ws$,3> d^a^, warad ^daartara^, (D^^os^d 
&g,ed 3«3 ioaA3a. daasBijJ ;aoda enjdOAdda oas^iaa^da. 

&ert Jbedj&rae&rts'ad daacorts^ daartadoiada doxiaa 
eoewddo. oosScriacodda «*»0*>add ? 

sja&rt«?rt daa3,di%, dedirterOa 3* djsed&ad. 'dsjjjOodQjS 
ddo 3?,do ai esljpj' iaoioog rf^ato, y,3o£%rttfQ, sadcS daaS 
'date^o ateS^eraro dad,era odssararde' <aoiooa? erosdj^cosJ 
S)daad,d<$, 333k, as tf^rttf sao akraed Sd^daa© dod,sici»i 
sicscSsJdo dassadadj dedda ^oartjs e ddiacdasJ^ «ro$*> 
ijja^djdsa/i t,oda d>£>daod SsS^ dandaa^de <^c3ad 
wassasiad oiaad^d^ortd^ ^do ig^iad &etf,aj^ fc^odfsaxiaod 
a^ea^oad dodjCJesJdstj, tj^edda ^a^S wdddjatfrt z-oa^da. 
w<5 &<%ds$d<3, sidx^ stocky dad^dedd ^sl^oda djaddj 

62 i,c ©to Arae^S BicS sSospdasaAd^ SgWj, S>o3o djsedod^ &raeoddo. ^od 
dod,dedde distort edV aooaa *$£&„ Ssirt «<3etf dooa 
d3rts?artfi5od;> zto Seanart sJs^Od^dQ i-a^tfo draodartert 
«?5etf d3rtvarte5odo s^ddsradodo rtdod ^od, 3<?o±>d SsJ], 
dsaad wdd tiod,dedtio wdrfs^ dastos^raft dowa,, «d$rte 
dSotorta <aoda d&adda, oddoi ^od,3a easarsisan <&zi&Shti. 

yd^edda dad,sfo3 Sjae&ddfi^, 

oiosJj ^sadtlrae y,sa a dad,d M &@,ed;ifo#dj I 

tizQzitzitfz docria foiedaodde da^ddda. y,d£Jedda 
docda d^apadaod dosijdddo. wddus t-do fe sJdaaq^dd^ 
edda assad doada-Soart sSdaazid edrttf gao^ada darttfa dirt 
3rta$dadoda Xifc^ft Xjdaad,oawart dasJad^rtoda sad&^da 
eddoi t5* do^jia daaoacaassaft ad^oxd. 

ded3rt«?rt daaSda^ s&aedsad. odad sidS wdort d?d 
sJdtf&cjdoda naacassda dasaepadS sadjCtiarararcrta t5e3cda£ 
goe^oad 

&>ert loed^ dedirt^o dtfoartasad ^edoojjaajjd;^ aiia,. 
aodoaocriad^ ^o^^o Sdrtj, daada>|d o dod,dcddo do^rfS^, 
Svaeaofyttaod ria^da. « 2od3aooSad<3p5ae Sa<?3a ^dsjj, 
doado^d fjacsacdorsSo daSdctf sau^ iDasSatfd ^odo 
daartatfasirta aeod. « drta&rt das^ska edsJsJo^ tfs&c^ 
dedaJrttfjs £>o,dj3 rtdrtd 3dar\ddo3 ! |,edo SeJo&jaO 
^drjj0j0idd5jj3 ocr, gjaessdeddi), d&riaddska «o, SdassaoS 
jlrada idj/tt&js, ?J&>Addc33^. z^rtadaaSi <Ddrtjac£dj3 ££a*id. 
edOod saSa d^-Scda rtars^ oodd roda&ia/gaartert 
dstoodoeoads^ «5jsctf^ &»?0d erosd ded3rtvart£, 
aJa&rtvartO dj^Aoio riara^s wa«£da. y,d^?eddj3 do^earran 
ssarte ijaeoivia^sad. woddaed &,edoa5a gsirt o5\raert s toad 
ddsJoda d?& zpaaaidtfa. «o«Pddd5^ 3d^o&dtfa. "o««3"cda^, 
oossadarfoiaud o& t ed?&<da<^ ^dda ^©rtwe^de ? 

torfdo rfda&rao 63 3s sadd trodc3SL,d arasd^iorl z«>odo z$j2&tz>z£. Oca^d^ 
d^dv© 'scrtj, dowo Sedosad. aSodd, 

^edoatovO odsJ dtfpad uGd^cdodja wg,aS£3 sTaddsfcj, 
dorsad. 23a,d^aort &?do&artad<£> £>odo 

's3333rfort l ^ sSfSj^escS^f ra^teSw^c^ ad^e' 

aodo oaddeodjds^, aSjsrtVosyJ. «dd a^xiod tfjaeda 
sad &radodjdo d-jadrado^. tfjaedaod tfodoisaA sad&radod 
44^ rfja?dd. 3s cJsoesSCidosi^ di^dod aid^s* djra 6 oas> 
^ridjs ask do 9 aodssartei af«5ocfc>0 daa^BLaidoaf. wdood 

O • M CO W 

oosJoSoadda ZoOriodd ? 

sjo&rttfo gdoftjso ^drfjdo dj?^ rtexfosad. &aed*ad £>od 
daasj,^ t«i e «dd^ Sd^ortdeS ! 3s Sjwd&c^ ste>£>^ Oog^ator 
Aasa<Ortvad dossadooarttfo oorfcdorf^ toOTJoadde ? 
z-fifcdad^ «?5e£ ad^rsfrted. eddjae^ aa^rttfo ftjae&fcaart 
«5owo?d c3&j3<!$, tJX&tei djassarxido^ SijaoddAesaA 
3ra,deo c e(dor acorfasajJ. o&iaert s 3> &oeo doaad djra s 
rftfdo&o^sajS. ed^atordjscrtaod sro.d^sjjrajdrfq, 

tfsSAiSjsifyjsajJ. °?dood djae^ dert?5 tfdrfsfssartosSd. djoarart^<3 
dcoarttf 3d8A)S tf &aed sadrttfj&j, dEtfrriodjdo §,eafoato riotfOj 
ana^d^ ai^djdBtjjA. dosaas^jaddd 2o?rradd csadd^dddoda 
djaeasios^ds^A ododQod jpartc^d^ Wjd^dcdd dd;d &?nd- 

tfOjS* a^ts* £,5aortors> djadog a^a^S^SF 
OToa^srad Koae333?oi:f Seds*' I 
gj^d*^ o&aoi ^d 1 ^ ddo dd? rt»oe- 
dorejpi do^d 3di^ d^djaea^fcol ll 

64 a,e u*^ &/M#sS sSd "e?d s £e a^do&ijoo" aouoi oarfd^dri^o Sd^Sod 
o«?0jot5e^o ad^osoF sSosaaasiod etfrtjs gjaesradestej^ 
wdsad&d&raddo. «dd, 

crioo cctoo djaetfo dorfssa ?So£>2pa3 
fiabd, 7S3J.8 sadooio ie oicrao^ eadja^ I 
3o go «5jsetfo KofoSe saos 1 sadoa?!*' 
iaa^saa^p 3o s iSro3oecJj^3?5a«io8 II 

£owo£ s33,cJ^ tfdor uoaod as^dja sidoiotodcdo. 
ridoodd^ o«Jrttfo;£ Iraedsadrttfo eo383drad<§, ?Jd&;. 
riodo&o&xS sojad^o ded tfdoo&dQ, dosttj, aodja 
S^egjOartdo oSjaeft dorf^s^ as'edjiifcSKtodjas^ 
Eao&siadjae^ wdKcsaA £>s<od iSa^A/ft^ olraerig odoSaritftfrt 
SoO?io33«3 ^c&d c&jaert, ^srfg *a. ssaaoaasdo doi/Seaf 
&KO±)d<^- 

BadortjsSo^atorarfreJ'eUdooOo&ao eSjseds, siodj?3a 4 KF5Je 
d-ro^oioro, jfo^^aciraitopasrassasJ^Ss, s"8&s$o I 
$ja,ed*rae, drfsssSedo oari woofta^eoi^eaajji, ?5jae 
oiozi^OjSrfio aJatojdotyaoaSo^a!,^, a'a&drdes*' II 

aodo deaoad. gd^rt^o, £* tftfoicxO, Sdjrado. addja 
Sodjado^ rtoOid^sad. "&g,ed?o 4 oiaao.3 ade^ dso" ' 

33a.d£J^jad!i&3ad £? &J3?dd0U dj35d djsd d«/3?ddO. 

sS?Jo^ <^do djaetf. dsarird &wadssao5o3o, dododotoariod 
tity odo desanex, $,drtr sad<3o&artdrfa. 

'd«&re zaadr? d sadoe d SE^dO^s^' ddor <aodd gdJ^si 
djfSj adjossaftcid ddsto de>?^<do£ iertrdo&artdedefo. 

fceAdd^a <&iae3d.&i.o5ood cJjaearori dd?i<£) issS.e Tood^ci 
^d£> tfdora&diO, djairt Rsss^dra ^jsed, add d^ &>od sad, 
sad £>odd edo, dsrad a wdna^d. ed o Ood oorfaSoSddo 
a-<Drtadd (OsJ^ap^ doasa'o^ 

tosftfc Sdctix/aO 65 - oes - 

<2>® s33EjsSe!jsea d3©rd tsasSd 
tf©& traded rtodorttfo i 

jttod djdjSe&stf&O^TOddi II 

<ae^ aa^d&o, La doordsad ssajidd^ tfcD^i gjadod 
"^do rtodorttfo- ^dpg^asao&icdo do^o, d:i5a,wa<dordo. zis^n 
u©d eodd ds?do rtdo.dssad sosLatorA dsadoagjaeft xiod 
dSdjae&^dySpiosiq, srodod dodd^rtjstfnaddo cJesi csa^dort 
djdjw&o^oadcfo. 

zparfd^deD, 'jsa^o giSs* afc^ 5$ tfortdsrsio" 'k^s 
Sodded esdd wdo d^SpSood doo^ssafte^' <Dodo €>y3«£> 
de^osatf. rte^d sPdjacjo^d urt n jpartdgd^oke 
as^djssjauaatordo df^ad doa^o- 

'artSof^o ddor&e^ yas^daJr «fodd s oioo' 

'y.djddr^sJ^ asatfodoadod dPd^eao^dsS^ ddor 
fcajpaddd;) ^rttfosad ' doe©3 doa<do£ ^dd addrfcood. 

dsa, ^ao^xjdviae d a^cJ^e &d s ie £t3s* I 

u^Aokod djddrf aedod d^*, "^dosi ^o,! 
-^ddoodd©., skoftd $ed£o ddoFoa&sart detfod dsiato 
djdodgd^rnaA rlraedjadOod Roi dja&ootood xfd&rrttfo 
teSeddou sre^cdo© esa^d asao^q, tfddo&raoddoS. ert dod^o 
3do. 333O0 tfddo Aa^ddo e^d&A. ^od i^d&AoSoe 
5fc5a,waokrd<$d a s^rtfotfe&sccfo dafi^ad^oeto^ rioroaxioo 
*«Ji dorfssad tfdsJ?^ eteAd3o3. aoert e-i^d&j^do aoeosfod 
ao^ortcto 4< <^2^do rtodorttfo rtodotfogdo. dodoag, QzSvia 
doadeoc^ddo doood oftado ^ djsetfd^ aodo KJo&rttfo 
saoaofcradfi tfe<9aarf, 66 fee eay: AiaesfcS eW ^C3S ^d^Ste 53*Jo l' 

'SojS, ^ao/gjirttfo doy, udasad. esStio ^rfziS djsdossd'. 
<^od rtodorWo &rad $$& djaedaod s&djse&^drfaAddo. 

doedoddr^d Soaoto OdLdS, S>sOdrts?o dos3,ire<dard wv» 
edd *fod4/J 53oos? Sodedsi^d. tsrfd dasradrf ^odos* d323, 
dosfodjd sroSrt djsddrf £iodo doaaatpad;^ d^csd 

tfado aac^dodo qsaratfraiA aoestododo Soenc^djs addo 
dodo£oa«5$ erod osLcdorOod wtf&ir^roft wdsio u:do 
atoasd^ 3^ toddo&3,d Sdo^rod tfod^r^o dkfc&ooadod 
aJBdacSoaJjiSS^ sasfc tf&do&ra^ex! distress^ doaSddo. &sd<d 
ddaod dodosfjrowarf dedod,*-.. vsisx-zcd «3#cdoF 4>$*iS^. 
yrt d?deod,sk do3,daod ^S3z t ^0joroo « c»k£ da&cv? 
dssdisaddodo ^33 03o* asart £3220 3?*:3c!looQd. «ddjs r d 
«3?5 d,wos3305o^o ^d;&3a 4 J3ao3:>FC:> sa3 « s$d«ztio$ t 
dsadtocdoXiddo. ed^ dedeo^asi^ t-^ddo. edd catssto 
?ood^rS scPdsOCfaaijd^ ttdoo Ad Q Sd<£)o. d?d<od,<& 
dsa,cdood d,o3jsert dsadodcJodo ddo*dsfo. oa«?to od^ 
dorf<do£>«^ tfod^Fdoa&cdo 3d8d,!?add d^ e^art ^2^. dooS 
da&cdooddsiq, Tlpzjkti ed^Ood &a«3rfja dodosSoaes 
^aa&sajwao&rort d&dj3e&s s a «dsad aed£><y, 

2»aga,wacdoFOrt d«^ a d>raed .D&i^odd t-do^ esddo 
cdjsertuodod iodedS Sod^od^ oddo&ddo. tfodedsjo 
S>d3£>, djso^. lidSo wtsscdord^ &raod<$ £>-£, zroosooiiatfrt 
ssaa&aod. edd d^d 2ja,ds"<5rf dosttdft ©ortc^daod wddsS^ 

£>«£ HBdsSfioea 67 djad^ £)&£, 2o?rt d^djaedaod jfododcaf* aoajro^doartod 
djdjae&gdo sisSrt dedsfysa,*?, ?£ocd;>odd *<5 S doasaa^ 

s^djseSoi.sJozjocfo aorad ?So33ad5Snar> itizzi toodo 
aastaaa^Apftand ^odo. ydFtsa^Sae^d 3*3^ afsog/N SosJ 
doos^rt^s^ aoescSd satfo, sJB&rae&j^sartaaid a^d dOA^s 
uoad. ^d^ TSdoawde aojasS. <^od dsdjae&a^dj wdd^sao- 

^dvOCSoSijO saadFtfgjO doaoada^o aid^d d I 
crio8 tfdjaea 7i dedjaes& sa^c&jaeSo rtdo^ai? II 

'dsdjae&a^, «drta£, dooaada^rttf^ doadodddo T^ate 
dedaJotaaftddja saotoasJ,. watort roadotfd ' £>5to.3>d sra*!. &.? 
oado3 oa&.zpadd® s-odo srocao &.eoado<3<0 dja03a>o 

8 r m w m _a .j 

?Js33E"dr^a £>ou tot^ sisa^ dodcaaLaod Sesa^drassoPt es 
saotoojoeJ^ sa^dd^oi. ^d^esSo *1? « XcS> s koSoci^ saoossd 
ddFaJd d,^d Q deroooio ^odd© d,ga<d wdrtfcSodo 
jje&osjdetfo. *fc S^atosfy ?5aoaoo5o« ^ja^Ai^o,, &3odd odo 
dpdrss^d^ ede dcssaocriod d,cpas$ odrtforona^ak ' 

ssasajaij doa^do 3* djdjaeaoafd^cjj, ridcsaK&iaedtf drtrdcD 
rfeofcaajd. o&ad ato^pftartrtsJe isriC djad ddtfrtvart© d&rf 
^d 3&4ro&»rtodjBc£s3^aad, ^djae&aJdo. o&s^dfdart 
dfjjraad?^ w^aFoASxdooa! ! 'd&rsaeps aatfo' d&raaridoeaisrad 
<do%, art-S/S^ «So 4 Sdo aSaj, sa?5 ! «t d&raadeacrto en)ro?S?3 
daadod d^atfdrf^ otoad ?>?5 S uakAafcatfo 9 driojals doasao&^oe 
^ d&raa^daaaa £>otj s&aato ded djaetfd^ctood 'tod^ sa 
d,a!> rtodrf' asfysaj? de&. si^d d&djae&a^ doadod ^ 

<^do rte^d s^djaeSo^d eort n de«?d sfcasto, sto^d 
dSdjsefaa^dc ded <^d tf&aOjOasaeadrf doaSsSO 33es?os$oadd 
S&srod djdjaf8o^5i<iJ, <aoi3o rtorarteddeito- 'cJvis?^ So^Ai, do,.s j^srttf sadsi^ we^d, ?$d 4 3oetfodd, 
doed dosfc&rttf© do&oftarvdodd, dfdd&sf, sbd ewaddjtfd, 
ded^ ^drttodorod oicras$)d &5d3rf dood,2joaod«3j3?, 
ridooJjse^dsiaft cawart cieciosi raaaes sjodrt^oddja doasad 
aerfodd, doStfj, doado ^abrttf^ edu&^&dodd- &>ert aoi3o 
rtoes&dodd?5e djdjse&d esdjiod afydjoaradj- 

^aJa s o d dodaesajO d tfodos sk^s* djdjaefcd! l 

ded£>d.<d;i<£> ^erlja? 3sart aaEsssdrsdO tfodo<3andde&> 
djdjae&d <a<3q,d_d. itfs£7&& dogotodja ^od s&djse&ddo. 
a^aft&iodo odsadoad dj3,ejsaz33<dord wrt n dosajpaddd©, 
de^d- 

tSaE^Je ddodose decras tfcart,? rtddo d«fc« I 
«rodo5jt>e dja,reK)7radod 4 ro sasrodaj dcad& II 

'sadrt doacrioQ srao^ dedrttfo, $o3o doao3o<3, &£>£, 
wararttfo. rodaooartOe, ddaooartGe dert desaddjs ddo^ji^ 
^aosJuo.do, <addd<%cdoj3 ridaa^srod radod 4 £" dja,eraddi.' 

oa&ssadradQ, ad o ddo dod^waodg «ro9A$ja^we#3e ? assort 
$edo Iraedod ?Jdd<^, &z$ti tfdrxld^ «ddO*., eddsiq, 
otsjSpid^oSoe ^OA sad) doad, ae^d^ ddo fe rtooadads^A 
dcraS d.3&id d.artvaft dodofcosad, otitis, ed.od tfdWrteo. 
t»tfrt i^d, oaaeadra djadrt ddord dooaDssad — ^ xido^rt 
xJdosade doassd aeddetfo. rao d^d 3$&/ae8odd<^ 3d Q defo. 
'djd«ja?-aod' eodd dooocrotfo, ssads^ waos'Sdodod, rtsteiK^ 
djdjae&d tsaoSsk tfoado sraaSsid^ edsped^eda dsaddod 
K<3do &fi>ea$j3^de3« £>3d Jaawtf drird^e dsa doados^do 
woa„do33cdo£> . 
*>o rosSrfrfjaca 69 woe oaKsadrfrt^ ^rt? dttivi tf&tyzitSj^fyk at^d 
drteoiaartaadda. AiocoSo *Joao3 detfa^d - 

desa sij 03KS3 5 C3«' tsaoiadaasadspdo&as I idaoaided 
7io&o nadaa^ edSods* I ri to cadj3?sdj2edjae siaoSag? 
oioq§,»tjj8 I cdonjjj ddjaessidjafd-j^e araoJaeaf s^ara,^* 1 d4?y 
ddes* l 

"^octo djadrd© daaod doi^wdaoad &&,oia3 zort 
ded3rts?rt d<da sroo&acft^a. «5d 0od rtdrd£)das3artd? odsid^ 
drfaod tf^saadda. ud^s&naSae »dSo aooi^ss/S. ^c^add 
<£oS£dj3i3?J djOrt^ daeeJ aa<?00ada3 sSodOtfa.S.d^a." 
<32^rt,s3d s^aTea*^ ado dcsaae^oda d?tfadjda tfsg,. «d^ 
&a>3 desa. adsa^A ded^rttfa B^aj, 3«k*^ djairt wd^ 
d,-Suod*S3ad woda gajdask^ g^abrf^ ^oajS. tf^rt 
2o^&i<dc!3d tfaassad g^ofcddi, rfatfaAfc, wdsicDftod ^ 
d^uodtf Si/rfasSq, djsddaaa, art sa«3e aasjaft c^cMad odS 
e^i, ieax^od d>raetf Jg^dd^ vuouadoadad sacrfas-zpad 
djd*/a?JoaSs$da 

^odja,? Sj D3K s ?i s 8 I ZO,d fc z^d^s I 

y>^^14^ cn «&a ( e3gpeod3a5k ( £d.a I 

t^ctoSQ, <"?od,s$ wostod. Q&gQ t^ati&aoto wostod. 
^dsi^ctfaa ^odjS ar^KcdortSrt sadraaartadog laad^sia g^odad 
d^wodrf sacdaa^ Jjoto^ odart aaaSodS^ siodo sjaddeso. 
fc&ofoart ^dod e§5ad sa^cdaFdjaert a^d^ort dcd. odd 
wade* «sa,sjrttf?Sa« sao reo^ aatoo^*, edjrtsrt wa a ata>ft Roaia 
«=5?J gjaedds^ "*oofc, asadj S^di^dja skaes^ fc^ssariO 
£>s^sad dx,d e do3d wafda djdjae&atea tfisa^dssad oaadsfy 
xart? <^aoA> xldrsas* Sodagjaoddja AajSrtja esSrfsb, 
saddaagda^ft daaa sasfc dasaa-dSiAdda d^ddaaa. 

da«J s^cdadsk^, oaKsadrirt^d^ asarle dud «sra<da£id 
«dda d,drttf s$t»w ^doia^? tSdjU, B^sBr<io& wdsa^d^ 

70 fee oft; A/a«ftS sSd ^wpaft*), ssdj 3oe«s*odjde ssS ^Sjsdrtosad. ^dd dOfsado 
rtdreras*. edjDod s^djaeios^ detfo, djdj3?&3!do detfo. 
s^djaeSoStj woo Ssfjd SoS, adsS^ d^dorairt goow aqjdtJetfo. 
s^ep, djdjsdsraddjs w?3 «<aosirt$rt uOo&aA djdjae&Sffo 
dWawtoaosJ doooosi asid© sraoaoatoaft doUo.sasS. 

oassa oadj^o rodo oassrodo djdjaeSo^s I 

<aowo;3 <^ae oad.dj dsadod sraS casirf dojso^ 
sJ)dsrae2o3^5i?i,e wodo ?5edo^d. djdjaeaoSSo edsfcj, riododdo, 
3eK^ato3ndSd o d wd^rl a^dr. £>2( i d.j3«33i33Cdordo s^djae&^d 

wdo & ded?od,sio Wjd^tdo^ wddsaSAcrart eddo djstf 
aojafddo. «dd w^sJ^j wdoo o^djssostsaojordsi^ d?a$jaod 
dedeod,. ert <3ddo de^ddo 'sSSdjaefaa^ woo esrocdod d^. 
addja Sdo^&^sa/* doado^erf ' kerl de«?d a^djossawaoD'orde 
doood c5SdjaeJo^ 4 d^ wodo 3dj, doaa dedeod,&od adi^ed 
daafoaodododo wodo oodolsafTi ^ tfd eparfdgd<£. ^d. 

«d e ood djdjse&stoo woo zsartdjstfaaftdo^, 3s$t s^odo*jS 
e5ed3ds*j, <satfodaaa;Sja^d eJjaetf&fdod&i?, raOsSoSpdetfo. ert 
edcrfo dosa3 cJaxbsajJ odjirl ^d^Kiod SsJt sjoioy sSedeJdt&j, 
sJooddrtj39X)dd doag, toSow xlofo^ z?ad?5 ^dodjQo.,. SsJ, 
^d^si djf^drf^ eJjaeS^ qsd ioddo a^jaado^ doft, djrfrte 
Sedeid*fy wdo^dodo^dsa/ixiod «?J ^doid. w^so^-s sfc^djs 
«od djdjssSo^de edort d,«XVo <Ddo, ti$g$ i^iipjs «o_,de 
doasajpadstoQ, ssacrfoodeddo djdjaddSrt «rodd?sJ doado^ 

'Odj*, ridrdoed^s* crios* Sous* KrtSerteo I' 

^ KrtafrfO £>3o siod^o ^dolrae odo maojs&rt 
rieododo, iooaaa^d ^ d^osood &&eadd doedodds-^d d^, 
SiOdrttfo^ sJo53,i33CriorOii ^eododo ^dj«^ eddo d^d 
aJ5>djae4oS 4 ooua d,&e otfooe tfa/W tfodeardsJq, adoaid dooododotfoa*, d,doai rfcJoJoosio^ dcrado^crad. doaSjdo 
stog^dssft fiJjaetf^ dos? ds? »ea xSodsjfy djse&sio-ap^d. 
esdood edde de^odo^ d.dodd <ao, xiodaUi odorte ?5ee>dodo. 
t?dd oSo&rodd sSdorte sfogd£. 

W2oO £300 <DdO>30W3£)0 23,03(330 2o3'53d0 6 <dCJ3 l" 

'^sradj^essd'dot ?oror8 II - 

eo^Art 'Sed' <aoto aSrtOd. «do o^qirS. 
rtodojoo£>opd o d cctod ae&rtja ^edoao^. desorf^ csedadodo^ 
zsedrttfiO, 'aed' wodd ^d^soto too&ddetfo- 

's3a,rS«3so zSesSdjsaJsjjjO* - rtododred ^.S a^ate 
ato^p* z5?dwoo ?5j3« dear* cJe^jae StSred vod^e I' 
rtodouo&o^ddcio zsedi^ddos". wss'tfdiOdiJSooOTd <ae^ 
djacdrtesk^, $?od,d<3,dod rtodo dodoxfosajsos"- 

o&p djaesross*' do£ dedeod, dpsy !?«o^,o ES3,djj I 
<^od doaoss^d t^So^S sto&dja sro,d^ tfdoraod dos^ 

sask doxidetfo 9 §,edO<do;$,c dOSto3?<J, <a<3q,33tf dossao^ 

- or - 

tpsaoacrfo Sood araodd 1 
esdosodssA daoaofc ea&oartjadeioWj 
»3doa rbdos^resaoi©^ 11 

"tot^<jo radoazSr^OTA K>£oar1 ?3j^«S. tozo^o 
raskatSFS'sjsri j?s£oao±) &>od dodd. t»*^ sadoaodOTft 
daoaoft ra&oarfjad. tu^ rodoaod rtodod^<di xiori drosd. 

72 6,? o^e *j3«#j EtcS ^o£ cfcsftftwsfc, osaadjjj^ sasfc dosi<sad. fecaioato^c 
dosiodsfc' as^sa/?, ^oioodd^ Sog dosaaa . 

2?artd3$d<% 'ttejysas* S* s S Badoacsroios' 'tai^sfo 
do3=adjdod;3, «dd wdart sadoartddouoao' <aoad. 
a^jEigeSreddcyiffl aasto^aan 'dossal aa*d yaB^esSsto ;**£ 
dorttf^e wotow^Ood esdarf 5adoari,d,DQ' <aodo ei^^oyj. 
«dd Sedo yajSesJciw^s^e rado&fJd&^ddsS^aartdo. 
<ydar\og S^do^d d?ddrts?o a3t|^j edoad doadosad. edd 
tort^o&wa zpartd^dj w&e&sio^d <aoto e#3ro,aioaod sroaoawdo 
sSetfosad- 'w,d^o sadoazSr^safN dort^ toak&d. dod,So 
sadoatSr^ssA djae&acrio ds^ &>od tpa&ad ^odjdo eao«J 4 o& 
s>eadorid4,e dsaad. dod,3o rtodod^c&odja ?5ja?dd sadoio 
sfortdoaa zoodsteq, doi^&d. a^enoS a^do doasa wdoa^rttfo. 
aeAdjS&do |,eaSoc5js^cJe sadsJdo^, dca^d *$' 

"?<§, £>odo d,d^ - &,« dock adjared^dtiQ, 
^djsre^do^d^ ^doprtfod ddd^, sjoesortra^rod sidrdjaed 
d&^oad w.djjjedorf dort^e toosortod dausr&o&sl^ 
esds/ae&xtodode 9 sarlodo 3* 3d djoara^ ^ozoop&d.y, e^ wdo 
d^d/raftdsodododja detfodo^. dedd^oicua esSe* tfd 3* 
tfd wdoi,d. o<5, w,35$ dorttf drido erod aodo d^a^okrieaJo 
*So8og<doQ,o&u3 saod 4 ^ss^d^ofoja de«d. soSdeoSo da,^, 
stedd dad^rt^^, do s dedi £>ou driod. saod^ i^d^dScftjc 
^tSj^odd ssar^edi £>^oaAd. stored eddr ^oSoirttf^ dorttfo 
£>oSd_,e d««?d, aosido de<?o jparfdgd^, «€ oar^sdgoke. 
wdtf^q, yd^o took*) rfjaeanart dooe^ es, daoosad dooart^o 
w&e&addog - '^do «ddor. eSe-S. SK<J«e5jae aid*),. 
d^ASja^ue^ £>odo3jaoadzododo eocrfod djaetf ^drf^, tfodo 
djaesi aojaertwaddo'. s^d^o saaS « S^ofts&j, eodd ^saoftaks^ 
zau^di^eSo;*. doood a^edirtv*o ftrfaksfy ^ctfOTfosad <aodo 
de«? eparid^dj 3* tfdotosk, dooAtfo^d. eo2ka ".d^to dartV 
tfort drodCo,. &>?Ac£dja ad^sS^ uo&Xidodo z-odo ?ido^c5oe 

B3:i>sar^cifflt^ 73 #0 ^dsS^ &"4iG(cJ e5Jd£"&d .Dd^djd^ dood ft o doo»o3o? TO^. 

g*&Ad, 'iro^doftecdod rfori Scinart<0\ <aodo 3dfio3 
yo^dooando rtoctaro ddOdod jyo&d riortdoa&dd Sal. 
ddtfdodo sari dj aadoigrf. dooaoioo aodo, Sedj 3*d$,£>od 
u,ao^JS^ t,<3A>&raodo oddrSod crooadriog <3d o 0od y,aod ^ 
dateccb5S$, sio <aodo rtdoQrrieJe desafid, aSert ? 

3gp*SF«aoee±rao*ra sari dQ, &zSzgSt wd zpai^ xtodjCJaafodsSq, 
asaalofcg, tfodaoo dig,do eodsS t^si, sJ^d asrotfsao 
egdoraaod d^a* aa&a^dsii, d&too tfotfes ijas^ddo. ©ddo 
detfodoi wdak d,tfdradj3odo roxid dtisSofoe o<£ - rijaobrsb 
waaaddo^crio tfd^-S, uodo wdtf^ Ssj, wdora sdrarftfcS^ 
afcouosajS *i.jaafcr3 rt-SoSoodtfe wds sao^ oAjjg, 
voowartodjdOod edtfo wdrf dorttfo. &ert ^d^odo tf«do 
djadtf. ^ddo^ z&rtj&aii d,tfd«>dj3 t-odo djadtfrfd^djdoowo. 
' d,sad>3 ds^ dosft I roe*" Sd^se ' .aodo stedd ag,3S|a 
detfo^d. yd^odd dosta^,. sar^D acdd dcraah. daasb 
dad^Sod gojaddo^d. dod^Sodd? eddQ **, Jkoa&KrttySd. 
^d^e ooosaojfoaft ^ drfrrioaftd.' 

do?<£)d addrfoftosf d,aad.3afc djtfdra jsa^ddc^do 
dja^ddja ^zpad nlooddssad sJjaoJjarcdoSodsa^rti), j^ 
djararroA doasto dod^,Sod dcusQ 2ododjd?3a^r(£>e, drfrriossart 
deddjcaesrtsft e%,eaadF dj-seSnartodoal &£ drtfrridetfo ? a^sJ 
d*>d Q dod ssaarttfo Rdoa^doartudodo, deddjoara ;ro&>3> s d5fy 
dapood saraod ddo^z-^dod?^ a^ akaodoaddo. jpartd^d^, 
aSesdoi dooez3 dooosad sjo&rttfo a^e&Adodo, y>3o^rt ssaz3iS 
vooisadodo, to<?3 «$ato5fy d0^ s 25Adodo - ^dc;, ado <aoto dj^, 
«ro«?afcoddo. 

drio^s dedirttfo eddjse^ zsaarttfo. edort sadod 
en)dd,d£>«2, ' eddjae&e^ &,ed'do ' rtdoode&S jpad&s'oartodjdo 
i^zpaatf. xsad^acij dcsaddort s&ag, cadodd^ doi^ aotoe), 

74 i,e o*i s Aact^ij aid sradad s r&dodjaek agodd saosSe&o £>ou doasa d^sto 3s 
d3eg,easto^ ojpdaaa. doass^d^dC atfo ^eirtV 
redan«£aJjaoad. wdd<£>^ 

oloe doso dj<doS3e do^oo q^asa^ ria^doagdos I 
spadjse dro&o a^do *i d ctoo ;33dw>d s $e ll 
erigl 4 ! xidrdjasstsao eddoetfs xj^^rfs ll 

'otoado 3?^ srasJdastoo ofc^rtodci©? od&ra^rt 5E>5fc> 
rtcsa zS$afo>&pz3j$ odaftdo JGatoodjaej,. otodja rfsj^ 

eSaSfdSSiOaddC} cTO^O ^^j «3SJaoSOiO 2>JSd' £>OC30 53dodj £53^ 

d,*Jo^ doaafoioad. ^cici^ £>?3j3 dodo^od^oartdo. «doai 
£>&%$$ djrad d,.Soira^arfja rado d^s, z^zpa&tf. uoas^daod 
odoOotfjawatjftjg, dj5*,o3oo3o aakdaaSosiadnaft ^s^ aSd^ 
fcSdetfod rtodd&d. «d«3a da?S^rt e^sai «n)ot3an 
ercsradrttfooisartojaudodo. edsa^ftoSoe y,d^<dor, ^"v 
sasSd,^ w^siorttf^ gdoaod 5sa<£)*) &o<Jrte si^si j^rforidrfow 
«33d fcoo£>d add Aeioio<£) drfr&dog ' doasas&ra? doasasrasro ' 
<a£>*idod wdo^j wddjaertaod a^ aowoao. «d a ood woo 
tsartdjatf^otood ^o^crto xJoosododsfy »d 4 xx» dddaagjo 
«5Jort,aodrfj5, rioesaa*; sadodsfy rte^detfo. wddjse^ asj^idefcj, 
rtertdetfo. edood eaa^J dooart sadod «u t-odjs 
sSdojooaddo. "cadod addjj^ essj^dde dojaoagad. 
&dcrioefao?5 <aoto £>dos? ^ doddrf^ ?oo3j5>oodo d^oaft 
dw^sfd. doddj dtfdo dtfAddS^e sasfdoadaafd, 
aai^oOoSasJ^, dtf&gjaod djaencrfa^ edode liao^doaT" aoda 
djae^ ddoF ^Q, atotfdaaart<rt dedsro^d «radd{^£id. «d a Ood 
eddjaef/tert sa^saod etsa^i dodo cadod^ dojaoacpad 
^e^dosartodjdood ©do £>do o djacrtosjjdo. ssg,da^ edoraod 
tfodj3do fc SdoAoa* tftfna 3*drt3<dodd ^eatodsJ^ eddo 
tocdoriwdodo. djaedae^ Wjd^ tfezSti ado&dQ, ^d^ 

oasiiaertfjjs^ 75 'sJ doe a^esartf steos^d? 
crio?3 & e a^d^od^ss d^&jae ato« I' 

'sisj, dotfj^Q sto do^side ^dodjdOod 3s$t ^oa,otorftfo 
ctoEfoarrtr^ tte^odjae^' <aodo y,3o£Jedda aSetfoasajl oddo 
siossool»tf\rt«b Wcido sSdxSod oijaert 9foK0a3aAdo3Sd dtf,d<£ 

'olia?rtxi 4 dgsa srado !ros5c!?5S do djsascio' 

doato^ofoja wddo Sdo^ xbsOdsfcj, dfdadddck 

'aarfre ds>£*) sra^re ra> ®ad?!jae dviad tfjaesdris*' 

'oaw«5e ^dSjoSoo aoo<Srf dosJafcx^oJjae .addorfcrio^cdoja 
ssari dadosajJ. R^^, aska dedoo udodjae^,' <aodo naacawdo 
ctfood do£ $o3z<0 d^odoi, tfoa a,edooio wsioddo ?foodd 
djaddsJo^ pa^rfaod uacaoddort &dafo;>oo.sOd<O i oted 
wtfdrrfcrioja ^dos^ao, dSodoo^art oadooaw 6 d<§, »*& 
tfeeaddja djaensitoaooa^o, oadoart ed3f\03S aSrf^ 
4j,e>$3ra3[,oaAdod ^ss^dja "'Oj^, oadoca&grfod sJoed afoad 
tfodA/lja A/adi aowoaaj^,. esddja oadosJ sredTied ^odd^Gda 
deoadjdsfc}, BfcSrfo waSo^Oc^. s^doddcrorido asaaa^d- 

«roda oo^a fce^afc tfodo zooaart 

ra 

^do asfr abator, se wcdosidjad ll 

aoSkdooaSrfo osdrasS eoa^djddi), sidooaS, d,d<?2>A)C33rt w^ 
&ado do^oaA ©aid^ deddjadraoaft doondod dojadjaetfd 
^oodooiodo toodd tfodo uoddja odtfo oftad dorfjajaoBsd^ 
t-^rertOc^. csdosaojor a-ode edsS dosS^cS^o,. £iB3drt«rt eQ, 
edeadde <"sd«Do. 

76 &,t o»c aaestet eJd TtgeSOZX) rt<0C33^ SStiJS fcirfOrt 13335 SjO djdodd Sii^OSSti^, d^ II 
&& Si3i£) s 3QtQtS>$ II 

^od sfc&soaJjaefNrttf^ <aodja 'eadoStSfi'd^isartdo, 
'eadod?5s*3i'd5i,d?tfc. asarte a-odo srads^a ^d- 

'sadodzsral;!©^ sa&o&rt ?5jae3 !' 

M^roA sarazododo «dd cadodtSfg?? wftddja sa£oSrt 
^jaeafoi 3i3*)d<3odd£* ^ scadd^, epartdSd 'tibjigazf t* t z$ 
sado Baraks' <aoto sSesSak gactfo ^ssAri t^^ed^o sraoS- 
w^idod dod.3ris?£), dasass*' £>ou 3o?oOS)od aso^odsb. 
dosd^^j wtpdsaSi t3?s|pe^do. ^ £>o 5adrart<9od e3 'dossal' 
<aSAdd;3o tSed&jae&JakQ, BadJd£5r3c3add;lfc es%. , 5JJ J ^. 
wdodoodoja «S ' dossal' aSAi&jci^oo <&iaert 4 s>o ^oddtira 
^s3o fc sa&osrt TojaesS ! 5adoSrt,d dsaa&o^d ga, ^dodek 
<^ ^dS^. '^oJoesrfodo^sar' aou zo^js^d^, ' sra^rteo 
a3o dcsaddja TiOoSx' £>odo deddj aSjart^osjjd^ ^^sa/i&d. 
tfearsfo srodrfctoS&e^d deaad 4 oij3 doaad, desaod, srortodo 
daarfdsJja dcsadalraedd »3dr. y^zsaji duadsi doeexo »g 
^ew^waooftaftdliaddo, djae^d<$, «3od ^ssraaeak. 
dedirt<?rt £? doioCx^,. wdort doofo «3odo3 ^d- 'rioazaad 
daadwdodo, ado-jatododo, dooaisaddclf^ djadwdodi.' 
«ddjs ^tpadgs tfe^cadodOod eSw^ri xiaaaadd^e dcadosad. 
Sodjsdo^, daoauad^ ^e^osood *wotoosyJ. y,a^to &ert 
ds>doddsS«k djaed53/\ drodde^odo dSOoirctS, ^dodjdOod 
daadosajS. ^d<A}, -5«?cdod extoddjaoart ^eo ^Jeyddja 
djaedrtoodo y^sJq, w^e&si&radAdd dooq o stoaacsfeod tos* 
dsajsa J ddd?3«sartodjdo 

dooets dooosadddo «£e&?j£>«£d? ? °9<£, &a/g, dsaaddo. 
'dwS d^no&e dsaadoa. rttjjsJdja j^osrtjs^nanodoSd. 
do3oo3:i3^ xsatfodoado. Krtdo^do 5>csk Sc^ddfS eLiaea sitytoa $<£>oSodetfo' aoddo «ddo. ^dd<C, w^esSd d^S <•*«£,. tftfd^ad. 
as^qireJoSo do&jsejpad&d. 

dooSrttf 53a,dr<3ok doedrt ?o,3ojto sror^caoio^ 
tfdodjdood ? e$ eafctf sJi^ci oarf. ^.8 ^.cJOj^ dod^rtert 
?jd^3 zpadSatodo ^do dra^ do^tfo. ?jd^Aaioti^ ssarioded 
dj^aad w,ao^rtvO, ?pad3odo?i^ riotfdrj© djg,c3ad ssaofoo&rtja 
siocSorf doaa ifjs^jCJdo. wdjDod ya$ dorttfo rid^-s 
^^djnaddja 3o?rt ? to,3d^ doeddc^pfce iidjpartd^ &$ "sd tfo. 
«rt awranakjs wS wqraroftaoJoe opid^o. oc^r?raoe 
siddjasissaAcl y,3og ioj, ^odoaodo wortaod ^^ djado.Sjd. 
ijtcSA dod-Srteo ded ded sfoed do* x^Baoftr 
dooododo Addi. 

£? d^rt vo^dddq, §,edoc3awaoiordo spartda* sa^o&rd^ 
$jB4£na_d. <^Q zo,3o^o dosa 4 rt doaad sror^e^ s^xi^ dooosad 
rtwa^rttf ezpdoa&aatoad isj, di^d oarfoftad Esar^e&cdoek 
c^aJos^jJe&roa d-rosid 5><aorS dos^sa^rttf atpdoaS&o&ad 
kdr tf^d,ded^. edtfsJ}, doood arFdedirttfo Aj^tfOAddog. 

'sadod&ri&ra^' <aoto sroddc^, «dc*j, ^odo ed£"d<£, 
dodj&rU) e^otoriua&do. cadocta^ rioUj), ujaa doiaad dodjtf?^ 
ssdodz2r3i(3^djdo <3a 4 o±)d?. ssd?So 33adr&ofo A &>adodo 
cadoaodc^. d,?doaod (Dt&^djd^ sradrJe doraafodj 
TOdodsosisrad we* Sddodc *»&. wdtf doeOrf d/** 000 ^ 
«ds*5raci^d553rto3oe tfo«?3b idrij, Etodo^aajcS, S>d. ^odsJsJsfy 
BadoSzSr^cS^tjaoode ? 'dcsadsJ rtd o do&raedd dcws-Jr' y2*dodo 
roaoazsdo devbsajd. dojad?5e tfe^od doa^do, i«^ dosJjaeaod 
doja3ro3oodOs® doadsteq, rtd^dsio cadodara&e rfo. tsdtijs 
zpaiioacdo Jood asaod. ga&*d. -ad^doaaJo ! 'S*rae 3o 
doe&BBfdfOT^csao' <aowo3 v^odatorfy^ easao&ao&ad 
djaefcaoSoS^ tfodo djaedddddsssft uQgSzQ aadr-S 
•^dodjd&o, rtdoasde ot^Uj, « djseJoSoio dsj, fcode Qa<a*id o 
8>d. AjwM Ssj, d&uro^ sa?Je ot^sad. ert £>d^ ridaagaS 
da*)ds$odo zpartd^ devoid. 

78 i,e o*e Aoet^rt atoJ ^od^sSvQ, Badodssr^^&Wo 'redciaodsan doo&crto 
sa&oS r^ad'sJodo 3=e«?dd wdo rta^ doadssaae^o. ssa&^a 
oadaaoftrad?*^ sSjaeadd "tod^o »aoe5 s ctf5fy uoaaijOsSodjdo 
sadoaode^, ^oi^s^cSo ^. rt^dodcoa s% £oeo id^ doaa 
riosnaa^d sS^ djK> s d;^ tftfdo edort vodsad dsaddodo wdtf 
d^o&rfq, uea^oad^ ^od_,. dooaafco ao&Ssarideso, wa*doO?1 
sad5\Qi3j>, aisj, ^sj^si djrs> 4 d5S^ <3aafda*)$js^a3e#> £>odo 
erod^stoato, ^od,&rt. «dd s rtja "sdood ofcad d^?ddja ^. 
zooasa^daossad $>eodortiijj edvb aoja^ofte^. rfjadoo 
d,>Bdi3A)ddja fo>?5rt ^odjrf zooas^dds^ s^rtSftdtfodo satfj^A 
cadoaoftrad^dodjdejlfae aw. «dd wdo azsde^. e?fod 
djaedsradr. «d o e>od dodd3d,3?<dod<3 etfrf w&sasad. a=?rf 
dostertenz^ortja srodsad dcsaa sasto d-jag, sadd?^ j^etfOAd^ 
^odj. ^dOod ded^rtstf dossOnaotosfc. ^odjSka dog&Adsios?, 
sadaodc^. ©do wd&rt £>«ira daadoadd;). 'aW 4 eioedo d si 
■aoecrioie' ' edsJ z-odo djsedo^ ©naatonaftej!,.' £>odo £0,3 
aSctfoSd. ssanadd &$ dOsad ? dooSdod^rttf dorf oJjaecrioodod 
d,*>ortdj3dnio <aodo. oaoe^rt sadd_pdPi3odja do^&sjdesan^. 
wd^ zssa^oeak ssad «h aadd dossaA gjawAsto. 
£>o3jaerirtj3od 3s dod^rttfo *SdoA ?JedodddrU> ^od^sfo 
dorf^d^ ioodo £>dd ded<3 wsJod^old . §,?oado3 daSooiood 
odj3 ^rua^o. fcenaA edemata d_,$dra ^od,?i doss^dsJs, 
aoZ§*i3Se sojsd^o ioodo sid<£)€^. ' «aooa a o3^ zsad' <aodo dedde 

ssanadd ' sadroodssaft doo£>o& saaoSriad c3ozo dsa&rt 
&3dr ? ^odjSo drio^s BadraodSe^, sadodzJrSSe, esddja 
Ssa^dSD, ' sadcsaodjrofV doojaato saaoarljad. «3ai3id^ ded. 
ijaUjj, z-z^ oadrafrartzosooda jiza zSedrid£ ed<3e ^eoadorfoi 
stod^ tsaoa^ w^dssaAdwaoado, adja«d£>«k asarte *tod_,5ka 
5adjaod?3ad. zaaiooioraod a sja^drf^ &dr4o&d. sadod 
«5dertdrf^ sJjaeo zooo «3bd3?o3ood d&rfcd roaoaad sid 

oaskaerA&oi^ 79 sra&c&ondo ioaSrtaoaoocJ asarftJcwrto^cJ. ^od,5j wafod djda a d <3dOod d^storto^d. aSodd ^ ra£3 koddoood ^ o«a 

dod,;!© rododara&e, sSodd edslra ut^ dedS. 
^easoafc wddjae^ ero^d. ^odatord ?rod rtdrj&OTd £,e aSOak 
djsddsfy tfoddart e3jse3d<0 <^djdja etfdrtfrfaxiesddo. 
ed^aSd *!£> soddart vodj, aedo dozasiodjde ? oddjw&ato 
dorfd^dtoadorod sadod &<tsdj eddsoeo^sfcddd doaofcxD, 
afoodosarto^d. 3dor\ wotfoOtfod riodd&o,- adocrfo ^ctood 
ed«js Sodjadc^ wotfooriwdodo. radojSrf^ rio^s, S>dd dosidc^e 
sadod aSdo£ ds?coogo djaekdato tfdrtr^skaeu a-odood. 
adodraoJort £>ska orodj&o. djSaosSrod adarocsad 
do;irae$d:ia£) dod,«tf dosS&s^afcua sado Sja/gaarftf 
jfooudresofc^e aj^&d i,eaoO. asodd a&^&odeJ? i.«cd,;& 
y,35$od d,dodd &ets, Ld$, K&aS^a, wori^rte^ ioda>3 
zid&ti. djad a catsrioaok ccteartdjaodsfy d3aad o wz$jz$ 
dj3dr«33d oioart odo. wdd^ e|,dooaaJoe aojn?^. djtodooSi 
wd^aioor ateodoor^O y^e waa^. dAd^dooa y,3o tf ridsaa 
y,35^&irrW rfdod dddo djdo«2is!aoao3ora<J? xJdx^aaA 
aoaajfoiyrf^. ofaartd i?sO<Scdo^ dodjSto dojadjacrid^e 
u,a=|^irrt9rt casia^djj ^od djra 4 sa£> dod,art tf^d &ja?5ddrt 
Zuodo ^?a tsdd? xidrded^rttf sariKiadBod do?do ddra?^ 
djdfjjrf daadod «part 4 . ^dood £wa£>oec>d dj«> s stomas' od<^«^ 
d^eA* -seoriodjdodd djse^ Artodjdodo ? 'addaas* ^^' £>°^ 
adado^ §,«do £* oe* £o5£oeod djra 4 dSq, asarte zadodjQCi,. 
aSeraddja <ro2(dSA edartisXiosasS. wdOod <ao dedirt^rtjs 
sk&rtertjs doasjjojan oa«a?>oa«;3af\ dsfQs^rttfd^ dtfrfa;^ 
dodoioosd o dodjfcrt easosad sJ^rteoSo.. rtododja qa,as£ado «d 

80 &,e o^e Aoc^kS zSd sSsSaarfdo "^dvo rfaedo aJ,c%rf sftacfcsS^do. «c£Ood 
tforysasJsadtf^ rtodo «sodd wr^pd sroOoio &\ sadofcj&j, 

&ert d«d3rttfo wsataad staadosad. «dd sisfo wsawad&og 
e>do ^ootoa ao^ra cSsJo^o wSdrtiao. osiddo o&sadjaadjsodo 
urtoSood wdOrtjae djaeS&^e srodsao. «dOod «ddo dort 
4ie3 sra^do. tfsStfoarida 3do & dads/add© * Wcsawaorivad 
20,35^ dod, <**odj dod.drfq, Soert aSj8rt«ay3- 

so^ dorttfrfo dododoftadd- 

s&af.dasto, rtodod^rW&d 

iSa^sssto daadsi ^^rfo £<Srt d^doSsto I 

aSjaato, £%,* 5adod<£> dcoa 

3jp?<^d35J dodQoiisfo ?3ddd- 

n^ 3jdo 4 d<fo, d&pfo 5Sdo^3dcf3S II 

&>crt to,^ dod, 'sodj dod, daoosad dedirttfexka a,? 
aoOoSo ^eaasfoxad sftSdCi&^dddo. tsdodood aooafcsj,? 
dOJocdsSsS^sy? doasao^ 

- .so - 

ei^d^aSorsi wo&3&de5ja»j sld 

D3^C03S» «a<kd ^S^deSjBMj I 

a33*i 6 sS daaa aoCodooaijaoddeSjaaj w- 

o^ok&aJoe wasft^ '^gjd'rf&fctfjss^ddfio. do&iaj^ asa^d?^ 
dcsaa do^ srodoOA&jaoddsk. z-z^art cad? ^«^. ^c5j5,j^Srt 

sS^^atorrf 81 s-ode tfra^. 3* dcdirWd^, ©odd g,d0e3aA, <^o^, id, dpd, 
3ed daak, «o±>og *>o«o soddsfy ssasto dotfoad ^sfc^na^, 
^oioodd doaOSoft?^ kacfo dedrf^aSosis, doe&rio^dod tfe^ 

dOSaOf^ 

2?artd3*d<$, 'ri 3^d8 &o dd&/aed 6 33ag,a&s ?' 
'stoSe^OTAdoddok '^d'dssjoo ol©erf s <3 ?' £>otfo stoasao^ 
j-odo doa^s^aoa.^. doed desd ©do »3ooa desS^rttfja 
dcaaeado. 3s£d«3ad so^crtordsfy wo&tfad ^od,«So ©^ccbrd 
«ro<?<anaA dddsi^ egotorfodoidato. '^d'd&ad adsioaka, 
dddsfy, eodd idAog w^dooad &edO, of^ y,^ asaofoorttfd^ 
«d,o3oS)05oe aatfodddo. 2>d5)rt asa^dcsaa d^oio^, doo43dd«£ 
.aeddd,^ aisaod doo^ swdoo&gjaodo fai^d^, s^oo ddd 
doorttfsi^ «g>otoKtod dpd <aow eaa^o doaOed aodo ded 
detfdesaAe^ saOe^d d?d?ta> doaacd. dsj, Baodo?d sado 
S^oaddd t^o^cS^oo jrodjd ? sartoftaA doi£ s&j, tfraojltf© 
itodonartodart jsa^dtfjaig,, wdd d,edfSo3ood ddssartd^c^ 
Aesadoairt adoad d:iaa, &,eoadoaod z-odo tfrsdq, tftfdo&raod 
&so3oo3teSojo ^o^di^i «oJjs> 4 e arad ' <aafc$jaodd. 

wdrodoajsasardo nasado ridrriodcsao I 
djaesazprodoo a,eoadao z$jzo3jstz$jza5js>( sSdoadOjido II 

£><% wsteo, Ss?do £>% rtosteo, aedod djae ^^? esrfodtfdsad 
^erodadsfy d)^ 8 d$ 8 ddo^otfoiifd <aodo sadc^t, *»oa 
detfoi/d. eSsipJj^ tfjadoe^ d,#o &e oadodoi^aod Joodo tfrad/ 
dtfdo&oodo cSossD wddoadrt«?od deoctood asoioogdod rtod«ja 
Sdrt deddodo tf<^ detfos^do rtdw. 

■-soddo d^d^oior wo&Kfodddo ad^oo sadradedo ? 

^od,do, '«?o ddd^oJore' <aoda edsi drtde atotfrtodo;* 
ddd^cdorsatf) so^crior sradssadd ^o£,do ^oqjde wo 
£>onartodjac^de ? & si^rt d^dode «roa!d. ^oqJ, <dotjodo z-odo 
dd&ofcod wod dddo. y,d^J ^odo drtOdQ dassaoq, ad 

82 §>« »4»e &a«#S sJd gdossaft "wdjddaatossj^osad. t»odviaodo dos^oaSd^ i-tli^ 
^od,. do^oaiddodd a.o,fe.2.,i>o,ooo ddrrisfc. dasao^ do^oa>d 
rts?<£>, '•wd.ddart udodddo dasao^ dooa. - oio^(s,e aoOoSo 
Zoocio wdsad), djaedd (ssacrfoodedd j-odo doad), 
*!;^233*(ak5fc3 toodo djad), i^iD^a c5edi), ado (e^Se 
dedi), dooid_,do 4 d^, djdodd, zoOdgdar, ed^S, afodo, aq&aS, 
rtodjsJ, ad&a, s&ab, sbi3. edrf doato, atfsS do^oaSdrttf^ 
djdodds! ^odjddacdoaa^osa/J. atfcJcrforod ^ s^d^ai 
dod^oa>dd SjasSobQ d,tfotoad. vtiti zo«?tf ^odo &«>dj3 «3 
AioasajW^, eois&jaoadoo a^a^,. doqi, ddaoftja kertcfoe, 
sa^sJde^ 2-odo tf^cao edSrt eaead. zo«?S ^cl©^ « ddart 
udoasajS tf^j, aodd y.d^ dsiado ddr. 

^odj, do^o^dja &ert tf^d SD^oiordj^ddo, doaaerfdo. 
<^od,d zor^ daaa*, 'dsjjd orator' uaSoriodsJ^oo 5adrad?;fc> ? 
"3od,d so^ojors^ edd aaraoadaoSo^oke Jodra^sdj, radra, 
to£> doooasaddd egdora^ atoacajdodoouo. dod,ddart eod 
essaak udiSo. dsJoais edd fieddA <adja,< tfo wsrooio uoQak. 
&e 3oO<do edort,daod akaoddo&aftek ee^ood 'ddoagoio*) 
wa<£od' (D5j,oand. 

^od,do da^doad ©a^atord^ zoaSoriosad £>ozo dsa-S&od 
zparfdasd© doaoao^aSetfod ^dj^odo daaak - 'Tiodoortos tfdjtf 
530^3?? 2o dsao' 'daortwa^srad z»^d<3, ^odo djaedad. 
wdedodd eddo sisj,^ wcdortasajJ.' - £>ouodo ^djSsaoSosio. 
erodc33 t ?i daLdoadofcO ssaacaKdo * daasrt addsf &erf 
a?aaad - skado o&artrttfdo^ doaa £>q sjaddosad djaa&jaodo 
d^d^oiood doort^saoiorrt^^ dsaa dossa^doddSXid 
^o^do doortwa^do. «ddja afsj, so^odord ezpd^naft, aSsJ, 
aSod-SafoartdeSodck ddd;}, uoSotfosad.' *?$, dea ^od^d <adc& 
djaedrttfd^, <d^ aSetfosy?. «a*d orator S^d ^ozoodjaodo. 
o^cdorsa^ id^ tooctotosajJ ad^sjjdo ^dj^odo. 'rfa^rfooSs&sto ZiQt dodos ro-So desS?o s ^ra3*roe doduaerfs' 

doaa £s^de &©osadodod orator dtfaoa^ as^aand. 
<33oaajoK>ddor utiti woaod d^sJ&j, gjaod. risgdod 
rodaooan «dtf sidii sina e^d. enart dddjdjSsarlosajS, 
doasao^crfo erfort,3o uctatosajl 

djassarrid sadaod of^ ooggarrfvacjart ^odjSfo 
ddoagdoradcS^ ^aewioartd o§^rfo a&doepardaa^ 
ridoodjdodcido^d exradj saaSor^ ^ssa&d. &,? doaio 
e^o&daod «do ^ftraa^o. «rt s&dojpardrlraod doaoaof^afcsSq, 
^odjSfc 3^ dod^tdoartoo toaksSodjdo «*Sodd. tsdtioa 
<tea s ®rrttf tfdakO do Q etoetfe^oteoei tf<3s 4 arak eds^ rfvoessi 
dstfdaJesartd. 

so^oJiFB^n rfe&crio esto&ris&Q, eo<do*,aa o ?5. Sj&c ? tfsJ s <do 
c$%o&$, afdj,. o^cdord do?«5 tfe^Ufc dododoteartoo doood 
udod rtoart a^no^oja so^afcrd doedaSoe ddo, dj^ddodo 
*5J € i&SoSjodjdo tfdssssand. 

&e socio eaJdjw^jB^fSd dosSo, siosOs^djJLd sooaod £>e^ 
©^atorstei^ ddcriooo tf^adoaart wj^ddod trado^dor 
d^e* doaddetfo ? <^do d-jaedde^de 7 SD^ccSord djaedd_p 
^od,d<% fidJddeod &djae53ad.3<doando Q sSjrfreJjaetfd 
dddo^aSordQ toadoddsio djaeJjaetfd ctodjdja? Zoodo 
dojadojo^ tod dosfcado oio^, doado-SdjJ 33rf eoddesad 
«doS wdo-sdoJoe .aodo ^edoao/J. lodaaart rtozpedraftoJoc 
©dsfcj, dortrtaiosa/J ! rtja<^do ^od,dj3£rt wdoaft rtjaedtfrd 
djad doaaddodo 'sae ai$ doo^ortodoS ado^d cpaoaaad 
dos?o5oSo^ »tfo atfrttf eao tfodfcd. fee^a^to d&M aoiodood 
rtoac^ort adja wroofonart©^. <^od,S rtdrdortd? wotoSo. 

84 a,e e*j d/ao#J ztd s5edd<$, <^od, erts^d rtosrodad. dadoSo/tert <do%, 'aLiiae&aS? d?lrad^e d3jjs?33o' 'SK«& <ao TiozSSrtJs d&& aodo «rt?i.d trocaood 3oe«?*)d 

3oJ3S|j ro^cSoi ov n cd^fW^ tsdoSrts 1 ?^ s^ss djaa 
zSjaedodsidSjs, Soado dosS/raft siz^oSooqSsS^ &ado ate&rttf 
doedeo akaertod, «dd ds^rarttf?^ sadda* 's&do-dd' <aSsiod, 
sadodedo, tf^d^, taosadorf dooosad «<cSd , s rd3 ( rt£<&3 t , 
es^doSod ^oddrfj^, £«J, W3oe3 s <dood dMSd^otosSj^ add, <a<% 
Kdddj?, <De^ dak/WdJs, djacn* ^yorad ^od,3<^ 
do3o^55pfs>r«33dodrf^do £>&d 9 do^,d s-oad. sso&rftfja, 
cJsssdvQ Soda ^dsio, doadtfjaddo dcsaadd dsj, ddairt 
«s330io«330eiotJ dafo. as^dajodpi^ 39*1 ^s^pe^ort drodossy! 
*Srtdd »^di«dd^, oftartd tfododak?^ tfajnajj ' aKd^Ortwd 
d S 4 d dg,d3r d^d wdsJ w«?rt doadodedSod aojaen 
S^d^cflood wdoJ&ispxi&aodo esdri aeod^e d?a dd gd&z 
dsj, dd<aato?J^ -Sdon dddo&iaoaoa^ &,e^s^to Sdss^od^S^, 
Soaodo odSo oddOA>d o deddoai «S3<do tfoodort^do^ «$rt 
«&rS)Oo sjjrtr^ dsiaecrort ^od,sk ^<^ wro^dsSd^c^ ^odo 
sraoesa^d dja&si ftdddo^ ^prt &ad<uo aoatfo&d <a<% 
dedirttfjadrf sa&ra &e$sj/J doood aoak djaeoaa rfjaea* 
<*do n z& rf^d &j£<dordd^ woio^dodd d£> ' drad S^cdo 
rtora as utijiO *>' <a«*j,djdo "wd,d &dafrd$, adOj a» ! ^do 
djaeddode ? 

dsja^s djaeddo roozsasaddra d,?oortd<§, ^od,do ^ 

SdcDrt rtada^d. 3=arfo3ac sado eisSrt Sdarttfa. a&iajd?! 
d-jaeoado^ed.' dedgrttfa so^oiard^ loaSatfadjda 
tfasrd^&jOiaod sraoddda dstoasid<$ xijacdorsSd^ 33a,OrX) 

Rj^atorsS 85 e^oto srag.atosij, sSdzSotiz, o&i^edo^ oiraene^dort afodrar 
sre^ritfQ, d^sasj, erorfxjodjdsa/*. wddjse^ a^aoddja riosO 
S5g,dwaoddsO tierociaSj, sos^ator ddac^dja ^Aj, ^e^dosartoo 
"?dode sadra. sa^cdor aoi^doie^ sSd^ £>d^ s^d ?3ed 
doados^do ©sJd ^2?3oS. ^^ ^^ ^«^°4. dd£>rt 

a^doS^d dostosajKacj i,&d;|do3^d afc> I 

rf?ro<330 afc&JTOdCSi d0053. £)d Xi3ao Slf530 II 

doasidorl wdcirae^ txzji ozp^d doe«3 doo*/1 aoowae^. 
ded^rtsrt dcra3, £>ooto. dedgrftf^, oiiDdo aftjjy odort ^si^ 

5od^ &OOU. Wde&J, Oddi UOSi^0353d. Sod^ E30 dOa^dOrt 

zsa^Sedod saabr sioaa &,« dooio ?Sed doadod edsasJ 
ddo&deSytysad. ed 0od«5e do,»B deed, 

3 c3csS« ^eccfco dd<ao^e3* dos^ I ided d s *i 6 *j,o I 

'dediri^o sto^dd&o&d^ ucdoadd s*^. edo odd 
tf3Srd s \ asart d,3add Sdo^ dd&cdoe^ d, ro ^ 6 sa^dde 
^a!rd s c5j35d woisartaa-d. etwrsisk '4o <&rae oarf 4 e?S rtjae£>od' 
osJ^i, ddsasl^ djsertodcJooDrt ^ ^dd. swj, tterd 4 added 
£>od. 

d&rae S33 sqa,^* ^rtro jSSjj, 333 djaeg^e do&eo I 

'tfa^dja ssj, ^rtr«5jaesa5>d3! { asnc^e ^d. rtd dois© 
dja&:><do«3, xtfo ?^2?3rt 4 rood' <aodo djaeDAd. f^afcsad 
w&orstort derive aeart g^cdasad ^od,j>rtja zteo, ricasad daadoS, 
?radcsa,« € d^sS doadadjdo *terd 6 . 

djadjaetfde^ rfdoftod <doKd<d<^ S3rt safoa Artdetfodo 
ucdortodjdo dotj^od Sdos^d dsaaASjaodo eddsfcj, ddriod 
na^aod <aod;> .secdodetfo. sawa, o±>»fi«rt ad^ 
wouodoadodjdo doe&ron. &aa. 6 0£"<dosiq l wsrac^cdodo 

86 »,e ©4? &jxt$ti sfci doe&xkdog * doe^ctfo^ ana^ar rtod??>o. sask 3jaeod«?fr. 
«rt rtodoart esiod. bs^ nSjaego sasio rtc^3e dosal 

d,35^d3«!$, & ^i H& dsaadodja od&rf t^otfo ae-Sr 
&/a®?fodjdBa tl A. 

33ar3eoa,ofta$doaS) dedeod,. « ^oa,oftd sacdor woasJ, 
wodd xJodaJ/fy risxiodjdo. <3d Q Ood dedeod^o riodd^ 
rtssiodjdd^ e&crtd<3«Midodjdo, eddQ, Sdort doe^o*. 
ao&sjodjdo «dd s tfdja sf^do 

&ert otoad d^o&od rfjaeaddja ^od^o si^tf orator 
jjo&rfadjdo djafdde^. «drf dododoftartod aSe^J aaJatod^J, 
edo edotf^ sadrasaaedo. dodged aacdod^ <^od,?S djaeddd^ 
donate) aSe^oSp^? - 'dodos ssa^ssadspacaifcos' ^od^o 
TiozJSjS deiOd?£ d^rfrttf dosasaatorapadde!), dor^jraA 
aare^saAdodjdOod 3> &ad sfea^ tfaosio;> <sd£>rt 

53£53d53ddj3 <^. SiOOJCfad dOoft^Okja ^dadja^' £OdO. 

dod,?io ddd<3a^d,oso*i ratfoddsto. ^d^d £>oto ao*Sdjaoad d 
s;a3 ? «d^j d^ s3dod 4 r detfo. eaod uocrio so^do 
ssaEa^dssartodjrf. 

djtfojis dod,?io dddo s^s^ssarf^ridiaaAd^ ad^ajtf srodossad 
^^d £>ow sWdsfy aroSUOj^jaoac^tJ. dj 3 ^ ae l°^° wortssaA 
doaatfja^deead dodsSo^tfrftf^ rododja ^odo. ada^asi 
oftadjoaddjaoda aSrtd^wajlfl^drto. wod S>d3rt 'dd' dsS^ 
eodd ada^ o^ 20,3=^ ssaaSaarttfow dSAod «roddaoad 
djS.rttf^ «3d,oiasiadjde djadra. &e docda sidajosodaja.srcdaSa^ 
riaa S3, a^doiodiC tJoaaxSaddda &d?5oda deddj aSe^o^d- 

'xiajo da^do rtdrsSdo cdaassieSo I 
do^rto d jpedadaaddda^daafto' II 

rtjtypans 87 « titfko&ti do&oDoodd? dod^dda ozpAiodo 

2k..SCft>d- --V,-. &de & dorfvg,? doa,o3oo do&^o II' 

&erf 3irfrf dorf,3Jd^>o3o rtod^rfnan ^oartja eddo 
sftjawd-jadaod ^sriJ^ daadoSpa^oS ^oasiOT*) djadaod 
dd&aksa^o-Spaa naraotood^ d,?oortd<£>, y !j,a^Odo Sosfc 
&d&> j^socjart y,a^to esJsJsij, ^d^odddjatf rtjaofto o »<£>, ed3 
dcusodjsddj ^dToj, a^* T^ssaA aoSodsfy 3ja?OX)dsio3. wrt 
adart d<dossac0o3to£ £>drfo asaoaaoodrf^ tfoadodja dd^djoara 
d,53d o^sastoirtjaeiaod <aou sadjacwajifad woaod 
Soeftdds© &ddj atej, d,2pad skaeosk. id ScotfodcCJad rod 
satfoadd eia, da&Jaad. rtortota&q,, dud.tfdafc&rs, Sd<do<% 
afo&naA d^^d oadoaadjad^ asas* doaa d^o d ott<do55aA)d 
roaaassdo aSf^rod— 

ssado^oJo djjpadaodfi tfert 
&©«dodd<io &dd?5 d s *> ' 
oadossadodow wdo^soasiso 
eastoao sa d^o 4 o»o3o<3ad II 

|,djddd3 saatord^ofoja dod,?Jo eariartja 
dooksa^oioAjd. 3oO uaddjadaod uodo e?Sod d^crfod 
asa^d^dsS^ $aAid a ood eskd sjoasad sJ«f,d!&Mto. s,djd 
ds^K>rftfcDd o wdo^dtfd ro£sotooroA do^oad oxfodde^ &don 
wdo* udoAjdOjdSo^ tfodo do d,dd djsdsa 8 ? « zaa&ofo drtd^o, 
foado toodo doaad. add dddj z^adaod dja^onsrortoja £s 
sjddd? ^oJ( &jsedort9od dddoS,<5,3fo,. oasJodfd xfdp^coadod^ 
aSjdzpadsadd zorl 2o?s?rf- 

88 fee otk' Aoetftf *W 4 ao#o$djdc3^tfj^otoro^ddj5>ed 4 d» I 
z$4poqSsfy£z d^d^ssa&etfdo^ds If 

& £>«^ sadrarisod |,djd zi&titi o&sWj, 2>dart 
djadtfodosaotoak. naaoaada desnad- a 'wod Q «3aft djdd jSScrfoort tfo 

tooacriocto «3etf sadra doodorlroessaft djdd tfjaddjs 

#d dddsSsdS dfcdaod dod, rfd rtd I' 

^d£, dro^sSe^. §,djddo Sdo^ d^rarttfo osasfdQ, Sedssan 
tjode dcsJak^pa.rfd ^odo ra«>aod dojsdjs d^rarWsfcj, 
djadde sa^daxidegodo ddddadood &defc> asarf aaraat3a.rf 
o wa«>d£>, do Xjc^Jo^toA Bacriorsiaa&d ddd^ swrljasxid 
zparida* ^do^e ^e«?d- 

'drtd^eKSia rtodjse doad |,djdo e5,d I' 

d&akKd^otf caodficdcus d&i Sidled o&sad 
djCdo^aodojs *»d 4 3art0a^rt §,« dort aSozsd ydoacdosa^n 
ofowdoasiaad d^3 sd^e dj3?£osSod;5odo riotf^,* dodjSk « 
Sd^sJq, tfaotooo ridodraadNOdo zparfd^dO de^d 

daa^odaod &s&s^ docdoo dj^sjoda ^ti Q . y.d^po 
djadaod do eri uoad rfodo zpartdS defd djae&S! djadaod 
woad ?5odo §esado dosa^cdo<Sd(o ^-^ dedded ^yW$, 
3dd tfdotododOod £)djaed&9,- 

aodrasiod tfoasad raobrdQ, S>d3rt docdo osfc>rt,d esssd. 
e>od*3 J-odo &au$ dij, cJo^j add Sjseis eotfrtto dai^-Bd^do. 
^fcodsk rto^dcs^aodde tfd&oJjaenacdod Sod ^odsfy Ttftfi 
g9*jd. eddo o dSdrfo, ssajjdaaa exiod tfossad 3d<dooo 
?5ds3addo. odd titip doiatfod w oiraeASoiodo i-ds^e <B^oo 
woddo. OS do&aod toocdo djad sa9 feodoodcdo sidod 

aftypxtf 89 &tif\ti tod?5 t3osradof$ jtfd&oaosfo srasa^aod doee? uodo 
tfoocrio djsdd £>d?5 rfsj, s5oe«5 tfo«ak aSjaeftao&ddq, sagda&d 
kd?^ d^fcd 3« tfd ssDxbded riid&ssadodC), jg^caftd - 
'oSjsenae^,^, ^0^33,33', 'doedd.p& SotfdcsaaosSs' 'sSoessidjasi 

£>d3a,3a . 

£>d3o dddj^d,o3:i*jds5odd g3Ao3 w^dooadddc^o^ 
wd,c&>*>ds5oddr. £>dsio y,5a$ ©deJo& 3d tfSd s^sapaJ d,*)d o 
edo o££deao& eripDood rfdcto^oda ad^dao?^ 3oe«?d. 
deacrio «23oiDo3 $>ddo asart doaaddja « sdxlj, djtfaksaod 
wr^aJooi s^Ojfoss, wda^ d?^ uoQio. dafc&agjOaaA 8>dsto 
de&rt sfdraad de& « Sd^sSq, kado &d3 ^oio^o, 
aoOcsadjafdtfdai, s^e^* w&«3<*&<^ sao3*rta>«?*idtfo doood 
s^eoadisfc oarfie^ddQ sdjioS^, S&X) tfeato dsir^aod wdrf 
tj,3ojo3a 4 sja^tfdsfcj, 3ojaertoaa&dt3o;£ roarofcsdo sSs^na^d- 

sro^tfdj zadodjdow S^aojo doj^xioo I 
a33 s ^ djado^S 3d<do tfaoio tfdd<£) $j3i£, sa I 
d ij^xioa sio^ ?3e3fo doo£)aod I 
Ajeiakdxiok s>d?J »«£* d^s^d zsrt i 
s^d ^criodda did uodo sacidjae II 

idso d?Jo>s s>dcS5>A>do usaS estortdaod. <^oadd «a? 
x!j33rfs»A> dja3*3J,e3rte ead-Bateand^ 'wid'aarto-Sd^ stored 
aSe tfo3 d- 

'3d bjOJoc dodo&rae do&ro&og 
dod, cdo^? tsado wado i3a|,o I 
rtdo o&a^sJj^edoddoo Sqsaoto 
iesS 533A rto3o 4 o aado rt*ra?aao II' 

a=e dodjded, adrf xJjTaaCTiGaa djCriootfpad srod 
d0253dc3ar<0 ssa&a^dow sJosdio^ aa^oartO <aodo a^aa^Bod a<^ Krftfcad ya^eddo of^de&cfood 
rfj&afssartod skodd wd£,3 .|,<a£,do ssaddsiq, dapood ijatfddo. 
Sesto « asod?^ a.daSoQp&ja, « soadds^ £>daSo<§,atoja 
«dd£>od #0*ick<a csadort^o, rUed s daAidod rado^adods^ 

roafcodeddja ssaoaaoO £>ddcS^ sa<3e dj33r ^oaddo 
s^d ajdBdsS^, dsa;^, dod,art Sjai^do. adsi^ Sod dro^e 
wdart dojadroto>oii3acOo3k. dja3r &dd3^ tfoSBdjS 

d«>/3ad S>d djaetf^ ^s^drfSAidodo kScoJo de&o±> d^cricxD 
esg '^sid'So. 

<aodo spartd^dQ, a8e«doi Sedo Joi^s^, d3a3, Srf^sajS 
ed&ja^ atoftsdoasSsJ sooortSod wfio&aaajS. £>od daaa?753 • 

wadedSo wd^o^, saOe^dd doaSesi esdd 'reocySsS' 
<aodo sSe^e^ eaoo wd^ <£oad djdoddnatfdo, 

'roOoaso dood, rra«? Soortod dood 
s^onadsaftd ^eaoOctfo dood I 

aodo asaaddja sto^sraddfi, ^eddoo^d d s eo±>d;>ja.&r 
&<?o3o eora. ss&d 3d, eDtftfoodo, dsidsad, aeoaoud sdo 

re 

dootfeaotoodrttfo ^d?^ do* riaJ^rfsan |,edOak bospartd^, 
A rfjaeasj ao3(oa driSr^ssaftd wdeod ^edSrt 35a<D?3 djad 
dojaodo- tfgi.dOrt tfdja,de£>o3o£> K£>*d djadd 3oa£>3 djad 
wd^ eaOo. dojaodjadd sioodd idddread^dcdodri^}, 
wdoatooS aftj^rf SoodoiUAjaodo 'ad^/rtja^najS Soa£>rf 
djaddC wdOod ^ed£>rt 'rtjsdsras*' £>odo aorfdo. 'essas*' 
<aode^. doa^Ses* £>K<dod£i, ^afoodd^ aojadu doa^Srf xSiD 

tfi««*«* 91 aSe^osS dosatai 'tfjaescdao drfoe rijacgsros*' .aodc ^d. C3§,dd 

'aSoB&ddotfasdoaoartjdsadoOTd 
storadod^ddras. sjartd^s' 

£>oad. storadod^ 'ddra'sto roOe^ddrf^uaood ? «d&a 
rtjs^ros*' £>odd asa&sS djadd rtodrf^ tf?^ ?5jaea datoddosSjdo 
xf^tsCTdodOod £«d3£>, 'wd^o^'dj djaedd 

watooa&oi £o^ra«3SAdda<3«^,^, 2to5g,waaJos\ 

ssdoddOsflAratoa u<SoioO oSodsi^ d?aaart stoe&ttaatoFdo 
Avoided aoddo & duo d»atea*>. £<3rt ^dSod ossaato&d 
£>oddo. zo£ $?<$£><&. rorf^j £dod Kotpsd noa<£ood aSjsd^ 
wsddoi edd n^dd<5 toodo datfron Soido, sto^aracdordo. 
ssdorfdcua-Sr Joodo ddroiood 3&do wwsoford &»>odo tfe^i, 
S^drfo rtodo isSgSSaq, werioo dsraen #5$, Sc^, tftfdosJjaod. 
Prasad. ^3, fca^sSsSj^ d&xSusrtOe^. e33do3do «dsS3^ 
ssssi^ij^Ap sradOecdo s^roradO, * Si ^d s&dodd crosjdja 
assarod- 

^osaddo ^o^ addo a- 

$>03toddd ?32?Jj3^djio sras$ 

- SO - 

s&sdei ijsozlratjj siodovsft^eio rid ! 
Sosdrgi ijsodiSj »«*©d i 

Jsdaodjsijj »o&osd n 

iu2^, fed doadsisJ^ fcaodo dodowncrajS. w^cdor ! ^cS-^e^, 
^od, y,^^ dcraa ao^Cd. "s&i^, d^o 4 d?d zseddsj,^ 

92 &,e oa^e &»e#sS sJd gjsodo &>orf?a .soda^d, ^3j^, zhSp, s>ds>od uc&eocj, !?J3?SgS3d. «dsoe^?oo>l era 4. 

dssdrf ifjaorfjazOj dodovaftassto rid ! 

2>dsk cSdsSoe^d, aria^d <£>odo d^sroddsto. add 
edefo sftasSci^ &raod;> dadovarsoa^. ds^ djZsad^cdoSq, Sjaod 

dsS?j5*8 sSrasJSrf^, Sjaoo^jd^ d,©d«5 S>d?k afcdjSoi 
wdajooj^. srfodd, « dcsadsSe e<?o±)rf do?«5 Afc^n s!e<s>d 

'^dsfo assort dcrasS, £d. dsSojSs w£>d, esdoori'tftfd sasto 
afo^ ak^erte^ iodajo' tjc^ood dsDds^ci, &raod toe* 5>d 
akayradoSSo^jdo sSOoJo ? <Dodd, doadS^ &jsod zosi 5>d 
dJ3d£)Ao3 aSai^ ws^ssadsJodo y^s^oio SoeVdefo 

'cdod^d djsdr? «33? sfoedo 

3tod£^.ed adwtfrtorts 

d*S8 aT52*J3<33dod©rt J 2o.J«)?S#ja3*' ! 

'sadrse de& £*$, koaa s!3e adsaddQ, d^rf doe«3 
gjsedaod a*oed33,ri doaadoaaodcxra l>d £>o wis ijsddo 
ded dododatortod o3j3ed<3aJos^ 2353,, aodo saOos^ ss^cro^ 
sjjsdde o5jrarijdoja.Br bzi, xi.3<do deds^rtd «do;3ddo3ja ^sk^ 
aotytf s^rar^aod wa^sto^ «doioijsdr>d«Jodj2, « erowspad?? 
^^j sao^rod do?23 dooi^ci^ rt&Jjdoaa&raodo ^dsaocsod^ 
ifo«3k aSd^redoz?Adc3odjs S>d aurora aSetfoSd 

EtoEfcS Araodja^ 93 Iraododoaija wo, gj^eaoSvoertsJ? rodrads^deiSo, art d,rao&>ao& 
&dd ss^erscirf tfoS^«ortosJo^s3ste <sdJ*£- d,racto aa*kara/J 
«od do?d 2>d?S w^^d^aJostj, ^o&oddd tfsJj rfds 
djseddodo ajortrf*oi»5? 9 erfd, tii d,& ded rtodorttf 
adoftdo^dd *>Qo3o?, 2>d5to dddoe;|d, Krtae^d. eoddsfc 
aoodaato;^ «n)«?A)&J3^©3dd alraedjjeS ? £><£, wsaa&g add 
doed 3Sc^ w^s*5, d33dsJ<$, *»»*a«M 9 wdcoderfo 
oatfoaotoato 7 dod,B fc^ds? ? w$tf atot^c* w«Jo3oijs3A=-r;; 
g^ edaak^e &©eO?fodj£><^d« ? «c~=3 *ds$ * »m^ 
wdaSortfd aodo 'rtd' <aou «a£akrx--dtf od 4 cdo aTwteStf 

8>d<& dedjiflSdo, ^^^ort d^*" 5 ^ «roddes>;toa 
Krtdodo ^oddSo Sorao ra ^ja^,, rtodoja^dQ.dod daadsfd}, 
&raoodod edoorttf eaoior daanscJ, a&daad «doortt> 
deddsiq, do*>E%3, ^do w^oior aodjs 'rid' <oow d^ aSWosjd. 

S)drf s^padde&iae to^oiodo, ed?to idort id, ta^otodort 
to^oiod^e asz&zaa es-dort w&d, $43,dort <do^? d-radodd, 
'odrjroos^dsrand^ 2>OTd£"3a*)dd, ^od 2>ds5, asirt rfdoss^d 
dsi, as>d wodd, wdodds^ W 'ados 2>d2>sraS>a33S>d irods" 
gjOsaSido' ^odo sm^s-AiB^d, sjaroakra doaasawacdordo. dart 
derts? j-iSdo deadodsi^ aedod dedsS id, 

'dcoartoddosks^esto o&e dssod s s>do &do I 
sg,atort,e d3&«e djseasas' II 

'ded csasSd dsaSdd© £>d33q, zpilTizzizStio s^odos aSd^ 
&,edoodoait>3ad s *>odo s^artdd a=etfodd. ■* e-^cdo ^zpadd 
djs^rt t3doae<D|jSj!3 ?5eod idsS^. a$odd 3s3i d^do s oacdo 
d33^,d£^. d,^oios3dS<33Ad^ dj^cdo doadodjdsa^ft 
gjatfcdoddrfca edaddeeartosid eddcrfo ? 

94 &e o»e jtoeiftS zicj 'ateadQ, k^crio ;g,2pa£ i3do&e£>:| ^ddd>ia ^rfc&rae edsfo 
wdoortosjaAca^' £>odo epartd^d^ doasao^ 3=es<o5$)do S>sSeS 
adakdQ, &»sSa&>Sd, doad33$, Sjscdodood wdsS eJdsfatoo 
wdoorio, dodo^sjaAdos^dood wd3 es^A dedrt^ja edoorttf 
d^ato^ rteddor, dooddsad, p^sasSd d**, dooosads^j 
dja3,de>, Sorfoft^ asadssaA rersod dovodrfaio *ra^ <^d. 
ssadrSato ^dx^ sSQe^sJoo duodjadaod tood £>d3 
oto5oo±>Q, 33«?C333l3e de9*d3j3-'ddj&rdjadafijp' ' de&, es 
Sdrf©, doed ^odcdor add £>odo adsJcS^ uo3z7io&pz£) 7 

33?S<dO<0 £>5add3d "SeJJ^OGk tfrfd' 

«#£■*&> rioofre. ^edadoa&sdo detfodo^ rtodo^oddja rioaSoe. 

&ra«i3 sacdoodod dja^rtrsorteo ddd 

5sii3 s a33do3S £>do fc ddratfedrt II 

rtoda uodtjdjae dortoto. riodojadeJjae dort ll 

rtod:> tf &sa&3, do^sSode^ otod dxiOod tfdddja £>dart 

^rfj^odo dsoslj rtddooCTAd uoorijaefirt 3,ddrira3 I 
do*£) dedssaddo <*?<% dood sjji^^do ad?S adsSdart ll 

dedotodort dossooaod^rttf;^ 3du<£ deddjs &dS)^ asart 
djadadjae^. djOan3 4 ?>d.s<djad dossadod, «dS djCarl^ 
ate^nad ded dOAcsa^ag,. «fc 4 rort s &do&3 ^e^naA, * ded 
add ejdatosfcj, scraiOsjo^dB^ft, rtodo^ uoados^do dor<<do s ?S 
ddra ?S«dnaA. '&33d2dccta)Fdo2ida«' dorfvg,? assa^ ^cri^d So 
rtzprrfe ddsijaenads-o' I 

£>d<& rioasad dojsSr. adesfeaft #oga i6 Baod^> ) rtdrgadfg 
dcsadod riz?rr5e ftecriodsj^ tfogoOrfosajJ aotoodo zpartd^d© 
zodorf fef s d as xionadaod ^ad. wdd rioasab tractor S>d5)rt 
uod6d«£, as^oartodjao,. escaped rftprrfeAecdo d3? 4 ak 
s^oto^a^n &s3e4 do3or doadodja aoO waa^&dsfoa?, wdt&j, 
xios5ja?daod Sd doS^&csacS, 

'djaesadadjo wrta sJ rtraoJoeofto a^oastofjaoera' 

§,edo, 5)^ dddoaok&ao ^si&dodjdood d-jaerfdj 34 
sScaJsSci^ ado, 5>oa*)ddja sasio wds^ dfytfodjae^ aodo 
zpartdafd© sd?5 desciajl wdd S>oa*Sod dodjOrf d-saaj, tfoo&ad 
»^ aoxiadodjao,. tfeySdja aosjpdo^ oriooadegaod 3(45^ 
aoarfaTjadndd wdorte rtododjp/ao djCriootf, doaaa erf^r 
woaeiodo «dS^ a^rtodjdBa/i sa?Je c&sjr^b^ tfjsdosajS. ^d^ 
ds^ d,aad.3o3oe T33&. 

'djaataa3rfort,d oaojs? ddsa s^aTjac do?' 

'aaavaft akaerfdodo 5)es??e33ddj3 s^tfd tfodo^idoSdjS stort 
a?fo oSdr eroouarfoSj^pdo soo&tfaad. 5)esio risaodc^ 3drt s^ 
Swa dddoado^d doaadoa' aodo d^ d,Esad.S aSesfcsajJ 

S>d dodotfssandodjdo ad^asaz^ctood a&jdjradd 
'dodoTOndcfo rid' aodes" erf ajordddeso *> adoasrarfooood 
dodovaAdd «rfaJorde5>d£>o £>k. 'doadsi Aaocfo' 
dodovaAo^sS. ^do wrfjdor, doad aacctodjd^ doosj, asad 
ajs^d^ <£jsad?rar(o aodo. doaaXdo, afdsrfapood d?£<do<3 
doosdrfe tfe^dj^ ewo&3odoaad ! 

'olrae d^sasos* djSad^o ZQ&J d,e3i&s3da3i3*' I 
9 ^ §,e oie dae^fS sid '&3o«3d333,crf 4 s3ocSo 4 <33 ti cJ^era ^oSo^srfra 23333^0 
jfoo&aeK 4 rf«32,^ti«3a s messtS? dadj&ra^s&asa I' 

SOcriodo JoOcrfoOrl SjsoSosS rod s^-Sr dOSodjtfjs ^o rf 

SoOoiodo skc^a, stesadd es sasSSS^ tfo^AsJoja xatf t , 

JoOoiodjsoosSo ^oad© aooftde « ssdaod 
KlotfuSj^rrartrieBsrtodjdo, 

es^&rSosas s3333C33 s s sJados^ s^ I 

VO3ji&eS$0 ^338 S3OT8 ^^S^fSSO 233 rfdj^Olfces I 

£>8^?33eca ado33d*Sd?3ori,3=doo3'03' II 

SoeAcSdjs &dsk d^tf sadaod 'dodovsrte ^sosk' assrte 
<^5C!t5S^OCJO asfo*)?^ . SSddrfO. siosra.A^odoSo. ^do «So3or! 

^«5, toodo d,^,, Sidart o&Kd^ jpart&e^adcSodo d;sa3, 
d^sio sadtfjai^os" sarso^d epartdsdtf),. doasatpadsdO, 
crioss d^otfsssd io«??j dojad?5e 3re>o sod<dodo d^ saa&jB^os' 
BaraoSjd. o&t^osi doaad £?ddd,?jo tod;3 d^sSsk^ 
?Jo3oCi?)iSc^rfe 7 adc^ssaA '#jaaJo?osta 23333^0 ^oo3jseK s ' 
£>odo dosssspads' Soe^odoi todoeao cpa^djaa atefciajstood 

853d SttdOO TOtfdO, TO(Sad53!J d&art ^ai 9 «dd spartd^di), ^s^naA aoeedadjdja stoiSatortod ^oda 
ooaJsJsJ^ ssadj rtdoarideto. £,« do^araoftrdja eds^ 3oe«s>t3a_d, 
£>eddd,?Jo otoKj^o;*Jd<3<e&rae stead, ci^rf id^eddsiq, sdro^, 
doadodjnartO^. 

'epod^dj afdodatoro ssad&^es* ggOtotfaSpa' 

isj, ^oio^cSiS sasSo &raeo;> > Sdodjds^ tfodi wsjxtordwj, 
aedrsao qs^&tf&jadAd. 'dt?% ddod-SJy^o' ^ad^ 
ipartd^d^ofoe ^djKsaA aSe 9d doaaio. £>eddd,ofo cpa^dcsaadodo 
dosrac djadd^, wri dojaodjadd<$,o3oe 5>d ak^saeJo&siq, 
d,sSeS)Aid. d^<5 id^cd^ edrfja ato^ad, wrteDo, ^detf 
kenaotoato ? dooodesk wssacdododo t^JWaTjadAd. & rfdod 
d^srt S>d3<^ &aed dddoada dooi^d^d oz^o asc^, «rt eaf 
cpSjSJ doaa ©do^naA idSrt &s3z$;3artodo d&xfod jradgB' ^d, 
u^tf S>dsto sa3« ioodo doactaiaSoK^ rioSQ* «3ooA d^ddod 

eddjs dcsadsteq, Iraodo id dodo<rad?5 7 SjaoodjdS^ 
d>odd sad ddd?Sc^,d ' £>odd 'disadrf iuaod t^ti 
dodovaAso&>' <aodo dd£>zpart doaadd ^ d,d„ atfodjao,, 
doadsis^ iJjsod idsto dodovaAnaj-J .aoadjie sSesodararfoaid, 
$>/aodo aiodo dd&zpari jsoaaddja ijjao^djdo £>odd 
dcsa<toa3aAo3jae c|)Jo£s3aAo5ja« dsadod t»ofi <£>odo doaaj, 
e2?3ra,<do ^u^oa^uaoodo, denaadcdaTrW aJooad x>#cdo<$, 
djtsad^ aa*d d&art eso&sad 2>d aska daoftard 
aJj&edad^do doasJjdsaA 2oo^o3ou. d&^o ag?9na o ?5- 

'dj^OjSa^ssazpssacsaaor? oatrosd^af ?$ja?i33>o' 

'ad^&oak ^do^orirfeeaAd^ dsaasooaddja r?&dd 
^?d<£)c^ id', a&s^oridjs d^&nad z-odo wxSdaeatorod 
doadd. id^ed^sa^A n^Sotf Joorio&^osija aeddd, dxiadd^afcua 
dojaodjadd^cdoja 2>drfo joa&eao doaad, &>«rt doadsJ '&raodo' 
wodd &>o*j*) Sdsfc wdSod sad ddd, wdssa d^adrf '&/aodja' 

98 b,t o*e &/aei#* zSd «sodd «d<3 2>ddjed dcjaacdcua ad3 sadd^ sJova^nsiaadd 
djaed S>d 'dodosrarle ^dSo' <aodja «dr doadzododo 

&d?J0 tfTtojJi &3ad<5 «d<3 ? £>do £55323 0&>Og &S3d 

do&raiosj^ doag, dsaadsSc^d 9 edsi dojad?5? tfra^ 2-odo 
sadde ? sidAod dedort, donarde&rf dojadotfra^rtee^d ? <oow 
d,4 udzododo «dd osiooadedrtjaod d^ tfj^rt S>d&> 
^isaaioJo^ tfod. wdrf dojad«3 tfraja asadssart? 3oa3o. sadsaeJ 
djaeM d,doddc£, dtfao&aft saraodd. esdood d&art sask 
&d£Ad sad d£>2)3odo rio^ofcariddefc. ertooaded dtortd 

'53033.5 a^&djaedsfo ddodSo d^do^osicdoo spsdcdofs*' 

<aodo d^OjOKOiodoo^d ^rfs^esd^ desdoi, 
'sadoj^djad^ KOd dS^rt'sSodo §,erodoaado de^odo^, 'drod^ 
rtd o do«liaedd dcwaSr' iiodo ssaaoaasd detfodoi 2d3 
doed??>od<doF Krtsj^e dodotfodcsadododdodo. 'd,sao3dc»d 
zp?dK>o dodssdjaeaosSo' '£>d?j djadj d J sao3'dj3 d^do. 
dcdoos'ddja a^do. d<doos , ds>af\d c dja ssrtcJja^d^s^dodo ! ' aodo 
Sjaoacdors doasazaacdordo djart^csad 

'dajad<3 irea d^<do£> sosdos" djaetpTiodd'. 

'^eJjae^S acS^edoSe o^-S de oesadcjaoSod?' 

£>od<ja wdde sSesrod 

zpartdddi), s>dsfo d^cS sadaod ^sad^aftray-S £>oto dsado 
bjtdaO s^TO^dcJ^ do^oo edart t-djjd epado&<S$, 
3o?«?dodojood^ rtdoaxidesci. dosoatpadddOcdoja d^S sad 
Tsadod^rdSq, djaerftfod »ep«3a,cdci d^a^, ^ts^sja^deso, 
'ddjCrdjasja^p' £>odo 53§oa?3F3a?1iO 'dodovaFidsfo' £>odo 
S3aacaacart£)e detfodjdo eSodd "se^d oziti djtpad&ja^nad 
rteyJd d^otood d*fcj£i ^edooSjadoS aojaeO&oart adS©,dod 
djaeddodd, os^dod^, o^d^ dooosaddj. Soart tSjaeadd S>d<fo 
ojok d^o^Jdoaa doadciss^, sjaodo &dsra33as A S53d, &>c^,d^ *>ow sS 5 sa 6 Sj ity qp^rorto^d. wosto^ ^c^cisiort drog, id 
o&dssftc^-J ^doidj^esxIgSfo^Orotoo' .Dodo doasatsaatordo 
dcskdjd;^ dodcdowaddo. 

dj^todjio qa,3=£3. edSsiq, foiodo ^odj zotfiSd, rtd ! 
«£<dor ! 

^d^djOsdaoft wjpwad BosQedocJ ©tyfrodaod <ad^ 
zooddsto 3s %%£ & ^3^ d,sad.Sdo djadorfoto dortsssd 
a^djaeraaaoftrsJeks, <^od,;5e tfjaoad^. wrt w ^JidjtfsajSra^tfdti^ 
^odo ddrtsso o3od£>A)d uetf s5o, wo, s^ ^eo&d^ dotSc^. 
^dOod 3od wowdo ^,d«^, 3eO<3 rfjad rto^,, dodd doera, 
do^o, Aeoiod dcoi3^, <^dj djacdrttf&Ad. ^od^o dj&cdoaA 
ddrt^cjj^, ^J3^,c^ eddo3 jSodc!^ d^ >si3^ sasJe ioo£&fi>sty£d. 
asodj 4°^ 3?rfjse spsrtrtsnoaf sSts^ptf dodrttfo wdj tfaddjg, 
-SdoA iSrtodjadcrioaSd. ^eoftda i-do^ rtdrqrodeS doaa 
dj^d^oiasddja -Sdoft djdod tforirtr^ oijaertjCartosajJ &ert 
lodjrfo aS?rts^e j-do^ yd^d^oaood srooad. 

d^steS, &aoro>rt £&& &£ iotfi£>d. tS^o^djd^ zSjstf&t 
^od, ed^ atfsi, wrido^scfoei}, Kio&irt^ doood desSjBoad 'z-oda 
z^djd^oSood derfjae sraosd ! £*rt ^j^odoJ^ srodo o&adO, 
dod£> ? £>odo €e$d o . do&rttfo q^atoF de«?ddo e^doedo&art 
dcraa*i rodd0253d djaatfoddoacjdo. wddcrfo ? d^sio 
dstooa&ra edsJ sfdedaod y,ao^sa 4 $d3a» fce e^Solraodo 
^odjS^ wt^Sjaodo suoOSo,! sjSflcdO^ djs&S, tf^dd^cdo, 
Sjsedrodoi), d^ docrao ^e, ^crfodjaeftd^ tfdj, tfodowe^d rf^, 
dcj^sssd rodod en^oy?. £>oea?i doss>F*i;3 dooddoaeS 
dOArotf. 3d &radoo 85t|jjjwany?.... <^od,s$o s5>/aea ddo 
doaatosi drod^jsdAd atf^ atfytertjaead. &©cM Sodcsaoatod 
w^dd^ d^sto rtd^eddddq, djatf^ e-odo tfdood satfdjstfrt 

100 |,e oig &ntt&t sSd «A ^j-ja^, djadOod «3dA &><?3*. sSd&od dooaj, K&riaksdfNd. 
rtona*fS},!?aeo£>d^dOod xSdjafdddjatf^ ^djusajSnaa^ 
djde&xtoart0«k 

^ ^cd,rf aioasaxisi gdradodood dojadjae^dj 
ecawtf^cSood sf^edrkaodo SonaoacOoab. dedSrt&ja srio&rttfja 
?3eo sidod dg,d&ro&&i 1 aido^ ad^dacoood ako& toOd^sa^n 
doaa "*od,3 aioasartSd doed tfjaa&ddo. «5dd waJ ddraod 
disede&oio?^ «^od<5od. de& 4* wda!^ o&adQ, des&rt^ ? 
oa&,de&<dos^ eodd oa&,ok wzpdoaaotod dortroiorfq,, eoaa*; 
djsddjaS^o «$ edoedssarSotood 'dorts?? do&ddded' «D5i^ 
da^vaft joodo af&soSocS^ sia^ sld^eddd ?>doo sro^d-ja^rt 
tfddjaofc^, «cD edr\d Q ^odjSSdQ, sTjaeddtfo. wrt 'sSdodart kerf 
3o?^o, do&rttfo S^rf^ doesScdoQ aSjaato, 3>d£>. «rt sask 
S^dvartod' aodo, Jrio&rts? gjaed^ aksadd ea> Ajoasaxirfaod 
eroded? detfe^de ?' a^aS, aftsatos^ xidsaqroadasj tfs&d ^odj. 
s^t3 edySodoiaSoe daaad^o. dodjs Soef^doiaJae wo&oab. 

"?od,5S ^ eaj^Sssari&ert deddaarfd a-cdo rawd ddr 
sgp-srateaoDoato. aSo&irt^c^dja dosjj&j&fleddd w«? toodo 
^odjSJs^, Sdddo. eaj,doed<doarf doaftfcdda. ydjos^o&o dcsaaj, 
^dj^, ^od,?S dsfy tsd<£)(^,. ^d^deddQ, d^d <^s»3*. s^d^to 
«l\, dsfc&A, ^eakda doato, «ert^ y,djoal s akd$, doasd. 
etydo^ £>OdsaA aojae&osiddsSs^, ddrssod^ dsJ^irWsJ^ 
tfao&addei*^, doo^d &eo& tfort drododdsSsiq, doafc, aed$, 
doodcwaaj, &;<j&sr?J daadodddsi^ Qd^oatg 7Jeo&©^doa?<dcua 
d s d?S doaad. ^d^ rfdaad^i^jaodo 'aoadra ^oodjat^ 
wtf<Sd' a^oaftd. '^iSt^potosJf fe &eodoortoo' £oao apartdato 
doa^rf ^do ^ja^odo erooadd^ <"3od,5>rt £* tf^>d tfja^o&ddrtra 
tjcriood^d, dojjjdcioi djadCrte es3 £OTd djaododjS^. odd 
ydjoa^criooga doasa edoorto sacrior ;a?Srtod &eod« edrf 
djaed. 'yd^dasa^d^o d' £ioaoo;£ roddjdodsS S>dK>$, a^d^da^. AaS^^aad vot^do z^d^paaAd^ sec*' £>odc5 aoe&tfo, rtdo^rto, 
aratjxb £>otoora>r\ «$dr£>cSodjdOod |,« aSOtfdoBJo&sfy aoef^SoaJ, 
ssdrf «o&si ©add tfdrte rtdorf s\»doak atofto «5jMtaj^ 
tfaa^fsrortdodo aaad^od rodr, asadr «d*3«> aaatfod ^ 

djsdFKsi^d^ g<g areata aozo oass. ssaddti esto^aoOod 
sJeddooaXd srorosisS doaa 5?e25saoa>rtra> xjotfssjrra dojaSrokd^ 
srasa^OAiB'jaodd. sia,deo dsaaF i-da^ adsl^e wsrfara^ doaad. 
'oe^ctood a>oo&d ri^oabQ, al/adcrio died ssadr-Stdodq, 
BjaaAiBjastysajcS' <aodo. ssadr.3 rfo&aivaA wrtodaartodo 
S&Ad^o oa«;fo dsajsadrt-jaodc dscaood w sjaddsi^ ^etfOA) 
d^as^odaaA wa&dsio esrtojs «af iid^dtf,. ^odj&radjJ rirariod 
saodoj^ aoO^rf od^. dOcrio aieas^aod atoo&d 
dS2,aSoodaod doadd asasto spar( 4 sa<fl £>odo6\jaoad a ^od^ 
doood asarl eaorfosra ^d o vtiti "?od,arf d^sto^ ^s^oartOe^. 
d?d^rt^jti Kio&rt^js 3dod uodc "-s^ort© riogarf £>dra*>ddo 
ert 4^,cSjaa Q d atefcto, keASo, - '^od,<fo 5^5*3, drt<£)da£,rt©, 
oa^afcoa^rt© AjaeyfcsBfcto. d* doadr, e-«>Ad doade", tfe^, 
dod, aJ^ cj^ ^csadjdOodoja rfsj,^ Sjaotfjaddo.' "iiodjdo 
to^d. ^eiaafsJoaJ rfis&d. iSjBo^d wdsasfs^A sado <&raead. 
joodo ddr rftfo&aato. tudo^ KJdoodj.3edd<£), <"^dja £>asad 
daado3d a do xio^eao, rtdoodjd ctodocfo id <^jod,5i rtdoS 
dooioab edo d*;o±wa we^ i-raAdj^ «e^. dod, tfo^ steL exi 
^srodjdja eo. wssaotaastoaA x^rf. adjs, drtexra oc^d, 
oa§,o±>ja ee^d ?ooga 4 5aod^ ! jjjadoft eoafrirsiaad dcxdoS^ 
dos&tfej,? sq&arAd 'd^sJsfy Aae^' <aodo. dooio eoafood 
to>ad dss^aioodd icw^,^ firadaJjatfrt tf«s*)d d^tfd^ saOod 
&a>£-*) « aaoaspod siriwa 55vOdo3ood«5e ed?i ad^sS^ iod. 
asf^dBjcod ^,3o^ja«Sdo<33Ad^dOod sj^dd ^d^ 

102 §,e 04; Araetftf sicS dtttQ 'aedro 3da « sfofc&odjSte&r iaoda d^art 
wod^das ssa^aias^ deed, ©ad * aj£, ded. aj^as dartsto . 
«a>3a daJjdd dart, da3=a33a&. afsj, dartsad «& £>020 
roSdrfjadrtjaa djaetfd *>s^ sac d,«3adrt$rt aSdol^ddsfc. 
edS&i^ dsaajOiaadaod ^odjSSe c\»oad a deddaoa^rtea * 
dje^Bacrias-ds^ djarttfaAd. '^od^e 4^,0 dasg, dasoaSd^jaas*' '' 
wcid ^ aratfrs^sisJs, &aoda <^od, totfOd rtd ! ^?do ©icrfor. 
dojs«3j3?^d djad, dajaeka?^ ddaarddfS doaa 
akworidesadoddsto. £>od «^ e daaaratS ! 

driajg! wddjae^cdaad <^od,art ssad esouadjae^ eaS 
eo^Ododo sjadaodck s5g,dzjaod scg,d^ ^do tfjad* daaaj,. 
<^dood ^odjSrt road ddrrttf saod rfdfcod dooijs, 5333 ^^ 
daaia, w^daed criaartrteod dd^ djK> d riossaasiad edsaa* 
djadoiaaia. asanadd ^od,S djaeddeSa 9 aadw. tfdar«Jedaod 
l^edort c$j5tTi s v2ti dasoao^dedalrttfQ, sjg.dwdSa^ djasddoda 
dortrfriadjda ridK sarf? ? 

tScdd &raodja^ SamrtedjOda&d rtd ' 

* 2-zjj oijsda ? criada <aoda Sdart wasijodada. &zitf 
wdjort tfaortea aSa^d Ss^drio^ 'ddaroaas' asfyd dried. 
"*odd daaoas sSaactfae detfaa^d - 'ddar ercodja^S© dda£3a 
driort' ^d^ eadra, eai aedd^ tfdaaSroft ad^oaa* oe-sosaod 
dSrriadd. 'ridadSr' aoda ^rfj^oda dride watoftd. «d Q Ood 
roaoaada erad^a^x! da^doasScdaQ, '^t3t|paoSaaeJrfc 
l>eodaortoo' <aow tpartda> oatf^ a?adad z-oda d^ari 
539 ( £B e dd<&] t rtdaSridetfa. - 'Krtcsa^te d^atojdedsia tf^d 
SjasScrtaddrU uda&da^ sx%p<Sj^ fcjaojdjdOod edrfa 
aespcrcriaa&i d^da. arid ao^cria &eo, daJa, tidtiti daaosadada 
^o,. daorttftfdska ee^. saSodd dodari^Sa^ ertOA djdadort 
adada^d^j^, AfoSaort djddgdsSja,, atoda&jadaasa^' ojadarf 
?Jjaedd & da^aia^ded. edS d^ddj ^<~>, as^d ^cxia^ 
o&^eakaedsS dddQ, Artadjae^. criadasi tort n 'ddars ^tSas* gg, 

s&beSsS dAodis^ 103 si djsa^a^do' £>oda spsrtdaWQ eo?<9dos? ^fioioja 'ddar 
voo&Sja^JO sSda^a effort' £oda daaocasi daacrfa<2,aJae ^^ 

zSzdoszpzti&ziQ da^a^ $-dr AecJerfi saowos? sirsr?! <^d. 
«<$, tadad tfdoiorfq, iaKCdaoarida &>ert ?fo(i,8oAia^d- 

(Daftodaan atoo&ato tfS^d sfcstoJ^ 
KrtsJc^ asadsssoaask rfjsea fcuOda 2o- 
jjji d-jB&a "^dosartoa e&srooft dja- 
sSo^rf dos* Socio oJjae^Aj 3^ 
rfrtoaaod do^dedaSoia sj^sioan 
dartvaft aocia dsraedsS siaacioan sra,- 
tirtti srostf %d w>«?d djaertrttfae^ddaJOg.... 

daaoa2pada>4,oa> ^<£) koda d.sa.Xi - o€) uaorf 
??ja?s33?\o3aod da^a, ssa&dd <^ 'sJrtotood' afouajSy? 
'drtoiaod' £>oda srad&add as3#ro>.oa , as3arta.$2>a 

dad,dedd 3J3,dr<5oa'ao3T y,a3^Ja S^erorydasi}, 
srao^rtja^Ajnart da^dedaJ ro,dadr,a*. d^ra ca^ctf^ Soaitfa 
zOjd^Ja ea^&Ad, 'rttg, xiodd rtror^o d^fcas' sJjasrta <a«£ 
sq&rfrlu'sSja, riodosia' cfyato^ 'Soda djaedsi 5 doaadtfa- '<aod 
Sdrooa tfiaatfrf tfori^ sgj^ wtsa^riaidaa ?' 'ScSrte?a*ja srod 
afrtooda, sdjserta' y,sl k egaSJj^. «d3 da3 t,£>* 3dar\*ioa 
*ja?Urt^«J ddrrt^ tfora gdria, daaadtfa, d^. SjwSrto 20,35^0 
3*?$, «&£ &d£% 'gSjaerta. Serf a&earWsfy roo^sa/i 
<j»^,deronc^ esoiaadj aeorort tsoass^ortVa a&rirttfs^ wg&a*) 
daj^cro.oa'adc^Axia^d. otoafodrfaFj** a^ rfaaofo^ todasaji' 
^d^ d^aia^ z-^dtfo. 

djdoddroridjs da^dd^ Ae <aod? ^do-Sd- 
"xscdaeradda arfoa d^ tadads? d^a 4 ?" 

^cdooddd tfrf s Ldr Q dedatoa tort atraoriadtf ? 

104 &,c 04; &ao$t sJd "ssa^rttf sasJsan ejqjs&rsSo tsa^d. os&rt #oft, doasa^ofc 
sSosto, 53^,/Htou 3j)^cJo KS&cSdo". ate^ sSjoaradfi), a-octo tfd 
- ^ sJo^arf sSort^o riodega 3$^, 233<0*oSaanc33 o r\RocJojs 
godoto sS 4 ^353drt^<i^ risks*) t-ocio asicdo rfssa/i 
tfOafcrijaoac^tfo. odejSodd tisffi azijiti^p n 3o*addo wado 
&o*>sid?SocSo. <^dd atofsado, Ldr rtoddrtfosftadsk adf^tf 
asaoS d,des*d^>, tfosio fortes! wepa 4 *i stocked ^* sj-sarf 
«d£>rt srosawrtotood &o^ steaatejadAcStfo rtotfdrtfodoad £><% 
*»&>*i$>oodtf ja gjscSrt sas? & £&, £>;$, rt^rd^ «3*it>etf &?c*!>;3acS Sort 
KS*)<doc&> ate^d. « sSortcSe sksasoaaj destoK. wcid 3s sfyatoj 

rf?»S?Jfi^, OTcSdoSt^djCfo ^,4^,, ^oSS? desirf 333i 

'd?rfs$.3a3aai33oja?s?3ods «aocio spsrtd^ sa^oiir. C33<3«3do djscsi 
^djasScadodOoa edd£ rfjsesra^^^oio sj,aJ,ofoe ^. 
sfcasao^ wdd 3c«r1 q^criosfcj, 3oa$£o £>ocio fcodake de9d. 

3s rtsto^oio sdoaoad 'dortvan Sodo' arf^si aKO&aasjd 
riovaaofcQ. artoaJd. roaoaKdo vosjcra.s dsLstaaeJotofi a3e«?cJo3 
d^S^sS*^ 3j)dosS d?d3 <aod ^i&j&a^de&j. dedirttfo 
5adodja&r(s?adod0od d^ak s ^,a=^ doood 'dorfvaA Sodo 
djsedrf' draadsfc. drfsS tfctfedo iooto doreadoraooftode ? 
3srt 'do^drdjse cdodo^sa' asSo^d eparfdg sa&otordjs 
tfodjaodosjd doasazpadsd adjaeddjs ^^,. w^>,o3o 3oe«?do3 
do^&rt 'Sesto MoftdO fcedja&aod, djdodd<$, djdoddjs&Sod 
sjdjorttfd^ sidjoritf djadaod <^do' £>odo y,aojfo azJedssaft 
siddS^ €j3^cro a ^. J?artd3d£ de<?doi d^o 4 33a,^rttf 
^deddsiaoart? Sooi^sajS. &«oloe djdodtlfae SdjoKftd-jae wft 
33a,rfcrio aod^do&O, ssafctfosa/S. «crtood 4 &eodd wd^ras^p 
£>ooto&€^d jWdjao&OjSajJ. doatfrodeoiosi?^ ritfokoo wod 
do^ ^»S«3e, criodoSe^ "sdo tftsotfd wd^eridodo ;£akoddd 
*?$, j?a&*)dd S^c^ dskaii cJjaetfd^cfiaod fceSsrad a-odo 

sfcasJri dAodat^ 105 wdoorto sa<dord<0 u^p doS^Jiod djd^esartzJeearfodod 
e^afos^de * dq,3k s £>;3Q, tfodoeodod djsed. tj dosSdsfc 2>d?S eraortrfjl waoo^o&aA watooad, uonad, 
sksaj^afcd ' rtd ! wdjdor ! |,djaeg &»c&>atortodo y.aojtf dci 
dddo &eftd o SoddrS ddrd«^ adsJ a^odo Sra^&raewaod 

^ dosid ?33doaS s dedsSo&e), dOcSjseepdroa &e 3oO<do 
doS^Sod doig, dostaassSodo d,*idpdd, doa^dodO ^odjSrt 

aoQ<doad?daod "^,do s d^" eodd "w^doa^ too w^,d" sSode 
esaforl ^rfj^odo aSsido. o&doartja afodo. 

"dgarfdorto crfodosk do^o.siadd wdart xfod^rrf 
dsa^dsaa eadosto d^3fc s " wdsi di3,d oaftf, odda^-sacx^ 
Se?rt<?od dod^vad d^tfodoaO d3de£s wd£od o&raetf dj33> 
Sddo^ra aedjse^o .aodo sodo djszoararteo. ddrra, djaedsi, 
dsoesasS, &aedra, d^adradodo sodo dcctootfd exfrttfo. risjacrfo^ 
^dsiosfe w^s dedd-radrarttfo^ sodak, dooa sado, sadrad 
(dcooasad £>eddo. eddja d.3o&od oarfo&Ood rtdoeaSoadddo 
dsJoatoo doo-S, ^onad dsfdj tfejaajaacdotf jSodijajsdato, ^onad 
zpadrftfo d,dod ^Stfdo. daoo&aao, &j3?ne5 ^odd, dooiacdo 
d^fosad dooosadodj dOssaddddo tf^rf a^rt dooearttf aSd 
£>qa djaoara 23i3,d ^odo £>d AevaA .Ddcsartos^dd udoo, <addo 
.adrttfe d^di kooartos^sg). ^do doS^S tso^naoScdo s^&d^ ' 
■^odjttf dB§,atood s*d^rttf doood aareo&rssaaeato, iradosi 
dja^ra doaaj, eddsij^ tfortaAeak ! 

^od wd,3do doagdod doa&tecj,? dedirttfe^ dea £>d3 
u<? tf«?*jddo ed3 oarS dAde&ato tfjaedo &d?j 2ooa^ doda, 

106 tjs oij A/aetfrf aid SoSaiosJefc) siddo dj03ri s doja.BE- d,03re s 0d3<daad w S>ddo 
doSrta, drodo^o s&3£j S3, dosraddjaoarf wodo &d?io 
gs^aod w&doorsiaaAayi, srasSf 3o±>vra risDo&djaoart uodo 
S>d3d}, yuddorio.&part, 3oj3oeSo333* ridoafr rfjsea 3?^ 
ddrrassids&i, S>d?5drt £>?Sd. ^d?S 5)sSe3c5oSoi^, 
wadrd&eafcOTd oto^sI dajaaso. do3£ djaedsrasSdrfj^ £>?Sd, 
sradr-Saio eod 5>dSrt ert ^drtfroA tfodotooa^o. darted. 
osoef^srofN wd3 sraoaood ^ aodd eort n d^rt^S d;ro3o See 
sradr^ sasto d^ s (aodoSjsodtfo. g^, eodd;^ gjaedoS, saSja 
d^dJjsraA doodsrosi Kieodtfo, S>d dddSsrad, "Lss* sJjaeadde 
^sJo, «3od ' ^siq, «0of\*>*jaodd *>" aodo&raod fc-odo $p. 

^d?5 *Jl|j3S5, 303^003 *K)^ 353C&3*)d, OSSd^ d05$£$dO 

djaed^^d;!^ &&3,d o . odd ^o, sS^rrooaoSo stosJ^J dcrioaod 
Sdoftd. £0^ dedSrt^&j^ 3?5d odde^ 153*1* uoddo. £>e£dja 
^jwckarioi £>drf qUi. doddsi sSoe«5 «jy.3to dojadde tfrao 
iddo&aoaato. kodo doactfo aa djadlio wWdfi eooo <a3diS,eo 
wd*a<£)cJoi derfroA qidrtdnSOj. ded^rttf 35335353d, dSoto 
tfdorsa&odsJ dooAOrteoSo. dosLd ?SoS3o, zojsaoftsAd. 

'sidjse Sakdod^djae Kxdo&osradod-i 3 ^ ^^^s* 1' 

"Sd^rftf Sd^sfy saxfoSj^ dos£$ d^djagsad' aodo 
sracoofcra doaSwsajordo de«?a3 Q d. s'sisdssSdo Sd^rtsrt 
dos^Soosriod &jaodd<do5^, drirfcoajS- 

dd?idcrfodo5o s dddjaeS rod^S do- I 
rf^^oto sOtfsto dsartrds'^ tfoOato-Sd II 

Sstodjaedo Ads^ d^d^d do»«xjo&;> 
dsi Aod rted^rtrteodjas&d I 
ds^crfod 5scdo53033dd33rtrd<£) 
dd sodrttfodja tfeSdofo dod s ?5?od5k ll 

&aziti taodjsz^ 107 n«9 si&oo «S?So* d_,dodrttfo a-otraft 
wods©d<3 siodsS dcartrd tf4£,oo I 

rio^A&jaoddo Soda fc^ddo rtdrt II 

sstfrtdjasaoc^, ?foddo osrfddo tf- 
&33jtfo sizctpei dados' £dodo I 
aSetfO^esk udroa tfesJdrooto- 
srotf riortd djaedrod doSoao, II 

<^od dosl^s} cSdrrfo., od &»d$, wcdoosc&>3fc ! rtd! 
emptor, srfodd ded^rttfe^ edoddo. kendjla doa$ 
dodraagjaoadtJouado e^o&F. 

u 

^rtd3d«D "l^ddjA, 3 dedjdroofcods" "dorf^d^ 
^aSo s>eoad. £>9_ z%t$ri# a^doiod^ aSja^ tfos riosrosfcdd 
SjadossjJ. dodsS .aodd tfosraskdd Sjadodd. dosid <aodd 
<ad<do?fy totfoddsfc kcrt odsi aWdo rodrtf. dod-Srttfsl^ aJjag 
?5«o?fod doorttf rookr «33do. djg, d^a rioate 40 «3« 
eskrt.daod. kendjlia wd&rt ecdoodjOc^ ded dedgrttfo 
^^ tJdoidosrartd? ^ doa&J dodraakaoad !" 

dsSojgg dorf^ xkUjj, aSvGrtdodo wd/ska e^crford xiorts 
e«k «ijart |,e5j3ei awoioatortodo dd aeac^ ?o,a%3<: $>d3 
drfrfrfa uuort wdosoterfodo roddsij?, *jai£d . 20,35^0 sask 
3*4 dorlsred ror^edoiaJooi^ djaeSotfodoig droad wdcrod^ « 
553d s>ead o . daarfdorto <dodo3o3, atodosrt tradorfo^, radoSrt 
?SjMstoBluDd, d^ssanaaj-l ed^e €ra*oo sSjaenc^sS 3* 
doS^! 

w^akrd ?Jort«s aodd sraooatsdo doyiei atsatod^ 
aSetfodoi — 

108 »,« Ot£ tjittfH 5StJ us^ptfi^attsasfro&B* ftOKosartdre a^SeBs^o ll 

"eJjaetfd^rt aadsso do^dsJtf^ aou^ w^a dsiadog 
aJjaeoeoaoddja owidssft edSs'q, afsj, adato^e ^u^Bjaodo, 
t-odo doosOdodd dojadjaesdaq, rtofclft editor e?5e * 
dooaiaod sadraofc rtdrd$&, ato^Dsan edatoriodoa* 

&e t 5 ^ li 533 * ^^C d^aoart idsto edarf dj?idd 
&?dod sSdd^, dos&Sart djdo^d^ djadaodoja afcjtodoa? 
esk^&fcd. 

ssirao^O, d,do 4 d^ djadrteod od,.3do abod £>ed<5odo 
d,*)d Q ;aad dosSdsk osforteft rtjao stoedaoddssaAcdoja, 
ro^rttf ?jjs^ dirf^S^, d,dc2)^o ^orad tpadd ojsdaod 
<a£>#r£>k do^XK^asjo^cS. ert sro,c4rt<s>rt « a^oradjpadd 
djadaJo 23ss s d,dodd wode ^doa? dcadoaraoJ. 
ej?Sort<3a*os3<3. eort wodd tsaasLddodBasS, waodoa! 
drododjdOod dofJ^SSrt esforijJodo d*do. &«rt ^5ja?B 
aKosootaartou w,a=$ dddja tfd^ofcaftojae tf<9/wk, dd?s 
dfSrts^rf wdo&otaartoej saddja d£*>3k- ^do «ajo»F ! 

aaanadd do3$3<$, djaeddesfc ? doaaao^ edges' 
-Sd^OAdtfa ? aisj, tfoeddsfy saab d^ASja^oadd, 
wopjCdooAKd^d rtodo 3*3; aa^doo^d saSo, £>odo, 

- £3 - 

ddor en>o&©i$jSi© aSd^ofc assort 
wdada tt, rtoraa© ! 
^dOjOto otl^tSj ddsdO tiedd 
dodord dsu, &3G?tod n 

z-J^a^ <dododdorraj3cS^ ddarad, eddesto ? edoj&J 
aaa^oior! «d«S « aSda^o aSsSOrt i^crad rtowac^,! e-j^, 

dcbr craoiiot^^, 109 dodorzjtfdsj, do*£ kofcriosajl 

"qjsjon §t3s* afaj, d dja^a^do" '^d£ ddorde&a? 
"?d. edd djaidok *>oto rtorade ^«^' <ao2J zpartd^d desert 
£>ddE* ^^ reraoaid. «dd 'ddorcsa&ssSQ, edsJ « aSriort a^ 
rtora&e/ .Doaart ed^ &dd?3ataan 'gdooio?^ i-jaedrf ddsdQ 
aeart^SQ, wai fcoAtfaasajS' aod w^deto «j^, cdodosS <addo 
djadrttf djjradde* ? zpartdgd^ desdog a^sJ^oSo 'ddorad, 
gjdoartora&e^' i^wdoOak,. 't-odo djaddQ ddor&d, a^ 
rtofa£>€^. ^ji^odo djaddQ, gdo ^<£.' <aoda aSetfodjdo 
a|d 4 a3an<% 3? rido^rt e-odo wsraato- '&do£rio £>&$*£' 
aofcttdsfek '^do^cdo dU,^' <aodo toO&ja^tJdodo. ^doafcsSq, 
2313^, tjz^ ! 05J0 ??3<dor £>3o as^doraa! ! sidtfdO, sSedd 
dodord^,? dofc^, 333,ra djaertodoaJ <2j?Q?io3aj3 ! £>odd 
'ddor£id, aJtf d rtora&e^' iaozoodd £>dds3 tfja^osartoand. « 
SoaaJo s^ssrordrdiO, "edodoj" aodja enx^pad^ d<$,. o^ ! 
iiodja e^jdorxLradJj s*i^. rtdod 3&rorad<£), dfir^dod 
sidtfatoaayak;^ Sesdd £>oddOrtja d^ sidod erooi3aaea>o 
wc^Ood '«^ •' <aou d^ olraer^. 

«dsa e^ <aou soadd^ok, oiodod £>ddo djadrttfe^ug, 
&aode, fcert £>ddrf aedwasoda- rooddd^ ddar oasssJodo 
edafoad oSodorf ddoarddf* wdo atSg,. djaaidaSo, o&>o;>J, 
TJstj dooosad rtorarttfo wd<i<£),d £>odo djfca. OKaafsfafa, £>ow 
ddod wdand. vz36 edj 'a*^ rtora'rfvaftcj,. dciddrd«5, pedosk 
odtf ^do eae>o?5 daaosaddj £>dOj wobotfdowaddi, dsa/* 
tfdaorttjajS. aa& s^ddd^ aJjwdod do3o, £do, «&>o?5, rfa^rttfo 
33a«ds»n « ddorrt^rt? wdwad. * <92p«qa,<do»ode3e 'ddor 
«roofcjjai£d© 33do>£& aStfort' 'ddaroatssSQ, ddofGdaiooS, 
5>do ddo^do sStfort dssaj,. Ssjnaftcdcua ddor^ a>^ rtora 
«dsJ^, , iiodo o^&iaedsi si^ciO^ aSe«d. ^dood zpartdaid 
doee3 eodtodocsaAc^ t-odo w^ed ' , 9e) l dosa^d. «partda>d<S5, ddor 

110 b,t o&£ ioctfS ateJ woijo, djaddcdo ^dodo detfodjd^ £>?$dr ? dofo "s^d 

'djg,<do33o ddoFTodr^o do,;^ djrodqrocdoFsao l 
ddjsedsads djf53 s o3o suasuaoio dd<5jfci?io II 

d* cs^esrf^j wdjrfssaft ^ 'drfor woiira^rffi' £>odo 
jpartddd dsadsJi a=?* ddo^crfo assort aodjs ^eo^oaAd. d^ort 
dsad,, na^odssaft ^o, £odo j^artddd «2?2S,O30. 

do3o, gdo, e2oo?5 dooosad rtofsrttf doja^rddo-Bdodd 
<3odo d,Aid?39d ddoroaw « rforaritfdq, «dd 6 akrtja9*>d5$od;> 
doasaoyf od^ doasidsaA eddo&oart deds&a &ert 
daadodjdo xiaotsdodo rid^agasi du^jaoddja dcusodjaddQ 
d^ rtora&dtdoe ? ^. $dacdod^ a^ e "?eJja^ £d3d<S, 
tsedd^i &ea*ka»«i. crtodoart dojaotlGddS iaddo oodrtsd. 

'crfodjse dedjse ddors use; ^3 a^ga' 

'<dodod?d»rt ddor, sao aodo addo «odrt<?d' £>odo 
aakdafr^ deed. y,dji £>dotood v%&gs> aa3<dod3aft KS&d 
wodd otododdor. ■dsd fc^dflesaQdA. risraafcraod 
rtoaade&ato^), djadj BaAatodssA doi£ d^esad/ija 
ddtf&jaetfrtsrtja oadAotaaPictod «od saocdodo d* £>ddo 
eodrttf<£ cdododdarsS urt n dd^ djAQ Q ^. eaocdodad zort n 
detfodjoadd edd<£ '*^ flora' a*, riorade "«£,' ddoroa&;d<$, 
£di ^do, stoAj #>ddd to?^! eacotodotf^, &do -aotwd ^e^. 
„«cdd od«S eJjae* Sdtf. djdrftfo ssa&rttfo, odd adcdod^, 
Sdoafc dcsadc ^<£. 

drtojgls oaAritfc^ doasiod cdodod^ djaeda^. vzlti urt n 
£do djaeodde tfdrd 4 e5jaedssaaedo. odd odart djaddoJo <aou 
doosO s ddord^ wdorioo edsadde te^ ddor Zo&oJod&dtoaoodo, sSdBaad-So&ad caooiodo;^ 
sSsSrid £;£)£ 4i ddoFtfja t3cci a^deeartoald, ^oioocSdd tfs^rt. 

wdssa 'ddor «rooi3o' ^ rtora&e^ £>ozoodo criodod wrt n . 
esSoJi^, s^rtora o* ^o, <DS^do ^d Q . Stitisi dcsane^ doood 
'^dotdo £&j$>,^3 tttizSQ zscdddi, feoAiKtosaji' .aouodo snake 
d«dcS zort . wd?*^ dsSor&d iaouodo d,*>d Q dodo odsS^, 3oe««^, 
ddafoftgatod^, rftodo^ 

'&7&)gt$jsi 53acrfoid«d ddere zpartdate ^Ss' 

<aouo3 ddor«n>^d<3 ea*. odsSo as^cSdtfcdd^, sedd 
dodord do*& tfjacMossajl s»ota>xto,Aato$, ^dd draFs5 ^d. 
afdjaedearttf tort sraoioodedsJo ^doatoefy £>*&d. okdosaddja 
eaa^ddd sra&rttf wr^ ^% &do aJjaco saadaJes^ a^ Sedd 
z$js&)<x$zQ keSaSjaeaokQ aaxiodog dddaod aSjadrt wi3j>,sajJ. 
ssaafcodsdsJ eo«;J&dod »a? s 5$dtfd<2, ^do fc t3d o ddo a&adrt 
udod aloddd <*«£, «3&o*»xto,3<xto^ a»«doal edddo^ rioa 
dodord do&£ $j3<£>skasaj3, sroo&oded. 

3*rt toodo d,aJ,, <^ido sroatoodedsJ^ djs«dd ? eJjaetf 
oe3o3ood a^d?i,deito. ^dooJo <^d aed^ed djaeddc^d 
doa-jSefo ? sro&rttf^crfaja wrfotfod 3?js«dod)do TOd^rttf rforadodo 
spartdai de<?d, saddort dskd«d detfoasajJ- 

#sTOK>?330 dtddO^O d0820a<dO d *S03JaO±i d I 

sioasaaJ^d So sad^roo sp^sadodcigSaaJ^jao II 
dwoA <doe o&qja desnaF des>3 «<& aid^d asass* I 
«?aato«d tfdartftassas xsaddpe aesida^eas II 

'dedaJrttfo dsaddd tfdorrttfsfy 4«dddo, wdjrtertdaasad 
?Jo£) ekwDrttfddsJja, Sjadoasad. xsadarttfo aBartc^. addo 
ae3d£>ea>do cdjad ^d<0, £>«£ "3d£>, doJod^edosad'. 3* ds« 
E^atos^stafo* afcdod^afcja snoftodeddQakja 

112 &,t toij &Btt&S atei eddo sSdo&odddo ^So^de^sSojood djsed, — Ap, — 

ffltfstoi t,w> atert *{©d t&ngs 
»©drto& wOi\d i 
doord d»4rt djstfdod&s&d aro- 
ss«> i«»«j **ed rtd ii 

t-i^5$o doKrsJsiosJ SsSrt a5jsert s d<^d tpar^djij, to<Dd e <33d 

djsddariod sraasas? a>^& *3«d, esS o3or ! 

* 3oa<do(§, rie^d, w^d, doord <aow a&rirttf 7js£«<£), 
sOtfsioaT aotoodo tf^sioi aoad Q d eos&sjio, ed£" s|cJ^dj3 
aSd^ato^ s^sio ddd rf^a^ oddo* M^ocsyl eod ttt^&aug, 
?5ddos5 ?!edodo3 zo<£> dgdSr £3rt *J9,d <sod,3 fcoararisSdeii, 
wddo*) radosiart eo£ auoj&auoj rosatfro^d J>^ «3od£*)d. 
«^, «ai»rt rtdtood?*. 23afto«3? rtrarorS sados* 5sako.Sdo3s.cJ ! 
aarfdjsdrfodo d,S3s 4 a>sad, doooasi do^osddQ, ^od,5S 
dd*o<do3,ed£dod u£cod,5So B^aJS dsaa a^ado^ 
edasaTS^ecrad^odd 'sdo a&sssarNCJoja esfcclor •s^ipa^ 

d0333CJ|^ 

50tfsSos> aoto djdds' srodd^oioja zoOdgd-Sr jfe^stoa! 
g,d Q a)ood nasi doaas^, do^sfoaT eo£ duo/ja^,. «d o ood ^ 
nasi djse^drfq, a(odoejad£)«k djadd srosa^ ^sxisb. "sa^rts 
f^Safd^ ?i doofc, sadrao" aodo tpartda! desdodo ^d^e. 

edd ipartdsdQ, todod uOdgd-BroJo tfdo&oSq, jjjseadd 

«a>«jsiat^ d&,o3ood doja«3j3f5dc^ §,eddrt nasi doaad doasaa^ 

sadosScio «aSd do<J treAoo caoJood wk. ^oddS doe«J S^aW 

. ^de a^iSd erod^criOoS^ doasaol^doadoipa^ ' ssaaoaasdo 

&>ert?S drar«J doaaddo? doooasJ do^oaiddQ, "-sod, 

attrioi t,^ 113 ddaatos^tfodddrt ^od,rf AjoasssSsJ rtyp tpar^sSsfydjdo as^d "> 
adoiq, wozs tooi^dodo awde 7 

"tfe&da&y daofts ddjsre sraako ^aA x^ros* I" 

"33?to S?^ ssadaji dajs^rcda dji^ sroddd/ djaiia 
&radad?5oad «da,o3 3=^o IradOTd" aoda tj<£> aSetfzoaoaO^o . 
aWOex, ^do wsa ri^Sd^. £>oda EsadasSsSe eocDoa'ad^ aoVrartsd^. 
u<0 «025dj3 «da ?o3^dod?fo3 afsj, dd<3 riov^auatode aojadsSa, 
£>*f<io$ ddort ess* eow<£)c^. 'zoorJd'sSo^djdja zpsrtds^ »idod o . 
20,33^0 ra>da<to<$, 3es?d d,^- "&edo, JadrodsSoDaod »sj, srod^ 
^ofid^ Seddda rtoS daQSod etSradd^ eroidortA 
odj&dasrort SsjjOjg Sodoiaaod dajad-jaerfd^e JasJrt «&FAd 
■^ w©<daa £>3 «?3drfc?aK5i$23rteJe&> ?" 

daorddaaa/1 djaddodeiriad srasatf 3>^ u€) ^Sdrioda 
ed333?i daudadjdjs tpsrtds^ £>dad. 'zo<£>daa53oa&j, Ri^ii 
to^aSocrart©. ded3ritfj3 eocdariadod riaatodjs?^ dOssDd 
ZodaesSaaft Sovoerto. doctfsraoddja «<0 Sc^Jdq, wgiaoxicodda. 
voQtizSti rodesia ? Sca^rfrt 3><d taarid wrtaddsi^ sicj, tigdj 
Zoodosia^d'- ^do «33dorf5io wOrt desd droio. 

tfdar&s ded^atod jo<£) daaa/1 djBdsrartodjdja rtasfy. 

dsiojgs rada3<Je wOcrfociq, doiSfcd^ 'd^jdaiJ^e dacdcs' 
£>odo radasSsSe aaart aoceasjcl sa^ajorararoftd^ 
daggaaoSard^ '£3=sd iroTO^oate.Ddjdo' "rodadsSa 
djseridod u€)<do ^rtr fcoasa^sidsJ^ wddOAd" ooaoajJ. cra^Jd 
ddrt^c^ Joerte detfa-Sd. s^aft roaro&sd z-oda acSrsSoa'a^aJae 
l^s^ rta^zpadaotod djCsoJo $od 5»«Ad- 

*33XJdsWa&S<NJa «33dosidj3d<cto 
«ro2*d2o3><cSa apada, trorio aJdcria I 

114 fee of^e Aae^rf 3d ti-jsZici djsda djaeptf dsaadrf 
oa&olra^tfo d?$e dor! II 

^rfeyjj^ sSjAO^san of^gjaedss aid aSetfo,srf ! 

S33 s a33 6 rf53dclj3 &radod £irfd^- 'ded;£rt$o deadd 
cSdorteScS^ddoa ?5j3dtoodo, djae^drfq, doag, tfvadisaddo' 
"?d^ o^e&oeds dd d^o^oaftd 

^ w^ed^, ridcjaqsajtoft of^&jaedSdd^ &«rt «ds" 

j-do^esa^eddQ <ad^ dooft &a,?fo.S i do3 SUrto^p^rt * 
so<£> vitijZS&r £>do&3 AeoudsJo^ tfdjsoiojfo^ rtdodsSo dd^ 
wdoo «od «d^ adart Sjauo, arosa^ Ladvsedsfog. 
spartd^dfi, ^ 3d "5cJ- ^<9, 'loOctfoo 3rfrt tfe^d tparfjdsfy, 
^edocrfo soeudS^ w££d<3ad rtodart esod wor^d, £)tf3o3. 
e3 zSj$&ti€)tiz*i rosatf aSs** Lad*ra«d y.33a.pdd<5 «3 ?>tfr\3 
©\raetf, srosatf. u^ctfj^ TO|g^c33d Sdoradfdi. doo&/1 
ds/ads^Ae^ «a*. dooSjdjaetfssad ^ease^ed^ «3 djadd ssasa^ 
Ladrfdj. wddja doasaa^ uOd^dsr aoeu tfdo o 
©dasart^ecsadada iaod ©^osor ! "toddd*^ ssado doricsad' 
aOrfo^sa^? do33ao§^ 

fcert oa^&raedeS dd^c«3jac ded ©dr tfQrtudado. odd 
raacassd «rodc3a s sid^da«J<do^, dusted 'sa^rts ^tas^ 3 
daadradrao' «aow d33«3rt wOoioo cssd doaaddjs ©do ©dart 

•JO 

djae^ godo $sGd0G <aodo addfi jfja^oad. ^d^ &3o Til ? 

roaoawd ©dsjpjCdodQ, wOoio nasi 'zo£>oajS' dodo 
aojartSfc&ja^dod voaJdo na?tear\d£)ek &$, naSd? wnddej, 
©do djae^ raddssartadjda djadde vosoioSa. &3odd ad&rt 
doooaa do^oaSdd^ ^od,?* tossa*!?* aa^de «^^ * 
da^oaidd^, ©do ©dart 'rie^d d3rt s '*Se. idart doooasi tfOjdC 

aWsJoi t^ 115 £esj3to£i suySdodsSng,^ ^ *%d«£o3oe «S odsfy 
eg,*»*kdeJ? dessaoSrtrS xjotfdrra doja-SratosS^ 3s $«££iae 
tJoaastoasajS. «d Q Ood ogdafeSjy^dc^, sortdioto 
'2toaradod s ddcs' <3£*)C3a Q 5J. "S{od,<to djg aS^atood &ea3S?raft 
cJedsS33?id toSS ddrrttf cao *<ddod*)&«oae3ajrtOvia 
eoassiteoSood do*rae3jaetfdj iort^cjartoja ^od,ci fcoasarictfdd^ 
d?d d?d3rt«radja adod ^atoaj, dcsadOe^. ^od,Srt stt 
Kadod^FrttfiS tfodjadotead dosyjJoS ;»$adojad . zjOo&o doaig, 
^od^sta dsja/> A.oao3«5JsJ5sj ( s'oA 1 pa rtde «d;i^ wddo&d, 
lOtfSog, wdsia drtoorf^stoi, ddjaedSsoedoSccS. odd^, rorf 
scsadod earad (ssatortood ? esdd<£),<doja * tf^d?^ &&?idod 
woad 'toOd'ssad EsasosS do.ja.Sfrt ro^dc ? edpodde udji 
dj^,rt sjadoSsi djadosJe uuSd- 'o&aort esiortjd 
djadwoftrtodci/ae' «d£ siodafj&j, <add0?ood?j;>' as3 6 aioQod 
drfd xiod^o, wdored^ radrassartosid. ssdjoocs ueDotfod^, 
t5do53d wddoi sanaa wsforf^ridode ssadosi «ood. oad dead, 
dodfSnaA eej^ d,as^dcort asart dcsa^o tfjai&d^ woas^d daadd 
deaoJoe uOatosi^ i^tfadsSodo. &>ert sradorf dedoa^sJe So^ota 
'uOcdoc, ^odj?i fcossaxisJ ou^iSjado' «ood, wort ^do A«padde«to 
tfjadorssadosi djoararttf<£, dj35$d<3 ucDrt 3oC«?c3a ?J, 
^o«a,tsacrfoFdja ^djSsaAoJa d?9Gad j^artd^de},- 

dsao&sadsarad&ia? dos ! 

§,2?8 gd^Odaas* djaesaa* S^eacrfos gaos^S' II 

3? djaoJs>duadja& docrioo ■Doadja^otoaA dtfdo dojado 

2o?nddja wfio&o nasJdaadad radxtte *jadAd. tfd 
t-ddojjaoorf tf^, *ifyana a rf edsfy oasSdaadodoSodd £>?$dr 7 
uO arario tfd Q ad^ad aoeudsfy rtdodart nasi doaads!e ? oots 
uorjjd, aasatf^ Lad. of^jkaedsS dd^, .addja «dF &df£. 
&0<es3d?i^ rtdadart *jai30j kadog, dojadjactfdcSj^ ssadodSrt 

116 fee o^c iflm^si sic* l/aug, sasatf^ «?«?d *>odo c^sss^o^aocS d^sads"^ 
dj^oto^spyS roaoaasdo. 

jo© asadostort "?oq$,d fcosBxSsSdsi^ wor^d, rfs^rfoaJ oex, 
£)ti<So± rodosSctaq, dotsrtoo oi^Ad. isJjsrfd 4s&jft sasfc 
&ddoaao&arid«fo dsa^do., jtf^siod, oarfstfjsd iiode), «3ja?tfd) 
aojarttfdetfo, y,as£Jcdda asarte SoJ3rf<3oa Q d. ^edo wsa^otonad, 
dedgrttf doeOsi d^rosaod uodd, wozs duodjsd dOfcdd, 
dooada ?5o Se«? dota&dd <aode^ «5«ja«s wodoSja^deSodo wild. 
tfodak, $ ^djaeddja aesr wd© aodo*jaod. « dotwra^ tfod 
dodosfd^ d,33$,d aftJo&osajj. apartdSdi), rtocio ^o^tsaoiord^ 
^&sSo3ad- oz^ofcr dj^joartodo. «3ddjs 2>sLeS doeOS ^eAoiood 
aasteOesa^tdo^ Seort oc^saft aeudjadaod £>o3o 3idddo. 
drtdoS u<CS5rt,aS^ rtotfQA>d o Ood «aaofcrd tfra^ 3r1d. 

2oocJj3sJo, d.ssadFlra zo<$rt sad&Ad — 

oioqra do« adrf^eaaado rtodosido sdzis I 
^jOjjse^do^sa^eaj oaa^s^^ga dg ll 
C3ac3asj s *}ad3ajs j^nasigjSjajjAjOJoarf d I 
ao03a5J 4 g,d Q o&3 afoaS saS na^oS tt 5S00 II 

"aSoo&sSs, Soa* edod S3, ^ daaato SSrt s>d^«dfy53* 
aoz|^ dedfJ erooifcdcjadodjdood Rerfo oaa^i^csan d£<i 
aSjaodo, adc^ssaft R?dd era;}, ^e^atoae^ sa,^ g^cOa^d 
aSjsedo -^rttf sto S^oartO" 

toOcrfoo aead oa^dP doe«3 de^doi tfdii di&raespad 
cdootfssadOod ado.tfssaft Sedd oarfde aniozoodo <*?<*> 
rtdojrodr dTio^s ^ sadd) u£>o&Q esa^^d u<3 aou esiod;S 
doedoJoe adn^o. &3odd wOoioO wnart Sodoudofid 

j n -e c 

«xsj i 2pa<&tfssad wxiooe d,^ * wrtodsi s^padaodeJ? wododo. 
attstoi tot^ 117 o aW.tfdG w<$ata> 3"drt dooioo d.ooiraftmi-J, «ot5 dUodjadaod 
2Joaos<3 <aodo sto^awscdord doood ^etfo«Sp3s5- 

cdodd 4 ?33dddore?o> doso 2JO >( ecd33de33rt?oo I 
^q33s3 £ ??jo «j SoOAisSje z?edo y,ao£(<foo Odjo II 

"soOoioo addcaoo&ad RSsJ^q, «c33 s oioOocJ &rt,aoA)ddj3 

SjOOjo, ^3no esieSs^ SooAj^oad. s^O, wdd wots «g,3e£9 rfedaod 

ZJOQC33c3" 

dog^wao&rdo spartci^ sa^oiordiS, w<£>cdo 4h dsrs! 
WTSocadesidjOjCotf <Doac3^d. sroaosadja 'sDtfrfos", £>tfs$e eo 

J33do?S£ Ssstijad .seaioodjd^ djadd zoO rona?* 
d.33aod 9 W303!dc3p '553 »<$, djig, sS^Cdod/ ?5o &j3dod?5oad o 
aSd^ ^odcad' os^d ad^ojd djdcdoaod ridF^d^, was crarf 

S&Saorf ? ^<£. JjJ3dOFS33dod djOSftlrttf d,53d <^0 . Od«33 

ssSrfcJj^eK) ^zpad^g si&^sSe «d io<3, o&aae^ssaddjto 
deaddort vzitf <^^d^ aeddessftdodjdood, insrrarfd^esJjae 
djaad wdd dosajtrocdoFOod rodosisradodo 3«?d doe<txra, djy, 
3ot^odosg,c ^jaiiOjjadodcJow zpsdrfosood, dcwsda <5o cra?J 
Sjadodrfoda Sots gjadosaj-J. <^do Sd^ojaas'odoc^. ddrf 
d^eSaskd zpe^osood * di3 asfydjcrodd 333o odido^d 
&$&z>p rtaa^ edd ^dcrioarte rosi dcraadd dd<3 
djadj^iodjd ? *rt uO 33550 035* doadodsJoddja ddddjSg,, eras 
d^3do3d aoddja siaJaftg^, "?sfy, ^4 SjadodoSoad^, ddo 
Sjsdead .aodoa Tio^ zzzz&tid ddrrt afiofc odeas* 9 zo<£)drf 
wots wO^jCdoodjdjaod eoOrf w«?adod doartr, wdDsaotoaft 
Krtdjadoioci doood aoAcjyS eg. atesd ddrcdosJj^ drodod 

CTdosjjija toOcdo S^as^ajoc&j, djarttfOo. odrfo 

cro^dc&dod s^soocdosj,? ^jad^ron defdsss- 

118 »,e 0** Araez^KJ stci ddSrS daaagjastoaaajj !' 

i«»o%^,*« h 5333 * i 5 ^ «H1 ^# 8 ! 

rtadossa tjS^raSg t&j . . . II 

to«0ojo abator w-5£o, TBiji aS<&&>, ste,o,dodo «i «s«adosS 
c^oron dctorasaa^ fc^najj *rt ^asySsJod uotforttfo ed3 
douoFO Q tfodo wd3 ssaart edScij, ea^oajS s^Q, edoad 
doaa wdSo do83D&ra i v , naAna a 55 rtodo 2fc>5a,e3aa>oFOodoj3 
«3*i&3ocfc sad dc§£>aa_o5, s>* ? 'tsss sSa^o 3 Sodas' ?Sod,33o3 
sS3 e as3 3 ij3eSA)€j3oac33 o c5 'd^doSjae daote' dod 
sftaSsj^ctoSdosJ £>odo wdsSskj, crasto e^e£>*jd. «ddja *SS s aj3 o aSo 
djCSSrrf ! 'ddors dj3,etSQo,o3 g^ds' ddor gd£3d&3(£sirti3eSo 

zpartd^ gja^rtsrt «35ra 4 dr doadodjdetf ? a^zododo. add 
sraaraKdo dossaepad^ sa^ator araroSo tSe^oioO, '23353d 
tsasa.dp^X) £>d.do' £>ou ararcrio ssatf.ft &>ert wdr udaaad- 
'rodoSsio' 'e^jUj aS^oto^' do^sda ?5o Irado ^Oo^, dojada 
3o &rac*odo d3a;g, 35?^ci Q . ufiotoa djii, sS^p&xS, dcuada 
^jsdosjNOto «dr jJSaSj dojsda ifjadod<5odo c^on^drd 
doa^c^adodOod 'a?So dod dosa^do^dosj' £>odo ssadoSsfo 
edsW^, e&c&a art,2o*)d'. 

Soert 20<C 3^ dod dja3s><^ sasSe Xi^ssdo^ rinses, ssadoS 
rtd o d_,53a_d wSodesadj *ioO*)d ssacudc^o wstadaod tforfnaa 
Lcfjaea sSojaeJjart^j #s tDsscrfodSq, sraOdSoi. sadoSsfo 
toiScriosS^ dotaSidrfodo csazid ddrttfa 3=e«?dd esJ«£, aoaatfoa- 

'&atf*»dfyxSo low aootoo atertoJ-jstfaou . ..' 

<aodo dooosadodjrt^os!. 

jftttoj fc,^ 119 joOosoQ «3£>5£sjad wOoJoou exbdrfsk, doord dooa/1 
djsd e^ddja, ;£j?adaod dtf/5e «sd uOotosfy dja;g, "us*}, ^oqJ 
wdoad droddeddrfq,;^ djadd rtoitfdozo soasatf eJwaetf^ 
tftfok*) saSja wd?5 docSoio^ ssaridcjadskiadftd, tfdoraatfo 
ssadorf. rtcjasoarfatoaft £>ogo sa^ £;$, dJtfrcS&ato, u£>rt eriooadetf 
toddo^ jliaea&jaod. u<£>rt asfo cSd^o, dajae5^?tfdj3d3;i 
aSjaeddesraotoato ? dajaeJjaetfdjadato Ss^ do<3 jsaftoo 
caaJoosajS ! ^ zprt^t ajao^dsi© jpaftaJo?. wdSrraftcdcua sasfo 
tomato dOoSatofi, 5>o^Sjj<3 aoad Q asadosi 

<yo3j3 'sa^ris ^fcSsf,^ 3 dooajsadrao' £>ow jpartdg ss^ 
roaasssd S3a.j33a s etf sLra?irfo. dfdo&dd 033^535^5^3 xJOaJoe. 
eddoS o&^&iaedeS ddd^aJo doood 'riuronad 
ed^drforfukd' osi^sad- 'ded3rttf«;fo &a&£,dja djae^ 
^od?^ gjadoaddo 3oOofoe ae^Ortja rfjse^ *jadue)d?fo'. 

ssaaoa&sd ssa^aDa^d^i^gjaoasart a-odo estodd.s, 
^jaedtododo. tpartd^ O^e-Sofo^odd^), ^ dJaio zodo^d — 

caadjare udedoiodoido^dosjad^do 
eods &do d^^d^jae &&»gaad£ s o I 

'uiOatoa ^eJjae^d^e oasidjaad^Ood doooaa 
do^o^ddsO, ^odjdda wdart od^srortdjija tsdo awssart 
dodc^ d<aaatod;saadd ga^d ekaaJrf aooo^ Artodoi ^dja 
^odo doo^d 1 ^, djae£d<£>, etfoaa-Sstosb'. <^dOod uOcdo csad 
do33a ?ro^ (aodosaaSoato. "sa^rts j^tis* id 3 doo&jsadrao" 
£>ozo edjdo^odd ssatf^ roaoaaido sSetfod s^oad w«Doio roS 
sa^d^ asS^djda wpg^oda. adjaed ^d^. 

«dd w<9£irt,3g55addoed ufioto oSo^dsij, o^djrt^fTioo, 
eodd edd djaeddjaedrts^ riodartex) §,eaoO sJoBajtroaJorort 
ez^daadosa/S. art 8fo«g,aactonfe, "feeaio, asj,^ rts3ar;%33 
dj32SA)C3a o <3, utf>. wc^d asj, srado xioacgFsS dsaadd "tfdord 

120 fee o»i e a«e!#$ j&S dcrado^esS" <aoddo3. ^docd ^odo ootfd^ ?s>d) 
wbstododo. y,d£j?ddo "^?do<do d^rad u0ato3,e$ 
3rt,&*i£> ?" .aonari 'wd3 crarf ro^^Ad^is^' .arf^d espg^ak 

\tsKfySytt toots* $$?/ uc^ «%#' 

<sodo dooosad tsdorfoa Sesaart, rfjscide §,&g,do«tf 
doagda^ Tkae-Sd^ eo<£> *rt sfrAe- *3«?dodja?A, MTfooadeg 
tftfdafcjsodo doS^s^aJoe ^edOak^ ^rors'jra sSp£*> 
OTdoSjOlo »&*)dde&>. "aopd o d stosajisacdordo edsiq, 
d,ro&ri;<<ld<3o. ;sado3\<doKdaod Sjdrdjaeddjaedsja.aSD&s' 
To^k. JoenaA wOoico Soa^s, aaSsg) ?Sdre3jaeddja«drt$od 
tfjaQd^ aTO^jisssAc^djs &,e^o wdS^, dossa^a!^ asartja 
erfo^giOcit^A sfcB&aajl wodo Sdsto sradoSjOia ts&isio;^ 
asaoadodt&j, tfoacrart |,edo<doo wds^ ed^sds^AtfOe^d 5 ? 
asarf. edjDod '^crao^j^fr saaas*' aodo dcoosaA detfo-Sd^ 

Sjadorfjvfo 2~ido3 £)d do? 333,&)3S? ^^^ <dOdO dOOO&S Sjadrfr 

dosjjOS'dd^ ^od, sScS.D ufiri fcirtodos - ddaeaoaji. difoss ^do 
doosO s ?!o;3o zo£)ate> Adores deds'oiiaAd^ 

eddjae^oJaaAd^dood odsi 3? oa^jaesjd tfdar^ djae&dG 
WcSods^ato^e &,edo ©tfort.&fcaa^. 

^rt ws^do Cj^eak z^odrtsrf ddsS,d £>d^sedao. e^dod^ 
dossaof^ 3o?^o.5 ] dodjdo-?33|! s tfj3ad, oarfsfjadrfodo srijaja^sjad 
us £>o&>, djsd a C33cS tfjai^c^dja edo es^e sado^safts'^ djae^ 
eskdofootfpaAs'o, <aodo. ^.SeafcdQ drfrAidcidjdo- uOoio 
sado^oarfdji^ |,?aoO doasasjal^d^A dOdr-Sft 
wrfo^kftdciodo. w£>ato oasi siadCrt doo&rad^OTAejpd^dja 
rioofc, tostf djaesa^odd s^Sjl sadrada&dodja ?oOOoo, 
adjaed&o 'u£>rad' <aoio aft^d 2o^«3<do<0 csa^d dods^ Qz$p 
dja^dc^ dasJ&sJ jpaddCd .aoeo afc^d. 

£w«oi t,i^ 121 - 3<8 - 

oiocao&o^sS 2>ostos&3dded 
xi<Oec3o3ood ijsoflskd i 

4* <dc^ ded;2rttf wcdooss^dsfci, aostodaaddedrfo 
OeOTdcs^Qod *s?<doo;ssj5. *»<to ^sidci^ 2-cJ,. atfodd wc^sido 

zpartdaJd^ cto^gSe^ajd d,Kxdoto£ djrtortdQ $3jy&, 

4^33 dafoo II 

'dof^, eE>?c£>rX)£>o£ li eodd ds©oadoa?d55 ^dodood 
Serfo sJ?^ dododoftsd', .as^saji. sroaoaKdo "?<$, e-odo 
edjsdr s^ssa^ 3eS do&^ede&oko iffijt dsa^rf^ sSert 
okqjadrd^Adtfotoodc^ ridrijpadaata^, &ja«o*c3^d, woes^r 
?o£u3& aodd 'Oe^rjssd xldoja^ «i<qpzS<& djaoa«5jicaJ<3 
^ddsk .Doddrdc^,. ^asapded^rttf waioodj «arsjSrdodo 
sS&jaf^ vo^d^o, wddo aa^dcjdodo .seddsk aoddr. <^od 
dedirttfsi^ dododatodd ^3, daaorto^ coa^saftdoaddo aodo 
eortde a^srad s,?^^^ doyS dOAic^o. ^ w#scg,akd$, 
^djio dc^d dca^o cd&Sd. 

^ «d£" sa^StfdeSu,. $3^ w&edrtsrf voiidiSjadod 
zratydi), do*^ jg^ssaA &erf aoc^cra 11 !?- 

^o ^doddooasprtrasastozpad 
«sa^dd u »rt33£io5 doe s^jaesa I 
2osgj ddc^ddoaeoa* saortod 
d i ?33 J) 8»5!jaes2^dd5»*d4«3 ff tfo&iae$3a i6 ;3«' II 

122 bje vij jlae^ss 3d 'S«4 acdoo^rad^ofoe ^dod rood ^odo des*dro3$,aod * 
£><£ dedirte eSrod, xSodio, dooosadodj wsSd tSjs^rte 
^rortodjdood esScWq, 23430, a^3,e sa^o do*)d o es3'. 

^cic^c rtdriipsdAato^!, Joerl desd- 

"cdoste uaidam.m.8 $05,o2Sddd3a<dood8 I 
3gs ^sJaorto^ortepesaj 3> a ro, ^doe doofta II" 

'io,d & doc&art^ woioos^ 3oi|odd e-odo tfo/S $j3c3<doddrt 
^ae&i. doood wdorf dodra as 3. sasio eddrfo. zfobtisztiti 

o is 

adderocfiosk' o^jsedsJ dddja ^ds^e desd. 

2p3rfd3d<$, dosrool^o^ '.aecdoro 3 djo&©es?^Kderi 
asC^o' aou dos>&3<3, ^dc3,e aSetfosy? aozoodo ssaaroad 
©jps^aJo, atod djdodorts© rood dertdsiq, iddo&asfyd 
sradod s radoaddo, eodd <oe^d eakod 5 dja doaaide aodo 
OTds^xid^doadcdo^ oaesdo a3a s £ra 4 5S daaaa^d. S33,t5ed 
s33 s OT s Sffsddo doag, &|,o3o aeddjddd doa&dodj rood 
dertd^ iddoSj^dodskde^ <aode edrdroacra a d. odd 
eafcodj wOjdsi^d adcdodsfy detfoo '^esidsl,*, rf 
ded.d^oioods' *>odo dedaJoe sro&ad aou 
ezps^cdo^dwdodo, wdd ^<£, '|*S3*' atodjue w^Q, aow 
sto o aod dosJ«d<Jj3^3 wrt n de^oand a^ ded^rts? wr^ 0% 
aouacft^ 53adj feodptoe skaeadjfd. £><£ ded^rtsrtja 
es^otoriodog oo^oioos^dozo djacddrfq, detfoo 'a?<doro «S 
djotfjae' <aou dosage oaado utfAAooanajJ. ^do adjsdr 

feosbs&addes&a oo^d eatoas^ti&j, <0«e5otood«3 
3?j30f\*o;rojJ. aSodd wddo rooaotodotfeJaftdodjdOod 
o^dcro. edsk aSert rooaataidoa'tJ^djda zpartdg doddo 
^odd<£>, ^ad. iosbdaad wodd detfo. d^cdo^ akckeofaaft jb&Jj&cto 3e5StfnaA Sod de«?si «oadd<£ wsaddtf saraas 
doasa d.ja s e3dorodode aotfasiwd tfft. <&££, ftdsfysgrte 
dc^dara^ iSeodj&odasaAdad d^ddaodooadadjda, ^ 
2>ododaad d&d taaod aka<da<§,. «n)<s>d «ortrttf$, toouia, 
ftdrttfjs, ^i,owa cSjw^ <S^rt*jD ed,o5afcd. w«d tf^rtity 
d^edarttf^ «3g,crfo ddad. * aodadaad dg,dj &odadaadd,a& 
&,edooDaod oOA^ataaAd^ «ac^ (Jafis^rttf rteoiasfy 
toaSao^xiadoddada. 

da^ed&waSadj de^ado^ ^s aostodaaddaja.SFoa'aa 
cJjaesra da^o, ddroe &ow dodsrt^ wd^o&ddsSa. 
dJjddaaoaaaesart draa&ra&s, daad?5oda j^artdS desd. 
Sodadaadsi darttfa dj&a dosk, raxdaadedri dart^a ^ea 
^do^dus do,d?i aar&xfcda. 

o^roaadjarirdQ, djsertad ^d^JorWa 2>odod;sad;3 
ddrsi dcraaoJae daaa, ddcdadstfa. sidFdjaeroqradae^. dajada 
;tod s rttf<3,atoja dapaod da^sissaA iodadoad dg,dd$, ai^xiad, 

'sld^se djvsdjsresacda saoa<da<3aatoaca*aacsao 
ddoSae daasa djdassaoirozpe 0?da&> I' 

iiodo «wd?335J doadadjda 2partddd<^ oaJodsaaAd. °?dOod 
dajada saorts^ <3adj daadad snad dOasadsartaaSd aas^oaAd. 

daeOsi doo^d^, 'eaejaaksJ' <aoda deed 
saoeootoadatf^drfq, rtdoSdOti^^jaodo £>e^d wcdaad.^ 
5>odadaadsJa aateadatf^oaAd. £>€odd ea&>d fi rd*s^d«!3£d« 
rood o&ss. ood cao^j JocdaadatftSoddaed 
eoiaaaFoa'aadatfjSoda d«d de^dcraAc^. 

ae^ rf,d?i$d,rt9rt wd,cda53aAda o edjrttf rtecdasJ}, 
jxdoo^ddcsadjsod s>odadaad saoaoiadatf. rt.aosS&d.rttfa 
diddoodod xiad, sakdssaA dda^dda^tf^rt^Q, ^oadjg, dd/J 
-Sdartadod daadadd?5e bodadaadded. & dodjdara^ xJOcriaaA 

124 &,c o^e zLoez^ri dd ^j^a^p afs^d $p, sSoo^js^r, as, uz^ dooosred £>£>, ssort^ja 
oo&3 5aort<B*£) o3oe aooyo.s'd, ^daSd dosa oak aojsodoSd, 
d,^.S<do tfjaa^dddoaraoritf dOfsadod? ^ ssortsk esj)rt^iSo3oe 
3oo^j es^rt^<^o3oe ocdo asjaodoid. d,.§c&&odo ssos^ erasfdos' 
Kidrn^d,. sJddsarao&Sod ro^draori^ ero^sp&artodjdo 

d^rios^ciOod e?3o2£2£>3d?3o, rao^ ^0&53Otf£>a3;u3 

«3S33 $ So3S33r\ ?Sdado3j3 OdOod 530d,S3Sd WOTS S^ s $0^) 

rosSFStfdo oiDod si 4 doaoarao io0d5S^ e-%, ed^ 
XKoatearOrtArttf xiouod ££>,*) JSsjaaacjafN ^fsaaroo&epsrtrWeiq, 
dcisa&ia^s.i/J. wsesaa d s d353d aSeso <aodo e^radsfcj, 

rijaatora rterterfsfoxiadssan d^cdo dddcraraortsod eaajg 
d,dodd eoioosSijSj^e R^rdsiio^, ooira saori^ ero^otoartod) 

djSOdO ^Ofo »CS^i. c33U 6 CS<^ d,«S 3o«^OSOJS 33^ 

WcioTOdssAciosSoS 3* rao^. d,dodd «rto3oja?rtorts?e^ 
iostodsadsi aajoo^rad^dad ^oJaarartart^sJ^,, es^rtertdoarad 
ssaftdod raos^sasodj&j^ tJdoo&AidodjdOod ?£&>, £>ouodo 

SatfOO&Wd S33d JJ3?o 2kd SSaiAdo.Sd BaO&Oftadotfjfo <"?£> 

*jj33j53d. add ^ako^oJoe ^,K>dp doicSjdejjo, saatesartdetto. 

3S,K3t reoo&aS? S.eds*' dstoroeirae OjOC?3 SiJ/ja?^ II 

foodood tfodousi ^t^rtSosrad Sdatoodoi djae^d) 
TOoao&adotfsad Sio^odoadrf jsjotfepjcSosrad ddofosald. wdsk 
wakfcdd ^ESa^ aioortssartosoodo o&ortde ^rassartwasado. 
fee^sio ^oasSoa'aal.oa'a riod^rdiS d^ddo dsfrrttfd^ t>oda 
as3d<$, «3d(Ud o dos" ! *?t aaod sSoaoioO 
d^ddoododS^&oodo edd sio^ <ao, ^aSsS^grt*^ SdoTU 
^ssargadrod roodrf^ aaar* iae^d waSoaaSjdsfy SdrOSasajj, 
sostodaad -?da adart t-oda £>«©" ' 

£>ejpaod»d 4 si 125 rfojrarod^ato^ sJedde^, rood dakoa^ra&rejjtfdUA 
ajotododrartsrt ^joartosad. t^aoapded^rtsrtja <^do a?4>do. 
add «afc»s^ fce&og. wdcij, raodj adrorioafd. aoskdoaddedsJ 
sS^ci^, odo ^dosNrf wd^SdsJq, tfo»do «dodda*ddja 
dossad^o&dC), eafcosjj ledodjdood dodra wRroodor, 
toao.dedde SoWosad- 

sra^o doOectfoo riao a^doe^s*" 
^ecradassSe a^dradrrtozSe II 
d>Qdort doa^era Jo Soad^es 
saoa^sSs daj^ &rae dad^s* ? 

cssto dodrarttf caodjlra, asatooaddod orisaacriotf as 

tsedddo. tfrfjjoa^do asa&csad — 

djsdoo sscWdstooJo dodrad 

ddsi tfdcrfo© 5^o3o^j sa 

zk>$ s ti€) rfd SdjcasSowodo u<?ti sirtrtedo I 

djsdoo tfd dod s rttf uoS 

dodstesftsio aesk as^oto 

ddatoortd txdortodok df^o sido^ddi II 

dtz$$rt<& saodoaSdJsJja? djad a do. wcriooKjgdjs rfjaddo, 
docfod s d t-odo ddr ded3rt<5rt t,odo a?i. £s ocS deddoaSd 
d^ddo sa&d ddrrttfo toodo d^ootoorrt. xia&d dakcdoorrWo 
y,«$rt «-octo a^rtoo. «< rtsasSoto^ z^ddedart <tocfc ddr 
w<dood 4 ad. edd & <^ae «<dood s saaao&raart toodo too 
tfraad^ ^^^i ^daJoadd^ too. roooaasdo d^ooddraroJak^- 

"todsodo^ tfeSddo doodod roods' 
«*& dodcad^jdod I 
20,353^ tsedd dort rtookou 
dodor 3dsJes5odsk !' 

126 fee o*e jloe^sJ ate ol©ert 5 cacrod ? edood '&,«£ ^ssSd' •asi^Apy? dossao^ 

Baoaakrafcrl saod eood3£>o. asarte doaoaof^ja «©%. 

'c^des^ aaaoas^ wsraatdoos^ a^s&otf*, i' 

'd,%«5 sjjdodda&d wi^aaoaokrao^dja esraaa^do. esaa 
53<t>aodo>£> w3d.Srts?aftdodddo, asLdootfdo' doatfoad tSedOrte 
saod wod^&e^- 

a^.daotfort £>€) & aaod wodrf? wdOod aodvta d& 
aolraertoe^d S^doo^dotoaA, doo^datod staaorte;^ 
wOded^atoft, doorttfded^atoaft, ^dedoortQd3aor{e3 5 Oj.rar\ 
wodOod sjpe£ |,rfa>^d dosaod^ istfjsp^ 3r|ddo zS^viyzi 
saod^ ssrfsS dodraritf?^ sSjaodad, uodd tfs|ddd 3i,dod ^, 
dooz^dd d,tfak sSjaodod to.ss^rt^Sq, do& 3?£ daa^da^ 
#ort aiodo &raoc3as? ? ^do & s>rao^3 idotoodsij), saod£>, djdd^ 
uddeS ? cg,4 tip 3$sS£>£"«3a3ode 9 ^do, daja^ra&naaeato 
<aodci '^d ssaadd" <05fy8py? dossaoa^. 

- .98 - 

sd^crio rtoraaod. tf&Ojddds sasss 
»tf,.ailratfnaf» tf ddO i 

*io»do:33d)OW jlodro^a aeddo 
do.*s>* dod^asd £cftfeio& n 

'20,353^ ded^rt^dja t5?ddo. «ddo d^crio tf^des^djae 
rtotaritf uodrfd^), &00& tfoOTdd^ eado i^egao sa?3a adssad 
d0c&rae£>5adrt«s>rt ufiateA #o£) dossD erora^jsad. sjassaddja saij 

si^Sak rtoraOoeS 127 dootfrond^ dossOeJesSdjs ^ddtfo e3d o Ood ^jas^rttfo 33rf 
wrfodjsdrad ddasrtoe^d ?' «OeS^,sy? dosao^ 

zpartd^dO, '3 & s^ecdae rtorariortdeSrsSs' '&,<? aoOatosfcj, 
s3>rad3o ^s^lra §,rtorarttf zoods^ ^«s»rrartddO<^' iioac33 o s?, 

rt^cterijsforta/Wrt rto?arfs?ocK aWcto ^djd^ 
'tfoidddo' <dow gjj Q d£), *>jaaS?$ <^d 'rtora'dodd rto^id© aSfy 
iiodjs odr^d ESeddsS}, 3ort n do3 dossDroofotf wodrfd^do 
djdood 'rtora' ^rf^djdo riooio dj3?ssi«33ddj3 rtorad ' 

'd^a' wodad^d^ 'a^'rfjatfrariodjdo 'rtora'rttf dosa ' 
es?d?i sSjaosJCieddja^rt o?3erf rioa^ 2!o?drt«?d wdooroft 
asste dodrarteQ, s>Q?d£>od sloed^ aedsto rtodotfodosaftd 
sSjso dO?ddo3 3? tfja^ stoedritfoa do^K^?5eoa,ak, 
do^doreoa,Ooo, dotisga/arttfo dosSo, dosJKfj, £>ow stoeda 
3e5rt<S>od afooSssaftd. 

'Cort eadod sqa,^ ^Stf 
kortd ssaeyS sfo>ed2* tfcJrttfo'- 

ijodo ^esoioc33?id Tfowa <^d rijs^ stoedrWdej, e^oaf 
sJjs^, edd dj!?a?S, fiorteoed esraarooaod £ed3rt aoisgjaodo 
woad <aadj, sao^oaood uodode^, deddodd 
Sojaertododdodja we^. 

edd artc^d urasido soO^qsad^rodd*© ^ rtoss 
^ozooddsj^ 3odo±o dortsrt ^sAotood d^adod dododrt 

3oJSeOA)C33d - 

3od JJ3& xiodjdoa g^ato 

uodoio^rtd SdSo dododato 

stadsJrt 33 daaa do?Jojj3^Adod 3dsfo3 I 

«?od riorartV deSeSS sio- 

2JodrJ,A) jfoaroriosaas^ rio^iakGdod II 

128 &,« o*e aSjsetfsi rid tSedart ^rtora *iozood t^odo dododo&oi, & dodod 
doadoddsio ^odoftad &,edO zsedc&jaert^ dcoosaddj 
joodow^rt. add tfdo^dodQ, rtocarttfs^ «odd rtoradooksad 
<£ort «adod Q dooosad sJja^ £0?drt^ou S^akdc&j, dodod 
doaa&adoasajS, |,e do. -^ dod.Brt«?rt sa^d do?5 tfjao^oed. 
tfo^S <aodd doedSod doed^ 3ojaertodjdo, dodArttfo d^dos! 
j^iJOj dvia^dosS d,deS dsad:>do3 zSudSo a^ ^jsg^doeddjaoort 
k?j?S didrarts?© ^o^o33?5 dododo&addart dsaaf, do3 wdd.tf. 
Soarte ;3j3?L soed sro^.dorte ^jaodoed sro.^ 

3* 3oJ3e<3Sojo Bt8* 8 <&dodjdo £>J3add' d£>3, srarf^dd^, 
TtJz^Tijyp deedsja,^ wad^doda torfoiotsaddo £>E>addj aSerl 
£,drtr ?3ad^dj3 ssart? ^dja Ajdrtr ssad^ £>^> djaea^d^ ' 
odddd wad^rtsJortocasaA sioiDdja? doiiOdjse zodzododo 
wdOod sjo^Ojoo ^aro^ajaaijSsSoOcrad. nawoao&do 

3* dodod z&doJjaer^ esaStfdor dcoosad zoodozo^rtd 
tfdo^dod^), Sdadadjdood 'zoaodssas feoao^oA* aozooi 
OjjaertjVad tfj^oiodeJoSo dodosSataaAd. edjsod, dodctfjad s>,e 
3oOrt dddo. ^d^fsajQ rfja?d di^oaddo 

tfja^, dO?dri^£ Oortdoeddj doad, «waao5oodoja z5?dart 
epaojoro&andodjdood dodod 'd3a3d^' sJocrfoe^. edd 
xidrSdr&il asaa riocatfozood Si^dsi,^, denaddja ooe^de^o 

oodja oy SjaedS ddd<9, rtoraacd tfu^dddo dddiS, 
^oiOdossO votaosad, zSeddo dc?;q3ado ) dsj3dd<S ) rtorarttfjSq, 
dodadoosan sSortoiodo do«3aSo<Odo sosDdossD wraosad, 
«zpsqa,cdo z»od esoaaotood £>s3a2odcaPidod zJcddsS^ ^rt saSo 
£>S3ad3art«5 ? eddO,o3aja &e3sa3o& Kddjtj^aSosfy 
dodidoojahdodjdOod «roido fceo&ad zSeds! d.%3 sasJo 
wddsij, dododo&artoad asfysa? dosnsof^ 
4*ictS5 rtoOod 129 |,£>d tSfsirfO i.adoaftdosfd. *E>|tfDrt TO«|Sc33rf <£>orfs*oed 
xbsO&aGkirf, srodosSort sadotfsssd Oorteoed dossO &©do3d 

■J * -J 

oaa^ort rasssisrod £)orteoed sksOdossOrttfddd^, Sjadoafrf, 
^3|j^ s*oed tfosO &©doa!d £>odd Sedo xiosOd^ Iradogtf 
£>odo o<y, «rf.d33£«)cii3 dosoOdra rfjsindo^rf €<?do sfosO 
&rtod)do sJjae^jdQ daaaf,. yas^p jSeddoprtra <"3do ^Jsi33S. 

'tfdre ^dsraeSo^poio^ dcRaakoi^d 2J,as>£*ato8 I' 

oodo jparidg desd ^ do3o5o <aodd ^3 »dd 
rtorarttfo, eqrars* rtorsdocctosrad ?*j^a xto^ tfoedrttf^ 
^UOj^ja^de^o wc^ood yaja^ris?^ xSosOdossD eroK>o_dddodo 

^osOdosaDrW?^ erora^djdoddesk ? sSosOdossOrtsJodd 
*Sdood,d e«3rttfo:5 eo^stfdrad© eroofcrortod dOfsadorto, 
sSudart esdjrttf^ aSs$,dj ^o 20 «#do3?i wc^ood «s^ dj3??S 
djaiertosa?! vsredoawd demote) df^deBsdd, ' £oesk ra^d 
sfooA d>ra??j djaed ^drfo^.' 

tSed^djsdas^dJ tfosOdossOrt^sS^ ri^&crari Xjjdjad 
dedd© «rod& aedairt^ooirorto^d oodd, fo£> eoorort 
^dj3deoa,oiort^o d^sjpartogd, eros^daod Sdo fc 
afekdWSrt^C ojadrto^d dossO sooosrt doodoa&jaodo a(do„ 

^jpaddrf^ wawc^dj. '50' ciodd ^oa,o±>rttfo cssgjrttfsfy '?&' 
wodd d^sartodoi drodoc^do &£> 'dosso' wodd ed^e^csan 
doodododoi doadodjdo dosiD a^ d,ra£>E> rfodrdr Oe&SakO, 
s33So3«do 3* &dakd<^ ^da&a^d. 

U,3o fc S330ta> ?od^«S 2?3d-SCX5oC)?i OJS3 3 do8SO d<do 

dooossdo^) <■?<£ afodd edort OTd^oedd^ ospd-rad&q, 
wdd, 

130 ^e oa^c irae^Jsi sid aozoos' lodjs.do. dosjoaa assd&oao ado aaf.doatf ofto^ 

«• ft- MM 5 _D 

odd<5 4°!^ sjsea^odjds^n, ' ;|d yasapdaSoaa' (Douoi 
o-^de&oft ^a^rfoTOd, dridos'ss' ^earrah, ed^ra doss*, 

^Wr«3odo d,*id<rad ydjirf eadjOfts^ s^fcd 
Se-lraSojs zoddodo a,?da edSS e&djOtosfy ^O&d, t-dsS edo 
slradrt uoa^o £>odo z?3rtd^ sa^crior soe^d 5=>erS otsajid 
^iodir y,s=|)rt ^nd 

eddod uaosjsrt^o dosjO^dd, do8J03;ld,do ddss 

O 04, m wiled 3 cctJ 

'isodjs dossD&dddtfo ddo. ^ddodvO £>oa3ddj3do. 

M & 

dosiodj^dd' <Dodo ^djsssn s^os^s desd. 

'<J,d usssjded&TO i«33*' '«3djae&;s&zs£i?33a«' 
sssaJoiddjd^aJj ri^sV <aodo dooo^ft ?o,ao^33cxioo s^oioort 
asrarf j&glrd ^c^doSdodjdja ddSo^o&dC^ ^eodddodo 
3o««didjdj3 ded ^eajjdjsoarl djaeO^ 2oe=?d dosso 
Djon^djd^ 'odjseds sra,ajo&rae w,asa^ <aodo ag,ak8fo s>ov 

tf.doas*' 33333t3 so dedo aS.foOatsa. todjsd d II 

iiodo ^ssaft OJ33 3do8S325todd drfrs'roPid, wd^Ood 
tjd ysa^Jed*), to ItSs^'^ozo doasrt ddo y,ao£rt <aod*o dossO 
«352»djs ^o ssodo&jsodo os^^jaedcJddd 'djadoa^i sedd' 
<aoto dd^ djsdojS aaotoA «odd djsdSrtoft wd^ 
^rfsraan «ros£ ^sci zseddodo ed^rtosS d,ateirf 

diaak rtossOod 131 

— * dsaddessfM^ xsi, dssdtfjaddod aWuakdo u.aJjsaofoirWsfy 
dos^of^a* dosJ&raddoao d,^rt 3* stoao&Q wafdae^ aodei 
"sy^tSja^tfrto ? zpartda^dja '#&> a^oiae rtoeotfortdsSr^s' <aodo 
'aoOatosfcj, tfi^d ^c35,ci cdjcJossfetfv® rfora riort&<%dddo' *>odo 
^si, aSesd. •* oafy^ OT^si doadororf wdsro^ da>,d33«3ak<c 

doaJo rtoraxiori djssSsrocJ <adcka djsedrttfo U35aa xft<y 
j&SsSd^oioja Sd^SsaAd' £>oacsad djdoddDi>X)d.ja assaoad tfjSS&jl &d 35j3fA E?5j,s33Ci t3o3 

dcosi, doado^rt tf&oftad z3o3 I 
So^rt tfoug, 20*oaatod t3oa> 
tff£k dojado^drt AOdooi&a t3oa5 II 

£>o33ddo ^o3 ^ t^dco 
a^oaSosdddjazOjddo sarS ii 

"Sdsb, wo arfjaedd^oarfdo, odrrtipratoaAd 

dossao^ dosaD^j djadtfarioddtfo siaaaaioradoa? wdtfja 
sjatf.af atoed&odd^o, odsadrttf© o&ja stod tS&ato tfoedddtfo. 
ftesa^S ssa^aid «Ad o dj3 wddfi ^od, «#daaao±iaA ^do^dOod 
Aiesade&aftja 2-odo wosSOod xJ^&SwDdtfo, &>?rt sa^dootfrod 
ddorl 533030jok><3 oiraenjg dd. eSeddo «s$rt <a*3crfoe^ oodd 
tfdjasSde^ xidaaSdjatfrte asaid 7touo$ oioo^ds^^d 

ofroloecaas^doo aa^o as^cdjaFtf^dFds I 
aJoJjae&rsrasSjae do^e d &3C2*,du3#ska5jM! g&ss* II 

'too tfodato djad^odatoararttfC rfdoasiaaddort daS, 
£>££>3o£j3rt£>e d^4,o&art©e srotSaf. wafdo wddodjs^rt «5do 
wtaaido' <aodo apartda* sSesd «ddod djadoaai aeddo 

132 ^e *» a^rj s3cS - St. - 

uDjtfste 3&>dod sk-S^ddartosS 

2-jOjSo eodd d^odoariOsft, «d3 dort. sSoijy^, S>d, «d3 
djsdo^f e^sto, 3ed, odart aoa&rtateiAcsa^, i-t^rfo, ridod, 
esSsW^, roaosSroA aojadasa^ do;^ ^do, 2ojao3ordod,dc> 
odarf tsozs o^d^ eodd tsra^dS, afcaoartex© sSowfOriosad. 

^ ' edsto' aodd o&ado 9 

%o Ss* ;3d>B adre&itt ^s^*£>d8 S^s I' 

<aodo A^ateO, sfesdoi '33*' aodd ddy,^ saoacriora. 

^dO TiOT^tiQ. tieSpttiQ ' OdSfo' <3oddvfc « SaoaakESjJ «d*33 

Jooa^ So30jo<3 ' <30oaafood,d Sostodoadded ;i<£)ee3oSood 

&J3OAXj0d' <^S^c33ri d,^3S?3adodOOd « OTOaOjOK)?? ^<2 'essk'. 
'kZO.Sjadrf dotf d03f J3 J0.c33d«3 djacSo. 

.aodo dooosaAa&o sradad. a asadd^ sSoAestea/N 'adsi 
<aodo aedrrtjassSoaAd £>3,wdodo. 

«dsra y,so^Jo o&ad dartre S>d?fo octod rfjas&^&fc aodo 
dooosaA 3o«^i3«So daooaa skao&>£ udod '«d&a^<J Sdasg, 
?)ddd 4 ' aowQ, S338! l8 gjp3roi3artoi p cj. ert doa^SOKOfod t-odo 
dd 5 ^ ^do sod^ tf&oeddjs «rtoS,d- 

dj&©,e odoslg £ ddj^jas ds^dSs doisa^ aOrteakae dd* 
io^ootor^jdsrootood^fidrtepgdj^ Sjadaa.Kjdos*' I 
cte s o oSa^ddstortsS ad^d&e oiad^e^pa §,eddja- 
7ip dcriaro ddatoaotadjsd s5ad.se to oijjdsaaacrtatfo ll 

lut^fetei «£>rt 133 0&3d OTdrfdjS, 2>d£;> Oteld sradjaedtfdSi^ &Ciui<^ tfO&tftifc, 

^odj atodo Sja^s, ^riFAjosoarirfd^tfodsJja, dodj&raaforcJo 

cctod djfdo&o&rae c^droSedsad e ^d^sfy doa^ dOAdtfo' 
uasaa deddrttfodja doak tfedtfoadodOod wdoadja 

rtdod desraarfs'o dOcdo tfcdtfaadodOod oddd^, dossae^ 
dO?iesads?odd ^djWdodo 20,30^0 dori, Sdsio rfjadcy^ £>odo 
ecddci^, -Sd^Otfodjdo, s^dod 7 tfs^atoddtfo ^^araksA 
ucrfo&zood dortsio ded, wdsi dod detfo. djado^ldo d«d wdsS 
sadtfe detfo a^eodod ? <do20 d,^, wdodjrf «dd ^ d,^ 
dcradddO cdoogisaaedci deddrt^S wo oftafodd deddrttfeD 
dortSAod dodcdoe £>o, addQo&xra ^4, dodrte dortSAod 
dd^ wdoo;^. «a*> da, xjadodgrrtsdodd sscsaddd^ djadoo 
doisd dodrle dsiadoo dodrs ustf dortart. deddrttf<£> dortart? 

U en 

djadoo dodca w«s>3 dodrt dortart dodo±><^, dodrf sadsi^ 
safari doosad?i<$ &>ert deddri«?rt oak esdOod &>e><dodo 
aoo&OAod ddo ac^eratoairttfo. sadore^dj doad, ^oortjs 
sidoad iic^ddjs dasradd ddcxfod ddsaorfo. doodj, oisaortja 
^o^. d^TOdod^rrt^js kocrioorf dd^. «d Q Ood dortSAod dodak 
cxSjaertj. djadojfSAodoja sad woo (djaer^cS^derfo. aocdodo 
2oOojod esJoftaSd^atosi^ dedodddo. wdd^o&ua ydjk 
dortssaA iid^dSq, ris&jfosdjJ idsto dortroA ^d^d*^, 
djado^dsja/i adodsSj^ tfc&tfodddo. ^oopjarttfodja &d yd^ 
ado^ dcusddS^ tfeasfodddo aoert aO<dod<3 doaa?dd «Otf 
dejTOdodjrrt^o «Oj. ^ 33dddo e dj & rfoaoio^ d^roAd- 

'zjjdjjo dort, S>dofo djadojf 

dodges &sadodjae y,d^sa dsad^a^ds I 134 ^c o* c &sc£ri eJd £>oc±3 ro^Joded ^so^srododj ^d^ ^osjsS <a5j,waoodo |,e 

20,aoj3s &ddo dode dotfd;^ &3ado3oo I 

£>odo dooosad safyWsSo., jiraeadd y,2o^od dadj<ira 3=ort 
dort?5 

^od,d3a dorf^jae zsaaSaJ tf-jj^eg j&aolore etsaciod I 
dooooaQodjtra/^d^ s^fSeJO'^crioodzsactfo^ II 

<aou djdod tfjatfd aoe$go±>odja £>«£ deddrftfsk^ SoOcdo 
do^od dorf^&d wdoodd ddorto &.e ssO dod- 

'o3jae cds diss as^isa o3jae £155333' 

4*rt tood doaoSod 'i)CJ deddrttfjs S.eaoOooo do*v*o' <3odo 
oa^djseds* dddO a&itoa&CKk, edd (Sd^ Tosjpre^do^d 
zSjadrl dedsa sadddOgdS^ d,&d da*iodjdja de&cdo 
eroded&dod saraodd. edOod 'eaodaA. dddosa s3oS^' 'eaoo 
?fode didddo;^ dojadrtS*' iaodo dooosaA do,3rtsk agetfodod 
y^^paoiort^ zSedjseddos^dss'q, SSxiodB^A edo^dsij^ z^iipzia 
dart a^osAd eroedddo, djado^&o doOdo^&ra aAoajJ ^ozo 
e#333,o3o&od 'j-^dS djsdc^ i^oaAd 

dod, desi rfdoddo dojaddja wdoa<3do. dojadd.^ ssOcdo 
dsiado^o. zo,353^>d z^Aod djad«3, £>£, dosoosa dd^^nod 
dj3dd &,eaoOo3o s337ioded dojsSroSood sss&d y,3o^ dortrf 
d«3Si sjotfdrradoja-SroDood sssxid srooioodedss' dort?S rtdod 
dodjSk ^dOzOjOii dori?33A addoisao wSftcjajS. ^sSdrf rfjado & 
.aoaart dojaddsij^ aoesdosao^odo. 3doA ^t^sSdsi dcdossad 
wo^dsi djjdod as^djdo wdd^adj; ? dodjSSo djsdo^, dedsio 

ijiy&Srf Etort 135 djado/issaddja aoa&rt oocsari dodcdAo5> ^?d?S:> S3sSo 
aooartOe^d ? «soto d,3, todwdodo odd <^do y,aa^>d troao s 
*(,<%,. ^aaa^ddja^rl tfs^dsJ dofyreA ^esirtdocicJo aio^ddo. 

3oOOJO SJJSSSo^jVan WO,. «C^533 '3 s e3a3oSfo 5*OftdO t^d adzes' 

£>odo detfodoa? dOo±> wads* gfafcsioartodod djad ft sicS^ rtdad 
jSedOrt dvOdSd dod,Rirt ^^ rfjadSe^ ziti£> d^ota)^ ?£«£, di^s 

d«d3?rt^fi JoOoioOAo^ aoatoda dd^ dourodo asfysS 
wos* ?SOo5o 7 'dodjdoa doeirija? tsars' <3odo dooosaA 
djdosWjatfdj aSe^od djBaddQ dod,*jjaatoFOAoa$ejja ^oci, 
oaoioorttfo sooiodo. aSodd orfoaid sao^dddo «dd «dd s^ 
sasfodjFrttfo aodo^. ^ d^rf roaoaado atsrafoisetfaio^ doaaad 
£>eaoa_d djdodxJjatfjd^ desdodo u,a3$ d,Ao3jaodo 
arfd<^<doj3 djad£)7l dddodjdad craoaaforasto 3*5$, oonaortrteod 
daaadod x^ ^do sadafdoajStoxiaoaJoe^ ssaoaoiorarf worraortritf 
doks&a&sfy d,^ tfodo wroxirf dcsadod wdsa^dj 
y,3a£»afo>rt$rt djadatoeJod? <& *£<%, esaroatoraeS srozp tfdood© 
KeiAid to,dj& a^ djadOci sodaio, ddrrt^siq, &>ert «ro33axjc5<do<), 
tftfooajs! ^rt sa^oa x^doadoo aJjadADa^. ^do rod^j,, 
dd^pod csR*)d 20,d^o doaad x^. z^sja^odd a&adAsj x^oix© 
Jo^nrf 3* srod^^oixra aradaSdoa^oxraO. djdad^a? x^daaaS, 
aaaAc^. doaoaof^ria doaod xj,<daodd doot3dd«5 So^^dde), 
soad^^cda^ dai^ddda «d a Ood «!<£>, ^od, aaatoart*!?? 
dodxJjaoJaFOAoa; feocdada aaartja s5.«dda 

&ert yaaa^p ctatfirt^ docda^e e^otoactefcto. edda 
dcsadad xled e^sg,^ dcrarfdda, 

"drtoa a<^ 3;5<da0«£ dAdj aS,do5aod ! 
<^datfa S^ <3?!<da<£)^ Jod,ddaod '" 

£>oda djdodd roxfda asaadoa! dooio x!ed ^rasao 
dsaadd ode djad a da. dedatrttfa ^radjs ®uid x!ed doadasad. 

136 §,e oa^ dja«ft$ ssd dsaSdrf £33$ dojado add ssasto, vtitfQ J330 s rodr^rtert 
addo aa ti$zSd *>rtod sadora^d fc-odo acodP e?sad ad,rt«?r1 
£>odo d 4 ofos»rto3[d 3* wC&sS djadcdood o^raodfDp&ua 

"<a£>3 gjao&si 3oa<do£ toAjsS sasddjajsart© 
a?t <3s5dd tfedsfo^de^desk ?" 

aodo djdoddsjawdo de^doi 333,d3as3$S3aA dO?Sed 
dsadaao cJv'siirt^o 3=arto. deddcsafSaod erf?£ ^jae^ddrrte* 
530 do<doo 3dort t^ad reoforjpadddq, dodrfcsoe^d 
daadosad ^d^&edr ^dpqa^sad, ©aaaas^ia «d 
dddodjdodSrl £>odja ii^cricwa sad) dodcS dsadoaddoto d,d 
edortd ^radja^dP ^rdgdo^cartad)^ - 

^oadrtjaodo £ra 5>oad<0^oE>ck 

toodo ^ras33ddo tfjaoteaFOrtert 
Sodo ^jsO^o^ja^oja dja^od) dj 
dodd&d ooacrio ^y.d^o sarfdja II 

ed^radjs do^ed ^d^jaddcd ded^rtea oa&adroAcjajd, 
tfrso dsg, dood^djd^,? &&j,na,d. adjdaska^ £>fcg,crad <aodo do*^ 
eodatanfo-S d tf o3 daajtfesS&ejatod© - 

^doe *Saoat |,edS as^cssa- 
£>olra?rt!£e33 s sS>£>as3a &aqa,s I 

kerf sJdo^ 3%?5rte aoatfdod oe^crfo^, ded^rt^o do^ed 
doadosad. edja z-odo, esrfeS djadrtsod d,^o3jaodo «qa,rfoio 
djaeda djaedarts^o&ja ao3a dO?5ed daaa^aSdadddsia add 
add rocdarrttfa ada, ^djsaft 3do3aa3d cDSa^djdo sijacdar 
dod,d dos5<da?^ <l/aeadd 4«oeato— 

'daS^da ©dart ooz5 vi^ptiC essarf tfa«?dda ' 
.^Rtefci Stort 137 s&^doedrttfS, e?5es> djadSod <-?do o tfdord.roa^oSeJ? 
wrotfd^aSojs *S*racdor dod^doodorWO, tfoeab esjrttfsfy 
IsjtooA tfoateft wSdda* -Sdofttfoarad. xidrrfedss 
ssatfsESsrod stoak, u,25£!ds$dj3 «Adod doedoddra*^ dd^fS 
wdossd. 

§,eadOoto dofoaod sijsofoFeiodjd;) «iraj*d£), acrioaton 
sJoifosbaradoaJ ' rod ^ deda?ri<!?rtj3 ro^estedos- a^o ' 
djdoddcra^jdo doaj&sioarad- 

333,iS«s$ tfdordj ttdooo&do 
cdjaedrfcdo djaa Se wooded II 

dj3era,3«3j3etfritf Sdortod ti&tiz$i 
&tfra£>rt £>tfo tfododrtv 1 tffcg, I 
«532* doartrdO .Sdortod edoraart 
desad ddrarttf &ad<$o, aoOcdoa II 

rieakdob tfig, oo3ri 3o30 So?iodooa* 

aeaJok ?iod?d radoart &raduan 
AeSoaoo s^&eS aa?S£>o doo&o ll 

«aa».dO rtdod tfedcdoO adodsto 
aojaafc, .adorto3*<9dod KrtdQo&oo I 

<o& rfi^rt doadOe^ ^ II . . 

sranadd "?do Sedo «o8$o3o ? ^od 3TO,daarftf 

tfedtfd^ofcjs oczSS «A)ot3odrodod tfi^dxio djdodd 

ai3 e ODaoiorf^,o3o« oiOTddjs djaediidzodod ? zpesro' 
ootJSoSood iiodo srodadato, aSeed. 

138 |,e of^e Aoestei sSd «3dd #i zL£A d$ aodd &<$ou:>dd<0o3oe «n)3d edftd. 

3333333^233 ?3£)OC3 tf^raSd rf,?Si0c3 di, d^ooS^SSSjrf&dodQ, 

dcdodjs ^do^d ^ a^odo osSodd^dod datodc^ex oda 
d^edcd-io^ <^dj djedocdoo^ «wrt,5Sd*)0d dcuaSFCdodq, ^oraart 
d?diri<9rka e^odorka a-ode ^dd doto dojadoo di s &e). a *k d 
Zodra^oSSq, tfodo*) drfd^dsSSq, sarodco eood ^do^cdosS^ 
3odo d«d3ri«£o dj^doi d<doddoo ssdra&o. sadja 
y^ocsdedaod wdcrad^dd do s^o&aSow <adjdde&fc 
^<yp^ edd « s^cdo?^ ^rt^oddd dedirteb «d^ datod ? 
d^sa^rl uod gpS^ wr^ djacftrt d<dod ? djaert dOa=ad 
s&adod djd s ?ioi, dorfo&3 do> .SS^ja^do &ras? Sertod 
3303o<dooi, docdoo ded3rt«??1 wdjraftdosart dcdo^ »d53d£i«^. 
»3 s o3 wsStfprt sJ&Ojpoaft z-oadjg, dctfdsrartdo^ cdo^oi, dcdo 
ddodjdo 4>,e>lcdo <^c3^odo djad docdo d 6 4j|d JSsJ^tfodo 
dated cdorri^oo&add^ ©do djadcade tpariddd^ 
^0353d33dd ?joddrd<0, d<d°d draeS sfts&dodjdo d^ 
e2?333,cdoaod 

do3330|^do espnajCdodS, ded3rts?o,dja fysss'oakQ, 2oert 
oot5 rfdcdoodddo addodja, &,e doojo dou,^ adoadda. 'si 
ds^ds $o dddjae d^srad/dos' ^rfj^ert eozs 3do±>odddo 
«5via?530dlrts??^wdod 7 &ou tpartdd esm^j dsri ^do, asterS 
cieadossoaodo 

_ .St - 

sjwrsrod ws&jtfsi i 
siwronad wdo^deisrfskd wd 
e5js^e5 sdsdj sddd t ii 

toUcio ofcsd 3=^ido Se«?dd yozs dmae^osajlfae-^djaodo 
wdoftrd riori-B !- cdrodo £>oortja «did ercjSsiod&iae « 
§,edooi&i^e odrad tfSd^djs ^ddsto, esd o Ooddc 
d>iacd£)Cj>ddrfo &ae» wddodja toode^ ^odo 0«&cd3 oa^zpafW. 

v -* 

£,esoOcdo sasto^ wozs d^jaetforfsJoS a-^, osdaado ? 
'adoctfo cTOsSo^, SoOatoci ssasSdj ddaJjaVr^dos&iaecio sOd' 
<a<S^ssd a&cdoaatfdo 

tfoosi stord&do tfoiOgsronao stood,, I 

Cfo0d53?id&Cfo OTSSadO Stood, I 

oasfosSood,&3 &><£j?Sja II 

'ctooafoiaeUato dock tpar^s^cdo foisfosi 

dd*>oad 53003!, ko&doo rotfo I' 

cDcJ^Bsd, s^doc3dcra*jdo. 

Bask^es*. cdaadSc stts srasrf^SrdfS? aodes I 
saste*" tfdoro d dSj^ea soadtfo ssadse ssd! II 

sja&rterte d^ ^" "^p^bdT^o id" <aodo ctoosan 
drfrdsraPidod roarf djdosSsroci tfOake ssaaJ^ espstaaa. (yrfdo 
sjastfaSoasadtfrod gSOssasSo^ ooz3 tf^actfosajS. 

ssado *So*«dr<Sotood djric^sartod aoOoJoe naaSdsfy 
tftfakodddo $edo sadoS, <£><£> odo d8 ooto tfodeao* 
Krtesa^OTrido w&p gjadosad- 

«orto^33rt,a aSAddod a> 

koAdodsto^arasasaod sja^&ad I 
140 a, { oa^e totfss dci ^ortdo dart&radabsSorioe 

sjaortrtVOdjdoosfoaS t$z- 

zizorttizifi sado snada dsa^dfSOdo ll 

"|,£)g,d;>3 «3anaortod ?i£)aod Soo^dod rtorto3oe 
dojsdjaeiiddd srodrtesi^ d03$0?fo.|do«3art TodF^s^dpad 
ooajtf.saTOg ^doddo eddoalofoe sro.dsrad doafo 
eortjsesnaortrt^S, od3 «3o3> sradortod £>od doed «dj ssad 

dosad dsac&djdesa^crior 9 ^^ 2oi3£ sjaddDaoad ste ^rf 

"wd&a/oasojSfo <^d docra^ d£>d 4 3" 

da ^orf ?3ado?oo3e3r?j daaadd do&o. doao?drfja 
OTO&Od 3oJ33rf<0 353 o$jq ! asa &?3?e ! <ao£>d. 

^ao^eaSjO snaossa^o «sa &iajJdo So«o?Sdoed ssa I 
sJj^ood 5»dort,3orado€?saad<s3do &d08 II 

za^rftf ?5daodaariO 
dj^ilraeriortsjadorarf© ' 
Su.djaert dcdooissartO erstfaodrado. II 
SiiOjAOao waoS^ddo do 

O O 

jifcii^Sad 3,333^0 «j03te 3*5$, dtfdrfa II 

^odo dooosafi d,aJo^ d.3adodjdooi3o. esdd d*, detfo, 
odrtsaji detfo cado doo?j,dj doo^ tosSsJ^ 
rorosJodartdesadd oado aoto<% d <aodd ef\, efxafcog 
saadds^ ^Sodod SSjdoo^d «do <aodd tsdO&og. djararrtoes 
^od cadorf ssado -aoto sa3 tfetfo. 

"djasras* sa^e-B doo^s" ftesasa^otor 

dos*- odrzsa^aod ^-d&riodjdo, ska*?],, doo^, 
edf«^&oad Q d.J3 d*p5ood «rot|p*)dd g,d;>?ea 

edrsasSdjowaft ^eo&s^rtodjdod? doe£>3 d,2to?5rt$ sas^cjor. rorodd sss&aew^dESo&ood sraddOrad xjooddes^ ^5 
detfo ocpfres^i rfctfo &8«teySdj«rt9od edr SQtid roodo. 
TO&rodo Kd/i 1 ^ deddecrao^ djaafSe^sEBrirttf Sdo^d wd o&sj 
dcsa « tsdrdsfcj, do^doS doaaSj^detfo. c^dda 
sSoroa?odi?tfo. '&Ad tfodao c^n^sgjrt^o" aouo3 aS<£>,e?i;3o5ood 

dt|petfodo3aae3to. "ootS dd^d rtd" oodo e^dcrtor rtjadtfssad 
'rtd' dwdeg ? <«todc5to «do±>r&d ? 

553D30i0J^J3f S33dO ctfdjt)? 5$O3?530 

d^s^^eds tfa^s 4023^0 I 
etfetf K5ra i zSs"a! srodriodofoo 

SodafjdcdO Sj a ^SS03^, £)d II 

'c33D3Cdora<3odd Eot^ djad Q ddjaedS^ed. xl^rf doaadd 
xatfo <9«3etf KsJ^tf^ srodj tfosroaAd sradoa&ofcej,? 
eddosiosa,?? ' srod^ &>ert dakotfd ste^sJaad aoOcrfo ssdo^ 
sraddjdodSo wo&sodjdd^esjadcdor ? 

esdjdord starts dedoke ^d. 

"oSoaeoSo aado sLdaoo ««3ac3ao 
spejSca^aSj^e&aj Jo dodrorfs I" 

dcdootfd akdododdsi^ &>ad « o&dosJe doo±> 
sadodsfy sfprtod dtf orf dotoddasajj" *jodo dodj3ed&K<do 
desd. "^o<rado Setfco dodod, xioodd dooaajd odnrf edo. 
wdd &g,d oiodo dudstj, tf/a^aodcxia d^rteodcua 
zoadjaea^o^d" <aodo djdoddnasido saaaoad- 

2^0?33doddArfcdoo asadosd ssrta I 
tf^datostoriudofy dooartod^O eoado 
C3ao^v0?dodjdo doooao di^raS II 

142 &e o** Aoc^kJ sid 'ug a«j>,d» csv o^ SdSrtsrt <9$d3otod &? cdodoarf wotsdd 
crfodoSo dsrf woasodsfog ! <aod «gcdor ! 

"sS,*od zpedrao dd,o d$So 4 d$BJo s o sSdaadc^do l" 

£>ouo3 Sd&odcfo crfodoSrt.ja cdado. »3 do&otfd. 

"desj s£*iod kdra^tf&g,? sidrdcdjsoste c^sJiwo^ja? I" 

«?fodOrt dcdooSdsraddvra d«d3rf$rt S^r^oio dOaoadS. 
edart ^ dedjsesSdasrad cdodosfo «$o&od?Jo3 ! qjsSord^sjacS 
dorf, edds>r$d;»a SOcdooi, ddaar$EfcaS> 

oiodaddoroawsija eoao^dodd wdpcdoodc 9 2oer1 
of^&oedsidd^ «d£" d?tfdeik. 'tf£o±o aozS rft|pe^033/5' 
&*fydjdo rioddr^ KiOoft^ dossaof^ dsd^rt^©, djsedrte?^ 
£>do£>r?oo3p3tf. osSodd© eu. oddoja 3£)<d;><3 eode ««,. 

-0 O MM M M M M 

wdcdo Sedo djaeddocdo. djseddsiq, od^O dodotfodo3«k 

<dodo3o §,edorf eotso<djdo e^cdor <aodd esiodd 
i^deS 7 vodadS/S 'zpedjaedei ^jacdors' ' rijaotoFSto docdo 
da&Ood roo^j Tioodcrark yodo&rios^J' <Dcdd 'd^o s tpard3 
doddos' 'o&dosk «o8 LadjaeriosasS' <aoad «dood«3« 

dedgrttfC, 3odf\o3 dorfsk dowroSodp 'tut^rodsj dort' 
<ao&o sfoacdoO, de^dosaAd. cdodosto sSjacdorsS dartsac^pod 
adSAogoja ddo ookossjS £>eli^?tt>d 9 «dd 3d 4 d d,zs3d>l 
T^cdoQ, o&dosto sijacdorS dort. rod^^afoQ, cdodo?3e 
;slrao±>F£iAog kocdod. y,d^o 2*5$, adcfood cdodocSd^, do^&d 
d& *£>oSood dod,3ck^ uorte^&od xUxdorrfsi^, do^&rajS 
& ^^gdod? ded^rtV^, &ocdo 40cdods*},d d s d?5 o rt «*?ad. 
«d Q Ood oiodoarte jtoator&Aoa* dd^ dato. dert ? 

rtdoddjrarad<$, de«d - djra^dordBas* - tfdo^ ^eaoa^&o^dcsaddes*' il 
dpatoaotjad adusredjae djosssjaa, ?odod,d8 I 
doSodtfj^e d0aaaad.ja.5e s>d^jzit7i^^ 6 &t I 
crijaefc^ofoasraa' deaoja? dod^ess^edras I 
tfjaeddoddd^e #edo8 sjasto^doraa^ I 
d^5e&£,es>B#o3oc5j3e dsfrsfo o&a-S sja&csao ll 

d^odorw stosOdg, rtotpaooftaft wodo djra^&orrt^?^ 
^533/* ^edaod saraosa/ioS, <dodo escSd sja&rtsrl 
d^criodoeddo^ dododoQ^osa, saartcdo di£,do3d^ «*$ 
tfetfdssad dcuado Odessa na^d wsadd^ 3jae?©3 d^eo 
2Jdo33j3. dodcsa^ri^si^ Zo&tii ioritipozi sSjaedos^ w-Ba&ad 

J^OjO VOOl&dOadOSajJ «Sd Q Ood O3od;>di3a3rt<£> O&dOSJartO 53025 

Lc&d djriorid <^. oiododworl atodorf KsadF5a<£)tf sarirf 
&erd- 

ddrfdO3ti0 4 3( 2)0S0«J^,333^e I 

dd sJdrsoio^edcrfooa o3oe d^ 
3 s as dt3 dua^deca sarfssassass*' II 

'tfdoosfoioS, ssasSoded <Dodo daooroft doofo?^ &on 
eaaaadodo dedodddSq, djadaod«5e ttiij^do, L di3?5, wddo 
sjadd&^do.' 

£e dedA)d Q doftea! d^^nsipa 
ofoe wadd8 sidod^js? drtd^dasa^ I 
sacs* cJjaed^ed^ ddertFdo&azprtosnajs*" 
c^srao doioo 3d do&o d,d«33do dode II 

'dodo d^P^ «ds$ rtdoft d£rS ^d. odd w« a!jaertd?a 
edorl o&ad datodja "sc^ oddSq, doartod ga.ofcua sidono,.' ^jaedoo wowosajS <aod «d£" zt^Tij* o&diSo a=ecdo dotoOod 
sro&rt^S^, doS;Soo gaasosajj £>odd£" jodSdS sja&ritfo bf^ 
estod&skssart SedeS Sooted^ eoaa^iOodode tfetfoasaji 
criodo- 

cdodo^o sijaojorario^ ddo woko: 5ad«>&d d«d;£rttf£) 
kocdodo dOcdaono^ ddo stesaOrtvaddja ed,? zsaSrf^ja 

M -fl «J «Tjn 

eftaaji dOcdo daakws^rtorarttf dsifrfaaaari ydorl 3do fe 
we^cdo tsassarto^d, «o£ diSjowbdosarkid. aSodd dooto 
rtotarttf 53c^ edorl ^<&j^ ddo^ sarao^d 

&o ded^rt^ja 3oOr1 ao&adjdo ^^li^ a3odd «S 
sadrd^do d,^o ^ddo esdsi eoesidQdod djae^ssaoido. 
edort « dd&cdoS^o, eds^vtad tffcpft&i, ed?5e fo^dsfc. 
ods^n edsto osdd WBaddSojo? ao^cdaar&ocdjaft 
eddsratffNdosajS »o3cd3ar<Docdo5^ &dja?Q;3oddo z>d 6 £«£, 
sraaaawdo tfdri jpadscdo^ aSe^sad - 

d5J3ni. TodjSssscra asra^o ^dsad^i^ 8 I 
£sasto doiioa. cdoaesa.^osa^oS arts*" So ll 

iiddo «d£" - «f\ dooosad ae^o^do wdja^dja 
aadfs?fci tooad.do. aofta atforttfCdo ^3d dedirterl 
desadodrfo^ &iadadddo eddja ^edooio doioOod tertsgosJ 
roofor dcsado-Brod aSodd edorl sSdisad docdo d3o 
oodotor£o djadrftfo edort desadodsS^ gjadas^ £>o n 
a^o/te^cdcua ^d. wd^rl * a^o^do 3odrt do^o3 
aoasosad. 

'siuronad odo^dskrfriod' <aoto dcsa^o woo edrrf$f as. 
djadOrf wdo^dodd do«d deed dooft- tso^cdoarao dviad. 

Ijl^rElSftS H3c&*3g 145 ed^3>do3?o3o dj^tfd, ^s^naoiotf ac^ dedsJrtertja & 
edo^ds^ erorftfosa/S, s,eaaO. ^d<$, 'droS^ ?ac^s353C338' <ooto 
?Jdsi2?3d^aSo sdcigS^p ao«9rf »d$ ssdortorassan 'zui^aads 
sadotfozs ddo^d' £>o£ood3q, Sedo atodasS urt^ doa;^ ^^foxs* cj 
*>e^ asa^d £jtfs33ft ^ii^^jaocsd vo^do kerf deds?rt«?7l ^ 
aoata&ar&o djaddozo ad^arf erorf* £>o, sg^rttf 
stoedeoajOtorte'Q, add^o*) wsrfdo 3a,r$rt<s>od atoepastodtfdor 
droaxiodos! asa^&sJosajl stodd^dsiq, aodd tfoaDdoso 
ad^aJdafy a dedsfrtsrf erorfriosa/J. j^ste wraoo adort tf^ <*?m 
trorsoo jtoriosajcS- 

dra 4 rtepard 6 ort tf«Ddoo£> 

cjas^dd sJoatert addasaddytoriOA) I 

^rSgSradrteed wdo ra 

dora s ?3artdd%5%rt$o?^poo±>d 

"?doo wratf^Adsio tfedort II -aoOtfqjad^rod 

'3*5$, ^3*0^ rtoraritfd^ «odd s^osXnad ao3o&saF£>o 
aotodjaddd-j, zo,soa£>rt9rtja tfoa^arfsrtja a^ s rioaraOrterto 
addjatfnt3g, asiddd oJjaer^Jofcsfce djra s s3ad dorftfdij, 
gjadosaji do&axJ3rtd<3ar\c£pod «d<j^ wraoo ?£aJ8 tf^ ^od 
a tsedort voraojs tfOaoasJ ag ' 

^oartjs dedsSrttfo ^dradodroa doado^nad. 
ad&ae^ssnd <aodo at^. ad o Ood dedsaxirftfow ad^dsfy 
erori&sa/j. '»Jod8 ssadcsaa <do»jao&i to & &,edd^3a risao' 
£>otoos? ad^g ^djadvad doasao^oDood aa&atod 
dedsa^dow ado^dd^ s&rttodoja, add S^sad^dd^ 
a^do&aodoja wrfxiosari. af^B^as^af, djae&foaod^ 
erarfsiodjdd sJogeatoftaSoe ^ed^dood,aod <wa*.d ad^atdd;}, 
dj^ood dots* ded^rfsrt writosa/j. $afc «n)raoo att.otoe^ 
d^oSooft ^oSood ad^S toSdd;}, c$af«cfo adafoA&^djdo 

146 fet 05; &ac$fci aid 't^sastef dorf stoska/^sswSsS djado^ aowoa? stofyto djadoj^o 
3ed*do sjo&srf dooosrad dorsad djadaod rtoa afe^ tfeatfoara 
&,e.B ro^oad d«stert*rt a^ tfdoesad^djrS* rtsfoa^KtoSsf 
dsaa* edo^d-jadvad o^ofcsapzpaE-drfjaS*! edtf 
tfcfoeiataaB^g gjaa*, d^d rocDrt djae&&o±sn 
dod^doaaddoa dedalrterl t,o^S saotaan ds33 djaddod 
uodo os^isJsftj, &,e3o5ood i^ofcad ^a* trorfjfosajj, §,ede>. 
doood wde ^eaosood djaeg^ Ptojcos^alste^ wdert eroe&bsa^ 
&530K«rad d«& djadde ^d3q. wdjaetfrioSoatf. -•roadd 
^ojooddssad io«s>3 oSdofood &*3addjae&s?j 4? odoaJdjafci 

<^doe skoas |,ed,3a3^?ra&oijaerf$ero s s&&o3aa &aqa,8 I 
djdeade a^dofsadjdjaStfogad^^dSaljacsdodigjO ll 

"dedalrt^c), docdosio., aa$ s tfedd^addode wS&odoaddo. 
aadjOaddo e*d Q Oode3e dOo£> tfdo^oiood od^a! sra^doaa 
edoddja wddo" aodo doS^d &«aSo de«?d epartda*d<2 doS^ 
&$$> aSetfosaji?- '«sa^d M Krtsa&o-s doe s^&aeSAi' ^d€ B 
«rodc33 s ^d^doad<do(S, &dd?€- "dcuado £>d# »rt.£rtja edddd 
esa^ oodd ^djaddrf^ &adodd;&, ^djasaazpdjSdjaddjae^ 
gjadoddsfc S>e<3ode ssa asj,^ do*)d Q e;J." 

'dd,« ddo sfdrrtofldde&ato 
ddcsa dootfoodo Sdde^&o«^a>o I' 

sou tpartda* ^raegd^oioja dootfoodsfsij, 'dootfood' 
djae&d^ Sjadoddsk <aode dossao^ do&ds?odo a=e<?d, 
?idrf2pad3<do^- 

'tfo&Jtt&j. sJd.^ja«S3)jaes?i8 riaTjae dcotfo&rae <doa>8 I 

"ri&ytfort djae^jadod |,edort o&ado TodoasSdo ?" <aoad.. 
<ao sS&s^Ort djae^ fo>dodd<fo §,e do 5-^rfe. 'sa&edodrsask^/ 
<aouoa> 8>d5ka dviac^paoft^s^djdootJC) «dd, 

trf£3K&5 KBE&rfoS 147 'ao&raes a^jSedja^dadsarfesfo da^xrad3doo3j,o 3a 4 aJsg,« 
a$o?<3a?3addo ) .3e ^jasjj, djae^e #d3'. 

'^oato TOftotoQ, jraofcaAj^jJ wcid 3&ak<D dod,3o sad* 
oadadaoaj.dsfy «wsJrfeS>?Joasaj3 edood esda djae&dsiq, 
aojaodoa^d' <aodo oaoaOsfOj-S desd ro&oado do^oafdrttf sao 
dod,3o roiojo^ oadodoo^ddo,, &&*> djaedcsdr?? d»a 
oado<&3$, ^OfciJjaodeSo. oadosio d^djaeooart rtona-Sed 
dorftfrfrtfoioQ doQddort doo*. Sedodo dea&aoddo oaskoio 
gqrasio, asfy*, 'S^od edsa y,dJiod 33, dooi^eddes* *3aota>d 
o&ad sjosbaS &<art zse^osjrfo^f »do dooa, duaodO' <aodo 
dd£33o. 

&?rt tfdrort Srora^ aaadtfcrod sSjmbBjS^ aedoddsft 
|>,edO edarte oss^&dew ?3aqJ 4 s5e ? wdsSjaj^S? S)da«g, 
deds?r(«?rt §,?dOak<£ eroqsadra di d,edo&do;3jdOod do^tfo 
djadcy^wftolo? ?3ed5iaano3jae wocsosa, sort ^?rfcixicios^cio 
odort wa^dodo .aodja ejWda «dd «5jaetfoe.S03aod ^do 
eSs^de dort #j oas^ae^, wd3a srads-^da, dedslrftfa 
dosad 

Sdasg,, &S 9 £>ddd s sjad 0od. waf ^ato^SJaAdas^dOod 
doapeSi <aoto <9dd s £>odd djaed wdrf^e^, eJesSafrttf^ « 

djaed&d adjaredssad |,e dooiasj,? dOxiadsSoda daasauf^ 

de^a^na^ 

adasgj addd 6 «iow sb^drd 
^ddo cSjacdoo riddert 1 
sidtfateaieS tfo doosa&z&adart 
dodos' d9«j wodoi s&aofcado 11 

'adad^e Sidddjs' <dojo a^oia otfrtizi^ j-ddo, doef^ 
ekaeaaart .3<?crfaa;3d, siddOrt 5JtitfoftaaS«3 rioda <aoda 

148 &,? o^e A/b«#S sSei daosefcasfr <sodd&tf ^dSatestfcdo? ? Se^cA), dodos*, sfts^rt 
zjodo;3 skao&ded'. 

doe&sSo^dod doasaoa^oo ded^rt^ ^od<^ ^orfo djaedad, 

s&Wo, s>d£>d.ja/s?^ Sdd^ ^ d,#oo I 
^c^sJjarfsg, iajjSjo d.dOj&oesJe a ^s>go8 ll 

"|,eaoOofco Sdasg,, »ddd s <aodo s&Aato Jj^san de«?d. 
«od d,#o&rf eSsg, uoaeiodo o&ado des&oo 9 " 

oasjae^5S<ij,4,c3 o^jaetfsSdddj « do,,B<do odrdS^ doefcA 

^sSj^oda d,^ - ^eaoOrt ea«J todoaddodo orfaoS.sSodJjS 
d?«?dd, wf^&oe^dd SdtfoftaSeS ^odsfy.ad wdSate>3s5 
todo^d .aodddo otoado ? Ad sa* dooosadddo SoOOjo 

4>,afcc3od? de<?crad, djsd^o wdart 5Jdtfoto3?5 desdo^e^ £>e^ 
dedorWoi esdartjs isj^wdoid £>od;> do7>3>, aoetfosad. d^do 

20,353^ oSoesS ^«330dc^0jo^oijae tj,a3^>d jpaod-jsedde 
&doo5ore?S dsadsadrtd^e s.dpe dosa^oSde I 

?ojaolrare jp^do^ o5oe?S a3es3ddao ^^ ddos tfdor?S« II 

"tfdord^aod tOjd^o ^sa^dd ^saojordQ, tfoossadd 
^o?i djaddesaAd. <£>do dsado tsdsadd^o^ ;3na 
dosatfotfud^ 'ae^desaftd do^rfo y,d^23ao SoSdo #^ 

adSsi, adsicl 4 149 deddesaftd rfjaofoFsto aaajajostoft esrajidQ KJo^o^ddesand 
« tfdor^e oJsJj tfdo^d '" 

iQ ad^artja doasaxfotfuad, dsado wdsadd^desaftd 
aoad rfd^ag,^ asfydddo ataodudodo 9 a$ ^ <^c d sJoS ? 
Sdort? asart Kiodcdzoodd tfdsajpasiBa^n wdjta 
d.sa&fcdudodjS^erade 7 3=aAd Q d 'dodotf ' dod f dosi^rt 
&ia«t3do3a£ doa^sra^ded '' £>odo tfu^ssaft swSd 
djadudad? 9 ^sq, dooodoixra of^jSjacdsJ dddO 
'Sja^addae ddssaa'' 'tsac&ort wodo3 d^rttfada' aodo 
e*&g,«a daaadada tfodawdaatd asajSart^ riodesortsrf 
^aoadraodde waiprteSeto. wda dste, «d a Ood otodja? 
'ddroa' oioS^ foo^a wossan e^e&Kbadodoi earaaa^d. odaada 
« ddoaa 9 

od^>So5ae ? ^^dart tfed^adad s^cdaa^ ddSoa*>rttf 
o^sjjs wdosjjdood, daaod o^&octfa dddCcdae '&,? 
ssaoaoa'arad «?&? sssftd sracSou naa sJaaoSatfja?' <aotJ daaaU 
zodoc^dood ** tfoded^ wdeadad wdd sfiji, 'ad&djae 
&ddd 4 «' aou tfa.&daO ddy,djort Sdjared^d^ deed 
<aooa£«> wd^ aoae'sSoa'aaooas! ? daosa^djad, roda^dd aod 
doaaj,^ rfd^oicra^ ^d^us^ode 7 roddaaariten Sod 
rtt^prfod ^dja&cdaad ddy,ffi£rte a3ad 4 aro 5 riouodaod 
esja^drod dossD d^a sroo&arfwdada ^dart ^aig 
csadae^ad^dja ssa&Sedd o^adadjdOod sidicdaaaisS 
^dtododod^ eq^arWa tfdaaqsasi dctfudada. ^d^ wa^doan 
&,edaoawa<daFdo3! ezsa^a^odddcj,? detfdeBanaia, siaddjadaj, 
des d^ao, rfokayaaft Seaside doadd 'dadas* dadwodog 
tfaacdaadoda' fcM&Add ddi aartoadda. 

^ 'tfo/ysa' aow ftoddsfy cJj3«add ^ d^rtste 
urtdo<daa3d roaoafc iiow t,^ e^sJoatfsf 'd,daaK> ararato" 

150 »,t o^e &aet$* sid <aoto rt,odd £)od?Snaf\ sjaaoassd *%o;3 slradud odd^, 
ssaaoassdo Sos^osad— 

ate d c33C30iorasi 4 rfdtftqra ?sa& d,ga I 

..esasra sSdtfoioasJjaa^ 3djd ?oo s g . «S ato Tidraaded 
s^o Sood adrsota ridodraSj aaoao&ra?^ I 

's3aoa<do?aS>rtQ stetf&d c^cd^sd R?^ dsa^o edF&ejido 
<93 4 o3 asaaa^ddj; s^do odsiq, Setfaddorte 3d* ;Se<s<oddort 
•^sio 9 « sSdtfoftaaSrfrt^ asJrfe rfo. ?i & dra doa^aod rftfussad 

3JOS53d d^adtOO OTOaOkftleOrtO ' 

s^JdoaJd^, zJeaJsJda 3o?jaQri<£od.ja sfcdOritfcdja <addo£>d, 
3«d©rttfodd daa^do. ^o^Ort^o djK> 4 OTdrt«?od desS, daskd s , 
Soiore*', ?rodtf &ou sao^ wrtcria doed ddo±osad. djre> s aod 
deddoed sradaod .Soa'are* eodd 3ja,rfdoed ed«3a sadtf 
oodd Sdtfssa&rW doed. djK> s 333d oo^so£"Ood dasiad s doed. 
dedsfrtska tfcraert^a. sraddsaa 3d3d<£> dau.udada. & 
dedirt^O Sodj rtaodjrted - tuoddadaoa zoodedda, ^odda, 
daoa ssasJadedda, a-oddo, daoa d,3na;3adedda. woded 
ssaxiadedda wraddo^ad rfjaearttfa add adjaeartea 
d^ssasiodedda ds dajsda rtao&Sddjs zSrfd^do, 
aSooPsassaart^a sronasod^rl z^jrf oadarxdarad d,53d oadasia 
woded, o^sSo ssa?fod«d. radra«k d,3 ssasiaded. ^ cadrs 
dtfads ddaao? ^edd, aadsas* AcaJoto;^ djaeSo*> tfd. zoetf 
edtf d-S&d tfoda d?^ d^rt dsasajS dig,, rodoos^ds^ 
o3aadd<3 ?Jd2oada, 2J«?S Aedcdasja. odorfe io&.?id«*oad. add 
o^aaod ddcrod 3* Soo?Jcdo. d^^aA o^art e>3e?j fc^ 
srod ssaoSada. cadasraddjae « K&dOoJae 2saj3?J0333aA 
^dOoSaad. 2o?rt oadrs^^ &ood sjadaod ssaniadcd 533533 asd^ 
ddd?Sodd cid^dex^ dai^dsSodosaoaada. 

adasg, acsscs 4 151 cTOsaaa d^eatfdfea&cfySriotoaddja s^do^dO 5^,3 
wdjdoarasaftdodjdood wdd doood edsiq, sSe^ do£>e>, oddo 
s5?cirf?j^ 5a«ja?fod£>od a&or^ds^sad ^d^ ridjatpactfdsi;, cJ "?>2* 6 d£>od S^oioiO, dofc^d saoariodsfo S^ 6 srfd sa^srad 
yteodoorsD y,d£>fto3 &od -^dodjdo e?iodd ateodaorsDsJsfy 
eO ^cdo© do^Xi wdSrf dedrts^ yodrfes>x>dsta;3, 
ssaaao&ra ^do zSztitiQ 3oe<s>d- 

o3jae yssaj'so &d;5a.B djsdro 

stools eaoa^odsto deda3a,d|a aodrran dedsa^rttfoScrioe 
sareod godj tsratfo sJoarttfssj,© edrfq, d?drt<£odo 
dtsaddcsaacsajS tsdOodde tfEsarutfdc!) £>odja sfe^od e-odo 

^■^ Co to n ci » 

nad - "saoa^odsi deddoi &S wtod d;ra;g3ado£> ?" a&zgp. 
j|&oK>2pad3, dodjs oadoao&ra dooosad ^odrt^o tfo^d©, ^d. 
33g,^ jpadrtV^oioja zpad3 apartd^ oadaacdorarted wodd 
dojso zpad^ aadjaakfsaarttfj&i, t^&oa dooosaddde 
daSAcJd^ua&d? ? esiodd? dcdrttf?^ wd&djJ edd^ dudirt^ 
^, gdo & tfoosatfsa/* ^dod d&jg^ tfoatfpod doo^rWo, 

SaOTO^jjOjOOad ^dorl 2o3>dod 'dja&.OTGa.®*' ?oS33rdsfi>3a£l' <3Od0 

dooosad adedrt^o 3o?rt uododj ? crioKODSo. fcorioto&j, adeOS) 
3do fc djadjrt? osad&e^doi d^aa gdo^ daio/tead ded3rt«frt 
ossad dsrada^d o&^ddo faojJoto^ aoslodd^ dojasOrd 
«?ooddo *> <»d Q Ood wrioddo deddsi;, d^aae^. tteodoos-SDsfoaka 
drtdo^^od dedjsedded ddddsto drtdo^eSe dsaadjS^oo 
drtdoaa w&^d^e ^Sdo eodj,dja^ kenan ded os^dodecdo, 
dddod,daara" <aodo sadd©, ^sJdrf^ to^A tsdd doood 
'Sdadjg,? &ddd 6 s' <aow aJo,4o*55J^ d?tfde&>. 

152 fee ©ic A/aetfKi dd i* wddja ^ a|o,4o3a wqir ^sjadocsart 'wddo jSjaeddrto, 
doe§j*i sSjaeddedo' <aodo o^sjaedS 33d detfodjdo oS»tf,sSe ? 
(Dow 33,3, «ro«o3oo3>d aS^, ^dsagasS, 50,4 iod/ -ji^!)* 3 ^ 
aoetfo4d Q dja edd^ sa^oiorae^adjS wdjOartdo sa?! ' 

'&a« &> 3c|ed criod 4 doo&£3 s ' eJjaeAjaes*, ssa 3 de4' 

<aouo3 3edo d,so?S sosaftdwiddo ? doe^a sloea 
sa^cdor&doJo? ^<ys5e <aouod?fo 4eduar£)*d?£o. 

dsioss s'o,4oo'o<0 'acJdd e ' £>oadod)3Qod sa^cdor&d 
as^djdo adoarto^d. 'dooioo ea^rt^ddsJo aSodd edrfo 
Sddd 5 , rfjaed&oddSo' <aodo rodra&aUOj wdo&rsiodjdOod 
erodd^ aou sa^cdorOorf Sodoudo4d esc^Ood doodoo Sdad^ 
£>ow adoiod©, sra^Ooorcooo^ so^ssa^ djad^osaoSo^o doa^rf 
a"o.4afc><Do3oe de^d t-odo odoo4cdoja djadoto^o - dorl oioad 
eRidjdja <**££, £>Sodd ead,^ eadrasad £jmz& s-odja "^ £>odo 
djaed&opdjd/a eSdj wdO <aodd ssartei^d d,4ssaa 'dodotf' 
dod 3e sio eadfs&^d cacdor Sodiirfodjde 9 &ert d,uo cdoo*, 
^d ©ddex^, a&ato^aad odooS, ^d so,4odo douo&c£d sa^o, 
oiooS, d,doarad so,4oioe3 i e &t&Sjd ^esto *> 

doecDsi awadTodrforfosSo,, saacassdo sSocpariodrde" 
Oe<5j€crio0 &ja?o*.oad ,oioo3. dofiScdoO, ^rfjaodo oe4o5ood 
a^dfde&i, kddo «3jaedod aga^d?^ 49*iC3a o d- 

'adadjg,? Stizizi/ oow a&,4rt wdo ^sg,s3ar\ detfod 
wd^dsiq, ^UOj&a^deS 7 odssa sdjcarart^© £odd dort oado 
^saddsadrttf© C9«?tf urtcdo tfdjrftfo zoodjadftdodd drarS 
^dodjdood od^j edortorassafv so,4rt d?d 

«drdoDdd?Bartudod 7 ^ojo stoded udzododo dsioj& 
djoars^ sSq/i kqsW, Sea ^3j,sad so,4rf ded «ds" ^^djdo 
oiootfde^. 

*B(a,i 4 rt rtdo 4 ?sdre so,4ded wOecdo*? f 3?do dedftod d:sa;g woSow3u063aci <ad<dod<$ d?dde 
oe^d d o3( d,uo wcpad ded d,dcrar3r<tfo «s £>dcriod urt o a^o 
de«?ddja rfecSd aoWtfafc?^ «<fo;»ie>*>dde£e aSjadab aidodran 
2oe«?cSd ed^ d«5 ^ toodo ewaasjds^ - i-odo §>,«rtodd 
Soodc^ tfttfod t5ja?ac3ar( '^do dodotf cricotfpad &,erto#d 
3oodo' <oodo ssadj oodo&raodd ado kodjado^ .aoaatScto 
adsS^ doj3& rfjacsd^dd dOreado. dojaf\»od &>od woad 
osfcdddsfy tfra^ arfjs d 4 sa s xf doadd wddj^ tfeo&lraod 
sasJjaodo estodd Scdoafd. dOdotfd edodd dojaftstf 
Baake"«3a.&rt d:ra2>, to«*dU,dodo tfrfrt « £>dafodO 

s -fl ^ cJ C9 m 

^dod^ae^,. &,ertodd 3ooa?5 esiodd dcraa., se^od wrta^rf. 
«d a Ood dOdotfd tsstodddsfy tfra^ ^dx^otfoaddo. 
adodssaftofoja a«lra wsiodd aedoaddo asarte d^d© doofo 
j^djsd dcc^tf ^do^rtdo^. od^ ^dj^raA d?ddj £>c3jar?ddodo 
drfrftdossart djcaradj wdsfy vojl^cxSz ostitis edpod 
'Sdadja,? Sddd^' aozo ab,4rt tied ed^dcsadod d,x!ortd ^ 
doafoi djseddj3dc33d Ood dosaDdjadsija wf«3as5 

'doosas djsd&rf' <sodo o|^ ^js?d^ ddd^ ^sSj^odo 

ero^sE^rs* dos^dor do8SOdo*raoo do,do d/rao I 

'dpdrwsi^dS doa&d saadd doosD s 53sn dos£> sadra oioad 
tfdar&odo.j3 dort wdd ^<do0 adodedo <^dodja<^, '3 
tfdarrsa ddfie s5js? tfdeofta^' £>odo aia,* ^d^e aSesd.' 

«d o Ood 'do ssadd&s'sjadodood dosaD^eorartod 
d^ort&e^. &ert ^ssad sio,^, a^-Sok^aJo a!e«d, s^-Soft 
dowiad^ ddd akos, ^djrttf^ warily &do djoararttf 
woaod dort ddtfo&as^ riodd&d asj^djdo adearftf o^rado 
^do rido^ djoararts^ dja^. doadoddodo, ddjadrf 
siaddaadod djtfortd^ eds^, a-3, Ss&edudodo. «d«3a e^?i 

154 &,e oa^e Aflc^sJ =Jd £><jo de^ddsG edo iDodrosardou e«pa§,ato©od 'dodo^, dosi 
aoodo^ stoao&ado' ast^&p^} doasso^ 

- at - 

t»odjaodo rtorarttfo ^crodj ^dd© 
ziodctasS »3oo cioed. i 

"goad steak &3dtis n 

£s dedirttf«5o toodjsodo rtort«?d203=ado. «dd 
djaedrttfo doa;g, todtf ^d a^djg) djsussac^d ^eaodaSo 33r1 
olraert^srad 3js £>odo wdjaeiSAi e?roas3oaodoj3 3?$, d&afc 

Vdoolrad?? sSjseOarorf ugsaja ded^rts?od ess jrarfonaa 
rtocsrt^o ?srtdd doood daojoo^ a3Lo„ ^ddja "sodoioJo. 

aSctfos^jaadd o&ad ^o&jw&idji ded 

£5^ ssssoiora 3b,3<doo rodstos^a djaedri<?od 
^jaados^do zSedd toodo o^radod de«?d. aeddejidjs 
^.Sudda d^-BoioQ, ri^rtora ^ode- odo eatfSEftcJd dou^,- 
233 si asfoosa rtoraddo^ tsedort Sj&^jak ^stysd das 3do <aoto 
<addo rtararitfo djsedrt^e *jados$)S$ Soerafi rto«>$ 8 o3 djsed 
aodo ^ «$so,atoaod '^odjaodo rtorart^o ^cs^d)' ^d 
aS^da Ssg,. djaedrttfo daasi, waoa 'jfodri*>53\ sjodofosac^ 
ca^osftd. 

ejrartd^d^, ';irasfo ^djje (dag, 3 da3a s s>2sr<das' <aoda 
daaossft 3=e<9d djacdrtVs^e 'fodda ^dcdojao aidr^da 
s^drte&djSetlra £«■>£>«£,' <a°do oy &oedsJ ddd<£>, drfr&d 
vtitij* ded cdjoacart'S*^ ^dj^ d?do3a djaedrttfd^ 3o?9da o oi3a. 

toodnorfj rtortsb 155 tfOCJMoOAiOad — a dara^ daaera doorodcs xfodsSdotfoxiodjaooJijSa sroio 

ofoosrajs* II 

ssscdoo So3><^ dc^dd idsk artowd. ded?od, doaosrf&F 
dod,sk ^p&djacft ^odo daoosaA wduseiSA dooftrt^ dodod 
tgaofco^ vtitt *%4&F* ^^ rt ^ skaeJato?^ de& doak gjsdsrt 
asadd^o ' 

tizis&tti &£icrfod<£>- 

<irortjs,es<d;>o ti£> do^ejjsesofcdodod? rfjaesofoo dsJoe 

4rfjses??> 2§,o?5ja?s<dodoed sfdcfo xJt^gsfodjae a^ I 

'bziti soxJdc wrt, aodo dofootfdrfoddF ssaofco aSertra 
dodo, dcdS aSsidc rtjadsros*, saoorts?<Od >B«?o±>d;>. y,a*jto 
s£d . wtydao erooo&odd, xLracriorrfja wQatoosSd ridodrf dcuarto 
^^ 3&>dart d^ ddorarf stride zaooat^ 
Koaads&oiraddfofc, ^sJj^odo &$€-tiC n assort oodd dooasOrort 
aioadorf "w^cto rtdsea^rtaS, ddrisjo, <-?s5j^odo od^dcQ 
tfoorW^&e^dd. &ert dedgrttf atadorts? odd djaesSrttfafy <o4, 
aSetfo^d aodo&asty^ doS^crioo ^a^e .?J?Od^o ' 

do^etf acsotodQaSo ^<3j^odo dd s - dega d^SSdisOded ddrfjae doo3j,o Kdw* Tio^o 

rtjacciors do&rus^aks * ato ss>? djaes3atfd><as?oS> 

sSrfjacs 
sfort^ea^sOejastode^ Sdooa sSrf,e atodjasjao d3o II 

'yd^So rtjado a d,atfi3a,3=|s oaokosjp Sera dooaX&d 
si^SosSsS tSe&rttfo dooft a&^owsrtaja £sa> s&,*S Kd 
doadosajS S>d3o dossaacaA "^od^ri xica djaeisa^od t3oa?, 
sSjaakrjSjai^ e«5d:iae. dod,d d3d djaesaaSd. <aodd djaedrftfo 
od3<£ ^do^d do^gjart z-odddo eort d^do, aoedd 
^ddjsaa; &ert <a<^ dedirt«So H auo, do* & rf ^d^e doadtfo.' 

&?rt dedaTrttf djaedrttfs^ destasa, djaedd SjaSoSo^), 9 
'xiodrf&d zododjaed' caodo ^ododoaSidG, srod^osad 
dciados^de So^aJo dosaaStf djaedrt^w^ doaija, do^ja, 
aSetfadjdde^esk Stsa^ad ? 

«dd djaeddrarrfcdo vodSoaaddA ^do-Sdd, 'ed«Jjau<J 
adsdj adddj' <aodjad?5ojo d,^s>d no3 uddeeaAa^ 3dod 
'dddort sidtfotaaai*! *«' <aodo &.?dook sdjar«dat sizradde^ ? 
ed&iaa^eS Sd&eg, £ddd s £>ooar{ '&d»dja/ addd 6 8' <aoto 
5»o,3oio cSSsraoSoSo. « s£,.B<do zooaod &,edOrt sjdgojoaa;;! 
aoaSo^toaoodo <Dodo «*odd£i e ska Sdod wodo&tiak 
©isSj^rad 9 ded asarl deedd Swerododc^ex, ^orts ^ejacfdja 
deed aodosarfoad. ed*03> "dedirttf djaeddrarjSo&O 
3aaj,<dor asia/vs^, |,ede>a>o adjoredaj, aeaaddScSo a=a|rf «dd, 
'£>d&dja,e Sddd 6 s' aoio ato,«s<do5J^ atjaeoxi gjai^doetf »dd 
dj^naA *?sfy oSood/tVsS^ detfde£>, edd «rodg,do&do 
'iood^Ai^d doo&odXi' £odo do<do adjaredaLdOdod d.2>aL 
£>do 5a«odo3>, ded^rt^O, tJdodjaed£>d, djae<S3o5o <w n <a^oo 
'Sodrfad tododjaed' <aodja ^oaftd" a^cra, doato 
Sdjared^ adofcdQ, ^sS^ daooasS sbarttfej,^ 'ded&r&dd 

^odoocS) rtoraritfs 157 Soaodo aSsS^dddjaSUo, &?&ti a dor? doO^sS rfrfdd ?' aodo 
dooosan ^,eoo (dooS/i^e des? 3ojadi3dodjdo ^sj 
'tfoodtf^od daotfood' rfotoodo od^ vodgdo 

d*og8 & d,?$or(d© aoOoJo adjared;| aaati^g 
rtoradjarsraL &aradd<9,o3o sa^criofdsSadjdo ^artds; dojaod© 
dd-^ ^ad. ado ado^d^wao rid^rao' £>ojj doa^o e£> 
^ xioddrdcD, uoad. asoak tfri^rarttfo wd s #trao £>odde<& *> 
"s-odo rtoes&djd ^cJj^oae^dodja wdoj<$,dod rtoradj 
wdsSja^sid <^dodod2oode^, dedafoddexia^ tfodoudo^d ^odja 
<addo urtcrio d^zpisad fttzSti rtorarttf<%d dCxdo rtorarftfO 
edddja "?<£," £>odo waisis^d^ dcsadcrio© sraaoawdo tuodo 
wdjsdr s33 4 ao?jSdo3aa^3 'ado ad^sa^d^waoxidorao' <aodd 
kerf soOOjo ^doprt^fi a^wadae^sSouadsfcj, &doS>F*)' de& 
SoOcdo^ do^d^o <aodo ©drsarto^d de& ^dddrt adosY 
doaadodo^ja desterttf djaedrt^e ^otoodo ^sg. tsdOod 
dedirttf djaed .Desadd soOcrfo rtora&waddowodo zpartdsSd 
ad^ cDodosacao^o dcd^rt^cD, Badoi^e^aa duaedad iiodo 
&od 3!e9d o d « doasrt sadoaa arf,d djadrtoradj dCxdoOdodog 
sJprardjdaafsdiS <^dodo o#sra,o±> rtora e^ssaAdjdja odSq, 
dja?ddodo d 4 d3=0;fodjdooi3o. woa 'aSowort^ofcwa dooSrraft 
do353d,<do^, dcsadadodjdou d^aedad <aodo a=e<5 '*j 
rtosra^d^s&aF' e^rforasadodOod odjaodo djaed £>oad 
3*rt dedsfrW djaedawadd^ docrio rtorarftf s^is^ awadd 
eoaoato, Baal, djarardja «o&aato 'oios rtdjaeds rt «eds' aou 
E&Aofcjfy wd^osart zsedoSjaer^saSortoraroA djaedssartO 
w^rtosartcD zsedd o^radoda*o3d asj^etfo naddd^ 
djaedad cJedSrttfQakja dOoiradsS djaecD^ujart o^dariodod 
rtorartedodjdOod o^radj tfo&iado3d ^oadd dediri^O 

&<tf docdo rtorarf^O ^odo sS 4 «pt»dcSc*j, eodd edj 
wd3£o&e w^rodrassan -^dododde^ aotadc^ 'Soddo 

158 fee ofLe A/se$3 sicJ g«3atojao ^crf^cio djra i6 drte*)d c de<So ^oo^', £>odo dooosan 
dosssddcraa ^?rt ^sSj^ocJo djjptssddsJo,, eodd doofoO, ^odo 
rtore&d^d ^rfj^oao dsraesSsS ^d aowotfsfy aoaSOsSdeearid 
cdooapood aoatfcrtod doo^, sk.so&s^ wucradoxiodjdo 
^SodjOaaio ed^ 'adSdv^e Sddd/ £>ow s&Scdod^ 
gjaeOAaaotoSo. z-odo <Ddofo sfcuSAd doddaeeJ 

aaapgsrooto^ode adr, wdood '^od^odo rtorarttfo <^radj 
^ddO,' aodo dorado?! d.spirotf dOsaddjsdcJ 'Sood<£,&,£>d 
dootfood'fSodo £>dd3 d^epired doasaddsS^ erodrioasad 
doaduaftd 

dcocd 'ded&r Sz^tf &sodo ste^dddja^uoj' <aodo 
dooosaA oioodpoodoja SisaddoaS &3?$<do<$ t.'V^e rfoacdo 
«3o3d '^odjaodo rtorarttfo ^oadj ^zitfC £>odo d,&a*d 
sfoaooOc^e "?^do & djSdode*) atoa, &t3add erod^osad 
d^adoarto^d, adood djsSdo* <^o doood z$33&€)ti3Z$ o£o5 
aiaadcj cpartd^ dojaodO sfjaiiaSssaftd^ eddd 

c33.S33.codod033rtO^ d. 

- a.0 - 

cSed&r &d,d &/30do gc^cidzi/sct&j 
Seadr soOrt doo^d i 
V©dwdo»d aroodcJ sSoe«5 
&dc^ ©ortd SO&dd n 

&cati <ae^ sSe&rti&Sjs, &raodo 3odo dooA&dd. ooddSrtja 
ssadded troofcJoda K^prttfo d?#odd 9 d,^<dosaodi^ esodei 
doed s>d£ort ^g/fydd 9 

'SdtfoSaa^ rie^ doosaidjadart' isodo 3oe«?d |,edoo±) 
roddv/ad^dsS,? ^rt afooSptood doaroof^ ridoorriosajs?. 

dess&r a^d 159 §,edoato> d^o d^del}, &aoodjdo osSrf 3^3. 
«dOod edrf $Q&$, aterorioja tfsj&dairf. &>o?Safo 
dossasrad, «ddQafcw3 cJAdo ft(,S a$ dodSrttf dorado, 
ao.ao.rad;> adood wataSi, ^do. 

'&ot3 a^dja sadtfdsrortdeeano, dradortd^ 
ddoratodacd Ko.ao^ssWJS, lae^uaooda. doasa^odS obodcSQ, 
dj3.?K)dj3 eaa doaadda eddo mairado' aodo deskddort 

r f\ ct *-* ft. 

S)d33i5S5i£>d 

ojood rod^ddoad Q iO rado?$;> oadraSs^ Sjsodo 
oado?^d©or! d,>Bd s>3 dsaad ? ^,djio dcsad tioticiii^ 5\aod 
rtodo&>ookd<fy Sjae^djdo djadsrad dradortd^ ctfood 
doaaoocua Sjaodadc^ edjDod wdSo oadoe^dd tfjaeusedrd^ 
|e3,&p dsaa sjaddOdOfcsjaodeJ^oaAd djtpa^e^dOo&ua 
£oodsjo3 cnaddejjjse doasadsafldudod;), Erodded 
yoo^S^djdo ^dOod ^ssaotosk ' 

dodjdrfj^ «dd tfdcdoddsSj^ iSjso^djdo OTdsdde^dodo 
Sodd «^?d «dd dddooadosio dosi^o&d sSoasad doaaddja 
saddoaaadsa^ dAaaaC sto&dooSirttf edetfdoi doa xiodreara 
csarfdjaadsfoS. 

doeOS «l«d^ e\»*d- dj^oiotracd^, a<£ sj^rttf^ 
dsaad da wrt asto 3^o&^ dcoa&aoaoajj ? drododjoaftdd 
lidSort d,3s3 doadtoo&aso. wd& d?oad sitf&oaddja sa^o 
doortod «oddo3o ^3to edddoctf 2>d«Dort &&& dsadrf ? 

-J WO 

S)ddJ3^capxjd?S ? &d?S art ^dO«^, adsfsfy doaJoc ert 
SjaoPaasS esddodd do aou dSdo u,a33^8£»od,o dod,o tf criodoo ddorsdoed tf I 
160 &,e oij Aoetfri e!cS esdood atort 333d«3ed£>e^dod detfdeSo. 'Sde?,? 
So3,o^« rtod^jasSorosiad dooa&ydao dd;^ $0 ddo I 

3^5=^0 333^3 $J3?13 333&35J d&3J3 O3d08 ?jai^)Da^0503*' II 

spad^do «od«5 doeeJ $>d«Dort S><Osodd ? <aou dro^rl 
ans^o^do wod«5 «rfoe«3 £>d«Dori d,-Bd e stiae&53 a c3o& £>odo 
«d£"dfi£,. doofoo S>d©ort d,-3d o droadcJodo z-s&dd ? aodd£". 
Tjo^dS 'aoadoios' £>odd d,dod oato doadosa/S £>ode 
eqjraio,. godd 'djdod oakdsSq, t^asiosajS' <aodo «d£"djs 
^d 

's{c>(&d. 5 d3a;!3do& o3js? ^ofo^d rfoca&Ss I 
troi^fe isjj S^re^ II' 

'^rfosS dTo^dj^e esrfdjs oirodo $a s 3d:iadod;lia« edo& 
wdd SdsarScJodo d 4 d^O?oOc^doo43odo rodd 3?joa«>d<S), 
de«?do3 "^dodsiq, do3ft,3<S dcafttoodtiga ed«3^ ^ 
doa&do3o3o wdjsod eodd doed S>d©ortds^ ado 
d^&fcdjSodo ao^ortdo dos^SQ, aeJjMiSrtodd 9 <aow 

'oofosadtfrfo §,«3oO £>&itdjdo d^aadd doeOrf dsask 
«-dji^rf a . edd £>d<3 oakradtfeSodo ^^ aodo 
ef&e&rioddOrto ^dod «ro£d- aaa^oTodo, d,«ofc saodQ 
wodd doeeS rw&cb 2>d<$orfd dvodato tsao doo&odcSo £>odo 
io3^,dd ^ 

'wsradeBSfsr^e^voi? djaotedtidde djdsasF I 
wrfs* ;&£5dde a^s* ste^ 3?3?e assade-ste II' 

iaouog &,edoato> dud^sacfio asfysad. ■& adcriodS, 
d,^ sra^ doatfrodecdo doo&rtvb. eddo dosasj.tfo&d?^ 
tfodddo. w djtfak sldoodjd^. 

desS&r £3,d 161 ■DdotoQ <&,?d3, iSs^oSoodjas&d dQcrtosJi, ^,3^ tfooSddo 

dossad^otod© S,U3aOo3oo d?d&r a^d &raodo 
Ssfyddd^u^Sjaod c^oaJosfcj, wdSd^ &ert 35?«£o.§d- 

'Sj ©£g Oi^a 2S S33SS "?Sfc)5S0!?Si30?J s C 

<^dd sa^okrd?^ roaoaKda d^ood drarc3ak<0 2o?rt 
ao<?«?oad- 

Saorf djado^J ^zSA wdsfortorte? 

cDOCSOOT&CnCS dsaad §>?^A 
3?^3Se50jO Sj^O s rf wartart ^OegjcSa 

OoJ3.:*e3jaorfj3orfoeood abato/fwddj II 

"sdsfy rfjaeadd soQcrioo ^Sraaftrd&i, s&ask-Spadjdo 
aisfysgjdo s^ss, tizrttSo tfoorttfsS^ xsatfodjde* ? dtfdo $<^&ao3 
doed sack ^deSode^d 7 oado, i£a£do SootS dcsaa rosi 
dsaaddodo w^esJ jjorort, 'sraoacrtca djasidQ, edd oo&aactedo 
«c£Ood ro>33£>o'dodo ssaatfodjcto aaraa^de^ oasiraaarttf 
aoijOfc sadtfdds^Adonart fcrt^ofod doisaaosajBaoc* dearies 
£0 aodo d^duntodjda gjaeiiaeotosS rio. '« 3d33 s 5aocS^ ^ e 
sra.oio^ doaa3j3<£,<09£S(^ '' <aodd, odo ^c&^odo wsioadd 
wrtoid ' 'sqaafoa;** £te>agja«£.a<d dja »&«odo wad, 
«wote>r>e> 3c^ !' aodd «i <adj§,odo sttojaAcja^ -aodjad&cra. 
estoad wstoadd SjadnadoSo oawdud ^rao^<gj,Aj sasLaSsafiofoe 
'ssaaacid' «3 asssaftoJoja adstioaaatoarto;d;j ? 

162 ^ o^e &set$3 bScS Zi&jiS fcSrt^Okd £025333333 d»a033J8 Sirfja 333,030^ 

d33a&o^de tfosOafoanoSo ^C33 a ;3 do £>c3^d stta&a 
^cssrtdessdd ed^ ssora sroddodo aSestodrfeS ? daS^aSO 2oe^n3?5- '^2Sjo w o3or?5S d53^33d ridsSe a^e dosssxioSiSe .., 
S^ A ^dos 3dor?£e ll' 

'adodj dssdssdd^ 3jo253wo^t3d<S 2DcJocJo Sdoraocssn, 
eod Sdar^e ^cSjae sSsio^jd ' 

doe&3 £<^ w^edrterfja Sdssjpsjted- 'ded&r&d,d 
&»oc5o ^sS^ddd^Uj), .sadr ssort doOsid tpsdtsdowd ? ' 
'zpad' eodd ^edocdo spsdd;^ 3«dsido sort doodad 
^orfvOSJjOsddo «dsk sSascsosi fcsrtj^ososjj 0333d trarfMtf&od 
Sjsad ass^djdoSq, -ssodotf «& ed<& Krt^q, ^zkdjdo «aS 
33j3^53£-?Sods33ri &3 4 ^djosAdosjjdood, estod «TDd,eSQod <aodo 

'&&? 3o s ?3j3«33 j S*' So 333,^3^3*', 

eoddeSo rtoassd dosdodjdo z3ed ssdraaod <a^e33rtda 
as3rt erodad^? 3oe«?ddj3 Sojoosrtdo. »d>raodo <0e«3 do33, £>od? 
erodSdSpj essfofc. »dj§,odo a^ig^tfaandoidjS edart a^ 
^jsdoddo. «333d <a<0 diaddeato ? aSodd, edrf djsedo&add© 
&©eu z^aaa^drttfo adrtzoe^dj ! w doassssosoddart t*odo 
t^ass^d ooosd dojadrt 9 osdraji Sojsfcjrt ssfccS" dot^rtoJoe ? 
ssaaoaado osooS do© Sato© sSe^cssd- 

'^di^Oed! &o doo€j! y,33S£do oft;^ djaedojfo 7 ' 

o§,£ i&raedsS ddd<5o30J3 doaoas sloacda^, 

163 'ato^aS Kddodss. .' £>odo d*>dj SedaSrttfo asootosfy 

doo&o e?stotfj3erf,e?S©od ?$<%, «d*3s ^soio (OeeJrttfj&j, 
doaa!, tJcsaci^ doad£>. tfoasaddetf ? esod &jg,d raoiardjj a>,oda 
£>e«Joa*ae ? £?«3cS dos£> djsErorsfod&rt asoioodjacjjd 9 £>ow 
dj^, todioa&da. ^dSj^ 'zpsd^do' ero^d sVradaarad-wsJetf tfcyw 
Sao kScS dadrarttf ^&d<$, *ex>& totf<£) docraftdad, Ss^ dafySe 
«d, t3csSd?i^ ^jAjddrfj^rf daoA*^ riasOjod, wo?iad 
droa^doia §,?aoOcdododa -secdadetfo. OTarossdo aSetfossd- 

'alra^oSaoaa Sojasi, i^ekatfftuaj £H3o 
&edd arf,rt^<??oosicio I' 

tSeaa^sgjddjs aof^aarad- 

^O, sraodadoft $es*d d&jjjds'd sa^aro^- 

rioarodo sradoiaofts^d^ da^a-das* si d/dgt 
4o So Sd^as* katooa^aF dodaecrto «ad I 

dSFaoCxdaa aoOoioo tfdoraocran dradaraddSaNSrojS 
<aoac3^<3. a^da, tfdaraod. atod tfdaraod ? «?dd tfdardod 
eScdOrran £>&^e«>. SsJ, tfdaraodd sasSo &s3*dd « aste 
aWrto&e^doa! rfdaeSa. tf^rfa, 

'cdana crtaro & ddor« s n^Side-dS zpadi I 
wdagS^sidaddar;^ Scrasa^o ^sroda^aao II' 

ajJa^S 20oa g dj3dri«33f\ edSOxio;^??. a^ odaradd 
wd^oafdo eatort rt*oSo- 

"ara^aoo ded riaarrf". 
164 fee o£e */ae*#S aJd SKjjO&s^eArtfti ^dska ^de oes tSessac^dj a&ori 
sfoedaod ads'oSosajSos'. wc^pod docdo fc5rta£o33ad eao&r 
OTd^ddcj,. aarfoSo rad?saa dddjj 33adtfdd«£. 

ssanadd &,eo3sSo?Jo 'oadoe^ddQ idCortd^eS QMtfxS V 
aou e&d^ wsjiroA 'eodeJofc do?«5 ids* Sortdsosiodd ?' 
£>ow d^ uoad. ooddcrfo rfo««3 &d3 SortdeS a^rtdetfo ? 
^edo isj, y,d£k» 4 a oaddessadKjjA sari daadd?*? j&is 
adsSe u,aojS 2-orfo ateJo&;S$, dafpAd d^as^ t^djoS^oaood 
wtfewApaS. y,33$e$, Sjao^d addojoo isisSS^ dja£*»dd « soad 
doasad Zoad^d ? dsSops oadoaaddja s 1 ^, soad dosadea/i 
SdOort d,3d 9 droae^. oadoao&rad id dosasajK^ddodo 
•acjipjs kdjjSad. cado oadrarfsj^ iSjaododo daasj, soadd ? 
oadraddnaAoks S&orsSoaAdod ?5«afcdj dsJrsi daaaXaod 
ysojo^oio^ tftfosoodjoad oadeaddaod oadofcrt ^Jd^s'j 
wolSea? ? ooSoio AosrajJeid^, atpedrajS?^ Sa^o* e#d«tf 
daaad oadas! oadae^dd^ Udsis^ <g,££^> «#detf Soaad ! 
£>ddd<^ S5«3addJ3 sS s sa s ?o erood ? "^dja oadaRrt dtfda. dtfps^, 
trosJ^R^Jd^uj, 2orta n d)da d$,daX«5»d « drtdos"£>rt 
todjdosdada. ttc^pod rifiadsJrdj zo,3=|d33 4 33a3'tf 
dosadiidoda duae&iriaipad sarid;^ awrtjaesiai, &d3 
y,d^osa s s3add033adsa/\ ed3 Oortdsfy riesadcda daaodoJae 
eO^aacJ |,eaada <a5^djd So. ^d^ oaacaada 
oiaa^daQSok^p&ja dOsSdjsre^da radd^pfojs oiaaaps'aatf.paA 
?i door Acred. 

3»Adj at,d Kddodro &©ertdot8*irWo» 
w&d aesaiarttf dofcdow 1 
djdsS ttdwsdeto *>o» Ksaoaakrart 
stab rfjadoafi «Se3o&ds 11 

a&s§ s o d 165 d*idj, id, Kd, dod«>, djaert-dojJdrttfoto oga.vStf 
sads3art<£), cssiod .SjasatSrW do&doto oad^tf sadssartO 
udwaddsio^d sjaoacdoreicirt dftdj dooosad afoad dja?ddj3 arasio 
»dS<£i, uodo ToCO&raodesSodo ?5;Ja5odo 

tQ ' d s x>d wdioaddo' <aod dooi,^ odo wadado;grfaJo 7 
'ddo djadoaft «oodd ao&dj dooosadodo <aow wdrsraddja 
aSert ? aow dj^rttfo rtao&s. srodj 'd^risS ydwaddo' £>od sfcag,^ 
wdo rodadodjao, riocrio ssadj ?iddo. «i ssaoaoiora «dOod 
edsd d^rf eodaaddo a<3,detfo. 'ddo' .sou tiuj^ 'drio' t?odd 
d&dj £>oddr, d&dg ds>5^ dooosad dz^rttfoaS <aoai3o J !}jatf ) detfo. 
wtissi 'sfob' £>od dod Q syadadudodo. 3o*dj eriod d s xirfrW 
sraOrt 'dxio'd aSjaert.. riBadsqa.^ £s sradd© sajsodoaid. 

saoacdoraska dddog soAdj OT^dsS. &>od dsd&r ad,d 
Ajaodo Sododd d,rod woad. odd a*3ajd s^sood 
dcarsSoioOd- "rtda^drttf^ jfc^cjpft dtfadod ijasj,, 
eoddcwao, stosatfrtsto do,rt d^ doasSd sqa^rttfo, atfo TOrtdrttf 
KOKodoritfo t-odjaodja wdXirt SodorWo « sra,rfrt^ aodgdcdo 
do^d e kodjaodo ato*/tja aJodjd ^etirf ' atfo soacw oJjaessrf 
nag,d ^acdo djaaooSo doaorid eruau! dodo *«dd tfjacid 
d^doedd dxirioddodrod doedaodd voodadodo & djaao. 
wdoodd doeaae <aou aorido. 3* djaodjacadd «dort 
daaaddtfo doaaao^ s^dcdo d-jadaod £>c£d 533.&A <a<^ 
daadrrttfS^ jtej/raridrttf odra, ^^, dodo, da, sg>d, fced 
drirftfjao&rt ddfc t3<^d ^asa^d etoddQ aratfdoaatfjat^dsk 
dea. sfdrdjaes' *3a s d_«3ad doaaaaaaJod jjaoaoo'orado taacdoddo 
a^dsi^, wodo geftd. «rt watort dOasadBa/* asacdooded 
®t7h&p a djaeasdd eosi! dodged* xidoodjd aeddq, eoado 
wddorf doaad. Sod esaaad ?j<3^r\ aerarssartdodo iSe$,d 
t^od tfaadd^ d^daaa « ^rardtfjdd}, rfeafcd 
wad s Koadd?s>d aeddo^ isaacdodoi ioad. afdcran 
^cdoidooioad doasao^jad^ aBaoid^ doond" 

166 »,c 04.C 4«?^rf =Jci sad&e^dodo sidoaFSodjd^A 'ocdoBacteerad «^Srt £>«& 
eoaak&Q^io 7 ' aodo Se«?dd d&d) ^sS dooosad «5%S£ sad 
erootiodo t^&ooafosaotoii ' 

doe£>3 d^rt eroasp- d&dj doooaradodo s«rt a*, SsJ, 
dtf/irtoa tods3addoc3o tsrf, doaduodrfo saoatdora. ^s^ctort 
aodra.tf&dj^Siod crisad djedofoja airtooadodo docrio wdcOood. 
3;|d,5a2>5a rtodrdFae&rtcrtoS caKdo devbsad- 

c^Aoasadsaoaar 5, sq^B*" c^tf^Ss! cpasado^dd^dj^ 

ss^ora^sfFsJo drtdoasa^do'aajerfea^jae 

sJ Sedoo doe dd3>^ oaas^A d^dera&^ed^dcao ll 

'j^Aioaotdssd^ djsdoo 2od?a s 3£>d) dcaad ateaa 
«rodd,ddj d,25^dS do,rt SrtooadojSo drtdo3><3 esKadaa^aod 
aou oe?333jOjoaod jpad^d®, '3 Sedoo doe ddcte* sskn*' <dow 
djSoadS dja^So^ ai-S^ aljaeoxioaftd' 

oiooS do£>3<do£) de«?d- 

•£ CI M 

ak^sjadestejca So d,ao3jdo *o d&rao I 
iS&do^aF&sfTOrf ... . It 

c^o&ds^dsaJoQojoja ^d?J, de<?d- 

d&i^s&i ofoastoo erasures*' So dj^s *i doasad^os ? 

^d^ 2?artd3>d ^ dous>o dojao- 

d3a>8 ^Oskae dri^oddj^d, wda>s I 
SoOOaf.d^esaad djdsas^dr-S <doa3>;jao II 

'd^sio o&adjde ed^ofcx^dO, «?Jd 33a,raaofcad3aa 
erfosss^aooadjija sJOoJo, «a$FJ?adaod, d*,ooood todo fc 'do !' 
£>odo &oftdd *a$o, odart o&ad otoSSofoja tod<saddo\ <^d^ 

aix^ 3,3 167 TioT&dtiQ d3aa>,d5^ dcood <aoartja sadaj,o3o aaddog 

'saoaaforSea stooges*, rort^ dsfdSrse I 
a>:?a<£> sidSe duaede dato^es^eaidd^ato II' 

'saaaccbra' £>ow xtoadsrod doodad, ssaOrt did^d, 
ftsddja Krfdo ddtfepanrtvarto.Sdodjdo ^odo rijaesrtd rto ! 

'sifitS jodraddo' <sodo saoaaforask eodo&raodd «rt«5 
tSedRrt doo&,. ©ortdortd SWesad dooa/dosx, <9orteo?ci 
aaaaJdaaaj,, doato ^zfak uod^ * dedsS x^djaaasJod 
d s tfpartad<£) .Doeo «a>rf ^ -^^ddra- ijaarfdeifc. «rt«3 doo^. 
ei ssaaaaiofS). srad «odd dftdj dooosad dossDd eJesfdja ^od 
dootfdo. wdort wcdorf, w&ato sjadaoftra. <rao30Jorafrodoodd 
dj?oS zodjoaddo' (S^sajsS, dood, Scdosaj-J. 

'dSprt d^s* todroddo £>ow jjaaacrioraart' <oodo ^sran 
detfadodjd^ j-odo vudestod Sodj ssaarttfo, Sozsatfr zpa^d 
doooarodddo ado, rfdraftf/5ad Q Oode3 <Se«3rvar\ ^ce^cfioodsd 
23?dsraA, d&dj doooarad d^sfrt* 1 ^ «3od&*»osaji$ asj^asad. 
doacctosjaarttfja ^ddsfcj, dcsaoftadoak a*o?d wu^dsJodja, 
d»o3o<do dddcOood «d,a>c3add?5odja « dcsaofo daaaj, wa>art 
dddodja detfoarad. eodd dsacdooSood artafdcj, ^,t5*i afjj, 
;£djad<3 wd tfedarf dos£> djadoSjaajS aodosacfioato. ^dc* ? 
a&rt sasJe dossQ afodo&ja^ddg, zooarte&oJo drtdoa* ? 
roaoa&sdo detfoarad- 

'aterfja d&dj di&oasad d s xW wdzsaddod detfoasajS 
aaoaoforsi' crfooedoO* devoid- 

'aft^ro, 60 d dt3a?e ? ?Jjaes& si afctfjjpwrts' 

doato ridrate/S a^do. wddja wa* edood a&rt Sedo 
afodd&a^ead. eod woOjteaatodoij, eaf <aod^ aJjaeoatfja^cx/a 

168 ^t o^e A/a«#S 3d **«k yuoaddrSrl, dgdtfq, &ad w* Ssj, djsedodsj^ddjs, 
«sdOod iao3o^Sj3oesS<5 ? 

'^djaedaaa ^d^,? d*,era sater So ? 

oa«do Serosa d- 

't3^^& arfeste oftd.* addsSaaaSii I 

tfdo dosasassrde daotfodoo^aSci si zooadaasF 7 ' 

saoaoiors eodd 3 enactors, djaed£odd?k, edsS steed 
<Doar!j3 «33g,^s, esrfoddocdo. edSodtxra vzidrt sjaaacdojs £>ow 
aSSdodo ed?5 5=e$gjaaaa3- o dedjseoioo dae TinaNodjae csacdoo d.tf..5S}aor;sft I 
dOdjscsF^ sjdrig, S«s ssaoaoSartjaes^aoo II— y^d^d^r 

^Od ?33C3Oi0K)5J0 tSfdeSaAOifc «i^d«33AOjJ3 Eg^iSfOed 

3=jaodod<3 7 &edrtj3«rrartodc3 7 

^.e^d^o adjd^cdadO, e^dcdS^de ? zsarsasiidfjjsoarf 
akod^doadossart sjjd&ea^osartOode 9 ^d^cdjaoarl 53<£ri 
daaa &ra<3rt sjs^d ZgddSq, doood a^ « dojsos ^d s^ddsij, 
ari,Jo*)dSo^ ! nao^aocrfo sradaod arts^d^? saa^O, e^dSoi 
oftadja eocriod Joodo £d dedS uwaft 3osaf\ edsad £doa& 

sj -fl — o 

d333&£>odsfo;3 ! ^ adafc 3««? ecsorStfo o^dSrt cpas* uodo 
edjssteod ^p sraard SoeddS^ dodoi* Scda&ado 
eo^*,o3o d3aad?5odo dosaspad^ de«?cJ. kerl aoXdj, ^d, ssd, 
dodra, djaert-do&eSrfs?^ ^SQ, iodowdosdoioq, 9 

do?OS «^edg a «roa*ddja ^ ^d- "dsprt d s *w isacidoi 
dsaciod jsaoaofofaKirt zS.7iei&z ?" rooddd dsSsoa^j saod£) 
dj3S33r?Jdo d3fo?33£)d dooa £>d,.djac3<o zoodo ssaoddd 
x^doe^naft esj,!?^ deaaart l^d^o «&<do srai,ato a-odo 
esjd erfo^sfyoda edOj ss30rtja wdd dja-Srcdoadodd &zzz$& 
SearojJ. aoddart dxdj wuod ? wooado&rt %£%& ^«c* 

aSfc^ $3 169 eoorort «£>ortSaoute3? wdSq, tftfddcSo ^ wdSrt dja«rt &ed 
^a o ea> ? oadrodsad rood^pfo doodoii;3aftd asoeodoafcto ai^ 

tf^CrfO?^ t) 3 ^?^ *J3i3j, *iS333o dOadodjdB^AaJci? 

^s^daraddddrtja wcio*ci^ dra^ doodotf<3and o . oddtf^ &«t(,d 
xiod^fsJ dg,d ateJzSAiaXrtjaVda* 3d ateorads^A dcraad. ^oqJ 
^art »d uoaea? ? d^aad rtododj^djs, doe&atefsk^ 3don 
udoaA&a^ ^s^art siodra dated? ? £>e^dj3 3i3s5 wsSsSo 
Ss^odQ, a&or* au^aliaed 3ra$rd stoed^ wword vos>jda,afc 
doaadsJd/ ? 3* £>«£ o&oSfWck^ 'rooacdorart' <aodo oraroaSora 
dz^ d,o3jaertaod enaaoaSja^dego, «£ra,$a? wstoddooto 
doedrodoodtfe «af OToaotoratfaAaado de ? 

Q Of* 

d s ;*id£>9,dd3o £>odo wdd w^oadr detfodjdjB voouo- 

«j oodd ?tftfo eSeafcraziesied d.dod^oa; £>o&ra. e oodd 
oOS, ewaldo, «d a ood«J d aodd tfdo^djaeal&cdo en^dsto 
adoodojs e, wafdodo. «dood octo <aodd dtfd djaed 

7 -ft G) r -J 

djSJsirtVeij, djaerioaariadddo. wdOod«5 si «sodd <ao 
djaedd 4 *i5$rt«Prf £>dod«3ad s3dofS3 s a djararrtorax^djaddo 
,d+e+d+e+<do+d, ssaoaafod, djaao&Q, dsaddj 
(^adsartoaijd, sjacracrfora. 

'dxio dusdaaA OTddo' ad^djdd wdoo 'tfdotodo' 
isododo 'uoderfodo dad^dQ, ed/MtStfoja sttrortdo' <aodo 
wooBaotfssaA desdododo <suj,*jB^,cJe*o. 

'dsto dUidoaft ?Jc3(dodo' <dou soado^^odo ddo <Dodd 
rtjacdj <aodde"oii3^^j3oddja So«rt »df detfudodo- ocdosadtf, 
jJdritfdodo 'ded&iriidjd &/aodo' £>ou doao&<£ docdodj, 
3gj3rt«?ddja odrfO £do?8 <aou dooaO. rtorade ^odosartodd 
<aoto w^ed wdosfd <^d^ 'tpadadozod' ^ouc^oSo? «roafd&rf 
wddja o<dodc$,e tfdorfoio s^ssadd^djdo w^ddodo 
naadodddrt ^asa^dsaddQ «dd d<d3ad ) rao J d<dod5J^ Sjaedod 

170 ^e o» e A/ae$fcS aid t^odo adaJrdd*^ & cfcaaSoo aSetfo.s.d- rtjaedjrt^rtja, wdjristoi 
adoao&goad aadortvad rtjsed^ortjs d^dj, 3,d, ad, dodra 
djseri-dozSrfritfo&j wsJod, &>2n)t3rt^ dcrfodojo d 4 ?o<3 wdwaddo 
iijl^dd ^djlra&o&ad srocaofora. odrf arfdooad sacriordiS, 
dso djsdOTdodo eodd rtjsedjrttfjs rtjacerootfdja dos? £>?d<$, 
5S<Jo3oda <3(3oioojs Sjsdda. rtjaeddrsS ddrsfd^ &ado 
atfoarfrttf sa<u, o^a daSrd eaaorfjacsjaosfc ^ae rfjaetfcod^ 
d^Aidstoi "dos? £>o.S3? j&aeSoda" uz^ rtjaedtfdsfcj, djadri 
tf«9&dd «i 4dor\ uodo "^d dotfaeosS gad add, edd 
rtjaedtfd tfs^od wSodd d,ed333b,t?ad ^sl^ stoooioosd" 
£>odsfo3. o^oOcS rao ddr^d ea<do£>, fee^si adorsasso 
^;Owod tfraorttfow djaedrttf^e O^rtos*, rt-jaedtfdo wsfodaod 
tfo«p.Sddo;3- kerf dotrfcaSowoJo de^o-Sd. 

Q «• -^ 

^od ^d^pj rfdasra^epaddcSo., 'dsto' wodd dskrttfoi 
©saSrtvad daasiddja 'djadoaft' aodd &d0e3 sa^dj^ 
«?jodd tfdajaddja s5?5o±ida. dapaod ^s^satpadaod 
tf£*caddo 3» etfrdO '^dj a^d 'sjacsaaSarei' aodada 
'^ao^csapad^s^a srooaoa'aK) ^soSs' £>owo3 saoao&ra £>odd 
zo,aoa^)i3a5ad «od sraoacriaraRirt rtjseddr?5jaec33d tfa^de ? 
iaodja, "odjae ssaoa <^3 dj&esaj" aotooi ssosaoaaoisad 
cjaoacdorsart datf aeoaod rts&etfaodsfy df^adjda ti^fit ? 
<aodja &rat3*iadjd3a i r\. 

'doaertdatSSrttfou' aodja 'daJadow' aodja ^ddoesaO 
4 £>o2o' aodada doee5 a!e<?do3 eflpa^ eS^Stf d^sirttfsfy 

d^etfssaft de^adjdsa/v 

'saoaoiofs'rt d*ia djaduaA ?53<dada as^ssart saoao&ra 
oou «^ds"c3ado u\)^d£>rt dfcdj daaosadadj ^dwdadoda £?$< 
dorf^ sSrfoioodjdja ^0% s-djdjda, sart detfadjda ae^ 
woadjadd daa^oda daasao^ aoda&iatfa^d epadoad. «a$odd 
aaoaoSara ootaada djaacdaO &,edOrtjat^arte <^dad aSrida. &©$ <£>odd Sedo dja^otoe^ w^^r^p wAd ad^jSo^sadorttf^ 

oftaa r^fsafc srodcaa &a3a s saa doasaaytfs I 
sjo&zps dOAesaa saa dsa^&o ejfcaSofce II 

<aodo rt^ra £>ozo ddOod aaS^ao&ssadorttfe^djj cd5>Atf 
wodd rtoeassadtfsjaAd^ aqirrtOf aSd^oaftd. 

aiaSjscs rod&sjadjad) Sdo3>d sfsadrtfo I 

<aodo aJ,3Qjjaodo jrodo&j^ sijad^, tf&do ^e^doa? odrrt^d 
aod^ra 3=es?<2aAd. «d o ood sjaoacriora sJa^pod ^eaoOatoo rf 
yoaoiora oodd snasoaa *fto d.ja«d djadsSodoasaoaaak 
ssad&e^ddsrf sad erood ? doaddd dossO^ wdd djadr w^d 

aa,n* «533^5ra> dos^doF dossOdojaoo do,;3o ?£reao I 

aodo o&aa.doQS SoeGd 'ded&r ad^d tfjaodo 
a^dddjssto ^ujj 3?&d o dert dooafd s53dd V £>odo &od 
desd. ^rt, daoaS&e^ddRirt aoAidj dooosad riotfu&dajdod 

Baoao&ra sJty^, &>od aoeGdos" rtcjasiod ^djadcSodo 
edrau^ijjodd tfaa adoronad wsfodaod rijaadd<S<D 
ebMO^ wdsad ? d*)^) dooosad ^edrtiS, fadrasi ? rto£)d 
wsSosdd dasaD a^dodja atogads-a^ 5aod<$dodj£>o £>oaoodo 
ae^d «?5o#d. 

riosO^sfos'do dosaOo a^dja? si d,dootaa rid I 
32© djararskaDaa^jae dos«Ojpg,o3> s dBasJs»c3«' II 

— ako4/fc><$,5a. 
!72 ^e 04^ Araetfrf eid &od de«?do;i jrodort doo^prt eo&3 «$,ojo ssrocdora 
aodo edr&wo^jaoraart wroassoaod dootfprtoddde^prtvfc 
SEoaaSorasto wg,oi«3ocSd eal s^doo^jooaco^o do^rortja 
doo$, Artodddrt dro^ dfcd) waoftaoS dooosad &>ed 3§jad3o 

^s^&srasjaa dosa s r?jad.i33a s doo^jssSF *SdrC3a I 

dootfjrortod do3 4 FOrte "se^d &ed ss^dootf^ndzoo^d ? 

saoaatofa aow z-odo assort 3s <ae£ e$rSrf^ xSoo^s^A 
^djj^^si Naoao&rad^d doood 3? £)«£, SssaoortsUi xioofo. 
loSgjCisSOrt oarers *>odd 'd 4 xi?i udsoaddo <aou sraoaakrart' 

'd s xi?S wdwaddo *>ow' aodd ssaoaofcraSo c3ec5jt>edde2( 
dsadorod rfwSOrt ?josraddo830 djadsartdetfo, d?daod ^zssji 
dddo eddo dcotfprtdeSo sou wd o ?d&dcigd. «3«dd vod o «id 
«?do. 

odossO&o^ds* ridro 25e«33 ad So dossOsis I 
i«gso do8iOd,33»r530io d^Adessa ^dir^? ll 

dedd vod Q eddodd edo sttizpt odsi^ erodde&riod 
fsaoaokrasS eroded, ede^rfssad dedssatf^ ^a!i t-odo wd Q «d 
<^dusood 9 eda «3?>dodeoiode«3>ra? a^do. &cS6 cdjadjj^j 
s^jdossSd-js 3oe«dodc^dode^. 

deoaaao ^ddjse dss, doded oft&iae £dos I 
eaJjse assajj^ra deaa ^sajdodredoaa^s ll 

dedrt^sS^ ^,d,ddos33A eSviaetf^ «fodd«S>*todd sjaoacdoca. 
edood«5 dedrttfsfcj, as^djaddoda r$>d»}*iodjdo s^a* 

a«4 $6 173 waa^eae siosio d/&e rfo^js/s^ d s^F* 1 " 

'a$2,**k&rWdota> ds^ ro^rttfo. ©ddq, aoedodddo sIc^cSi, 
d^&Adosarto^d. eddo 3^ d^d ee^.' <aodo drtdog ^s? 
aSesoad adoodde 'earazSrg sa*Sd' <aozo aoodo jrado <&do 
^d&aadodCd. &ert essPdosSeoSooaftdi djaedd&^rod 
sJed^^ e3jsttiho&&tf\ dd^uo^jaodo d§,S)O.SdodjdOodo>i3 
osirfo ssaoaatofa ssad wodd adjsredssad ded. «d^ wdsk 
ess^cdo. esj^disfcofooaftd^ Wcsaaoftad deddS^, d^ddossaft 
aodd d,3 tfe^d «a<do<$, *$jhti<Ort ddodooriO y,5$d$< x^* 
wdsrt wzizSzzt sizz&osSsd sjacao&ra. 

o&jae ^asa^o &dtpa.S djsdro I 

03j3? dj d?Oa02? Q&of&JStS 3??!^ II 

cDodo s^3 desfosd. w?:sa d«djaeddedtfdo wsaa 
ertddetfo. eaaaeaoaodejja dj<S*^,d wacdoeD, d,d,ddos3an 
deddd^ wdde&ddeSodd ert d?ddp ^^ «ddo3 odd^ 
efoddearfodddja <"9d Q dooao&ado. ddodoorsoao^ <srt a&ig, dtfdo 
<^ddOod swddesi ddotoodddosSodosaofoab. adood eddo 
essraa. wdsrt erois w. d.dssaa eduSrteo. *aJ?*a djadoan' 
£>otJ^ driorfjario £>ouo3> drio <oodd <^>s?^ed, sjjdd. ststoa 
ed^rt^ci^ dorf ddcdooartdo- 

o&adcj*' ud,, £>&3io 2rad.Se ssas* I 

dedddo, eaaaolrae osgc ddy.djlra «?3aa 

'SoodoJoe ^d Q dedds^ edodd zotiod d^oiai^do 
srodde&siwdodo. deddo^c&e eddq, swdde&sjodddja »$ 
aaaaoftaAddetfo ?' <aoeo w&ed sfOo±>«k ^t 33 ^ ea^aodoja 
i«^d «a<do£>, djdjddosran wddeMdeSodd « d^ eaaaofee 
tJAddetfo. 

174 fc,e o».e Aae^JsJ stel wsades s^ort^d^ssaa^o & o&o&dos* I 

oftarfa? cfoasSa*' rtsSjae rit^es* sads* s^tio d rfai* !l 

wsaaofcad dskprt d^&odcSo woiStSjaod sSS^p 
yjsaaoSo «Add?tfo «?J skaedd^ clrad^ edd tsaodia 
aSjwrtdetfo sa<3 ' deoasjaaali ssad^rt atoSsk^SajoO desd 
ofoaa, <**do. 2-odo drard eSo^d ^cJj^odo aowoi gdaaod 
sJedna^d drarri^o tJda3ddja edo essaaoJo. £>Sodd t-odo 
drard) wsraa <aod doe«5 edd d^ &ode todod dcooa* 
drsrsjp wsaaoke «rfd??>o. * ojoo^ ^ato^o&ja xidoad. &od 
dj-Btf^d fsaak^oftvO d«da2k aodd edSq, wdde&fcddsJja 
^d o . fcenan esg eaaaoJo wrtdctfo 

"HiJj^odo (doo*,- d s *j<S todisaddo £>sJ3,dd SJaaaataa, 
eodd edsio yudde&siod deddj zScdd skodjlod a=jadisd. ood 
dedd) ssaoaockrasSQ dvoeddrf^ ao?««^iddo. sgocid 
dj8«sSt5^0od d,o3siaes33£>o^ dsa^de^ «3d£"dP ^d. detfcdd 
sio733dd) *&>*>«&, sio^oo w^ad&e^. ri^aad Tforodaod dood, 
3jsdu<^ a^addeSo, doo& uotatoddsb odsS rtorarttfss^ 
4«aJode*>, -S«?do assorts wdrf <£j,e5 siossaawdetfa rfjaeddsfy 
■SSdo 3rS9 wdrf w&ao^ ^osaritsadcto. «d Q Ood deddj 3=0c&<$, 
rtoradt^e aS^oaid, djaedd^o. doo*, aedod jjSrtdo^S tort 
s^o^ssan dcoad ^draradp <^dodo u&gjstp Sjoa^og&d. 
^dod »€jtf d,doaras33d dedd) djaeddrf^ detfoaddod doe«3 
djaed^d £^00 otoad esspaddp ^odosarto^d. wd^Ooa 3o&d) 
dooosad dj^rttfo ssaoaoSofSSrija ^dwaoodsfcj^do «3 6 c3 
esktSaS ^ crioos saoao&ra aftod€)atoja edftd. «3ad £>odd 
£>djare& dedjae^ tsa^sS. oo&sJ <sodd ed^ adoioaan 
«^,<dotJS*dd edna sad £>odd adjaredsacs zizzi. eokrf 
<aodd ad^j d,>S33ad s ^aA w^o&rfa&dd. <^od csaoacdoraarfja 
d^d) dooosad &?drt«?d &>odo sie^ daeWj, t5c3oSood)d es^ 

aSfc3) ^si 175 - O - 

39 riwaQo&srid stoddd-Sofc rftfrio 
sSxedaesSd* ddrefi i 

wa^sS **Sd taaxbsfcS ii 
sJcrai^sioSo sasJ cJosjDatoAdodjcroeid xiodd dosso tftfdo sioso 

koaa sfoao&O 'd s ?orf sodusdeto aow SErooSorart' asJ^aS, 

dtf s &e£adodjdOod ddzo,^ sa^A eooioA SedsraA dossO 

doasaol^ ^ skacdoO, "ddyae^ tiedsradodo edo tfeSodc^ 
tSedw,^ aqsrt easa" <aozo sraddsfy adoS>F*d- 

dosaotoAdodjcrodd siodd eodd Tisyjd sforod dossO jjtfdo 
y,ao3^fod aedodjdff^A K^stocdord «n)d o esfaod 

5sa 6 ;roadj5daodcxra, slrae^ doartrd a«$d0353d doadodod 
woiraoftrd sn^e^aocJ radoij^adsradaodoja &$ 
osSiosiosa^ 9 k^s ttt€ n ead^dsto aJsJ, arort aqdasS "?Sdd<^ 
<a^oo uofofodjoadd slodOrf ^4 d^rfrroAoJo scJddalq, 
tfedtfetfo sacJc 9 'vodtSedtf^o tsed^o' ^&^d5J3,g,oDa;foadjdo 
zsed^zpad eroaroasdo tf^oiafo^ofoa &>ert« sae^nad- 

'dosiOo vi dddosiO tS&edFatea TOderadc 
doas^OdjMjjdstedafc Kteo do&srsi rtdr 
Srordra *idadr?o 4 tfddoooe jotoaao ? ^oio- 
do<&.3<;rar8 is droo^daJoegeaao ot,too srotis II 

176 fee oj$ Aaetfsi =Jd s-odo w&ed- 'ddto,a= fc €edo &ed;S wAo 3^dpJja 
esftnajj tfdrjJ^ ;&SoS, ^^dssaA doiiD tSeddji^ erod OrtosajS. 
srfdd «d,o3o ded.' 

^d^ sra^d- 'd03dd, daa «odd ad s , dd wodd ts^So, 
&t3a d Qd.B, ddozgj^cSg^djsd. aoddsW^ e&djOk doreadanad 
Valdai dert ^a e3o ? 

«£>d s sadodesfcdodja sed—Sssjjddo esSato do^odja 
d^odjdoouo zsarf xjjacdorart e£>d s cdo tf^oo tfacrioodjd ? 
'ytfortjs d^oko djdods' <aod:> ded, s&aatoo duae&tfo^d 
ead^oto ds, woddodo, «d£33 dwaa diio .as^djoadd aJdy,ao fc 
©sSssacdo^ssan « dart dorfcdoo^d aodosaotoio! 

3* ^^ddofoozoodo t-odo ts^d So&raeeJ ! xSdrjsjg, 
^dre^da^ dooosad dod^de^ wdood krtz&p. «dd d^ £>i3af, 
daaafcotood 3s d,dod 7$fa daaa edd^, djad<9*i d^de 
partssad «s«dsie*j, dossDrfjaerios^d. odo deddoaart 
djadssartododdode^. o&d^cdo dorsadodjadsroPidodjdOod 
sorf^S<5, tradosotfod d^tsa^aod daa^, »da Sdriodd add 
^s^dart docS^ouod <^c^. 

'as^de sJ Q&p dOcSja?sd s ^' -cdcoa, do«5jsa 

daaataadocdorod dO?d dosW^rteSs, a&or* rt,dra 
daadderfo w«?rf ^dfsaart^So, djaa d^a^si ddo3od«£>. «dd 
sa<3 ^odddrf doaaddsio, 3a?S d,dK> daadzodod ' 

'Sdo d s^drt^d^drao aw djaedde r -ssfecdoclas^d*. 

daactfo Sedo dds3a s djaed50o33adodOod dsirt dsjjtsa^dj 
d,d3 8 ^djadd^oSo <^d «dd odd d*rt doaofo tfdrtodjae^,. 
«do wadjdc^, a&^erasJ 7 «do tf^O^, ^dsto 3s s&ao&aSo 
uoaodc? isj, eodd «d »«, sfedort dos£) sadrassad d,dod 
7$fa dasctosajj. dcdo djaert csaddgrtSod wfCk edOod dd^ 

33 dJMOotacJd 177 sariterte'sfy tfoGokasa/S eiraetf^ eS^ssad <^od daaaJo 
tfdossaridood^a&d ^s5|ds>rt ^rortejaddo 

3* ^tirfo £oodo £>dSod s^as - acdjs aSetfuafodo. sask 
orfetf edsad d;sa& Sedort rtjdossaft, sa&raeddesfdaaa 
jJdraaQrttf dojaotf ^^sa^sa^d sojoododo^ doaadd wii, 
otitis ad^dod fc&rt wocsart d,dodd^>, wogrtr^rod s<^ 
daao&ofoa Sdftdjaeaeioeo «#«q§,crtj «i\8&»*id«3 aSssp/fdo. 
ssaesa^ssadd^ daaig, ^do TOd^; ecJfBazsasSssadd^ ^^dSrt 
doaaSooio wods* sa^sSd rfo 

diipnaft wds'oSodsSode^ Sojtfodjdo asara^d. 

diss's wd3adrt«s>od djOlraewadjJ ^ej, Eatfjaeddesfd? 
2-0,3 ^ sasjgrttfo <xte>djdja-3odj 'doasaoatf/rtVc^ otad-s^ 
«n)dd?2) doadodjSo,. doasacsa^rttfoo ^djCsaA s^dsSq, 
3=e#odj£>«^. ?ojad s S3ar\ aSe^o^rf £>odd cioad dxtopd dodcriod 
'sodja »dd tfjsd?! fcrbdjdja ertodd 'riorfcdo^ 3j<^' iiooart 
rtortoSo dddodo dotas'ssad ddd?^? rtonasieodj ^jai^roft 
-SGWso g&odso ateadja Period ^odo doadrdrfq, ado 
3«??iciaddo- 

So3o 33a,d33^^0 sedo I 

- 53a s 03lod3a H d«??. 

«d 0od a&j^sddesJ doadoo djsdu rfodo, 'rtodjsexio, 
dj&5to 53a 6 a3a 4 sJo isro^o, epsj^osioftas' <aodo$ja$o^ 
xjodo^ddeeartostd. kenaft ^dsi wdsadrteod eupa^Jje^dQ, 
73aax!aartodo3'dod?S>o 

yogaftaraoatoaA d,«e>*) tsa^jsedoio doa»xiod<3? 
asandjdja odo ^dreaa rad^rttf dooaotfd 3a<3 ? ^draaarfs? 
d 4 drdodo 3'sraeOAiC3a a coo8to. cdoad aradSdja d«d, sasJo 

178 *,e oat AaedsS rid dj^sadd toCicS zsa^&jaedafo doaa^odsfo £>odd d^s^rt £>3 
reofctf etfo ? od&rt wdoodesjarfdesaftd ? ddD^eSs 
^djadsad waS^rt wj^zpaassan eoU&aod aadjO&sfy ^jaoft* 
dossi drad doadoo 3^d5fc a* ^s^odo eskdsaciddosajj 9 

oado^sga^a edsadrttf© djae^aadtfoad ^stort Sou* 
ag,atooad Wwodtisiq, Sjaoosa/3, a£ 7 wacsa^ riotood 
djOtoo^paftd^ w^zpa&tfrod exkd ^tpadd^q, Sdjaadd 9 
wsfodisSel tftfatowadrf? Sdrstesando sari doadd 
tfd^oDo^d ertodd?^ aado Sjaoodjdo elodd ? 

sjdd^ tsaaxJod e&d e aio GxSdsfy &a*fodjri ? roaoaado "sd^ 
akoAda£)*ato<£)o&j5 a!e$u5ad- 

Ocfos/tars ^crfoo dosa;^ 3do&/a s easa (i d&ae ddes*" I 
<doa wd p o ddo ys^tfg TE^a* uod^ djaedtfs II 

dod^dosid ^d<& x^jpaatfsaAok *a£d, xj^osj,, xSdrs!^ 
zSedotra x^jpa&gssaAojo £ed ed<3 XjoxraddossD dsaaj, 
WT^jpaatf edsi^ djaddoaa x^epaadwad edodds&j, 
«s#d s a/lja«9X)Oo, ado oiiaer^saskrad ded dedcdoadodOod, 
ded ded dou,d xjadsasJosEj^ dsaa^oo atSaj, d,dod ^ 
dsadosarf. xfdrts*' dd.-Brt^ ado^d xSoddr adra^osasS a 
<addo dj^S/ltf xJdaijaeorfdsSj^ sassado^ wsiodd $ doedcoarf 
wdsad doadosasJ. ^ssrfort xiaoao&dsadosasJ addo s5?ds5 
sSor^dod^ K<doS>eooartodo35 doaa dooa, aedosaj5. exbddfi), 
wjfod^d?^, wdo xnjjtpa&tfssad Ood sas? doadd *og3?orfja9& 
wdort o3ja?rt.«3ad rt3 SedosasS. <*sdo wd?S xSotfo.. zsedd 
aesaaaSja^rtjSoSo^ es*j *>«£d*fy jroddastod atgoaW^aj^ «3> 
ijadrfodjOCj),. aJjadAxSostfjdo oftaOodoja $%&*& «d Q Ood«J 
'doagjfsacdo xrad^esao' aasfcj,;^ OseJoSood «3asa odasadsSsJojsajS 
adood oa^raoior iootooJostWo doa^d^ '^a aeaira 

aa ctosfflctodd 179 d,ra3ep&Fdaotfa5oe' £>ouo;3 sjadtfort ^dradosisasfod Sedodjdra 
d,aJjaeK3 

sSzz&zi^zJQ djadio deaad do3d<$,<doja &ert ^d g^d 
jradrtteatos^ ^SjtfdaaA drSrriodjdo o^ 4 

drodd-dod^dj^As! xiouodd ws^d^, ^d^* ^^ «odd 
wsfod, e?Sod>§ed£"do, «dorf ^afojsadood *i3d#*S<$m>zS*S 
stoadd. '^do it 333^,0' 'Sdri^atoo' <sodo dooosaA s^sofo 
^dsS^, Sjaocsado^d 

sjaroaforssto djse^aaScJadpod s^sfcotf, 'crooaatora' 
aoddjs dootfpna^ato £>odo «d£"S3artodjdOod «3* R^doo^ 
aodo koasS SoaaioQ a§e«d. wdrf ?saoa<dorasio 'daadd'jjodja 
d,*d Q OTAro Q ?5 dsaddsSodd of^d-S o|^ ^asa^arttf djsd a 
tforod es^rfdo, adsadde^aiojs 'daadd'saA aodd, dod^ £>ou 
o&addsS tfo<yd<9 dots. Xj?<dodjao£)rt diioxfoS dod^drf £>3sad 
daadodjdOodcxo doaddcJcdftdd xioiradaod d?^^ &sS 
atoadsJo^ djsd djartdetfo ? ^s xJotoO doaddSsJ, 9 «drfo S3$ s 
dootf,<3 ? ^de^, Sk Sjortscriosfcj, doddoadod ab^de^d ? 

«fe aj^rl «f03jd- 'dsaddjio sa dosSoteadd *iodd wdA 
tftfdo djaed£>?djd^ d^rt wadsf ? dod>s do^ rioTOdde),. 
dods dos^opi tfsJBaarttfsSja., rioxraCi aeddod sjaxidC, 
d^ddOriosad Kd dedd rioKsad. doadd *>odd , don— araji 
KjjdsO&j, dd— ari^S xioa tsajS^dsiadsiaAdi £>odoa added 
do^ddrfc^. added d°* sjoxradd xiosD dos^o ostod0^tod«J«^. 
dabjto £><£>, jtJt^eddjs sra^dja&rt^e oddja added odOArf. 
add doaddjio doa-^c^ dd-oads. wodd, edarkazOj eod>s 
<^ J&atog,. S^atooiaSoe sSdotood. added deddodd 
doridesaAe^ deSs^djac^dodo 'd^ci adwaddo <aoto 
saoaokrarf <aodo kodoSoe desd 

180 b,t vij AntQti sJd asanadd o^e y,35aprftf dwad^ *o;sad ^Sjaodo '^dja??^ 
souoow raoS dd'jsadtSes' ? edort^ tfoiO Sedodjdsa/u sask 
^de «sd siosO ejkda?^ ^gdort &>£) aedodjdo «d3 ?£e?ad. 
dedodjds^ dodo ©odd *k£. wo«3^ sedodjdoodoja doadd. 
dodo£>d s o5ood wsjaSsS daaa dedirttfa ^©A&ra^djdja 'd?d 
dodo' £odo vodjodSo, &aoesadod ^ daaddsSc^c dodo£3o3 
^ doudd. dodo «odd efedo, sJ&cdosfy fcedoSd, dedodjae^ 
si&naA sade^ja od^, tfeosSodjae^. ssdoodd £>do w 
Sd^sadod^ 'dasddjs? dodos' «o°tfo desd. 

'doadd' *4,d do?«3 uecdo djsowaau ded ssjyidsaA, 
^asa^dsaddQ, «i £?$, tfosOs^A ^osraoafaaAdCod 9 <aodd 
'dosdd sa disiOojosdd ?jodd ed«S Stfdo djsed^edjdSa ddnaA 
tjasd?! ?' sradddod £oddo gdo^ dosiO dDdQ&^aodo wosOstoo 
?iaa n^diJcrfo^oSoe l^s^ eddosSoSoQ, s>$ ^do-Bc^do 9 
?io?o3ddi£) ads' do wddo Sdoodrfo, doo& adadodo^ <jddo 
s^d w^o3o ^doAjddodd sodo esdr 7 ^d^ 8>«R>doe3attad 
dod£J djDOjoad S>drf jsado^o^oja tfo?3aOoftad dod,jd aj^^ad 
jrooacdocasi sradod^e asdddo ^cra 3=aa sorfoioodjdd 
rtodjtodudodo 9 doaddSo sasSe sio^add 3*d<$ doo«?oAd c d 
sadoaOrttfsfy KcSrf dodrarfs? xioaadd iWo&od <a3po 
TO^ssaOei? stoa^i dsadddo a*, doo5_,. t?d o Oodde <^dort 
dooa, aedosajj dd^djoarsd^ de^d- 

53^ •Sereartfjaacdroades' ad dos s^s I 

'aadd sidsaa djsdoad cdjaeArteo saocdoort dodotfdd ?, 
<sodo doood oysJjsedd ddd<$, 3s oodddo^ i&s&dafcd. 
'dja£>o<do<$, sjo&rttfo doadodoS^ siosjad ijaddo saarf djaeA 
Sdtfo, doudodjdo &rir d<$, esfrJocfod Sort^A' aodo sodjaed 4 
doadodjdoouo. edd sjo&irftfo s^rtr tocrfotfodjdo esa^Srtvad 
d?d3rt^ s-dcaaua^A. docrio ddr^A. aSodd sradddod 

as ckwOotodcJ 181 ded&rrtsk d?de5j3eSd<£)oSoe &o dedirttfoi KSAddo. edd 

s&daJaoaddo 3i «jp33a,<doaodd 'tfodd ocJA' <2>5j,oand 

^ ac^dos? dofc£ rioaaooftaddsl^ asSq^do o&o*, 
o&oissaft safsos^ae^ wd^o ae^ dcdaJrtsfoa! sadaod 
do?kd.;3aft dois.ddsk dessaaao &da$ja« 553*). deda>rt«?rt d?d 
sidtfao, dorfod 4 asJ^S rfdtf afdo^ edoadrteod g^ dddo 
doskd € oaft aooUjjSad. ssacaatorarfja ^d^ djadat^ d^oodd© 
So^OssaA door(odd?fo sadaod, wodd sad^ aadracsad 
daajjdoraod, d^do desdoa! 'ado^aJoresS dsadsad rtso?5e 
Ajdjsj? dossa nioSd? doasa jjotfudocdocsad dsadsad 
satfodoaracooab. todo fe 5to5a,yj3<dordo idjfcsJQpyt dedeod,rfo 
atfodd doed era*? ^ii, od?J ^doeisaosoato. 2ksa,wa<dord saoso, 
^rtodooarttf d-%, S3a s> s d?a «d3S^ xiotpAidtfo ado^ edsi 
d^rirt wonsrt ^t^dsks, sSdj^ftsa^doSood tfodijadAd^o. ado 
xSodsiFsS afoaod «sd<£ sdsJ.ed doaad Ae ds?.<do dossanaaSart 
^rtodooa sadas^-atfo oto doa3dssaf\ doaaoakQ doWj), 
eSodo ssadoo d)°as$ doa^d) 03 ^ dooosaddjrWQ, & #d wdoafd. 
sadaod tz&hzid «do ©eoadisadd^udod? ? ssafV^d erced 
dedaJritf adafotf^oioja asarfj^doda. 

doe<£>?$ w&ed^j «roid- doadd sa dos£>afoadd, sadaod 
dosiOdcxdojsad Krf^a^odjoaiM^d riodd «d«s tftfdo 
djaedaed)d^j 'do^rraoio sad-jatsao a<3asa<do z& doa^sao' 
ado^ ddo&$, e>d3to*jods5 ? ded3rt«?rt «dd wsJ fc a* dert 
wosoiozoodo 3«adod)a«^ 'So data dpdrdede' aodo 
a^prtdeeartagd ^ dc^oa^- 

wdjaS) doe d £ 3esaSi Kaaji aid tsa&sorsi I 
asad-do ded ricsar^ 3 aio dea* ddo2>d ll 

^sJdo tfeoadsad. ^ato dedaWoatek a^do ^ed^otood djad 
182 §,e o^e &»«#$ 3d doaJosajS 'wd.B.3edr«s' ed^o* zoofo&sajS. zocrio*. 

i^cicJjs sadd,2padaoc3aft g&^&ja&oadddo&AdOTddetf 
£>orfd £53^ 'dsadd' dsa ^jaoio^e tfo&^osSwcSejr, ofta^d do&dja 
^«2dd. '^detss a^ewA 1 «3ar? aodja d<doddde&>. wS 
ataaOrto dcrtoddoddsSo, Sfad^owadd?^. aSo&rte* Sd^rt £3«5 
Sjados^dBa^ «5jaet>d) edd<3$, drtodroft sacaadodoi, sask 
esid saddsi^ TS^rtja^odo^ BariA&a^sajjS ^e^ad^d eg 
'd03a,?5ao3o 733^sQ«33o' ias^d 'djsdrtfdordsas*' saddsas*' 
£>odo de^desango. eg 3o^o, de^desano. o&ad eoeSS 9 

'doadd' eodd dod^csa^dctf;^ &oodd <aodja w^r^rf 
dotfa ^uddjadsJ sodosia&d ddrrttf sao djasoaaokja Ossl^art 
edd?S^ &ra<^,oart<$e^ de& eaga, nasidd zooa^rt djsed 
3<a*)dtfo asido £>dod, £ieSo ^do.sao 3djad;3 djaecaddeSodd 
dasa doa^&ooSoe *io, £>?$, doagdo^ doi3d a ed desad dd 
Setfoddo, 'aesj rf<^ ^cOood 73acdode&>' £>odo ad^ dd3e$d. 
ded oaonarad oaaddo adoarf 3.<do£> dgoaddo ^do 

desad&.d, dOvOOdjaddOofoja wao ' 

doe<£>3 d,4 rt void- dsatfd e*od d^^od 
dassOatoaAdodjnadd odd^ gjaodo dedgrt<??1 *Joa}£>edoo 
rljaessao esaotfsroA £>3 doi^dessAga, 9 3asfo douro doarfdesaA 
3ooi^£3e€e 7 SsidsD, dootfoA&aodo dddrf^ agjsaaei ? ec^Ood 
<^do Scdo iSuoadsad ^?^d r!3 ^o,. 

©e«3ads3ds3addJ3 £>3 9 d&ioddQdod ad s dedaodd a3 
eriodddcdo saoftrdsadtsaddo 7 £>odd zpartdg <^d^ erogd 
s?ad- 

dosa^rdsad^d do^r&^so 
d^edqsaoJ^d sS Sedoo £djaes ll 

sa &»£>a&)£d 183 doasSddo dJ3?Sddo;g 3oert watfrfrfouadsfy &raeotfodjdBty\ 
wsissd, Sedo oa&sSd rfqSrraA «se^ «d33d doaddoJo osSdyj^ 
«g &©e£,oo sJdods", '&do ' 

- Ml - 

i5jsstoj3aoatocSO ^ddrt oak erootS 
ksL ©afcaoddart i 

esfc te <^drt 3o^ aljSSo&ootJ n 

"ua&ri dc^otoCd sroosatoraart oak eraoi3 7 wd. £o&> 
oatorteo^ddsrf £>d aroexraS&ri ato&aecJ aasafiaJcwa wd\ 

«#£"• edd, «£$£" ' 20,20^ do3 si^djsetf. o<2Ddod tj,djart « ©\ra?dd sSjairte 
odarteS oojo£>o ? w,2d^ dorfojoCdodjdodd Kkda^S ^dodjdo. w» djsdajtf do?5o3b«^ ds$<d &ed» tfo«?afo 

Zodo^Q jSedd doadod l 

Sdoro djazSoft <5,rtj3oto &,? ^ d- 

ddOjdOJSdoSOjO drfrf 233 II 

<aoda of^&rsedrf ddd<£)oJo dcood aSetfodoi y,rt£rtja 
«03d s cSjdsari sarootocsacsajS ^oS-^erad 9 adds© '^tfafr sad 
^aojarte s^SSr' siod <aodo dja« s 3andod ssaaao&raartja '^ 
erooif, a^deBaftato, 'ooio woiS?' oodck 'djado^raookd^ 
<*ziprt «ci wood 7 ' ^oadd?53r\3io «rt. 

184 §,e oi^e Aoe^rf afci "djSdrdjae Jo tfg^zi dd.3 I 

ddsfo si^aro oloertjo" ll 

£>oda t^osScrtiO ssaaoaKda desdad^ ^da 
riosaao&arto^ato,. '^SaSrSrtsO j^jy&g-sad syacacdaea&rt ks^ 
sroododa SS^Soj^ £>rf7j©artda,' aoda esQ deed. 

^Ocdaja <add«5 dajadrf ddrari^O 'asfipoa'a&oddSirt 

?5eo*) K5J£>aSo»aej>ddart ^oadadjdood fc^podow woSdrfa^ 
sfdoasTSdcsan;^ ^d c s»cJ sSaas^od oia^jaedcdaod ^ 
saoaaoft add.tfioa'aja arfiadd sasS ! wdOod 'ocria vood' <aotJ 
«&«rf edr&eScartadjdo 

djada^S woo&dodd «tidy,sl fe sraoafdofSji wcjojo, d,tfaod 
<aoda Sodda o3a a a3a 4 S^oe^cioot3o d^tfaod S^ o^daddOrt 
ocdaa^ iaoda «$33j>,ofo. «dd d^aod S>3* s doda d,3*3aa 
t»dj,d<3 9 53ao30ioraa?1? o<da erooaSsS^sisSsSo ed3 djrfaod^ ooia 
wod^oa £oOKO<daad?3 ? djaetf ad^dodaa^ddja djaetfd a?ido 
Sd.oartdeS ? asart aoa'ada.Ddoa'a ? 'ado daatfsiaS, eddjadcria 
ctejdaa^sJ ^dde^o. wdarl exda&doadda' as^djdja d £ dr 
djCriaaxid d^SaoddsSa^ daa^ajidoda ed^a aodjjdjao,. dada^, 
'ddtJ,3o^S tjoojad^ ^daddsia' aodd s&cdads 
ddy,3o^e),add«Sa <aoeo zpad?Jrt edsad^d. 'djada^ wo<dad£), 
"?d a dsJa' <aoad. 2©od "*d rf «hri e<£ ^e^ dedtfj^ <vtirtrto <aozo 
«Sd£" djSsSoiarfj^ d<?> aoa^adoSe^. eoctfad^^ddjfodd 
«dd<jadcdac3artde5aA<daja ^ex 

'dwada^ ddu,dj3artU3oada-«ddja saaacawda « ed^dcD, 
« dddsfc}, totfAdodjda siodesa&d. dda^ Sedr ?5ritf <$, £><So±>ja 
ssart d^d,olraert daaadadjda tfoa«j,. 'dd^sadei 
(3az?oaaodad ) .D^d sadra dd^ <aou drida d,Ad Q de^d djada^', 
'djada & dda^f, dad, djada^i' £>oda daaoisaft ddadaarsO^ota 

tiaskjKiQa&dQ, 185 ddiijada^aadsto^afcjj !' 

e^&aedsSdddQofoja 4 djadojd2od,o3jasrt doaadoddo 
d^odooraDoSozo edrde^aJa d,oliaert dsaaaajl waa-- 

djado^ d,s?afode!), . ... (ska sl ) 

djadcap z5«sido (ska iiw) 

djadoji slradoddod. .. (ska sses) 
tlrao&jS dosSok^.. . .(ska ess.) 
djsdo^ afc^d*, . . . (ska r^) 
si^djaetfd djoSo^ ... (ska f 9?) 
d^sk^ asid<>, (ska ooo) 

wdpod 'djaao^ aJi^jj ddy^sJodo tfcg,aod w#r 
dsadodjdx w$tf Saorf 3?<?9d »c3e^ rtsfcj^rttfsfcj, ^aoriodjdjs 
€edo ^dorork^d 

dafcdooraOsiod ed^dcraa, 'djadoji tsook'dodd 
dakdoorsOsi donated ^ass^dsJoOU^^^cra «<§, ^dd 
sraoaakra. -^rtojs ta^fi, s«. &joasi tfc^d 
y.ssa^ddS^&fcodd wd&jatfnd^dska sjaoacdoras!. « u,®^ 
oakssaoartoja wddja^Ad ssaoaokraart oakcarteDo 
woddarka oak «rooii 7 £>odo wd^Jjaere. 

dos! *ku,dj3 dos!o3jatf/"\d o dsk ukdOododd odo £>#ed 
sadad^rd sJO. «od x>adod s r saoaotoraart <^d <aodo eds5 

n " o 

'oiiae «Sj8rtg«tostoa8J a ttd^rd f ak ^ds' 

3* dsasrf KakScd^do daaofossad a)odd ueiatoe^ 
ssa^sS doadoa*, 'sraoaokrask dojaeJjaetfdsiatfAd^ «d^ 
dorioSdjdjs eck sragnartosiart sa«b sjatfsrortadodjdo 

186 fee ©*< AoetftS sid at&o&.tiij& woaod' -soaoad. oaddeoddja Joert adSotaS 

Q 

oak&c^dodo SdoaFXaajKosto. Kt^e^dowode^ 
tfdoar&o. «ddja oatoaoddart »«1 ste,£>ododOod 
wi^e^rfodo ded aoe^desar^doau^ja^drto. 

kerf KS^xdorttfddja ^ddart s^anaS dsaa&d stoag,^ 

doaoOfc&aoddart d&dj a^rttf waqSa&sJ}, dOdOSi&a^aarid 9 

d&dj s^drftf zaad ^dd 33?3 wdooc u^ood tfodrf 
d&eSnaft 3303o ga&tfdejfc ? *«do & ' aaxideto *> edo^ <aodd 
riox^sdO 'ea rt^>' <aoto zpaaJo&aod asg^nad 'eoto' S^d 
t^^d djBsraos'd. ie5, 3od3 tosrt djaeriossd^o, df^odd^o 
iioddr. ^ edrd^ crio^ed $3^>rt 'odc^ £>s>;=ja3d«o. 

ak&faeaas'sJaSo dedaes'Scrio *iodc^ d,Aia <^d. «sdd edo 
Sedo djfcOjrfae dj&dso sra^dde^. waadd^rt, dedoa^Ort 
arfjD^ddoda d.*idoad dca^ddo escort ^adoSdss dsaadodo 
'dUoacdorf' isodo. a^cdd 3ja?fo <oodd£". &dd£"tfs3ad ^ dwd;^, 
£>€ ^u.dodd doadd^os^odo dxod d?ds3a.:sido d.Adcaddjs 
« aSrido ^ d^srao&si <aow d*SQ3o3o3;> wo dzidodo djaeS^ 
■ascdodow «n)d o eddodo grids' aaoctodjtKo&d© a8<«?d. 

2ocrt ssa 'ara^ doaadd wslort.B &$v„. «ddjs 'yaoa^d'ds^d 
'to,3o^ docS'' .aodode* ? ^djio u,asa^d^ aadsaa. wdo edsS 
geed. dorf ->sfydjdj3 edo, wtiidc^ u,35a£ddodj3, r\«s"<do<$, 
eSe«?doi do>ra«3j3etfdodja aSetftoakaa^. t^dji do<3 ^odod^ 
d,ooj3?Krfdj3 godowdDdja«£,. djadojaaocdod^ ^d o d<3odd 3*rt 
"^dod od£" djatfaeafc rieioft©, 'oliae djsetfSjO&daa&ij 
adsr' 'dojadjaetfd?^ djdes>*) doaksajS' *>odo dirs&asftao 
djdoertd ^d. «£), &>oa«S doooasi £>£), t^soa^drt^rfq, doriosa/8 
£>odo eepsqpjOio. ^Q, &>oa<i jj,sa^>d dO&djtSou «zpag,o& 
<oodd>ra 'Sooarf' £>oeo £)dedK>&d Q d aJsja^ftdo.Ss'o,. 

jJjsEk/aoabcSQ 187 'djadojaaooiodfi ^rfsSrt' «aodd ^dja ssatf sJjaodddSrt &oda 
£5jp3aa,o3o soetfdeeandodjdood '^d^drija' edro '^ddoa' 
a^tfereftgo, 'itijirt' £>odd '^do.dOod edSrt' £>ozj adooadr 

^Sj^ Joodo &rad&> - doooas* sSoQ 'erf d^djacK^sk 
djafirtod oliaef\rttfoo43 9 d<tfc?a<i s art c&sctf jaowocJ ?' 
ftie^^d.'wrt' £>odd otoesari ? d^otoeaodO. csaoacdoraart 
aoSidj ^rtsdodjde wdd d,tfakBaod<0, d£ 6 #jae&$ i6 £>2{a 
djs&slod oiraeftrisdodd ? wrf d^djseas s ^oftaoxioo d?sad 
dsScpasS/tvadd,© djad&djd ? £>odo odr ^^ 'ort' <aodd 
d,tfoft rood<$, aou odr Artdesadd wdd &>oad doao&ad 
3* doaatoO d^cdosao slXK^ssanddefo, «no. 

^ ao ostosfeSSrtV dOsadS, 'tlosSoji oatodO' £>od 
sradaugj&fltfj^era 'djadc^ocdodQ,' iiotoodo qj^, aodd 
BaasJQ £tfdo oedrsaAAc^Jj^era wdra djadoji « ocdod<2 
£>odo dojado ddrtvsA &orta*t5jatfj$cre, '« ocrfo' dodd 
d,Voiori^d(^ e^oi rfjad a d,tfcdododo djAid Q nad tf^d^afc 
isoddr. do^oSd djtfato, arf ^o&rttfa *s«yfc% ssag idodja«^ 
«srt sjaoacdoracio <3ads33rtd ^dosajj <aodd wdjaodo 3odonao< 
<o?j<£. tf<£d,tfaSo dja£ ?^«to <do m doadrrtertja, a*, ess**}, 
?£<%, daaad Q&grtiz sad aWoijd. wrtoja ?ros*s3jaodd 
^doddrfo <3aoacdore>. '&$jiz sjaoaaJora wAies*' <aodo dcoosad 
wrfuS HSa,<Brttf;> ^drfq, uij^tiCoci rado^d. aod ssaoaotoraart 
ooio ercofc? askAC, 'djado.cS ooiodcD <^ddrt oak woiJ' aou 
djsdOcS aJdra 

3*ri 'djado^ oodd ateodoora y,a^ &ou ^rodrde 
x^dosatfodo. 'ocdod© ^ddrt' aodd 'ocdodO ^ddsadood 
eodd&rt' aou sidtf edrdja *>fyd. '^d o drt' (dodo tfjadsa© 
d,cdja?rtdaaa ^?<?d o Ood 'd&rae craoaakra «>jC3«'' £>odo 
d^s^isao d,cdjaert£)dod s&aoa^dj d,daacsdow ?Jjad«3cdoja 
A4^o ocrfod^, ^d o dcJodd ocdod^cdoja 

188 fee of^c Aom« 8W ^d^djjodosartodjdood '3*rt ^q,' <aow *adoaadr&^j d-ja^sao d,olraert dsadoaftd. 

* 0e3 53a 4 a3a s rf djadaasart ssaaoazsdde <sd ded ^Srts? 
sJoroddjs rioodnaA &rto3d. erooa:- 

'd,«s<oJc)esd 6 d,tfo5ae ^^j^esd rooaoio^e 
do^o sW^oro oJjsertjO' 

'd,tfak5aod<^<daja ssa^aojaodd « saoao&ra&rt dodradrfq, 
tfsSXisS&p&ja <3<Sak©8rida' aoda S<a,o3ak<5 3=e9d sLaJ, 

ddd£)Ofc>J3, 

2oOd t3^5±)j3 d,tfo& KO^OlfS- 

tfjaodo d£3dj|,d<S daoAd 

^oaoada <aad eoa a^djatfo SaJjScJ ll 

£>odo ^dc^e so««d. of^jaedsS ddd£),o&j3 &od, 
'tfjadaji d,tfo3od£ ^d&olradrtjaS 

aoda ^dsj,? aSe^d^owa. eddja djsfeJaspftano, w^ o^ 
csaoaoiorad S^ds^ cazsda z^s aoeeoad ^0, j3aaao&K>c3 
Sa^dsfy dassao^a dajaod aSe^n^d. 

adda dajada 53ao d «5 ridwrW^ej, ^eo*, 2ood SoesdoS, 
'Kstoo&aoddrt waojDiorforfAd^ aJa&oedcdoands? odo. 9 ' 
£>oda e^sd&uaj&aodd sacaaSara&rt oak&ods^oa rfjadorf 
j^dradO oSaaa 3!e<s>do3 K<£<aos!<ie» £>«lia <daaS 
aoesdosaft^dow ska 6 33 ^d^ eafaa^d. 'o<do<a«k «5$£>o& 
iaddja ^oddart oiadjaedcdaoddda sacaaateartwc^d 9 ' <aoda 
d^siadjda jfortessrtadjO^. 'ooft&e^ddart sss^doadda. 
wdOod, KsS&ododa s3«d aoe^desafio' <aodo ^doa^saSdSi, &>od aswcroS, 'Sfede ^w^tofydjd^oS ^ofo, '«s e 
cxxtoaoddrt «rooi^ £>odo tta* koSjaodd ^(dodo. 'woii' 
&ow dd c&orfosS dd&E5od rtoodsan vtoid. oafc&<£ddart 
asS^doo d^&^dodo^s&saAoSoe ^esdossrio^d. 

kod.^eiftd^ s-odo srfrods" ^rt sSjaxJron eA^ uodd 
sa;5 ws^ as^^sed ? ^Ss <^dod dxbd^, 3dor\ afcodo 
vo^djedwe^do ? 5K>oa<dora<& s^ato wOak«£<doja t^Sj 

wd o Qod edsk &od ^odJ3 ^9»d Q d?Jo. eodd, saante 
jpadato^, de^odjrodd, kododja «d# 3aa,rt!pad&d<£)<!j> ) . 
sqg,rt«?adae£d dtfqprf vo&S, "?^,. «d a ood sraoao&raart 

^ cdooapjorfq, oaado ridriepadSOjo^ ^sraA de$c33 o d- 

oo5oes& oajo&esixj. gafcrasta, &eata) rid I 
s^riipadtoSo^rras*' ^ss®, wrfja^Ssjj d II 

^dd Sc^cjarfossddc^sossodo road i^sad (d^ood 
dK>r<3)d ws dd 4 - 

djadod dtfotodO riododaSrondr 
rfdi^ dedrl dq,do s <^ I 
K^drt ?ic^ 5ja>rtJjrad£>Ck . II 

akoSdo^SaSoe^ 3$ asSoiadsS^ iorto ded o««5otood 
wrfriaaAd- 

«^j8«sdsrad a eaSOco«2J8 d,oojo? ri^o&aeSiaio! I 
tfOj^e atoe^cdoo doo^e tf^dfa fcsS fc d d,#ja?8 II 

'd^afoeaodQ, docdo wa^dowodo, dja^o doe<£)i£, a?d 
190 a,e o&* Araetfrf sld d^crfo^ |esi3^ 'e£>^atoc3orfA)d o afcSStSftScSsaAdj? 9 <s>o#, 
dojad<3 ttorasfcJ^ dedate>Ao5o jrfacA64c$«9 'ctfoS^ed af 
<%£$' aodo ddaepart. ss>«^3 ddrad$.$i*d aj§33dr- 'estoj! 
aaa^oior. assart d*dj a^d «roo&3 ? 

'craaaoioraRrtjs d*dj a^aSrttf was wjji38«««-i»4jiStfes 
ak&iasdoio ad 33a<SnaA ei. rf^dood dea Aod~*>oc3o 3d 
djfcd^d ^d'-^ w&ed^ ero^dsaA, Sep,d,tf<d;>d<$a$oj3, ac^djs 
tfjaSjSsaAoajf, «33030ioK>Sd o . adcSe^o 45^4jS o 7 t-^oiSrtsaA 
eode3o±> doed S)S!os33n ajacfcddrrt^ daSoros* eaf 
dooAdOod ? «rt « a>sfc&rt o&ad ofc&raed ad asaoorfAd «a ? 
df^dood o aaAd o ^o ? «ddjs TOcaoioraart sdAdj 
^drttfoo&^&do, ? eda & asa^jxtor ! asfyd wad ^£)d. 

^d?^ dooodo&wa oy&raewwdddQ, ^o, ded ocso&aA 
d?9d- 

djsdo fc ci Soado ddr dcdoro3 d,tfatod£) 
tfodojSoSoaA dooAdj I 
Sdo & ssaoaoiorart adajs^dcsddodrado- 
djdor dissOorts?o sljadSodd ll (<do3-^e) 

'esfcj' aow emptor ^SvQdSddd utfSatosSq, of^&aedS 
ddd<^ 2ood 'ddor tfuoiiraz^SO aado^to ofsJOil tszizgizj 
as^rtoraac' feoa 33) aozoO loaded 

'cooked art ^d^'aow ddawart^ ^oatctfo ^csjadad- 

ooSoesaj ^dj^ddrdcrforoafo di3daj,sao5o? 
tfdsSasijyaJdjSJssass*' kbjjS*' ? <3 Jo a5a$a,& rtjaeskoo 
S wa sfodri/ae&e o&a 3daea>o a^es* I 

d,^Oj05acjdi^,(doja y,3%3 sJjadoddr dcrios-oa* eoddcrio 
doed dooAddart So&dj ^drt^ wad" 3=eAq?a>;i 9 e saodOp&ua 

eiflsi^33CJOi)dO 191 sSodrtjaetfao <^d<3c^ sra?? 9 t3^ -SS^xiod atodjaedofcad&ja art 

o^e&raedci ddd<S,o3o 'art di^djaea^ak, djstfxioss 
olraeftrttfoofcJ ? £>odo dooosart doood de^odjdjs ■gsrt 
BojaoQ^otoartosSd 

&j?rt, d,tfatod£> OToaoiorarf a** 2k,«3*)diE©ndo adjaod, 
SoOrl oato&e^douodsk^, a^^dotwd^ aijairf, afodj 
^drteodozood?^ Tioodoan xidoorxtoo^dodo a*jaeo*> a-odo 

a£a tfo&rfdcfo dESpfodsio 
3* sOtfd dosidefo daarfriodsfo 

.Dodo a^x&dd^ sadj oi&QcS djis^afcsfy 
cJoi&jsio^p^d^iosSodo. 

wdjDod 'w.dji a tf^djtfatod^afcja oatodjaodd ^ 

isrodsaddO o-ScMdosSorfXid cd&jaed art a dA*o±>Baod£)o±>ja 
^d o s? ? edoj asja^akr ! ^oisrtcrart drtortjarart ?So»?dFs3ad 
a djtfatoraiyd^ door\d ds>rtja dAidj s^d truofci 7 'cDodo 

- a»tf - 
art d^ dxea 6 &a& djszSsfod 

art d/sd4j30t»s5 rotfdroc&d d&>, 
dosartcSOakdo awae&tfja n 

art a y.d^d.^cdod xtoaedr 5ae>d£ |,«<^ort d^ 
djaew^art^sto, djatftfod zjtp&ziti'! a c$ded 4 d sra^, 
desartod ddqsad 6 art dsiatffodjde 7 e^ deo&riadod do* art 

192 i,e o&g ane^Ki Bid £><^do3j± ? Sdo^ |,f3oOrtj3 3oAsJ} 3,d ^d <3S^s$)03dd « 
dtfo&raod© easad&od ess 1 3=ert udoaduo ? £>2330*)djae. 

aooas SoaojoiS '«do t ! ^sirt d*)S$j s^d eraoU 9 <dou 
e^crford erooad dsaaros?, £03330*,.. add d..sroao3o 
d.&.cdo© dort d&d) 3,d -^ododdesS odjsodo adatoFd 
rtortSouosriosjS. j£afo dosao^o ^sapded^ri^od '3380&Ood aS.SSatf d33a {3aca<dOS>art J0a?fo33tf- e^o Sd^j-Se tfaoftars 6- ^asa^ fooftarsjpa dsto I 
Sjado tfootoarj^saof^s sgso aaoaotoras ^oioo II 
dddsaj^o spadse m df$° ssaojootsrrt^s 1 
■■3od|£233 4 a538 uissars gocrioors sraBaatfo 3"t?3 II 

iQ ssaoaoiotsska eartotoddQ, ^ssandodjdo ^flf^odo 
etfpJorrfsSjtJefe. kerf *dnad ts^drf^ «i daaaod 
3orfi3,d3oi «rar3osarf <Dodd esd5,o3 wdo&rdp dedjaoao. 
^dedj &,e3=oaJo doooawo, ssadj fcert Ses&a^tfetfoS- 

tausa^oda^Sj^cJoE^OoajOS^g A^odo d,djae ll 

d*j£><£ddcto d&ddSos' voeawe&S 7 ezSejfr? djaeasfo 
£>do ' d&a^ddSirt ©sj, adsssrloSd. eddjs y,33s^ddja^r\dod 
eriojoa^ #tfjB?Sdo aedod d^^ja?ts3 s ari^^ as" aijj 
ewraoAdosajS. d?*prt AirtosSjdo edd<0, j&a^posd di^ri^o doasS, 

^StySd ?jJ3|^33d »<i033d0^ dSirtS 1 ^ A)0d333O0 as^rt 

o§^eo J 33a i art«s | rt«3ja V| e e% ^ ^ adsssd daJrte tfjairt 
o^^sosa zJes^ ^djads33d e^osaSos' d^iriv*^ do 
si&cdco335Jo3\ odsad c&adritfO, skapssad csd d^riVsijfc 
qJoofirtaasajS. rtjseddrrfddrS dedgaoo&aft « noafcssd 
e^d^ 33?5 dod o Soi, fee^a^, wdsa^n, eddo doadoAd a 
^od,oioKdc^ a^fcdsioi ! dedirteod <do%, ^rfo*fcd$,o&j8 
dort wdtf «rt,d d^crfo^, d^ortdc^ s>d3o d^S &d^ed^ 

art j^ gares^^,, 193 jte3J,03o3, stoaddjs waijijSsartOcsyt 33?J !~<odo c&s^ rtoS^A 
ti$p Jd^rfq, aoOrt waooS Sjackdrfodov&oocrort ad^ed 
*bo#s»oDoafc>3 ! rfviaciOrt £>i <^do JocreOc^ ? d^sk ajatd «g 
gsSrt stodo-Sdod o&sa, aoatosartoafd, <aodo »,eaoOo3o waSSsiq, 
ysSg^a^nAc^ ? gsOeJcdo^ &d?io d;road 030%, d&& loc&a 
eoodo 33>Srrtj3«P*>d koasi akz^ ^dddc&Q, £,?3oO n^fcSjaoof. 

ddxido zpadcdooate sJ.eoks dddonss^d II 

doaadodo dassjdorl wdd?S>&, oiojs dsdddort, 

#oo«3e 3e ^ajto 333333 o3oe dtiosa^^radsras* I 
<aodo dde>3 3oaSo^«5, oioKdsadoddOil, 

<^do o wdortodo Sedod £>e^ edo-Srttfsk^ doo£,ddsio 33?5 <aodo 

33«3 Sof'SiJjSOaCJ^tJ, ty&b- 

oSoed^dedsstfB^ oiowoi? ^djsto^sas I 
aie&Jb dadoed e^o^?crfo osoeoS^aos^psSrto II 

otoe^d, atoqypadsi £>odo doooaan w?Se* jroa&rteod 
8(tJAi«j8^«ip^S. crfo^dodd S?do e^doed ro&srijaotoarttfe 
we^ s^-Sdro daosoaod c$jded s djadd<s£ri<£>e, ofydwsOaod 
w^ocxtort djsddo^rt©, VQ&p doaaiiaod dja««3 djaddes^rtO 
a^ort e^d^q, Todo&rxJzododo. edo ak^dasSoid. e?Setf 
derooodorts*^ ^ dojsdo &dd oio^ltfo ^oarUi sfriatoo-sd. 

<aodd siozou^od ? 

194 ^c o^e jjjae^rf b(cJ 3* d,^ &* rf»3a«5^a a d sSocOsS rfoa- '^d^, s^d) 
vo^drfo §,edo arf^oadd d^okroodfi e^cSerfo erora^jsajj 7 
ert cdo^fftfrf^ doadad gdarolaeArftfo oftacaddja "sdodd? 
szatfdoaa «^s3erf s e&r*i dP^daadod dSpiraeArtsdosSd ? 
ajatfSSfOejdod doe«J d«j$, adsrortoJ^naddja aSert ? 
satfte^rftfQ tfeodod o^ssaoacdorado ^ste sad? e raodO, 
^dj&s asStio ^aSoorari dsaddeSodd c^cSqsso^ ert 

djad$0»3)de ? dOS^ 333$ dCSadod d&j, «rt i^dOSjd ? £>£3aO*> 

rfjaes d,<#cdo «o kod £>e£d d^dod)dOod Redo 
zod^o&aAcdoe *i^?3o add do* a©, 9 c^d^ 9 5ta>rf s £iod 
daadr ?j,% daadtoe^, J>,edo. eddja dcsade5ja«k edo edrf 
s>oS<£. jfy^rt dOsraodwo/teo detfo. d^sa^a &«i^j£rW3 eriexra 
^dcdoaddjs es& srodtSdssaAe^ ^saadS, ed)ri<?7l «roddato. 
ocdossod©, eo,. d&£)do.$dd §,edO ertexia doadrritfrf^ ^ 
djaado-Bjrf rfja &s5js ? £>3odd erioja sacjad ^^doadosajJ. 
sJossoolraeftrW eos'stfdradQ, ssasis^docdo deeds' ^ 
dsadosarf. '•sdrfp azaao*) docdeo oatoaaod© erf ewraodrfe 
derfotoodrfq, ads"Ci?Jd?s3rio^d. dprsarrfoddocdossad es'art 
dfc&rf &ed denajjso 9 ' 

aeanadd e3 o&Kdjawljsartos^aadd.ja dert 9 es 1 
erfod8a/\ «rowid)afi^. es£, srotao^dood edrf<£>, d*iad«3« ^d Q 
erfod espd^aartosjrf aodo Sdoagarf d««9dd d>/atfc33A erfod 
sn^rf^ssadderfo, <^d o erfodd eepd^tfpadderfo ? erfoaarfodddj 
^od« oe^cdsaAdo erf, «roraod rfdanra sacacdotaSirija £>rfo eodd 
£>ow dj^, zodasjrf rfdrfo ^o, eroodo ^o, erfod ddcdoo3arf 
£odd 3oAd) ^^Ortjs detfe^d ? iS^das^rija djad a dOrtja yorao^d 
easadd d,doaf3d<0 djSa^&d^dja d&dj ^ode oe.3 saS 9 
kenddja doo&o 'd&ddrfoi' yura^dodderfdr 9 *sc3^ 
troSd tfodo&acdooo 'awao&dja' arf^oa^ dosaoa^ 

eri St i&sets Ma 195 «3rt«ood s 3* riosOo 233<Jj Saaj^ed xJnaaj So I 
Spad^oSjSa.sgs* zsaSo tfo^DdoAed d II 

<aoto Aesajpadja^ sradddjoaraddSdoS auOcrfo «dod as 
wpd^rie wAdjka wdsj, wtSoatg Siosood osj, wreo^d eaod^ 
■SdoA eepd^rtjaGrtoasa/S esJepd^oaA cdodja "^adodjdood 
3o*)£>5i &«drt odBastoe^. tfddja Sooto aoAdddoocsart ddod 
edod a^dudodjae essJ^ wsfodd a^d^s, doaa&ja^sajj. 

2o*)dj d^doSO, «TU3i3aod AAod ?o050dj3 SSlS^. & 

»epai3,<doaod«3 d*j£>aod tforti£,dofo3> do ^caodsSs^uaAd as 
ezpd^roAdod doasaofoddsj, 3doA &S eaSoS^Sapood 
ezpd^jaGriosajJ ioodd edjaodo 0e«5. S3rt odOodCe&a 
djOliwadCek dsfd osJo&dB^A doaS,. 'o?io?1,ao O^jJed 
Sdoreassao £ was^cpa' <aodo atona^d^ ^d^e a5e<?d. 

'<dod d ddor rfoSdj' aou 83g,dr<Jo&Qatoja •& zpad?5 
«dAd. oe^ d?dSrt#jatfAdo o sarfo tfjaeAriodjdja « dedSrttf 
dtfdj&j, sasSo t55Sort,ao7oodjd5^A. odd edo&daie^d w 
dcdSrt9odc5e <3ed«33A dtfprt o&ad ospedjdjs Airtaaddo ^djSo^ 

IjC^cS drtda^eSoSoQ 3oe«?ro^5- 

o3oe afczpa doao d^dd^oSe saorfj^d d«ado a 3oo I 
dodo dsaj-SodSroSc dodoaia e 8 saadr ridrSs II 
sao&pSs tfdorrsao xao cdozsoS ^3= dedsas I 
&d,o & doasiode djsfiJe Aadrda tfdor»a II 

dtf/Ssfy ttdo&ksiodjds^AaJoe dtfpod w^aodjadrtfroA «s 
dea A^sajsS, tfotleod &a «do^ SodoS. &o<x!odo jit^ 
dotf^od Sdo^d draaAtfjaodo esiedrOxiodoS. 

aS 5 S^djsad djafsardodsred esaoaoiora Sooio 3o*idddoS 
voraoo «S SS^ddjafsardodsjaAdodjdja z-odo doo50 6 8ad«>! 
esiodaod drto«3art « sirto&rt, tforfsrart « eorfSo^ ofcsad 
djOjjaeKSd erod^eSdd^ detfoo tododja^. edo edodBa/\ «<%, 

196 &,e o^e Aoetftf std 's33sJt33?i2J(3e «$' £>odo dooosaft s<o,3cdoo doo^prt aia^sasi, 
^odoad aojsd^o etoctafs^ag es^d^o. ssdsrod Soc^is^a!^ 
e^d E£jaa>rt, 2Je33 ^djsdssad ws^dsk^ doo?>do wraosad. 
z^ doo^ 8ed <^«Jj5,i^ doo?^ tSedsW^, £odo sOoSoosajj. « 
^ja^ aedSrt wdeodeska dossOsariodja^ «roodd?S 

aSjaiJatoQ 3335j<£>$«33A djaOTOS'd 2oJ30a SoJSdrf JOOdO -Sdoft 

&oa?S djadds^e s^o&osaji ro>3a& <^e)d tfd "^ Sds*r3 
0^ e33sa& 2»oa«3 d^rad) s'tfdo SoJaiJUftdO asjadwdo.ad^. «■•«$, 
sojscirl toodo Sooas djad) s^oftosad <orf^do d s 3a s ?i. 
roaoassdo Sd^ as^rad (s5 tfooddfS)rrf)d«3, dootfd JecSafo^ 

as^ag^i d^orttfdrtr rtoioaato, doi^SoddOaodj I 
<^do a^ds^ atooa* satforts? daaa 3oa*j adpriorf&d 1 
ddod S3asa& idol® tfdaarfd djado asart tsad iod. It 
tsdood dados' dooSrotsiad sacoaJora<lo tforaodjddcD 
edjs aae; M 

'otfjae soroatora wjws*' aoto sb,A d^ojosaod^ 
aaoacdora&a^sSe ^d a 3«^4,cy3ja saaaoSoraeifl^S ^dj-Sodo 
«d£"dc^. 'csaaSoossard as 1 / 'saatodcdsto as 1 / £>odja 8b,«5 
<^d. saatodedSja d,tfotosa«d$, ^d a . «dd ^« SOed 
sagsroAddja Sorteoedaod «2*£>d Q . ©ortstoedaod ae^, 
TioTOOzSeddja djtfotoreod^doasad asfydjdo a«s$. wdd 
tfodoaAdoaad. ssaofcodedctoy.cJ adsdosajJ. odd Soridedd 
rija^dos^ aityjbip. vostizSticb itodnaAdosjJ. «d o Ood 
sao&o dedjJjae^ 'd,tfo3oes& dj-S^as 1 doadd' 'weeks' 
asa^a' atoAdo o d^oftcaod^, td o . wsdddo stodjaaAd^dOod 

dodsfj, £>d3e ^dodjdood dj^odoraod^oioja s»aS»e5«d 
de>i?a 4 ;S doado^ dosS^&otfrt? dross* sartssdoojosad d^ 

art tfg, j^jsttSjaSi ^* #jww 4 rttfci,ato, docriosfcj, djaSafcsajS '3* dosJ&S doofcrto&od 
djsdj 3toowos$)de ?' a^oarido. doasixidpdrte asija oqird^ 
aoc»©«*>. d^ofcsao doafc> ac^rao. wrf ei ^tjJjw^rtVs^ 
ewra^djdo, <aodja de^oarfdo. troiosJoar^d sJofosS 
rood^atoua 4d«d 4 ^etfotosa^, ^etiorto^di dsaa^de^, og«sl 
rio^isartosajil asanadd d^akoaod^ dort d^djaeK a rttf J^ak, 
djatSxiod oJjaeft, doKoolia«r\ ssaoftoded&dossari a5ja«ArtVoofc! 
■aodo w&e&xiodjdo tfooio? * &$jijs voaid o^&aedss 
ddd<9 &>erf uoad- 

dj^crfosaod^, dort d^djaetfyDak, djstsrtod oloen 
srao&odedac^d <^d£). w ssaoftodedart d^jaeaj&ato, djadrtad 
olaenrttfood ? d^sastj wr{ djadiJjaouod 9 rotfdaaSufod d&j, 
«rt £><$, 9 awaOfcO es xloa«ds*S5ad, <^a sfy^oaodsj,* dodoarad 
d^atosaodO, a<ta> wrad doqja^ doadod oaotodedart 
d&arf &ed «5e>dodd ed?i «oad s dedsad aaoaatoreart 
vood^zodod r 

'roxdcodedart <aodja dA&oaidd dja?«rfd rioaDdP 
^odooaO?^. jjaoacdorasfos* edSrtja duadde <^d xtosO 
d^?arfOod wjpd^oartoafd aodc^ dctfisartdo wdsio ^dj^ 
©dooif, edOod djaewsidod xioSDd osprioafd a^de^o. ejjwass 
riosD ozpridesadd d^od^dee^. wo&naod^ ad^dodeJod 
daed sao&oded&rt d*i£>$tod &ed wo&artd ? * d^rt doasad 
&ert- dAderfjae °?d. «ddv© deda!rt<Prt d*i£>dc>d)dOod 
djaessrfaod ?So£> o^xiaaJd d^dgo wasad AirtOnajl dosaD 
en3oi3ariod)dfi^, <aou a<dado£>d. dosiod^ort dAnaaart ricaod^ 
tjssad ArtadjJ £4, vudortoald. d-j> $ &&cs$, gdo, «o^, d^atf 
di&diSScrfo ozpad, stoed gaiorttf oad ws%rtvartoa£d. ^dsfy 
jpad^ro^dojo «<doadr?d £,od fccrt detfoa^d- 

dja?K53et33 J .D5pD3a3«' to^s* aortdodjaresdaiSs g,dos I 
afoaa,ss«5s©ed?j dSjoro s o tpatfooadjae uo^otos II 

198 bfi oie *se^K! =5d easado sdsi-S 3>£>e d-jaessacsasaddsSF^ l 

dd3 djaed^oSoe qas&asj* s^rsasF cpa^o^cdoesa) d II 

'mtiuzT\, wsad *^d ecS^ tfodoSd, *jrfad Q d £0?dd 
sasaa djaedrt<£?^ Sjodo^d. djaedds^ jfoli^saSd sSoe«5 
ips^ort«?^e ^odo^d, iaodja ed? wo&odred jjod destaSd. 
ded^rttfo isso^ do^aodeJ? tooadad ed^oior djadssad 
o3ja?rt&a Q <do woaod 3* aadoatydo «g,*jacddsi$, 
Sddo&ra^wojdo. djad;gd <ado, dd^ e^desa^ddja «roodo 
jfoaiddzo^do »£d?o& t^adgd©, &ert de«?d- 

^■|j333733dOjO^,d d?532S30 darted 538 I 

ci ^o diccsatfoa^essao a^cdaara rtof&ja?;^?? 1! 

&>er1 ded3rt«?rt cdcsaortja ^op d*i£>S &«d dcddedssad 
aaoaoftraatf wods^todod ? «3S3 o3>raert^a Q <^d ded^ri^o^e^ 
iio^oai aofteadodo, esSc^ssadodo, wiSo^ssadodo, 
dosao&iaeft d^ssar^d iiddo rao ^d?fy doef/i ^--sea 
i&diirod. z-do., cadoadsad TJdoa&cio sao. road ddfrttf 
sao e^ £>«do &addo id^droa wtf£ 3ofcdo woad c do. 
"oasiodod,, stert ^rt«5e «3«#1 S«do. djadd sratfdsaa ^dad 
osj, tdSrt TSeddo. doood ssatfdsadod aootodrfj^ ri&sSoad 
^rad 3^ * djar(?5oJo<£ <dod«^ d^ssa^a^ «toj$*i rfsi^ 
a^siarttJrta. djaetfdQ, ^d^ xidodroadssdo ^oasiddrka 
oftadja A%e^" aoddo. &,?oad3 ste^ sadodeskasS S^ri^oAdod 
$3, ^oft sao^ ddtforttf a&aotood dooacdo djart?3c&><$, 
doiSdaiaoftad d^ dja?« s «3eao e deoiodow sao^ ad*3 
Gss^dS^ oiod^ssaA, dwacdoo wafc&dod^oS aoaaj\o3o 
rioodo wt$k '^rfq, ?3a*o' <aodo de«9*) tftfaSoAd. ^sJj^do^ 
^sjadsad cao. 'SSrt gojaijgootooddj), «WK>ua*>, ^^darfoo 
tfdodrdo ^,dodd£),a3o oftadja ^o,' aoda a8e«l»*^*, <a«£ri 

art tfg, ^Js«s t OSi 199 SotiOsfo-addo. ddodocdo rtotood e o<dodoj3>Sr 
doasadoddedd odsadrod, doaoaolraeArtsto «d djsssarxiti 
tfjaeKSfc^afosfy doc&riod ste atoOAd ? fo>?5rt «s(do 
s^oaadrfde^ rtj«d«<&rt>oarf ei333ado.|d o sao^s! ioseoodo 
«d£ Aatoaf&dsfyoak 3eA '*»£>, ?ratfo, ^eJj^oadjg, aSaj^ 
sroraasd' asS^ s^otood aoJsdBo djaddo ■£* £}ddo 

"«rt eodd «*rteJ ('arte?' oozj z-odo srooaoafddjj «roouo) 

djaSriod aSowArttfo, &,? SoOatoste, aSjadio, <^ atorodcijs 
wot3 ? Zoodo ^radja aoowae^doi «si, seddessdd aJjaert&a 
^oddart d5Jga3 s «rtd djBdtfodjd ? od^ J>edjron 
rotfdssdue^ ds^oAraddja £>Cp ? £iotOA)C>". ^do gedo 
§,edo<do «i3o3f 6 aa^oftrd d,2pad ^stoWDaoio© roaoaasdo 
|,edOido dd^ort^^ &ert *jaocaaao^d- 

'edsj, tfd^tfo dcoRAssgj^d gjai^dj' 

dj353arrtdo tfodo^ d^doddQ '■^Ortjo <^dd <^od 
olraertaa oiood ^edo djtfo&sacdQ, e^a^dd;?, cDeoaKaoroA 
tfwsriodod doftotidrod 3(4 d&dj&j, grfrt djaert d»2*, 
?rodrfa32riodo^ ^oadjj, &cd srooUodcsaddo^ So&o^fc&jao&djJ 
^dd«5, «^jdordea<^,. «d o Ood dooo doasiddoi ded 
dedjaafdoaad aaoaotora&rt dAdj^rfrttf t»qJ woii^udod 7 

'«rtd d^^jaca^a^ djattriod 
a&iaeArt «rooi3 daJqrosI/ 

<Dodo Zoodo srodCid. ^ sredd^ oJjaert^acdo uoaod 
s&rad d^jaetSjrttfcjjSa, djatSToue^ c&raeArt dSt?^ «roofcJ £>oto 
d,4,rt, 'detf 9 ' <aodo d,5oSoaA tfetftododo doood, 'art 
djadtfjaouod sratfdcradod d&j, 7 ' aodo £>dd;J d,^ ^U&rfjaodd 
'«rtd£dodo ?' <aou dajadrf d,^, «djJK)£"srartadjdo. ad o Ood 

200 fee o^c AraesfcS iteS 'olra?nrf#ood ?' £5oto sracirf ero^do. wgds 'wrtd "s^a, dj325*kd 
olocM eodd $doFo5j3enrt d^djseas.g wood 9 oiraert&a^ ^d 
tfdoroi^eft ^ gj^rasJ djusrorsidoddort £>e355^dd>£> foiU^ 
£.& da?Sd? 3odd Sood ssa^sraAdd doood sjsisScradQdosi 
d^djaess s ea&rt wiod 7 ' *>odo dooossA a^cOo&Sjs^tJdodo. 
«rt dcuado d,3,rt#> dj3rar«33f\ fcrto^d. 

- slW - 

wrt tfjac&djd dsSsolrarfcS i 
$jaeft;&ddrt c&eid e5s5dd 

djaerids^otsodcodod ssa^, &;^ ^,?d t «5oto ssoed 
djsedrWo d^absaodS, tfj3do«3)de ^ §,«dd3sde£>olrad3 
d%raeA3od S,e^ort doe>3 yv>ododo c3«5cdoo^d>ra ;»te s d ? ^od 
rtoraaoatod &,eooOr^ ^o&sdddo o&303dd>£> ^dodd 7 

§,e3d sscfioojo <ad333£>rraf\ e^, ds^ daod Q dea doid, 
;lrae&o±d do^d^e tfc^ £>od5^ 33 ^cfdja od^d^ des 
gjarfrf ^dc^ «Si3rf <aodo adodjdo oftadx to^o ^ ?j£>ol> 
doood 3^ e^-ltf d 6 d353dd<iq ( drfr^o^ d-Soioo wooart '^Ss 
d,jooo3*^ '»rt tfefoSod <at^3o'do xfdoa^, doaadog «rto^d 
^d^SsO rtj3?&<dod Tjortdoraa wodo, ssoSo cdo&ra?d, 

'a^oS^ s5ja?dja ^ dK^ltfe^do 
£>?$, dv®do^«J,aadsO rtjae&od' 

oocrart ed^j wa^dsroFt a©ert de<sdsfo3, ^eassaro&sd t»odo 

'Se^do Sjaz^odo^ok Soadjaeda ! 
^««to d:©dodo t rtjsedd^?' 

d/serteSSwrf 201 &ert- "tfdarfja d*>J$ sedaSrted rastasd «n)dd,dritfo ^d. 
esSjJsO sisto^a! 2JS& 5 * aoedddsfc. ag^i soeddotfd 
djacrtwdadjdo 7%i&&ti. eddOcrioja x^^a&tf djaertrfvad d*>dj, 
jxdaS, ad^, Kd, ftiodra doaosadssj oSssaoior. c^d dooosad 
ertoatorf doertrtrfj, doasj, OTddoS idrfi^wdodo. "?da saoed 
dvraertrttf sSasaoaosto. d;sa?SAiBi djaertrttfQ, x^tpaatfcsad cask 
isg,eqj30r<^ SftSoAtfja^derfe akac&a rocidoa! 

s^drtUOjdjoarfdo. tfusjapaa ertoakrf djaertrttfsfcj uddos! 
doadwdodo <3d o Ood ^prt xigspaatfEsad siAdj dooosad 
S30?ddj3?rirt<s*j3 eadoaO doacJsi djaertrtsto ^daj^do 

saoedde ^dfi, doarfAirfde ^dO, «a<^, djaertrtertja 
djadrcseijrf 333d radrasafidaaid ^^ssaA tfodatodad srai <Sj^ 
3«fSrts?ou dojado djaedrttfja <a<^>, djaertrtert sadra. '533*, doaertjae 
£>3a djaed^' tfdorw, djaeste, wdokwrttfoda djaertrttfss^ 
dOv/ado&dEsaA sa^d©, &orfaX)C£dja 'djaedK'dS&dasS 
djaertrtertja djsdrasci^d ro>d sadrad^eJedctfo. suSodd 
eJoaftdrod oeScrfo© wasad assad tfedrf daaaddja dvraedas 
djaertrttfo djsdr&sa^d djra fi i)doddOrt wdoads^. a^akss^ 
djscs^ dro^d s&BabAj^dja Sd$ ?5dd<3oio^ tfodotodad dossD, 
?j,do, d^d 6 cdo dooosadodoodoja, djaertd riosaddsi^ 
«55od.as)OdjdOodtua sJpdrwS^d srod tftfdoaSjartoafd Joad 
d.wossaAdd djaerf tfdor&snaftdo smoked deeartoaSd. 
aWaJ^o&ood £>?j.ja doraadossartoaddo «wdcdoK djaerfrtsrf 
asfta^otood uakda^r? rtora tfodowdoafd. sg,ato^£dja 
desartaafd. eoaka £>c^ dajada add djaertrtertja ssjadrw^d 
33ad radra. j<3gq»«3tf duaertrfvad d&dj aedairttfja ^d^ 

aojada^. 

ded3?rte s*o?ddja aa^rf, eddja sjadsaoiar daadaasad. 
^dj&ja ddaacxdad^ tf-jaaoaj-l do^esJ <DK<dod djSad 'doa^o 

202 fee 8« Anttfri =JcJ dad^o ddorao &33ao±>', 'dso&s^ &H& »rfjd«^ tfjsdadjdo 
tiooSzzS oocSo sa«5 assort aSe«S, 'd33Si s o dzsarfjse ddotso 
assacrfo' dsa&sS}, aug, d33«S 4 c3ad asj&e tfjadoa^ed £>odo 
edood ^e<?*)$j3odo dd^pfort ds>ad ^ s&dresJ^Qpfo© 
eod sradrttfS^ doaaduaooda." 

'doeGrf w^aJ^j w^ci- dpakreodQo&a fee^s^K^. 
odd djMrtdsfyowodaskd ss3^ <aj^ ^ed^o e dj<yaJore»d$, 
^dzoe^de ? edj wrodaod wo^sSosSsSjrt^o. eassdaod s|,ddo s 
agjsoa djsert^j Bsdfassartoddjrtsfci. edj . dojado 
;$dod,d33f8d£>.d Q d wdjaertg £>ddo djdawsd^ wodd dojsdd^ 
toodjse ad&rac eo£ d,d33c$d£ da^ sSjaoadd dja«rt 
wo&srtodjdo. 

'dj^ert^ dv©?dd.ddo s o rfjsed?rad;> s dodjseri33' 

&£%pj$ ssa^u 4 oo; k sa^ci'S * ssassarts? ^. wdj 
.aaSdoSdrirf toodo djaertdsS^ouodssdod ^odddjs ^ wd o e>od 
erf aaroo&raart a=s»dj doooarad ated djaertdja <-*odod do?e3 
^eaod^ "wJ as^djdo sloafco,. d,oo±)5aod<0 djaeridoo^sssA 
ddoo5j5d<3 ^jatortwf, sSOofcoddsk ^odi n djserirttfs^ »* 
atodo&a^ara/S ? sradaodds 9 ddsaoo&d Tfort daaadoSod 9 
ds&oJjsc&S tfviaerwfoddsk ddaaoo&dci}, woioAcdraS? 
W3>doc33d dAo&s^, ladodjdOodde ddo £>a*jddtfo dosso&g 
^ Oe-Soiood dda iiR^d ddsssoo&Q dScrio^dsiodS sacaotora 7 

Sosrsdd a!do fc dSrt^ 23430, LStood rtjse&o&djsda ^ 
dswSOode? ^o 

d^jsesd^orfcrarfeao? ddoo&es* d,?<do*>e£od33o II 

- dofc$«5>£>«crio 

saoaofcrasfc ddoc&sdsS aSjadato e^djadS dSoTfodjao. 
e?ld<£, ddaofc TO^dj^^ 1 ?, £&& ®£ti<Qp^ ddooiadti d&oriodsJ a&jadak addjad;3 ec^. edd-ja edort w&drd&eab 
wrfod. 

siTjo^s ddaaSjadeS d^oriorortoja ddoo&^dod a^j, 
A edjadaodde daatfoaraS. x£ ddo«)oroa>. 

ddoo&a ddorao aSro^djao&a dssro^ss I 

^ddocsOTddja ddoo&c^eg do dOAd ? 

'^dj3?d?>afoo ^etfo&dsfo sJjae- 
saSidsio e^dsl dorfaSJSatod &/aoU03>' II 

-dotfjpad^stod. 

aJjJ, tfoae^n «aJ aof^fcj, uo&Ad o d, 'dcdatertospdoaa o^ 
^oa^dsi rtofsdvoaJjoSortTOO stog^oisSSo oaratfoOdosssrt ^od 
rtoraaort £?£afo>ofc! ? wodd £>sSataartuo 3oE3^ vuofcS ? wddjs 
^a^edpatodood ddoato;^ A^tfOAid <^od tfdcicroxrartdssad 

j|e3>$ea>o oow aa«3o dsjddo ddrrttf too ofossdoaa 

aessesrdjaert wouaotoafoi. «cid dossadea/i araoddddji 
tfdotoak otyxto eaurar djaert^ edsi koda sroddj! 
eadrasraAak. <ao^ dedirtertra adddd wdoAaksfy ^ccfoyS-jadod 
Sisj, toX% d,3d«ss)ft djiatortd^o&a d,ato» wskcdrossrWc&i, 
atert ta>dd?Sodo er\ dedaWsfc}, aus-oOAid. wddo t^ddo 
edd SjaedQod aejJo toorfoodo <aodo saddsk?, iSjai^do. &ert 
dedaSrtV© ydoad droa wr^rf?^ rod d^jsoSc^. eid 0od 
akdjOaafcao&sfy erooc&rt eaJ wzserar djaert^ d^yraA uortooOd. 
3aoaabE3ci7tia ^ara^d ocdodaaa ded&ir <&d,d iJjaod rod, 
"?ae yssa^dd^e 'd-^dS raijdrod tfjaodcdd wacdo &ddd 
3ddo doo&rto'd £>Ov5<aoeod zd^raewd 3» <oddo 5adrar(«?od 

204 £ t o^ c *o«$i ;&$ ezserar daerf woadudodo. wdOod oaksaod© «a* SAj&od, 
aska 3^d ^dj-SsSj^ecs) aozo tfotSjacci^Sj^ erwfd <^d- 

eQs! wssad tfedcJotood a^a^Ojdaaft «rj,daaod s , edOod 
tfjsetsrdsoert «footsartoalp\ ef^ aodd Kddd<£dod snadean, 
d,si, ^ezSjaeaparfrt^od tfja&d &atjj?jd«5, gsrfjaezpartde e?\. ado 
snadtf, do«3, 2jg,K^ aodo dooosaft socio ad. 33adsaf\o5ood«3? 
wasad zivicS. ^ yfy doodssadd wzSerardjaert &ert e&crar 
djsertd<S^ iodoSjadod «3a3 di^ Sgirt^ojo dooado djaedrttfo 
dj^oSo saodO, qe^adodjdood sracaaSoraarf «23<?rar&ja?rt 

«A)0i33rtO0 Ste.&O. 

efydedrfoi «ts?rar djaertaod saoaofceaefo toorioodoja 
^c^. ddooiradrf djaeA&d. ytjerar djaert^ sadrassad ssaddcij^ 
{3aoa<do«>sJ<^ de^odc^o. caoftraod sa?Je Badrad?^ 
«rua&>*kdjdo ste s ? ddooJjadtS djaeftriadjdood u#oo-|a o e>dod 
do?«5 dsraeriradf&srad sraddja 'sdOe^dooacflosk ^ddja edo 
^3*8 djaerteadrad^ sro^ &S, tfsdrt^^, sJjddOj eroot&dsaa e 
dojsotf dja«rtsad«>e3ar{o;3d. srosaaritf? ^«^d d,ocjosaod<$, 
ssarl sjaddj djaertd5io^ot3odoadodo5o . 

Soert aedjaericrfoad d.a eo&odrdd dead ;too xidora 
do^sJaftdasajS. ssasfdj^S, &3^ dj^-S, 3d d,^So3oddo ^dossaA 
i*t}pr\o$ "ssJja^do dd^rtotosaOrttfa. * do*©dor\oaSexia ssasaa 
dojsdo djaedrttf Trado^ d,^3aftddo ddOy rtaesdo^do. 
sraoaojoraji© dja?r(dja?d rosS &2> ^ed^aodd &3a,tf.3>s3ad «3a3aa 
dyO?drtfc^. tsddj3 wd?S ^djaddja^sad esasaart^i ?Jc5a 
7o3doa s d^pioCo3o« ^dodjdood i?a3>a?3ado f d^o&drfo «af. 
«5d o Ood rttfo rtorasa. W3& doda ddoo&wa &«rto3oe ag,^ 
ssasaa dsfdCdd&sfvaA ^djadd-ja^ ssasaa p3^o?rado £ 
d^o&dvandodjdood ttv rtoraaaoJo? a^drto. erosd t^ssa^a 
titsitritiQ o&adja &>?rt rtoK>caart9«k eddejdja dvaertdaed 
ssMtea^d^ «fo^dd. «d o Ood ddoBsaoao&eadod rto&aartsrf 
arfo&ood ? aS^-Spa^ doasaiyl^ 

daerteSSKEi 205 - a.*. - 

ds5o fe de£>okds$<%,<jso03$,do 
ds&okdsirt da Bari&o i 

tosfcadc* o&s< warida n 

ddradeaofcdsfy «OoA*ii!srooado^cio drfocdo ad?i5>rt di 
£>odo 3«?o3oO adjacgtoad a?oford) d<D*>dd «g,oo&dO 
ikstoaddo &t KRrtdci 7 

w,dji skado ddrrttf too d^aSod^ d^olndeS daoriad 
dort asxiodi s^cdootf, tpsak^pfosartd ? £>odd ^ 

fcoarf sfcao&Q ^ rtora^art .ar£ato>od ? <dou dwASod 
sraraoiora ddoolradsS djseftriodjdo grfrraA aej, tfedo ddorraA 
•Dock sJjstlroA deedosaAd. add ^O ad* adodroA 
dsftadeacdod^ a^&poadodjda ddoato «dx»c>?1 d£ aoad. 
<^do rtOaJoe ? aeafcr dOAdd d.tfo&d^ tfodcoddo a$ asxido 
aozo a^estej^ ask ^j*, 7 

da 3Sw o d do?d «g»a,qJrt tfa$, ^Ufc Lddetfo. 
ddcadeaaSodji^ w^Sjaoados^do ddooto ad?fort daofoc ? ao. 
^d?<ta>f $3te a^sg, £>a?todado. add <& droaa adrra^ 
<^4 aej,. ddocrto adsiart ado Sedo da aodd Jerf, 0««J 
«Doddf. 

Sedo fiedatododooci aeojordosJ ^c^dodoaRBOBdab. ^d 
fej^djcrodd d,tfcdod<£ do^o a* artc>d)a<£ aou a^ed 
crtootfd. 

tfedo £ed. ^drtceion djO&raetSoSa^ ddoafc rfajunps^pan 
3* aOortrf, asfydjcradd as j^ ? uaoadjMSrWsfy #0* eataks^ 
daoridcroAak,. add ariosE^a* rt^eixdod^ dassjdo xraad 
doad<£ ^aoSja^d^afcja i-od^odo djaddod «jd^ ddooSo fee^tea, d^oX)C33 a ^. &erf tadodjadaoadod ddoafcsi^ 
sracsaofcra w&^jaoadosajl 'ddo^ de&otodsj^jsioas&'dodo 
i>ododd3d<$, ^rfd d^S <*d. wdodjadaod ddo afe^stj, d&ofcdd 
^Srl sioajastodd afiaJ^ sfd^ rtoa^crto©, sfetyte^ ddoftoja 
esSotoosioda sraraafora edSq, uaSofcdudodo. edjDodeJ 
riiae&o&dO 3=3^0^ dooa do^vaddo. daaado Tra&dd 
tlodouo d^afcdCafcja j-dj^dc^ dak, dooa rtodo dos^o, 
a-^tfo drao^dorto ' 

doeOsj «&ed*^ void - ddo^de&o&d wodd ddsade&aio 
wa&djadrttfsfy e^Sjaoadodjdo &rad ddooio wdJtort Sedo 
Oed sS^Szi sSd^ ^os335So^d«33rte3ocij3 00 . dd^ do^varteSodja 
««£• cSsSojie «d^ udodjadrttf <£), ddo^ «3oc333;>dd*3ar1<£> <aodo, 
edsrte aSai^ do^varfO <aod;> a3odd asask ddcxdo edrf. ddo 
3>c$^ do3o*kdjd5 ij o3' ea^^saft sa<3 edtfsfcj, d&osksajS. arask 
djsrsarsiod. dofy^sfy ^.zs^ d3aaj,aod x^sizoek dri^s 
rtjae&oftdSoftja adaaado ssa&d doad© afcua ^wa, dsaa^aodeJ 
do^sfcj, do^Ad^ dsjedoioodo wai dsa,?dofoados$)d ^c^. 
ddaade&ofodc^Oonx&raoadodjde ddsaddoraarl d3 ded *Soda> 
§,edo3oouia<^ 

ssanadd dd3a«3aoao3oK>d oaodaSjd©, sjsSo TJjari&d ' 
saoao&rs ddooio «d?S aoereoask 9 £?do aOorirf a>od 
do^^okja ^d, zJjaedd ^oaedoojod^ojoja ^d. ^ es^cd&Kj, 
eroafd- ddaade&o&dsfcj, wd^jaoadjd ddaoda wdssart d>3 
eodd d-5£,«d. *iodja?rt doadssad «^ s 03>d rfada*§,«J <"<iQad o dja 
«<£>ort5S dooeo<ftta>ds3ad *3ad 6 JbdaJJedota) ^^rf^do^o,. 
wdOodeJe djssr riaaooskdd ddaade&rt. ^dd© tsdjdordeJie^. 
dootfprtja 2oerto3o. 

'daJ 4 oa{ erodofced^as* deaKiaeqadsb^o' 

Siciygp ad^dao^. «©ortci saod^ ^d do;^ 
j-odortjaacrart siodjaert riosDd e^d^sartoaSd. dert £>odo 

dsJi 4 deaccb 207 .aoedortert ^rt^ &ood, wdortert zttiTgp ?J£g£r{«?odd 
dS&edoft esfoddodjs £dotf3o7l deed dooiorte Soertod s5oed 

edootfoad dedirtsUs £>eaJord TJasxdo&od £edo tfotfa, 
draio c5j3«43, ^rrteodoja do^tfs^, driatotoododo doasaepad^ 
aoe«?d- 

OTtsacSjasijjj iga ^SHars* stod^r?!?! dodqro II 

daoeaao&tfsad feqj,sy&ri ^do ttstejjd? 

^M^art £>eatoraod«3e dofyfc tsaadjS « doty? j^ 
esSOiioaJde 'sdoA^ dJtfojgs ?raow 3jck 4 s$a, dooosad $3^3 
dotyfc doag,£»rttfodo dj*)d Q oaddj3 $8^art aSjaeCxdd Lido 
dourod^detfo. xbozj o^rfak*^ iorodsartod rioddrdc^ 
djw&aredaart rfdMfcfc, uooadoaod adorfd ^oBd. s^do.do^ 
askssafta^rt siotodaod «da|S3an i«^ doda dsc&oodid? 
zrarod^uo, ed^ «d $<doQofc dtfdo odtf risaaSoaodde 
atoudd^ tooboO* aascrio riosroafcd. edd §,e$d saoacriorasS 
t^odo tfjadOaod 33a,dodraO*), sacaoSorarfogoSo? wdoddo 
xssdodjF wxiasaido akadirWd$, &»eod. ^odo tfjsd«Drfe <^do 
tf^doadd djdoste*. ixj^ddj^ atooa&aod &«dor £>dOj 
edjMdcanddo ? <*od wdjsed 1 aeofcr^ do«J ao^do 
^do3d d ^ocfciKodfi d^deeanSo,. aSodd ^tfcriosaodO 
ddo^eaokdsJ^&aoas&do d«&£fcdrtart j-fydo ds&ed <aodo 

i^xad (d^tfood drar5J)d<$, sroaoaestfo asaanad- ti& 
d,tf<dorood<k saoaa&raart 3a<3 dssaddrartvadVo. 
djBozoraroodd sasJ «cfcto. dooddjadoisfog jt&joja sa?3 
stosdtfo. dooaDdou dod,do?S tfjaurto aeodsk. "* nscriooS 
dsaatoadsb. *ja?n«3<doo;S saadv^ ag,«><3a<do$;Jodo xteo 

208 bfi ©&c iian^j ajci a «4ro8dijtfa. ttossaddd atodoto drtsiSq, daoa& €n)rf*idtf:>. ^d/ 
ec^ &§ Jodo fc doiirofoartod^o, todo^jaiiocfoartodtfo, ^jSj^do^ 
^edc&oirorfod^o, iadi^Jo^ *>ddo djsdrteod srisaod© 
d-Scrfos^dv'o. d,^o& ?Sdood,d ^drttf doed ieood «odd<do 
doed &,edjadortr<dodj3d;3 tfoate> s data)dodsk, sraroo&ra 

fcert dgodaor£>y,d^ skado ddrritfdj, aedrasad 
daaoad^criod^ o&adja <^odod areoidQ 

ddoo&^OoA&djdja £>ecrior dOsSOo d£>*jc£i3. d,tf<dodQ 
tfodoaddo atari K&xido ? £>€ s&ttjjVsrfcDe^ ? <^d4t *)tf ^ 
jpadvlato^ ssaaoassdo ^sj, sSefloajS- 

y^sa^ stedafos-osfo djad^ ddc^ofoa oo3oe I 
d3o;<» a 0ort33ortjaes<Ej dud^djdc d,dos I 

edja«d©e<dor*i 4 ddsatora, aeo&ro j^dcipa I 
do&raedoas tfod^aoas* oab«s& tfo.dcJetfSs ll 

2d 9 

<^Q '^asa^stedcriorosfo' oodd yd^doaSd rfjsdo 
ddrsjp-sr d.Voiorood^, dUd^sJoSoSdoOcSdja, 

<dow cradddjrarsddSdojJ d/fotod &a«3a& ^o&SeScdo jpart 
j^eaosjadodood «rt diid^aksi&o,. naaaatsdja ^ssadd^ 
So«rt deecrad- 

ydji skado ddr d,tf atodaaa ^rfd s ^ou^^odd wto o I 
sJodo^J djaedodo wdd SoaaJoC 3d;> & dorfrdcyl 

iS^OS ll 

d^tdod z-odo epari t^too. dertodd ca^ato gja<J<do tpart, 
^oliaredak^og &>oa3 2-odvOdd sasSo dodoarf^ uSedoid. 
«rt dsadod j^SJaJ^rtert dodoasid -Sasadrttf^* *o$%d<£ 

dd5 4 deaato 209 yutipxiog/d. d,tfo2o5ae> ^,eaoOrt oa^,. «<rfd &as5 sparfdi), ^ 
daadosarf. art sJctfostoo. «dd*<a asA, ^Qe tfatorfdodo 
d s d5>ad. 

Soddo y,3o^rt *>ou^MfcsftJ ddrde w<doo;£od*© add 
&&c5ak s-odo 03^, &,e«o dttdg, tfatoSdsaa vosd dc^ddodd 
ddr ^^ doadodsSoda Soetfodjdooik. edd, 

©odd afakdoarsOci 'dd' <aozo clrado sissirci wako*^ 
saodde aedrsadodo dtfoiosaododo adodd^dO 
d?«s i dodjdOod 3? sad aoaqsadd^detfo oojoxIj rfdocrioo ^doyrcoa^oostfac^o &oocn>8 I 

(Dock tsaakdsar;^ drad tf^d^ofoja desd. 

«03ka tj.djftasJd aous^odd ddrrtedO; aedesao 
ddooliadrf aeaoafd©, dakrf dsaaddjs &,edorf do^vafte^rfodd 
«rt aeakr dosSo&af^ <aod? detfsfctfo. «rf wrtadodjdsfy 
^saod© wrtodjdodo enjaaotfodjdo d^ae^. wdjSod fee^d 
rooto djCiOjS^, dooossaddds^ ^i^doagaod do^&dcJ^detfo. 
4*j, aaodQafcua djae^S e»dra 4 dAoi3ad ddoolradsJ £es& 
d^dado&jCdo^ dda*d Q dja sacaatora afcj, aSj&fy^ 
sJstodMr^sSsSj, sSo^d. djfsoSo *odd<0 t,s5o fc |,e^a^ epadart 
de«?d5fo;£- 

z-Odo saa^ dosSnaft zoodd tfodd daaakrteadod I 
oorf sroddOd^ saz? idoaaod doa darts ddd li 

^dsfy Scsoart zpada ?!jac3>a 3daa£dvadtfoda saaoaad 

ae3r;J <sd. «dpod das^sfy da^tfoa dort aecrfad ede^ ^o. 

^ s-oda w&ed udtadada- 
210 &e «*£ &a«?«i aw dodo oSjaeadorsot^d^ &&£? rtdro tfgado s do I 
«sd &d xS^jsards sasSo <&e<dordoa3a?| ) K3 s ' ! 

cDodo dooosaA joacaoiorarfo tidoaSoQ, rtzpargaS daadosaji 
.aodsi^d A«S dosSoxi^s dooosads^ desfcsSjdo sSosJe 7 ^d^ 7Jd?j 
zpad^oioiS, void woarf- 

d,wod tfdaar cJjSSerf ^oJjMaoaJA&ae rtras I 
d.eo&eesKSoSos* s^pdsarsajjpdps&dodo II 
ddera &tfsa ^ i *) ( j3 s ' dcsa3,o33a aa^rjp* I 
lio&^ezpaj&^erfjSftaisjaaij crio&j^csJjaesadoaeicas II 
?o &d djsolo? a&s&eator djsessao I 
jgtSeddaaoftao s^&o at^Sco .. II 

WE^foBri. ^sa^dT^rf dojaods^ssad ^d^saoo^ sJjs^^ri^rt 
uasiod djadd£ dOfs.&o;!jod aS* sLSs ^o. aoO saoio ^tfrf 
d,de!>*) « steaks erodv^edrtJS'S'SjosajJ &ert dspsood ^oozaci 
^ja^^rtV^ doctfo aeaSordodo sjjrorart^^ d^dasad 
doadoaftd. dosd^o ed3 ^djaddc^ wdtfssad £ieoiord^,c^ 
<aodo ado^dd?^ detfoSd. <^d^ csstosadsan Ae^ dosto?^ 
dooosadodsio^ «d^detfo. 

- 8.2. - 
A&S, SeSrei sarozgr dd3a,& 

t3e*0» eELO&d 3«E±><sO I 

D 

os^cSozlraedd *toao£>£ 11 

"t»odo tfd t^odo sands' SEsroisnaotoSodd edsSo^ *>«^ 
$d z-djdetfi" <u>ow s^cdo iooad £>owod?S^ djadfirt -wdo&ra^. 
&*odd ^c^djSja^. d^cdosaod^ csaodjB&otaaft dwdg,d<$>, 
gates d^oddrfja siodrtjaetfoodQ, ak&aedaSo doao£>, 

ass, arirei 211 dooftdd?!© tfed «o wssdo d,tfaSoraod<5, 33*10$) aedatf 
dooosac aidrdjMd^ ftooSddsfo .aodo sa?3adf arireatoaftd. 
dd;?a.<5j ede&addefc. «3d0cd adcdo sSodriraetfoodi) dXj&aod 
etfodjdo Ete s £>e^ 3s djdoecdode^ .39dd ado sSdoj&j, tfo&es';). 

'cDS^, Ss^r?^s salads'* dd3a,<&' £>o20 c3a s <do denaos" 
£oed3ao73a saxirWdddQatoja a5 st& eroaaa^sissiAd- 
'atoddooftsfdodrds' <aou £>a«3a$ s dO 'oftd'dodd sidrfoJo 9 
«aOr <do 7 <aow sSoded wodd araarcrtotfssartw^ o&ad eods&j 
e<D dsdoJado. add 3* ctfod iuA ded 3d z-odo add?* 
Airtoed - d?io3530d<£> <ao jfaLrtsto ^rarto-B ddja cdod *W. 
dcag, 3"s5 adasa, ^ifioioo^dodoi earaosjS ^odo. 3s e^raaod 
atoddodd E3a£r £>odo agrfcarjpart detfwdodo. <^do do^sa 
rf.odd^ ssa^oaado Sja^s, vunaddsi. ssaaoassdo 
rfodrd£~a?&3<do<3 gjsdod s^odo uooadd^ &end- dod 
tfaotooo w3d^«33d &sdO, z3*io sad tftfoftod sStfoo, s^d 
dossad dsadod acdo ■& iae^ radsirftfja afda^ ddo fc 
eao&rdouddesadd aato oi^crt. ^SdO tfodtfr djaoaddeio 
<aotoodo atffj dSc£dj3 ^^dcid ararcdo. dd;?a,& ed<J^d J de&> 
dtf^ooOjOJosJ) 2-odo tiadTOdddoddoed edo adafc tfodtfr 
djaoaddetSo. "sdood aj^dudodjd^oaf djsdd adafc 
■^s^djdo ^4«33rtodjdOod d,dod e«j^S rf^aS, ro^dd^ 
<aou d^dd ssad sa.oioadodd rfo. 

d,tfoj05aod<§d o iatodjj atodjaedofc doao^d o Sdodjs tfrt 
.as^djdo rioa^. asarts^djdo dosa asidrtdrfodo, 

s^*fl> 4 « tf d^dasfoea oft <sd saSed dd s s' 

ciodo dooosad do,3rftfo ?3ado.Bd. 

SiaoaoioraS ftoeiidd^ to£<doo $dj^o&art rtdoddo edSd^, 
dou3 sraaatfdddrtja djacn a aowdji}, todo&aodo koSdoftd. 
adocroocrfoQ rtjacdaoart ddrsd<0 ^a^StSj, tfodo a soeudd^ 
edS idatoc^cJo ^o&d. ado ?io<doarte So«s»o. « OToacrfora 

212 »,« ot? *««?sJ =teJ 4t ^s^ de dotoo .asfydjda jj^ssio&Mk. ^od «detf r^ssgjO^risod 

afce$, ^a^rtjaSftaad. 

rtjsorfjazjj &g,d;sa^<3 s,oao3sftd aw>deCi SoSssri 
tooadoa* ^«?cra?1 dd. &?r1e ^edo "souSe ded ded tfefrWfi 
d?d tied saorWcD ded dedotondraddeS ? eodd 
d^o&raod^ dt3sJS,d dae«5 saoiron doonddofc 
eSodrtjaetfowdG «3d id? dedsa stoedcse tfdrstesraddsfc 
d53?Sd doedd^), a«5S«Ja^2rodde* ? " £>cddja '|,c^s^Jjs^«3' 
ea^-Seafc, ^Soi, <aodo woafd. edssi^ aofoo|,;fod da, 
d?djaoae^. aSodd &od desdod d,$atosa«d<3, ^dr^io^sroA 
^ea&ddcfo tsd. 'c&rasraSds' erodsrajfc' <dou Aess dj^e?;^ 
sa^criord© §,edocro&ra<doFdo aSesfcsrad- d^o&ess^d 
sas&raessP ! (D&draaa^tS fcosa^sSd aa^d^eD 3o<s>i ri^sfoi 

2o?r1 jidjarcdwsd drtdoojiS dj3?sj3dja?dra dssadd 
$<^rf Sojadd dodd CTK>do3 &>oadoA toodo aojsdddS^e to£> 
irtdo&atf^doi, d,.3sraaato ojco$/1tf<£ d 8 d£-saA, >SdoA «3d3<3,e 
a?e^r1j3«?^o^d wdd £>ed ^spadde^e £>£, &©eO*kid- 

<593<Sj drtddjajjsio djpa Ojjsc dasioie sids I 
do dsssedjdos ioa&d, c33dodj@,edddjaeddo8 II 

3|i ) 3a e S ) c^ J rto^j«ie^ ) d J ec?ar«So3^ J doSo<53d>S II -afooSdoOsa 

sidr djaedtf^ XiOoSddsSodo erosE?^ do^add «do 
Sododd. Soaaddrf^ tf^do djae^sioaD aedodd. 

- a.e - 

oio arid ekoft d4.*»&©oddrt 
jyodo rfjseridozi^dj i 

&0 SidOSi <kl5c3dj II 
£>ej, tsrtt KtooA 213 d,tfO30 530d<£. ^dOltf, d,dodd?$,e ^° oA wdftAtfjaod b,z 
dorl djaertdoeSsirftf &ed eroouartodjdo erfojpa&ai. atfodd 
3>»cad s^djdcJQ, 3?<s>. esJdi aSetfosad. wzs?3r dojaotfoancdoe 
udododdj &<£ djaertritfo. e&SeSr 6-oaoadjS tSsSop^ 
djaeridcs£3dj3 ^c^oartoa^d. 

wcdoodred ao«toa»d- 

«af,o&>o ddsaaessao dakd£"dods1edo&?3s*' II 

KttzSQpzzS edBa^d^ <addo£ as^aodoja, 6-odo eoa* 
scasiaodoja atooaM» ero<?d sae^i z-odosJdsS^ na«? siodOrtdoda 
addetfo §,eaoO <^od stead acrfodadS^ s3a£#odjda tfodo 
udodjao. 33,^03*0 saod^, Sdo;^ djdodd?^ skortosajj. 
edoood wd&dab, wdasq, was <aodo tfdad- 

'sidro 33 «3«A 3idaa?edai2Lo' -6J.aooadfa.tf 

djssar ddsaradQ ds?do zo^-sdod tyssa^ddsfy woortdode 
dj^ojo saodddrt BaaJooasajj- 

'X S38J* cdoa doa ^dodozpdoo^e tfaec&jae3,o tfod s <*a' -todoadr^tf. 2ood djadoji ^zs* wdoSortssartd ^odd afcaJa^ tfoododjda I 

<£odooaft?s3 daaSJd &,e isi 

°?oda doosS* aTerto-Sdr II -a>a>prod ei' &>ert ewoddja d^wSjatf^asajj. edft&tfja^sa/S. 

zsadoaQ, Setf^ dood, rido, addo <Dodo sao^ ad. <ado, 
erooddja detf si^djda setf^ erj, ssasad Artaoart edo .La^ £>sad 
eruouodjadosSd. j&o, ewoddja edftA&a^d en, doooai\. edo 

214 §,< oie A/aoftS s&S £53530 3;^ «S?lSS33ddja Sc^^SSd yOOUOwJStaO^CS. e3353d;3ed?5 

SOo&aAdd, rtOcdoaftdo^d, sStSo tfadoofrsidd Sdodd- "«>d 
e^ rtda aastaSd. «s=3d #0 "sdjdja godjado^do^ ©asad 
so ^nsrtOvG Sodjado^ xfoo&arte <3dod vr\ adsfcafl,. ^da 
S3s^^53d wouodaadoSd. §,rasoo3a wadoafy ^do^os 1 ao&p. 
edo £>odjs ^dodjQo,. 53333a &E3d wouadaadodjSo, stfodd 
egatf es5?«Sr ^ wcj, djd s d^ «c«. odrfo detfosad- 

'djaenas Sdres& s5ood?sns' 

afy doodsaarortd <ao djaertrt^js wjotoartoSd. 

'S33,o3oef53353cis3 1 ddo3 s c3*' etSersro zsao&^e c^rsao I 
Sska^Jsoe djaertsiocpags s^osasaa? <2jetfd 6 £ II' 

'wssad djddo^aodd d^A atsersr «rooi3arto3d. s'sjja^tf 
£>o, djaertrt^js yoo&arto^d. esSe^r sSaaoarfjaaca'd «dP 
d0353d&33rto3d, djwrt^ ^s^odo dwde 'edaoaa'. «dododd 
dz^dodado, asdddS, esfydaacdjaoraA ddSssrt&dad esssd, 
edOocaaAOja ao, djaertrtVaowariadjdood wdactfa <aodd desert. 

'aii <gj?a? <£>?d 533£i^ d,#e33sa ( *j3*' 
ddede s33 { d<dJ3f ddo-S' 
'eoodaadjaerf^daaoa'aa^ a^rassT^ djAAysas* 

£>oda daaosaA e32osd?Jed?jOjo g,da asartja tsadaafytoorWsJ^ 
daskd £ ?i ed-j3ert s odoozafcdasjd tsziyijA ddtfrioSoi. dd s »dd 4 
<awad deSsSa^d, rtada <ud& <2a23addj3 drfsij&d. tsdd 

'rtodoo3ddzio^?ojoo sqajOjocfsa^zocra^ d,A' 

eaftfprte * £>«£, £>asadrt#a <ada„djds$a, dadoaatfjaddodja 
detfas^d. ae^ aridSaoda dtyilaoddrf ziQ &&Q rtada oa^> 
ataadd <3d£"&ododo, «d o Ood &,cdO «25e3£"o3ood w^oodj£i^ 
djserlrffrt ^asa/bdjQSjt,. 

'SoA 333 4 353C33d?33 s «3& dsOCrt drafts' 

£>o tsrtej sJjoA 215 '«S353cte 8 o3 ded radesrttfja dj3«rt^ vuouo' &«$%£ «33,t3eS 
tfdor, rao adakrofc, was*. alwapriedsS, fcsssad&aoadri^iS 
3?jaedod ^od d3r;5- ^drfq, d,t33drod <sodo rfdakoaftd- 
<*?do djaertrodrart varied <aodo zidiWo&go&O, 3oe<?d. «dc5 

S5333& d,$J3?d «A)eUod33a d,iO<£j3f«3ad S3332Srt^O 

©dos^a&d?^ d,d?£>*j «?\Qjo^ 33& wzSe^FCrio dcusotfde 
djsertrttfs^ woi&drododsSrttfo rfoed desd <^cj, djaertrodfarttfo 
aouodsSq, dodo&sroddo. !,e3oOrt djserfdaed 5333* &*_ 
^drt^dod:) SaodoSo? de^d ed o Ood £><% Krtd sSooAddja 

"?do wddrtja craDsojoraartjs ^dod s^arag^J - 

wodjaodo S£>odd<0 esoddooodo ieh 

<aododo rfoad sSdo doo&odcSs* ? 

2-oado, dosSDdfid sao ztoa*) woo 

dodorfddooto zseddod&ds* ? - ate^ad 

U _fl £j 

- scr - 

¥3,03! aeSOpd 3t©edodcJj3 i 
siosJdo *e$ sSjsrWdo n 

"£>«5j3?, SOdO^O-S 3oJ3C£)dod d,,3ej3ao5o, ^?3oOoio ^od 

sJOedd^ gcoj^tfrt ^eo&i^&rasfyd Sd^dS^ aeSo <a^>,od 
ejaeoxtoa detfo <adjae siogcrio do^?5, dja«rto a^ djs^rf^ 
*ay3do See esfod ddoaddo". 

dosaof^ &>oasJ «<5ctf skarf^ dstfrfcdod §,esoOcrio 
soeddsfcj, '^od dados' <aodo adrei*, ed?^ af&f^rf 
^o^s^dod 3d3 o&ss&dozjod?^ ^jsco^odo d^roart adrf 
sf^doe^ak «s^S aedo.Say?. 

216 &e «t? Jiae^ sicS Sood sio c3c skacdoQ, 'aSAdj a(,sS ad dodre djssrt 
doKwritfou ©Sod ajsa^rtv* #afcdou 3 S *3 3^ dtfprte 
zodtasddodo ezsa d^&Sod dodosizjo sidrtftf &,eaoO' 
■a^oafid. ed3 tfSpSorfj^ &oeo*j «d3 tfOeddsS^ g&i^rt 
aoaau^ja^ddOj dtjssad ^d^ iaouodo t-oda eroofcfe ? &s>edo, 
<a<3od 35jaeo?jo<&, sSetfo. cdoad »Kad033£,aod, d^ «o&ScJeoSoS 
arood doft ooiScrio^e ak&^jto aSjadio ad&rteska doadd 
^a^jse, Joert dosaO^eraaddde^d doeexo Wtfo&d dsaa 
dos^Odoasad doadod *§, cdoad^ sjjsrarsandolitt, «od &,?dO, 
d^^road d^ssaarttfo aSetfosad aou t-ode sadreaod, 3d3 
dosiO^eoartodSodo Sotooo ;33d s £dcft>e ? a^sa/J dosso^ 

^d?^ ssaaoassdo ^OjO^oSo^ &ert aSe«?o^d - 

ojosJj d&Sjse jrao^do^a^, dds&ddoesradd^ 

S 5d° da^eg, d,3>o s S sgjdoed dd?^ I 

«sar sfc&as's'sar s» $d° d^jsr^wa^rcdoagr? ^s 3 *" " 

«a «3e 3oao&£> 'djsdojsaacrio'da&d uasa.oddjstfrt 
afjadrt <o«J^J§, ss^add &,ea=0 a^oaftd. 5Jdtf«5jj>«fc$vflVrtj3 
«S asSortsroft djad«5e ^d^djjooaoto^o. ^od dojadaS Sdoft 
rfdtfdjstfrt d,d?J)SjodjdoddCcio ? Sdoft eSsSd^ a&^rf 
zJeo&uOjfoi^tJo, 3d3 twodrfo^ ae^Qod ^oco^oii ? 

^d?Jj^ ssaaoaado tf%o3ak<$, &>ert aSwa^d- 

533^3^0*0 sJdidjde^eSdjXiorteofca 
ss,rfi> rtortexjj tfoSs dj£s s3,d«S8 ? 

§.%> 3e 3oa<d;><D '«ri d^djaes^&sk djadTfod' ed,$do 
oliaertedod £ £" tfo^d &,e3=o <aoad. «i artoggdjsaAd^ ssrt^sJ 
£>e^ dodoio K3 i e3rtv ! e5'j3, e&^jaodo o6\jaertuoaodde Xzz&zS 
^C33_f3. <ao doarttf Sdod sSdsd doaofc&Q, aJjaerttooaod 

■^o^ sS^fficJiSai) 217 tfpep* djsdd? «Ocft*j&©oadod ^eafoato atoetfd?^ ScS^rf 
"tt^Sjaoda xfcdad sSd^ci efyifrod t-odo «roo*3 ? 

«3a s d3Soo'3a sina ridrsS, dafe-sSrosi?^ £>s5jae8 
eg ad trot^droaddddi^ojoiirfotsioo&a 
a^rfo^ ado «S ara,8* ^oep^aozpesrorosto^o^sfo ? 

«l« «3« stoaoio^ '£>e^ arid sfcoA'd dojaAr ofcrfq, Soared, 
^s&afpuo *jmW x>oa3 s afc<§,dod <ae^ adtfrteod ri&aton Ssasroo^ 
e5jse^rt«od Jtoad ^ae t^asa^dd^e Sds?do3? <&ortoo waoso 
sJdc&od ^edoofo « z^ddjOedd naaj, ^dtoaoodo ? "?od 
dojadosotac^ tf&^tfrt ^u^jafyjej. rfdtf&od o&as^do ? 

"Sdsk^ saaoa&sDo s^oio&xS), &ert aSe:«?c3s_d - 
Krtcsjgd, ^d«g,Odtf s tfddae£dods>» 
533dS Sjasftdo djdesfe ? 

§,edOato « aoad^ddsS}, *fe^ sJdtf&ad z-odo $«$$, 
afc>o«>jj8^,do, ats. esdd,£> wzsarsj;* ddd dooozpartdQ, $o«a( 
$di35J3i3$ ;&3g£330oiEid zJOeddjSj, a* atooza&a^ifjaddo ? 
aodd, "*d^, a.e.sJe skaafcQoSx voafd zooad - 'jwfg, arfre^s 
BMSjdFg ddasg,* aftpa* aozo «3a s akdoa? "«&. « ■srodvg.d 
«Sdi?&3dd«^ djde&stoddo •wfydjaadcJ aradrsada djaddjs 
esge aSodd &c$s^k z-z^<3. arodja^ dfde^. sjatfrssd© z3ed 
ec^. edsio ded ec^. edrf ^oetf ded ««£.' 

«d o Ood adoae, d^sroaoJo, a«J«8£ rfoaJato aSot^. 
*io3?<do<£ SdcS assort dag, ert n d, *cvad, sfe&aectoesi 
z-dftrtwe^ droSo S^tfo. ac^oxid rtjae& e <doQ 5b«s>3* rtwsiorf 
sadt^^od d,d^r»j Sea «Sod vooisodoadoad. do3 
dazorossadderfoS, doScdcsaddja rt4£ ^dtfedde? rti£ 
daatortejEidd zjooft tfjae^ dasaadd eod oaddQ ado 

218 fee vij *»«*$ rid Verted' 7 <3d o 0od dja?rto « Soirte aSjaerto" as^Spa^ 

dosao^ 

- vo - 

e33e30W 33SB c&SokdjSe I 

«$araddOQdoo& dwaodjadd &/aeo 
^,esracls»oa»ei esirod n 

4* srfdjd 2pa«3a?to«3ad sioa^&e^. 'zsaraddOodcaJo' .DOW^), 
'aarado «oo&' £>oto «oS ss^tides £>ciod. 'saraddOodjDcrio* 
£>odo srad £<£,*) Sjsoddja 'Esarado docdo dcuao djadd &©eo' 
»<& dsaaddo 9 '^esadftodsi wdsad' asrocft^o ? ssafyteo 
esjprar . 'zsaradddodako*' rod ^i^lraodd 'aarsdo eooftdo' 
£>odde3o ? ^sa^do eoofowc^do ? 'ssarado dojaodjaddsi^ 3j«0 
§,<5jad*»03oetf wdasaddcS^ eocdodo' <aodd,ra ed£"£>ej,. 

& sadrartSod "^dzoa&do ^edooa^d^o rtoaesoaonatfd 
s^oadsSdC, 'zsaraddoodocft', 'KaradouodSoaJo' .aocjaftd. &ert 
S33 4 sro s tjs5j3 tooad - 'adjae eriA/J daasa&^rtvad 
ddaasaoao&wdsi^ aarfe <aods$$,d ed^naaoJo, aes& ska, 
wa^rtert eroaiddsS^ aSetfo. tsarsdo sJdy,ao^s dcuaodjadds^ 
adreiiA) « djadaod ^eSdJiodsS wdsadssaososto oodo 
soetfodjdrf^ ?«<&> «oo3oo5o ? ^fcoasaO wd3redr{tfo<£,d;k 
dajaodja&cdcsad saoacdorajJozood;^ seadod ac«to «33tJ es 
csaaaakrasSsJqp. 3? wdsadrftfodP ss^d asio ? voafd detfo\ 

«dd "^<S roaaaado saa&rt^ wtfutod cdoo*, £>dj>, 
ioossand <aodo esSotor sartoid. 'eja;5 ssaoacdora' ^sSqd naa, 
'* edsadrftfe&dja £>5S,d £><&' ? £>ozo d,3<rt 's^do' £^oad<3e 9 
asarado dcuaodjaddsi^ adreSft '^eaadftodsS odsad' <Dodo 
de^dd dcuaodjad^ edsad djadaod &ti $ s&edosaaei 
aojad^o 'dojaodjadaod «dsad djady^i' aoDartoaddo. '3* 

&,eKBoaai>E3c3 219 esSsadrf^o^ra as$,d &;&>' *zou dooa^ssad S^ak dd^cJQ 
saraos^Qe^ 

a^sMJ, £? cricjj Zortisrfo«Brf. «ddja kerf ro^asa^jaera - 

<adj3e, ssasSou sraacrfoe ! odosaoo&ad ssactfoe ! §,« 
sscaakead- udadtia rt^ddd^- |,edc>afc>, K<fo tested?*^ ska 
oiradot^dtg^ desk y,ao^oro,Dr(9r1 ksJS KStfdo s&oarad^ 
tfodaudosad. &,?3=ort "?o. «3> 'ddde2>'! tsarec* ! zsarad! 
©cSOod dcwsodjssjd eoctfo. •£* ssaQ, 3edo oado ^s^ dooosad 
adsadrftf urtcdoe ci^d!^ dxioded dwosad Sod sacOorttfd^, 
^jaeosksasS, ses$) «£o$ dddea, dojaodjad^ Sod sactortsk 
o&adodo edsS;^ Ses. e>3?5e3ja des^oad. ^sS^, ^essadAodS 
wdsadsi?!^ Sjsed, ©dart Sjaeo*>. 3? edsadde^ Sodsaotorteo 
oftadodo Ses. kerf &e £Ort s&jaodvOddfi Sodsao2ort«?o . 
edsadrte© ^tfoS tfoddja od^.tfsto. aSodd 
Sd^oaoadsaddS ^o «dood £>o esisadrttfja ?toSoo 

™ M Q M C5 

d^sarfasd. Sjaeotfrf dcaS, Sod saoDorttfdj sSxtoSs csSS 
dodK>d2oS sJ^rdjaed aadoor^ c3do t ^erooacriora. 

do^gj &©djarc doadjae .. tiOfi&o 

j^deSe tsao&oSe <ao,atooSe 

sidr ass d 4 eSc s^prsar es&soa wdo^sas doasfoaas I 

'do^ toidor Soas ^ aq$p c3a;i, $? djadrttfo 

«ai3^5&0«^ TO<dood)a<^,. ^de^sjp a^prar wad «do,S 
dddaasiod ^djadrtsto' £>odo dSods-ed&aro <aou 3,odd«$, 
desd 

dcwsodjadd^, t^asa^prtert ads! dodrartsd. dort ^<% 
eas^Sgjdcta ssaaoaesdo o&»*s&0ia&£> &>ert dwoad - 

saoacdorfvrtie dojaodja&e tsaSs toa^aacriorsao I! 
220 b,e vij &na$i tics doos^ S33C3o3ara<3 Sj^edSoci vociai&d. dojaodsre& «rao3o5o£S 
di*£d?5 ? oftsood ? aasao*) skaea' 

adXiossdssddQ, sod sao&rttfo o&ado <aou d^o&sk^ 
jjaacacsdo doa/Seaf <ass<dod<£) kerf Sesnad - 

doaaoa^oddosa 3£po3ro I 

3SC33 ofo 53 ht tfodode dO0?:0OdO 

* ttt aeo&ard&sdsji, ssctfos I 

'sa<£)od t-dato<^ tfouaod, &od s^AoddJsd 
eadr&Acrart « doakSq, o&ad Soortsk aSsjsb ? edsi « ded 
atod aedoraod do^so ? ' 

&ert S3a $ s33 4 S dcsaaoari ^Sq, doooas afc^d^, (va. sSe doa) 
'sjad^rdsaddC dort sfod oirado 9 «dOod add *>«i 
adsadrt^ja XjjCrioo sS f tpsti aa^djaafrttfo asJ^djde cdoojf <3odo 
sSe^odjdjs riortissarfosjl SdAod gjador * ^di^o 
udssdrisrtra SodsaotortGe^adodjddod dort adsadrt's'O, 3od 
sao&rtedod ads^ ^e^dooartodjdOod adsadrttfs^ aaS s £>odo 
wdrioasad dsadoaAd "sdjS^ ssaaoaasdo ^s^ddd^ &>ert 
a5e«aad - 

dood doasJd ! S^esiAodrt 

Sod otoadSo 7 33050 atoadVo 7 

dooddd dotfodd tfjadord d^ddo afcado ? 

^oaoad.3 £>£>d <33 aa^&jstfo aa^e^ I 

ad^srodd aoarfdsSo&dJS, & zixip€ n carstodado - 

fcSeSS WSteOSd |,C533D3CdO£SdpJ^, ddsa <33O3030ES>d^ Sajfc) 

aodi detfod ad^aJsaaoJo ! aerfo ska. adro ^erooaakrad Ks&eajstetfsks, ssasSow ssaaofc <&a aodde". dotfcawaoftrdo 

a30dddo\ aSdjaesaSo 

aodaodoessa&g sadrao geasao l -R^afjadjadss. 

&3odd atftSedsadS ^rf aed ajaj^oadrrttfo* 
dodoaa rfe^Sd?^ tf^lra^djdood «£s! wdort sadca. &=crt 
detfod sroaoSo cfoa ^do »<$ ?o^ docf,, aSodd SeSo 
ffoaojoesid. |,eo3aaao&rado djsetf^ KcSSi asftdo. Sedo osid 
S>do K^^-ass^ritfo adoc^ ddoFrttfo -^dossarf eded d?rt 
raqij 9 &dod ddof rts?«£ aocpa^ <aocjartd«£o KriS^n^ 
detfdetfo. «rt KrtJ^diS ?SeOd asj, saortofco aod^otoartdeSo. 

j&ad 33071 ^C^dd^ cSoaCrfOO^ £>Odd 533oiO dOJ3£5?OdO 

Soadogcdoe SO. ^4,ato <2djae^! <3d o 0od aeeto doaoftoad. 
i2f,*iadd£> Sjaaoaado de^csad - 

<a<% *>«£<5txid# ssxOrtoJo "se^naoso 

^% • <^<3,oafc) cisic^ &rad 3oad ? 

S3a s o&>Sojpa szsajcasddrad ^d^^a^dd^ £1 sort 

SSSdnad adjSdfS ^rf. 

wdpod L sarao* ! esarad I ^ wd^aJssaa aS<^ dd3^d 

sS5$3, 3jac0S) aria^^d^ soetfoad. *«$$, Krt&yteaad 
toaoaccforasS o^ TJovaytoi^d ysQodssad ^^d dojaodjsd 
djsod ^jaea^osaA add aSetfodoi dodjaesjaaadoTWddssaft 
eoo&<sartdodod wrtas^cJ, £>od doed, »ddesfc> doaoSowe^ ? 
wddja rfdA)03sad3ad ed^ai ^^d XtoSegdsi^djdoo&o 

cdos sroozsasfd asaod&ssJjddjssa 
ssa^adj &&Qgg% l 

- 3>3j^aC&53 

222 §,e o^e &/3e#R$ j&s Aodd ej^Ao&wi <-?d. »d^ adocSTOd sSoa^soAxa "sd. 
"?od oSci^osoa^^, '^dodd <S2£ fticJod «^3rttfja Zo^sS £>sj^ fc 
«sOod 2o,ao^do o ' iseiystji' - Sosrt roa Soadd, «rt tsarad! 
5>es$ «sd£>rt a Sd&ossdsadd^e gjaeo. edd da=^£s^ 3=e9 
&a - 

cJd&oaSjaesd^ate ^p^sJo^jsaSs s^ak^ctfoo II 

'otfioS. ^SpSiod ef&ra«drfeo3o&« dod&iae do&ecxfojlra 
wrtodoi ise^ &doc£ qSsSorrt^sSj^ sasJo djaoadodjSodja, sask 
?JsE>ro;gatoar*io £>odja ^o^aod w^^jar^rod ^ «dOjS 
dd&odcfo ^rtjaerio^oajS, <aodo ssaScaasdo 3edrd,uodd0 
3oe«?C33 o d. wodd fcodd «s,5 ^dos^jdood sSdsSoak© ee^, doa^s 
"?do^)dOod Aods^p e<^. &do?d ^dotei^s ^dos^ddod <^ae 
djdod^oS &<o*p wc^ood asa^s^ &,edo .ad^d, 
sSdfcossadsad ! 

L JSDfSd, Sd^)03o3d33dd Joe^cSofoe^, CTSrt &J3?0— 

«j #v&d$> ssaoude do,go 5 dr cSdjSr d^d&i I 

#j3£>oo3erart£>, zsaSdoarfC, 3d£ooart£>, do/iaooartS 
<dsSr? dodra udtfjaddoda sarf aodre> s $s>c3) t^aojaod ^i 
z&tizcb 9 wdood dddja eod, d^rfsSp eo,ddSod dodra 
3ojsdSo dd3»» d^rts&ja addSod «o sanadd Sd&ocd as^a5 fc 
Soenaoasfo ^ 

L ssarad, 3d&oaoad3add Baoftrd^OOjo^e saart &©ed. 
dd*od ^s^dSd^ d^d, fatfss^idjdd}, 3oa3d*>d. ^ 

t. aarad, sJd&osadsadd ss^dospardd;^ ssaart &raeo. 
^o^d sSdAiodssafi sarad ?Soddjatfr\d o |,edO ^oddek^ddo 
aojadrt uod. ^do sSssaFoSatos-io^d ^oSegde^d doSedo ? 

VroroakracS 223 dodra d&aScroftdo sSdrdsoed djad<5odo doss^t,, 2of^o3c33^. 

- VO - 

wow§o&> erod^dO t-ddo do>/sad Castor 

£o» &,edeo& &&»& wdood xj,- 
o&odorttf© wdssd it 

ed^dodS rood©, f^d^dood^d £>ed£^ ^ddcuaad 
tfjadoFdj3& i,egoOato asftjrado ? edjDod dooft <zq ed33ddja 
^o&o d 4 ^s3srtododdo o aSjadak god 3303orf<?od doUOjdoddo, 
aodo disoaof^ desk-Spy?. 

'(Sou ^edoojo &S?33d;>' <sodo <addo zsso woadodjdo 
TOortijdow arodort^d zsalrt o§^&i3ed# dd tfeododjdood 

JooOS stoac&xO, rfdAosasdsrad &>d«L$5i e?j3s$d tfouSod 
ae^djs &©ed0s£d o o3 dojaa zooadodjdood wd^ aSod 
ssoDortedwdododo Efo&ToOo wdss^d ^o £>oQd. «dd ode 
5ka<do<£>, deedog 'srask' <aoto ©dossdd «3sa, -SdoA Joert 
w^e&stododo- sparidgd^, 3d&od tfotjaod dojaa tooad Q dja 
dodoaJdQ 253A<^,. «<£>, SdAosaadssd saaod aaart storuood 
t-odo d^rf. ded^risk &>dra 4 tf5j trod 3ratfejadd doaksfy 
d^daS^s^rt «i odort «doft&ea &droo<dod aSdjOrf raart 
djseA eeJjaez&foBajj. otod djsd dOSC <aodo, we* 
sidAoddjsd do* Sodes^s enjaort toodo wd^ es^S doodddsS^ 
d,deS)?o033/3. asag, d^rt *>oda S^sosSoo di30rt esdesl sedosa/5 
&>d£» 4 * dd*.od afcodsk^ d^d ©jra^ dooudd^ djadroa 
Sod^^jSjadcS <dood Q d33a Ssoo^ssj-S. 3* tfdccfc^ elraeadd 
^dSiosadsad a© dert Sdoio^odo detfodjdo tfsg,. Sod 
3305ort9deosaodow sJoSojo&q, g^asukdoAek jpartdgdO, dro^, 

224 |,e oft.e &msW s&i aoddoort Sod saotorte«d Sd&oasadsad rfdd drar;3 ^cidjs 
edsi^ «Sowa3e53f\«^. aac^dja ado s^oare, <"$,S3o33ide£. wdo 
d?s<od)do d$oarfg, ©saoaaiddesfc^ dodod ^AssaxSdSAd 
spaded sOozpart wdjs ^^saSd ' 

do?©?* w^ed rt^o^. 'djoara', 'visas' afeyW 
«d<do«3ad£" «5j3?dvr3?fa- 

aotooJ 'sjoa' &od sSddodd^ *«S' S&ia^rt djaoadod 
3,od 3^oaf3. sgjaarad WooajSSrttf-ja, 

^OjOO djSSajd^^dSo 333,30003333^^0 100^538 I 

sas^i rfjaead SortSofcc^ detfod doaSorteo. kert djoara 
«ioa s 3rttfodd &od Sdd ssa^d d^rftfo&i, Sodo3 detfod 
rt,odritfo. «dd "tessaS aodd '<"?! d' 2o?rtoe, s^p^r^do a©ert 
de«£o3 woacrad <aodo '«*' SsJ^rt tfdrt^3t djaoadod rt,od- 

'<^43o' sto o aodd wod oad s xksfy ^33=3* ?o3 s ! dert 7 

'djcara', '^5333^' afcyW dju^oto «d£" <^25aOA)ddjs 
djoara^oS ^-Sssasid ea^Stf Sdrisrt dd^ odsad iJjsdododdo^ 

(^c^WdOdO. £>Sodd 3j)03E3O|,K)- 

TSrtr^ ^Srirtr^ do&oe do^o3o3s3 d I 
dosaskdOSo J|d s^oarao dodo^po II 

sj$j, d,^<do oatsdodritf £>dd dooo33d ado 
adakrt$«Jj3,tfrtj3od £,otidt d) 03 ^ 1 wc *3 <^^3oa^ o^ra - 

ddroFdr sado djsessjfsso wzidttf rido^So I 
djsdrd^ tfqjaafcotfp <^.&3o3Sio dd^e II 

ddsara ewdd«S doSo, djsdrd^ 3dd tfdrfsod Sjaad 
rt,od "^Saatf. ddjsreddesiss/* ss^S* $3 ^ ^skd 
Sjodd&oa«£,. edpod zpartdS sSotfo,, dododde awdow dsasfc 

»otx>Qai> troc&dO 225 -SdodjdoodcisssoooS^, u&z&tip? &7toj4» £>&&js Sas. rios^oo 
djdaradefe. esdOod 2psrtdS dcdodri^tfAsJ tfgaosJrttf 
•a&aetfsScfy 3o,ded&od doassd doaddeSo. £>&&& ded ded 
tf^rftfi), slrfci sfc3<3rt5?e$,tfrta. ed o Ood dodod detfodoi a-odo 
S^dQ sSdAoddsad saasSQ, oftsdja 3«s<dodo3 derive 
tfASjoddja ^cif^odo ^dO, zpsridS de^odoS ae^d 
xido^dodQ, tfcuaodde erte,ou tfort-SaiosSa, S% sratfodoso. 
toodo tf^d z-odo ©daodd^atodds® §,edc Sod 3so3ori9od 
edSO&crajS £>odd wod ^dod^r eru^d "3Sd wdsadrttf^ £>S 
Sod sraotorttf^ wSjOaosSosa/S 7 &SS, SrfreSs sasgdrs ! 
wdocd £>q wdsadrtste ^crioo do eodd ^aSoo d^ 
a^dcdeio. Sod saotortedjS Sjaeogrt da*,. 

dtfoSs dOdoSd<Spjoja sSd&ossadsad ^jCrfoo d^d. 

esSoSj^o SSS&e ^jaesSjCSo djaddoa^Ss I 
crodAjoddocrad^djO cJjSj crasid d^jso II 

'esfcSjS^sad rfdXjod djaddsiq, d3aa*»ode3odde«SdF ? 
yuS^srododsSo^ dadoo udoSjSoo'oe 9 adpod <aodja eroS^d 
t?rtad wsroaas^rod rfd&oddjaddd^ d 4 tfd3aa&®od £>s$,detfo. 

Zoert rfdAosad33d i-ode to^o, &©dcs3rd3sdd;$o^ 
djSsajC^cTOA -osrt ^jsdoSjro^? doassos^ S?^ essdi^ dj&^jadod 
«i3d o c2*aod. jpartd* sScVoSd - 

&3«l ddjs is<)d.ddodo.*o dods* 
d,£>S. Sjsetdoo nodootsssd II 

d?dSrttfo d^aod «ro,arsJo^dodoS -«sdddoorte §,edO 
odOjSsrod doasa^dordjad do*, £dood,djatfrf d,de£>*) doodd 
ddrSdslj, (O^laod. ^C n tfjadordjad^ Sod sscftoriso 
d^djdo ^eg,. <^9, d«dSritfja &©edo.SdodoSa3oe do 
tfjadordjaddc&j, d^urtja^oa;??. 

226 6,? o^e a««#S 2id «dd dosaapadg de^o3d - 

eaisdoj^ tfjadorcaasasfo ytfjassad? Tfooaakcas t 
wasK^o ft3ecW s tfroa* j^aio dodrs ii 

'sidood,dO, * kodak ^d SjadoroawdO ded^ritfo 
ssajarxidda- & d^dSq, aesfc 3s\radde?fc ' ^ fcraskar dsad 
<aodo aS«rt sSdoSo^oioodo -S^ae^. 3od saoSortedwsoodesSjae £>ou 
doSrl adsad «rooi3o 

3* djoara ^isartrttf £>c3v©ed dossad aSert 9 

spartdg sa^o&rd^o&ua dosazpadd sad^cdor Srarcdo 
roaoazSecdo iSeiofoQp&ja desdo^ *>ddo zsao Sjadsardsad 
sSrfOio, - d>dd do^oddd<% dosa^dsadd zo<?3 ^do a djd;|d 
do^odddQ, sfttaossadoadd esiodd <^;3j^do g (<£>d^ dd^ 
decoded saa^d do^oddd&p&ja ^do^ tfjadsardsad 
sidadudado) daasaepadd^ de^os&do d^d^aS dos^oddd tfd- 
djad«5 djdd do^o^cid^ wddo* «rt sidd od^dodsi 5aod<^ 
doodddsSq, aojaJjc^ Sjadoroaws^e djd^d doslodddQ «AS 
ed^ dod3 raod^L, ^sSja^do^ doocsddsb, djadoo deddrttfo 
sg,or*ado. zpartdd aSetfodjd;) d d^ do^oddd tfd- dedSri*fc 
|,e3oOo3o^ s3ajar*ddo. «rt «S tfjadordjad dOA 3)dood,d 
Sed^ d,de2>*)d wc^pod zparidd des&dod s^odo do^oidd 
s^odi edsaddoa^ddja &,edOcdoo ^o&o d s ^5odd ««9d 
adsadri^&ofoja ssartc ^odjasg, de&>. aedaod ^clf^odo 
a«ddod S,edo<xb s-odo djadaod ^sS^oda djadd «spd 4 4. 
«dOod wdart sssisi dodcs doaedrteo. 

- V£ - 

dedao& rt^rriO dedrfd^o&ri 
jpaddefc wo adeirtsk i 

<ad doofc© sfcadol© n 

desaofc rttfFd^, 227 'ded$<do rfdrd£>, d?sS?sd %,edO ad^O^dodd ssarid 
ezpsqajOJod;^ wci, ade*rteooi3o. £>d roacdo, £>«<&> doa^, &5ta> 
seated & djaaoofcxS, t^art ac^dog esS^d <aodo oftad oes 
saario&cAjae AeoSoaaAd' *>^3py? doasaof^ 

'desS eodd ©eoaesaossaA £(% reoSor adraoriue^ SoO 
wdsad saaSordsk^ s=arf a^raoAd. o&ad oe-Soio dosaDS^ «a? 
s-tfnartodjaek aladtSjaefe^ .ae^doi tfoddjs adetfaod 
seo&joo, <Dde&rtert, sksaa dcoSrtert, «ddo tpartdsaarftfQ 
detfodog, £,3^ a^pG&tfa esdrfo wd^OAdodd sajid «$2?333,<do 
dedo&e "?d 

'gdod^So 23aotfdooeoot$e&«)o' 

aodo dooisaA 3oe9do3 d^odorts &3aotodqsaO djadaodd 
zLazSCrt t^ ed3*o&d d?iodesS dedscriodo wdeosood 
«5jaedo.3dossart w^^od, 'aedj fcoasS «^d<£>, Tfo&ssss^ 
dod«Brt«?aAcjart ?335$o 3* djadaodd dadjaeo ado. dorissaA 
edaSOTfodsSoda sSdOSodsiq, sajjfc&i&fy daassd a>stossaAo&c 
ed3Q*)d o d aedj sSs&cS^ rtodosk Joao&oarioSdO^. wdi^ * 
djadaod wdSO&d.' 2oeii de«? deddoto 23a,dr55o±>o3 doa?3d 
SistosaA Sjaeo&raod. "?do dedssdgo&d zort ^Q dskdorci 
dviaddo&ja &>oarf fcMidfi sJjaeadod aSjsd^o SojaSaaA 
3&iSpzzio n . drossd isbckad tfr^ dooodc&e 3S,tfi3S3adodo. 
edpod «dja ded&ote rid£-d<3 doy.dodo. ssanadd *,d 
ded*<do rtdrd<0 do^dsSss^djdo aSert ? oftad djadOod ? 

^ssa^dsad^ doo^ eddor aa,Joo s aoc3aA djazpad aodpo 
odsfcj, ^dcriooadd djade£> dossoaod rtjaedjad 339 yd^S toe 
toodo rfjaces^tfo. y,3S fc <d<£ dedSrttf*^ tfddo&aoda ^edssartdd 
u<? zoodo uO ^?d3 doed do^Ad^ ^edooSo^ djdodsJjatfaod 
nfojS*) d-o¥®d 3s?<dooc> 5sg,arAd. §,edo gqja?^ <aodo a=ee 
doedoddrSd tOjd^d^ toodo t^dsad saotergdod 
oJjaeatJrtv'ci^ <a<% ded^ritf doood dj^dc^ds© «3eo&odo3 

228 h,s o&r Aas^sJ sJd sSeftadvoetta araroaaftd. ^sdrortdd u<? d^do jotiosSo^e^, «<£>, 
^j 7osSoa«5j3e^<3 S^xrtd d^do ^ds^ 3«?o&<saddo. 
d/stfssdsJocJoQ, eJprarssaA ad^oartoaddodo s=o doedoddrS 
djdesJ^ uo0d . kerf rfesi^rt^rf wsicJ»id 33a©3 oaakrepad d&*j 
dedsaio rt#rd3$< ^.sSc&Ad £,edo ^do desirfsi^OAd zort. 
£>£>,do3 ^dsarSozsadsaft dja&oofoQ «3 da^o. 

s^do dedsoto rtdrdsfy d,des>*>c3art w,33a£> dedgrteo 
edsSofy sSosaiddo. rfdresaS&od &,edO rtdrdja^rt ! 
rftfrssasi&dod ded^rttfo rtdraod djadrt ! 'ded'3 ©e«3 ! 
rfdrdSdj^ es3ond;><dos3ad dedSS^ sarte sk^ddo. sasga 
3o3rt? wrldeSodo wato&ddo 

'aio cdoga okdjaerotfge 3d?d dd3 !' 

<^do dedrfdioxd zort. wdsrt rtdroart&ck ^d<^ zo<% 
£>deSrt#o aSetfosad. ded^rt^rfq, ro^o&aft ^jaeo^osrad. 
ded;Sritfo eoddo, 

C S 3esdd?5 s eS dd?J s sadrao 
&<3a a&oedo u$ Stfroioadode I' 

'ts5J£W£,d aesk ksSjS^oo ©eeJoiraod?^ s3i|jd '^d 
eadrad&ja^ eruBSo^oads^) 

'akBjdesad&odo&fleoa&s&t&asa ri dssacrio *%^«' 

'rt^Jroaridsfy rfitaod asj, ddssad&oddt&j, 3rfdd 3darte 
rtdrna* doss} tftfo3oo3[d\ 

saoar^dd «?)5a0 Baasr^Ssdja^rt zoodd e<$, «i 
zoo&oftartodei ? edsfci^ datSAdd zooarterte adorid. 

'«f,3^'5>rt a^aowad dd^d £>dod tf 
*odoaS8 tfdF* dedcsS &a&do s Ttioo arts* I' 
dGttccfc rt$rd<9, 229 rtdrdjatfrt woao&sA dossO e^o^O^s^dooiS ? wc^Ood crioad 

'dedaoft to^od^, sasSe 
dedsaoiirS uod urtaksk I 
zpad&ae&ddo skaeao dojaodjaddrf II 
£edort gjseo&d II 

zpsrtdSd^, dcss;g, 2o?rf 3ae<?d- 

^rto^d £53,33^ d^rododoboSds I 
©adessosftparfesS dosi ©sitfdoododes li 
g&rae KrtsSjprtododOgSaosto I 
tfdos&^o sksdufoges* de&e ciqssd... . II 

'sSrfodedci dorf*^ |,?sSO z-odo eo^aod d,d?£>*id. es 
eoatfdS^ diodes* ded&ak rtdrd^i^'. 

3^0 zo2oo3de sade drtssas* dodosksdsis I 
eadrdoo aeatordoadFJ^e &s£esf\c>d rodosS II 

'Sdrdo dcoacdo aecriordsi}, d,deJ»Ad &,edO dedao.jti.So3o 
rtdrdQ d.jtf/jad.' 

a»orf,ao rad330±>rs>d<3p3oja kerte de$d- 

rasteodassra*" rtdro depde 33 dd*)0&$ I 

'dzJdd&od «d3 caeSo&do rt{?rdo&ddo\ 

doed deed doasorteod, §,eaoO ac^ tSeddos" aeoiord 
s&jaotfsaft doa^ccfci rtdrds^ d,d«8>?oodo;S saraosjJ. rt#s"«3asi 
^dados' tpastoartosjrf. «dd ded3ds"o?fod zpsd dedoio ^d. 
«d<^ *id«*rttfo u<£do. aSodd dosssdoaao ajrorad^ Joert 

desd- 

230 h, ( oit tsse&s eJcJ sssSsadeagj^ ddedreds sloraaTfodds t 
3qj3& aJo^oj^s S3* dcsa^dedo d,atf 6 a* I 

£>OSd s 2*o£p g^d SedO t33rfdj33d^8 I 

yode-S drtra>sF £>doj 53«3? djaetfo adjaedofcs* II 

'edsadrttf^cdoja docdo ded aecrfaraorododek 
&ecdord<$,d^ odd dcwao^ dos^cdo rt^rdS^ d,des>*iddj«> «<§, 
aecdord^e saairtja^Xi j^j i33£oo stoedQodd 3dd33?S dcdoros* 
rtdrssaxi dos&) estod&ridoSoe a^^d^oJjaertgBaod^rtdraod 
&3&dd?io3 dja??^ &fcedra*s6jasty3a/5 eJjaetf djaeaa^A'. 
oeoiardrfq, sragrtra^dpod drido33 go?d aeojoraocsadodek 
rtdrsrosi d,oioo^ dowoastodd « 2Joedaorartod) a< £, £>odo 
^ssaA de^d. 3* spaddsfy u«j, &d«arttfo &,edocrot33<dordo 
sidort zparidg saqtcdordi) .BSkaad. 

• w n © 

- VSi - 

ded aSeS^^rt aks&ftd i 
dadeSdod &raeedoaod 

« &afc ri^rci/s^drtodeS u 

a-odo as* cdo^ed d)^ ^djieij, &»do&Qp**j3odo 
djacJcdoosa^Sj^o. ^dsosorf^ s^pSr ifcariod^dQ, ^Brt Sd o 
uoasto,. 3^ dortodow djaeaoaod «d«S doosiJdo^ cdo&oed 
dooa*)dtfo. w3 £>d3a etfe&d. «rt e33 djis. waoSoatfrt ridori 
^doddsSq, tfodo cdo&raed di^d^o. eod a^oddosd 3oO saoto 
dedacdo rtdrd<$, ciddraxS d^dSoS^do, rfd£"d<£ «rt tfe^ 
djadaoac^«3«4j,sSdo rioctfo ? as^ipy? dossof^ tpsrtd^d© w '&eaisG>,ofo?^ Kd»? Jtoaft^ doiSdA^o I 
doasOo osocdoSe II', 

«S33C&)EBri 231 aodo ^d^? de<?d. 

id Sdcdo ©c&ariaod «3tf«s&do3 Barao.5 dorartexo 
saziddS i&^tfrt dodoSrttf^e aoodon&Uo^od 
a^oddaaftdjSod do?d woftasi aSert 3i3<3o$jae asart rtdrro^dP 
3i3s5o3o wsfysftcso dosJd&sajrtaddo. 

$3^ ^c^ dortsJoto sloeao otoA/aedrt tfs?cdo<£> £>od 'sasSo 
aJo&fcedctio dortsio. art3rte 3od' aodo 3«?stoo astd-ad 
ijsecic^. tsdood « ado^ rtdrdjatfdriodcS ? 

Jooasi sidjdc?, ^ ej<do5aodd$, eJjsrfdsStC stoortod t^ds* 
sacdoddrfo sSsJ, ndFd<£>, den* edndzje^sSodo deds de«?ds?oad. 
wdd d^do^d© ^jS^js sSdo^S ut^ &cd. aedartjaodo S&g 
wsad na^iidos^ac^. «otoa sfoed toooarf «ato oead. dooacrioQ 
dddo soedd «sad. tfoxiadde^ sioed d,ctiootf wgjort ded zi?$ 
«5adadod)d0od ^s^arkra ocrtodojaSrcrio «sad 

«a&B3«d<£.c£dj8 ^ eaode^ oado^ssa^a adsadrttfQ rir^djad 
todzododo. rtdrsasj eriodddesJe^,. 

£s o^ed^ rtdaagasi 'adoj 'dcd' ddrttf«$, ?i©t33rortd. 
"aaj^ = ^drs» s djB3dd, dcd = Oedrttfs^ &a<dodd. djad a 
stoed toooart doag, ado djadd«rartosa«3 arfo^djdo riocrioo. 
dj^crod ^d^oedde^oioja «g a^djsd d^rrf doaa* 'ado' 
sarfozoodcSo^ doKosroSo dSAna o S. dji3, aaaoiiatfrt as^de 
^ddcSodd as£ t^oartwoo^d 9 aoao5oe djad a aartde$o. 
OE&oedrfcrfode dod&ae do8o«ctiodp «rtd«fc. <^do OeeJ. eijoaL 
steooood a^.odd<3 iSoasfog <£>e«J ^jsedosnarf. zJeddo ?i» 
na^ddd siradoad o Ood rtdrnaxi dcsadoddd. odd dort risa 
nag, rfdrnaTSsa^n ec ^. rtdrnas - doadod &t*StiC n 
wo^o&araoo&aft ^dodjdsa^ft. odjDod « ado 
rtd£"dsO«drtod<3 ? 

232 fee oae Aa«#$ jjd tfdonoodaoado^dood assart rids-rasa^. tfdor 
toodad <aodo e-^dd «d3 sioed Sdoraaor^de^detfo. 
$dor£>aor3 doed atfsaodO ak&aedato doaoS esdod 
Sdodjadsaftcdoja waolra^rt y.sa^oddj^e &»?d5d 
aidja&atoaftafcua ^doo dsi.ao. «dOod tajjrf Sdodjad 

i3 9 <"> C3 «J fS 

^?i|o5ood«3? ijasodod^de^o, saacaado tf^oioioS 

3a?«?C3ad- Q «raogddo<?j oio&jaecjaaak&ffleaaatotfo 

g^d ^J^e^i ^j§,edd aad^adjSaad^iOoadjdo 

oi ad t^S^do d djado £$0* . . I 

^sSSq, dort<Sodi oaOAd ato&iaedo&od do^s^ri^ 
ddd fo^dodo tSoo^ ofcgj&sS^ &adod cdodjaedrt eod 
crfosS^rfq, &rad€3ode 'ded'sad ado^ £>eoa &dodjad dO&oasS. 
S>do dvGdad aod da^ rtdrssasi tfoofcSs^wa&d ? dedirt^o 
rtdrKSoJ dosdod saodi), «5i rtdrdOdodo assd. wdd ado 
ae£fS "^dodoi rtdrd<£)crioja ^d^sg,?. « ado rtdrdjatfo 
'odrto'dcJ ? 

Wc5o& s&ssld© wdftjjdddoofej 

sasSa wdddj t*g&sott3cS u 

t-odo WeSo&e^ tS^ «3^3 sja^cdo^ edfN&dddvS en>oi3 ? 
es5e3 €jsc^3 ^ssa^ddsSj^ eraoaad djaeda&oddduOj&aodo 
w<?dd S,e3oO. ed£3^ wS&aio Kdd i^&ra^djdc ? ed o Ood 

&>oaS stoaak^, ^djJ*©«6\ aSSAirori sacOo o&djsed 

y,333^ddrf^ stoortod ^a^J otoSo ysa^d^od adja/ raoo 
wrfoto stosidfi 233 djadadtfesfc. ^od ^d K^aoSo rtdf d<9 ecSrtoris! £>oad. 3*rt 
^ stoaotofi, %3£pS goedd nag, ^S><^ ^saseaten dtfoko^d. 
«d3£> crio&racd tfodo3 ^orfe usoa.oddo uddeddo tfodo3 
esiog djaedo tfjadrttf^ofcua toodjaodd<$, e<Srt tfjaeurtooi 
yasgoto&rWe ?3«5*)d; ^dsJ^, jparfds* a3etfo;*rf. - 

dddoaraods* o^oicsirtrsas^e 

Sjaeis^jae 3o 4 odoasfo3is I 

ssaaoa&dja dosses <&ti0jod<3 '•adj^e aoeeoajS - 

afotl/a J es&&iaddd& djadoDo^oo rf ^etfos 
t^sa^pd 5Ddrd Ssaatoo^ &aei3c&jaes£> II 

L>OdO &J3edO&£>dd<^ c&flOadi Xia&CadO ijstii 

t^sa^pdrtesj^ ^i3,dja ado dja-Sr ^00tJ0c^a«^. 

&ert loorfo djaedo&sdde na^dQ, wsfogtiSoa^drftfSq, 
iweOAd <aod doed «d<tf ^ae sJoedd nag, ^dua&do ? «od 
^doa^ddaad $s^k$3, BS&ato rtdr j-tfrtjaoaei? £>3odd, 
e-odo eKJokoS^ cSdo^ e^3 sa^aioS, saoadja s=aadoaddj. 
wsfog ysa^csaipadcsad £>oadja,&> ^edootoe^ o&ad K<to<do 
ssdd j-tfrtjaoarato osfcjj-sp^ doasaof^ 

dsSojgs z-odo saodQ, t-odo ^as^oteSsJ^ dro^, £,?do 

astood© <aodja xj^sfodja^ d^odjOe^. ate ^d^ita «aS 3sart 
doadodja^. «do «drf tfoSo,. d,sag xtoaoS sSetfo^d- 

asiis* ddsade 3fc> atfdoodo artdodos I 

n 

dsaddraXiOOfoHJp 7$S& $ 5S& 3o03( s «8 II 

^tfoaaaodwdooo xj^aaz^a Se^ds ll 

asanadd tpartd^d^ 'Sjaeurti^d to,aoa£doa8>rfs?c 

dddoaafji© rersold' - 

234 &< o*f Afle^fcS steS aododo aSert tf dodraco&ssaae&j ? ^do y,ao£5«d5J dassfc. 
&ja?&Srf&gj«3 ^ssajpd oa&ri^o osi?S tfs^rt Sodo uododo 
djdoo&artoo 8*tf s oi€^. sj,33 t *>dr^. djdao&e ^e^dsS. 3* 

^edacdo edofodrWQ, ddxS,d ^ed d^s^rtee^ j-odo 
djsedo&jad ^sa^d^, «ff,o±>daA)d £>odd esfogsad <^d 
djaeda&jadrWja ^aBa^csaqsadss&rvcJdwto esdd a§ert 7 !-odo 
wasa^od ^d. edo erfog djsesJo tfjadrttf^dwaood 9 »d^ eod 
^sdod s r erood 7 ssdjiod ^odo ^ssa^dde 3=co±> a&oSg 
sJSpSood wsfo^ssartoSd £><$,detfo. cades wgo&sii, edsSOriod 
rood©, es^ojo disjaddrsrtea d^c&oodi £>d<3aA ^odo a&s 
Aiego&Qp&ja ^cJs^odo fcesa^o&^o&js tfodo zoodot&ouo. 
wssorsS ^od,&eo ddr^dS, £>dOortd doedeo&d sdjsrttfo 
Soa^djs&i £>d?S 3<do&> does5o3;wa tfodo wododooiao. e;3etf 
tf^arttf^t, ^odo d^o, e^roA djodO^odjds^ sarao^ed. ^<3 
d.S&oto d?do^8 E-odo, orfe^d edd eSetf djaedo Sjadrt^O 
wsSetfssaA tfodo zood 2J,3oa£drttfa doaS, d^oj^g t^od. eodd, 
«^e^s33A tfodo woado ?£,do £>odo. &d^ 7jadad s r£>ad t-odo 

20,333^ldd «?3?3J3aAd. ^,CdOC33t33<dO£"dO 2J,2o^^£"d esi?adaod 

&>?r1 3=?<?<3ad- 

w^d dedsacfoedo d,3 d,3 ti d^r^sas* I 

&d^ rododgS'&jaesoisasroo sodo^o sja^&jae ^des 5, ll 

&>ert j-odo tj,353^ddc *}s&;3adod 4 raod e?5e^dKiAsSo 
doad^o w;3e3 uasa.pdrts'i d,3,.«tfrof\ ^o. '«;3e3 €jae&3 esaodd 
wrao d^eda&Gdd^ «^' ^rf^djdo erots^d ? 'etsaodd' ^od^e 
ZjasaA^. 'e^rt fonts' <S)ojj s$to Q dgdrdc^d 9 s-cdo 
tjjSoS^jddS^ t»odo djaedo&add^L, dja^dja wdc$,« «?5?3s3aA*i 
ae^ djaedcukadrt^Q, sSja^dja sSOedd na3S,d£, d^ri 
«rooi3art<saddo <aodo e^ed wdioskdo. edd roaoassdo &,c dorf 

asSoto sSbsScScD 235 rtdresax&e^ds^oa ttij^ d?d crfaaS, Ttjzvid daada-Bdadog 
sarsaSd — 

dj3?$d<% ecSatosi^ koda sira^ etfi saa^olaVrt 

ZoSadioqdda ofcadja Arfoadda. edd &,e^S ^ oz3oi 4 
steoaaod wod 3o;3 dasdalicrasS. ^oda ^ara^ddcj, edsfy t9?Se?> 
&jseti(&>eQf\ daaa £?£ eraa djseda&radd£, oodd £?£ «3 
da3o33jd SJOfd^j 3aJ3e£>£)C33ri WKO a^dacjad, dria^s s>da & 
£%£rte £aeOd ^dra^d doss djseda&iad/ttfdlo, dOtfaara/S. 
^od ee3o3! s £3, «ro^ |,e dorU rfdrrortd dasso tooaes?? ? 
'o<3etS gjaeu wssodd' <dozj dJ333£> ^ abaaaSa ?S*rae$j3 ^d. 
dj3d a oad eicSatosfy sJra^ wtfs? asa^cria^ kaadadjdja ercoei 7 
ds/aedo doaos^d y,3=3£d waorkausjaoci eraa &add<£)d2jaoad ? 
y,asa^d^ ©od ^sdod s r en)o*3 9 wdadOod, 

£3q,d<D zasoa^dos? ©rao^dja adfcaSsfttytak. 

'dddaaraads*' o^ie' 

,aoda jpartdi aoetfadoa?, dadsad ^asa^dde to,ao^3edort 
dddsaraaasoi tfoda tacad £>od daed decrta e&So8L dfcooaod 

-fl 

j-oda ysa^d «c3e^S53doi dadsad ysa^pddja eraasroriasSd 
a^detfa. docrta ^dc^g^j djaeOAoart t^ssa^d iedo 
dddaaraad <aot> addfSoa'a £j33?rt dadsad yssa^oddj^ adocria 
«n3oS 4 stecoaod sWa.ii oread «Ad «aojo addsSoto^ ^t> 

333&dO^O. 

d,aso sfasasa^teJassad Socao II 

«aoda ^rtdidQ deSdoa? ^sia dats^ -Soda jaaoaaidda 
ijseo&rort crfa&oed »<£ ^asa^ddstj, Sodtfa, daagda e 
20,553 & oddj3tfrt rfjseSao, add©, saSa, i^ daaod zsaosa s?dda 
aoi ^ <3d3 taacrfa© 3daA ^ss^d, eddjatfrf rU>?tfao «dd$, 

236 §,e oa^e Ajw$fc$ sJd 33cSo .kert J-oddjs^rljaoddQ^ eofosasfod 20,a53£>drts?5&}, 
tfodsfod doed « z^sa^pdrt^e^ s^od^od ^odo ^jsb^^js^ 
dddoarao&no^ xka^paAddesSod 9 & o&djaedato 
d^es^odd Sjsddesadd doaosad aSdoad, t^asa^pdd soOoio 
aiSoa^SSpSood Sjss^s^jsb^ ecfosasfod ysa^drivaftd 
^desarfodjd. fcert dodsad t^ssa^dd^e eraossansSi^ »«3oS a 
dspia 6,e aoOrt rtdrssatfd dos£> doadOfc&ia^d da, 'vojS ? 
'orao &£>edo &add£> ess?' <aozo daasrfi) ^i asoaioto £j$vi3 

dodo^odjdood, doso, kSS dodra d^sd stosad&od 
yodCrtOdjdOod 'do' £>S>&d sask rtdFssaslAj^nartodjS, tssisJ 

- *« - 

s&dsSadsi *odxd?& i 

siadieOfidaoate *©o&dcS n 

"ado Kstocrio rfdFdjs^drtoddsSopa^aOod |^S?1 
KeSdotoodo ^Sodo. edja »od, dadSoto ^d3 &>doad<fo, s^rf 
»s& B3Wd<33, »d sadodddddaa/tsi ^art rtdrdjdfd wouo 
doadoddrfo. dodrfSo ^3 tfodsadsradcsdoodd %«$t\ 
sadsasi&.cd;) «dj5eddj2 xjova^riodjS. ^s^rf &*iz)ti ScJ, fjdsad 
^ayi adrt? waK)rt^^oac3 ? ^ o zsararterf toScftaft 
£od3o3od djaesSd todrl Aoatiasft ?" atf^Apy? dosao^ 

^0 twOdO d,4, *j3=KS33f\ £>S&dd - dorfSO «bdrf Cidii 

OTtsris^akerod <a<^oo dortarf da, zjaod^djdjaodo sadra, 
ss, ^dj&a dod djst5 s sa^dc^dodjdood .d^dja&f^odo cadre, 

wcJood ^rt 237 «dd aforfotoSq, <DaeOwarf sio^rtja, rtadads^ £>aeo*d I^Ort-ja 
&adi "?<%. sarte zfyz&fiQ wdoadfytfaas^clra «32}d*rasio3e?jO. 
* ftSidSeJe ta,3=Ja7tfa dartsraft 25a4|,ri . S>s3£>rtja tfosfcadsc^iaa 
£>020 a&SOSocS tfadaadcsaft 3oo^c^ wddja «£ yjSo^iod.drfj^ 
TSasftjJ 23^,9,. y,a=£^ ^^ sSari^e s5jaeSa*iodo3 stoaaaa.^. 
daigoSeSa, srodr-ScriaQ sJjaeaoaSddsJrfjasaiaa^, «cSacfooc*€J 
2>sSSoci tfastaads^aaaSa sssSS. tosSo^ssSS wort^il ujaaoiaaft 
acjaetddja StfoA edsi dartfroAcdae Srso^O^sn aoo^cj^. fcoocia 
SoosQSodd TOtfsjj, dadc^d wdasSaaaOrteorf 3dof\ 3ooi|, 
sSadaoa^. kerf sSodsi 3S5JA03S a^cda^cdcua aJpts^^crfo^oScko 
kcokcaci y,a^ datd,ds$,e wissaa&dd asSas^ a^sS ? 3* 
sS^rt ero^d - 

'ssadrfadsJ rfosfcadsto' dacS3 rfjario zsaart sja&cjacSa ^sjsj 
dajaodja^aorf zoetf y.a^riatfjOoci csafort asei^- ^ A ccdadQ 
sto^gfcj, sk^siasJcSa jSadoSsS ^zpasiaodd asJa^rocid ^ 
sSacisjrfrfq, «i aoau^idada cdaad sj,j?a;3aoc3 7 sfdTj epad-Scda^ 

snaac&Kd sSe^asad- 

'asSo ?i 53&aS)?e3.das sastoazpasJ? 3do dd I 

«d Q Oo!d ^ 3m^sJ^ a&t^AcfcJoa s&ag^ eaf sfccisisS 
wararterf, rtactecdad sl©«8ad u«3rt Aoaarfttoa^eJa Sa^rta^ri. 

'^3^ sas&csas&sS deste na&iae tj#jas3 as I' 

£>oda tf^rt caztaaarstf sJerfaod fiecdar rfos! woaa^oad. 

tsdjae$> aecdardj tifi^dd 3j,tfcdaid<£> 
tfasfcadda o&aS &sa;sSda ? 

^■it 3 ?. t 3 ^ &ecdar tiosJcrfa «!«^s3ocSacJaoi3a- ocka 
riOcdae^. S,tfcda!d£ sStfo^sdaafa erao& ? &aeft«5cda *?odd wosi ? 

238 &e °& &Be#s stes sioodotodoi vooH *> d^Sorte* oa|, «fool3 7 ^djart 
detfdnanddetfo. sadsadert^ t% «raaedtf srosaddrad ^dOe^. 
edaa/iofo ^dcsa&d. vodSdvS/^ '#ja?nad£"o ^s' £>e3^ddd 
a^oda aJ^sSsJj^ d^jsa/jsjoaftd. 'a,ec5adro' asi^d sS^d&o, Soe«?d. 
oftdoosa 3£>o3o 3edd sSoodddcSrt^ skaoado dooQ 
rtjae<Rj$o±>djad«J dtfSorWS ^siodsaA adorfod ^zic&oodd 

dooftdj3d<3o3o 553533 edsad daaa ?fosO e$jaeft*»d. 
^sradsaddwo^ja & es!o£)#jaerid dddaadQo&oJ,? ssadj 
earao^ed. esrtoja ^sl sieoajCrtoaarfe ^d^sJodd sfouerarfdo, 
zpartd^ aSetfid - 'rtjae&o&do ^dj^ dod^o dcsaaddo. eS 
tJes sSo^oi tosSo^ forfoioosajS, ^s^do^ sadisms! wddo 
sSeSdo^ sSdoioosajS, «dd naddfjls'eij^ djadosajl 
adortjaodo xija&d djaodafcosartossfJ. esa^d© Sogo <3vS>edod 
dedBa&eotodo wtfatoF&Satortasad. doood aa^dSokQaSoja 
dasrado ?3a£)d *)eo±>d^d«3 djftxdooau - 

'dedoe fted^, ajau&a^ drtEfcoJ* ssa^ijae <doga f 

^e^dodd Sou^3ood ? 

doe<33 wfjesdi^ rioo&ad wdsas* d*b£s "v^,. 
^ao^daJrd^ desd ^d^ zpartdSd ato&jaena isJatosSck edsS 
do*o<udjaddda zparfdSd $3^ '^daj, Sjau^'aaft d£oAddja 
'atead Aecdod ^odo&F sad^adrttf;^ Sodo dos^sk 3s 
AeoioOdaaart S<^ fcwojBarartsrtcsto SoxJ&^cSodo od?J^ 
23?ooBe3jae, aod AeoSodo a=a?33do ?3aad dooa oft^Siddja ^S 
^oajO&ritfs^ dOcSrtjaeTjoadaaddo' aodo zparid^d aSetfoaSd. 
rid* tpadsoio^, s3aaoawd>ra <^d^ 3o««?nad - 

aaoeraao dated*;,? sado^ djdosaorie I 
3 tfoa& do«Jvoe^|,er udjad asdeafefc ll doood dodsfcSsji, 1 * 335 * 9 'dodsSsfc 'sdsJ iosSrodSo' eodd, 
wdjUodeSid tsaotf ! wdjJessaddjs sask ^ ^jstisrad 
tfoorradjJodo d/io* ^skS^ ^SO^oo djaedd «d3 
2g,dodd?jS3artoo <aooto£so. zpsrtd^d aSesd - 

sjo&o aaroatoradoSe. oi£e<&do3o..e3o d^ao&ofta II 

tfdsid? ^^j^odo djsdssad udosadjdod 

ssacacdotadooKicdo u«s>rt deddjaetfd £><^ wddcriod doa&aoart 
dorf^i uodo dja trarasJ^dd. dooS ^oadjgj, £>d©3!?33rtd ioodo 
doorfosfc cfrfo sJ^j. e Srtoart dosS^S rfdoAd>©ed. dodS 'tfodoad' 
£s?o& dadorteSe^djdo jj&s&naotojto 

o&o^doe^Safc^ d,oSjwn*»dadooi3a - 

o&o 20sg,23e Kdo Jteo £ata saoal tfadsadg,! I 

daadaa^d <aodd Kdsssd « e£>d.rt ood #& ^aei 9 <^d 
.aS^doadd tsdd^rte ^te^dsfy detfad ssaoa^orf £srt 
»&« docb&daaddo. vzitiQ ^ »d,eooc^ waotf&a afsj, *3add<$, 
£>«<da ?Jo«3aa*iato3a.' 

d-Srfcdadd ddx^derfa ? <aodd, f 3d^ eroid - 

'dads&dS Sadaadsia' SsJ, djeSoa'a dart dadsi, 
wd,2jads5oda eds* ^c&aod i^drt taara <a?Jda*jaod3 sasSa 
rfjaeSo^ rfissia;^ ^uroadSdj. da^tf «t3d£ kocrfada ^jse^de 
tfcifc. da^ert aOaaj. ^a^JaWrci $gj&A &«rtf eu eaa. <^do 

o©o5ae Jg^ad - 240 fee ote j&aeste* stei taaraao^td tfsaro^ sadjse caradoe^o&a 1 
TicJgg sSdr? tfeadcsa^ wdjas^jOe^dc&o&a II 

'sado s^ asarad xiadadjfdsS^ ssoef^dodo ao 
ded^rftfdrivia odcS^ ^?5cS. acySjs ^slde^oaood, eodd 
dddsasysad $8^3 ^t^otood 5adj3£>sg J oaddo r *>«£d 3dod ^st 
sasijs sadsa^sad, ^^de^oioocsd, tda sSusJcdoe sa«J 7 ^do, 
dodS S?^ tfodaadcsadodQcd, asSS zSosjms&r^ £><^de3o. 

feert 'edood ^art wdjSouodo rto' £>odo %^art &^£>o, 
^ou wosfd^ de«9, «5de stoao&Q ^arf eadjasia, 
a5ouoO^,sSodft deSdodo 'dodsSadsi &>d33dsto' £>ojj z-ode 
a£aS,otood £>ddo d,d3eafod3^ ^asiod e^e^doS^ 
dodrtos^dsa/* <Dodo rt^eosaOufo. staiS, skaddo sa?3 
ssaacassdo ^ 

edssa sqa,^ daed 3s?do es^dcfddOrt Si£,3o±> dtsrf,rfjae 
rtorart^ooaA do?%3<$, sad^aa&sad sida. wc^podd 
'sadoazSr^clrai^ sa&oart TkaesjaiOj . ..' <aouoi J^aoOoftsfy 
esi^d wsdsSdc^ sadsaa asad «ro^dd. ^c^Ood ^edort 
'sss^otoodo ?j€i,' iiododo wdart sastaaa asada^ <ao;di 
jjaasjosJjdsa/t. £sri 'tssySojJodo sio\ 'doddadsS 
tfodaadsSo'^odo £>ddo deddcd akaS/19od ioodo d,doeoiod5S^ 
siaaSod tJoO Q d ddd5J^ ssaaoaado dodaoajS aeSj^oade ^ 

-<?*.- 

wdood tfjdart ddsseejfortd *©e- 
adoad tas^do s&add ? 
»ddd ^4 dsasa ? ridrdedorttfo 

d»dOod sadj sfcsj&ddj n 

'sSodaofrOrf ^d dd5rortddt3ar»dod)dOoci ^art ddsaoe 
siortd^ $sra«£>daad tooddo skaatoodd? ^od dcsdrfj^ 

eetood $^Jlrt 241 ssoe^atfto dotfsteo&ri^©, &er1 SeecsajS- 'edstes-sSS^ e^A 
ddord;^ «ro«??odod «ddo&, tfsSorsisfy djaeaA sastea dsaa 
djaeosjod JjjSL sS^j^ocisssn dO?330? sSoridste^ dert dsaad ? 
edjsadosaddote "?od £>ed eaoteFdjadoo sadrasroddjs aste ?' 

dotfd»arttfo s=ert vodOArod- 'snadSdoF doaaoteja 
edsJ^ adf\*)&a^we^ sissSo^rssfirt^o Sodjsdo^ ssadSdor 
daadosgjdo eruouo. dridods&q, 3od eod tsaSrttfja sadtfdor 
doaacid wdort £>3js e&sgj&ejdod doed drtdodsrt £>ste 
aad&Oedo ** do* aeidctea. sSodo^d aoarle da ^dodddo <ae> 
ssadd;^ ttdft&forffysap. ero<S>dddo edsij, dosS&eS^oteja 
adjafts^waddo dod,deddo soae^dodsfy ebaddodo 
dedateddo toadd ^dssarfosad. uo£> wtfdste doasaddo 
droadad;^ dsadd osid yodded^ essterooatead odd 
tfdorrtsttq, daad, daadderfo'. 

kerf do* 3JO«|jdd xtosroddd^ seadod otead acj^otfdjs 
^s^&rf 'ddsrooe KSort' eodd edooaartudonad saadded 
eroododo steaateoaddo. 

dogdooarttfo ^eJj^odo doadcte^ desaad - 

rtjae&esrao dig^eaao d aSdreasdoed de&ssao I 
olraesoddds II 

"9$, 'ate' wodd « +e. 'd«' = o^ stedo, V = rooaatera. 
rtjw&ofccfcj^ ©$£&», rU>?dde£o saraoterasJjs 
cjodatear&oateaAc^d. «dpod t 3 ^ rfjae&ated^d 
of^p&odde rosa^s* tfodtfrssaftd £>octe ?id s dd;>rd S3a s i03 s 3£>d. 
ed^Ood ^sjprt igaaoate riortde end djaddo ddaaoeote 
sSortaartde "*<£. ddsaoe ?ior{d 333ddedd<£oted:> ? dotfdooarftf 

242 fee ert^e AiaciJsJ sSd eroododo jkacdooadsk 

rlae&o&d^cdojs $3^>rt ^sraoe xiorfd «nd ^odjs^ddjs, 

'S3, d^Eiowd doood «e^ dorio SsS£&iotood 
«5iw3dosSoi' $s^&© rtjae&aSodvfcd;3 iS^sdoic&jcdde 
o£oAidjiodd <"3do &od dOs&O? *5ortd, sidsssci j^ed^ssad, ?sodd 
eS.og nadsrad saoesiori a&£3 wsaoke stotfdooSrttfe dsaad 

ddssaoesSortdsfcj, Soe^radd ? <aozo d,^ udusoodo. 
edd, dotfdoo&rttfe, 
'dedae si drtsros;*' saspoasa^ad^&sb ©eootoa* 

'drtssas*' &«(,aL ^dsSirs. tsddjs £>e«3o3ood rtsoe&atodjsdjj 
d£>o*idcfo' aoaaad. rtj3e&ojod£)dod ddoo&Oo&ja edart 
Badass!^ ^o «3<doja edart ddsraoaJa, wodd ddvad asao, 
si^cSe «d *edJ3d ddoo&Q, "«5. wdod 33rt ^srao. ddo 3?5Ao3 
orf s vad srao, ddaao, edtf<3, ed&rt Ss$, doasadtf^odo dddo 
&.e.§o3o alradsk cadcsasis t-oasiv©. "W. «dOod edart 
ddsao^ort, wdd^afcua nadnad Sort sOoa^saftcdoja ^o. 
«d Q Oodde ^ isj, &saSoS d^o&d^ d&srtorortejs 
«553?j4o5oode3? ^d Q . 'dojadda daa^, edsk writfpftdjto^sad. 
^daoioSa <-?3ddja £>odo 3<?<doodddo eddo' »>oOnat5, 
stotfdoaartsfc- 

do^^e SS^Soo «5jae&ae ao s siortd;>& *>of\c3o l 
«^rfdo s ««S doctoaso sra^Esa^ do&oesuods 1! 

do?<Osi doaSrf*^ 'euod*' £>odo '&rae<Ddoad wotfdo 
stoadde' -dozj w^udd^ doadoand. 

odood #3Jirt 243 «53d 'fcaead'dodtfja 'uod'dcddjs 3«?dddcde ©dr. 
s5)rfO340333ri<3e^3 9 £>ozo d,3, wdzododo. «dd doasad^ 
'&as&d' sSeoci a-tfaojatfo, cSjaeeftSeito. 'l»e' oocsd sJed. 'ad' 
<aodd wed. &©eadoad tooddedd dsdapsd acj^osido. ^s^art 
ddssoe Ticri erooiiS^d dra^o dwft^pad aaiosSdo 
3o3<doodcdd o o. &Sodd <do d?drteo $aJ3 ^orradSesJcdo^ 
rtc&raedaod rfo^oddj. dedrftfodd denaspdoadrttfo, *Stc$ 
s5o&rt£o doi^ dedrf«?cd dddoaijisfci, sSo^aiod iso eaSddJs, 
<■*£ ^Uo,*ja«.«3rto. £so rfedritf ja dddaaidfi, otod djaedritf jb 
^cjjdodo dootfjtfodOod d?*? ijsocsadafid. tSjairt ^d ^orrad 
Oedc&ci^ wti& ^vOd 4 s33A 3=e«s»d. ^dood <d<% dedri^ja 3s 
^onadOeeJ djaeddjjcsrde^dodo Tfo^adosacfioab. 

dedri^o ^d^3e«5cdod$, desdodjd^ Sodj wcraaodsirteo - 

^sa 5 <Sssa s akodatoia? ddo.se- 
o3ordd?a3Sc33do?ood3idot?jo II 

«;&8- s3a,jadja&o&jad &,edO do^o, «3a<dooded, wdd^j, 
di£pd dedirt^o 'w^od'do. ^od ded^rtv dodarad ao&rasrad 
dOcsaoiooda, <aodd ^dod - wddo ddsadots> 4 d 
rfdcriood-Sdooaddo ! 

doeeOS dedsroSgdC, 'dajoado jraad dooa efydj3,oad 
dedirt^o sadj fcecriooaft dou,defe, ^edoctfo 
d,?oJiS)Oiooartde^ou £>o$pzx>ui wodoSoSood saaotfoo dedddo^ 
afd^aod woaa*i « ddddo^ ddddo. eddoi ^stfsS dasado 
?33£d dooa d^criocaddo' <aoeo eosid weJjwDdsfy sasatododo. 

3^0 53d0 ?jd?33& d.^iSj^JS? 

adoarspaaa ?i50 « ?S£>?<do3e II -eqidrded 

'doslddod ^jaurtcJ, Redo Tjadsi doadodjdde^, z^cdo 
d,AJ^adaa. rts?<do, sedo £i«|d ^doa, ddo & zpadsSrts^ 
edrd^a&^oa odood ddort rttfakaaftdo.' 

244 &e o^e Aa«^$ &$ 3>3j3e ddj3o& ^tao^e djdjaja" I - eqirrfed 

uda doedris?af\ doadrariasafS 1 '. 

rfo?i05S <adda sJ?ds33S.rt^Oaioj3 itae&ca'ad saria dajsada 
sa&d daoa d^criad s^sajM* sSjad^naA zaoad - rtjac&o&da 
dtf aorttf O3|,oio^ tooda aras^s* da3$ dasSdssad 3,3^3$, ?6co 
?$a£>*jdda. «5rt S,^ ^oda- eda^d^e daaad 7iiae&<dad 
^od-jaoda gcedd?^? ^dddisari d;aa a-odo SOeddQ, «dda aS5|» 
w<? ^dadoio&ja ^cJj^odo £Oedd<0 ^do fc gda t rtodoad u9 
^dadoio&ja dsaad. tsdOod oaA, ^ae d^aorte* aasad 
daaac^dja rlrae&aSada gda fc rtodoad w^cd^tfrertfic^. £>sad 
saod<£> id sasija wdad-jad doftd £>«Jdo3aj3 «d?5e 

M ft/ f3 T Q ci 

rtjse&oa'aort tfodauda.Sd o da<3ada ^a*id dooa d^OjadsSa^ 
«5^0c3artOsO ^d 35a«Sj3 dassada ^a^d djad d^Sad ssda.3 
daaad. £>o dassada isa&d ^eoood eo^§djdrt^<£>Ojoja edcSe 
^d o . ^d^ ^saddde d,*^ sra^! 

&ert dedd?d s ?3ad §,e$d^S ^onad£)?e3o3o wrt n 3<£>rtcoaod 
drtadroft daa^sjsdadjda you^ssartoadda &e&j,sy? dassae)^. 

- «*. - 

oiod iparSd^d dodd dsaairfa 
dood djscid ddc^&ri i 
3tad&© KrfS $ A d© 6 »ed daa- 
£>odrt *>oc&> *jad3 stock 11 

'adood «(,dart dd«ao??Sort eroododo &rae£daad uadda 
3aadd ? rfddde & daa^a ? sidrdedrts^a daadacd *adj 
tfa^adjdj !' asSa^d edrd^, wdad tpartd^d dodd dsa;^, 
to daod sftasSsft, sfcsSjjtrt Sodrfja^. art-art $do s 
SedadjdOodeS daa$aod3a*>d ^a^J^, oiaad tfaoda Irad^crfaja 
sioda asfy-apy? dasoaof^. 

sxxi parts&cS 245 zpartd^d ds^odj atod. rtdod djoarad^ aoeedoig zpartdg 
yd^jas^ adortorassaft s^a^d?*^ eSossad dsadod rt,o#. 
dosae?ad3d<>, drfrad drfdoaW do&docdoe^e eda 
eroddS^djd^ soastfjastfoo, <«i^ y?>rfJ3ar\ drfrxioD 
djadudad $od. naato>§,e doo^diD, $>eda& £>oda de«?d 
ga^dt&i, dert daaddetfo ? drtdoSS o&ad ofcad dofedoatosS^ 
dert tfo&ftSrfsfydjd^a, asJdrtjaesia^ nao&^rt 2pad.5do.5dod 
rf,od. sfto sJedrte TOddjastod aaJa^^o&sfy detfoo d^adu 

d,od. 

rtdod djca^dj de<£od 3s dcra-Brt epartdsd^oJoe asa^ 
djado&asjJ. jpartds' y,sj£U>3j,rtoAdod Stfu tfouod^ zpartdsd 
daorto dd 4 d<5p3oe todod 'Kssa^d^ aksV £>ou toodo 
^.d^jaigde sa^. epartds" doasaepad^dj detfod £>do n da&oda<do 
osrod^cdo^ ^OaSSdSsioo djadu rt,odds^djd3 a , 

cXJot?a ddJardoJjae d^cpas" daoS&o&arstodrfFasag I 

rf ^t?a sasJodedSij do&doa d s efod£«SF3'8 II 

'dosajpadidQ, ddcrara ssaexfe djdoasadfri^^ o^adcsaA 
adja&slesand w^rt « €o?j dja^roftand. ssaxiodedsS 
do&dao&sS^ drog, &C n aissadesanaSae deedj&a edsS do&dart 
sradcDododOod edo dPSFOfcartodj&ek ada, desddja 
tfadaoia.' «d o Ood doaprt^ adjadrfakd^ ouj,, Sedo 
drtdoisS da&dao&^c detfad t»oda r^oddS^ d&3;3oda rodddo 
dfdwajrod^ 33a,9£"?jdod-ja, wd^darto&saft »3a s tfda ip^rtd^drfa^ 
deafcdodja sa^ ^udodo zpartds' na<da|,rt zpadgdo-Sd £<3,oa 
jpartd^ daorio dd s d©o5ae wdod 'p?do2o' <aow rocda3,crio 
Soodo ddd? "iafj; spartds' dfdnjadssad »idad4ojo«jo^ 
d,333aa?oiuo djadUd <d«^oo eddja^rt asatfad-jasa/* ria^dcdo 
dedjSsaftdod dictefde Jraf^. 

spartdsd dsasa £>da, doddowad^ ipartdsd detfas/d- 
'deddou ^djgpod dedssa^da aeSAd draa spartds'.' 

246 a,t oil s A/ae$tt aid sSSo sa^rte* ^oaddjaaJsrac^pcd spartdS uocrio s^carajoe^, 
ssto £>odo dd^cara sdd? srfd? wsS^^d- 

'^edooayld^o sa?io ids &?de«> apa&go I' 
'sSoead? ^risicS^,sJo sasio zparid^o id 9 J' 
'atfo jparid^o sa^o dooapa^esS rterS I'. . . ^sa 4 a 

zparfd^d &rae3 ^eSrt^C, ddddrttfe^ deoad£"de 
gooad- 'g^spa^o go decades tj^it gj^eSe side Sde l' 

denadsrteod goo&d djad a sa^dodjsds! zpartd^ udo 
ai3o ftoddoddrde^. 

d^oKoioe sau^odoes^ dossadde c&jaed^oda?^ I 
<Dd^jB3«3e r^&s&doesa,. aaa^dsac jpartdie doesa^ ll 

'doSo^O ^s$$5 do?^, asart aftod d<£>, olraedSrt, ^d.%,30 
rtjiorfrt, zpartdSdQ ana^Orl doe^' ias^d daaSo «rcouo. 
edOod ac^osSd ac^io^ ^dil dd^dod f^ssad $od 
aparfdS <aodo 3«?o3o23addo. dcaSOjd&aocS £>c^ zpsrid^dozo 
drao weak d^rtdtf. ^ drf3£> aed^sad *)d ftraddolraodja 

'§,edoc3ar(d3o sado djoaeao dsi ad 2o' 

'^edoaarldg ^odo djcsrsdode d,^d ? «33ddja <ae^ 
djrarart^oSc^. «do toooio drid'- asio^d ddj^caea. '&u3 
sparfdSo dsio', 'spartd^dodd * dtfd, edrfq, fc>ao&0' £>odo 
zpartd^d detfo^d. 

«n)dog,do?3a s £>o woddootfo&e 

<aodo spartd^de des&do^ drtdo3s$ daSodoc&eS^ sidsaO 
tpado&od ©odd ^rod dsaSSod -SSsiod &od tparidg 
aa^oxido idjdddecaAo . «d o Ood &c3£oriorf epartd^dO do?^ 

OocS i?3rt33c$ 247 •aodd tpar(ddd<% sfe^d drtdogsi do&>docdo3^ 3«?ddd 
iin^o^do. ero^dsicJo cde^dja Sedo zSfirQsSz dsaadddo <aode 

«d a e>od z&rtz$&zS daaSe^dja rfod. edd<$,cdoja '^Srt 
ddaaoe tforid &ae&dcad twddo skSdd ? *!cids3e ^ doa^o 9 
tfdrdedorteo doodaod sa^) xJo^sioddj' £>ow odrd jpartd^ 
dJicSrttfo&ia ^sk^ rfod. aScdd ^aLrfo rtjae&cdodjad?S wad 
iSoa^y ^ocdoododo sJOefjS wossaA tJ^e&Ajnari wd^e uossan 
SotfdooSirteo wds^ doasad doaaddo. atooddo eodd «%,do 
doas*, gdsi;^ A)e&jaeood?5odo ^eVosSdo £>od.ja tpartd^ 
Scetfoid. 'asd^dds^ dja^s*', 'dojaaOr^saod ^a^Js^, 
«3otfD;3odjdo Assg^ nao' <aodo soe^o^ oa?i<2edoio^ 
'dedrttfo doodaod rto.A^aA.sJ' ^ouodsi^ ?3oodds3ari kerf 

dddrssasad &dja3 3ado.a!jae 
do?5jaedi?ao3o s&,3oJjm cdocpa oioakos II 

'a^irWo doSs dj33rcd33ft ^3 ^onad«Sedcda^ dert 
^j3rt«do5jae ssartoJo, « drarsJ w^dds S&ssartodogoJo, 
rl^e&Ojodja ^s^S^, dosSs djsAroftan ?!e£>&ddo.' ^<^ cdotpa 
*iou yoddsarf S3aa&d<$,? ^sadssati^ssan rt^Anart dedrtvb 
zosiad oeacooO, rfjae&afcdo oaxisaaddo £>odo odr 
aSjjddoaSrf. d?dritf<3, oa^Cedcdo d«>r;3 &od de«3doi Sodd 
*»rio3d. ^rfj^ e;5e3 eod ss^rttfo s3edd<^ fcod ^d^ *rt 
ood_s3ar\dus&do. tso&sz s?ed ^o g s3adodo zpartda* - 

<r 3do apartdsfo sado djnarao Q&gios&go' 

esd^Ood dedjaeSpad ^dOedo&sS^ 2?artd3 
detfoAdodjddO siodcdo&ek dood doarfd, SCS& £>?£ 
dooddoAcdo^e edOAj&raodo ded ded^ssad zpartdi 

248 b,s a&* *««#$ stoJ d,3J33d s e3ad pffi yjo$o£><^ atfatood roa^ gjsdrtded. 
z^artdid &odd dsa^e do5%ii 3odo &/stfa, 

jpartd^d aSodd s&sade fee^s^Jstj, d»fcoa«5octo sdatf - 

d03 dOjritioadjr^ d?8>oo I 

rtjaed s ^doJoS afcg, dwft>od« II 

dootfood <aodd, doo^oo = daoSjxfo;^, d = Sjadoddsk. 
B333 6 oJoS5 djidQd^ rtjae&aSoci dsjadsoatf doaad 3d wdorl 
2»ert aoetfosajj- 

3 stoafcs> 4 des>3ao&ao rados sadsaoto tf^ie I 
dtSrsa gasa 9353 sra,o3jae zseoaoio cJ?d 4 i? II 

'35J& dosi^siq, 3^d sado sadossaA wso&odjac^. edo 
adatoatfipftoiq, vooyodcsadodjao. doOd »d*3a dod &««, 
j5e»«3af\ciodjae^ aodd «o&>o*iodja(j>,\ a^ert isi,^, 
dosfrft^dOrt wdd riod, aad^aa djaedrtejiq, e^oii doodo 
33a4 dcood »do eotfoO* aodo^srortdo^ slraea&ra^sajj, 
rio?3adaod daoS, SedosajJ ^d^. «od ^«^^, sadjaa 
djaedrteduod ? o&ad itoodo $*iad3okja daotfaoddO *Soda 

m mm 

t3tf aeofcert .adrkdjd ? 
wSFosoodur&ri itae&od ^o^d 
xSi 6 3tSo«t«2, iSdSri^ ii 

3=3k ddrd StfAsS daki^Q* ^cSj^, do^eawSofc^ ^dosari 
dotf^rt Afafortd uo&S erooaartodjd ? &e$s^ aoioddrd €tfr\3 

a«5. UdMSd Wrt 249 d<do^sS<0, sfc^TOUtfatoQ ^dosrortd rioetfood S^Soiod djsgrt 
dd^d. wdood Aexiorid uoftS ^odo tps&siSjBddo. o 

tfd s sio$%<raid ^ odd tkairt dd^d asJ^Apy? dosso^ 

ddcriod draodo^o rtjse&ofcdo rfr^oaA ssw&aad 
dado-sp^rt da ddoiod ^ tfd^ &aea odd ds^dsad 
doaad odd c&oeuds^ tfd^ doSdrfj^ tfd o £>od«£, 
odjseajjfodjdooua. 'siddde 3* d^io 7 ' a^ipy? dosso^. 
srfodd ^ddo detfodjdo a^rtdSd tfdafce^ zpartd^d^, ded 
tfiotod. ^ dKudo^o oy&raedsSdd^J, rtjsetfood '^afodo' 
^criododd dsfc, ssdrd aoodoAo&da 

odjdssssr tf&c? ri^o? dddssr si ^S £ 53 I 
riosro.dj! o^d^e ddre &d3ao«aj,$0«ato5Je II 

'<aoi3o ddrd dodoA ri^o 30*0, a&rzi^o tfZifi. d^dda 
ddrddsrorori tfodrooaJoSsiodtfo.' 

jpsrtd^d^, d;fo£s *? dra^da^sfy tfodoaOotods^osAd 

'dedoo^e d^ddoe dsa*) Sodd,ai tfodraosas' 

tfodosoofododd ds^ddo ddrd draodo^tfo. wdd <aeidja 
dc^ddo ddrdddou ops^oiode^. aejdja d^dde 
do&^rfdroAdodjdo sSoddaecdodja o<£. TSodosdo dsk, dc^ddo 
do&^Sddo <aotjodo O2?«33,<do. <^dS^ stotSsioo ^rtd^d 
'todoao'abdjij, of^&ocdS dd 'tf^'ojododo tfdad. 

&>ert rtj3?ifc<Dd S^oJoda ddo&d dra^rtv^d^djdo ^dj. 
^od drao_rttf «loei3 tfaa&oo ^ wdodjdo jtfoddaeotodjs 00 . 
3? odjaed a»&d3.$d o d ^ o&aorta 3«?cdodo^ w^;5 wdo3d Q . 
S3^ Kicdo dodoridd^, tfddo^ods udoSdOe^,. epsridS 

detfo^d- doSo^Lros^SsJj^. 250 b,e oi^f &/wj#S zid &j3c3ctfo^ rte>e&<dod;> sir^raftoSoe 3?Ood doed aoodo Sogo 
i)dSo ^rts^ SsSms^j dsa ^Sod ut$rWsla, ddddoi, 
dcrio^rt tood aJEoyto^wnc^d, esirfo $3^5^ &,e3*d o dj3, »d3 
rfjaiofo dodorid doood, eddei, Srto^ So^iossrt s^caft £>ddo 
^rt*<3,4, Sdos^d dsadoo tos&s&do ^ ^tpasi^c *>dod. edOsi^ 
oaSp&sJpo&cssdd dcdo*>,3ddodo a!«<s*d<!?fc>. <^^ 
'do^wi&'o&Q, <^doddod aSetfdetfc 

<^do « aSra^dofy? ao&saddp eo d,a!^ tfozooa&d d&s*, 

'd^ddslotooasft a?d) jkadna^eo' ^stysajS 3d 

'dedooie ^,^^0? daa*', 'vosS^sa <da oaOeas' 'S>e3 
sSe&sas' '$>e33£>r338' dedoogd djsdo Sorted sSrtaasSddo d«?<d;><5 3dort;>3 
da^S, s^3 daadaapa.d, 'oaOsas' <^s? draodo^tfo ^do ddo&d 
dodafto&d deoaudo. 

^,3^JvO doii^rt wod dodortjSe^. too stfo zitis-zi dork, 

| X)3JS30i0cJj3f J3SOS ? ^ doasaa, .DiJSdKlO ? 

'stfo dds-d dorfo <a£), 9 djed a ddfSdsfy 
d&JjdtiysjfiQ 9 ' ^do rtjseddo sfodsS to«? daadod wsfafcrd 
eroaa^d. rfjaeddrjlraec^d dcraaaart ^jotl^, £>#o ddrd dorfo, 
«d*,oaS djsdiOrte rtjae&cdod dradddra daaadsastf ' 

»tfo ddrd dorfo dak, d^ddo do3o*j,3 dodonoiodjadcJ 
<ai3S3aadd edo do^wtsgoiood <^«5fc ? saaoatsdo 
Kidtfepadacdo^ ^^^ ^«^ 3o^ ig^daaa 3§?9aa_d- 
sBa, zfetosteS tort 251 Tories aeafcr^osfo *jac doega&e d^c&jes 4 " ? 
aoJto^ ddr £oedad zsaotf ^s^art &??Sortaod aecdar 
rtoSBartoA^dwafcdodo aftad doecpaa, &de* ^fcatocfo? 

s3j3«5 srorsod dtfo^rf sSo^rSjs 4 oA * ^sS«3 «n)o&S3^d 
3B,ato a 3o3 'doesaa'rftfja ^dwsoodo. edd, sacOo ^ tfodsJ^ 
e^ dooQ^dosy?. « d£>2$, dro^ro^Ojd tfouoddsk^ 
doAtfdodo spa&Aidd edo esid dotloeassd^e tf^a 

SoQd03a£>e30 SEjSCSKdO tjOdO 3d (leO d333dod:)Ol3D- 

•3 « «^ 

'doa3c3adoo ssaoto erootfodo e^cSsaoSo d^ doatf «njd 
cosj^ocxio 9 ' ed o Ood i^art rtj»«tood period aoato* ^i^djdo 
wdr^jsSj sanadd jparfdidQpi'o, 

doo&edsa dosS^d ^a? I 

'raA, aSjaA/j^ d,3a«i sj&qd^ a,ea*iO' £>odo doio^oad 
sadootfdog soc^dodo a5ert ? <aou d,4, zodtododo. ^d^ 
sSdoaqsasS, aftto, ddrd Stfrt do^Q, redodjd^ eJjMtfdc^oija 
is^oioja tfoao^ ^a^dO, doas*, «do ^j^oo jpartd^rf wpad, 
wdrf^ sfouos&csadd a z^aridid a!e«?d ^sJj^odo doa^&J^ 
rtdoSJsjrfefe- 

aiotfdj&e £>ags XJaqS^e dd3e?3ao dadaJrsfo I 
dooftasfcdjaeags ri^es??' ri^e d<D^ododr4 ll 

'S&^dsS #or( doaddeSd^d Rdo 4 Sotf^, eSdrt 3«ad. 
eSro&od S^^ djdcdo aiossasidd^WOj eroOrfaao. dcoodo&js 
ci^j^dcJ tfjaS d,^^«33A escaaxide^oadoaJO. ^ rododj^drtf 
d^ptood 3?^ eoaOi&d ado^ ?ta$<£ ri^rorteJedetfo. ojacfo 
tfa^otf^. eodd, d^d jjotf^dsfy rt^rtjasriodd, adc^ 3* 
«oad3rt <dc5, wsfcdoS <^d. ©odd ado^ riotf^d;^ tfa^rtjawfod 

252 b,e vij &aa$i bW 7lo3<ii dosadjjcS. « Sotf^p jti^sarteJe de£>. aSodd aacto 
sS3* s *o3<£ «odd 33, stoSode^ ^ s d wtoafri, Jto^rtodjBck' 
ass^ajt ffif aarosood etsrjtid rtjartaod tf^atod *^o*% 

'srodsicriosS Tjo^dcsartod sSjsdd ^ Assort rtoridei^ 
SeddeSa' ^od dddso^ wok* dea dd©3»_d. esSd woSoiaSooJq, 
Tfotf^dsS^ xfejj 6 rtj3«?XiC3a a <J Ti&jiotitjfSati tf,d stfodd, 

#rtdc33 4 atog"3»olraerra. g 8 eaSpfs^drfs Acdos I 

ddSadeSaS*" ^C?3 S)O s 8 I 

'$o«$ esjdatodo Swdjsdo^ ddsadeaaJo «3de£aoaaf\ b,t 
dQOfO dadaoiocartoo olraer^cartasad ' ood ws^doiad ^? 
s^oftda edjsod, 

'daateastodjacBSs tfjaes^' 

'aarfa ed«4j, esJoda$*)d Q ec3' 

asSa^dO 'daoto' <dou sfe^ eqJf rt$r3*ror\d. 'dan' £>odd 
ddaadeia. 'daatoa' £>odd, dd-jadf&cria «des> Sdo^, ^dod 

&ert $3^ sado3cS s doa^dSoda tpa&^addda ed3 daSa, 
rtjse&Ojad dofo&e^ cSjsea w«?3 w^edE^ daadd?$a. tpartd^d 
wqsdaod tfd, edsad s^dadeSoda sfoiiiddda rtjse&ctfadiS 
ddrodesi, rtjac&criada ^dJda, dsaa dddddada daaosadadjSe), 
wdjBCtS^j u«?tf o^edrfrl djsddde^a. sSada^ «*$£d daadoa, 
rtddd & daa^a ? fta^Ajay?, daasao^ 
ai&> ESSwfcS tort 253 - VF - 

3o3o SaSSS* ^.S^aod I 

s^d aeofcrcS© jSj&j&risSdaotS 
w3fo& *},&, goSfida ti 

asasjado ssaddooa dodaaSod£ sj^olrat^dQ, ds"^ dso, 
<aow Js&aod 03»c2ddjs aeoioraod sSs^tfs^, 
dom^dddooii 9 djaesas-efodsad Resort ^rfjaodo 
wssbrfjaedje^d ^ os^ipy? dossaoa^ 

&oas rfoaojoO, §,5*,^ rtjae&ofodjado? dao&dodo eado 
jpadrfoaoodo,. ado aSso, ddrd S^AsS ^wwi £>oad. ^cid 
doed aoerl «led udeododo- d3o ddrd S^rt «oaddja 

«"* —6 M q 

doood a|.d3oj;>S r^so?^ zSedS SdTfovSpajl ^ aoSrodo 73aad 
dooa dodactfodS d^ol/a^dOpftjs 3=3^ dooa rtoda do^S^ 
do^Ad « dofy?C£d>© djadrto«>rftf<$. sodrt ^oadjs, 
tfadoo&dcand&e^dos' ! 

O^tfjfcsaj ^Sj s 33)33,03* dd dSaWOai I 
«2S?t5^5i t rfc3sio3<3*' &30S SS3ar3|£»0dC33 II - Spatfdg 

3* dMLito sodrt £>do, airaeoo^ddodd do&rfedeao&O 
asSad d,da s d^ s^aJddQpk dotioariod;* da3 z!eo e£ dJoio 
«Jio&q, tftfda edS tfsao&Oocid dowdsSs^ Sjaodo ojidSrt 
koldoft eoorort |s^ dodaokd^dja edS^ ^dsSorf 
djao&ddodo tpartds 1 aJe*ba*p\ 

30 c^ssjk &<^dsa e doo &es £&3<:o& ssasiisfo I 

fcert djad rto«>rttf<% sbrfcrio^e a5>ra?ood do^o, «d3 
aeoioraodd do^ddesfc. «d 0od ©333d 7ios3 s abQ aeo&raod 
dotf s ^ ^ do^fcdeJodd eaS eadajpadSofcod 

254 fee ©£e AaesteS =Sd dootf/saddj^esartdo. d^cdo saodd^ c3aoa<dota ddoolradN 
asaoddO, daotfoSaart do&vartOddja art ad dediotoand 
rfjaesSoodO, dsaSdsraft adofc^rort sSo3?Ssi sSaoKssd sadsaa 
oead^VranoJoc do^sS^, do^&dySodd ^ddi% ds&e&d ? 

do?£« w&d^ 3* ska ws>d lac&ad..- 'asasrodo ?ro£)id 
sjjadouo dooa dodaodod© d,3olra20dOo&ja 3=do dooa 
do^^q, aeo&racd sso^sSodjdo dcsaSd dS/1 aoeodado. 
ac£Sod ^ daaSdoj^. dsasid rtaoasad sadoaa £>sad ad«0 
astozpa&dd' 

Jood 3rtd dgd&r adddoj^aad dooa do^tfd^ 
ddOc^sSoi. ^ do^d^ dddodd^ sSo £>3ed£>d 7 £>oto 
d^rf ^Sr!d d*>,d3rrt &d3 «Sd too&do. ^sj^rt o&ad dedd dd 
wodjj ^dO^ asS^djd £^eddodo zSdsajparf Sedudodo 

"Sd^OgOja 3>,<2jSde33d ^eJj^odO Xidjaq5a3 ^ SkaOiO^ ^d- 

'*irtd dgd-Srrt 2>d3 sSd wo&dcSja adSrt djd, doddjso,, 
d^ <^do doddoftd^ ^doosaft dcdeo *iad 4 cartOei, d^dzpr 
£>ou toW.^O adddo saad dooa dotftfo &d, ^ou 'SeSja.w.tfO 
2-j^«3 dor! S>dsS ^ ssaAd^. j^ oirod do zoodja ^e^d, c&ad 
^d^rtja dorfoiod, doj^oioo^oSo?, aoasado z&ZitfzS skadoiio 
dooacdoOofcja SdosjaA t-ooaddja ddo tfadocft>odod dda 
ddi, do^Vd^, add^ofoja <acj>djj rtodo dofy?, a rtcdo do^o 
«srod we^rt^O, ds^e djseoo^do, &ert adod se-iosood ^ 
dsaa sad> ^dod,, sadsa dert^ jotfnaA dddddoSood do^S^ 
S3i^*»ejdo2Jidd^ ^3gj7lj3«?AC3^d. ssaaoassdo ntt zpadsak^ 
^d<5,? aSrtoaji- 

oooa de&oedocftje j^g ^a^ o^dsadjd? ' 
d&r djaedd siadTj, d^ed^Sds d,djaes ' 
djsa, dd d^.«3a?ie3 e d dja^ssa ssaa^ 8 ^dg ? 
aS*> iJisada 255 «?fodjaed,?tfaoc3. c3as$) ^oijacsSd^ Srtodjdo, tforfcdoos^cfc) 
sfooosscSosScJ^ staacsosSos 1 ess 1 ^^ sfoaosadodoSQ, s&antosajS 
srodads*' fcert AjaocsadoSd- 

crtodestf wsaa* «3odja? 3 sa^s*" I 

^ oJroDooci, wstecSaori ^e^oaoodd sto^sJj, ^ 
sfoaaoajS aSjadato sasSsadertaodo, ^sS^djdss^, 2parts33"d 
detfo-S.d- 

sja^&addjaeiosi cters" jpad ssao- 

dJ3,a300dO 3j,2o3 XJSdS' Sfcog, S^OC^S I 

oio^ s eoa,oSoo asfcps'oo ids*,;*? ^eibs II 

'wd.etfsaoo&ad tfdrts^ sLaeu, sftaussani a=o^?i 
tforfgrfeod iisio, cis^fsioaoocJ 2S,cs>o&d doo3, sroxkoddja 
dasjado ssad do^aojodo ataads/a ^stisS ^do&S^ 
tfetfcadoatfdo' <aoad. ^ sasfo 3oa?jado jcaadd djadoifc 
djad do* ^49, ^odactfod to«? tuodjaodo djadaod ^do o dao* 
^raaio sJosOdsS^ odd«^, sJs&Sjari afo&a^sS. "rc^ ssadddo iodo 
ddnaftufa_cJ. eddoa ^a^Jss^, djaeagajdsSds^A dsadoo ed3 
dadao&ood xj3d $ sart<£>o ! ssanadd, do^tfo 3odabo3"o3oe 
^doo Badradesfc? <aoeo d^rf &od desdog edS ^dofoe 
sadrado^detfo. 

aSowoo^cfo djadsb stt ss3d3d 4 STte<£ wo, asi^djdd^ &odo3a 
a.L 3e SoacdoS Soad o ed. %3$ aeofcraodd wdss sfo^b 

256 fee »*£ *«es» aid dai^d <$&& edsSdj t^ sa£riw>r\da.Sc|da. «3j3e3d<£ 
^odo&djf do^*rij3 *»dod s £"dc3ow aatoda&eipddja drido3$3 
£>dafcd£>, « ackdo&d; wodadsfc/itfo 'ySeaS sass*, SodS '' 

- HO - 

djsedo Sjsesio &odrt$od &jaeurti3,«S &a«Wd$, S&orS) 
rtjaedtfdsS^ aodrtetftfaodod s^onadsJ^ do?5 djaertodo;£ 
droad cSsJ3 fc ^etfddo da^sfcj, ^zS^josS do&do ^od TjOatoaft 
^^ddDrl «rocaddS3artwo$po .a^ip^? dosssof^ 

^s^aska, eodroO^d dorto esjSjdtfe «aS tfosSS gdoft 
«3etf ctodjOa^rtdda, &s>oad. cavort 3*ri dodrtjaefocdsfy 
^desxiod^odde do&. 3do & SdoSodoade ^£>rt wodd,ra 
^edoSod, &ed^&3 SooSdortodjde ^o. 3* <3od o^rade 
saAdzodod *iodoSj3odo SotSsJ Sdc&dda sfodrtjaetfoo^ 
wdodjd^ tfado doa&ddo ^s^art ^do xSoearaiCei. oa^ptfdo 
it^drt uddefe. sado siodoride^o. ed^ sajJjaodo alari ^^ 
djsedd «dda «©rf udod tfodd wododa&aod. &tid ^d^ 
arfo «ro3330ft 9 rkaetfood arfdc^, saaert £>q, ca^sSd?^ 
^jaoSdodjdOod, &&pgo3ood 'scrajS. * s^daSq, ^^ deddrt 
djsertod wdjsedS dradose^,. edort asarfdja ijaocid lod^e 
oddsS^, <^od tfd£>?*deA> aodo&raod. 

a-odo DS wooado&raodrt eussado;^ edsi doood 3s 
&d<dodd;j, de«?d. esdd «i &»*$, sadsi ded. 'Sodrljae^ods^ 
Sdo fc rtjaedtfde^ zjdosaoSod "raajJ. ^<Op5o djao dOcSritfc?,^ 
dsa&^jscdo d^ofooi^ d^radssa^ft dJaa&jaodo, sSdodsaA 

&/aesSa draesto &as5 257 t>od>ia "sodog djaa&aodo wdotfo-Ssiad. rLaesoaod.^rt 3s 

M — W ft) .J 

ocsoio wdotk tfoofte^. s&rija asad daadoo sfooddnaci 
sirf^rfe^ sa>sed ^ *«£. *)<Do?dd<^o3oe j^ooadd&ri. «<0_ 

zpaoaeddozo c5jscS o eoddod s-oOd. Sd^ a^ort rosS^ "3do 
ta^cdo 7$. dstedorterta x^od doeakoo Sdortja Masses 
dsadoo olfaert s «33d d,rfe^. wdodood 3do fe wsSds^ 3?ri«5e 
•"s^od djadaTgo^SeS. Sjaedo, ©55)^ ^,d ^?£ dja?do djaedo 
&iadrt<?od ^oiooSd gjaetfrte kodorttf^e ^ae^rti^d ^o^cJ. 

e &iaetf?1tfo dodrtjaetfood £>$ do^sS^ <as? StiortV^ 
dvogo&aodo 3o>oerioo 3jadftds$). rljaesraotfdo &<&a 
doadodo3d<£)ek ed-ja, zjosa^ritfo, « &ia?tfrtsfc. doCcctoog 
d<doo$d. ^s^S djaedorWod uoddjrt^o ^s^dsg, wosraOrteb 

^jOioo ^s^cS e3aosoio£8e3 Joodo ^«3rtj3doo. asarte £s 
gjaetfrftfja ^s^cS djaedortsb. dddoaijS djSasSsadrtsfo. £>Sodd 
« arrive &,ed3, ^4 ^a^odo aSOdod vfatoijS. 3* d^eadsadd 
^d dOdo£ 3ojad3o ^Qofcua ^e^ ewacriordo dosro^d^ 
sa^ator ararokd^ gSe«as o d. 

a»ert wOs^sad &a<tfrttf d<do£>od rfjaedtfdo ddtfdorteSq, 
doeoSo^Soo sojadrt adodo-So. eaad^d dja drao 3*dodo>So. 
rfa seort aSjacrtodoisk ^ae d^rt riaa^ex© * ^jaetfrttfo sads 

dsaaddj. 

3*rf rtjaedtfdo rtozpedroft swad* Sjadnddo. vzitiO 
2oO(dos3ad «rod?iod xiod desad, '^ TitfdiS, atfjac a^sisa, 
2tei3 dooosacJ oafj^ad ssads xina Sdcrfoo^«5 ^d. ^rt 3* 
doSootfd gjae^W d<do «n>oi3aftd. aado *j£oedd donadsJC 
djaertjaera. weft s^ok sao^ssad s3,dezf\ & riodrt Sod e-ij, 
<a<% rfjaedtforka djsddoo wdesJ Sead. ^e^dja s^ooadS^ 
djaeddo. 

258 »,e o*^ &as$7i sici * tfdO&Sfy & 5foSO&<£>, «n)C3a3od?§OftaA &G130,, fec^ 

dasado raad dooa dodadS, dofyftfy doi^&dodja SoertoSoe 

<^tS^SS.33^,Q0d dvGdSfo TOSS03eS s dSaSSdofo^ CadoddoTOft 

fcec&dQ do^sfy ddae), udSrt Badaaarf^ wsSd,si»icJ iic^oo 
<^cSo eroaaddsio&artodjacj!, <aoad. 

^ S&^VSfy 5ticSC33rt 55,200^ dO&^Baftd^ A^O&dja 

7foodoatooar\d a do « ^ecriod^ok do^sfy ddd3oddoee5 sadro 
d^dqldd 2*o$rt edsadssaddja ^So, «dd sfjaesW ^oio^, 
3* doSrtja edsastoc^. 

wdood ^ oftad sadsaa voddjdtfja^ &oo£d 
^ed^oodtf dot^oij, do^AdsSow 3* dofadaotosfy oodd 
gdord?^ tfoaftaft ssatodetfa. «rt edjaode eddsfy sassadoo 

K*J fc tfdor d doe ad^doedo o3jss de.3, s%3s I 
**^d desoo djdwfeS^A daadoc-s TSsftes&ard II 

'33, djaetf&o&rasad ag,doq»f ddskii, tfdardoi^i o&ado 
^aatoan ^o&od^jse ed«& djsters^ djaododjae^. 
dsrtjrartosajS' <aodo ^a^4a ftcaSotoQ, es»F3»7l d^eQfcoa^. 

add 2oOdo do&docdosa^ddja TSoo&aft secriodesadd <do 
do&dorttfd^ ■ssaddesartoSd. ed Q Ood«3« wdo dooSjsadra 
aozoodj^ dodo&waddo. 

"atfo d aSsLaka? saafco asro rtdrssao ddg 3 ridods**" 
<aodo |,e dog^wao&rdo de«?aa o d 

edsa * doSodocdo5ij% 39dd doaaj, doo&cdsarliid 
aodds - * do&doaft&j, «sed stogA ^oddrde^,. «d o 0odde 
&od a.2. «5 SoaoSo^, 'fee^a^Sj8tj,«J tfdrdjaed^ Aoo^odoacdo 
rtod£>$' <aoda fee^s^ adjar edajd&i, asddorf dooa, *>rb*d dao^ £>o£>d. 

- HO - 

sire wso&otfrt ssrtorttf i 
2$d3 isodert x5©a>©S ii 

dsiiaSjaod ttdsS^ we^dorf jsjOSoO^ jrafo asfyBpy? docosof^ 

fc?d?5od.j3 fcecrioor? sfrdovsrfoddcio. ssdoaa djaedrtert 

gjadosftd. ^S?33do TO&d doo£> dodoad^ d^ctfja^doj^ d^o, 
So^do^ ddj^ tfadoofojs ^ejd rtododo^tfsSt doi£*)dodo t-odo 
ecSgji eronadds* djaedo tfjadrt<?od«5 loeiSrt^d gjaetfrf^d^ 

4nTi ^dddd^Ovra wdo^s£ra dd s £$p wd dojad;3 voroddfg 
^ <&>aafc>^ uoad. sSjig, troo^ sdjfi^, $o5ood sdjs^ oaolratfrt 
^oadg, do^i^&oodo, « s^odo &a doc^odsS dassexfe 
djaetfrttfS^ g33 e od& %<%*, ssotorf 3ot3 dio> Sjado;^ $?sad 
ijaeo to<3?5 sras2do3ac33?5, sssSoaKdo t-odo 4ca?r<3ak© 

3oe9J33d- 
a 

dora dod sfra tsaoJjasb 
dof|, ijseod dodsi carfrf af- 
e^ s^d &ai£ 0ed3 ll 
djarao^Q&dtfsS gjaedetfrtdall 

260 i,t o«c Aae#s$ aSci dcsatfrodecrio dooSrl <3aca<dora gjwod d,£akdo3 dostoarf 
sSo^ ijaeod ^tfo&doi <^dvfc tjodo daaofta;^, wqissa &,e^o 
d^SSa^ tsedert ^3^cS<^, wad s tSfSd eodrttfd^ edorf 
«o&<^,dos>Ooo irtda siodo do£> Aoso dooosad djadrteQ ^A 
3>j3edodo3 "3do a^zododo. £>Sodd ato&aed ^,a^S zsaoSjatfrt 
afsJA ssno ^ocsSo ecaB^dtfos!- 

^0 Jooda d,3,-cd3&raed ^dsS wattSjatfrt Sod d,don* 
d^rtaJesieL ^ d.dodd. esdo dodsaAdo atfdaa&d tshddji 
tfjd 3s$, ei3o3 s sJSpood «d£ o e ?ojs5^ ^js^, arao^ddj?, 
edoaaaf zodo^d;*^, Sjauo, S^, tsaaJ^tfrt 3>ja?0*)d o . "sdS,, 
*U>d3 kod 'eraodjaedatfjadd© e«3e?j SjaeiB asaodd w<£ 
|,?3oO' (ska w) iaoeo^ zooad £>odo Sof«?d. 3*rt ^^ £?£ 
daao&as^cfiood d*rari djdodd?!, t^s, dc>aad53odd 
^dod Q e33rtos^a<^d 9 

^ d,3»rt tfdjaqsaS gjadosS doos^ ^s^ dora^sod d,^dK> 
zpartdaJdQ derf zooad <»5J3,«3)d5$$, edjaezWdesarfoi^d. ^d^ 
<addo zortoio add^rted. doewosJjwu^e saraodoSdad £>zitizi- 
%s^ dora^ -Soda, edo t sjasio doeaoloD^. 3* dodorid<£ *kvfy 
detfoddo. dreadd cJjsudo 3?^ wsoio^ *>5Sj,*, tsaoso 3?dda 
asLdjaddafFS dsaaad'. 3* add^cdoQ, dorsad 3* atfdoaS, 
^dodds^e wK>os3af\o3oja zodossaftofoja dsaS ijaeo^a^^s^di 
aiooft, d*G3) ^,dodd ^ dfsafto. 

'^ xbify detfd ^,. odcJodjs xbtf^, detfodd;!® «<£. 
wdOod edsk dorso Aonart, odi, <3ask dorao Aododo »k. 
^ dadortdo (Dc^dja rtaJ, dc^oddd, xSa^dcS, deSoajS. t-ododcs? 
edda detfadaSj^dja <3a?5 3?^ zsaoiratfrf d,^ AacOrtaAd^ 
sJjaeda <&$, «&oto<da<$$, asJ^af, zsacfla ^ddo a^d-jad daJrS 
doaa^jd'. ^ addrfoioO, AssJ djs?J ^,doddc5, sSM^Jrt dac^ craw 261 ^jaeed^deBartoafd 'jrasto dorso JodsS^oo « dos^ooad aoja* 

d,dod S$5^ HSO&fltfrt ^dOS^d 733^' £>OUidO ^Sirf «#33a,03o. 

Soo&odo., aaofoC &acod OS,das5J djad<£)rte ^ckrfo. sojasi 
^o3oe5i«^. #jf\<Sdo doa^, aoja^&s,. o^ &iaedS erfdciS 
£>dd5^ aoe^d. djadOsido sooft z^doa^d iz%$ eodos^jdsa/t. 
^AsScSo docdo £<y&ra ^ ;sadod$f ^jaedos^ds^A. ^dsi^ 

sSo^?i<2i3oij30ii ssaaoazsdo do*x3esi £&<dod£> aSe^aad- 

£fo,do 7i'd3a?3a i d. 5 KrtO-S Sfoa&SS 
d.dsJrafcadoTi' aas^de^e I 
»3oo skrog.e drto&a ^cis^ 
Tjd&ga;*? 1 d^e-S do?^? II 

%*^ dora^ -Sodo eaaccSo^, cJjaetfrt^?^ sao&rt ijaeodsSog. 
«dd ^ #jsde£> $s^od sisa^d^ nasi doaad &oodo &a 

^<^ roaoaado «ro^e^crfD ?5daod s-odo aSja* 
d^oedodrfq, desfe.Sp^d, «tei sasfc Sod t-odo ka dorfod 
2oJ37jC3sA «3oS eJjMtfrttf^, j^daaad <aodo. ^dsJq, 
SijddorSfdrdo, gdo^ jparfdS s^soa^dtf tfoodds&ft 
£>#a«Je>*iaad- 

'$s^ djajpadddrasa^Aok ediOAddaadjDod adSo 
d^adfidod ^odo aSjatf^aJoQ sasto *ot5s* ried *}<5,?otfe$odo 
d^^o d?& usdo &a dar^fy edarf oasSdoaadtfo. 

'ioajOadsacac&aakdodsad ^^ ^ofta zi ddafoa 
So&dodoiraenaa.j d^^oe-S dosis ' 

%s^ ssoijatfrt dedjaodo sSjs?S d,dodd<5, ^%* sao&rt 
*»eotfuo&Aid, vtid « s^rt abjsosfttojtfrt^? 'g{ Sdosanaaa 
Jfyty tfodna'- dojaodtfop^d n^sacdor &adoaddo. ed^e 
dora^od. %s^ &g doraoSod? a^d ^«^ a^ded. 3s 
dodortd^ a?s& -Soadoa *aod aSwfospajj' £>odo ofc&raed 

262 ft,e oft* Aaafr Bid rtdorart ^a^Sod, 'odc^ sarfo sSo»^ 3od;>dc> a« s3*©edo 
trao&crtojSq,. « gztSpuszcS djaetfrttfei^ jJjaedo. «rt So^oio 
w^ofcodjao, 'eaoSorera radeadadrteo dds* sao&raod 
sadradS^ Ǥ<5>o&>U3oodo sa<3 9 ' 'dofSodd doddoasadja^rttfO 
^orad 4%« ®^dod, esasaa dodd^Satoo^roid wogoe^a 
d*»etfrttfofy T^ziodjdo aocrt s^ssa?^ aodo Setfijwateto. 

'doi5?Sdra d$ s e ridrdjaS doeooao*' a£ro 4 o d^a 
d^sraotoo oo^os^dOjfflBdeoso s,d2fr3o crosioda' 

do&etfdra ^dj,d d^dO, dora^ Sedo ^edjai a-od 
«r\«k edS£5, wraroa doddjaSrttfv© rieod. <3d o e>od wo^osga 
d-jaetfrttfsk^ docSodd dssa gjaeoskdjdo e^odddestey*. 

Sperl j-odo &a dos^od sldo^ djsetfrtesi^ j^sbd eozSaS, 
riS, vo<£ ^art dofyWo^ aSo^w fccocbd ade^ ^a o ei ? ^s^J 
«!od dsteoSoaod edS^ werdort riQdO^ ratfa asfySp^?, 

d0253O§^ 

- H.9 - 

Ldoi ^etf,3£eiartartdrt>dd 
wcsasfcg ^stodts ii 

'«3add risJssa oJjsenrt^o saoo&ort dadovsriodd ?' eddo 
fee^sfc^ sSaoriodd, (sraajfo^ d&jfodd?' £s d^rttrt 
ero^p^odjdo tfdjd. xSsSraari^o sins ado ddrd trootfdo-Sd^ 
d^dofrsA .Sdortodddo, oddo saoo&ort dodovad rtoddr 
ii^oiwa Soao. add sradddo sadoa^road d^xiort ?pad3d<D 

SBCid tfrSreO EiocScocS 263 'sadden otaassartOvO ^d:^ Xijaedd^oio ddFsSdjso&rt? 
xtoaJoxk-sj^do. esSdo ^e^djs 3s3o & 3do fc do&oerterttfsJ^, «d) 
looted ^d<£>, &g,Od<0, Sdxjd dxdodod ^od 
aSe^SjatfdeSoda Sdc>ak£>i3;> J &j3o&c£da. e-do^OTddd ^ ao&do 
erae^o^addo. "M^dja x^oasctio oa«sS<$, w^^rtvsn 
roxJd33do.Sc33i1 xfo&s&ao «3ow 2oXfOfJ caasiodrooctfod sradcScio 

JO M 

estodtfpsddo. ^ds^ ddr3d<§, a5evd wtu^&aocftto. ddrSda 
3o?rtja? .B^do 'S?s§ dododotodjadeJ Sdo t doo£> £>oprtja 
s&ojoo3 ssrsi)' £>odi d&*)ddo. 'a<3rt xjjrtr^ averted xsdod 4 £" 

&003c3Srt<D' £>OdO 533dC!dJ3 d,,$0333A S3dtJj3i3jdO. 

xktfodsioaksfy dododoftaddo. «d9rt sadddo tf&o&og tfoddjs 
daqJapood xJSo^jsodo &,cao3:>ode3 wddrf^, xle&xi&jsaSftd^o 
"Mf, ddrafdo x^rfr^ aajsertoadd #ja£>o<doQp3o £>«£d -Sdo 3doA 
xU>e3k SjaeSrtjado^ sadddsS^ tfodo £do iSeaddo. «rt ^t^djs 
sad) ijsQ sadrttfsfy ko^rtdotfjaoddo'. 

edood 'oocsaddoa ssadddo sraocrioort dodovarbdd *>' 
<aodo ^e«?dd "se^dodo void Sjadas^da tfsg,. &>od de«9do3\ 

'33*"^^, xj^j, xjjsjessio &©e s^sOoas'Jpe s^dros* ? 

'x^ddorasad jsaoacdoractoQ, £>ig,d saoaSoOrt dodosrertdddo 

'sBdcaort^o ^3^5^, tf&oxiodde? dSxiodd?' &ou 
w&eddosjs extorted. cS&oxbsad, daxksad asS^do 
xidrxidasd 33c3 ? 

sSxjojsSj sradoa&rttfo ssccdoort dadovartodd "sod, wddo 
$3^5*St daxiodd <-^d asS^d a«ndrt5? ^<£ «^S,xjo£. fysteSQ 
<^0 wdjac&xioartdod eadaaa djseasirt^^ ofooS, atootf.saft 
aaad dcsaa «s$ dxto^g "w^doda *:£ daxJodjd <*$, «&*&£. 
^dd 3dod aadoaartv* xj,j?3dd ur^ afeJSa*>*jMfyd wd^tfg 
&?fc ? 

264 ^e o^e Ao«?iS =te$ 'sjadoaOrttfa s»oo±>ort dadvariodd 7 ' <aou d*/ado<3 

dadovartaddsio. s&dovartoddS wftdd dodovartd Nadoaartsfc 
edSrf^ qt&fo&jijS ?' £>odo €os$ dsagoritf;^ rieosj&aodo 
<addci a^eaaosJde&j, ^dasdeBartaSd. s*> soo-Sotf 
|,es3aOco«d Sci d,oliaer(d<$, ^od tfjaeddoaedrtedudod ? 

"sd^ rtdsaqaS- 'dodo^add' aowadd udOrt 'dodovadd' 
iiow soaoaoaid&d. ede^uoj&jaocsari £>c^dp ridaoKrioarb^d ' 

'sadoaaritfo sraoatoort dodavadd 9 ' <aow y^ds^p 
&sS§.SsteL, «ad$ 1 3doawa.5jaodd bod- de«?d e?Sadd3 ^de 
^d. '|,«^3^ ssaOakOrt dad^vadd \«sds$s^ ssadd *J?i5aa 
djadoad oSjaefirttfa dt5;todd 9 * isoda e^otowSja^rfeia. '^ 
?330o3oort dadavartaddsk, sadsaa djaed «rc^d5fc>' <D5S^d 
ziipQ olraefsrf'pad aadaaarttfa eds^ sSdrtpa dtS^o^ajs^,. 
«dd a^ 4 ^drfa-apajJ- 

rtjae£>od da&i daoajstaao najdsao&ao Sadja^d I 
essa^ea^ddjaestpq^o ^sSdysraaJricaoris II 

&,e^ c^dScrias^oSpajl ssaddda $s^*fy wsaScS 
daadad wSoaaod rina oa s dB , <da<S<dae "sdald^da *><^£d 

sparidi. 

'dadavadd 5 aotaads^ ssadnaartsrte e^obafc 'sadoaarttfa 
saocriaorf dadavadd ^s^fSS^ 2^t5?oodd ?' .aoda od^ddjs 
^ooirortod)a«^ ssaddda saort dadovaftdadjda 2?adgd^ 
d,*d ssaAdassari 'dadavadd' .as^djda a* ? rf ? da^a, dada*?add 
$3^sfy d^sto^doadoSa ? *<*Sa£) cad^a/ioa^e &?dja?3= 
dOsads^Aoiae ^,3^«*j, £>3 das&jadda ? J?arfd3d<§, sadeo 
75§j5Jaddaod detfasajS- 
sadd s&EiO dadeocJ 265 Tig&i 333d<doortod3a;33 ! jido& cdo^3 I 

3o ^tfrras&as?*' #«&©? t3s3 5 J?«3ja l «3«' Krtda n dos II 

^narddrtroijaes 3$o73ao d*sao&ao ^o£) sSodaao I 
rtssarsiadoa; Aae553o dcuaoo gjidesaeirsfo II 

wdrsadorttfs^ Sjados^ddQ ?ic£(dodeS ? s^rtr d>rae£rt«?rfja, 
<ao so5oi riodiartertja, <ao fcarterija add ssad ?5e«3 z-od 
douao rodra' 

sradcraSri^o waOcdoOfl dodovartodd ^fi£d £>ozj atsadd 
^<0 a^ortas^i s^do. 'olraeftrttfo' <aod;> a^edraad. olraenrtVo 
^,5* tiodd d£>3aa oaaS 4 adoft dcsadrrt^ tfosOdsiq, 
edKks$a«k tfna ao^doorXirfvando, dcSooart ridoaaato©, 
So«?3o sj^SaW^&od #rtdoatosfy reraaS, «3od ddosad. 
Sodjsdo^ c33,d2Jc3daod aedjaedd^ zaetftododo. wdd 
d0s*do3 A?;to33a#<sa<&!rf^. «sJdo %^i^ #23&>s3)do testes} 
•sade^n eo. 53SS33S djaedrts 1 eaaa ^op^dsS^ atfdo&iaodo 
dootfparto^jdsa.jru |,e ^ ^aSao Aetfjaeosjaftd^ sadoaa djaed 
w^sScracid 'Ssidjatfo daotfoftdd &tt t3a$d $tfd &a;fod3 *> 
(cfoa a.i)) £>odo Jood de«?c3o3 wdSa ssadaaarte sadjaa djaed 
dosad do3deo<^3? «d o Ood sadd sSSsaa oliaeft dod^sad 
& ? %4f*3, sadoua djaedrttfdo^ esdjae&ria^do cdooa, 
akoSparta^ae^ asfy-Spa^ dassac^ 

^<£ 'e&rtart adrfas^jda' *«aaaxSa»3jda' '^tsrtas&da' 
£>«£«&> Eood, djSdo^ £>oda zpasisjarfjodada. add '^STJas^da' 
rod ?!eds5, 'woaatfas^da' wdrrf, 'adrtajsjda' dodd <aoda 
2?*pjo So;^ osjrarte^ daas^g de«? w dajaotf Sd&d 
dsp^rertska sadd asjBaarWS $oad ^s&do ada^roftd 

tfsSsaa <aoda 'esa' &zSz&^ de<9 gjagrf 'djadoad' <Doda 
a§e«?ddja s^ddaa, ^ 'tfSsaa' aoto «a ddaod rtdtf, *dodd, 

266 a,e e*e &rae#5$ 23d sijtecjiS&ad, JtisSa^OBitJou sja^do to,d^ doaeW dj?j,d:> dsa^, 
ad&aido. edssa S3, xistejaRii, S3S sisfodsS, *5Jiqj5Sad, tf&o, 
sisa^S aow stfo dooa 20,dj$ daasW dj3,do ssai, asS^do 
«w«?d tijSSrf, dedo, «*;£, asa^i*, dooosad oSjsenrt^o 
'djadoad' <acio ddaod adf^da. 'aadd TSSsaa doeoad 
olsefWo' £>ou ssaddja "?d. «rt 'aadd sisft dooosad 
^estf oJjaefVUfc' ^odosarios&dOod djSdo*/1 edsadde <^. 

- 8?8L - 

sJodjdsd sfcddo a^s&j, SjsedSj 
^o&dedei tf&i&dd n 

'u^dod, djadoad, sfoftddort tts^ siodjdod t&ttz, 
|,eaoOoio^, ii^ssajddvO gjaed^ wdraioidoSd a d ^dSsS^ 

34 feoas efo&ri^O, &,?do sadodow c&oesJ^ 
*iOofc>dd3odoad 3?rt $ja,ed^ d^sartoddjlia ee^, ^csaftd. 

odd 's^edo oocraddsO Sjaedrtjas^ddsaftdjS 2J,3o£kqa,£> 
d?d3rttfo od«j^ wgotoaSoSdjJ' ? - aodo «$|MW3adjdo 
doeoo&iaeu^ SCxdoe^ <a&*e3to Sjaedrfja^dSooadd daag, 
<^*ddo ed?^ dcdod4rt«?od wddOxiosad. Jood dsk£" roa 
^dooSo dddoddordodja B^dddjadS otoodj^oaS dSssa^d 
<de?5odj3 ^esoari #?daw«3 '£do <ao, sd ddorsartodjask 
doKF^d £>dakd<^ edo csadsad^d ertoaJd' aodo 
d^ld^^^^^ uiiS^esO dosazpad^ sa^oior araraSod^, udoa>d. 
^sad&ok ftoasMsaraeoctod^atoja ^de sioddrd^ d^dO 
ddoroaob&rt aSetfod dsa^o, 'Sjaed&c^dd *-<£>dd«3o, 
doo&ddesk 9 oftaorija »drf urt n dcdodaji9<£' 

wot»ts 3og»3 267 d,<£c&>5a<yd<£>, d,dodds$,e xiodod «rort, 3dA)0d3 gjaed d,*>d. 
2oOf3 s ^s^sS^ Acsbsafts* «d?S Sjaed Sod «3*o$rtjsod £>d, 
'SvseaJescJjae ctfoonao^e' a?^ Sjaed^ d,tfak saode aJjacrtj. 
3«rt a«& fjae&sjded iastysajj jpartd^d^. sicJ^oaosS $ja?dd 
dfSrtrleS sfc^ aaoieod w,33a^> tfso dcdSrttfsk?, *So&£e3odo 
^edooatsaaSoFdo sSaDxk<aaio£> ifo-SAnad. 

©«ktfj| aararokd© '<S sad^e ^e-BDed^ adzes' *<3a<Je 
dedd'odsfyddfJofcj, cJ?«Sdo ^orios^ao,. 'aado OTri'sSocsd 
riSoaSKesS,*^ Sjadosa/S. '«33t5 3«?'sSotfd a^ sidtf djacksa/j ! 
£>oad 

spartdSd^ z-odo tfd, 'skasJajsfcjjO addd s sJ s <3 l^ 3 *' 
t5«dort deaoaa^rfe^ ^wssaA ^oados^dood sS^aaooaartert 
ws^rteorortod iss^ja^d^ ^scsartosad. 333,^,3 de^d ^c^d 
risaro^o&arao tfdre^ad &,esoOrt jfo^&ooaarteod o&ad t3^ 
Sja/^dP ^^ <aod3de<&ae a»d. wa^doaa^ §;?do £>odja 
*jaciX)^ja^dd<Sc^dodD $edjara;<o«5artdo 

'adoad X?o7%t& §,<doo3esdarsta doo&a' 

aodo <3a«3j a^ deddQ wdoad sji&aoftads! 
d3adod)de$ ? adsSo €jae&>*j#jaoc3ae$odo sa«3 ? 

sparfd^d© z^riodooa | ) doja<srrt^(5 > oftado doee5odo 
doe^oo aSjaeA y,djfcd,do 3<3<dod &oed doadosad. &esSO 
wdsS £>drt &oc£dj3 iJjae&Aija^djOc^ «3d«3 ^djsre^dorfodo 
«Sedoara*>ddo. odd §,C3oOrt d/todooaoft «rod«8( djadde 
aSerfjae seadoood €jae&?S<Oo. Asofcadoadd u J So i dod.do3Jo3oc 
aoOofcua Sjaedrifc^Jc^Sod^udodo. z-odo de*? do 
&aed&e^dd;3 <ooddja &>od aSesdo^ ed3<£>, ^ociad*, o&aorfja 
todo.Sd<£)o . 

268 ^e ote tszz#& zJci & aej, a^edrtertja ero^d ^ skaokQcft) ^d. 'sfozaddorf 
dd^^ riot^dod ?tod'dod:> y>NJ.o33S)&o^s§dd toci<£)rt §,edO 
5fo!3ddO?1 dd&s^. eod docricx^ w^do, S-jacd^ ^otado-SjdjJ 
rto^dod sSodoo adrfsS^ d^^d^S 9 £odo <adda ssa^ritfo 
^esdo 3otfdd£>i1 dd&edodsSod doe«3 e^ SaS Sodrtert 
Ss^jcsartoddrfc^ «5odos303o3o assredd 'do£ ddd:> s o Sddd s *J S 
3 |i3s e '' £>ow dssSrt £>;& rf3 <aodd <^d^ KOfoledrdo ad^aj, 
£>&rsroft iSeSoocxS tfdoaqraS 3ja^j i cra.d- '^cs^do csdsroogdaod 
S^oiod dcraad 3s^ do dodsk tsdosy!'. <*?£>, sjaaostjdja 
'rfo&ddorl dda^ |,f2oO. djadgo, eddessddjs d,do3dd7oAdd 
$sit&>h$£tif)& £>oao2d. 'tfodjSo'd 3oddo aoarojS. Sodjado^ 
riodOrOs '*>o-2jS,do' d,d33d erooirartudodo. eads^ soO 
rfoepedsah dOrt^^o^ao,. roaraKdo ^odo 3e3r;3cri:><£ 

ao«S?033d- 

dsogddrod urto&ae dszt-v 
d&^do ^dd woo dcdaed I 

«d^Rd esioddo dooft?^ 3oeo£)o y^^artes^ 
doaddo d?oOj2J8 wddS^ <SotJ<f)«^- Sd:^ ^djaeioodrfo, Soa, 
doaod doq^arttf dddddo add«^e sraddastoo #?3a^odrfci 
crfo^ddci woddort do aod>© to^Xdoodjae^. tffc^dd^ £>odsO 
dooaoiooc^dvO ^^ e^rtodooa £>drt ioC^dja siodojic^ sa«5 ! 

e^rfodoo&ctio ^oft3 djsde5 3$ad^docd do iaed 
drodOq,! -azs. edd seo&ado^cSdja 'w,d^) 6 &*$' 'va&p 
4j,odo' <aod*fa *ja?<Sj*)*v<3V ( ^3d<£>«^. 

ed 533 tSSjSjj^^Jaod dddste erooi&doadodod S^sed^ 
eoarf dcwao. dssTodjaertorartei doraado #s ijstsi, ^odo djad a 
dortorra. ^edocricxS wd^ odBa^ac^dS^do * skaojo 

O$333,0i0. 

zparid^dfi rtj3eddr?!j3en3 Q §,«*,3^ doaod dedeod, 
^dsao&adtS dosdo^ de«?d dsa^o- 
eoists So*#3 269 doso&adoc&raesaSoo rtorasfodjSEsS^e 
?j ad s 3(esrt,3=?333ojood8 I 

dosezpadojjse oSoeszoaditortspassis II 

'^t 3 ^ &5 S& «M5^?k5o«ooOcj!,5JocS doed ed^ sadrarod 
3,rtora Soeooda^,. Sjs/ddvraeepsarttfjs essa^d t33q,rt^o, ^,rtora 
riouodaod Soy, ^rioradooiosad sfosadd »^^ 
8adrs>33artodod=3 «55j |,rtora xfooodaeg,cJ &?$$, ^doo af^ae^,'. 

wsssiaoadodOodde &e3=o djsdSrfe &rtostoa&ok 
^oftedo^o odS^ &jaeddoadd ri&ddaod oloes&fcod. 
y,ao^od,do eerasJ&oroft $«/3e&*K?j5oddo. djdooaoocjaA &«>ed 
edorf uoOio, 'rio-djdo'd tfoddo sarf, eddja ? 

ssaaoaado rtoodg,aJo<do<£, "sd^c aSesoad- 

^jsea?! uod d/fodsJOcdod djpa 
^edd doaQd cades aadod, 
oaatf.oadoae^ 

ded 3ssJ rtdrK <aodo detf 
«a d^Sod rarfoio l 
djaedae^d dousiddog ^doSd, 
« deddo^djdj I 
a,cddeJdo5oc3j3C3^rtd sidr 

d?a 330ioddctfc33d 53d?3 &J«>?<£j 

#d Ssd.dsrad ! 

SdxocoS fotfdde&ra? 23,*)d o d. edd edo ea^JOoci |,rto8> 
Tioeoodaod sassaftaSoe eoodoco,. ^e^coood uododo. 
sjddd^oSo^oisodonddodo. ^d^ dedeod,«3e ^^Q 

o 

«c?a<£j dodo drives* - 23d-sr 
ddortfj rtod^ sO<t> Jort.asaoo'o II 

270 b,t of/ &aesfcS ztei 'aosgjdeS^ ddorfsftaa ^sSorsSsSq, wesodjtfBa/* 

&,?3o3;>oci «d o OodeJ ?S&yiort yort,3d*)03=;3 '«ftocto 
Sdaoao'sSeWioaajJ ! oy &jm$5S sSdrfCak Soood (?toa esss) 

^e^cOoodd stado&iaodododo- 

'g<£d IrajSc&x^ aedort S>d o aSo £>s3,o^ djsdSrtdod 3=0 
e>o& ScsadosajS'. aodra^s^deAj, Actfossartexa etfocade^aocS 
edoaddsirfo^d g^ wddosSctfo o^daraoasic*}, «odO*J«5ode 
«wrt,dj3d #oac£. «d 0od edsS &ra?d &do<do ^cJj^odo djad ! 

Jofrt feedooio Iraed ?iciocas3. dedirttf &raed t-ocSo dJaed. 
WKssSaod uododo. 'rio-^do'd ^ Tioddo ^ckdao^srocS, 
ridr^ssd aoOcSosJ^, dzJsSodjddQ, aska Tiotosmt^. e«a^5 
dojsotfasad Iraed ^dg, ^e^OrfasJjcJ |,e3dO sidr j^c^oo sa^ 

rostetfaa s&do&« I 
«Sed?S sSedod gredd tftfdtfa 
^ ssss&rfedrt £ff o&oo&S u 

atoad eorfoddsi^ &©s?d aedi rfonsdea £>£>*) 
€5j3eiS3ad<3aJd3n dod<dood&© doaSo^ zSeddsJi, ziedod sjad&SS^ 
tfs?<doods?ja« eod ssaskdedart sidssaraod^ddo ? 

wdriorb^i-S SjwteS 271 $vjaoaa3?5 &ert tftf.irf dd&ertdotf &>o?5 £>o ii^d rod ed#© 
<^d <aodo e&e&Kkddort ^do «o£d. 3* ^es, iidsrocj sad 
doaaddv© riorfofo^ &oodd srod dOasadds^SBd. wod 
eJjaetfrodeSotoad rtorf aaraoiorssS Baoo&otfd Redo <aod sJoed 
« jrooaoiora ^siOj srode&sdws&do ? OT&^dQ «3*art ridoaSdo 
oftado -^dtododo 9 &$odd «sS«S^ aoviad^o yu<?ddd«£dsra «d?S 
sjadAedrdsfy ?Je&*) Sdo^, saaJrWsfy tftfdo*jaodddo ! <^od 

c33C!3Oi0f3S?5,O50f 333deOdodjC33dd ^^ s3add&>aJ33ddcfo 

«3jaesd<£ o±ado ? as^sy? doasao^ 

»,eaoO S3ad0c33d33dd<S 20<9#5\d3rO50Od dOJadO 3o£ 

dja£o dea, atfoftodjdKjjft adnaoo do««J*Sd. erf eortodd 
wrtodo y,35a^cid iasaao^ afrtoO adoSo £>^ak. aSjadna 
asosddrsd sJoc^ ts« t-tfrt #ooc&>3k. w,3s£5ed «dsJ^ 
sdoodoo&de^, *tort,So*i tsdoodd es •asbsjaddsJq, 3ja^d. « 
Redo rtort<d3ao5o£o ^d^jactfaod rtort wdo *3a£>d crfcortrftf tostf 
a>o5todo3d eJjaetf^ dodtfo «£ dtfd^,d?Jo ^oodedgcrto 
srodjaedtfdodo w aedsia, ^doftQ do*d. wQod sa ridj&irrftf 
«5ja«fi^ doofcato. sid, sb&rteto « aedsJj, ateJ<do($, doaddo. 
doood dedo&ssS dcartrssaft rtort dodo dod^doododsio^ 
afoo&dtfo. e<$, xfjao&r adrarteod ^dOj sbaatosfy dddo 
docdo i^Odd doed dOdtfo. «0od s^dr ds>do d&ra srosfdd 
aio/tert ^ssosron Aesa, wGtfsfocra, ddo^, dqa, £>ou dxidorteod 
saoo^ spartrtvaft Wrt <^«?do asoqj 7$dood,rttf tfdrf dodo 
djaedtfo. cS$p% doobSjadftd worsted rtoddoadrf ddr^d 
doartrsan djasSri SdjsedddoJ^ tfeo, §,»ad ddridfl^ 
3jaeooo*>, iodoaocriodsj^ atoo&dtfo. e£>o3oe doedoas dortvad 
dOcJjacddocdo<£ &d3ao<doS)od djsters^ dddo 2odoaa,dj|„ 
ACwfoa?, sradrl ijodc^ tfdAt&oodtfo. «rt ded^ri^o uodo 
edtfsS^ ^do^djaei^ uddosa^jaoddo. 

272 »,e o^e &aa&t s3cS stood ?ortde$g,do tf&o doa&ofc Sja/gaf^rt &>33/\ 
ujaao&adodood edd xSd.Snaft esid sfosftsdodja 
deddjaetfaod rtortotosii, 3o?$od 0&3, daadosSjd? ^ddo SjaSrt 
stfwdrisJ 'dAedd o&^'aod edo |rtjaa3o. adS gd^rt do^ 
^d^ed rtorto&sfy ^js^ort 39&a, ass^o d^dcotfod dertsSS^ 
2>d Sddo dtititi^ g<^ «43a£k©ua^ uoSSjUOj^jsod. sirs 
d.dadds^ doa3S, doo&ew ftu,. e 3j,wa3= ^AeddS &od 
dootoosa, ssartdd tfcsrt aSjaditea. osocjoO ssd^doosxdo 
y^dodj&j, tfjaz^jaodo djaecsari kkszp sfcoscdo 2oodo 
ejsjjscsJsJ^ ^a« djSsad ed3 aka^aio^ tfeoSo dA«cSd^ 
«3a,drrfrt dosftdn rfortaksfy isj, *£>o3ood aSjadrt Stfo&ad 
tsd^dooS, * t-odo alari tssjpocan riort Kd^<3 s ? tsae^*} 
£>&*idtfo. dcood tfdoo^dsfy TSeo Xjdcad,oaK<3 doda <Da^rf^o. 
eQod dcood rosa^^jSj <^<9do «£ xirtd dj3,d wjaaob doed 
dodo «dort Xv$& asadtfo. s=ert dAedda cdoa^Ood rtort 
dedd^ae^aod dja£>ort wsteOA sssatfrfj^ ^<5do §,ddna 
aSAdtfo. ded&jae$d<£ doooaaae, d^djaetfd^ 2?3fteda? 
rosa^d^ dj3«rtd«So3oo20 aSjfoaod dodo §,«JjMdsrode3 
&a*)dtfo. 

^ 6 ?d e Jfod dtf&o? d^sooa. eodo rforta&S^ djazs&dd dSo, 
a^d^ doaadU3ooc3ad a&fo, cidd rod doasad. ddd,s3a s d33ad, 
e&kSssad &o?5, ddJWsSort ^d) dojado saoaoS ssadrteo. 
tfOrfssad dsa^o, xiotfo,, waadoa^o £03^ wsfoeod d,oad ^dj 
sao^ ssatSS ssadrt^o. dddjdjdsS^, too&Tfos&do, ddort 
3ede3xSos5jda eod^dsSo/iaft Sdo&aartdod uo&S ^ stoado 
doasto rodrttfa. 3* dSo/rodrttf^ ^^crfoo^dood rtort, 'rtort' 
aaAdtfa- 'rtdacda.3 artrdoofts srodo'. 'sSjfsaj' £>otooda rtorfrte 
•^cJ^odo dsSda. £od doed tsdtfa £>dOj csas&tfo <Dotoodrf^ 
ded detfdesafVJk 

*jjOdd)Da«) sa&esOodd^ j^odsjo ertJ^daoart rtortaSa 
sra&^dsSa^ urisSasa, sSe^ad doa^a- 

MSirfortj^sS iatfd 273 *jo.a sjjrajKoaaeao zooac* xioijae doasSe I 
ddo ^rtrafdoftfsa^ £j3el3 5 o^jaes&> <S ste, d> II 
eSe^esastodaa^esS tJ0 ^ tfo^jaed^d I 
d<£e riortjae^daaorte^ desic!e«3e?J stomas ll 
rtonassa^d^o y,3cj3«" rtoraoicsadoed od^e I 
cdoipa CTOjBa^cs^djs? DpjBajO&adofd saslcpa II 

rtonasiacdo ^odo Aaeuaft eodd_p edjrttf^, dooScrio, rtort 
£>dj>, da^tfozoodsS^ S?«3e enjaaoAfonJwa&cto. aSodd, 
rf{sidesi<33d stodo rtorfcdos^ gdcdo s±>e<d aojsSo;Sv©oac3a«3. 
ad^radjaeddofaad rtorto&sfcj, 8^s,d saaddoasaddoadzoo 
^sSj^odo drf^ <£<£ 9 rtona x^rfd do riortcrfcxS o3o. "^0$, fcrtdo 
ag&ato && oa^ccto^aJoe alodafc ded <a<Scdoj3 Artdo'. 

2>d3o rtorto&sfcj, do^cio Q «sS sradrftfod 9 dneddS 
sro,ds"?!(dooi rtcrtcdo dertdrf^ gdatooo djSsaao^ 3d a-adsJsJe. 
ssart afttfo,Sd oadjaoiorad 3d. ^od djoarsd^ yss^jcsa^ad^js 
KrtA/t dj3«dSsta> wd rtortatosfy dosetfaoiea^ Sedo&od 
dO*rfe?5 £>odo id satfe aSetfosajS. j^oddjoaelae:^ 
rtonartao&aadods^, <jjaeadd d?do3o sadraadodoig carao^d. 
rtort ȣ 'dd^cdo' 'ftOd&oSV 'djds&^dddo&oSo' 
'dassadcnadrssao^' 'rtrasagaodg' 'rtoaoaodS' egars* ids 
etparoAS. dossadadsSd^oioja rtort fadaoocka dorttfo, J>dsi 
jpao&r- 

'T&sadad^ sd?i 4 jpao&ar' 

aaoaokraek of^doji^ <ado±>£ do*do3, y,d3o 
sd&iatos^ <«ij% do?d aaSrtcdocD, doadog, &d<& ««j^ 
doeo^ o 3«5o±> doedofc dodacda^OA&aoaqd edo aao. 

-* riodea^ doed deed ^oddjoarad j^od?i doa3 
sJOoftad tfdaagaS desd. dedded^ad stodo rtortoSosi^ Sdcdo 

274 fee ea; iae^s eScS doe«5 dja^dodoSowodOod tsi srodsitfodo enjaSa^deS? ^jad2>o 
ai djaedd doda .aodo, aodo ec^ de^dosaAd. dAedd?i 
ajg,dr;Jo&ooc»rW>e, dsfcrt&sta^ft ^djedfSoSocrortS rforta&s^ 
Sid gdcrio do«d #0* desaAdfie^. a^d raoa s?ja«?d Seds^ 
3do±) doed d Q ^^o ^od sadrarteo »3ja raodj 

^oddjoaradQ £>d<3 rfonad^drad urt^ 3o?^o^ «$ ^dood, 
do&o&ojoaft wdjJjacail £>2oO*jd^caoa;3. rtona^dsi.'rado 
dd^cdcua «< 'dsa^d djSdosa^o' sSdood,oaK3 ^dossa^o. 
^doodj caaarka 'rioradd' £>ow d^od. djsdd aodS 
dodaotoaAdd doood *d;od,oas$?3 dodaoioartwos? ? dd;3<5 9 
^doodjOaK^^ ? 

dsSosft rtortak£>, gradriak oo^dja ^d a* 9 
dojsdjaetfd^dod i>e^ djK> 6 Aedr$ 1 eaj, rts, * ra s3aoo B dedr>s?e 
dooo^rad xi£o sarirttfja ud. ado dod?sldd*ra £>o dedaSrteja 
tfja^jadaod rtonaasodS, ^SostoAoajS ^oddjaarad^), £d?3 

'rtonao&ao tfdr ad^ie sS^f^djadera sJo^sas' 

rtorto&Q, Sjja^djsdaod <3d&d sadrs &drf doda aod 
rtortoioc^ bzszi doda £oadd?3o. wdoodde rtonasidxS.ssadodiS, 
©ds^ 'rfs>o' sjadrS £>odo dooosanofcua tfdaJoeaAd. <^ad d 
rtortojosfy '*>d;£<3' 'y,3o^5ao3?' (Dodja xiao^cjadodc^ 
fcjaocsaadodjdo xidodrReaSosroriejaddo. 

wdOod ssasSodedsf wortoddrfo, 3>jas?d rtonade-a 
ssad^axioSo dd;S S>dd doed dodokosajS djad^o djaedd 
doda aode^ z?arid3$d£)o3oja s>d3o rtortafcj&i, dorieo do«d 
3=e«?d sadrad^e d««?d- 

odotSSd as$a$ ?S03«"d,ddjaed^eS 

.sedrea dojad^rad^erf £>ds sdjacsdjas* it 

esfcSortoj^S i/atfd 275 'arfotoctoA i$\ £dr dooddsad tfsraorttfs^ #o*) dj33 
d,e^rtrart^jaoart xypsto^, ^dortosi, edoorto s5«3sJ ew3drt<?od 
'e&si'cracS 2>d 'sd'sfoftdodo sid^o doort^tfd aaOsadjaedtfdsfci, 
&dd<3 do&dood'. 

ci ^ ft 

sdeto sSc3a deddra^ ad tsartodjdood 8>dd<$dod rtorlrt 
aoD3rotfcS»8Sjort aoa wto^d^ wdV sroa^ ^sSj?, aSai^tfe °?d 

£>&j&$$7&sF dcraii? ^adriiatos sraosjds ssdcrfoo^o.... 
d^Ss djeS s e<tf sfcao ^d 2>d*i 33e essa^aeo sSjsesSatoogs II 

«d Q ood dosazpsd^ aSe^odoai- 

sJ rtororid^o .Sedro <S deds €e^ros* dds I 

'rtortil xSd^nad d£>3, dtfo, ^cSj^oOc^, *?a*daftoa( ded 
c^dfio,' 

jidoisj^JjaeS 3<Sdoo £do;S Sdodr aadaedr;^ 
sodcolore d s drdo3d£"o d,S>,gld 4 i 

^o&doed ?ido^ asdesdjcSdriro^f 333^,0 !l 

'ofrad 53O0 &©s?d aedo aitfo djsetfd g^doodS}, 

sasS ritfo djdosrad£"ri«?od doi5g?s>f\ rfdsadjSidrrtSftecroriodefo'. 

yottjd s&siaod. ds&na s&sdodsS 
276 i,c o*e aioez^iS eScJ 3,3^3$, loot, esa.jtsadrf^ sad&do^djS woddart 
ridrcasid *id<doQ, ddoroa&ssk erc^d do^aod ertjdjazS 

ddoroaK<S ca&ssjjaoij o&artd sioddr. 'rea 5 eodd 
?5j3edoo;£ edsfy 3* oftartdQ 2ood3djdOod ^do 'caaxSjaoto', 
<^do toodo <d3artd«£,. w?5?£ <^atow1rti£, dstoofcarWa, 
^jaedoofcartrftfo 3eod taodo rtdojad. s-odo ddr^o3<ixia 3=23^ 

todo^d. OcSeS sidood, 3d 3art£ djS^woSod cawjurt 
e$ed.e££d & o&artdQ. «d 0od wdo e$3J«zi5Ka£>da*>d. 
^dtf<^ TJjaedodxJ Soodod a<3d«5, rtra 4 d s *j19rt w^r Redid 
reo&rjdoad. estrad^, aJo^c, rtodo, s^ate, ^afc, <^d- 3? edo 
drtrd ssSdO, rtojOaddort ©d^r XctypSjS. & esdo 
dr(Fddd<S ofoja w3.cs> 33.edS33d i>u, d.3rf sJjsS djsdo ed>rd 
dooftard sSe^deSo ^de ert, djas". 

#ed£ ?So3o<doo2> ddoroaa ^^^ ert,3$aa3rt Sdd. 

aJa^n*" rtodorijpatsao&rg s^ilae c^dSs &,<dos I 
sJdFdoeSo* ayheSrafc II 

id ej^w^reSaaddy oi\iaert 4 aad *>«j, drtrd KSdsJjs, 
dj4SOrto^o4d edrfo djSsssa ©e^doa? ^3=^, rto>edi s 
doooasad 333^s dd3add?3aAd a d ddoroaas 3* das*, aftartd<25, 
uus^d dopSSod ed&r? ert,dj223 aedo4,d Q <5 7 

d,dodd <ae£drt«od aaas dossaoaKda wodo ^eod^ t^ds* 
rt# wdo eddeD, j-t^ q^a^arf ert,dj3^ daa3d o d atoad aa&sd 
&dvraeddj ^cjd saafcrgdo sao^eesatood sJdlcdM^sk, z-tjj 
gj,ak&rt ort,dj32J <aodd edsSQ t-oadOj tfoodo &adi ^djdja 
focewoo^ w&d&ak,. ^ atfdo&odoja &t32j, TOOtoFrWsfy 
doadog uo£>zS a . asaoaa^ d s &p&ar\d o tftfrt tooad o aasjd<$, 

M^saqd 277 rfotfd^. dooosad 23add3aadd55odja ■Ssaddo. asart 
deslfa^^ojs ^djSo. xtajtforf 'sdOod tn)oi3and Q ddj, rt,io$ 
djadwartdodo qSsSoroaa zped^ ^z^dsO too&Xidjft. « o&ari^, 

dedna.^dja, dddooadodja WOQddd. W«Srf<J3 «3acao3o?3c3 S3d33d 

dja^d. ©dtirfj^ sssS doekdjdode ^adtio, wddja 
^aopaaftcSCod edQrf ert,djj£ daa&d&ra d&aopdode 
esrt,djjeS ^jad^o »dd<^ ^eska a^edae^, iiodo »S 
3^oJoov|d Q do. asride arodrt^jsaAd^ e?5etf cassd d^d^ 
sra^croAdj ^djirt »rt,dj3^ doaadd Sjaecado sroo&artodjrf 
3j3?3o3o& ^s^j djS^d SoOdo sJtfdrt udosS.d £>odo ddoroaas, 
2?eddo ofosaddo. 

«dd SoSS Tk^rtOo, adossao arodd^j Sldo£><3o3 

"aoioo do djdosloe t&ot 2>dosja«lrae 3 wod 4 3e I 

'& ^eS,^ dddo djdod. Sdoroo waotf. wdSrieslfa 
vS^o&do' ^d^^e^s* saoacriojsadsad, doskdjSSs^. doSoss^So^ 
Sdorddaod sacdo rtdrdtJj, d,deSiAddci^. doskd s doi 
Sddaatf doforod rtdrssatf dossO «cSod£>*)dd3<£ - 

'?SjS! rfdE^dsadede 3 olae^dod^s* d^dos I' 

wsja^d dQedaodeie eddOAdrod. ii^d<doO,o3o? dSy, 
o&davasiorsJ, w$, saOooo dooosadddsJ^ £>&*id. aSs^ds^ 
df^d. rlofdjrt^S^ sactf^ rtjseddrsS ddr^dc^e £>-|d, 
nooio^d <a<t>, e^dSvi^ eraod, £uode, .add ? «s5^o ddo, esd^d 
'sao&rrte^e doaad »tSoal e do&do S,e$s^- 

'?J djd^adoo dosaz^asoos d£ja s e 2£3dd ^edds II' 

^d^Sod o3jaert 4 d s 4 i art,dj3s!rt ^oa^ac^. ^ sidajc*^ tfeod 
yrod BSsartdd© srodj t*odo rira dorfodjfoj, &rad doef^d 

278 fee o^e AjbcsK steJ "ae^d?^ do«y &aea ftaSotoQ, t 3 ^^ 
«0£igjaoaded." 

tilt 55ed&33 s ^!dj3 dddarododjs tfdaftod ded ee^dode 

Sdosrao ^drfq, €e<? sJ&TJrad 'Sjat^d ddroa'o&oS 
ssaasi^jadnd- a-raftd siocJcS a^odo wcaofoS^d d, £>$ a 
Adrttfod <Ddcio tfc^ dodritfs^ J2?«?*idd, t^odo ao^aSosS^, laodd, 
t^odo ssdd^ io^dd £)?fo «Soao3530Jor d53ad03303o3o ^ Sra 
aoo^od kodo dotsopa&ctfosSq, £>>ld dsa*,^ rtjseddr?5^ec33d 
doaadsJodo Sojsrt^ododdodesd 7 rtod a d doe<:3 So$ak 3oow 
osS, wodcSodjs SoJ3rt^2J3ood 9 aSjartedd 2o?rtjs djarttfodjdoorf 
aodo ssrfdo e^prtosocsado, ws^ «rcod;3od5£ dja^jsa d^o&c^ 
*e soa 4 t^^oo sJo&iaed ! qJeSotf zStfzizi^ r1^edi 5 o^oo dak ! 

£)5jJ3 390j0d 23303dJ3 &©d ^S^ScS^ dc^A 3oa*)Oj33dO. 

233 ?SdO, &oak;S£>X)d Sesio « rtjaed^rf^ alrarivba ! SeddoSS^ 
sojsrt^od S<^ 53sOr1 £>g £jscj3A Aes djaerto-So, 9 ' ^sfysajS 

edosad, ezsaS, adoe3 saarte* dddaada ^do. 
adode^d aodrttf doa5ad e ! Jofrt Soa^oo &das3aoart SS.3S 
wos33ddj3 aad ? i&d^e desftdo^ wd&jad;^ «&©£<& dods 
^aed ded^ djaeAnajl uoasa^daod odtfsty eddQS)d Q ^ 
Sdsasiod £$% oa^dSoSood djsdrt djaeAc^rt ^ £*d a^diS 
rioild d^oded wdarf tfjsedd dsad. eddja d^oded^ 
e^doedd tfododo&cfy tfdo o oftart^ ad^daadoo cdo^Sid^ 

& S-dossxysfod ^sOJ^d dodj d,$s3aa ^?l^to^d©$.o. 

wdderfo ? 

Sede^ ?5eo S^c&j, dS^ djaddog djadddja ^OoSo, 
tSedodroft ddrf ds>addsO riook, a*, Sedcj, sfcj, ddafc^ 

«0,a£idd 279 saOod zSztyptijz ?oOo5o, ?3adj dsasS, rtjae&odrfdq, SjfJZS^jd 
S>dod)£><%' iiodo tpessJjSo d«kdo3, ^s^e edossaft rfo^cioS 
'sScyS abodes dojft&^edcdo dOasadBa/i <do%£>sg> Sssad^naft ^a 
3*3, stecdo^ aSsiseod «tod doas^ edsi |rt djf, uoaab. 

ded^diJ^ o*i«t vucJr S 0rsi 6 sfcastos^j I 
xf oaKskaoios atoskde d*k£"°s»s> s aedo^s I 
&rae$esAij3*' *jdf&33a,2* d.saj &faqa,s( zSdrsfs I Sdr? d^czaai ^Sdrdfsar njaadocpa^o^JsarS^s. ded akegprttfjs, a^d^saa ridrdrardddja 
d^ezsa^arttfja ?SeOd Q £>oai3«" xSdcdo<3, dddos^dodrf Sod ! ^do 
rido^fs sJwajsa^rtsrte ed Sod wc^Ood ae^dja skaedoSdos!, 
Sodtf?i 2>d ercdossb. Sjat^d ddroarka <^de rt-Bcdoartos^dodo 
dosaof^ detfo^oa^- 

$2$art ert,sjpd djadtfoo edsk ssaoddorf wd<£ 
deroddsSo. wodo, srodsao, ao^ra tfa, *sadod s r vo^daaftd^d 
rodfs djad^o, «dS© aska djaed&dSododw ^rf^d sioded^ 
jpedjf ero3 o&oa d. 

3 £edoo scdoo rodsadeaoaw ssaadrpio I 

ei SjOUOdO s^)d^^ ^33dS"0 533 tfdodSJ I 

eejardodes^rsfo ^dora d-ra^^sroddo I 

ofcSs s&cdofo &scdoo 23a?$ 4 asa^oftaesaro djOiooott^e II 

's^d) edsad dj^deade^oioocjaric!), riowoaSsJonariO, 
erodsad doaana o <3 aooartS, adg, doa^,^ ^art docdesard 
doadoJj^,. d*/a&oofc$, ac^ortja *oa aJdodddo, rtKjSd 
4j,e3a s ddri9rt sa^sadddo s&ak sesr s^cdor doag,do £>*#$* 
^d30 wododo 3<?d « rtorartenaft rt&d£5^o J ded.' 

280 fee o»,e &3«#J aid ddOFOSKefc) da353 333d$Cda. da353J?Sd3* (daadjrfQ, 

'©^sradcra 3o3fc' ooda djjerad daaod detfoa ddaraaK&rt 
7fo&»«i $eda?Sa ert«5 ©s^da aoto ^oda esrfcda^ fcaoda 
'wslsadsa 3o3Ji' iaoda rfjs.ersd daaod deco&ania. djaersort 
atoded «rt>o43aooa3*a ddarcaKsi/a « dasks ^e<?dd edort 
sfo&S. 'Sadesia detfa' <aoda ads^e S«dda. ^ ^ 
j-arajawkipyS. 'ctfaad^d^, tfdraaaf aS^tfoa xja^ Sceedd oda 
rfo^rtodjSo,. 'o^asadaa daSs' <aoda d?tfa'. ddarraa <^da 
dod<3, dasasrad iaoda dctfaddasa^ 'esLsadro da&' «aoda 
rti3 J os'3aft de*?, &iaa?rt 'Saowds' £>od>ja erasiaod. dja,eraerf 
'tfaoad' aJu Se«MGw. edda gft sajidoaadtia eddja 
ddaroafcsart snad d<dadda ^sqdjda ^S, d 4 *paria3|d. ^od 
ddaraaes 'tfot^d dasiaod' £a<ta> sSo&raedddd ^art fc3rt,d_p23 
&©ig,eJodd ^d^O, 3E>d«Je£dj3 ^ejdoda ddoroaw sJo&da^da 

kerf ^dS ridajsasDesScaddda Saytfda £>©_dj3 ^d^Sa^ 
srodd&s^ode daS^dassart ^AjszSrt dai^jsod &re>2^d 
djvSsroart^a wdoii), soad&d <aodd, eda awrod 
'ssad'jsarioadda, d,oade3a£ae3$a «a<$3 t 3pa < !?, dacsaofg 

- 86. - 

e!U)edaede5 as& o&s&dedcfc ? 

to 

liraed, se a^eak rtarad&o& ! 'ssade <^od dOrt 3dScdaa;3;5oD'a>£> sioda. ada. 
criadadedrfa fcedoaiorfsia rfdid^, «Sjaed^ tJjadad<5e<ia 7 rtjaed, 
doJdaesSaddS, SesJa docria rbeadsfy «Oo3a<da a^Apy? 

dassaol^ 

sj9£Kj£ afcrt 281 caK?l©Ojod<£>, ddoroaa ^d^rt w&djs^ojo doo&ard 
S^sfoSdjJ ? t^odo ^315*5*3, arad&djsdaod.: &raeo?3oar\d. 3*rt 
toodo des? ^a^ a e 2oi s , rfjaestf^nWod srasj doaa ^dtftpaKsSsSod 
t-^ddja ed&rt sScitf aigjOtoarfadjcjaddja derf ? <aodo 

dcsaadssan KS&d ^ daasteocddd^ S g t$Aiaart«J 
tid^d^, djSSesi TOdj. daasd^cedd^ acdoSOdossartd zsedds^ 
oSodOefodja sSsj, eiflcrf^ ?WokodjB«k rtdoddjrora d,eg 
raoddS & wrt w?5e3 ^iddrt^o djadoto^d. rods sisa ri aojto 
asrte &od d.craa'acd t^odo djatfddOj ra^,d ded go?d 
erooiosrto^d. « 2>oedd<£>do rod) t-odo ddrsao oiododjaetf* 

•J CI B 8 

sioftars doadosasi. ej«?i e s>oed aS.zSA wortod d.daarad 
'SeSj^odo oftagsa aJoeddsfy aSjoodasajS. <Sd^ i^oiasij, 3* 
doedaod odadajtfasajS daurossad dcsasSd^oed Sdtfd 
duaeds^ocbs^, riSsSesadda. ctfaasJsa doedssaddjae ssad 
-Sedadddrfja, oiaart criaarfrte saossaddja tfoo3a, satfoariOdaSd. 
tfaddja, rtdrtsiaod ftesddja sdoft t-ooartasSd, « sfoedaod 
t5ed djaerfadjSe^. 

a" t^ssao zSe&S djO&rae zsaoiaie a^ttriafdo I 
jpsa^ ^essao afsWs fiocsa^tf^o d,Ko.s d II 

dcd, daaSad, .acriars*, sad* iaoda saoa^ add stoed 
tjdj,d a|j5J fca^oSdQoSaja tfjad sSdtfs^aJasfy sad* sioedaodde 
wdad&tfdetfa. daasid sJoedaodo. «dOod 3ro& doasid w 
daaSd doeddfi tfedogSidassart oaJsteJ^ asarf tftfdjacrta^ 
3d*d<$, ctfadasia bf^odjd^ oftadja ^^^. ^d^art siadj 
taoada3d o d edsJsfy oiadasa ritfdjaoiaa^ Sd*d<§, i&rtwdaaafa,. 
wdd ^djart rode ^e^ edao .aodja aoedsa/t d-saadaae^,. 

dsadsadrteQ, ssadosfciddAs' edsadrttfa dedsa^rt 
daaadadd «ro«£e£> £><£<daja ^e^. ddskoada dedssa^da 

282 g, e |^ Ane^sj jjcJ i3do25e&rts?ode ^aic^padddo ^ecadisSja ridoedsroft ddogado?i 4 
3ojaed<3odo saO^a oas&ao&aradQ, sSesd- 

'aded d^do sJeas tfdoeds' 

^ssadsaddC wdsad tfdoaaj dsad wafa*d tf.aaLasaoSdO, 
j-odo edsdodd woddQ, £a«?d;) g^oioSo saesod z-oda dsaSd 
doeddsi^ ^zsajdsa^aod j^fc dddog doon*i, ded3ri£o 
3^44^, jjdojasi^oi SdoedaaA ddogado^ Sdedsio 
eoooadaaari^o oiraenaf^otood doedds^ jfou^&aook isSo^ 
dsftrt^j id^ddja ^ ssart dcsadOc^, iisfySd gartdd- 

djaesazpoadaao ^dsioo gad?5ag3 s cS doorloo I 
oliaertgadraotaass^eataajSdn^ gadsa&das* sj^o ll 

eooaadsaarte doed sra&rd. ^sajJdo *»«|pa5fod5&ato, 
eioesazpoado, gad?5aga 4 o5rWrt rfjseddsariod doorttf doed 
edsfy ^ aJjaenafyotood d&sid tfdoedssAoSo? ddogadods^ 
73?Od dna, aodo srid ^jpart doaa d&AiSjsodcSodd esarrf 
doood ^drf sJded aasadcsaad daado erfortdssaaedo. 

"j^s* ^e&doo ddjdd, de&do" 

ijodo j?artddd<§, aSe^d^djs, 'uccadoaarttf doedds^ 
tfjaeroodd^ z-ak 6 c» ^ woSoSCc^. wooas&aOrtsb deddrftfo. 
edOrt * dsasSd doedaodesio aodoSjaodo edrf^ ^Oo^oj 
txdoxSOey, uatoAidd sSdOedcaftoJoe uuoadsaarttfrfq, «dd 
djaetfrtsrt tferioAriJ <aod3r. S,e$aj, doed3sa s rf doadSo, <D^d 
7^ss% spartddd^, «wd Q drfo £>dodS>rt a&tfod dsado - 

'd,dsa s Fdd_dd?53o e&d^dd^sao j^ssao I 
enao&aoddgan*' aJoTfo, Xjjftozoo «Jjae$ «5jaeaSsfo II 

'l,?^^ sioodddoed djaetfd rfK^akoado, *>ajjj, 
cJvraeaddsia tfra^rtert ^<Sjpo«^. wddja xiaa eJjaedodda, «3jse^ s$K> doaSdOo . «dOod wdsad wdoad^ddrtja 3jae0& &ra;3ojo^ 
^ ad<So« ic3jy*3c z-crio^ wd^ssad.' 

ed o Ood ^s^art aaaer, ssa&ejddarf SOSae^,. 

<cido t afcdoded dododgdoedd^ tSedogcaftdoddorl 
rfd^dS S)^ Sjados^ao . "^ adOj, o&doded sedodorte 3dtf 
ote)3c3 aedod3 9 aSetfo. £>&jm rtjaed ! aesk rfjaed, rt-jaed. d3 
doe;3oo dsad, o3jaert 4 . d:| auad^ e>o. aeSo docdo 
rtorad^poSooft 9 'do' <aodd jradsfy dOdOfc&aodd, sa&odd 
dodo, 3dooted?5 dOdOA&aodd wdssa 'dd£ «dd3 ^A dOs' 
odsad sldcsa&saodQ, iej, doeddrfo^ d&i^d?Se tfjaodv/aoioo.jSajS, 
dja^ddoi &©ddo djaertoddsJe-i, ^e^s^. 

'do' <aodd doedaod dosgjd wddsiq, ?!<?do sJdtf^s 
^Ojoo s dd3o, (dodoetfjs a^do. wdartja do <aodo driod. dO?d 
sSdocdssaA ed<5odja t5<?*^rt^5S^ ^djaakOjdja^,. vocsa. 
?33*>^,oio dog,<do<$, s}st s s33cJ5J ms£S3o« ^djaojoo^djdd eroc^e^O 
docsaj^addd©, eooad. 

dds ^d.dds Bastes* srodaodo ddo rtdo I 
wortos^ doad,o djdodo adjSdr cdodjae lo^as* ll 

«5dOod <Dodjs docdsa.rt doadd, sia&od, w do €t do<do 
3/1 ^rtoddSc^,. atej^ doas^de^d ds^ d^drfj^ ^rt fcrtdog 
dsadod ssadssao, ojodosjadssao, Sdo^do £)5So^vBpa_^?, dosao^ 

^ zStixS dojad<3 toOSO '&raed;3 3*ddo ado., 
cdododedsto' aodja rocaodd tfodo wdodd. «dd 'ado. 
aSododedrfo £edodOrt <3jaed<^e Sjadosa/S' £>odd 'ddo^ do 
?3a&e£dd, ziedodeS ^dosajS, edart ado 4 ofododed rfjaed^ 
sjadosajS' <aoc3artodd. "*do tftfortd, esto^d. 'ddtfcdoads! *»%' 
(DsJo^djd^ £>dod Q . sedoddodd sra^d doed en^ddodo 
aJrtdo&aodo £,edO zSedodsSe), (OSo^djdja usktSd. &,edO wssa^d 
doeo o^djdsi^ d^saarteo t-s&djdja ^c^. teedodort 

284 &,e o&s AftS^rf =Jd <jjMd»ed<3 9 ' £3$,d rocJd^ ssord sJoedaccs 
tSea^o-SpoddOtf ajodosjo sSjsed?^ &radodj£>o, £odd£" §,^5^3 
sJO?d sroSrddod d,.Bs3aari^ «rt,3o&dodjdCod ©ds&f^dcijs 
^prt ^ii^ciocJOod dcteojoa^sS rt^cSsfydjcb tfoo&arto^d. 

stetfoa5&si o&d«2d5rcao& 3^ 
docfc? 3e^tftfd<0 s&dea &ae»ddo 

'sSctt€jj3?tSd5J^od akdoddorcaatoeft isj^o, 3dK^d£>, 

^3030ioK)an>s 3d£&d <acc3:> ^aSsiexi d,£ra£> £;raddj3 
dodcJato Soojoadcriorfq, daood drodudodo. «dd odo Swrt 

^odo aoatoa,- dsfcrsra^dO Sjas3 *«<dj d^caatf 
dooosadodcS^ doass sroitfdsfysS, toossaft sdeQ^ioafNd. 
ddorsatfd as ad«#«% afoofca^ 'a&a^ae ddeca^,?' 
.asfyaratf. ssd^dor drod^jsddo, dsa&dd 3drod s <3dr <acto 
3* fcafcdodsiq, 3oOo3o do33ddSo. * aofcdo "wWort dro^d 

idoarddfSoio j>atodo3 B lu^dy,^^.- 

'era^edeakooda? djsesa d tfootoro £dor tSeddo' 

arf^syS drtda n eio&><$, ^ wd Q Ood sasto a Sxdodo 
y^o^a^rt^, ed^ i&o&sfcs, Oetoda^deSo. '^oad o d 
?to£do83Dr1<3r»J3 dj^sradSdorriStfja ^ouod ^odocraa?^o. ^ 
sarfo daaad srod^ E&okJy^, dsia&aoadj^ «roouo, esd^ood 
ssoaakra&rt Sd* ix^daqdjd;! £>d& *oaisOeak ? eaokdoai^Sjaodd Sd^ro^od atododdoroactfo « SoiododsS^, 
Scirt asasSe e^otoaia^sUS ? ddoroa&sroft dsasid *&£&„ 
a&ig, 3*a?SoUo a^aorfe ?3c?Scio sas* doiaaddja «d^ a^ 

zodesaft ^nardjaeaoK) dsaad yv>e£,e£)d dosoazpadaJdQ udoaSd. 

""saSdort djaaj, wdsfo ssad^ a!^ i^oio^, a^djd ijadoasajj. 
'wa^a^g dj^nadjOaojd stodostySe' £>owo3? doasasrad^ 
dostodj a^dSpSo Ss^ gjadosre?!. 3d«5J£J<S aSjadSKbasajj. edja 
ssaoadjS SdSd^o&us sXoedSi^ Sjadosajj. 

s&aadood wdarf akdarfo skaeadjaedra J>^ tfjaa&dado 
s^Add ^d. cidj^sjaa? d^oSood soad^ aS^j 8>^ 3jadodd;3od 
otfodo&rt 'ridadSr' aow adodo uoad. wddja ^ £daSod£ 
edsfc ^ oftad acdododsija,, esfosSOToodjaej,. 

&>ert Sdtfssa^od cdododdorS atert asasto a^ 
doaagja^adossari dasjaocji «3jaetfd<3a^od saoaodoraSC, edsi^ 
aoefjStodode ? ed a Ood wdsto SdofSatodo^ totfnaddsfoa! 
SfcJAjoajidj tfdorSo&do^ z-^naAe^ds^deSo. 

^^ 'ddoraaKSo d^a/raorf 'w^ara dsa dai§' £>ou dsasaod 
dodj5 droad^ 3d* ddrsJ i>^ eskdariOc^de ?' <oodo «^ed 
aodzoaoodo. «dd ddoroaesart SdtfdtfrSsadodo d*§,eraort 
dodcJ doaad^ fee^S ei^p&s^ aaeOdodsa/v. I^a^do 
dod<3 doadoo eaa^&djdja wdo ssadtfddodo ddoroass 
jpa&Adodd dod edart £s SdSdgrsS- 

sa^rfesJ So a^otea dja/ra srodtsersrg sSoafo s&s I 
asa^e^d 3>3>jae oaas^ d2>ra?jae sftftWd II -doasazpadaS. 

'cs^sa^daa aoaft' £>oda dsaaj, s&tfd 'tfoo&sd' £>odja 
sSetfodjdd dojaotf $a^>rte djaeri doadoaS, d^erasi&i, 

286 ^ aj t Aaetfrf Sd dot3*c£pod ddoroass sa;3 a&acipzzSzi^ cSdtfdodo&jaodo 
djaexidjaertodosacft^o. t?dja docc^ dsaoio «dOod ddaroats 
g?Srf sa?5 odd* &^ daaa&a^sxra "?o . edsfo Sodododo Sdtfdja 
e«k s»^ stetfdo*^ wsegdo dedSrttfo. edort Sdtfssa^a^. 
<aoddoe«3, rttfo dasssa-Se^sad dsrt SdtfsraTodiO ? 

d,3s3aa ^j^odo toaJooSjacbsJ^ doood doadudodo. 
dedeod^stado^ ids doood gsj, edocad dd^rsS dcsaadadd 
spossaft «2sos"n33A do3od s asySa^tf esaoaoSa 'a^o3 Sood ^od, 
ddaotosa^d ctfada ssaoSaa e^aedediri^ja s=>ert edosatf 
^jseoc^Ood eddja a«^rfsftS da3ad s aan tsazfodda. aedo 
sojaen, ^iioajo^ dai^o' £>oda S>drfa de«?dadaoi3a- 

ii, d s ?do d035srfjae d ^o^Ojjsc 

oloeao *idr? daadoAicdwaafdjO I -dasazpad^ 

&ert «dosad djddrsid sradd dossaft ^o^rfod dcd^ri^o 
5SdKrf^<^ djads daaod ddoFro&sda Sod jod*d<2 5>^ 
Ocfcd&Addodo daasazpadig dev'a.&d- 

criac^d ^o 3qra tpedo^jpa OTd^are <dadj5> gjpa i 
d^dae d gga ^ ssa^erf sidSo rteas u 

csdood ^odart SdSssacoa^odd trodeodarf ertaae3 ? 
«sads" daaSd snadd^ srodFJcadaoa'adja srooa "seid ? 

3$ wf^d&Gjj «* 3aao3a<£), «ro*d»id. ^od,art eittzS «Ao 
's3a s rfe?S sidSo rfsas' ddissaoaa^oda ddarcaw «secSa 
d-jscSsosiaedcidj. z-oda des? ^ocjart ssa^d tfd^ssac&aiod 
desddja <adS dsO^rte ddaroaaarija Sdtfssac&ai^detfo 'o&qJjd 
a^o' 'as^oa? etsarS daaoasadddja sidS djaoaddja' <aoad sasS ^ 

edood ddoroaaartja Sdtfsraosaioda aSe^dd «dda 
s^da^ SdssS^S^ dj3d^A dads Bf^dtfdQ, dj3d$& SjaoadcSoda 
desdosartas^da. <d«^ djJssaa, acrfo sari detfadoSaeda ? asj, 

sftfcawbs! 287 SxtfooS, actessatfod oftdoddiraaatosi £>do&d<£ tfova/fosd 
sasS 7 33^ e«?od steady ic^«5, h^fnia^e skjuDrateteteS^ 
«d?fc> &©?dodc3 9 &ert gdtf&jaeSssatfod cdododdorjjog 
dojstfjaeSssatfod '•soig.ti/a Sdsase^^de&j. dassao^ 
«5jse$s53tfod asrtsa^dssd dort "*e3$, 3d3 ? 

3d30fta3<3a <S *b 5 8 I' - 3^033 

'Sdtfsatfod afcdoddorroafc *<4' <aow<2 'swj,' <aodo 
33acao3'd&d. •* ssaddfi, 'saaaoftraart Sdtfssartoaid <Dodo Sesto 
dstfoAj^dja «Sci ^osroA ssa^dssaft SsSrle sSdSsrortoid djadsa 
waoaaforaariQ, a<3, tfoo&oS/tvaddP sracaafcrasS z^ssad 
c&doddaroawsS doood Sdoftoadd)' <aodo detfod «2?S33jOio 
saraosjS ssaaaassdo ^o^o&O asarl soe^docijs «rcot&- 

03.33 d c3SO3050C3?j s 5id33tJ33 TO A) ^,^3, 

wa^oa* dosa*^ d I oSoai^cia!, ddir- 
sjjsa,^ cdosJoS s 3oOjodo£i?d3?edrafootfd- 

doSd.g S,0j0oSj3553 c33c23 c3d303'333';332$ S'dd ?oOJ I 

sJ so ^oatodoaedied&j dsOgSaroaaJorart.g II 

3* wspsj^criodQ, 'state s^d^dO djsde*) foxyodsk' 
.aoeoocso &ao3o djsdso e^edde^doa^&ja^deifc. 

eddja 'Sodo\ tfoo, <aow adote^ 'rtdoJWio' £ode «d£". 
'^ooojood d^ssaaooY <aotfo tfodjaeariod espsjajOiod^ tfodtfd 
wrt n s?e^od)do O±>o3j3artes3ddo. 3oO 3od3 doaddo. sa?5? ad^ 
^tfnaaeso. 

288 &,{ oftc Aae^sS sid - w<s - m 

e$5k fe c33030&?art So A 3^35 Kd 5&df3 C&- 
S^S&F C&tWOTteO &©d?fcdd I! 

y,3oj&jas$d jlododdrrt^d^ a?drsrod d,<?o£>53<»d^>,o&j3 
Ttodo^S dooAd o Sdo^aaoao&raart dftdj i^aj ad siodra dos^sSor 
dctf£)rttfo ercofeS^dd SzaaddoSdo ? 

diOOSSA, (33DS030f3Srt diS^dOFSJed ZjtyCS&SS o&doSrtjB 

oiodosrad ea* o&dosk wtfod eSdid<^, dossD «3od£>?3odjdo 

okaipka^paA djAsro&ricaAcJ- 

tJ,3o^33rfd tlradoddrrttfdOj rioaedrsad dj^ofrrood^, 
jtjodojJ dooAdd ;rao3<dore>. «r( «d<35^ oftsd dod^dor 
^eato-S^o, 9 a£odd ©dart dAdj 3$,d wd dodrartedCcx, ^s^d 
dossOdja ^d£>9, Soert *ioo«dFd,i*okB3ad$,ofo ^ac^dod^doF 

djBdo^S oatodQ ic^dfcoJjsdrijsa 
jtodo^ofcraA dooAdj 1 
3do fc aaoaoforarto & ddojtartarb 
wsLdoucb edsad II 

xiodorf dooAddo oftad dos^dord jsado&ja odondfie^. 
wd o ood ^saod^a&ja ^doo sad 4 &«k edd assi^ dad^doF 
djOJoo^dc^, ;|ea^d,ate>^, adsad' £>oda aSeeolsaAd. «d o Ood 
djrfdo&j. ^d^, rtdragsei- ». 3 <*>a **> ^s^ 8 desdodo. d^Sd s*e;S 

sjs^pe^jjoad. <*?£>, dos^dor djOftotf, Sdsaa dosiO&odoad. 
escaped addo skarfotfka rtoddr ded, deed d^rttfja ded 
ded. 

e^s33-sSoj3d«3 sfcao3o<$, doa^dor ^ofto^ K^pe^, <aoac£d 
3* s?es?J tfoao&Q dos^dordjCko^ eSdtfdosaD&ododsra djsirt, 
d*d) s(,d zsd dodrartee^dodja sraatfoarid. «d o Ood d)3do4rt 

deeded© s&oaok» sSodojS daond<5oio a-odo ssdraaod 
^e^dodo Sjaariudodo edd, 

c&aeftrtsbod ? 

£>0U SLS?cJ tkaoJoQ 'd^OJOSaOd^ SoOrt d&d) ^,SS 

<^do3dd art od&rt wdsroS aedodddo oftaoddo ?' «dOod 
so^d) ^,d ert <^d<0<£ £»s^,d)do AjdnsrtoSd. J=?rt d^aiod^ 
^oac^ ao^d) ^jd j^ofc^ ^dcaddo' aodo de^oftaAd. 3*rt 
ssessJ Soao&O, idoA edS^, de«?dd dl^do^p&artd ? £>ddja 
doasaejAjdo daa^arttf. 

<*&% xidsaqsasS- ^Q d)3do5pftaAex £>$odd ^<dod<$, 
^oad dAid) ^d ^<%ak<$,cdoja ^doaddo asJ^djdo 7focfoo n . 
t-odo 5aod<% ^dodci ^cli^odo saodQ ^dwadde* ? srort 
Scdodo&dodpadd sraoaofcraart do3^,d«^, 3dort>© 
d,tf<dosaod<D d^d) %d ^dOo agodd eddo ert 
So&ioioOddo- 

c^ssg,, *J de^rtraass* Kdde sSatasjsass*' ' 

290 b,t oij &jxt&$ Bid ?toi^cdo<$doddort soAjs^j %drf«?oado5&do es&dd Ad. 
adorsssasfod dsa;§ art «5to#d^ zodoisd. wdad;^ asarte 
age^o^d- 

'•SesS^e - ? So 3na tfssarss*' djaesasF' 
skd/saddsto *SSodo8iOrt«?od ese^ssaAdosajj. 
'ofcg, ded ^d oarfed, addoededo 
x»djseesx»£4 do?s £ ^e' 

wOdwO SSOkOSacS'. 

2o?rt rfdortja, d^criodfi, d&s^ ;^drW &ed ^c^dodood 
^&),(dci<^ « &ed ^dwaddo. aacsaokraart ds>3,d srfa ? «c£Ood 
dj^ojod^, saoaatoraSiil dfce^ ^d ^dOe^dow sadraaodd 
z^akQo&ja ^od«Sq,c^do tfdoo&sisartoadda <aodo '«rt d^ 
djBCt^aio, sJpzWod' <aow jfoaoft doed «^ed wtiod 73ad s 3 
<^d. « w^ed&fy ^ sfoacdoO, dossad&d- 

'djadirf clodo ddod 3j<doro3 d.^<dod<S 
^odojJoSosri doond' 

"sQ, '^odo^oftaA' £>ozo Sz^j 'd&sjj ^d dooosad 
o&as&dd &edoJoja ^e^d' ^oasg, ed^do. 'ad Q oadQc^ti© 
sJodo^S OednaA dooAcja^' <aodd£". d,tfo&d<0 £>d Q z-oadjg, 
^e^d istldaoadj^ ao&d) ^>»3 dooosad aftad <Sj?do£u3 
"soddsraftddecadd sUi.aA>0akja »d«fo sarto&e ^ddetfo. 
zSeddo d^ofodQ, sJp-Sr ad o d3ado3 o d^dOod dXid 
dooosado&dCo. adorsi) «sfodd ^ato. xj.&.<doO addo 
*>a(d»oCXk3rart « &edrt^o udderirto »d o ood aaoaafcrask 

'tfodojiatoaA' <aowodft 'Sd„ ^oaddja £>ednaA' aodo 
ed^^j^jsocsarf doa^d aaoaokra&rt ad dodra dos^dor 
dosadrftfja ^ododo adsarfoaSrf. ^oadd d,tfafc>d£> ad, 

tiflsS^J sSJads s&bti 291 ztss&$p a tiedortjs « ssodO, wd dodra doa^dor 
dossOrtGdOe^. wrfe^sfijj dd o 2-ode doassd. dooz&Sood doa53ca« 
ded3rt«?od aesjte-S^ok sid*e«? dddodood »d dodra dod^F 
dossOd&SasAcdoe rtoa3<do<$, dooftd o sio;g ! #o<^cdo<Dd:>ddort 
doa^doreJed&^dodo erodSdsk, aoftfo^d- 

ad o cdo<$, xte^s&dosa/i' <acJ^Sd t^dOTdr^&jsedad^o,. edjsod 
So^ ^^aci a dj3 jracacdora y,ae!d3a3d S-jadodsirrttfs^ 
jfoaedFsrad d^crtosaod©, kot dodEraadSF^ssaAddeiJodd 
ed<So sirasaotfj^ sfcwdogaD djadtfoqdjdo rio^ssartoiSd 

oiod^o<£:rt^jaes& 5o0s tfoaDssass** 
&>£)ds£>&£3d33ao3d&£>e Srfdoas I 

<aodo |,e do^tKoSorcio aa^dd&^g.dQ 3* cdoo^aJo^ 

deSnad. 
o 

"^ toodo d,3, todwdodo. dosaof^ tsacaoftraart 
d,V<dod<£> S>d ^ododo ^G devoid djs edi? ©dsSsk, 
adjSiood £)^OAdd^o £>odo tpartdd deed- 

^^dj^dd^&eoio doirosfo rid dSps I 
Sdode d^edo&aozitfOj^ortjg do,do3o8 ddo ll 

cdoqn do&aSo *Sd3s,»o doOS^nagd^t I 
dj^desz^?^ tfodj^d^Fedcriooa^o&e&oJs II 

dddoa^;^ d,tfo£>d *ja?5cdo<D deoaepdaaaa ddo asVorte 
a^adtfo. aa.7k.Sd3d *do§,i335^ ro^ssaod^ tfo^sradick 
edrf doagdorteS^ ue^siosa, djarte £>^odo3 ^do.' &ert 

292 §, 8 «*e AaejjW sSd ^O3050f®SJ«i oJC^ dCSdO-ldi.dOodfiS SsAidj ^s3 5&0O33t30S&rtSr i 

^d^ sfsftsgass- §,e3=o djtfakdQ doondo_do adjTaft «%. 
«da $edo Oed- 

esaednsato ^doiro gdetfo -skijed 

'd,tfo&d<3, ^esaOola^sJ s^dipsood aa^o, xi|,<do?E>r\d ..' 

'wadoRdjdo^jd^o' -djsodvrarf tfodads* 

^3j,ec3 ssoeddaspd,^ 

'tsedort ?&&>, ^ak, asasto ^t^aodd^ tfodjis^ 

&<?rf sa( s d,tood o c33d sfort a^ "?o,. wdSrt ^ 
d,$a&rttf.jt>od. ^cJddo^ ^i^spas^S d&d^saotoo&ad 
sSocda?^ derozpdjaaa dda ^adtfs^djda tjuosaos 1 drarcJ 
ds>3> '^do^oioaA' 44j, ss> s srod SQ* sJjss^ S2da^5aAd o 
aoOoSo^ Ttfb s^OTd^es^sOsrortoda daarao^ c^arad^. 
odood Sq^djaeddjs a=oo3a<D ^. 3s*dj a^ daaoasdadjs 
"?e^. tSedCrt sqs,^^^^^- ad o aSa saod<3, aoAdj 
daaoaadadjrtsod daa^aSas© ^d. «dd eda saa^Otf, 
^edOolraz^J Sea dosaidsad a&t&ptf daaaao&g 

drf.rfdrfrt«od reo&ddo&d 
«£ok5so&d *0^«4 i ctt/id^jttod 293 li^sL e^4,ato criodo#iJd #*& «^o3od3od ? 2©ert Soetfod 

5au;je*aoo±>od £0333 eTfodd «?lrt«3odex© sjsoaaioea <ood.o 

o£>do;3oioo;3 drfr&dadoo^o- 

o&sfcs sidraadzS/S dcd^sodflv'ae dfSe I 
atedcsa 4 dod?rao sidode £>eds ?3§,o addro&ds*" II 

£K£Ortj3 'o&do'caad atodosio akdododd3q< 2o&Cfc 
oiood^j aoddjs 530^e*io edsfs^ oirosi^sS^jl 
dodfsadTortvfiXrfoodood derf?3 d&ra O^^, aeSj^jt wdft 
tfoWrfoi ! Sodfa^isJ) radreaarttfja ^de oea dedsrtert 
AoS^c^doSc^Jo. &>dra 4 $S>dj e3j3Ci?j0233d droSo^ atod a^rt 
djacriod&jae w a^rte |,;S)od s ritf<£>,cdoj3 d?d3rf«o ^ 
dooAo3o.§ d dodo doasSD drfr&cssS— 

* riodQdo^ordaaos'dedo otoo 
o&d^otos&djOftcrodjOfctt §,crio8 I 
«5aO a^ doorfot&rasdo ^os*"- 
tfc^SodjO ^d^arrfe ados II 

^od d^cteJ^ <£)?03JS30S52A z-d* 3534 dedsTrtsrt wdd 
eJjsetfrts*?^ adoA &a&3,d Brookes, edsfo SdtfdQ, atododjaSd 
drirtert etfotfodS ? saocJe&ooJsiadtS aaoacdora o&oddaaad 
xloddrd^ dodod drfrskd, &ert aSe«?d- 

x! troaoosJsfdoodjdcij ?j;3i>r;tfr{,aoK>o ds€s I 
&g,eqE>c3«' a^rtirsdeajSvi^e Sd^o d^^sadofos*' II 

oas$s3353& xSdodc dooio 33d s^djsertdoss I 
«n3d s saaSoodS^osa cS,®^ ad^doqrod.deJ*' I rf rodjdaa&wsiu^d^j ^ssaraSooqJjaccS^s I 
sJ dzsao aoOaJMFdesSosistaaS ^sados II 

'cliaoado $rt«s>od <ac^ urtafc wotodrtVs^ &ado Sjsedaod 
d:>d>i3£, 3ocraAd o tfE^pci sS^edo^ sjaoaatorasS £>drt djadd, 
5at)eSe*i;>. docdo sadtf dcoosad <~?;Sd nasiddja «3aoaoSoes?S doed 
oas doaadda. e£ txDajpsd c^do *>c^ wcdoodrtsod Jocrt 
agjadotooAdjlja saoao&ra di£do3 adOSsartde ao-SdJ' 

s* djf.3}d axSri^ doood oiododja^d jWrteUi asks wo, 
ioz^. edjrterf sraoaoftsa dddod?! 7 

saoaoioraS ^Oed dodjsjtSca^oddocrfo. e33a,&g. eaa,^ 
aJOeddsfcj, oirad s^dja deaxiuaddo. 

tSjSo epodo^ sf*^ ! -drtda^esa 

^od »ag$S sfoedd doood sro$S s!#de>dja Sot^! ^o^ 
otododud atod^ 5fc*rt«rt sidjaredjsad saoaoSora dddod3? 
edsS ddor d£>, &ad t-ods t-odo naafcnartoadd;). 

ed^rado^ado sfod^dosradadp ' -3*£jaedaal3«" 

saaoaado rid* tpadScrioO 3=e«?nad- ertrSjd^aJ^e^jSjesdjajprE^aJjae ddes I 

£)o a^c^ B^atojS&to&acdafosao 3$ga I *o 20*§,do* ? 

«d Q Ood«5e ob^adotfssaft ^odjddao&jsa^d aaoao&ra 
aSor^ed dddo doododQ, sa«o wdeodarfowodsi^ ^sg, s3»c3y8- 

©^eddoetfdoeSjae o\ 
asg^jpra^ adoo ^,ak8 Sdos I 
£>«Je ci d3aar«3<" d,i da^d^o 
*o d^ao aodo-S 2S^,dj5«saoro,8 II 

doigad^jratidQ 'ititi zpasas&sad kert zooOd- 
rtf/3d^WocJ 295 dskw d^sidopdskatfo 

doo&do dsadodjdestoexoado 

dSrirftfo gasf/itf drfdoddO riodod ll 

'e^<do53<dod i,?^,2t' <aododo adsadd^icrioja sjaaao&re 
w^nSj^edj esga^d doeo ^siqdjds^ xfjstariodjdBa^A. 

dofcotfd d^dsJj, d,olraen*)d o . adodoorsD y,d^o *ja*&d a « 
doasassid;!^ a^d dooft sask oe^edj ezjJcd^sJ^djd^ 
djseo&Sjs^j,. ddsazfodd dort drtdd/ks doasaspadd <dood Q d<3 
wzsorrfS doed edjaedssad s^^sro^drfq, djOlraeftftoari ^s^J 
adrloi^ d KCdoo«S« doadofood ads^ dOftd. satfodja 
ddo,rtert ddssartoddsi^dodo d^doasS^s^ s^&jado^djSfccN- 

oa»e$,«de cdoa J&oa^ daao ar^eakodjaeasisa I 
ssasF So risara*' siodOTSs*' acdoodododdoodjSoe II 

d^doad&ja doolored^rfs^ *°srt djse?>*jd- 

dona,rd.8 ssarfssa ssaoioodors^drs srorfssa d$>e I 
doqSf 03 s&?>£>? dcwsqj^r dor^rd^s Seddjae woss* II 

uoaa^dsadd^ wrt sa3e 3=oi£d £>do doqa,a <a% deddrttf 
dtfrtesSj^ Oeeaaaossaft stoondod ! dosazpadd sa^ojor 
S>K>r<dod<S 2o?rt 3=e<?d- 

a( tsaddoad,s ids^pdrsaraao 
duaoaa aocsedSDoa aAeo&r I 

^od doasawGs^rad i,eaoO do^> ofododiid dod^ dxlrterl 
eVo*odsfc£, ? "?do doasa esdjxtar. kcrt detfod aedo dodjje 
?iO. dod^ se dock rforadoofooio ? dsJods dodjfo ^ dccdo 
rtoradocdo. <3dddS,edo wdjdor ? agodd, 'do' aodd cdodosJjs 

296 &,e og£ jIoicz^kS bJcS ?3sodo3i y,aȣ too dedSrttf^ d,tfo3osaod$, tfoaSOskddSo, 

y.sa^s&oodjO dod,o d oiodoo sSdorasSoesS d I 
ad3! s dd3e (doss^ gaap* dooakaed 4 *e li 

<^od aaoacdora cdodo3 ^utf |rt ddssarfodeS ? ^ 'do'oft 
i>odd o&doS rtaradrfj^ £$ dadsto eocda! 

jpesrorap* - ss^s SS^e zpedvaedel Cedars I 
j?e«ra?33^3* o^eodj!^ do^gards doddas II 

ssacdaa, sijacdar, ssfy, cdada, <^od, ^sidocijs eraoaedaratfe^ 
do3od&rt$od ?oe^SosSsSdo £>oda wdSd^a, 3o?tfa.|d. ^od 
cdadasi duort snsaacdara *)^o e d^ ? 

<•$<$, ^oda d,^, todzodada, *wg,e ufid^aad d^aScus 
«cdaad s 3eoaarf si^ S33dd stos&3, esfcd&tfoa o&agsa 
doedacd Sdtfdrfq, dde&sSasajj. e^ « doeddj dedrfakofy 
«3ad£>si«3orf <^dadjdoc$ Sat^aad cdadaduda Sjad ^ad^sad 
8tairt«?od«3e wsidaecda das£) Sedzodada. rfdsaod aS^drl dud 
doajtfd ros^a doedrtVa <dadadi3d sWrtert zo<0o&artaddj3 
sidtfdQ oftaSsa #o«d c33C3<doraart zoodd criodod^d ateirft'e^ 
^ao^adjda ed&rt d^ssartoadda 

^d^ Sdrogarfdja ^ cSoaoJo^ zooad- di^d atfrteodexra 
oal^ssad nacda aS-jaodd d^dsao&d ^sfcfy cdadadisda 
ssadrteod dnda ^<doo 4 djdo eriozpa&g. £>3odd doeddj 
djsenaarteod »Kr03s3aoart«3 da^a s tSedSSq, rttfcdaasajl 
«djaert s do^rfja eSdsaoSa^ja «d d^cdasSa^ da^ ?3$cdaadjac^. 
;3tfaJa<sad, eod ^d raaSarde&i, tj«£ <aoda da^ y,d^O 
dea $jxii r1^,d ddrritf sao aedrid**^ doaa ^SSigjsoda 
eefodaJ dddada dasazpadafd^ tfodazoda^ri- 

d$3d^ttod 297 3e doado&s^o-S Soas* rtsaxjjatS 5 '' I 
'«5j3f*sra«5ja« o&do^d xSssaofta ss^oio^ sSe' II 

saprftfo atocddsJj, K«r0Srtja«?*>d w$$d d^af^ zSedSofy 
tftfo±o«3)dood edart *3do eddorBacdordario^ac^. d,^ 
sjacaakraart 'djsertd£>ed rog&^ed^ £odo dcoosaft &od 
aSeedoi sasaa d,ijsedfcsS e *33d o&ad a&sssjgao&ja ^c^. 
«ddja wrtoak oa^a todt33dd <ao20 rtodeao&a^ edsaSae^. 
wrto^o ssapato sadrarttfo ddtf tfo&gakS &ert en^sand- 

do3533» sk ^Qejgjrto^soesir^DdSsJ 

dd wod &ed3 d»^ dd«i 
sfssa^a djaijaedrtnaraea ll 

wd o Ood ds^aod ^oedji^dnartos^dja e-odo wrfosfc 
s33jOC55i edjs wadad^d w&jaer^doatefcS^ d^ato., tftfcdooad. 
ateaaSssD doeddsS^, tfjadoad. saoaotoraart sfc^rttfo &<1g> 
doadoads^j aod doe«5 oftdodwort wJ eoKodsSesk ? 

- k.0 - 

4tg, skoftdsfc sida fc ^^agda 
sfozg, eidrfrfjatfa wsto&rt i 
tSi^dsto wdeoadrt dtftf 
doi&dd© t»dd© ti 

Sdo^^ss^ji 53^2^, Sooftdsio. sk^ssad ssaaok, Ssj, 
3fcrt£sad 5fdtfd<$, a^rt dd^ddsie^ 5Sdo fe $3^. «c£pod edSrt 
ddtf Josgddde £>£>, zooddja «Anaj3 asJ^^paV doasat)^ 

|,e^ saeo&dodrsJ dsaa riodiSron Soddon wooarl 
saoSoSodrf^ja £>«£ rtjaedrtjae&okdja «dodaod «d?JcS^ 

298 *,« ©*»« *««&{ =Jd g^&raoddo. «rt«3 tfo&ataaftSo, « oaf/fos^ oftdoasa 
3edd<$,o3o tftfotoodjdodo StdpSoA oodja e£p3o sSooAddo. 
^s^Srterfja ©aaafcoartOejdc^ £>odo arfodaod a^p^oaft 
»dde^ aa^o&csajl Sdoaa^, sa^S^ nSoSodOo&sk. t-d«i 
adydrtood <aej, rtjaed rtjae&cdodja rtja«djrt<ka ^dsS usrt gaa* 
^ajj, do*, do* !' aodda. '*><£ do* ?' as^sajj ^ ^rad^, 
do3 drooftrorvSo. ac^dja (Ddcoo^ddjd^ « ra^rfrf-j, ^,3^ 
?Soof\d. 

dpoesasSodclradj! uooado ae^STBao djaecaad. tfjarfrt 
ed3e^ atodOSjd. ^s djaeoaud?^ *x$,Jfo*,d a rtjae^prt 
rtja«djrttfo saa^O, doeojoog, woodjad djaedodo &«?<do<£)o,. ^ 
•a^dsad doddc^eo ^ rtjaedjritfofcj, dsida &ad> *jsA ^dd. 
rfjaedjrttfo djAd^Ri daaaddj. £><£ rt>ra?dtfdo jpaoaeddsSaod 
dooot5ai3£>rt djaen w rl/aedjritfsij, tfoda tfoirirtjaoddo. edjd<§, 
jfo^exa w$ n d^ aotjjia, '^ sasrodo' aoddo rtjaedtfdo. 
d^o^daioaod tfonaoad tfsyido dootfoodsto^, dedodog 
deaddo. wrf ^a^ 'd<doddd?a, 5-odo $ra <acy3ja £rao ra dooi^' 
iaodo de<?, t-drf, '^rt iSes^ iddo sloea' £>odsto. wa^dS 
ae^doao&cl^ ^ sSooAd Q . 

'a^cpa dsar^sjajSfssadjdrtd^S^Jj 

aodo ^a^S 'e&gjaedo&^dsS^' ajaaoa&do Sd^jpadAoAxD 
drir&oad. £ao3ato£>o3oja, a 'a<Rj«^cid?idij ( 8>3i5o±s3<aj TfoaDdostodd^g' 

'djad a sa^djtf^ Soadja sJoaDdeS^ estodariadd $,etf,dj 

<aoana d. ^od t4P rt ^ do&d *> Sdtfd «4 &rad a Ifa 
&T\ *%. «dd od^ ip^ dd^dcJ ? 

ssaaaaJoraS sSO«d sbc^ rtj|pa3oddooio esro,^. ^od 
SOeddrf^ ofoad doio&ja siodcjaddo. 

'e^sio ddA rod**!' -drida^sa 

*t$ stoo7\cfcb 299 <-*od eag^aS stoeort 3d$ b^ tooo god^. edd doA>dsj$, 

<^ aooOsSoatoSo d,^ wdudodo- asg, wO&^rad »S 6 4pioja* 
wo&osSj Aeocrart rtato, sradd d«d«S3, edod*»tfe» ddtfd^ 
oScsaSsra doed djsodoasajJ. » doed dedoSoftsS^ ttcfod&rttfod 
^dodjdood akd^sad <idtfcJ doaoftja wtfdg dosi} eroouo 

^d^ sidroipaeidp 2ooa<So3>o3o. to^$$ skortod cSdsaokd 
i^rfsij, EJ^atoj tftfofcodjnaddja <u>oa>o ? siao« ^d ariooste 
«3a 4 &rteod doed KKs-odrortdeSo sa?5 ? S3ott533 4 '&jsertd?)?d 
nad&dj^ed^ ^odo &od desdoa? ^s^irt twoozpa&d. ssriodo?! 

d^aoddja efyoDooddja zodwdodo. d?odj ^ajd doed^ 
saidoda fcodoJo de«?d. yfyoio&j, stoortodds! ^sJod doed 
« «33 6 5iojoja wdoo Bty&q*,. wdjSod d^do 4 ^,s^«*j» ?5s?o±>oad. 
cisaatoadocddsS^ Soadoad. 

'wsioart dd^dsSe^' <aou doasaod ^Srt efydcdo .aodja 
<^o asty*, «d^ 'Sdy skoftdSo' <aodo sadca liadeaftd. ^ 
ded OMo&od doioft^osid <addo zsaocdoja wdrf^ 
dooftdcS?* 9 ^do, 'do* *>ddo wadcdcua ^KS^rfaad ^d 
trooJjs^rte djaeft rfeodo' <aotood?i$, tfjasWodd. 

<aodo asaoaesdo dossed aacdodQ "sdeSq, ^d/kassicrad. 
doirt &£. &j3i3,d, « doirte ddods! ? 

'uoddo ^sj^rf 3d* &vizj3zitfz£ «aow daa-SSod 
2?arfddd£), de«d. 

'oioga dOo d^do^datoaaraa asssss' 

'd^dc^eatoad tfejddo SoOatosfy dedodoa? TO^t$£>od 
zpcdoad rtaxydo ^sJc&j, djaddja^da' iaou dsaAd ^oftddsfcj, 

300 &,t e>4 e AoeeSS sicS ^jseo^oaftrf. ^ tfo4o&sfy <5e«332E)OJ3aA Soon rtsoe^tfs^ 
sasrocioss' Bsoiordoua saSo "wJe ocs jftasjdjta sp'ososs'Sxtosi 
7jo?33dcS ss^m^ stooft tssSds^ rasaa^osSsScSotooci^ 
SL&^&CSa.^. eEJ^d&SSSEJCS" 33<30 <rosto ootStiOdosS zp'Jid;^ 
OTdosfradosSoJo^ocScii, rijatSrioo ^ ef^sroSdoJ^ WTOgij 

3oe^033,d- 

&c3a2tefja?i 5 S) s 2© &o 3 ssoftro? 
'sasW&^art essac^. saoiorsJeari ? ' 

&ert 't&tfdo' §^2^ *askg: s r $90302o«£do. esido tssSart 

233050^, tJo*rt asyaedtJeSodd ^ wSortssaftdddefci. 
^cjpcid £3so3o ^oi30j Sajsea^o. "3q# ejfortert stoxsadd siortsSQ. 
^dsk^ tf^ogcrio^ 53aaoaado sSe^osad- 

- to - 

skeSofc© &s3oo& satf aed tdB 
dradoririO *£o*fc5ft5 ? 

SfotSOJOiO, WO^OrfS?J3Cie3 SSaTJeSOEia&OTrl ?o3otSS3aA 

^sto&eOfroA sterns* »oed^i3t3 dradortd^ s^&acSo <^ao*,aart 
^do ^jaedosicSe 7 sartoJo stefc^ JoaJsa^A wreoasaAcrio 3s3\ 
Sotf^^, ^dosi ^ stococfc&ra^s; cao uooart stoesass*' 
tfrtosajj asS^satf Ekasao^ 

*fc«tato<$, &5J0& 301 boas! SoaoioO ^s^art 3d3ata>s*?S wJoepa&afsSeaj,*,, 
odart tftitiui cxtoissisioed zoodd sad ddtf cdasa*3 ^ «idSd 
o&aato sfoeddp 3* «5d5^ci<5, siidca sksoaddart sade? 
dodradjs, stoed^ o&adjaaddjsodo ass ed«3a «rtoak$ dviaert 
uodd sad ? $«iart oftad d-jaeridja <•?<%» sdvia^tf dodcsdjs "se^ 
dadraasfosd zodeodocsad oftaSssastoeddjs <^ iaoddoed <id* 
o&asd aSert Soda*^ 9 aodo oSoo^ofco^paA 
atsaddaadoaAd. 3*rt £* eSoaoioO d^cSdsjaA k»Ajc3 ^dart 
daadd ZodKOTd dS>tos"O s aod djaenaa ;3oe?aa3*d. £fodd 
rfdsaxkddv&dd aojafoadossart ^s^ edrf 3*3>4^e <aojo Ssa^ 
criooddS^ dooA ^ sae> w^aaA d#d<$, tfosabss^. «rt 
tf^tpadjadea sado ^d SJaortrdsto^d^, 3>rt afrtdo&oodo 
5Jdfla?Sod&©dsS crfood daaad^tfo. « seafood Sdgart to,3=dcd 
*jaig,dodo. edjDod ato#afc>doddedouod<$,e csoaftOc^ 
doagaoo&ad ^d^arfja «do eoftari troouodaaaato. «d Q Ood 
«3ad£"* s wodo d^crio a*4, tfooaaart arioso* djsenaartsod ^d^ 
e?fo aeAdwgsodo. ed o oodde ssoa ro s dd ssara^ sosaA sfaedsa^rt 
dsaadodd drard {partda*d<i$, udoafd. "sod «j,^/art ^^ ^^ 
ertojpaas' ^oto d^rt xidsajpad woad- 

^art daaSd soedaod ssSrf «rooi3artd ^e^ doasSddos" 
saraod *5i|pa£oddc>o3o doedaod as" aB,dodjara*aar>d d3j,. ^,d 
sad "sddj, drtda n e3ak<5, aoe«?aa_d- 

wdsadoS d-rao dojaqsa sfcadoAtfo sdodsa&so I 
ddo tpaddosados^e dodo djaSdoaSe^do II 

'dodadj 8toeddoa?o3o ea»od atotddsJ^ d^^d d^^ tfodo 
Badod d^icdo ssddo ?^ao^ aa^rtoradodj^rar yuafdo 
rttlpadoddoo&sad rfsj, x^djadddi, eooftoadd d^d^ *sad3aa! s 
daadddodo essadojfoddo' 

&,e^ dodoa^ afoeddosofce saraod Soed do* wtoosaA 
wodd o«^2!4«w^ daasSdssaA, tfodouododa ddo t fe^ca/i wodd 

302 ^e o*,? &b«$j sid tfosraritfd wrorisa p^o^sa/i, dodsljaedoSoeo&sjad esJrf esrad 
do&dook^ e^dapfco^ «n>3ra7ftdo z&S^Q sSoSsieiaddo. 

^K?Ssi 4 ateassijaJodocSetfdjadajao' 

£>ozjo3 &,edocdo ssgdospardrH?^ $ftp doiSjrodsJrraft 
dofeo&ood sk/aeod iSs^dodjadrttfo. daasidsioda 39do sadotf 
»sJod sidSdosroa djaedrttfs^djae&fcdd ed«& ^owtowj. 

sped^J^reaarftfo asi d^rodd 'ssoioesfo, e3aododjasa,E5ao' 
<aodo do55cdo£ m^riaAdddo. dradoridO doa* arooddort 
Stfdtfd^, «wouo doaaddo. aSodd dD?3<do<^ ^docrio?^ aratfod 
aeddudja dradortd^ £do 3?jaedoc$ac£. «<*>. £dort »dcad£i%. 
rooddda, tfjasJrt, dosSakQ jpes^S^erad^ d^droa eddsJ^ 
rtood sresraa&dsfcj, wdoodd 3<?do, drsdortdQ oddS^ 
&e9Aiddo. 

dSsjasSd^ oadoo^pds^ aoadsfc Oojaatosxisaft 
*s4jSs»odo 3*5$, £ddo aortoort^ doefiOAj&aodo Lad o coo. «dd 
cjoScrfa <dood e d£ o£p oadrasS deajCdoodd aiirf^ satfoadd 
dcuad£"£>aa o rt edsisJs, TSdJoadjacdOjOo afo^xd oadraart *^j,dj5 
eoaasiex© ertCodoa? ! ^oari ddF3d^Id o ^tsdoagao oadra. 
«ddja doja^risaA daj^ w^sfc^oo edaonartdc^! &$odd 
assart 3*5$, dojaodjadrod eadcdsJs^ sWdo edsi dioksi^ 
alsj, dOeddQ, Sodo&aoad^ eadedsi da, ?33d33?$ s do,. d^ *ia£>d 
ddritf zSzzffiQ t>odo ddo& doe«5 <ac^ djartrttf?^ aa&d 
sassfod djadoddSo «d edood o^ra do«do ddrddod 
edosafid^. &>ert oadra dsj, d,<do3^d<C, tfjaesart aoskdoodsto £><? 
dortidS^ sacOo .aAjSja^doaJ o£psS<3,3jfo>odo oadosi u9rt 
wod. «d o Ood dos5o&<^ gdocrio satfad £ieddu dradortdfi, 
l^rioad. 
:&&&$, £kcto 303 ^5& 5$daa?jod&fad;3 <dood o doado^ dradortd£),aJoe 
eoftasi rtj3od3e£d ? *>ow d,^ "dudxto. «^d %^f^ dcadort 
dradoridesJ^,. ed&rf 't^gsa^do sid dooado' °?a to,333£dd 

<aoioo3 3*3, dortsad u,ao£JedS steajO&oddsfy i<^ "wSj^ 
dortsiad Sdsaxiod £>75d?5odo ^d tfds&S^ 2$)d^d doaad. 
wotoasirtsooddstas! rffcJ&d. doaddja&o&ad do Sodrsa^si?^ 
dodok djade&crio?^ SjaedoadritfQ £>.SjSjaodo uoaart edtf 
«ort ^jSrci wsfodsoed^d^ dofcg,d dort«3 * 3d5a?fod. «dood 
^ o&oc^ ^s^rtvraodo do«J arte*. 

cda&oed tfdortv 1 ?^ tiuzp aftrtoodeJ ^a^dsfy s-d$rf 3^ 
aafid^o. «dd siocparfB^A wod $3^J<^ tft^asatfoo dooSjsrdoi 
atotyfcoart ^«^ a^djsd akseo £s«^d<4j^ dortowaad ! 

<^od ti 8 ^^ <dodod>ra3do i^^jsodjsoiOjOo d,cdo^dd 
edo sadjSsae^e ? ddtfotaaafeJata&i, edart addo tfosduc^d 7 
doo&d sao uodd «rtojt> odrfo eraosaftdead. dodsajiosajS. 

naaoaado tf^ejaJo&Q aSe<?csad- 

^isas* ^do2odoa^ ?j! ! 5aaS:sard£"do£3o3ddo 1 t> 
oft&oeaaa a£>&o«oao3a$o djado tsdjd^ 
tfddoddjdossjaeftdssacrto gcj* abates* ? 
d^aS D3drfe<3a^d s d33f^jae o^pg sj^eed 
r^dd&od dods^doesaddes*' I iddo^qsa 
xldo^d^osgjCdjas d^afoas^KSoaTja? 
eood«J«d^d& ato d wuod ? 

'^odd $s^ i«S, e&oa* e jjftpaod, afcj, sao&r «3ddeOskd 
«fod o esaod otosJjaed dooosaddort 'i^a^dd^ rf^saad oed' 
aodo dooosan *«3r 3dodod o% dsasid djaddd^, tfo&zitijs 
3d* dosaDdod dosadosso «3od£>*>od rioddr todrtodoSdjS 

304 i, c o*| ; tjztt$i s3d erioja ad?3?« wod cta>d doaaftasfc ? oad£3><3s?S3art o^ra ^ 
2*oedd$, di^ddg, tsad SodoSjaodog ^s^Sja serfs' doaod 
wrod sadodjf d<3, ^oeootook. ^ejadjJ tfrar dassasW steoKi 
2so3od,ddow dod J dogos|o&>Oodjad!l©ad ci dooloredsi ^ste^ 

afc&raeoaarts;' d*,rt dSssartodd ^ sarte dipasJaod 

^i^ddcJrf^ xiosBdssadaod fta^osajl o&^ddc^ ^satfosajl 
^do ed;S sSjSpad 

_ 'dosSoftO, ^docdo satfd £*&#&' oodja t-odo ssad&d. 
wrt, aeddu?^ dojSoix^ adsi «£j,es<do eoododrirdddo .ado, 
&>ot3 daaaddja e i>e^ dossOdSj^ edrfo ckoftlaodo 
^3o<3o3ooado33/3. uoddcJ drsdortd^ ^oas^ s^do i^edodjao, 
aoddoed do^o&Ocx&rs ^dosa^d aeddu drsdortd^, 
^£>o*)Oi3a;3 ? ^3^ o&ad saejdSofcwa dosaD deddcl^, 
wstod&tfddSo Sdsa^odS dsa^crioodd;^ SaoTV^artoja 
eafoa^dsi^ «St3A)d?5 alod^o ssa^dssaft ^oad^ dosaO 
«s?5od£>?o£9,. «oddrfo 3d3 dosiD eskdasioo deSod e<£ 
£?d3o3 o&aisa sfced ds*> dossD e;fod£>sbd;5e ? ed<& 
OKosaft, 

'^raSSo *i£.S rlraeddd-® S&raedo' 

£>otoo;£ waorfj^sroossaft Oe«5 ijseododo, 

'dosao^jae &> tfspao tf^oro ?Soddo5 £93 sftpa' 

'dossa^jo ^do^urt ddo.«33d doji, Sdsarra daadodjd^od 

^s^cfo do3oijsc do&eaksraddja eraossaft 3do t djdaftd^ 
&>«?«Sdodjdo ao^oiroroiocdosri t^>a o d/dtfaars jjdo|j^ 
tfsrc^rd^ dooe^d^odjds^n, 3do fc So^s^ri. «d3<£. dossoaa 
djaesrodvoedK) doaa essdd dsaadd sao^ wodd « d^edssad^ 

=bsSai><5, %Sx& 305 sgpAratoartod sao toocsart ©dsto dooSd doo&d sao^ doaosaft 
£?£ TOs&q^r &©eckrf, ^dddrt^d^dOcrfoja &^ aedod. 

^sF-dja, eodd sgprarsjaddsio. k>-?So£>. cjfafsrsJja rioaO 
djadclra wcJsisJo ecdd sgpssarScd sjjdjadsto. eoddS^ 
d/.&irtVo dossOds^djae&fcdd sa?io s&dsaft addc&j, Sdrafcssan 

da&cfcood g^drt erfdrra droao&js '^s^' jSaxfcssj-S, .aj^sy? 
dosaofg 

- w - 

eo±»d jd&»aS s&ddoa i 
waooort ttodoS iiert^ado 11 

tfoesda &a;3rf djsdrt djadiiowcdSde. aSodd zodossart 
dojaodjadsisii, saotogodrt'Srt gjaeo wo±»# riSoieraAoJoe 
aojaduo tood. s^cdowe^ddo "sod $s^5^ aooi^drfoJ^d ? 

fee^s^ dojsodjsd &©ee> woiwd x!Sog aojadsjo zocdodcS}, 
'dediofc rtdrdi) d?d?$dgo*d jp3dde&(«&av.s)' £>ozo£ 
aoeeo&sftd, a». eddja djsidoS, <■*!<£. &Sodd w£ dfcd). ^33, 
ad, j&dra, djaert doScSrteo jrooacdoraart ^c^sW^d xJodds". w 
£>9, cSo850rt«rt dojaorodEasartodod ag^S ^oedOod KeSsS ^e£, 
<aodo daag aS«d. ^<§, kSsS^ sjpdFjpaao&an eds^ ewotarfod 
rfdrnwfctoMD <•*«£, a^eartaad. ^sj^rt sftftssasi da!£>£>e£ ,aoda 
^sgdddrt atoa*. cdaa^ssaA EaO&dadjctood 3*rt Sdrfc©*^ 

306 tji ef£ jjjaei^sj zJd Ti^aad rtdrcros) dosaDdja ^o ^oo <^do jft^ sSoddr. «s 
aa^rt#rcl»*rte*to!J«J(5foa vs.), «3» adddj Wrtaouad (Soa 
w) <aodo &od to^d^oS djad a rag,d oa^sSs^ 
s-tfrtjs^dod rtdr t-oBc^ 6 " oftoapood rtdrssa^ dsf s £>% 
<aoad Q d 3*rt d?d otooajteod «sd<^ sa^oartoAjrf. 

$$£rt rtdrsaxi dossoad aoda s» e ato*jMadcto 
2oe^oaddo. 3s?9dd sgpsjjiretf, 5s> s atoadjaed ttdoassakr. 
sSodd fcod 'aedo^ort Sd^dO <&ja<;3&edc3'(?&a8 1 ?fe.) &cu<£ 
cSdtfsari dosarosfodd^ ^odo o&33<ra2*oed uddederario^d 
£>oad. ede a^ofcaod <3<§, rtdrssaS ctosa»sto#sftj^ t-odo 
sg,^ istosfoed uddetfeTOrtoSd. $3^art esdo wdfio. eg 
escriood 7tl»& dojBOdvradaodde rtdraod aojaduododo ^d^ 

wrod aStfdodo crfo^jscnaari^rl aiosljacaaofotfsrad <Sed tDodo 
aoesdo* «cJe 5» 4 afc>©od ^ dedSoio rtdrdQdo_dja dedee 
stfodedort o3o&raec330dotfdc$ ( d<?k. aSodd rtdraod eote>d 
ri&gsssft dovraodjsdaodde aSjadzjod ! 

'do;Ja&<$, £do sa^' aou^ aeddusto dodafc^dosart 
toiaSOj odonaA edrfdoort dcra^sraSddja ^So&aftasio. «ojoo# 
&ado dradori^ eaotoep/toja 'a?5fc <jM?rtjaxJo' aodo aS?<?dd 
«i ^aosSod«3 ? £>odo aSe^od e$3ra,o±>ad. 3* sfcao&Ct, wd^e 
^djSran '«<xbod kado rtdraod sojadrt woadod tfjSyssS^' 
rtdrd<^ 3oo^,tood .atfrUisio £>odd «i &ao?fod;3?' .ds^ 

'^a^ doed dedaok rtdrdQ, aoo^djJ woftoddjB 
aoo^j^^detfo. addja j&jsgoftaA rtdraod aSjadri looatftrari 
do?d d3ag,d? soofcJ^o asS^djdo edrddseak ss> 4 cdos5artodjdo. 
tsodd j-odo aSta^ ^jse^cdoS^ dodo edrtpsrt Sjsak^ eart 

saoto ^j^otood 307 ^dodjdo- 

'wdro rowato, «#ro d,;3roo±>' 

asSo^do aaxs^dssartodjac^sS 9 assrte ^do. 
<33 s aSo^e£)ddo z-djOsddo. ^dSo^ roarassdo dossed 
*>Kafcd£)<doj3 desrod- 

m a 

atoasso sragjse dptfoded&eators* 

drootodo sStfod d^skodjS* 
skddrsfo do£>rtnaa«33>o II 

tfdsjzpadso&^olwa 'rttparc* to&&rrtrdoes&> 

doaDdBSjO^ocsg' <aoac33_d. 

d,3e5>a "3<9 5o(J!i «|C&l?jtJdodO- '353030 ddSSO^ SCeJO 

fjfdtfdoodpod «roa*izood. a?^ rfjsirt ts^dcdodo, 53dode?io, 
sorada. dooossd 25edcs> doedrttfjs sStfod wddrsritfoateo 
StSred S^ort^dS fceoaod ^o^,zod«£)e^s5 ? aeosSO atsred, 
sijSed doadsrftfddja doi^, wdodjcrodd rtdrd^afoja odddja 
a* doi£,«idd;> ? aeo3Q, do^wdodo. rtdFd<$, aoo^do <aodd 
'sd,® Ssorf de$d adrdd-Secrio era 4 aka3artodjae£d ? 

rtdrd<£>, doed do^dji djairt «3<doodrt«U> doi^d asters, 
doed do^d^. wdo gsj, do^sod^dd. drioded dedicdodo 
Jooarf ««^5<0 dd^SocJ ^s^a^OA^jsod djsdd edo £>odo 
l,?^ wdort desbsaji, jpartddd^D,. 

a3eJ0^3>d, 

'dd;^ d,ddoo »rf e ddri s a^eoioo sss^ 
308 h,t o#.t jSjstt&J cid rt#re <&> aJsJ^esadodedo 
edo c5e«33«33o Kadroa £>sa, I 

33, rf^^rte drtdog rfdrro* djaadod&o, d,3^ tfcad o c<3 

a3etfo<Sdossrt odofy «d<cad dsadodjdo atoo^sartoadcto- 
<as^d «$ed eoodd ed^ wcriood sJ&sS £>ow<3, xid3at?a3 
rfdrd<5, ae&rttf ttogrf $s^«£da woi ^^ *2o3i£oafto3;>e 
^dosa/S. rfdrd£>, e ge&rttf d^rfraft. doe<$3 doo;g,d«Da5oe 

&a3afc£> 

'steo doa djd watofcedd^ss*', 

'zsa^rfvad stock dedirtsb sJsj.sfy rtdrd<%, rf^cSdo' 
ask^sas! sk<&i zpartdsSdfi, wdosi de>e§,3sto ^d^ sra^- 

d^ra^ ad^dj&odo dodorto 

roOSrajJ 23?KO #OdOS330dc33e3ao I 

asorfjaed ?fc|prte «3dl@,e 
doa^od doe oios ddrao rtsao&as II 

u 

e&as&dosJ uara^ eroSdcdo rtdrd<£> d«£o±o.§d 
doe^sfcij, d&tfdo^ ai&qsao ^ rtdrd£ Baafco-Sdo^dsk^ 
dOe^S sas5 tfesad tio&ti. 'sjOaSs S^ssas* doef,®*'' SsJ, ?fo£ex<a 
ajjqaocskaft -Idorio^ d?£?5 aedo>$d o ^sLsSsfcj, ^f^-SdodOod 
doc^s* <aow sosido edarf es^dFtfsraoioSsk^djdaoua. kerf 
ae&rttf d&fSnaft rtdrd£>dadd ^. ridero^ dosaQ edarf 
«rtoSd o d eds?o&> 25?&rt$ d^si doaao&ask? 

sk& ssadodedsk wddjsc^ aa^a. 33a,d2^doraod rtdrroxi 
doaad o . 3*5^ wcdoodcpaoojcsafi rt^ird^, d|^Ad o ^drd^srad 
$& escdood ri&S dojaextoddsk^ dsSrf &©eo Ssij^oart sack 

xxxfc sjfst^ctood 309 djai^otood d-jadwo wodods^ <&*& tfoao^eS ad«5e 

ztoed^ «afcod*dja rt^rd«^o3o do^ororf^e soe^rfd ecfc 
s33 6 <doOTrt«>dd;>. jTOjCrfo &rae«iddo edtlf^eadda. 

^.Isroa «33 5 <dod dsa^si^add ©ska sto*^- ssioao 
djartedd ded«3jaetf asasrertdo. ©dart a-odo 4&d3a3o- 
'd 6 drsror\ trootort toodo^ djarf^ado'. 

- k.«, - 

douSjd &&a» ojdo&£ ;lraeed %e 

OUO 3§W,C$cSeJ»a&C5 II 

&e^ay«fc dedSofo «roddaod ed£0*fc>s»rt isj, dcuao 

^y, rfdds^d #0?Ud5JJ5,, <ado±><$, saraod zSziiti tfododrfja^ arorte 
ijaeod ! ^od a&3p sqa,^ stoedaod doi£dc5e^udod 9 
ijrf^Sja^ dosaof^ 

&e$a^ dedSoia eroddaod djadiaoudosrari aska <3<?<dod 
3od saotortert A>c3sotodgao sSnaroored djaAjafsad i<^ 
dcuaodjad gjaeo edd eajySd^ tftfd- 

aSn* ssao d&F3fo djado Bgn*wgL xWraaoft doe I 

'Sdort ado fc djadr&ssk rf^ri aea, 'aasfc sg^a* aoedSod 
da^Oe^ tictf^do sfoedaod adsto&dctfdj?' <aodo -SSrtoo 3* 
dojae>djaddeJ$, ^eodrf'odo d>/aea*>d. aSodd «i &i3o. 
'aw^o' <Dodd tsa^skas^oad xfeyfort aa^J aea eddd} 

dOrt,&>^jodd- 

&OD aajjetf CSS*" tiJSc&JS* 03>B rtaoas ados I 

^^ « ft) C3 ® 

31 fee o^e &a«?s$ sSd as* - esa^jsaod, o - djs3 s oad ri^dd^, o - 
d0rt,2o&>dd<fo *>we>. iSdod^o waotfdaoioozSe^fao 

d&>dorwo goSDricsadOjaacdoodo I 
§,«d$o^rto&jae#5a*kdo 
^esaozodo jraodjdoJjaed^drto " 

*>odo spartdg dftfodog drtoded dedacdoOrt aSe^ 
dcuaodjad &a«0 odd esad tftfd dcwaotf djaetfd esa^d^ 
$*?at3a;3. edsad drodod saod^oSoe dojaodjadds^ jliae&d 
d?Sod?d dedScdode §,e$st <a%do3 ridrsasi do§£> e<&d&*> 

1^2^ rtdrrori dossO ©efod&Siadtododi. ssaoacdora 
aodja oskd&siO^d^oo ask atpad? «* d,^ 
o^sraoaakradsfy 33>od&> ^s^d dedgrftfsij^ * e>e3 *&*£&> 
ztoedaod odgo^odddodo cdcsd do^addja a^e^dod docd 
£? 3d rocaojoras! ii^sjjdo ^^§ ^srarto^d. ssaaacdorad 
o^rari^ ^HPQ, tfodozjdodjdocd %s^ srooacftraeJ. 
'&es9oudA«st&ttft saoftre' 'dsidsaOe' 'utffcjofcc* 'ad^s 
I.ed^ciaodsSs' ssaaacdocsa o&aritfe «^do o esdsrt- 

^esraouoaarttfo &«33oud, dtid33©, l^d^oaoedS <aodo 
dooosaft t33do d,S)d rortoo sadrassaftd <aodo gjaeCfc&a^n^sS. 
ad^ *3o&3ado jJjy^d^cdcua drfdsaeD? %,&3pi%% £>odo 
dooosaA sadorted. 

^ed^, saoacdarasW^o&e ^spa&asraft ^dodo^dodo. 
^^d^atovO ee^. '^ed^a^rio&jae^^do' aowodo ?-ode 
dddodjs 'o^>' <ao2o<Odod edos^dd) ^ed^ sraaacdorasi 
esragadra o^radoeood?*^ T&jaz&foid <aodja zpartd^ S^ddor 
tSeSo&O deed, rodjadg doo*. djaodod zSeiSOitia tfjad 
aj^i^or« &«3aowd 8to£d5g,a woddja ^ed^ztodrteo zodoaddj. sraaoaKdo djfood drarsSo&Q, asarte aSeGa^d- 

tssrort tfdJiak5g,o&>o I 
scads* 2io£)d53,art^ qSQ^so 
t5«sSrtr sradjadg doo*, ll 

wd^ood &,esS^ t-odd eooaodd S,a^S £Oed d^ooddOdod 
aaoaojorasi s^oedrf 3=jsd3o t3?d «o aodo rioodssari 
•SedsarJ^eododo. ssaaoaasdo s^dddO ^d^e sSeeGsa^d- 

d^oodd© ^n^ §,ed3d?5 3jaedo 
dj^ctfo zatiOj djaddo&i I 

^O '^ed^drfo o5dajo<5 ijaeod' <aodo x^ 3=etfd 'do^d 
tfodod adofo^ &raeod' £>odo aSesdodo «d£"rt?pr^s33Ad. 
^ed^dsfy s,ed3, £>ode aSe<?d d oftad §,edS, ? £>c^d d^rt 
edreatoSo . £>ifodd <ado3o£> tool jfos d &<? djaedorttf stosafc 
Sj.edigdodo dOdoSd e$ag,o&iad a oAc3- 

^esftftesSjaed* fi.edaasF djaedozsaies oa&ssa I 
sioskde 2drts33c3*" ^3^ II 

&d^ sjas^srado ?5^?^,d tfa^odd ^d^dScdoja <^de 
<5$ss,ak Baeao^d. «dd djacdarttf *>o$ ridrd^cdo sqa^i 
£Oedd<£, dojaazjdodjdo eriozpa&gdeSek «d o Ood ^d 
<adato<$, ^od t,ed£ad doa^ wd3 goed oro^aSdooart© 
$3^3? saoao&ca £>oaart6 d,.Se3aa todj,djdo tfSjS,. 

ddgdoaoa djassatf^osa UeScdoQ djaeddjaediaadrttf, 
sidod l^d^dodrf^oSoja <^d. dock SoeddOofo tscStf t>odo 
2j33rts3andod dsoedortv* *b«ofc~ feed^dd^djaadd odrfq, 
rido&rriodjrorido. ^pas&ojo ^ edod&aejf tserorodsio 
£,ed;£dodd aoOcdo <ada±>0 &foj$tio&c&>t ^dod ^«Jj^odo 
dorfoJooaaajS. wdsi^ ^djtoaoodo. «dd &>o35aowd aoets 

312 fee o4.c &w$fc5 bJcS dooossddjrttfoS §,ed;£dj3 &ja*rf wca^od dcsaig,^ ^s^S steed 

roO^a rostoao&rad rfja&odoasSecdo &3eSafc>© &,ed3,dodd 

riod^drod fowrad do^ .aoad ^od ^sd^djs ara,^ do?dd<£>, 
dojsazjduaoodo. 

dossstpadg d,53d d^pioj^ t^oToStaaa &Q2 ^ ^jsods^ 
rfoddoadoid^ ateW^s&acfoajrf ssrociocs sSo&ojo <adrt 
djOSjseft&d- sraoaoftra edd^ Sooosadaod Sodo^Ad. «dd odd 
*c5 adoft^ «ro9do ^cd^sSaaak rtdrd<$dod £>do£>d <ado&£>, 
« 3d sa«33A do&a wdodjaos33ddja doef^art ssoio 
ridrdQpSo ©^s^doS y,ss>X 2Joddr\do3 ^zkaodjae ^^d 
«cdooddj3? dedaoft rfdrdrfq, sSjb^ djadaod d,de5>x>dOTode$ 
£jow «&ed^ odssdad. 

doeOrf otaad ©f^d&f^ £>d ^odoi ssaaoaaido 'da^d 
^dosoo', drtodooS saOod dotS.dd 3ododo sDoanad ^do rook 
dcra&crarf vuoissrlad ti& ursdS tfdj,, odood d^od,^ roj&ded 
33«3 dd roi^jodedrfodo sSestfja^oo ^ed^ d,ddrsS5^A £>daks^ 
xiou^€j3oad eSoi ! acsroiod^, aSesd- 

^edsjjdjre dr^d^^o ti 

<^od s,ed^,aod saoaakrasic^ edsk a^oJo **&&, cricsad 
«53dd^,o5oe ^d<£> edsJ3$, jfoodroft rtodo-Ssiuaaodo. oJjseddS^, 
eddo &zizpd «dro ^3^ d^ddd £>odo odd dOjCrfo tfdrteod 
d3 aorfodjaod asarf. saaosssdo o&oadi£>3cdo<0 3o?«aad- 

o&a^o^otfsto d^oodz^dcuaSreSor d$A I 
$tit£ dedaeridrssa^ &e> d&A II 
warded & ddeado d^sdo d tsaddo I 
3 s&s*' tfod^oA o3>oeqro«33o tfoa&>d<£> doo|,fs>8 ll 

troll, MsDoud iatg, 313 sSj&odcSO d/todoaa doi^d Sododo dedacdo rtdFd<$, 
tf,d^S <Ddoio dod sio^S zodos^doSo ? rtdrdsSvQ, z^rtodooa 
djde&Aid^ 9 wdjDod rtdfd<$d o $a^$ goed dedol^. 
sfytoodde^ saoacdorasi doed dedo±>e^ <a^,djda ^sjj,. 

feed^, d^sarxidooSi do&3,d fododo ^rf^ss^ j^ 
ydod&aei uesasad. S^dsSoto rasssS d&aod ao-jseroQd <ado£>?j 
£>drt dOetSdooS do^nar! vuolsad tfododo fees^dodjs ZvzStiz 
de^osad. doi^dddo cdsade ^d<£) eddo ded&aio rtdrdSsfs, 
dde&Addrfoo ste.&o sa?5 9 

d^riodooS do&jjd tfododoi^djdo sjsaro&d d^. 

'&raes?! wod d/to 

i,edd«ScJo&«5j3a^rt«J sJdr 
dea dcdoddstod sadre> I 
&rae<£j*id dd^dtrad — rtoodSjOio 

« tfododo ^s^J £>do±><3, ^d^, edsto xldjsre^do, 
djaeddeddjad, tSrf^rfo doeo ijod^ra, edsio ridrssasJ daadi)^ 

«33?ids3aA feedsj|d ^djaddesto ? adjaodo ^jfoddod 
dos^cJoc ? ^e#d*©edoad«?o3oe 9 tfdj, *«5oJoe ? Sodj do^ofce 9 
tfdj, tfdoftaftd^ -l^od nao&aooadode ? do^djSooadode ? 
z&iSpzt& oftado 9 d/todooSoJoe 9 <^3ra s a £>o d^rtertja d&da 
£odo ^ode eco^d tfjadudodo. feed* <aodd feeder 

'fees dS^*^ <■$$ feed$,8 1' 

doio^ dosad^odcJodo ?radod zSa^- 

'dad^o dd-Ses d*j, feeids d^.8 feed^s I' 

^od feed£ docdo tsa^&oad ^oedd z-odo spart. ada 
edrf S3533 djadrt^C rossi zortosood <3a?33 a£>o;grt9od w^zpard 
djaodwdodo. ^QP&tS t3dcdc> tfoeddO stood nacdossartG, 

314 §,« ©*.e A»«#i sfci sfc^ci tfeJofcortG woteirtodjdo aSert dtf s ? «5dOod doig,dOod 
«rooirorie^ zS s €ptT\zi §,ed$,. 

dySoaa doato stoeddsSq, tss^asSoda z-djadodjdOod 
addQ, s5oi|jd o tfodoaoo «rao«:o5oiodo ^i^&aodo, es 3d rfdrd 
ado&3 wOjOio^ a=ert dcuaa&j a=etfo as^si, ^asaaatos^ -» o d*3e3o3jaodo datoaro&coft yotfjsado-Sd «ddSq, ^do & ^ 
dossdoo&o&ad dojsdttddafc cjsk 3?^ w^art wdoo 
ws^a&d. roara&do sSesddo 'ado^gL, £do fc deddo tfodozoodd 
Sdorte &radde&s. ssaftdj? d33^, tododdj, row a^d roacaado 
wxSaafcfi Zoodo ed0J3O.«33d dt3*S3 sfcodd zSc$d;u3.aro£> 
idrf d& aoaoSo&ddo odd t_,d?3 aisodojsSro&saA tforksS&ia. 
roasto 4ft ddos^d tfodo dcriodscoood saaroaort o&r&d. 
<^oartja wdo ^.edoddO, s^p&rtjasfy.yS. <^<0 ^esaozod 
eddrarteod arartja §,ed3, tSs^c&ood j-dj,d siooddrod 
»ii3 a odoj33r ^crioo «£i&?3rdrtjaoa&> sl/adSo oftsd a^afoja 
erfs^ drodO^. asarte ^e^s^sS SO?ddj2 ded&cdo rtdrd^ ^oioo 
«£>^rdrtj3oa3So aSjadio aJod sao&rtsod s&^O^,. <^dOod 
$3^&rt ridE"«3a^do8s0dj3 ^c^doda Adsrartoi.d. 

- t* - 

asjdoi xk<?d sbdd© i 

££d dedesasSd aSso*^ dorfddo 

&&«beS>^Srt 3dQa£»os3 it 

sfoasaaottfssaA S>d, do2od»333ocis3aP> oiodo, 

dojastesad^cCsaA rtrad3 - &>ert £>o dedirfsUa 3*do, 

«333o5Sdc5,eo d?d?doad ^ Jtegtjjadooftd doood oaa^ 

daasiddo^ ukSddo. wd,3do *adod 4 raod gjaetpziod odd 

a&si aoosi EioSoiS 315 *, sadodF^ ztztititiz. dd^pdsrad sserf sSdoasidooiS ? os^oy? 
doaosof^ 

"^dddrt §,edOr1 sSAdj, ^s3, sd, siodra, dj3«rt dotSSrtsft, 
rodsja eOssSc^rtrrt^o, aoadeSed doato, edOocrortod sSdSOTS), 
rf^rsro* dcoossd do8£>rftfo ^qdodo afcaapkotfpsA 
rtdoarrioaAd. £w1 &,eaoOrt »%$*$ srodatos^a cJjaessSrt^jsi 

*^doda C^KSgjOg ?J&;Sa33A ^SJOOS'XiOSrtO^rf. 

roortr qiskj^^uaocWo. tfozicdrfs^ o£>odd<£ ^jseSftdtfo. 

«J^j. rfod?d <33o3 L&aojsed, 

ddora atsj, srosfd?^ rtdodS tfo^rtrt g=3& ?Ss?d. esdd rtdad 

Lad. 

afyssao&on^ja ^s^si srorart^s^ ^aoriasrtd ko^doAddo. 

cdodosJ doddjs ^sj^J rtdoft aisrt uodo«?e3& o £o. cdodo 
do&aod Lad. ed*^ tfode asio-SoSOvO doaafcsJTjd. 

S>d3 §,2kao*j^, ^sj^ rtdrija waooeao steirsS 3cSo3o3fc. 
SjajSabQ 5,2^30 SidcS to^rt &>old:iA3k. rfda&© ^a^si u<?rt 
tooaso. 8>d sod n &odo &og. rtdod a>d«S tfdocSroA cSoOcdo^ 
*>*, woo dwsd^j £>?Sd todcJ <a% Ej,dodrtrarttfs©oart s>d 

koSdoAd. 

ded?od,sJ dag.okoddsi^ ^ adrjcfiood &ado «J^. 

«5&e Kstedo s>?d rfSrt ^rtrdjaesaOd^ Seadddo. sedj »c& 
rferaddjs ^oiijZOsgodo, csc^sjp Sdo^J' <oodo ^dooAdo Soi. 

dojadtfsraaSjjd^fO rtrad$<doo zoodo ^sL«3-J3d<3 oiood 
doaQdodd «roejif30 zpartdg dodo2Jrt«s<<$, rarsodjaq,. wddos 
d,dod rtrartskaoart rtradsofoja uoad^rfodo ^uoj^ra^dc^o. 

316 fc,e oft* AastfiS eicJ ?o,ao^iJ8 o&od^ uoad a e3o£>«0jSjaodd Sa^aeato. essciodjs 
dOcdoO sscJosSSrfo. £>£><doj3 "said dessJrftfoa? dsbdoorsOwo 
oftod doa&dodd «ro«3 eiO£>o . waSoad Soadodjs "50. wdood 
qQ, 3=o;»S y,ao^J sradSssad do£d&o±)«k 'atoddo*' <aodo *-ode 
dcJ. d^dri^ ?!,ed 9 iioddr. g,ed 8 ^ddrod sSoao&^eo 5>d 
wododo z?3rtdS aesokd^afc saddi), drfr^srand. 
t^d^o&aJaSo dj53d sootj sfcy^ 5J,?dS3v3ajo iaak, £>ozo «d£"3P 
^d- 

ASdf3f8 &orra^J3do,fcisra!l?^j3? do253d£§ i 
3oo^jae <3ado stodd'&oe a&od^ *Jddr«is dj3,etfs II 

djad a doosD ^od o^rad dak, Ttasedjrte aoodcA^ 
dprtjaS^odoaSdodo doak, Soddo Redodo^dodo ^od £><|rt 
do?) <aodo Sosido'. 

&>ert diro,a deds5rts?odja 3d^ aSdo^ sn>dSd«o 
o&odri^droft toodo ^s^J sas&d,r^ dorfddo. saaoasdo 
sj^dddOcriojs ^drfq, aSesc^d- 

edod a*do asdoo a&ssd 1 

ddo^ 5s<Jjadr<J da*id«3*©e iistjisu ll 

d?ddd3rtsU> ^d^ sjosroaoftaftd- 

ci ab^eod^? ddorfjae si Soi^g,? 
d,aSdoakFdcs3 5J &OcSo>B dod,s 11 

'd^&rtdoa? ?$o«?d Soddc^' *>*i,c» osdra^d. dedsJrtsk 
a^jarttfo. '^ 7J3d3aal s do, Krtdjadcdo?! «i' ^ozoodo odort 
SMfoctosaft rtjaafc. d03?idD3ddj3« «aaart#>. «dd dedaJrteja 
tf^sJjadeS radoo zoocrart 10 d^radaod dssrfddoiofce 
waj^riwftdjft. doddosadaod $5^5*}, &3e<0*Sdori? tocaddo. *j8<5ato<Q, ;fo>?da ddraaddo '?fc;Jodo3adS>rt rioo&ood?' 
<D5^djdja oqirrtzpr^ ^doj, f3a#Sdooaod sJjaeg&sadodsjad 
y^jJS* do^add. y,d^ J$fcc&$, ty^ri *ad;>d 4 rd$, 
tfOd^ortodddooU ? esd 0od i^art dosKcrfo^e^. «%aJ4j| 
roddo^rivadjdja < ^<^,. 

eds2 d&dj, ted, ^sS, dodK>, Sdtfssapi, rtdrssa?raa 
dossOdjadssad 8»4fi*?S^ sa&risrt a?dod esOssorttt 
djseSssaotfcad doo^a deddritfo. eddo ^art darfdda 
dja^de^, odde^ddj^ ^fcd w,^^ £«$, a&ja&jjtfQ ^Aidd 
^ ^od l^art 3* deddrttfo »5to b^ gjadue^do ? «5d Q 0od 
^ ;£dod„ oftaoitra oQesfcick 

'dojad^ sad^dfO' sSotoO, 'do^adtfdso £>odja i-odo 
scraoaodd&d & sjadd<$crtoja aoCoio adjsred^ Kidad£"s5 
^dadjdo rfdosadr. dsddrttfo sassaaddaod dja&ocrio^ <ado, 
do3, fed, jSja«3, <"*0 dooosad ssa^ri^aft aooi3o,33d 
dootod-dodaftja Tfoscdoosad wrt eddO dojaods&dd zssd 
«Sod uo doooasad rtowirtsb dja^r d^dodjao «d o ood e«3etf 
tfd edKOSassartodjdaoao. of^aaoao&rado dsad, asartc^. eddo 
<ao edsadrteOo&ja dojaodjadd <ao daxiadodrrteod 
djae$£addo yuroddjlrt, dedeod, w&arSssaft addOAoart 
^adoddo, Sao djae^tf aedaaA d&'tfs'dsan dodd. ^ 
ddoqsado^ ddsnari ed<tf aoacsadosia.Dd dooa dodaotod 
d^riaio aSjaeS «KorSS doeeJ ao^da edd da^d.d ra<?<da;fy 
^ao^uariOo. dsj, naoaeddS^, aod aosiadjdja edart 
S^sartGc^ «d;3 d,dJ?ad3addO daq^eaaoiard rt,odrW5ty dsj, 
daed aojadaSjd. «dd kda^dr^eaJoaeftd. ^edaoawaoSard 
e3art,daod .Sdan todo&d |,edO da^&jadaara sra,^ 
dj3daoaari£), aadad.«saa doarfd djadaocjartO cjddoacsari 
<aodj3 eda, doateoJartesSq, e3ad&S)daa<£. 318 i,e ©a^ Aaa^rf sici *tfoxto»fc>c3a#' djssJsS aoOcdo stasia wsrardsatfrtSil 

* d*®dd |^Sesi 2-orfe ^a^san wd^o* sfto des&rttfsJjs, 

Ceesatssoroft sSorfAgodd ^od ssort TSdoaSdood ? wd&od 

<*oad steak s5e3d<k n ^ ska Soorfojoe j-sJo^ ijr«3e stoao&an uoaak., «rt «do dooft £djas-ed;| Sttsad^ erodgdossanso,. ^aert erodsiosaad. - fc.ii - 

stoaljaessJdacia e5e5djai i 

ffS03&ddrt eictdtfo II 

2s>e?1 ddo saosSssaft es&jsJtSA, cadosi ssadds^ sJo&ofd 
a>oo£>d dosS^S© deJatoaaf, gsj, ^afctfderad do "«d o rirt 3dd£o. 

ddo roo^sroft weJjaeaSfcdtfo otoad ercd/ri, «3tod, 
^oj^dorterfjatfrrartd £>e^ ded^rttf rtaracJjacsSrWsij, 
«3«5jae^&dtfo. ^o&oddd i«3 s Eja^ona-Bccb;^ esO&Sjs^diS, 
cfoad esSod tfo^doftj^narteadda. *^ ^,doad«33ddja doood 
ad^odja siodasj&ja^oartdo. ^dsS^, eJjw^ ^jsco^dode 
sso^roft esdjsetSjfos^dsSq, dda e^oso* afjaeoxdtfo. 

tjodaozb rbtwtoi, ia&> UoSfc cfeb 319 oado £>c20 ssadod 3oetfodo;£ ?itfoeJjaetf dorfjacasao 
djad^odo&r rtora 33 B odakrrt«?orfja&, Sradoood SoSdod s>,« 
do £>ojj tsoozosi £>2?ad kodoodde decad yoa^esto &2?add 
ede^ake ^oirf ddoafc a^dofcdOdad d$ <j>ozj siaoaojpad 
^onaddsSssan dora&oAid. ezpsSatoaod ddo dsastodd 
ddaaa^. wdoodde rio&raed goo&d do3di§, oadosS sradd?^ 
eWatood <32?3o±) data gjaeCTooip^tf. ^oadjJ ed^o s>$ 
$cSaixaa<t 9 d,3^K>dj2 d.3^ 3odo djsed^ao^rfja^ddtfo 
edtfo 

d^orte d;saskdd djadSo 3i30rtoo&i ? <aou d^rt 

5a«sa s dr s^adjsa^dja? sjt3*3a. 6 & sS ssacrfor^e ! 

'stodo tfa^do&oaAd^ edortja dsjastodd&e^a^' 
<orf^3aj3 tsoosao^do. sasnasfS d3a^&€ c3ai3 s «33dos3art djirte© 
i«cl^iiTOrtoAd a tfo<. sJa^doSooandd Scdo zseds^ft rot3 s 
tfdok^ w^otoAidddrt dsnskdd&ek 

dcSdoasao^i^pij tpad&ra^o do&rac do,do I 

'SsJ, w$3cdoaod d^l*^ ^Oo&duo, aSra aeddorfe 
uabtfod Suarl s^dato *idf ro d/rarfodd ata^ssando^d' Bte« 
o^oiord »Qded3oftad doasao^ sSa^doft a&fledoriofcja 
wnd^ nadsad ^onaddridsfy sskqtewto^ tfo&raed. iao*3tf 
dacS^ssO, oadorf sjaddci^ wodd ^djadds^ <5?5dtfo. 

ewSdoasao go 23ad??J ridro djsdo go dra.3? I 

^ ?d a s^*/^ Sdorjdjadd^ rod ^detfo^, ri&dd 
gjwoxkdjdea^, wrfod^edr drtdsa/Sdo, w«B3$3g,ddo 

^sa^a 

ddoo&e oadoa jgdjadd*^ riooftaft edrdoaa&ra^toe^o. 

&3odd oado ddoafc a%do3oe^d53ad o Oodd« oadojSSfcaaa. 320 »,« ote Aoe^JcS zSd sjj-sroari^o «rt,daod ^Sdrt di^dsas 3=0000553, 
Soa&dd ddo cadoS srodsS^ ijaectasajS. « daoftarcsa 
djd33&®«3*dOe$Q, doee»eJja?w$>i% atoas^de dja?d 
tf odozodoaddo. ed o Ood ^SQ. Sodowodd edo sa^ddc^dodo 
?oood«3aA &d ssartodjdo 

'oado' StJd wd^dozid a-tfaojwfy ?5j3?addja dock 
ScJjaresia^ ra^oftartoe^ atoSjlsft dedtf rfjadtfodjdj. 

'oadsoe aoadjae adrfjae d^arlor? rf?o3jse sje&oesiafcH' 

i>odo £>do Tjd^sjadoritf© t^odo 3* cadossado 
Sd^sjadarts*© dj^ojjsod^ jloda edrdowodo d,&d Q . 
oado«3adod do^rt aSctfodjrodd us sksdo tjtfrde «c^, ed3 B 
jro&dduj,, oodd t^odo otfj 

wd^ssado ateo^o oado^sado doaw«3e I 

<aodo id sradr^rt wddeiadog, saad sadorterto 
^odjaod? oadosado wdoasS 3a;5« ! «d o Ood of^&raedsJ ddd 
a.o?3« s&acaood tve3? sftacjoddns aei, sl« ?&arte od£"dj3 
O3do;radod£> odicsaAd <aodd esSofordeSiQ. <^dc£4 3?jsedod 

SLO?5e ska- eiyxtooS ded&r &d,d3a s tto sradritfsJ^ 
dSoXi&aosto saodO£o.B ^e^ddcsaA diid^sacfioo&add. (ds 

slo^? SoS - ekart^pioBadtfcsad d&dj, a*,d doocsad s^o 

a.Jc3e <doa— dja£o<do<£>, edSOXi *So tfs^ort tS^sO 
«roo&3od3sdodd. (do ?fo£>o « ^doosas 6- Sdoar-s) 

s^rfe sfca~ ooSodCcdoja ^do o eaodoao^ ^odd. 
ts^exdoocjdd (oo3oes& ddoie edoi saodoaoS &»«$$) 
<soS> OoS* dsJi 321 a.%>?5e ska- asdoafycCood 2oo3 ddadde3<£. (dera 
ssdOTf^SE) wdos s$ &oeafc3e) 

s^s5e ska- ddooiradsSofo? tfjaeftskddsk. (ddsaoka 

^s.s5? ska- £>eakrtaosS ^dd. (do e^oo^o SK&eokro 
si doatosJ? rtz3>.§ edrtt^.3 ato^^ sis) 

a»£.c3e ska- cso, dJ3drt^ok>o ?k3D;£dja<Sj doak^ 
djararsracSOod ^orfjacsi d&3. (ds jkaDdjads edos dO£>o.S 
2»ja<S 4 8 djsrsr^) 

a.es?5e ska- <ae£, Krtd Soon d^AfcjssfysajS, 
TkaDssafidosajJ. (d8 ddo^e « ^doosas*' arts*' oakrade aoesrai 
ksi*), di^sJesi) 

s.cs5e ska- Sd^ ckssO&od, Jtfcra ?kiDxkdd. &3odd 
wdStf© kaTicSdo, djad a doddsra ero^d (ddoie. e^i d « 

7oSSo0333*' ZStjZSp d3S djSSto OiO^j) 

V0S5« Ska- do&0ko3 CTOOd SS.*i03o, 3od 33030 ^odd. 

(ds efyOd, edos ^goed Sdoar^, &33,a skas^dj 

vosSe ska- aeosiQdad Jkador , godsaoto ^e^dd (k«3? 
ddoi?, sS^oed adsar;^ &33,a d&^dj 

v.ss3e So a- dedfcok rtdrdQ, sk^Dtfodd, KsyiodsS 
(rtdre ddoie wdos ^sfoed 3d.3ar«> d&^dj 

s?a.s5? ska^- Soaped a,«$atoado3i, zsaoliatfrt «d0&a3 
ssrtSo, ilacodd. (aqa,©^ 5»i3 4 csi ddodoaras dd?!e essoo 
wdo&o^o tsrtc^ dafrafcA) 

wsSe ska- ©?«3otood djaedoSjadd® Q&zgui do^rfd. 
(ddodsaras &ja«dotfj&3Sesk edo&oi ^asapd qradtfs*) 

322 &,; oa e &ac$& stfd (ddoE&ok dedssa^s « Sd^s* ddssaoe sSoridjaed do^erf 
doecrio?) 

^2.<5e ska- fcsrtiS «jSSo s aesS dooSood. (do aed^djadsksDo 
doo^, « Tido^ dsadotoS estapadcrto-S) 

ves<5e ska- Ssl^oort daotfoo ddsades* sSdd 
rtjaearfatodsJ^, tfjaadd (^erf ddofsa^ro « ^sds* doas 
ddsade^odootf, rtjaedoosras o3o?o s *&) 

<sr?5e ska- ©edcoood £>o dassdoisaad jtfso&dfiatoja 
aoio, 303^ dj^tfod^o^d. (ddoi? as?? 1 « rfdoosas*' djaedd 

7S3og, QQ&i dJ38 d5* d£ dj£, SoddS KSSOkS d) 

&?o«3e ska- <£>edc&>od rtjae&odQ, <ae£d datooid 
&itttfrWsfy voouodaaadd. (ddo^e jsa?^ o sidoosas* rfja?&>e3e 

d33S3* JoO^d^SaSJ*' KStakA a) 

una? ska- sioca^ isi^d ©edotood waolratfri edOaiogS 
Krt^ski &»eodd. (d^d^riesS dskdsarasaj^ dds!e edoo 
«dO£>03to arts* aktf 4 *» d) 

Mi«Se ska- ssdcrau) dxS»«S 3?£>3 (ddoo^e olraenrfja? 
ssadaadolfaesfc^) 

§sa.s5e ska- sfoaddort dcJ£>ed ^a»prt<wlB ddna;**. 

(C3?530 JjJ^et^sOjC ddC3aO&TO5»0 W,3o3^e«33d0& S3 TSdoosas* 
dsa «^e«g ! ?J0d3<' CS&T&gF 7&) 

swsle ska- «f\oko3 rodrttfsk, daosftoc^, *>e£rf dod 
rfortok asste. (do jrodnsaoc e/\2koa s « sidoosas*' djaeiesfc 
doa djddo.se rfona ok^a^ ste) 

<^oi3 iSoSXi dsfc 323 §^?5e 3oa- oa»;took *jdoio£>, w^djsdcfiood 
daas&aadd. (ddorfecdo oaasisfccrio rizpaatoao w xisSo.g* 

«fc.<5e ska- dodra dJoSsndjSod sSdtf&e^dd. (sJdsasjaras* 
tfoa cido^e, edos d djitotatoSe d) 

«2.cJe ska- «a^ djdosradjDod Ss^ sas5e s^MJjs^dd. 
(os gdjy a^ddsSjae dosa^&e^d nadtfs I ^s^^oioe^jdjse o&iae 
2o ^esS oados d,SeSr^s) 

««& ska- u,3oa^)d ©oknanartwja jfoaDssaftdoddsk 
(ddodaarasaj^ « Sjdoosas* doa aria^o^djad dj^crfos ofcj^ 
tf d) 

i?r<3? ska- w&pto rocrioOod xksOssaAdadd, 
d^xioajJrteod nacdoddcdodd. (ddoie o^ock saoJoed, ss 

i.Oc3« ska- s5d$d wfyotood &o?!rfjaVnartdd. (dera 
ssadsafysra edos jo &oe<do3e <s Sao^ie) 

LOcj? Soa- WfSOSSaA dd^dOSJdjS^ftsS ^ dOO&d 530^ 

doaosyo (ddage aa?? 1 eo^dorsto e ^ds*" dro daado ak*i 
si d l Spa ds en^od rtj&gsajjja e rtdaosas*' dro ds>do odo^ 
* d) 

tiitJe ska- ssoio oojaiijOSood dojaod^d gjaeo djsddou 
(ddo& rt^re&Jj, « *»do 4 B*' dojaodjades|d doeo&j d^ilrae 
dds u&8 SrtrdosaeJe) 

ta.c5c ska- djkdooS doi^d fcdosktfd. (do tfdoe&crtoo 
« e^doskarao d doo djlosrarosraaskdadtf iSa^o aksf s *}«) 

fe.s?s5e ska- dxro,a ded3rt«?rtja etfokcartdod dcagdo 
ero^d. (oa^sad^doq^aa^sj esbi edodoeo&s doagds©e 
afctf 4 St) 

324 bjs oij AflM^si z5d <5j3atod e#3ctt> dcsa, edaatf d^Soddd tfo&jaesS goo&d 
dossaod aSooSoe 3^ caoS, »d?Se ^djsreafdo &ou arafcriodc^ 

- *.&. - 

"wad tfock «"9de5 33rt ste 
okoddrf wert &3d& it 

SjaeiS sSigl^Jdeij, rftodod ^odoJorSod rfodssf\d a d 
§,ea=o. edsto^ tfodo ^oad '^sScSe 33rt ds' <aodo odsS to9?1 
sljaedtfo. 

tfS3a s ddcrfa^e djado dsasa £>2>p &>3a sb,So I 

2330^*338 ^OO&OdjOS SSOjSSSjS^oiClSSde W5S38 It 

'3;3 S ddsSO, djad^odo&rdeSoda uafofosy?. wdtf sscoo 
drisiodisis, uatojtasa/?. 3od &rf s rt ag,^ SedosajJ. uodort^o 
tfoort^es*, aaaOjfosajS. ^Sddo d^ssa^ ^jaesisJ watasksajJ.' 
«d o Ood ^crioodd 3rf s crfjad dossaof^ ^epsaacaft i,c SaOois^ 
djadzj^odcriords^ tfodsfo, dot|$jaodtfo. djaedeJes* djadsaf\do o 
dasa doag&aaSaja «d aoOoJaG ossd ds&d^bdcclardjs 
tfjaadadjda uonadd 3osia£>rt dOdo* uodosafid. 

^Q, dasl^SesJs^ tfoddrcJoadadjda tsd^djjrsr. 
djad^odojard^), SsSrt SdoaSda dajaeiraeidQoJae ccted^a <■«£, 
eJjaetfdQ SaoddeJodd <5>e3. «d Q Ood«J '?Saodd' £oda <^<3j^oda 
aWdja djaao&S, 3sSr? otpad ! £>ou ddr dasS^JsJda. «d a Ood 
'tfo-ddr ' cJa^oajJ. eod $<£>ei3 tfoddrd titirzicS^ daaQo3aue3, 
T^odoa'af ^eaoOcdada .aoaarf dooja z^odo&r .s^dudadow 
tf^sj tf^sra&e^ssaA i3s?o±>o3*d. 

AKteJrtaeUrW rta>rf 325 ©oosad satf d d,53d °3do dj-searaoored. £>Sodd ??>odo3or 
drarsjofoe^ do^^d^d^ eroddoaetoft ej<s«odjd;> x>od,OToft - 
'doS^Soi xioodd' £>odo. &ert s3e«dd eroddasooead. 
dojSdsfoi ee>, dosSdrf?*^, aaeosfosajJ <aodo wddoecdodO, 
voddoasi^oi «03 TJSodakfdsfy aSesdd edo d^esjaoosad. 

«cid drtaSs djAessaooreddO yoddoecdod«!> iorf eaa 
??3od<do£-d;3a H djae<&>*) wddoarfdc^ EoeOsSo^ri £>o3o 
djarsiodjdood sad s d«2, eoosad ddosa^d 3Si3ddja 
Bad^criotfd djsd^odc&r $adoaJoartoi,d. °sdo wsiotSS, 
eoo3,3. Sd^.cdd £0. 

* wfodS, era^d 'tfoddr' <aou<£> 'So' sftoaod eooad. 
tfo*a,38 ddrs atara^ '&3, ddr erc^d' <sou edrd<0 tfoddr 
ste^dcS^ ^O, rt,&xitf<:$o. tfoddrsS ddr i^oto ddrd<^. €s^ 
ddr &Sodd *©<|tf, oass*!, sadortdodo dcuado tortcrio 
Soddroa^dodi sa^od djoara aSe«?d- 

*& s o 23a& ste^csasTko 3d djado 3,93 rf3o 1 
sadorto asKxio e^d t&^ijo m& dodd ll 
edooaig Badosa o&a djado Ssadorio 3d 1 
isk^Otoooa^ ^asa atoa d d-jado 3ag,&ssio 3d I 
3?doo o&add:?ardro 3dsg,do sa,|«ro 3d II 

'dodj?, a^&^rttfQ daasags 'doaasroas^a^sio d-adj^d 
e3o' aodo dooosaft sadorfd}, Soa^dodjdo a»d. <add asi, 
d^raddj sadotf, oasssJ, to^S <aodo dojado wrt. doaS/1 
adjacQo&ad £>dakd£ a&z&zzi sadOeS s^, sadori djad. &dato 
dc3adrrttfe$, xtoatfddou epadrfcflood doadod zooftS as^ oats* 
djad. Sedo edrs^n, csodd dddodjdosradrssad djae$5a/\ 
doSo, «3drd<^d eo aij -jj^ adjaeacdood x5o3Dt£faertd<£ 
otoanarf sado<3 erooi3artodjd.jae «rt edo asj, sa«|tf 
djsdd&^o^d'. ^ &dde€cdoo3 ec&jaert s sadojJrf wzpdoaaoirod 

326 fee o««! £©«#$ zid Baoc3«<^ <aotJ ortod sadasi doSdefotfosaoS. &d<d3a?o$ rt 
yzpdsaacrtaad aa^taao tie^rf oaasri dosJ^J. ^dOzOjde^okja 
^epaaa sPodator&ek ^ipa&tf j^odotor tfd^rarttfo 
dedirWda. rfesSir!^ odedaod o^ocaarttfO Sosjprf^ « 
rtorsrftfo tfoda ucbSd. ed o Ood raas, sado* Scddrdo sadj 
stoodddodo ddr &raeodd odo ostozSs* $t£ daJraartoid. 
djae^de^oSoja od^ eadsiaeacrioad £dc&> sjjscrtrt^olwa 
woteirfod sa^tf sado;3rt o#daaS> ss^sfcs^. ed3£ T^zpawtf 
TJSodo&rad. odd £>do, ? ■"a ateo&rod.Sdoadd.j s&asateraaa siocas s^sas I 
os^ra^oio^js^ssj^djssa^dlrSi li 

£>odo ^doadra^ spad^?^, dosaSo&saddrf SsC'tfodoi 
533o£odd£>rt c&aertoadddO dcuadigddo j^odsx'or 
o^rarfsdo^d. dod,dd£>rt oiacrirodddfi ^d3oi3a. w«?d 
ded3rt$<D <^d*.?330.ood daaadd Sotfrl KSo&irt«^0 dasadOod 
<aofc3d Jo^rt, od^o^ooa tfada d&dSrri^. ^ ScdadaocS 
*a.|$ dosJ^JsSe^, cgjJpdd ^d J 33 al oo i o^rartsdudada. edsfc*^ 
aaeoriod ^dj^puo o^rart<?odjadj,d, *sao3a 4 o^&djaeddo 
ddod-Bo' ftirf^d icsraia idScsajj. odrfsj^ aaeo*ad 
dojadidda o£rart$odjadj>d ^odoiard-jad &,?docroScd £>cda 
«3,2to*)Si<£dod ssacrioadedSaaajJ. "?;*$, l^doaJa^ ^odo&r 
ogprt^o&o «d0&o3. odsrt vodSdirfO, 'djado' aode 
So^JOd. £>o ridorarteja odsS<£> ed0£>a3, djarar aoddr. 
sftSoj^B keftdasari sa^tf dasS^Jsroddja 3a3 ?Soodde3oda 
ddrijaeodd eda «rci3d53artoadda. od 0od dasS^JsS ddr 
gu,da, edart gjaeissjaoo <DoA<tx> §,edo iaozo asaoddsJ^ tfoddr 

SoddrtjaeUrtt rtoxS 327 8do djaerfodd. £>«. wdd doeexjjjjMUA tsoosad&de "sd. 
etftyfda ?5j3?ac33rt 53d s ^odcdor^od sad l6 5»aks'5j 

J^OdOkf^C 333,^5^ 33e5 9 djfojSs Wd^j W3^ s e6)053d^0S 

ed^tadsrad d^arte ssjjd?^ £>odo tsooraosd a^a^S. edood 

BbddF SjacurttfsS^ rfood urf "s&i^odo ^d. esSodrod 
djsd d-Sd^s* a&rzS&zi s^rt^C 2»od t5A3oJ3fd, 3srt "sdod, 
doood wd<3dod *>e^ sjseisdos^d ^odator ©zpdgSjrartodjdo 
addja^rt dodoAdod l^doafo jtf&odotoFd tooOod, *}do s 23a<Od 
atoodd d^ »od 5 do3artodjdo oddjs^rt docdcod £>do.«spod 
33sS 9 Sjaeis dosS^d ^odaJardsJj^ kerf dooto ^odafoF 
«2?d.^rtja«wada edo <^dj? "wdosartodd* tsdood Sjaeis 
dos|£$d TJSodcrfordS^ oioeodod edo&od ^odoiord dood 
tob^s*" dicS^d zS&ggdbti S,eaoO. odS ^dabrdd^ d?tfoo 
s-oddde d2o o sraodo. '^odcdor'd 'dod'ssftd^ 'dcod's^de^o. 

«d«33 dod <aodd wstodsod, ius^doddodo <aoddF <^oad 
<aodd '"so ddd^oiore' - T^odoSasrO ritfo rtdo n fs> *Jod3/1« 
^jjj^odo dxido wd^Ood zps&oae acaridQ, T^odotor aoeo 
odFd^ "so£>03 dt^ d,o3jaert&d- 

SS> assSdOoddo tfdo sooftsdos tfuatoai dos»o I 

&ert wsrad ??>odcdor sJodie dojs^rdossn uodoldod 
dosau^ ^ei3 sfta^Jdsk, .aoeortod s^odcdoFd doodad 
|,edo dodsraftdosajJ, aSjaeitssandosa;! «stodj3aJs»rKto;sa«5 
<aoddF. 

- «s - 

^ddd jfodd skd eSjsec&d ©a 
add &©dd dsbdrtod i 

328 a,e o&e £««#$ =ScS &33»d Sjsdd rfsfosSrio^ »oc& djdo- 
sSjse^dod tfoda eSaoadtfo u 

dossso^ScS, sfcg.oja <^Sdd Ttodd^ eodd <acd;> raosn 
^.oioosd dooudd^, ift93d a eSKS&w^ «&*:&$, wdroorto 
tfSjSsJQ, «J3dd, dO*d gjjtoStyto sSto5frfo*,«5 uodo 
djdodjae^dorfsSq, tfodo 5$£o*ids?o 

stoaaw^ ded^rte* Sdrt doodasatfd c3% #eod£o. |,e 
doo& tfdrfca doodsasSd d,^ s&eodtfo add e^^odo ded 
ded ef\3k. 

dedJrt«£drt doodsa*! saedoo sadsodo- «ddo "wljid 
^Soddo £>ddo jortcrio ^tpad wdddo 'ddar «foo&a^3<C dd^cs 
aSrfOrt, edodoj 3^ riors^e^', 'ddors |*3s* 33, 3 djaafc^do' 
<aodo dooosan Jood de<?dc3 3* d?dirt^£) t~cda ^«?.Ojo 
riora<Ddd «dd djs^rt ^odo 3ja.33 ^de ^dosSd. &,edoo±i£> 

djaeddSsSwdonad ^jpaddjs eds$£>, rtorade enda^d- 
o3oe djsesss ^dsro.d) 3e rtossas dddoe dosas ll "» tJddsS AjS3^ dddrte tfoato, £>owo3 weytojsad ^ddC, 
d&dj, Soo?3, jg,o±>r doosaddj djaedrf«?e erfoddj. Sdr^tf/sad 
^edOdoQ, edjj rtoesrtsJe wrtoid. u.sa^pddtS,? d^o&saod©, 
Soi3j, AeS^dod dfcdj ^dja dort «dOod &«&a &ed wfto. 
2oo^ dsa&ddja nadeJed&ck &d,d Sjaoda sW^dddj^rt 
3e&dr dort doo^d tpad&sdoud ? ^^ddC, djadjjsatf^sS djaed. 
do dtfdsij, «c&g,&*i«Jodo ad^Sja^dja WM^pajS. i&ttz 
d^otfoDood w^dd d^ed. do troi^dd estort,ao. "sidQ djsed 
dja?d do 53?io add Sdo^csart eSorJ.&^od. <~?^dd<0, tfdj, we^ 
dja?d docdoO aeodaed 1 2Ja s dood£SFrio£3 <acdo doocsan Sood 
d?<?d «d o Ood dedirt^e Sedj oisadja ^ dSrtearfoa 
o3jaert 6 dc^. £>edj 5*3,5$^ aoJaodad «7Joft;^ g3S)3£a£wa doadao 

^S.cSci ifccid *>i 329 <3<&J,S35?JM £>O20o3 SrfieJ^O 5303530$ 5*, «3oo dod,?2psSF*>o$s*aa- 

<a<3toorte<0, rfja^rte udosisido, ^sSddsSdo, SesSj ae^ Tioddo. 

'aes$ zioddo', 'riosSo o oaoA' ^zsrtorfsSort "assa^F 
Sjac&sSsSdodo ^adoaftdoao. «5dd adorfe ado^ wzpes^rWsij, 
Iradoddtfo rosso, aedj otoanaa *(a(jdoFrt«od tfs^aaOA Stfo 
rtodSo/WsJa, ddado£0- 

«soo dt?a&o ^,&rao d&d^e 
7o03ro,s3 s e crioasdsasracrio stogie H 

dedc^ sSodSorttfo Z5zt\tf€), adort ado fc Sdo fc dd& 
oioo sadooJoe go 3doort,o ^rfjaeJio 

3*0 U,35a^30 gdOj&O 3*0 XiOdoeijao II 

adOod sasSo adoj^ dOriod sJ^oSoe "*«£. docrto^ 
doaSoijreS aSodd &edj #oddo, dt5*ddort ^reFcJ 6 «?e«^rt*<^ 
SKduQp. aas. add djae^dsSa, &3d©aoo. 

33 s rts §e3s<- afc^ sj doo^radrao I 

a&fijS spartdS. djaeB^a *$o djdossadrritfsJjs, 
SjadwodSo |,eaoOaJja^e5c, dooefctfood dosoaoa&sart Soed desd 

d333fc <^dO- 

ddo ddcrfo #d,o 3?e xiosSe ^do^daaayS! I 
a* osSajdrtfl drtros* aafyfc^cctoi ll 
33 ^ fee e*? 3js«#S =Jd »atj3es\ djseSe ded? a* ^S&aSs g&dodjseSdog II 

gjsdodjdOod s&dos&oda&n^. wdpodd ridj3fea>£fc>«ira 

dosio*$)d;>oi3 ? 

aed^djs djdoddo, ass, 'djG £eaV ssg,^ 
sSoed^aortvafidcOQ £>ou w^rd^ «d Q Ood aedj I s djdoddo, 
eodd, aoroddjs wsds^dddo. 53s?So e^d djdod <aa*)dd£o, 
a^s&o^vaftd^cJ, djdod.do2? gajre>0o3K>nd a «3 aou «drd£. 
$p vtip djdodoftoai tfedotoftri^ eroaJdosadpod 
gj)do3Jjwafdo<Sa*>dd §,e3o0. odSt^od asfc^oato sa^o dOSS ? 

a?dj 'rtoddo', '*odo e ddooaV aSegyJd^ofee doasariosO 
tfodoSjstfodddo <aod doed « afoatosJ}, auj, adc^ij, «»«5<$ 
dortdetfo *>sfyd ejpsg,afcaod«x« efobsfrfcApa^ dosao^ 

^ ee?3ro,criod «taosfrto alaeoSoJido, 3Be3o±>do. ssariddQ 
dedo3oe ozp^oio^d. dosae^ d?£oaras?, 'deda?rt£, acde* 
^$rt uoadoao <souodo 33rt rt^ato, aedj ?toddo. '*bdo e 
ddooie' ado^d dsasaJ^rtvad 3do fc asasoJMaj,** 5 * 5 ^ 
tfesa&ou c3js«a aaawddeSySstoa. edsa^o&e <S3fdd<3, i«Joto 
sja^rrte^, saoan 5ada tfaesdaao, adort « dsSa&od. ^aerf 
od^sartGd. 

333?2,o3A ritfo sSodaJorttfsS^, aSjw>© sSo^Oriodddo, rtoddo aedj. 
adort eod jtoa "9j^ dti^ dswdac^. aaJ s dodsrtead sadj 

<*$« sfcdd *>;*, 331 assad s&aa3j3«&..ac5ecJ, ado., rfoaD sSo&aedsaA' a»ert <^cfc 
dosao^ d?d3rttf sSoeOdosJ ssa^o^d dood35a?S. 

T^od 3Soarad<D *Jdood,c3«sk ^d^^, tfc^o&ad 
doaoaof^o;^ c&aort fjidG <aodo deenart, 

<3arooioK)o rortodedo ddo yjsajLide^do I 
s^dod^eajdodoed^o ^aaro^ sasdds sj-Ss II 

s^dodjacS.sto&ja, xSdr?^d<&ja ?3d saxiodfd 3Jdw,3D^ja& 
jaaoaabrasSsJ^ t-t^d^, aSjadato ^ssa^dja ^ dosaof^ 
d-Safcartoo wdroe^ ^eS^sarf y,djded ^crfooddde ^od o|^ 
ssacaaforaort £>s3acod?drdo«3)do ^o^o^dd #d .a^zododo. 
od*33 ^atooddaod Adosadod^, desdeododo »oSjb 
doasaof^oo saaao&rad ddo, 3dort olraert^e^ £>otoodo 
d«d3rt«?rt .a<?ad <d^oo & Q&p&a ddsid 
ercaadd^otoarfzoodo. ^do ss^artwd ded^rtert t-sgaJ^d^ 
«cSpod eddo J?jae2?7oo33d. ' TfodoSevS tfooas' *»d s d^roSotiood 
^soezpTJos^dOod ^oddatfosad. «?joddo artsja^criodj, zoojoa 
w^epljSsaft dSrxiosad. ©-aktfttojiksajj. doaoaoa^ wod o^odd 
Sdrt c^atod^ satfd, dodd tfdrt sro^o^d doodsadatoii^sad 
tfaa^ &eo, u,d£Ssdd3 desdoa? 's^dodjaea^do'sad ^edocdos^e 
zfodo sS&oAidtfo. 

&edOoto tfdrt dosao^ stoodrto aedonart sado 
ijdodsoe^dossad dacrfod^ «C*j€jaoad ft ed <aodo ddo ddosy?. 
&3odd, 

de& ^0 oosad^o dedjaes?^ sjjdodjae^dos I 

aojjog aecriodd^o, d^ srado, atdrt sjjdoddd^o erca^doaad 
doctfo oi/aeri s d£ sad? 3$ ddo^crfo drtos&i dudcdodo 
z&TiptfQ docrio ^oJoog sado ^cdoodd sautfdS cdos^oiran 
nag d&>*>d o ed £>ozo aJ^oSo doodasaT&odo. 

radad^d L>dr dddda 3d, &,<dotfdd tosrt zodosart 
dedod dx>odrto«od^o3o esradssad zpadd,dod edridaafd 

332 fee ole Aract^KJ sici ©d_Cod artes^cdcsd sosso^crfo doodasstf^ saddg, v^css/do 
eaafeAiSjaoddja tfSdoofo ©asi^dsfy Xv-siWoc^de^ft, Ssto 
sSrto&rl 53drade«5odo detfd, d3>3 d&Tooaftd. <^od sdrftf© 

- w - 

doaroo^ 34 ^ok^d, c32t33 urloio djsrteod dcsad 

^y^ saoftd^o 

&o£>3 sb3o±>© de<D "widtf ^oddcS^ skaedo;^ tfaJd $*®dd 

3ja8*)d«?o£>d. 

"tfode *W«f djckatoj ddrt s adj^e- 
doaroao s^oto ^dtssao z^dod^dodesao ii 

wodo ^ods^joara de^d. 

*ioddo, <aodd '^!odi e ddoo^e' do d.ssddrfq, 
^rtOTfodjddQofo do333?io5D tfodofonfyddda, ded3rt«?o. 
ec^Ood de£> doa«5<do^ «dd &ad«?rt ^doo ^e^d, j33d 
6jadd, cSxto^^o. dorte e&r&dtfo. sroaroKcfo doa^SesJ 
*}»<dod<$,o&u3 &ert desc^d- 

ddcs djSad^doerao tfororaso 
^doao djCrasBjoio tfdo <|«S?d 1 
ddcs d,dj3?djse-S ^djacdoostSs 
ridodroftadsas) dootfood tfode ll 

nasa *x4stort<?ori 333 'b,( soak d,HaddcS$, siro^rf? jjrfosJod d?d3rt«?rt Sort 
«3s>&f3te33d 4* sirodcjo^ Sert gjadS asS^d ^sStJoaoocSeJjsi" 
<^ojooi, «3odd draedosod 3s?d ddo dootfoodd $jsti$Oc$w 
dcraeJcrioS^OAjd^o'. 

^ 'doo&odd gjad^O,' iaouodo «drdj3«irra>nd. &,eSO 
dootfoodcJodo ^,^d Q . dootfood <aodd djse£d,d. ?Stfo dedrttfsS^ 
«rodde£>*j i^ess sJaaSo, duae^ Sedodd edjDodeJe 
doodootf^rtwd dcdirWc^djs ed3 d,*jadd3$, JocdoSoddd. 
o^&aedsi ddd£>o±u3 '£>e?teodd'dde5odo ^.D&doaaakeSs^ 
djSJoAj^oaAd. &esteodd £>odd djsj^san ioott&soadod Sod 
^iSo d?drtsU) Sc33 « SodaodeJ SjsdtkwdodjdOod «do 
3oo£*j3odo.&do3 d - 

'«£>oa deoa «roOeafc>ro;£esaafo afc^s I' 

n 

'srasa tfo^odorteod dosad dos«5' a^d^cdoja * doad 
Sort Sjadab ded dedertsrt o3j3ert s &d£<£ <ad^d xkradtS ^d 
co3?33 tofodarttfodd <ao, urtafc Sjarttfo odjrttf^ ded dedirte* 
sdjaeSrt R&jdrod 300&, Sedrt dooosad Sjsrt^o ?5eod «dOod 
<^3*d dedirivsortja ^ drad o3jaert.do. sort olraert.. adrf 
SjBdsrte dea wdc^, &ea*jd$o ^dsk^ sssOoaado 
do^e^awaJodO Se<?nad- 

ofta d dodtf *Sosjaaud*»3!e djsrsrar^oijs *»§,ayfo 
€e^53 4 £)dde?S tf,«|d?»STO s odja«K saosa^ £sdja?s I 
^c^jdjsc^o rfjaedoioa asSdofSes ^edoiop^doss 
Sedou^ Sd« ddo tfdootasa to djaOsa £jaed3?e II 

'daadcdofi rio&rt ^dodOod eoSjsrt wdo 4>.o£>do. rtoS 
^dojdood dortrrt <8j,<dod«k *eart ^dodood idsrt ^oiodo. 
Sdoosd^dOod dodjSrt <&o&d«k s^atf ^dodood 
xjjaoftrartsO ^dj<Do. 3fco& «^d^dOod rfrftttoja wdsfy t^. 
Sort daag, «do ^aSoda* edsrte olraertgda* zJjae??*»3k.' 

334 ^ ej*f i^ttfts zid dort doas, dsad &,oSodS^^e€ ? edart o^cdossscj cdosd 
djadja wdd<5 ^dOo, £od ' cdsad 3=jas3j2 wdarf y^ajoder, 
<35^ SosOS^s period £>ou «p3ro,o&> ri,8oftdd s'soape^o. 

'&% djsrteodoja do djsd s^' <aodo «fe gjjjrfd^, 
s^sro^sadda desn^d, a&s. esdd dojad^ddo doss edoadrftf 
xa<£>3<$, 'etfdarcsij djXJjssaasr' 'SAid djart«?od dodj3«S 

aJ&CaO«3)dO <DodjS fc^odd Si0353S3Oad VO^SSAd. 7^3* dv£ SSOSC^ 

doodortd djarteod 3*$,^ dj3£*kdjdo do3o3do3d«3°d;> 
droddjroradO, doafo dziSd "?d- dosoadcacpa?!*' asS?5o II 

13371, erodo^ du,do<Orf, €odj zojadort, <a^, dfci, s?af\«5 
doso, «^r(<?od iidodti^ djadsSerartdcdo ddj^oara 

vosdsOoddO de^d- 

SiOedj^e^ AOKdo«^53 sao^pedd^s I 
e^£-z|g tfrfrsad^ £d^Fd s r;$i53^8 H 

di^do^rt, €odj toosdort, ottI djsri^&s-Aidd *jd^ do& 
d*aert craodgrttfaowo dssdossjS. Sodj ro^ro^ do3^ <^3d 
wabsrod Sodj aojari^^rxidd d^e-rf^ sroouodasdosajS 
aodo ad^d^ 5 " 5 ^ ddrfeid- 

rfouaso 33o£>edj«§j,o S>oedo d tssodreSe I 
Sdeaso do&o daerio Ss^o d djO&d^ I 
zooda dedtf djS5g,rf dsaj^ d rodctfoes*' I 
esktf, dtf, tfofodocTOtTOs*" d^tpaFrijdcadjtCdJss* II ^e^ iaodo drad djraradQ £,edoato dd?S£>d- 
etfdorrf esl a^4 Cf ® °^ J3e staadodrafcie do& I 

<33SoO ^3* d.Ari.aaaiiO 3 d S"f d, dodo &.<dCiag II 

ea&d djd/te^c wcid«j3 rioroa*) ^dosS<^ w^es 
x>ort3rt5?5fy rtdoSridesand. desaoo&rttf eroaa 4 3rf«od do?5 
deport 33J3 idsjsddo. ftctfo dv©rt?5o3o£> afododo, ud.cdoS &i 
afododo, Added sarfe wdoO ssdojrfo, ddOod des sbdodo, 
^<&j^ edtfd djsnanco^do, uesrti^dodjdo, doarsido 
doos^dos^d;) doja* jlraeadodjdo, 53<Ood 3>o$c5odo, p&ssaS^ 
"scjdodo, ed<? wa^os 1 d^sandodjdo, wd^ssftdodido, fce 
&-j$c%£srt$z sododo- ^od djSfWO Stod^ 

afdx aTja«i3d© ds?d 3=j3 d.att sjdd akwudd) ds?d 
aojsrt^s^, ^asdo dedsgpdnaft soddja dj«d*>ej>,. ytfsnan 
3=00^ efydjaea^sa/t sKaoato/tosJj^, deddjjdreA dja 
SoK^rttfsSvQ, ddd sjaetiSod a>d;> t a?jaei3do3>o3;> c^«do 
^dtJdododo rtjaesdo ddrf dctfoafd — 

rtjsesr^drc a^radoegao*) aedod^^Seaao djsapjrf I 
^doadaea! d<ss5 TOdOt^okaraS II 
o&a^do^ ddsidja Soert sSwbSd- 
^cs^sSjd! djsjajrf xidrafc ^dcraddes* II 

dasbdjs detfoasajj- 

desrodjdro so tfojtfododo^coJoo dosJodeo,*}?®*' II 

&ock^ &iaodo a>od djs^rt^ja oloert^d. «dd doaoaunad 
detfod ddofcda, djaSroton xio&aed&od iato.aioOddrfo. <^do 
'aedgaJo'dartoafd <aodo ^d^djoarad^ d<9d. 

336 »,e of^e AoesteS sSd ^ssfrsad uQti 3o*-3 Eja^araddcdo deVodjdoouo. tsnd 
& Sded dogs^ H^tf^ ^owoo&dodo. Eg,^*^^^- 

^3^ doqsa^ SdooSoe si t^o^s* goxiodoc «ds I 

wdorfjaedoio ssodQpio? ag.sw^sS dosddesaAdodjdoca 

Od^OS'OJS dOOOd 3oJ3 da*)5J20adodjdO i5^TO^ 6 Sj(J 35^0. 

&ert d>orte ur^ wjfcs 1 £>Cjodortedos33ri &z> n djd/teodex© 
dodjarf dosdodjdo s^d^djdo s'sg,. 'd;go djs&o d^>o 3\©e<doo' 
£>ozo neara&j^esd jpssid^ 

'a&ci Q d^dj^igprt^?^ adcrt Sdo&r^sjBddo. sfodd 
dosd djoasraarftfC, ada^ edosddodo dar1:33a3Ad' aodo 

(DdO&sd. 

ssrradd d33<s3 dort do33, c&oert s da*idodo derf 9 <d<£. 
djd/tsodoja dodjad dotidodjdo s^dodo do4j3es$ &ss<do 
ssDjfflajpJTOddo detfodjosddoa Sert 7 aodd, '* dosdak^ ?3eod 
o<% djaritfja dodjsdrt oJjMr^oaftd^dj. esdS djsrfrl a&c£ssad 
djdjrtvsdjdjj edd^), tfeodOo. ded dedSrttf djadrt SAid Q s33d 
djsrt^o i&Od^dj «d 0od doss? dort dcss^de aJjaer^dfi^o/ 
aow a^s&crio&uOjB'vfc^des'o. edjSodde e^pSoe soood, 

'srarf.Addfoi'oja*' &do' <Do3o,53333<do3 
doacaojosdodjderod^ 1 

'esjgrteod iodo^djsd doDdzroddodo s&d Q s33d es^S 
doadoioO ^edadodoodexo do3d dort o3jsert 6 s3a^oJ' 
^eraftd. "^do erodos^ra. osrt d^, di^doSrl dooossd aajd Q 
dv©rttfvO dcodcdo^ ?Seod<Oe£ <sodo ezpa^aSo. 

^<£ t-odo &z33d rts&Sw»deft>. e^g aodd <*$, «^ 53^0 
oc^S sstfortsod dodjad dradsjadd^oo egad TOOdo. 
'sas^ddrs'oo'oecj* ad^o' '^do^rd^r^p^' <aodo dooossd 

5SS33 ib&s&rtood 337 ddsSrftfQ w l^ sa^e adepad as^ew &%&£>„■ aSodd doa^es 
a«otfc s^sra^sadd sJoeOrf so«($ 'o^iratfa dsadokiD 
?!eoado o dOod aodo wdrrt^dd o^S satfo djadofc^ 
^edodjdoofci? ? aou dX wcba^d. ed,*^ Sided sfceoWjadda 
e5d o ood «^ tiOdo aa-aato djade ^dd?oo od^ doadcdoQ 
jfcdod djSi*,, erooiio 

s?oee3 deed *t A 4 dssrfri^O 'asftjfy' aodo Sdjo^tf Oortdjae, 
dj^orfsjpe ^dossirt «3a s 33a s 5$saddo 'e^saotoi' £>od:> AeCort 
djOjjaert doaadodjdja ^s soradrf dj^, aedo^d 'd «£3,8', 'Sga 
e^s' oodo dd £>2?3rt tffyadodjdOod 'o^arooSao ddo «&ato' 
aou add^okoi e^sa <aou AddcD, do&^d djadode ^drfssaft 
edE" ^rto^d. s?js3?Ojo<So3o 'daa&fce^s' 'eirz^' aodo dooossA 
ded dsfirt^w^ eo&a d?oO;3 Adrt#<C, do^d djarttfodo fcdretf 
dsasdadootk. d,rf.3Sd© e*sa <Dodd tftfrite.oAe <aow Ad do&> 
odd dja. rtdr*ia,d taa^oftG ^dd «rodo5jaert&d *>3,eane$ 
add dj3 adodjadrt a&d^ aodo eds* fj&sjodjdde^ 
£3ad?>d?Sj^ dedssa^djjrf tf^aaoaoforadjassS dooosaddjrttffi, 
o^s> satfa 1 ^ «rodo5oser>siodjdOod <& oe.5 eqraro^d &ao?tfodjdo 
wotiSdjj «Ad aa^iododo 

* dcsadc&xO, ddrt es^atorod cdcsad djadja ^o, <^d 
ded^rtert e^ofonad oftadjradd^odo dja ^d Q ? ^do^d £odd 
<^do o&ad |rod *> ad^djOaa dorftfa^ ^cdoodd^ toxoajS 
aod doed Satf adade e«?atoaartosajJ, edart ^afcrod 
djarftfa^ dsadofo^ tfeo?$d«$odota>oadoad. asarfe 
eodofcjaoadjJ ;gcdooddde$? - 3* d^rt kodak? sSdaagaeS 
uoad. TidoodjOaeSrija doasaof^ja £»dode ddaozoodo djadde 
39S3^. ^asoodd t-odo aai33 djai,. ae^d doood &,edOo& 
^sjprc^do^ d^arl uddesand doab, ^cdo ddoardosad 
^(dooddd satfdja adcrfodesand. edsa^A 3s aaatf. 
338 ^e u* e ;£iw#5S aid sWq^s sautfdcadd,© ^osoocici dcsrt tjsSstortorasad 
<^od d3r?5 sioo&o. ddcfc aaferfe aodo sSdoodoaKSka 
dosao^oja djsd«3e -3«?ad o dja, ;53&3£d<^, 3$a&dddo3dd«>o. 
«d o ood daacJatoQ ssofI Ajafcssad djd/#« tfeododjdo 
d^ddsas* a^deSo S&sSrteci «rt*gd5j,drta. steoSrteo sfcd 
eatodrWsi}, *ijsi3;siodo3 ^ d:sadc&>© Sedo do^otosad 
djd/Stfe tfeddodjdo d?&rt dooio? oJoaerijosad ddeJoujdsi^ 

&&g,sfooaa&5otid ^<© sg e d oas dcscSrW© odSOAd 
s3ado?to«J, stoats, ^odjsl dod3rte*£ od^Q^d weS3 drtdo^eS 
odsadrteS ded&ododo sijattJ&djdsa/N os^s^? 
£,ag,do<Soda adre&siesand. ^e e«^ ^c&^oda srodjsidja ^£ 
odnd- 

deoass*' sacasF rtofsa?;*' dsoesasF deddoaeiostostos*' I 
^e^^de^^s?^ aosa,^ ^?rf dro a&gdoe II 

'dojado dedrts??!^, dojado eaortewj^, do*©cfo rtorarttfcij^, 
dojado dsortrttf?^, ded, doarfd, oaSddsJj^, doomed, 
add^o, ^o^aotseddwj^ doodoo aoeododoto' <aodo atona^d^, 
3oe9do3 dtzi dsasid nasddoio dajada drird sssSdcij^ Ooeo 
ridr^es^S&ai §,&g,d3«Jode d^dsjad <& ezS^ aadoSssad |,<3a0 
doaoao^ Ojjaertj^ad dd. aSodd fcoarf sfoaoioO desdoS 

tfoddo, dosao&^xtosfy e&o&fcddd. 

'oioo sadooSae afo sSdoor^o ^eSjaeao 3o Qzszpo' 

<aodo eod^rfe KUtfdQ, de<ao3a« detfodo^ tOjd^Sona.a xitfo 
dedirttfja de£>ojo eO«el «°d d?&rt ded csasjd 
djasSddopftoS §«s^ad aoOo&c^ri ^sj^do ddsacrasio? 

de& |,og,do«3 &©d$rt doad sa^deSodd edri o^d€ 4 
adwo vosjji d^g, «dtf csanddetfa £>oda de&aSo ws^a! d s &j|d 
d^Jofo© §,£>&da ddaod aad^ssaAd. 

BStsa &&e&rWoc3 339 sfcacSoioS^ $*&&$<$ doefil^ 3&o*d«b <aowodOod d?<a 
y,ao£oro,Orteno3f &aeysraoo £joftd;>S)ddJ3 dooto stood ssdtfo 

todod- 

dd%rae asro dd eO^a d^OSE^ 
as3d.Se do2o?s> siozod^d II 

'sssio djsdo 4 oSO£rttf5fy £oeo £>djf *>S,d^ &od o djs sf^ 
doSasSort *ao<sato)oUo. doato do&dorf dosSj £o3o3o«y £>oeo 
s5os«Srt zpadjdjsdsroftd. 

do3e3<do£dod djarttfe), df(Doiod ded ded djsdrttfo. 
docrfo ^s3dj3«c33 s <idodj3 dc&ato djsdrfs?. «<Odad djs 

tfdro J?3ri 4 o dod^d ro^aa d^g&sa&i xs I 
*,ec33d5SdodJ35^d raatoo rtoqssa dozSSo I 
do^sra tfegae essi? tfodro tfoxfcdaa^io II 

aodo woa^djoara, dotfdesf doasa^ ^d^e detfosjS. 
e5d o 0od de£> djadosdoSo djadaod is^c sra?io dooio &rad«7l 
eibr^jaoana^. ^oartjs dododoioartad ddo |,edj3d$oddS 
dd^o |,«dd djad?Jodj3 ??adeSoDood d#o ddart a^eSj, 33<3 
e&r^ja^d ^o^e^sraA dcssdaostfad riodjOaok woad 
iic^zjaoodo. 

- to - 

^4, eSdd^d d»*3l35S i 

dossi, dsrirdeSow *cSo& sSodrts 1 

dw,d dort ddosssdsb 11 

340 5>e ©&? AotsfcS s3ci add^d doeudsi^ Sdoto doeOii, dadjdodrd;3ow adoad 
tfdoft dodrttfs^ eodd Sdrtrttf DsioiocSq, t^OAci » Sort 
doasao^ ddosadtfo. 

doad ««o&jd«&i, «Q3?5 ? edrfo Sedo «dsao aesaoud 
wddrarttf wdcudaodde ©scdad o&raert^crfo^djJ ? e^ods 
xioj?3&3 detfo^d- 

3o sia^e^g, awadricoko 

533?J8 d,gasfo 1O00 03jae7l s 3aOJ338 t 

artoeodo £>e^ &do 3dood,8 ll 

'd?odj3d«> dcoosad tsasaajdozodaodewo £>sJ$,d <&d<dodQ, 
£>zjad dcsaddesarto^d. &3odd o3j3ert.^Ao^ ded^ esd^ <ao 
gd tiovfoixisijS. erocsaddrSri ad3a0 ^esaotod en^SeSodo 
dOaSos^ *>dood,C3K, edOfc ^ s&rttfii^ dodod s&aa&ai^, 
artoudsad Sdrfsi}, elraea 35ae>ado addsfy tfoaakew &©££ !' 

'tcsz t ddo&3e djado, dsasa JJi,o, &sa 2*0,^0 ! 

aowo3 ^ofr asacfti sSd5J<5, sJod^do., uo±>*>os§do sidK, 
«dd god ab,aJ wodd adjOtod^ dMSi^oan «dO*ft3«fc>. 

doefid esf^dC sJdjagasJisaA da^didrdsSow <DoSi©aAd. 
ad 4 aodd ^o&dcD, sfeasS, £>d s , ^>o±>r doagdarts^c 
ddood,caK dOo±><$, daosQgSsan rtdoaftaa.3. SO dos^dodrddotJ 
adod^dcto. 

^ adoddq, dorf oftado Sjai&do .aodd caad^), 
doatf,daaod dadd AoaS^ da/toK«Sow Eidadda^ o&ado 
$J3S3,da ? 

ajsfcass-a* ste^ ^oiadaed da,rteod,3a! Mcleod ssaoaKdo sSsk. tfsid 3e3r?5rttfO wsSeS tfcJ. 

'soCdosicSS toosSog £10 tforodcJow adocio rfoddafc, 
'tftfsttSrgsJow adocio gjaeod art*' 

<aodo dooosaA asaaaa.d. doasaspad^dj 3=oo3o &ss3adr?j 

doarddoasS dsadodjdood tsssadrsi'. 

ds w&roooft so^tfo $e«dde sratfo. asioddo tfdo ts^o 
Sertosad. «d3 aaodKeSgd d^Srt etfod *ecdod rtdrsra^ssarto^rf, 
ed Q Ood Kcoadrrf, eodd doKrrf dodr3?5o2j adodo «d£>rt 

SO S&30 £>Odo3 2$3*,dj3? OSOC3S,8 I 

'£? ia&rttfo s$3,s^ Sod* £>?& doadeoo do ? addo asks 
^oartdddo' <aodo t-odo sJor^edd doogd^ 3=0 3ra<J aSetfosaS. 

3=0 addo zortoSood dosgdodrsJaartosajS. dosgd dodrS 
daadasaji d3a;gd<£, dodjdodrsS daadoddd© ^tfrf 
woSaftaraoakaft &03k ©dOod sart doaariosa/S, ieS £>sa 
^K)SJo& 3 do>3. 

godsad/aedadSo, & £>d<dod<$, crio&d tfdcrios^ 
wrasaOSo^rf. d,dodd3,e jfodwe^siodo ego05adddo.Sd Q wf\rt 
cdo^djadd do doooa^ i^odo ^radsfy riodaart^. Joodo 
^raOodd« £>e^ds^ ^sSetfosiod sadod s r docrfodo. «c£pod«5 
2>d dort '^esJsS'oSou adodo&aii- 

aodK> s rfds-8 tfs djs«?/ &ti% stotfd £>d d 1 
^ssggCisro dgf<do,s 3B crtatfs Seddjs? dross* II 

* eodd y,d e ^stfodd &d, di 'SeS'dofcj, y.dj.dd&i, 
&o&o&tosteoBc£pod aeSo Zeiss'- ^oart^, ^ajjfc akaraart a>d 

342 fee oaf iSac^cS sW »d£>7l 3o««?d stoab ^da. edCod 'doddodrsS' <sou£> 

WW f! 

'dos^dodr' aodd dod^d^q, doarsiod w,3o£toq§a ded3?rf£o, 
wdOrt 'S' «odd jsacdotf, d,ed$, ao^aroirasSo* |,«aBO. 
edoodexra «i do^dodrS. 

aoO dod,dodr3 aoto adodo sSdcJocSo doa^de), ad^asS 

!OS?0&S$J^ isOl3,C33 o c3 Oa£oaS>03oaft. 'dOe^dodf 3'eSoU tfdOoO 

ajpdjaSri^o udodoaSsaA *ja*g,djrttf eroc33o=cS?£?1 «sd3 
*»da&$, t-dj,d ^jfojgsfcri- 

esfdoessSa^e ^oroa^e aassa^e daoa&aeas I 
d,dc?> ijSJrttspiod^Ko ^ade^a* rtosioft d*ad«>o ll 

MS&skjd^ ejpdsaS 20,3=^ edSq, ed?3 ssadoaooorsort 
udodaasSssaA tjdQ. £>€odd eddo edsi Sodatead s=s<do 
ridjaresfdo^d^q, ^Suae&Sj ssaaASjai^do, af\,&>cdo xSoaaa&ddo'. 

&>ert ?odoodjD32s 3^ dorttfsSq, «£3$dj3& s=ort Sjsdossart 
edsi oJsoerijioSo?^? «dOA>d o aSjadSo Sed© jaasoagdowdd^ek 
sari oSja?add 02233$ eod wdozodduaSo, ? »d<3e;&a o&ad 
ds©eWj% <sOd,so&ar\ dadddsSo,. d^oaa riodjaS dod-Srt 1 ^ 
KS>&do o t-^j jrodsasJj d?d«ojooio3oe »•«£. «dd «dsk daaad 
sacdor aaSLdo,^. «a<& d,Ortvad do>od3d;xrado fcoeu 
ded^ri^j^, dadjUg, d^dsJj?, &-odd tfeofc d^drfq, sartd^x 
doa*> dosoaofjg edo^, dod,, acadd, tf^s^ sadotfesk 
dcoosad odojao s d^rttfSq, sSjad^dod sao&r ^ etSoJSrt 
aSjsdafc ^^orl swj^aato,? edrfo 'e&aS'esadjDod ez&cdosaft 
Roio £>e^ sacdor sidXiSjaw,. ed o Ood ^dcodjOaas dorttfS^. 

dod^^^oft^caad^ aadoiporf^o ll 'zosSoort, skcdScfod Ss^sradgcsacS saoSirsScS^ ScaAj&rau 

estyWeij, 'sft&c^ soOrt' <a<fysarid do- ^irt ^esaowd yuw,, 
©ddraritfS^ ***&• «dd Sdoio dodrtis 1 ^ coodoSoe S^ci 
<^odo3rac2o^o. ^dOod <£)?33oud esddraritfo daad wsak&rt 
Sjai^djrfsk. gcSoft dodrttfo daa^ adoaSdjrtvadQod 
s5jsd<£>;ide ^caoodo xtaissartoafd. &-Q dddfjrfofc toodo dsOd. ^ sSdd|^ sJc^S rfedrt^ssSo, ana^eS. 

erod dsa sa^sas ^j^o3ic?S dsaj 
ddjsdoc&rae ds* dga&Q? ejfos II 
3j&jj8 ^drJjdotfo rfd.dsanas* - 
sirfs* t^erosj* «??&^e essa^o II 

ddort^jsoart sa^dadrard fododrttfciq, gy^ aoSo, ddrftf^, 
©dd^o, ;ca<ad riaedjrttfjlQ, &©*£,' aodo aSetfoApa^j tfi^ssasF 
<aoto w^ oaK&daad. 

sJjoatsrt^OaSckO ddd§,e§o3o ws^esO woiio. qtesjjytfdtf 
dosft&g doasa^o^ §,es>«3ax) 3^ d3ad<3ad WBastoasssiO, 
das^ddrarttfcfcj, 3e<? ddatoasa/J. dsk dsa^dd.rarteod ddste^ 
zis^ft «oo*o& tSsa/i eoo^vad tf^atosJ^ oasJdoaad «rf 
ddcS^ £>odo 5\ja?is aSs^d «3ara { Soadodjdo dedo&e <^^o. 
©efooaSd sSsJOS^ r^d, rlrae, d>£>£o, aa*>, oftasS, sSoi^, exisS 
<aod;> dooo3an ^^ s3ed ddd&fSrttfo totfod^ofcaft 
d^dcdorotf, aasSaafcoiodo, rtjaedjrftfo, esS, tfododrteo 
dooosaddj <^od e-odo dorfosS £>odd tod ij3a.<gj*rt«rt <Ddo3oe 

ft) 

a-cfctosSjaeocsto. sSdrf^rf a-odo d,©d a zjadoazStf &dorto <aa*)rf. ■* doa|3e2*£>Kokd<0 do4|3c&> £cscriodd;> aSetfssajS- 
?J sraotoaoro zoaoo cra^o&oess 

<^d03o ddo ddj3oo£)eo asados It 

';rodj uaW ddd^rt Sjsdco atede^. dd, &dod, «;3 
dooosad cJ^rf a ^^ri^tij^, 3j3desaddj. & tfdoodooiDo&ad 

ddOSicS^ d3a3f, &fi>do;3?d'. 

^d^ ^s^j ??wOJoddo aSetfod doa3o rtdosa^r- 

3 3330waoro ?i d^eloeS djsrar 
^josDs ddo 530^3 aJajjtts^p II 

joaforiod.' 

^,3^S doaSo&dO. sa^o £dd ido^Jou &>coad 
&«&SR>rt<i» ddd^rfofo saod£>, dddS^deddstysajS. usbds 
a* asi^sa/S daslis^ddQcxk dddf^afo rood^, ede& 
aSetfod daaSo- 

'oaSs^o 4o ;|ofta ca&sss*" djg,xl 4 3d djadie 7 ' 

'oa»<J, sasSo Ssirt dortsfog, Seirt s>$ zidzSQsi SjadoS,? 
u^od$ tfjadosrortoja ^de doaisj^doassjj- 

'na^dgO $o c^d^es^ 3d dj^ does3d>?' 

ioert dddfjrf w^od«?rt^<J5, deddod ^.e^ss^rf woosadd 

saAeakdaritfeBadd edo detfo. 

'eco^ ^OTjdood^djsdro ■cSaz 6 z f ' 
traty sjpoui^ato 345 dpaftfort 3* raoo^a* tfa^oaSdodd w^sJoeqi atoart^ 
?osic!a?S, oijsrt^ ijadrtoddsto dssd eJjaejfSSi^^^asotii 
TisSr^ oasi dsadoo adaddetfo. 3$odo=saaa» ofcsrtd^ sfdrxj, 
ra3 daa a*s$, eudaJjseri^ Sedo doe^si doSiSrt^Uji, 
€J20QZS?S0$. 353fl0j0? tfjSJ.roS doadoo d^diidoto Ssi rtod^iy 
wpo&sJ 33ao3rtoc5)dodo dOiJWo&sddo. e$afc>«Sj3 zoe^sa^dssaft 
sidd^fl SoGrt drodesadcio. Setoff deddod &,eas33?o odsfy 
^,e^o^irf 2D&3.0. &3odd doad efatooadjatfrf 3od do$.tf 
t3aodd £ 4>,?«Brt<s>dJ3«fc>. eid?r 8 e §,eS)«3a;S) oass^© 'ssasto asrf 
dortsfoi' .aoacrajS. 5=er1 ^eaoaood ^sio&fcedaod d:sad foidoS 
dddf^Ni weo&art ddnasSsrorto^d zooss^d^'tfrran £ctf&3aod 

&J3dod Soft) E3e&33f\ dOK)£>0Sj03 d. dod>artS?J3^l1 d05to»d& 

-J -JO 

esdod redrassartos^d ^do^^dcio d-jsed dosSsJ,?^ <SdoA s^odo 
dssdodjdo oisad jtfdsadd sastfjs&rija wrtd dasfo. 

^5S3.C33?Sd doao3t da3o O3odai. sSedSd dfiaJ, srod etfrttfsta 
e03fc ga&ors* dj^pDood oidriod asad atod*j|Cdorto3d. tfedo 
s33 s dcE30^ d^osood dodod doadossart doSd d 4 dasad sidod 
3d asatfogd. 

rtododKorttfo dd&d dozS &>o<dod rtdiinaft sacrtod sade 
dododo&artonart JoOo&do doadad zStitibfS zj^odsrts? oaaaoS 
^ssartos^do sSda add eod dodod astossartodjd aS«sa. 
rtodo drao^ dd^d stoOAosrt dol^d d>rodo <Jjaei3d 'd,edo' 
s33^dd,edodc^. saato^dja kooadd toSo, ^tfot3ootod<0 £>dj>, 
&ooddrf«?ddja «sde^ daao&rortoid <aow zgdaoio^e sfoSi 
dadodo&adddo doood assad zsedrfd oiogsds"^ wsfodd^ 
zoonart aoatfroriosad. ASdas crou^rt^ djedoT^detfrt^e 
azsdodo rfo&ddort ^od aoad exSd&eojosjaft ado^d edOod 
dpartfdo djCdoOssad^, &odjs wd 4 S SjsdOo. rtododrao rts*o 

346 |,e o^e iow^rf steJ eosartd a&ssad rf.esioS erodok a&ad&j uo&oG ddxf,d 
£o?>*>d daag,^. «d Q Ood Basest satfacSw ssusdQ kerl 
aSetosajS- 

e3s does^ S^rSjO agessas*" jtfortSo daft I 
ejsa^ a^doSoe^edo d,c?dd.3 7?>a=dc II 

'dso^ d/sabd^ a^ednaft doe^ daaoc&e d33dd?so. 
dd^dd a^dasodcipofcadjJ d,edode tjedsaft Sdarwab'. 

JoOoiod «&es«)rddj3oart saaasasiad £c333o erfdcdoweio. 
ddda^rt wca^osodjdo sa;3 ^do^si<^.. ^sa^a^ ScSjOjo^ 
?3o£j3?dacd oa;o dsadodcsarideeo ^dsfy doocd $>§,£&©«#$ 
ddd£> o5oe saftcawdo &d,d©Aiaad- 

'lofyd dOoJOod tpadokddw Siodo' 
- to - 

$JSO l£*©0 <£0W gO£Q cjjs^fa, d^&rttfo 
WOt»§0& dOe5o±5<3;s5ri«$ II 

o$£S»oao&»d asaaojaeSd 3ga,dodJ33C&);Sosoodd 
;l&dcJaftaf\ &fiioi»rt$3, ziortd^rttfo, satfrttfo, dodtfrttfo, 
Sdo^Jrttfo, deOrftfo, dwaorttfo, &©o $»o aodo x&difcS So&rttfo, 

s»d;od,ca»5i docSok^ dj^Addj. 

dojaoaSs doe«3 soesd <a«^ sad^rttfja dtssssc^rtsto. 
oSjscdd^ wosa^d s&otjodjdsa/i odjrttfsJ^, oaOsSoarioiak,. 
dosaspad^ criooddQ, dodsaFedsJartjs «ds$ d^d zSewrks 
eros^d &S0WOD tfessaadi #ed£o &od?rad sJpdr^ssaA sSosOwad 

iaoix> dortaWrtoo 347 doaaddo dodo, #eo di33o dcoosad <ao, esad^rttf?^ £>Ssaod<S 
dja^n&ddo Oe&j&cJ drtda n e3- 

X)03ocK)rto aicScS^ezijS dosOo aqs^ djSadcraa*' II 
dds doasad^ #eo3ord u drassasitf rtjsedoosoas I 
rtso^rod^sd^od *» dt£?jodoo«fo>esdd3s«' II 

oadocadrad cdooddQ dK>a3ad g rt^o ^dcSj £>otoodd 

oftadoS ssadg tpaonaa oadooadraol©«ofo>FO I 
sad&o.g? ssiddtS*' Metros tfodoroodd ?tarfde ll 

oadooadrad oiood^d^ cos^o, s3ad s rt«Pd o dj3e «dOj j^ £&dd 
ssaoddd otooddS ^cS<£>o ! 

«dOod dadorf do<3oft<£> drassad.rttf 53i$d.sJe?Jou sit 
zodzoaoodo. odd s^o&orf crfoad o dotoad>raodo doort^saator 
aa,a^80rt ato^doS ^do. dodotaag,, A«dFotoa*,rt tfdaaa. t»S. 
ds&rttf suadsa/i dodo&ad, ^dado3 wodsddajrtead 
eadoSvraecpaQrttf aadsa/i ^edroioa^, <^d. .addja eda# 
doaoadtf. dooritftfd. 

«<doodFedd xiodo,d sJo&dcrtoS #eoedt33o ssadsidsfy &sf 

adeS #«<xtors dussad Srra aasidLdoaaa addsado aosfo,s I 

«d o 0odde doortetfdsiad ^edoofr ssaoaSKsL dosDd^art 
siasatfd^dad dadj oaf^ j^ecdad rtdrssadsartadjd dod^ 
oiaadjde dosQd ddrsi daadjQodd xteo ssaddossad, "^ odd 
&drd ut^ rfed aoe^eearkofc ^c^- 

rtt^ar dessao ssaoeraao £>2>eo3aFode sJd&ga I 
dd sades srasadc 33aoi$K5i s Sd^essSajSe II dairsaded 3osW s 4o gJsJg sSaffsSe S^e I 

&00&0 aftso-S 233333S sdog &©oJj3reda$oe ofoga H 

'afoso' <aoeo aJ^e 'aad:^ aakdo wasp*' SsSo^, eakd 
ajadotfsad S3ad 4 £>odd£". wafod asadottssae^podd wdo 3oOrt 
&,o&, et?£E> dort ^ofosadjDodde edo eabd aadotf. eosja, 

cdo^s atosO^jse 2oOs I 

feoAtfosjS. watod dGsad doadosjS. «d,ra ^e^art &,ok. d«srt n 
<ad;> d?S docoto^iDo Sojaddasrari SjaoeasS ziz&ti d^S dsaa 
rftfoioorl 33jJo djadfcSoSodo &©£3K>o3aj3 es*- 

|i3n* daaaraojo do&sc cS^cs* d,2333* 
sg&s'i tfdoosaato dafo?J S ds^najo* I 

a&rtr&oc ds^djds^djae 3=08 11 

tiortds? aodd £cdj Sds?. 33do,£>od doaadodo. £o;^3d£ 

533od. '^0 SiOSOo «3oC3 dC33.3' S)DSito3ak3S33d c33d s <2>0CSqSr. 

'ijnoixt tlraozoo tfd^rttfo' £>oto ssadd^, airaouo aodd 
di3S33d. 6 dodo rt^riudodo. 

33^ rtox^sd^ '330', 'saodd'd d*©do£dssad '33' dosi, 
'eari ' d doado^dssad 'o' ?5?Q '330' saotasos 1 . djdodd £>ed 
sj^oad saodddja &eo&d d^dooatfgdja satftid^pano&e 
<^do3*d. 

d,dod saodaafcijaede d&ro, ofcesS Orient I 
ddoso ad^donaok dd3 5 ddrsaozoosas II 

4aoix> iioria#rt$3 349 'd<doo3d ssodd eS,3 s d e&©edd<$, dod,S>dod aStJrto 
arfarttfski, ddo*> doa&'S, dosdo^d. adj sSdo^d a^rt^sij, 
3s?OjoO' <asJ^3>d do^djcara. &ert sitfo a^Srodtf doorftftfd 
dod,33oddd ^odod 'sra^'dadodjdOod ado «dod dossd*. 
<ae> 3adLrto%» sa^tJdsssAoJo slratfftddjs tiotezi arotf^e sstf 
<aou gSxido djaaafoOd. «d Ood ado adestoA adod doassd*. 
'djS^dTOpjpso?' 33^c3ad s duo d,ao$d<3odo d,A)d Q . 

'eddroftas* assorts? tfdare l' 

<aouoa? dod,deddja 33^sad 5 &,<dodo. 

dods? riosLato^ dodro adoddoij, dodrrf s&ac&airi. 
ddorsad.rttfcJ « dods? d.eddodo dd^dooS doooaraddd 

dOSaOd - 

<53de dodros g.eafcasj* ^afc^o ddaraaeps I 
dods? dr3S33d s s33riodoi ^oAe^s33d s dj3 artodjdQod wd^ 
aSiyi rfcdd woadu^odo. do^dortdodja edsi^ tfd<doodjdooi3o. 

3oeoi3 eodd ^do^3, rio^aSd^i, d^, cdodsduao <aod.ja 
detfoarad. ofjsed 2 ^ eroas^d srcotiodoadod £s «33d 4 sad s 
«oro s a esdjrt^do^ La*i aSood^dQ acdo atodo&radodjdood 
^do doort^tfd, 

dec oodd '&d fi 3 dd,ds oto s ' 8teo,rt<?rt dafcotfdosad rod s , 
drrao. add d.£> dddo doort<£dd. &,?adOrt wd^ &,<do. eao^d 
edsJsfy SafcSaod aj^toddoS at^dd doooad asS^dQ 

5d)d5S3rt0353^O3> — 

dfOedw o doSjSg, o&sio, daao dj^djaed^^s* - I 
uOds»e ts3cdoa>e djadoe &^o d 3 riodcdos ll 

dud aodd 'srawak-S rtdooJo-S o3ja«c?3«3«" oiooroak, 
voa^d ddrtfas,!,^' o3j3?dOrt woas^d «woi3od3sa dradort^ 
slraerfoo 3S,eoaiod crfodsdud eodd d5^s3ad a dj3 wrtwdodo, 

350 fee «& &ocz#S 3d 'S313C&>3 rtS&OfcA d*)53««- re<$ djdcWSCft' dASdSfy 

rasJsi/aetf&j^o&^d naoiorf dyso eodd d^dorts^p ertuasodo. 
^<0 stowd <aodo g^afc&j, aSeedodjdCod dad <oodd do,dortd 
aoOi^&ra^uaoodo. eo&s sq^doiSS dosaD dod* ed^Sij rfoddr 
«5>raeSd rBssaSodisfijjOiMjjSjjcsood dyddjs sJodtfSsl 
'^ocS^essraOe^dorto' ^od,ded d^dortsadsJ d&o ^odo d,*^. 
assrf 'w^ds*" dd^ddjs d^dorto' <aodo y,d^3«ddo d^dcri 

dfc^sadjj cfja^o^dO wodoioelVtododd^. ^So^^O 

^rf^cra^do 353dodo3 3=0?E)d;>;3od?3r?Sc5o<$), y,dd?ddo tosWod 
S3sd s clja^ <aod doed »do &,edQ?1 s^GSododo ded 
ao«tfi3esan«k d^cccioja <^odde z-odo w3d s . 

rfoed 3oe«?d sssd/ttfO, fcraooa zlortdtf sioS3rteo raotood 
eruadodod doo£)c3ad s rttfo. ^o&dsad/^tS^sad. sss'dj £oj3<3do. 
d^srad^dswio^d. sSoc^?, stoofcS, deo, dud, cSjW^ d^ort^o 
ddorssadgrtsfr, «cSd o «djra edo&d^ sradgrttfsfysad. ^ zZz&ziz 
drir d rod^rttf ee^d sjao^c&do £>er£ dooosad 3o£ rod s rte 
j-odo drtrdjs ^d. <^d^ &3taad. 6 ri#sS$ { 33j3. .Dedcdjaeddo 
dradoridC^ dssdod ^odroddcli^ sod?! drtrd j33d.dd$<djdJ3 

disoo^s 3te sad 4 ded^rttfdo. jto&d s»d a rtoddrddo 
wsid S33d s d?dd s ^oad os^ddo. ds$e33d s S?$,dddo— 

3^o «33d s o ^o dessoroo rtodsarrsao d ^><&do I 

OcSdO 03&?3c>5j30 ^0 6c^O3?530 d?fo &di8 II 

<a«k c33d s rt^5Jj5, djs£»7l 3odd S,edoo3o, ^ 
«3d33drt^<0- 

Stsadsade rfjae&odg ridrdoessKsSotas* ^ H 
i«oii> rforiaotfrteo 351 aazSjsectiisacSrttf <3dosJ tfdrssad.gtfdodf slafcxra ?Seod. £>«k ssad. 
tfdodr^ dsadoadd ©a**pnar\ ridrssadgdocdossad 

5^0l32S33CSrfS$|3 a&ateArf. dO& ^d djarfakrf^ 3=0 ^5*0. 

gSofe3a dsJedaftf^ tfdr a»d fi diOl»e <do3s II 

<ae£ srocS s rt^j3 doorttftfdssaftdoo eadradesSodd «dj 
^edoafr rtorarrasSd^e dascfosid. wtie^sirtvadodood rtorareSd 
vwSjti edjrfeAoadudod:). wcJd wdj gdortoa^doSafc « 
sacrtor sftadoAd. tfoart sask jfodo4dodjdo «d$ d -B«?oftdo. 
wdd j&do.Sdadjdo ass soideoto ipadgdi), ^edo^zaaatordo 
deS'aad- 

ZjjOedps aJ,$»es ec&naaf/Sdjadas^cj*' 
33aa<doro dd3es>;&8 1 

w^Asioona^o^ ^raFtiowgjag? ^ds II 

dodo rtojped rod vo^ #eo d^ drasfy dooosad wrfd 
ssad^rttfo essSoro^ ^daod 7J$©a#ed J d ) c3as$s5dodFc3ad doofr 
Soacrior rtoeadsSo^ AjaocsadoaJd. dot3 asas? dooosad d^ •sad^rttfo 
^os^daod docrfo dods^d;^, adart djaeiSAoart «S s d 
e^d&i^ ^djrtj&exSo^d. trarf^d dooosad sJo&d ssadgrttfo 
srona^, x^daod docdo *jadre^>do djAj^dcJ^ d^ofcrfosjd. 

's3ad s ' z>t) a 'dcS dgBajdoao ssats' aozo qaatoasji^naAdo 
sad^rWo dj^paA rfoacrfoo^d dddoasjd rtaradsSq,. aerf 
dooosad s's'srodjrfVja Kidj^drtSod drfdos'si;^ <s»oc5ado3>rf 
«aodo tied sof^desaAe^. 

of^&aedci ddd g* 3oao3o<S *SoAes's3ad 6 rts«q t a-B, detfri 
tirasadgrttfeS, dcsdodjdo id/ste^ assad sc^dod rijaeitfado. 
djarfcrio «na,do#di£>, 

352 ^e o^e iB«^S Bid 'dedirftfo «rtao?$0, ra*rtdo ariraosSS' aow vodesfood 

rodjrt^cjdjs 3do&£)d 

- *«9 - 

t*ftd S&e$aod ?Sl3o£>l3ricS aosfc 

edjr srad s eddoS dooossad djaeds* wsStssiiri^^. uQti 
^oosoo a^do&aod i{3 s sfc>a53C3|^xJosS^ cpadofoddo &»££,. 
^dscoosk riodo <Dodo dead. 

n -» 

jjdood.csti ^<33.c3aS d333d. ^£) t^odo d,& udo^d. £c5 
craS drodod steiorf? edtfo t-jo. d.&criood ? d;3o !"(«?& 
drf^dcirt^^q, ctopj dosdudodo, daacaa sS^i^zosoOuio. 5^4/1^5^ 

352^ d33dt03o0d ^ 

«cid ^ d,^ 23s,e3e?Sd^ £>odja raSdo^c^. dsJo/ltf doee5 
aSerfjae sari egoiod^dod d f $j1<£ doesxra s^dOj djS^eatoftd^ 

C33?S d33C3i3 dOSa^rt (djSdjdj&J^ dCSadtOdoa^. «50d0 

aaaAoasa^ei^ edrsrafid^ rodosis^ ds>dd djtosi^ oi^d ! 
«7od33c?acirtjsoad o ddSSrt rodosS de«?d dos^do- 

53doradja? do33333«>,& rtodjaraao Sdrnarfd 1 I 
sradd^edo cs>d«do dj3,edo d a$>?o±)ie It 

'rosjdo riodorteo iodsaotorisfc SaOcdoosd soodort^o 
dooossddort naricraaiaiodo Sfdjdci do^tfo doado dooosaddd 
ad<dod£, atefc^ dosJ^rt siodvraeodog dsr&d eSsad sjdrra 
voouo' 

e»5|r rona s ifc£>K$ 353 edood d*d*U &ert aSeitotfd- T* gtf d.csaS £>g,o±> dosa.rtedo dsasa&^ds 3^53^ I' ■», "SI- 'S '3do dj^ds^ ddort crasi daadoo dcsaoau doadoo ^cyj 
dosa.rt drodoja tec* godsatfortsrt w^aad <roow>\ 

do<ta$ # .3afc djtrad god saosortsod dorsad dort s^ 
sa?5 ddort craS djadudoda. «d?io ^crfaod;^ dj^&tfasafj. 
narfdaadaddja asarte dart?3oda ^eio^idd ws&d 
dj^S^asajS god sactorfs? dartsJsfcj, ddort 53d <adda eras 
daaadd dafdj^sSo^asajS. daaodd 3,e3 dj^jfortasaj-j 

3? osoS doaoai3 dosa^rfrtsrf oadaaoiara daaoaspacte 
djoarart^O, dedtf srcoaddrfrtsd dd3djj,d3£-rt dadad a es3irt$o 
ddn&KcJrfq, naS daaadda. « ddc3gj«?J sSoood dada5Sa s <aou 
d^oaod dd^doddrfq, dtfAd o3at3«tf daaa sS^ dartod 
akstaaeafsJsfcj, odaa dstosaft dOj£pd,&rt daaod. ?Srfd d&dSr Ssj, 
darted etfdaowtfs^ sJ03a s rt daaad do^pd, 3=0 d3 dafy?sS^ 
daao Se^sJj^ daaO&aod. ed o Ood djdaddjtpaSssad fcoas 
Ttfdaass aofaS^ djaertdsiadoda wrtdo aa<S dasdas^ fce zsa^rt 
addaasS daaa^a asSa^djda ero^de^. 3dj^,?S daaoau^, 
dj2rareJsSada& Sieadad sa?S tfo^crta daacaiidsS^ daag, toossaA 
aDoa&d- 5a5Sa^ada,da csa^is* djadred^ d t&sSgfo I 
gao^ tfo^esi dajae5 4 esi ds£,o da&^a^crfoo II 

'tfsa.stoo^ dddo i<3 5 oiocc!^ dadad daaa&radadjda 
agtSesJdQ aodja sadj 3e#e£, edo koda oe«Soaaod tfc3 fi da 
daaoaud wria^d'. 

^s^roSd^ wdtf roft dj^sa^ddja edd<£, «?5e3 erorfda 
SoSadarttfs^ <na*) ds^sS fag riod^sScdaartadog 33g,ttesJda 

(D2idd5oA)C53d- 

354 &,e «»£ a/aetfrf zid ti$ s es^d, dcrto^vancossart god sao&rttfo o3jaerf s ;3ad 
sJdrf^e ao^dod edSrl na3 s&aa&addrta. a?ja3rt, etysa&p&aft 
'ddore ai «qSre aj sadoe d ;3a.3daa£o' <aodo ddSod d,,ia? 

ddafrooios-rftf^akja S3 S&i^oart tfdsaS easad sS.3rt 
K>edde&>. do^aSoQ, edtfd^ £>o,djs a^esa.ddrteod 
cjjaea&fa^tferfo. dosto aSe^osajj- 

ij^^r^^sas d^dredd^ga I 

'rt.da«&' do3 dtf& iiRAdod sScao da<5o3o£> tfsSedo 
ssaSdd do3 derfcS ?odr?^5) djaodogd <Dodo <ad03fo;3a<3 

-a 2d -fl 

aOOcOO — 

^jaedo-S sradooSjae oio^. <a5jsJ.3a.j10 ^3* tfooo i 
zsadooSjae oftad liesaa sJdo3 i d,.SdP 2S:33 ° I 
3aa ^sa g 3o3aS>ed a^os rtdoos^g ll 

tfc^rt «na,aJo tododddrka olfaertjdd fcrtd ^d Q d doood 3«rf 
dcsad ddrfsSo^ MOAtJja^d wasad edsrle udoaJd. ed^rtra 
sioofrad ddrfo *>rta<d a <$, dodra do&roaJdja ed^o atodoio 
doeJ<do<3,o3o ^ddetfo. ofenaddja dododo&sartdeSodo eclraert^rt 
dodod dsaa jfjadtfjacsdo <a^saj3 doSo— 

cadod^adodssas*' &d?s* rtde ^5J.^ordoa>.& I 
si aljdjSao diOJoa^eio, riora&esraoft tf&riSs*' ll 

edjDod dosoaasad^d^, tfocSrtrtrsJ dorteo, sod Ssa s oa<3 
doad aSoadiidja o&©er^ dddo ArtOc^dodo tf?I s 3a?5 ScatfOA 
dooas'Sd^ d^dtf o! s (Da&dsk. 

33a,<do d,toodvad tf?3 £ uoasa^d^tfnari &£,dja 
sarid^oio^ wd^o 3fc|,e "^ edtfo wo±>&d <^s5«^»rt 
■aadsaft ed^j^ nasi dsaddc&> asS^afd d&d^s- 

o3>f nacEUfebsS 355 

6 & esS^ &add o eofta ofcga tfsa s ^c^rf *a II 

3oK>o riodort^edrds© sid^d dot^ dsfr^saA rfjaadcla odo 
e-S^sSosrartoe^ae^, wdOod ^Oft© rod&o. wdd rtodo sa?5 
« drasfc^ eooSOft £s£asd daaa&a^drto. sadd^-S aSctfoaJd- 

*!335tel0ft30 SO tfSSjjO&aO jfortdo? <33^>Sg,SS08 I 

So ^oo^ tfa^ s! asSjSao ^dood^es* II 
dostodjs aSetfoaajS- 

aaeoSodsKsa dsarddoarfz^ecj*' ofta ^oioo I 
sSjSs SotSdssadj^eS ?S d o&o ^aOrta^ N 

ecld "«od '^oioosid'ScJ s atodaaoDor<«?od TSjaedcSOod 
a-ddris^^ JJjrtOsfcjaddo, d3a3,de>, «ddo rfj3rf£)!l 

*JBt£dW350C53d taC^rf dOOOaadodj&f?, MdOrfe 2oO«SdO/\7jl3?fo. 

"se^OdjS edo Stf.Dr1 ?Jd333«33d edoadssartoand. dosk 
detfosajS- 

woosado rodaeS AiajgO tf?2a s j£<doodoa I 

5*333^*0 Zpja^dSp 333 ^JKSS TOgO* 03*0© 3to SodeS* II 

^dood sPid&roaodja sasiaSdo^d eftdo^ esddO, ddd^rf 
doaaj, ©a» 4 oa! &&d c dsSq t djdo si,;^. 

3d3 dddo dd*J.d dotS&raodd tfss.ddd£)dod djaedristo 
djafdwartodjae^ assaa^ wajdcartosjjao, saddj^-s aSctfoafd- 

djsedesdgSj, rf djaesft ^deS^e^o dfc^e ctola?! I 

ddSo arfjs dxed^od tf&aiosjo, <$jaea ^do,.^, a&33dr 

n 5 «k q, & ZS 

doaasjaoddodd doood ddd^rf dooosad ofoadjde sadraaod 
^ajo^ Soas'Ortodo.So. aoaao*dd djsd a djaSd dod sfoo^ 
33^ a ^ofc^ 33rt ^sgac^Oc^oja anadssartdetfo asJ^afd 
saddxLS— 

356 ^e oie Aaeitfi sd d^r^ afc o±h ^53a s o edossajdx^e^ds I 

areata &oesd 4 Bad>/a«&ii S5S s o sadoed tijztz^tz? II 

assas^ sSjarSde *j<5 s rt$re3o&add.^> <ad<?rt 

Soert arossssadd « rtdraod KS>x>d s>sk d-Srf ^sSjsc;^ 
dj^jfosksa/S. ^ iodoia da;3<x>a<3dae33rf«3c ^oda dartad;^ 
3o^c^dj3 <a?io3d ^asad^ edsa£ eraoua. «rt djsd£)?1 aSal^d 
darta dSrl saS>es$ djaf,<5a;fosajj dasia aoetfasajS- 

^de^Jo tfssig ato o&o dj3,o cssSoSoccj*' d^i I 
3o saSesfo sSde^do^ dj2«c£as Ss3a s Sdaad,do II 

©oa&a drfrt crisad do3aAi,s!©add,» *ooa*a £>j3ad 
^oj^dssarid? deda dassazpadisSd s(,dtfe3 s aac&asjjd^ aaas^ 
dadad daaQ^jsodie sjs^a. 

fc-da.. &e3ado3ad U«tf Sdaft oi332o d03^, 533) d<S ZOSotf 

a&ic^ £>«3ad»3aftd&d o ^ rttprrfoS^andiS darta£>3 saoaaoSa «ndO 
»d<£o wojaftd dd&iaoart £>s33de3ari«3e d?5"a. kerf d.taadvad 

3to,cJo^ wdad djadOrte tfe^o&3$, oaS daaadd odtfa 
rtod&radcS e&ra^roA tsa^oa tfCsfc&a^dtfa ^daa dd^dd 
^spad aosk&ra^dda. «dd 233,0^ taod dd«oddda gda^d 
«d «7o wsaof/ltf jlooada tfsijjaritfcfcj, tfoada^ «dda sizi^p 
toooartadjda eda, xSaodssaAdadjae^ <aoea «2?3ra,<xfce>od 
sja^eSda ua^ iassadd?^ dj^sa^&ddesa. «dpod ^oda 
tfsa^oaa d^a, ezS,daed otorirtert Sdaass'doacsa.d wdda. 

s>daad,oaK daasa ©d^saS. ded £>C£,dja jGasftasSj dd^a 
sSddO, o|^?5aaa(doK)doS^ zSoSS) S<3a 4 na«i dcraadd 3*3* tos^s* 

e5$r roaa s t&ks( 357 dosao^^do?^ doasa^d^&rt csasi daadoipajS. ejdjsod t^d 
dosSdod, skot^o s^doioaod qsado&do&o-Spa^. 

ed^, djadoo ss^o&Srf dod^dSr Sedo^oajJ. Efcqtoster ^ 
eortaft *£jstiOfi wscdo&rt wrietoio, djdosSrijarfpod «3d3 saoo 
3ja<£do, es^r SKOkJpa^. "<?£ eddjasi dododtfr 
djsSoaddoeJrttfo. 'wd^&iaedpSdeado*)' £>oda «ddo3 daaa 
doo^djsdftfssaft rf«So djatfdo Sod/te £og,K>djads3ad 

dododtfrdt^ 333,5*3 d33Q 'ed^SaArtpaddOfc' £>OdO 

djsSaaddoS draa ri^pe^Krrf daadosajj escdo. wdoid edart 
daad draddra «nid*ae3 rtoddoaoajOrttfS^ak, wds ^ojsajl 

&>«rt ^«ici s&jaedsJjaedwadd dddjssScdciad zostf sidrf 
3>rt^ Sodra^uoj ddo&si $rte&}, ^o* *»$£ tfosljaedtf cpad 
aadosoosaj-j. 

'^esoO, asj, asraa ddorfcdcad a^cdo?^ arfrt ^ado-Sd^eS. 
<^dOod stort ddy.d^Jjaetfssad d,?fcod o$s><£>'- 

croa^iao ad^de 3od 4 o e^d^jaeS arwajofca I 

<aodo dedosajJ, S^cdocli^ '£>««&> sisSrt £>«£d ^d^ d^rt 
3?do. S^, c3a«JQod ssasfo djaej^sjaftoisartodcSo'- 

^jJ s e dadoart,gjae djaoioas tf^e doe dcio soas^roliaes I 
ti$ s t doe xJdr&oe djacdo^aajro&ra^dOTidjtCdjao II 

«oodo dedosajl dd e 3srfo3sj3, 3a«3o doa^dc^d ie^ tfoode 
eodd *>c^ ded^rttfja djae^dQ e^afccteasSod aSjaododog 
doaarorf. odart yao^J «^p3o araftak,- 

tfodosg, ed^radWjO rodososa^ aaso tfooo I 
?Jdood Q d dssaodjaededrljedoao dddja^jJe II 

— ?^od3^oafa. 

358 h,t o*e AraetftS 3d - £Sl - sSed/se^ doo^, de<> dsid^ crodd sJjad— 
odd dooaeodjdo s$»daod i 
ddaddd doe«5 &©ede3d£:£aioe& 
djaed*>ec&»3 3<?ddo it 

rfedjae^ dooa^rttf*^ dee ^&£i a sadtf doaciesad 
doo&e^ddo *io&/Mdaod dd^dcj sSoe«3 sjoorttftfdssad 
e^satforftfeS^ «2>e«3a£"ddpdr$53aft adiSddo 

tfsa^craSsnd w«^ ddsto etys3a£p&aft dqfcd&j, 
assadsartodjd^ djadoo sid^a e3dd:i ddi^ddsS}, aoe&Ji 
daaddeSocto rt,aa s doa>3g,d$, deed. ecSdoi ddsfc a-odo 
ea.oaio3o doe«3 s^psssr^dooiOssanoioja dd^d) ®£<3doOrt 
^tJj^odo w^oaSxdo doed d^daasps&oaaoanofcja ae^sad, 
3dod ^AjS ta^w^ «o3ftdudou ddrfotosJ^ yajdpcfc 
fcaodosad. rfjs s eAAioto3, 

'ToodooSsOsar ;iadc?a(3as ' sSoona^ ssadgassas !' 

'dd-iaddd dd^d aoe^rfrt ^djae t^oft deodar 
ori,rfeodrfjaad riert uda4d, X>d o cano' <a^saj3. ^d<3 
^5ja s aj^rfo « s!ja 4 eAAiCsto u«a&$,dod rt^r? zJi^o^. rts^es? 
ddoradsi^ sgpeSAi 'stodoodjasarak ados' <aodo stos&sajl 

<^^ acfcra;? tfssa^aaAdodjdood edsSo rifiesaoSoftaf £>o 
drtdd^ddsJj^ isj, eoio&aF&o sjrtdd&dds&s, djszSsksajS 
£>odo rt^ridetfo. d?Sods £>^dj3 «*ofca desj^rts* 
{sodoftaF&ootoad drtdoide?, djafiskd)^ £>kd. 

we* tf<3^j&<b tfjy-Mw&tf^ ec^F53ac3a 4 art«od ^Ofc 
aaO&iaedtfrttfS^o, 'dsas*" sSodood-jadro dcsado' 'aesto 
riodoodjadrdd^, Mfc&xb' <aodo ss,orA ©JdsJ ^otood 
sboa&^f Sddo eds&j, dd^ddort satoo ©osftda kad 
ero^rad fyt taobsajt. sgadjfacto e e&isa^ dd^>ddorf <sa* 

rfed/ae* stooi, jJee 359 d33«3 A/aasiosad. sSjso&arsSjai^ doog.rttf&Q, doorlvas^dsS,^ 
dostasad. <^do doodjs^r *S£oe£)?Jodddrt cSdo&o^d. art, 

'jfodooaoja&raresofto rioor^&odo l 
^dedor^o rfoasfo ^rfed... 

'^aert riodood-jsSr ztodor^roo of^d^oJae, a<3, 
saadriv*^ *j & o;3o3e?j. a?!^ xi^pxiod eaod ^orfoosojair 

jfoOl^Cao' £}OdO 2£j3 s ?3Al S^Oi33«33C5{S dj^drtfOTiA ^JS^&lXiOS^J 

doorttf c3ad e ritfo djstfrb^d, wosiBdu sjocrioo^d. dd^sdddo 
dd;£d seorl do wdssa o^satforftfoJtddosad. sid^d 
doo3*,dj3dr?> RiOe^Ki dsadosad. s3d<fo ddroio 3fc>aotood 
ddoas dfgatoci^ t-dA) edS^, iatfo&osajS wrt ^3o|sdo 
j&ao&arjlra^d Sodj d;>o;g,rteod ddjadddSq, «a>edra& 
u^isatfo ssaSosad. 

s^SSd saoSato^ tfsa^oasi^ djsd«5« ^ £>Oe&fS 
doaddefoad. add of^&raudsi srfdci^ ^ &oad doao&S 
Sssa^rosidc^ df^afoand, ssdjDod r^aojdo&djddcsasSoxiad 
£;aa s aa3d erfo^dd'aeo^ra^od^ j^d^sd wsenardds^ £* 
?toa detfo^d iaoaUjj^ja^ego ^rt dwa^Pi jjsatfd sSosSd^e 
essksSO&idjdo sStyp. edd d,olflert ssaotsasaa rt,oz$rt$C n 
rt^doad^e dzys «5d s ^ aedoand. 

s^do d?tfodo3 aoe^raaeSoid tfsajaasSdoaugj&atf^d 
aadd ?Sc33 s cj35j:33d u$tf ^fsarzpded, o£sadja«d«>, SoSgadra, 
dsaoadjaedrarttf ©sfogdd jsajd^&enardddq, of^&rasdsSd 
^ ska detfo^d ^oa^^^w^odo. &3odd tft3a 4 na<iS3ad.j3dcS 
zS&azSttzS^ dj3S3ar#doo3Ds3ari tfo^e>*i ta^d d*>3, dooSo/fdd 
ddrrtotf e«S^oart?od ^raFtfodjaedtf dj2,e&f£ dsadosad, ^do 
x^EsarjpdeS ustf d^ak sroi,oio^dod asaoo ^odjd^ dd<& 
t-oda SoJ3&»od ddobrf ^rf de&ft <Dddo dco^ o^eatfort^OA) 
353O0 gisgaod «2??jed doadosa/S. ddsS djarttfcdocu^ Soert 

360 bji o^e Aiaa#i ate! aSysa^orttfsS^ t3ed oftacaddjs sfcoasiosad u$S gsa^SsSo ^d 

cidci a*«Jrt e^Bsntortesfy aaiatosajS Sd^js Sqsa^S gdrf 
e^eatforttfsfci, saSosajFS. 5»«rt stojadorao e^sadjaeSracarf zo^s 
SdfSo tfsj, gdcdo sSoeCod z-ocio SojssS^ ssaoo SosgrttfO ea 
ttdOocS s^ofc SafSoftC, ^otf&c&sajS S^o&ja asariofoc £d£ 
3orfrt ieje'&ctosy?. g^ &ad«3 Sojaicadc&s^ £o£ 
SjadtfQc&sajs? sidska 3*5$, &jaci<5cS SjaicodokScj, si£;>&3 
$jad$£>cfc3aiC. «rt maarado sJjaatoar TJjsid s*3c3.rt9c:5 

« sioo^rttf J?ad kefirf- 

's^ofe, skacSOrt ?Sjaesi><&> Ss^sij, S^cSSo <»d:3:5c2a:S 
rto£s$s\ s&jad<3o&c3sfci &T\. &rt sas^Sa&sSsaft «? sJaa^&jaUj 
Scift steoJoSwk.SpajS. 

rfjsd£rt * SsJ^ &»es&5to r1oidSrs.rt Bviai^so. 
sSqSsiasSdd, aes$ * elseicS^ z-ooan ct«?o assort £>c&jaerfl 

2S,sa2teota> S*krt ate sj^rterl siosaS Se^S, was?) 

tfeJ.afc, desk e»^o& euadritfsi^ ao&ia adjaeasSd 

faaWdtfSxk aodja S^rfrl tf^dc^ sasada. 33rt ^fc^o 
uofcriado. t-$oft s&3s£, s^ojo sidrtyWod «ja3do a rtocfc 
s&^afcj, aoddo c^sftfe aSjsoa 3cfcrt<£ jfoaWdwrk. "$oc$,co, desk « sSc^osSrfq, riodj3j,d.3 rtodoortOoteftcfcsJog 

dl03o3d S335fo Od^rf BaSSj^odrfOfodSSDrtidO^ SS03Cfd. 

«S s o3o, Sesk sftasS, e^, ssaa, tpad, d^dosi 
dwosadddcjtprtja ^sSjVsndo. a&ededirttfo 3do & g^doSad?^ 
stasia SdcriodQ dtfntffi. Kerozpdsaarttfja sroo&os^p gsi^js 
ej?e«g,aao3ogTOd *>ds( ( .&afcja siao^d ajjdakrttfdq, rioa 
E-odortjaa;sJ<S.' 

3* doo^rttfsS^ adjC^cfiood tfodo&ood aioii 
^jaatordea. edtf £s33dd riod^rde ^ doo^rftf^ 
drfrssizand. i^dp^odrttf si,53d ^$ x{*>3>3 dorttfo, ;*5*raedo<3 
dc-?a. sJei^ ?Jjaedodo tfjso&r dod^oauji; &roodd, ?Js©aior<j 
dorts'o dod,;i doda ^^s^jdo djrorarttfQ, tfodoudos^ao. 
s&sted tOjSdjjssioSo^ sijao&r JtaxxbrsJ doda a^erond- 

'djSratfsracOo? sisraaJjaresas Xkrao&F^d ab d^oJoi' 

^dd o eds?crioi$,afce ^sJj^odd &raa5oF <aodd ?id^i 
£>odod£i «rooi3o- 

ds^d-jse sJj^d?de2io' II 

«d o Qod ^jaedoci dodao&ad rijao&r oSaadd^djdo 

xSoarfe32rtosSd. 

adood <ao &sradrttf<Qpfcj3 &j3e$d<£> 23a,aSisdo ^ 
sfjsoftar rtjsspod ddjsddd^ a&fdFaxSod *tod,OTcrfo- 
£tfo«3)docd <ao ddjsdddjatfndod of^srccacriorad ^ aSjsoftsF 
?Jj3edido asS^do «rot3af. «dd <Sd sJujJctfo 3* doo?j,rttf0, 
drfr^sraAd. Tjjaesfc £>odd 'ri^e wd^So' od^aS StvSzzizS, 
sraroo&ra, od^Sdodd d>oc^. «d^, s^pdr^&ofoaft 
dedeJjaetfd ws^Ssftu^ atadolrai^d esataodaod f/dsfdood, 
dod^ dosa&cS, d^oaJO djsdaod ©d^attosf atod, eK>oao&e& 

362 fee ote A»«3sl sieS djadaod erorauasid jsanao&ta;! Tojso&ar £>odd '?k30$8 
333,333/ rijaOriSod oafirteod rtd3 4 <S3d dossao^. d,tf,3d<£ dfcd a 
<radddo^ oa^rttfo SKiaaftas-skstfaod djsaoy&is^ 
wiessardd &ra«f\Rod aba*) ©d$ »s£>ri,d& ro^.oartoSaad. 
xijaoftaf de&afc astesad xJ&gj <aodd sg^a* ©|^ ;£o&>oddd<3, 
sidofs, Msa ^cdoodddi), Kstecaa, d3*£ri? ;£cdooddd<3, 
jped^oaw, ^sa^a. &ert £>«jpr(ja w^ososSodo^ 'rfaa^;^' £>ou 

doogd<$, ScJ 4 oioSq, djad£rt ?Sjaedo5& sJ^d, erfogd 
rtoddr etyrttfo ddddo ^d^djdd wzps3a,ato fceftd- 

sassao rfjaedjacsdds*' sj^do rioddrs i^sao Ado I 
efy^ rtdrd&|o ^Tjaj^ojsas x»atos n 

ie^oSoOrt djadoo rijaedo eodd dod,e& dojS&sJ Sdoroi 
aeaddo. wti as^dSo rtoddr So 'too fobfypo sado dd^e-S 
rtoddrs' iiouoi rioa^atadodod t-^crio d^gonaoSo&e^S/fc. 
ridrd^SBd efy eddo ask sodcija docdd<§, sJodjrondodoi 
e3ort,&&d?k. 'ef^ ridrdaed^o' aodo 's&i^odo ssaddja <*d. 
rissarortrtVQ, do£^ aoddr. kert tf^o&da sacrto ass* 
dosiK&rttfoio A^drart^fiofoja sbdoaftdodog es&rijSoSjOo 3* 
dcuado ded^rttfci add ^^drsrt^^d^ snaorf droO d£ £>a*)ddo. 
&a«Jo3o£> <3ao.cJoJo dio3o« doasSssaad dd. 

Pi 

«5&4tf ddorte &dokd^>, ^ addel *>oo&3ddja 
doaoaof^o edsadrte adotodQ ded 0«4 addEf 
SeddesartaSd- *jaedo rtoddr eiyitfa dosao&^k |,i?d£S>rt$<5, 
&&* edjrt^oJa? ^do o Q6tiss> &>& Q TOdod^r ddda «?>« 
ddirfsrt odsi^ e^rt,2oA3ad aodo. ^* etpsro,o&C>odde d&s^ 
ssadddod waari^o Tjjao&ar^jaiSpod o^saoaojorad^ tfoAfc 
'djaed&eoSoo^' wdddo^ xSogsffledrtjaezfo^ dwsk, dsajS^ 
dooosad adds*, £o§,3$ d^&o&daOd, daorttftfd w£3Batforf«?od 
edd^r*) djaetftfj^ djsed&eofoosad. 

•Jedae^ »fco|, dec 363 - tv - 

sto^doaodowda dood3$ djatfrtoo 
afoowodo s&dcftk abaxfri i 
ako»ado ssdricto ak^jki roaddo &e- 
ssowd dd3 s&ksfcok 11 

o|^S303oSo£o)d a5333oN»?3j,dd ?Sojg,do djs.eaftfsftft 
wsstfdQ, de»S doodo# djatfftsk. abotJodo saddtfo 
^esaotodgaocdcad s>,?doafc do&dookjS^ aojsrt^o^ ssaddo. 

&oa3 skacrioQ 3oe9do2> tf?ra 4 ro<3rod w«?S Sd^dcSdo 
tfodooaojBSfrdQ, doo;sj,3$sdr$ dd;g,d aoe&ra droa Sossdjaedra 
daeradjMdrarttfsfcj, dcraarort d*>s^ sztiti sJ^doscS dooSe^ddo 
sJed dooaS,rt$od w&edrafc w^Rufcrftfs^ 3S«?ddo. « 
Sdooftd^ <3sa£d<% riodjdod deddoodoep cg<S> daJOSo. 

siodjdo aSodd <-?do d,dodd drosa&^rtvsd 
ol^srooaoftead azsad. ae^ dafytai 4% s>od ssoDorts* 
dododcdoS^ tfreopu «5jaca e3<£>o&o.3p^d ! sraoaafcraS e?5sa 
d-^otod doaesof^o^e sarookraart cxD5$doaara;3 
rtdoodjOass ! 

^o&odddQ tfs» 4 cro3d<; derofk«^. aSodd ^ctfoodd t-odo 
wrtafc reoddr arod. edd«£ ddja-dddo dd;£d da*|*j«>odd 
sa&>. tro^c^d «sJr ro^d^rftfozo roocjj wrtoft arodrttf<£ 
g^ras waspae^ eortandoid. reoddr wxiod oa^tf 
s^aadrttfow ssxa^j urtofc a«3adrf$<$, <«to deroA«^. cfoa^o*to 
steooafcJoksS^ raoddraao&od arodnad. steoosicJafo xa& 
Sod ft^do wrt e^doa^pfc? ^dOe^ tfts^«a«i rfrfcfe&aoefe 
Sod dorttf Sq, droda^do «?5od assad. "sjddQ, Sa^OT^d d^ofc 
wdodjao. toero^daod dr^ laoclook^djda aa&tf arod. 
sloetfaod dc^L*^ 02 * 5 djaertodjdo d^sad arod, 
^djrttf^o&js iss^ros wssdj. wd o Ood«5c &«*[A 

364 &5 ef£ Affle^fS ateS ctoft^erie&afcsfy toess^daod i-ato^ gcdodood Ba^asS 

do&d zo<?£ sSdaodjOas: s^naS dcaddesaftdOo,. wddja 

sjjaac33c3. ^djaodo £s^ed. o dsSro dootfoodo addes^oe^d;? I 

dQ&ddjs |,e3o0 fcdrfe^. w3 sSdosSsS^, ^rtO^desaftdSo,. 
j^etfOAia^eJ, ^do ^sSj^odo £>3ed 

;^c3;>oddd<£ Sc33 s naS a&ddeeSo. Aesa^okodddC, K33 

d035DO3S5 530333pdrtf»33ft a'S^OTcS dJ3Qd. Q3d "<DddO ^SiSjOSSJ 

sfcadtfeSsJid aa&do £>d,d£ duag. Scrac&aanddja 'safcjd© 

eddo uo±>*idd wds^ saxi sido^s ^d <aodo t^djoacs aSesd- 

aodjadro 30 £>sra,E3ao 
?3c3.?cSrodoA) B3do s o533 II 

^doodjOsaRdo^oio tf<K> 4 c»s$ stoad o ood ewag.d^ aSss^ 
s'tfGioeO^o. & riddrad^n wgrfdji, id?Jj, daaQd^jae ! 

s^cra^rod ties' doood <&$o£><Odod acaao aojaedaartvo 
dsag, aot3o urtoto asadrttfOpfcua sdaofossaft 5Jdoftd«Sa. d«d 
*LS aoetfoSd- 

naodrora fisaaoedo djsJd^sa&s'jae £$8 I 
sird^ s,jpdreS^,8 xidods - ?^ So raftf* 11 

dodjOSsfcs ddg a&i^d aies" tfsooateSotosJa, aadsaj"* 
sad^dja dsaad?5odo doasatpadS aSetfoid- 

»rra,ao aads*' ssas^ 1 I 

da&^e ^criooddd<£><daja efysjafjO&aft 33arirt,d» sidda 
dooosadodj Sddodj. «d 0od oa^ ;&afcoddd<£>, d»od 

sSoj&fcOodouda 365 soWSdid £s333o aajaedss&rttfo asJesldceScj),. sSdooc^oaas 

£>£ed. «c£pod x»od_,do ! 

zpartd^dQ #j tfo?&dod doodozpoiaoOrt <^d ao^ 
Bad.rftka djatfftdodd «ro«3es0&d- 

zfosO afjao&r d^donssso roOs^rsao djdos ^Ss I 
dcrosfonasrao a!Aj??33o s^3S 4 3rao nsofossdo^jsas*' II 

ssjjod djrorad^aSojs saux^ zortoio srad^rtvb dj3<£r\dodd 
wc£,e30£>d- 

£)do «33d { d,d$d,2T £sdOO KiOTFSS^Ja SoDdS*" I 

wijsfaSciOc^ TooAesfa^, rtoqisrorsjdsao rtssss II 

sfcoeoodo, srodddo ^sdrdja dedrtoddrdo. £^edroft 
f resiaodd dedaMtfeSjs, oddjatfftdod ^eaoOaJosJj?, toO&Ssra^d 

adlraewrtorao t?3 s sfo qK> e 3fo>eu rtorfjae ooios I 
oafciSjaeWrtorso naSo nasas* ddido 3 So II 

'«dfyD3S qn> 4 3, jpa^oi cxx&, cjaktysScxra rarf Streets 
crooo §esk resJ^oa! &onaad Sdrtj, ^j^oae^/ wd^ood 
rtoddadsi ddrSd tfoded ^d<id^, 5&.B ddr *So$rW$, S^d 
sfcouodo&sJ adores* d^a Seeeodaafd asSa&d daasaepadS- 

wsrofceS?^ d^do skouodjses ddrtfoOdo I 
IVS aado^otesjg akQOfoaSc rtoddaadeSe II 

afcotoodo sg,3ad«&<xk<£ W 4 ateS»aotood K&*d aa^dJio 
S3353 djsdja daoosad sSafc, dooa dedrtoddr d<S^ z^tx. tfodedsi 
WTOjj naoiotf. 

366 §,e c»e AaesteJ aid S»dd«S>ft d03522p3d3J 33wftdc3. tfSfcd SJOOSOSCSCd 

d?drtoddr d<*>, z^. aSOdotfs^s 'rosd as,d»»asJ,sS rtodsas"*' 
£>od:> sradddSq, rtoddr tsasofo^, zSessioajd- 

'sadd SoouarodoSjw rtcd~f ofcs^* i' 
aodo s^od sJjTOracJs 3fe«-';3d 
dooiajpadsde ^jSj^cdd- 
'aa^dxksardd dsrs^ a ncddrdMSB s s i' 

aodo desdidoobc ersca Soouda s^dddo 
eraaSdCLoado 

'deckse^ doog, des ~:n — 3d sJjsdosd dcoaecddo' 
aodo 2ood d$9d oadddo kcc r~s: 'yo^ona^ddv'se es^e' 
<acdo tparidstoO d?<3dcs ^r-ncrd Aadoaood a^d 
ded&rrftfo dodosidO 'oct-r/: rscss^ddo ^ofoa^sso' 
iiouoi y,3o^Jedd aorfcoaod cc'.-r. ^:Sddo jpsrtd^d^ '*ic£. 
(sjjseio a&jaesrtdos*' aou ass? -.. -rsz&zb sadda^ naffas^ 
dja 8 e3kao&' aodo tfeeaeacc- detfa^Jd?*^ N«/a?add 
*jdts33o3o0ojojs Sou, sadddo io3:r.d sadd £>c:j ddrSdd 
uddeddod ssdd SdrSdotJ erss^caco do&ddodja eddrt 
tfdoodSofoo Soft wodjs 33030; rears de$d asa^a^d 
doS.^Ooiojs mj. <3adddo udosad 

8 Pi U — 

* ac^ sadddorttfiS, *)??£ sja~:3_ sadadddo rtoddr 
aaddd^udodo saojjodo tfcad-B ^c~ *je?£ tfoasSodoiS sadddo 
dodSe aou £>erf sfcasfcsajJ «s3d ded&r ssadddja &e?l 
5toa*iadjdo eparidSdS £odoudo3d- 

deddjsapidao £e?3ao ^dw,3o a adjs&sads*' l 
dDJse^rcaisij do^cpao naatodass^padigaoda* H 

sjo^sSaOodoudO 367 3* e3e?j snidddo s&Jyto ded dedoJoe ? wqiws, J-eo^d? 
e5ed ded eoSrteod zsa&ddd ? aowadsij, adrosfoo^do tfgj. 
d?d&r <3sOdd d^sad d<do£>od 4doA SsJ 6 aJd dartaari 
doisddodo dOdo5*d<3 de<?dodooi3o- tb- 33jj8? CSS^O 330 332.C333*' if 33.0 d, dddOC&S?? I 

cA _fl w SO © 

7& isa^o sroddjae ade d^sadddoso*' aSo&g II 

wdOod 'saowoda saddda sagas' sraaddo' £>ow<3 
sraddda £>odd rioddr saddd? <oodja aScvasSo*^ ded ded 
sadddeii, esdssa ded ded eosfrteod asSAd a-z^de ssadddsSjs, 
^ua^ja^iodada 

- £« - 

ded ss&o&do wozi/sdft sredrfdo 
L»»a ssadoi ^arSddo i 
ded aidaOci ssjs^cj datfritf 
%,eddei dae?5 ^dddo u 

ded ^aooJada daia <ao wodjacSftd ^oSsoadtfda &,e3 
sJadrSsran Soadas^ $aj€dda. ^eddaearf dae«5 deds'da&s' 
dja&si datfrttf?*^ tfddda 

^3 2o3do^ i> *o^d dedjrocoa'adodd doo^sran wd^dcdada. 
ed^dcrfododd osF-aeOSod, sid-da^uoddda, xJd-wd,dod3 
53od<0 caoaua^jaodd Sedo tooda tfao dro^saotoSa. dtfajgg 
ded ded id da$£d t-is^ da^ao^ tfaorted- 

wdjaasa-t^d^ daaSri dj&o&da, earaaar-er^s^cciada, 
eaSaas^e-rfjacdaradra sas'oa'ada, 3ada-dod,4drari«?od 
«rca&ddda, tfasa-ssacdaa dj^otoda, dja-dja^aesaicdada, 
doia-ado^Rod da^ddda, da^-dedrtsod eaAridsto, 
stfazpa-criaKaod vodjajSroddda 8jds3a-cxJadotfeJ 4 aSodo, 
3oaedo3ao.se -da^dsJ da^tfa. rfa^ddaaSrt daaade&<da© as>Ad 

368 fee o«c &se#sS s&J fcoocto tfoodjs djaedcdooSe &&Ad $d s ddoo£rt ^djac&d 
sfc^otf&sq, eos^de&ctfo^ afot£d tfaesga tfed do^oidrttffi 
iq^sade&aSo^), &&*>d tfoodjs detf«*3« a»A>d. ^edprortdaod 
ado^djaoart troa*) wod ad^do&tfo ed^ss £>co*id:>ddo. 

t33K>?fc> 3?$, "53dO20O" £>OW rtdjSSdjd*^ 3* aSOSBCJOj 

Soorttf dojaortsWo^ SdreiXicra^. tfocrttf sadort^s^ adrel>*>ck 
adj «33o5oo djroradQ tiocteiztis&jS. 

^ci^ TODaoiorssS ;&acJc&>od ^d^J cdo&deaSosood <aodo 
dooossft a3erf ded gdrt^Ooioja eddosodo doU,wododd 
en)«^e^rt«9d 

3* <a«k eddo&do seosoddc doi^uoddde^ *>od doed 
es3«"-a«oaod Sd-aooi^uodddo aou addsi aoorka 
«^j03o?Jo3ddo. aa^-dsod ??>odo3ord^ riro-aSjaoadddo 
£>^de?io. 

«OJ^,afa$, eddcdodo drtdoirf tfri^od dos^dddo- 

d^djae dgadtfod;^ d^oai ^,»*e d,doi I -dodod. 

rf^od 3ooSJ,wododood«5 tis&£ de^ ^iziti djad. eddrded 

detfodrf — 

cd»s ^oc33^poe*ied03soes^52d33 dociiatdoods 1 
dA^drfo^ eao^Swfodod, do&aena^cdos^ clod t,S?Jod, 
eddctfoddo. tfrirt djsJs djSt tJjaedod wotfoS ddod, dosSdjaeao* d*iad sSo&rt dja&sfod ^"^ dsadS doylodj ^dj £><^ wjdofcd 
*»ds>3 5 o&ra. ^acdoSo j2ja^Ad o d ra&, dodosrasSaSe^doo'oe 

doasiosad add s!,dr dssd.aode? «sfod y\)S,udo3d- 

d?3 rooafcdo 369 ?3ortocjra^odds3ard u ^s3ars33^rf?o8 ^dcsas I 
*Sod,oJjaerte so d3ad s o.3 sao^erf doaoao <a?3a I 
35>s»33ca2ra s ak3e ^sarrosfod^ £>dds*3e II 

—S3ao3oo s^joara 

«dd es&doiodo 3*do t d^o&y scdtSd^ yj^^psaaojodo, 
SoassoSjwAacsJodci. de£ 4 o3ododo d^doaddja dedirterta 
sjoAifterlia. "*addo s&agoJo ro^d^cdoja, d^esasSd^aiojs 
^dos^d* «ssd<^ «a*d dosfjtfrf}, S3d*S sjj^dode ^eaoxiosad- 

rtssard eo.co.ssaasJja,? doasaoJjaenaS 33? ztfjsas I 

3d '-' ^ d 24 «• 

d_ed3a?3ao sio&fraao d d^aa, doa^dd 3= II 

^^psrSaaSodjs, al/aeA&criodja andjdja de^atocando 
d)do aSodd sadooioo^rod dap3ood«3 es&dcdoort dja?£ 
eddo ae^d^afcua drtdo^S?^ tfodo aadtfodo waaxft 
drodosajS. dooaafoQaSoja ^ddo TO&oacdooarte aoOataS^ 

Ba£iO*S03ad. 

erusdr&e, s&driS^ riaoKo^, doesisa, assise, ^saiSe &ou 
ado dooS es&dokdo d,!?a;Sdodo doasaepadS aSetfoSd. ^ddo 
xftwa doo&rtertja, ^asa^aaa tfdorss ded^rtertja xSdaaado. 
rtona dKrsra s Q dcds'rtsnoi vo^dodo. deoaQead ewtf, w^do 
xecrtod sknOsJQ, '(dodjuedriie cdo&oe t|d' ioodo «nj3dr8» 
djadOrt udosa/?. ^sfc}, skado dooa dcd esjdotodja asasfc; 
ded^rtert tfdoaSdo. w$d .as^ loeurti^d wsgdcriodja diikacu 
sSoa^crio^dod aoatod,Badd»*d sJo&rtenoS &«3^do. * sadsdo^ 
djae£d<$o3oja ^dosj3. '»3,oadja f estfdo Sdoi' aou 
«ddrd«dd doo^dj osgdcrtoort sd^ae ad^d. 

^ dedsaocdodjadcJ uodjsdAd xJo^srodSdo rtoddrdo 
nag-d3a^or!<s*Sq e , ^dako-s-dortosad wgars* sSo-Ssad djadd 
d^orttfs^ sicra eru^o^Josad. wcjQod rtoddrdo add £>o 
rtod=:rdj3 S:_3rassdo. oddo doo£ s E*>n aedoJjaeddo. 

370 t,t oit &jsv&s aa ded3ri«?naA eskddj3d<3 sns aov&erododddo, ea|cc33. s adjrado. 
edd tfododrttfo t^oft a»4o&djrfcto. ©aorsSSo atoc£d$, 
t3i,dqit5oeo rtoddrraasJsi^ jJjseG&asrt edSo e«or33 
drogdo^ sJot^ sraoddcrt e-djy^ortja e&adi aro^rttfe&j, 
gja^tioi. tfjsetfd £>e^ tfododrf<srtja 'srafi' £>ozoodo 732d333 s 
sj20 o sS wddjs <D^eaJs3ar\ rtoddrd fodsdrtfrfe « aSTScto atoaalrf 
Dodo i^atasctai,* epas^dQ eroi(,3»rw3. ed^ rodiadrf^.^ofce 
de<?d- 

jtfdrcro crtood^ terjsga* ssaeSe I 

'sJna atood o daadodjdood rtoqsggg ~&>d3Srwo ssizia 
aSKtoaJd' <aod;> kerf rioa ocfcad adatoi zJb*i3£E5»*as> 
Tojaesartd d«d3rttfo -feii dradorf^ udosrad. ODKSe-SapaAdo, ded3ri«srf dja^cafto&ja rtodzsadtf 
rtoddr^o ^od,3 doaiaaft dodoa^roftssJ w«?rt wododd vodesO 

d03532?Sd3Jd^d. 

rtoddrdo daaafaa&aaj&ajadddo. « &d 4 ci3 woaod 
doao&a&rfvad wSoddc^, ^aosJu^do. uatf^&ie &d 5 crio wcaod 
dojsdod-jsetfd^dod o&adjdf d^odoJ^ &93<i3,ode5 tfe^od 
xS^roA reraejodo. cis^dsSo £>oeo rtoddrsio ^iidjOJo^, 
adjracJodjs wdSod <*?d<^ tfGSc^ t33,dd<& oaorSRrt 
vodde&Xidrfodja doasaspadai a3e9d. 

as^d^o SoAeid^ofojs ea^ecrtOoJodo dj&d^saAo^el £$ 
stoAei ad 6 rt rtoddradj .actoodo ^j^odo aoTido. aSodd 
rtoddrratd ra3ritfej£>, sS,ed e . edo rioddrOrt d3a3, ?s>d 4 . eddo 
naoipsd rra,dod^oioj3 aosdosad. dosoaS^do S?do sSd a dad s di 
ra,d;>rte<0 d33^ ssdzjqdo. to43 s rod s tfe5rW$.a&ja rtoddrd 
doeoo. 

rf«S saOc&dej, 371 atood. sSones;, 5s>i3 s , rod 4 dooosad tfdrttf^), doraioad 
rtoddrd ded ded dortdrttf "*d *>oda e^steades^ tpass^d^ 
3=e«9rf- 

rfodsroF?^ rtna o&oddsa dessastona o&Ss I 
$ei3o«" nasitfsa Si s o rtodsrar Saffsas dd? I 
ietics*" rod.dsa &3.o zsadraa rtodzsadsas II 

so -» 

&erf <doad Q ad s , w^arf^, oaaae.3, watf&Aieadj, daao&a 
ad 4 , *of\eg, 5su 6 , S3ad s dooosad *Stfo $«3rttf<$, »djK>oando Q « 
tfdrttfQ, «cSodddiddcad o Ood rtod-«sfodd;^, 

edFo<S-a5jaododdd;> ( <aou «drdQ, *>% rtoddrdja 
rtoddrda*)Oa_d. 

rioddrdc^djs ^ddQ&rt^o, aoafcrtVo. tfortoddjdjrt^t&Q, 
ataaf, ad s dsaddfsrttfsSj?, uo&tfodddo. 

?3a*jsana,d rtodsar?^ sJozJagjOUd sro^j?jg I 

aodo dodosf aSe^odog e*a j^ato^), drtdo^a ssa^Sotood 
eroa*) uoddoadodOod rtod-riorioddjdjritfsS^, edroS- 
Sojsodosad £>ozo «sd£"d£>,afcj3 oc^ rtod^rdjs 'rtoddF'do. 
rtoddrd x^zpaddS^, rtod»3ard?2l sSjaoad dorfodgdsJ^ tfodo 
enjaSoriuskdo. jfoa&aJsto aSev'asa/S- 

3^333,33^ djOjJdssaoaSdjsedTJfiie 
s^wads «£j,odo done3 rtoddsao^ I 
^p^ d,aosJ3 J33do asa^tft^o 
rtoddr rt,3o do&ea&ae dosfodjS ll 

'rtodssarde^ aajsoad daskd^o rioa aodrts^, dodtfo 
d,df2fd<^cJj3e eroddsJrttf^oiae adoriodd, rioaaao, Softer 
rtoddjaoajart^Sq, jooksiosajj Sodj3do t sterns dsadosajJ. tfra 
d^ojoQ, ^oodd^ad rfrto Srtosa/S'. 

372 &,e off AoesSfS bJcJ rtoddrd^ tfoorttfo *>dde. tfdjddaoSirt ag,;?sde&o3o<3, 
tsa&dddo cro,qJcaScido doS^w doo&rte daoSde&oSoQ &kM)Ss5c& 
d^rfecdodo dodo. 

rtoddf dO, sro-Srt^o £ddo, dedrtodds-do doSo, doskdj 
rto^SsircJo <aodo. jJedoran d?d3rt«?odde ssrf ddo&odddo dt*£ 
rtoddrdo. w dcdrtoddrd dojsotf ded^rte* «^, sSdsisStfo 
dosto;^ rtoddrdo. dedrtoddrdo a&^&odde rtoddrdo, 
dosfcs^ rtoddrdo dostodgCsftd^ sgjra^doraod wodd, ?tan«g 
srou^drteod Soroa&d dSsS^ jfeg^ort roSs&aa rtoddr 
ddeoatoc^ r(9*i£j30ddd0. 

d«si rioddrdfi ^ootoodo, t33*,dd, ^ras^ sasss, djadjs 
<Dodo dooosaA <aoi&> dooa d,c?3;3do. ^dda &>od 3o«9d wdo 
dooa »sJ,doioort tfdraSdo. ^ skadodooa dedrtoddrdo fcorf 
ao««?d sijadodooa asjdcdoort rtdsaSdo. ded ao, rtoddrdja 
«w$d wd^dcdoort ^d^Sdo dooSodj rtoddrdja eotJOed doef^s* 
dooossd d^d-SrrtSAcS wSsfodo. * 33ds*do s siae^d^oftja 
eraouo. 

^od rtodsrdjad?? ea&dcdodo ssdoS, tforfddo. §,edOcdo 
doed d«d3do&o$ asjsdotfrtdddo. dtattzzSozSti i^pj(p 
iaodc^. ded^doritfo sodo- doocrad, rooasS, xiosarf, tj^,^ 
do^o, dododrf £>odb. "w&rttf^, rooaaS |ijds>dood,aod 
waaio. £>«£, ssdo d^jrttfja gdorssdedirttfo. 

fjdo^e g^s^oSo tSolsad^" 4 C320:So ^ ' 
(D^odcscdo d?333Cdo ddozS/ ii^dojsairaSoe li 

'&js<&% djjedj* aedod, darttfcjft o^** aosi, 
uafoJW^efc Sedod tf&d^&d, aSftdae ados^c' £>odo 
aaftaartd rt,odd$,doo£&d. 'rfdja? d^ed/ aodo deddoo&djs 
aSe^oid. - £.*. - 5&d& datrteod ste&d a»35o& tfd 
d;£ dsoada srf«e& ^si 

■4 . CT dooSa, d^rWod sQ&irod d^abd^ sSsfcJa^ iOttS 
dooiiddO, 352A ^d^sidq, doo^dafcdodja tfdddo. 

Sdd^. dooisddodd 2oCHdo^d- 

«ro3djsjs%o saod?Je<3 dtSafo iaonaorf dortooo 

8J0d o 733,43* J?.SjBa*>«*^8 *L o2 &t ^^ *>*& • 

n^djS^dod di^oaasO&^s ^.jaezpaddo dooa^ 
ia5§,S fi d&i jJosO zizSgaty d,2?g,esgo x^g II 

doosajsao&oo^i dooisdoiooSo d^^ ;3ja<°333cSf>8 
ssasa d^ aa£»r^ tfw^jdijOaJ ^jaezpadaodcs* I 
doa^^^o aedaed, fiwrte^ &o37jaxi,do 
ga a oSaea^uddo«JrcScai3 xttddedo&cjs *»dfy II 

rtdajsr^, dortdd^e d^KieiS Ajwdefy I 
asa^Otf^tfdOe dp«>rtc>o2paotfacaa#8 II 
Mtfsa&g cj,*^ djoaradd^ tfaj^j I 
dv/aeddrosfo dosadj«> s o ddrd;sa?jo dorfjafaoddj*' ll 

djt^uoj aSjatfd ta^aod doaad aaldd ^cd^idod dooud. 
Sdoro^wtfd rtjaedrttfo, ta^d tfourttfo, wadod dja<&a* d^sOiSS 
na^drttfo. 5fo40 dd£<«?od abroad asoftad ^xrfrtito, doe<£)od 
$tfrt ^9 ai&dod doo^si rtdrftfo. d%d sradUSrttfo, aasro 
d^a^ors tfodrttfo, ^djrtsod ta>ado o doarf^d wt^o aed 
djsa^aod djatfd ^odoioro^oio aoaai sadnaftdogrf. ?5o 
too*) dortja?© asadd. q£« dsaS gjaedra doeootfiio, aatfftd 

374 fee etc &s«#S zW djsrartfozi wotfod doaosad doorttf djk/fa^Ofcd. doorttf 
r\tttazi s ^ djoaraddarteod ijaespsbi, doaadjra^dsraftd^ 
da&ffifaedsrarkdoid. drfdo^S esc3d«5o& ssodQ fcert 
doouddrf^ g3 s a* drfdostort e&r?Jdi;$o. 

&s333o tfosjf&raeajddjsdesad arod^Q&adododOod "SOWS 
o^aaroodoraort Sdd$, daoudds^ ridcodjOsss tJ&F*it3s o <J. ts 
daoUddQ, t55$,d aoridorfoto doec3 d^&jsaoudd sSoeocs 35Wk 
asa* add doe«J &«3&5ja^oo 3ddod.Brt$sJ3, do^do&do 
tfdato-Spajl «03d 8 desert «sSsS gjadadjdood do*, doo*, do 
<aod wrisSdodd- 

fce&doatoo do^dooioo gqro d^doo&o d^da? I 
«?Srfo dedsad^o, do^, dw^j rtdaoa^tiw « 

"^tScaa $>oadoo& dorfdooft d^doaJossad i<^ 
dOcS^rtjas&d 0?.5<d:> ertsidSQ, dedirtenid doa, d»4/1tfde&» 
tfdrtessartodjdj '• 

tjaad 4 dedirt doa^de^ «cod*artj» Bosak&a^eo wo<5o 
dosS dooosadodj S&cl— 

dosage dOd,s to^s 6 " srassasae s3a 5 p?Jodd8 1 
ddraa s o dosaDdradj^ei d^zparrtjO oadosatfjie n 
^esarieie atosJjwa»ai zSsjpt tSi/jdjSJa I 
iosasfte sSdr&aj tfoueJ? dojaadaed d II 
^sa^tteSc fca^Aa^s ds»e&s ss s o* s33 4 djddorrf II 

aaorf <3?J3di£ oaOdg. *$,5$ docd «3a s O, wo3od doed 
dosaO, uo dorfatoQ d^sr^, 3=;^ wad<do<§, aSo&aesaa, 
isrtodtf do?©" tuipgsb, d$jartf3d$, rtdr fca^ rfottfotoq, 

drtda n ego3o<£ '^oatSS &Asx*po' ddroto do?«5 $ay5sJ, 
«dd doeef wig, 3oaXidd?$3,©and. :Swfc tJ^rtCod 375 erad s tits$3i\ aedodod wrtSdo eos^SRrt^ ol©?rt s d- 

is* ?Sdrd.33?jdo ds[o ^JpjratfdorrS srad<5? II 

d^s 'erfoS d^dda &93S ^3 csso^j a?Sd vo;£dd 
iidktStiz' ^odo doood des'odos' sacx^ a^d £>s3ad d,3f 
drtjaoda cros^oiorfe 3jpt€ dooossdodsS^, dd^sddcfc 
dcraddesafNdodjdOod «stes© ssd*d .as^iododo. «d a Ood wddo 

s3oS3Kie33£)rt^<S &i9aSo£ja^o >) do.3«k 

kerf d^, doowdd^, tS^d d?5do!£, ed^ sSwS/S doee^So 
deSo. ^d«>djs doorttftfd doorttf dediaJoSAd ddo 33«3e 
dooud dorf dooossddjrttfQ, ed? wracid tss^o Kjjdjadacd 
sS^&SOTftdo^ l.caoOcrioc&j, Sojadosa/?. drtdoitf «5O3d?S0J0O 
ssdj i?a s co;&>d d^daoud doso, »dd<^do5i t33g,?jSr{^ 
o&^djsdd?. 

drirt tfdoftod dco^do&do <^^, z&ti& Kid^S dooossdddo. 
^steo sfcosVddodo, wodd doaa adtdodo. ddriodoorfOoftdo. 
RiKfddaAd dediritfo dak^jS^, a^djrortodjd <^e^ ©dtio 
^Sd^do. 

sjd rtodoorfOatod aod* e&essardrttfo dddodSrterf 
dodtfddodo fcoaaod drirt tfdd rtod,cro<do wood, dtfrt 
tfdddodd d?5rt tfdoiood assdort*^ asaaddci. ^odo 
dododrttfO ^ riodjCsao&addrirttfek 38>*j djseftd. 8©od ado 
a^ri^ saw ?Jodjdoaod sSdoioo^ dodod <^odo tit&t 
ddjfesAd. <?.&& toodo dododofo ? ^o^dossftd. sa$ e^dd 
dooAo&so £>odosSjs^33d. &od dododoto aradorts*^ tla^ft 
asadoddort eruadiO £>£ed ri^dd, wdort dododrte<£) &€& 
«35|<j. ssado des* ?Sc33jo;<oo.|d ft do. doo^dcdodo sssa ddAdd 
dodo dotf^rf ^o&arortosjd oou doza* dos^d^ assdortv^ 
3e<?, wsfoaxiod addjs ^d a do. wdood asadoddorta ws&d 

376 &,e oa^e AiaesteS sid assdodddo d^oiat^djs sas^ aSaJ^ 33^ ddodo sLdro&cd 
353do>Bdd:>. ssdoo zsaddsSdjs 7ojsew>3, a~75ii ws aodo 
dooosaft kdaes* TSeo*, * saart S£ wo*»a3eJtfc 

dsfcotosij?, £dddo sfocfosfatyfcJa, "M^cfcSa, &e3rt tffloiwSrfa. 
«d o Ood«5« ^o&e doocd sorirt Sdd aa33<$, '|,Cc33C)o3j3SeJ 
d?5rt ws' eSOSrf. 

Swdj rtod^oaakd ssadorte^ dododort^ 

dododortjojaoart tfdofcadjdoouo. ^ddOpjojs e^^deso. 
«roro:- 

So^rlck zrod za^ssa^ d-jsedS II d ll 
stowo* tfo&sS §,ewa?Soded3 i^d^ ll » d ll 
^edTrortdsSoJa sjoddo e?ioddo doa^ I 
?iaddSo djadokoo eoaoacfjstfoaajd ll o ll 
d-Scrfo disJ^sS &3a S? ?5edo3 I 
sSS^d djadc&od Jj-B £>dj3?doj3o3o ll is 11 
tfono aoofo &,edooto sj^cS oarf I 
Sdo^dj ^?jOo tfdoraa dj^o&od II a. ll 

gedsio&e&J us dees: d>ode3 wa 
tpasiod e>o& 9o&o3o xsz> i 
tp*bdf3ak deoSo w& V^jjL &- 

^edSafosS&ra djaesSdJo^^js ero^o siocoafcua wd, do ^ 
dooosad OTdort^od tfdA&atf^d dOoSo?; sadj aedad d^ 
dos&o&c^edoo £>e«3o3ood zro. 

dtfdoeSofo doed a«5k !to$3dja e d?5doE€a£> do?d 
oiiserf&ed djadsrad 3ed, wd£<§, ddsadjsd isaa^d doedab 

iesiiaixi^ oa 377 »e«& &«?3o3ja^dd £>3$,d w^sq^ojoaod 'jJesWatosJ' <aodo 
djadOrte 3oe<s>d. «d ft Oodc5? ?ra^Scio asl^djadakQ, ag 

dOOUd^SSd 20^^ 

ol©ert&eo33>|5e &,edod?fo3ra<do sidos I 

dd33dj3d tS33,?S55SOiO 5Sd08 II 

*iodo cj^Sniossd. 

|,esoOrt dedsto dofta s dj3daod ?5?d dcradod s^aDO &?f\d- 

d£,f3 a^s* dd dart ddaouo. ewafd drad ssoortert aoaoo. 
d^dod drad zSesJ^ri. edOod naS tfetfossjS, dooio afoaO, aitf,, 
Sodtf sDc^, iiddo u3p$Ti&, ridodrodsi <"<!£> d^ ^sss^d, 
drad© £j$&Jj3*jy&2j5. rto sia^ saortr dskJte, dodo, ^3tj 
roro&dd «o5oodrts?osS^ wr^ecrfod d«>d«5, djs^ogjs^saji 
dsj, d^cdoSq, ssa&rfcdoa^ft »toa d*rad dd^ asrtss^dsks sioaaitf 
d^o&js «d S^edocdoo^ dedsk qio^osSfS .aodo saCsa djrora 
dc«?d. 

f^edo dedrooso aodd dedAoasaxisid doed JkasjKfdd^ 
tfoeddsto £>o&ra ed£% do&Sdodd doortodjde e<%- 

d<doro€e d^a&earao ana^dra sto^d? I 

V0d&3jj,0 d03o3O3&S £3300 dS^&O Zptfg II 

doatfrodecdodo 3$,tf<do rtdoodd© «od dodd foiodrtefi 
z-odo AoasatfsJd doed tfo««5d a ' s-^ waoSsJs^ tfoddod. kd<3 
aWrf sssJe d,^*)&raoddo- 

^do a^abo ados dede doe$e ssaddooajartde ? 
'djaejjd rod d^oadosrart 3* dorto dert dcdosi s&adoSd ?' 

^<S do&Sdodd tfoioaAieassandodjdo £>oao ads' &«&, 
«dpod deddcdosi *>odd ^edsJO rfo«9dd osfosrasisj. edood 378 &,? 0*^ Sjaetfrf ate* dOcrto ^esratftS ^jJj^a^ort Dodja djad^do .Dock aSe^od 
sioddrd^, (do^ado^S aSetfaafrf- 

wdood deak rtcJadssaaoSstsssrtO iedsaotoisarifi "sidort 
<aodJ3 odjSrartodjac^.' 

o^rasadodOodex© esdsiq, djsdSrt de«?d D^wdodo. dskdrw 
stosD departs*) SaOofc asjaigadK) o^pdo. dx^Orlo^orto « 
o^rarted. '£>do&;ft dddoo jrado^doos^a' <aodo de<9d dddo 
jradOjdiD, dsbdoFK $o£> ds^artsto ?5eod. 

oa>8 xraclradj djaeSj^escrioo sidre3rado& o3s©eAsao I 

'ae^ doosprtjs ?3sdj3d s djse^d ^d' aodo 

atooadoQiotoQ, d?<?d 

dudes' asa^dderas tfoddrxis ll 

-&,edO<dco diodoor^oart s^fooddsffoi dsaai&d 
TfoddrdQoft spartdsi ddS&do. ae^ zix>tip& d^od^ra 
©■o^ddo, Sedo &>o&£>sso&aarttfo d3asj,d«^ <aodo <^d), ^j, 

dfSd 

«<do*iKatoart^o doa^dod do daoejsrtja da&dar« 
rado-dodd g.sroa dedort aSert ? edort <.8aoort««, sa«3 7 <aow 
d,2j, ^ tfaoK. «dd soOoio do33^ s ad*adrtert dert <Dod*re 
Se^dftfo. 'JoorEnfio d^xid a-dd' raaoassd sododcdo d^eoftdjad 
'sSosoa^ djrt/i riodjaedo^orot^Baaso'ssaftd^ stoaO e^doad dj^jS 

25esiz$a&>^ va 379 sftoosadodss^ d?rf dosio^d ? dddros^do «tfoai 4 j« 
£>?^djC3add, 

dgaskae aSo^sfods ^esSsSrors ^saozsOs I 
sid?o,dojaj?ars^.Beak Sfardjads <2j,ci3ao±io3§ I 
dsSdoacDe aeosaaa ^eo3ja« as&i^esSo, s^afc ll 

'?ra&d ddrtsod o&os/jad s5«d §,eaoOcdo kod So 
doc^ori*^ 2o&do ortaoaJo dsidsaoa Seoaozod spaoo&an | 
dcoAdo So-ldodjtfo' aScrt ? ^ecadodod, ddogado^ 
sojadiioSo^o, 

sSdoaotaaS tfdsao&aaf o3oe o3oe djae^ddfz^ds I 

'slrae£$ zodfiz^Saddde^, Uej,, u*J,' <aodo dtoe&i&oart, 

tfdre ^dsac&xdoodqja ^sadsa &&>eoo I 

'^.razScdQodoja ^dosS doooaad zsedOodexra &jadA ao 
doodco^rt^ oadod a=od rfddo zjoddj ' <"?ck aSerl 9 
dddoaiji wsforjd ^s^djcjadd dja?^d<£>,<dcua asarte ^froa 
zScddo wlafc^Fzs sfoiO a^Ort**^ dO*toC^o5o«k 

«dd s&dvosjj dootfdodo Soddd^, dsagjd tfdoftodjdo 
3o«rt £>ozo d,^, wso&otfd ^d^ ridoatpa^ d^ooddrsFsSojo^d 
?330joo&i s dodd dootf, dedirt^o doo& yortrts?<§dodjdo. 
xradjse^dodd ^e^ed esiosaxid s^ootfrttfow dojsdo 
drfddja^rtv^ <3dAidodjdo. *ia£>;>ed 5 dodd «h dojado djaetfd 
*>&ocd ^edisartd dsJsoedtf jsaosaatf djactfrttffidodjdo. ^ doado 
doaSrteod sSjadftdoddOr? esodd ^.dvjaereart^Odod dootfort 

djdasad&ei, <aodd z-odo sronasodjS s^ooddrerrfotoQ,- 

ssojsdo satfd s&aa odra Sjaa&ddo 
dojsdo satfdod Sddd,?5 1 

380 ^e ej^e Aae^rf bJcJ ^ oe^ctfo^odo sadjasl II 

^jaa^o^esJ e?dd sfcjadsijs, ' ss£ afcssdFsfcJq&esS. 
esSrasJsS^O^ tfed ua*d odrad^, asjras!?ty*;5S. asartoSsc 

^30ioots3 e a do*fcdo £>dd So005Cd0i00S0J3 TOdjSSl troouo, «sdd 
edjrt^wq, xadjsslj docs*, *>sJ^oc^ dxtidi&dd doofp&cd 
3=^df\dod 5Sootfd< aadjad, dxSdSodfd. 

foerl doo±) ^33dj23S. £*o skogorL-s ^d. add SssisaaosaS 

a -a si 

ridoc5wa3o332,art^o dosg aoOo&Qofo glad^a ^sj^d^cdojs ^q.. 

's^Sf <2j,0j:>dd:i§' 'a&oSo 3S,J53 So 2^)03C^!S' £cdO 3=?Skd 
dOOC33ft JsOCJCjO? 2&?«?d. »d ft Ocd raOCfo &ZZZZ3&X) »aSL 

o^rasad £edsao&3£ds$, dj3d£ri ^O, 3c??d. ^edsracSoojo 
S^JfSoSoocJ ?Sddod<Srt«?i1 t^<xb s^sJoatesSaandcw osd^Cji.'s 

diodxtf^ t^codo^, dsstf/tsk^rftf daosi^ssrt eod^l&^d sro^ 
e^oiori^O 2oe<?d «3o^ sLdjsde^rert^. djsdSrl 
djseddj2d3| £>€odd ddi cfcdirttf;^ sJOe^i ©ddS, 
dvfseslrt^wq, sfodo 'ijod^od dxoSocdrf 3£r1' £>cdi 
SoDOjoS^ dQAd^o. 3oO djaeddjadssadde;? waod^ TOSdc&s^a 
rfjaedd&d dod wsteussa rtorsdararjiajtaraeS. odcodoa 
rfjsdOrl 'rfjsesjidjsdcS sa' <soad. §,eaoO aSjaddo ^s^de ecSdjs 
^oooScf d>#daod £>«p3c£d ^ji^oddosoja »de d^ddaod 
&><?4do33d <aozo acrfoda&o. S.ese'O <a<9 <^ddja dedsscao, <d<0 
?Soj30*idd.ja rfdodsraaaS, edsi s^dd^ do s 3 ^o. wdjsod ©ddo 
djseddod. 3ddod«§rttfo sid^d <2je3oS3od saoo £«a?ioi 

riesSzSccbsteS aa 381 dd^cSo ^Ocosa djaeddjadoaA ra^deSow ddS 4i d.ro3sj£> 

rfora^rar^dow wTsagadra o^ra '2?a?fodsacdo agOofc aa' 
<aow^ d^sarto^d. jpartodsacrio £>odd voz^o goed. es^ga 
rfoddooio d,5a2Saod wos^ejsaft sSjatfatoosaj-S |,eago. 
aoasadssadO ddua&dodd wo? tfaSpo, rasadradd© £s tfgioo 
sJprarrtoK) d3a$& d,dc&)od djadrortosfd. rforsri^S, sto^g 
uodd sa;$ djsed^ «jS,d£>do3Srf ? s&rarrtora sro^drfc?, djaesa 
tfaidrt wdeadae^. d,K d O;Jood doaoio docrad *jao3or?jO 
tf^pdusaod 9 &ert rtora3j|3Kir53ad Ood«3 djaeddjad &,esoO aow 
t3$33a,<doaod 'djseddjadrf 23a ^stodsaojo docdo 233' aoda 
£dojooaf\d. rtofas^tara^^fSoSood dd*fcddOrt doood naos!^ 
SoK) xidoa «roo&3art<0 0020 3od$ ^Od. 

'j^asiod saoio adoofo tsa' .aowodo a3aad«3, ws^S, djaoad. 
«ddja w dsa^rt ^3j^ ded esdr£sd^ "sug, Sja^wsaodo. ipaslod 
aodd ^d^sS s^dcdode^ J^SsaodS duasJcdood dojaSr 
drtdoSoSdo ^ddod doodoo^ djeofc^djad wirogadra o&ra 
wi*3ado3305oio. ^dd uossaSrfoiood dod5rt^<S djaetf;soad<3rt 
adjaedssartdoi r^sa?^ ddoarddsScflood |,drtr*jad<3ataartoid 
aodo JlraaitJ <*«$£. 

zpasiod <Dodd zS&t^piQ aasjasfoddooii ^djad d,5asfaod 
djatfd Soed src^ddo doo^do edd zfoed asart aoVjatfcdoos^do 
S0O0S0 «skri,daod. «d Q Ood «s* tpasSodsacdo. <-?dOod 
doo^rido^djad y^racpadra o^radrfj^ ^<2 deSdosaoSosk, <^dd 
troroTfcSotood dod3rtert djae^?rad?3 *kod. 

^edsaotos^a aroqsadea t3aao 4 o^rarteodsx©, 
djaeddjada^a esjagadts xj,djad o^eartSodexra (doodad 
doafoe '3=0' '^3^' £>odo dooosaA e;3etf djad ssaddrt^Q 
«£>dF£>*k33/$. wdd<£ i^dja, d^d^ex, £>c^ djadrttfja 
^edeaoSwadtJok "sdo^d. ectood |,e^3^ &,ed?£>oiod<S jSdo fe 

382 S,c o*e A/wt#S bScS d?5rt 23a. Sedj esraa dod&rttfe wAc^dja &do & * dodod sidort 
djatfdo, OesJc&sod ^ dodod stoaliMfy, d?3d:>ig ado 

- 4e - 

£0»d£>e&&c3 13& S&OWStf 5&J3.&F 833 

&0»tf dd C33030*e5 133 

tfOOSSd a&ZS>0&tfcS 133 &,e£d a- 

doasi sida aoSrt iss n 

tfdoodod tfe^oJd, sioodd sJOedcisi, ri2!eod,art sSd J)?aci^, 
SdjaresSj33cSsi, ^od §,c$3^Je ! aesto steto fc d;3rt tsa. 

S=oa?i sfoaak^ §,edoo3o(0 dj3i>,d tfodoudod ^s^doja, 
.aodja saraadod ^sJafofoeis^a ts^ra^dra o^rartess'^ de<?d. 
"?$, tfdoesasSdoodjSsad §,edo ^^ dsfprt Isdudonad TOdjad 4 

|,eaoO Sdoodod Sra^rt^o^d. dosss^dodd stoed 
^odoiord dojsdjSddo d&d o^rarWO ^dja t-odcs. 
33£>eaDodd<£>, w o^prttfs^ kerf dced- 

dod aecprs dodska^j Xsiptij ddos|,i8 i 

('l^do^do rtozpeds' aoto Srarcco wsacssSecrioiSiJOjo^ 
tfodo todod roddS, dojado o^rarttf «&&££ todocSjdood odo 
©sJod^'.) dcuad^dda otfprteo ^«3j- 

doa, c3e^,, dsk, esssk, SaD ^ ado «n3d o &dde&>. ^e*, 
$e£, worfcxO, do3, eortaSddrrteo 3ja?j^ddeSo. eor^, oonaoo, 
tfdrija^ 3aoi, zss|, SsteaU, wrtodorto Sosmftddetfo. <ad, 
aos©i|,, de$, drioo, dzi, dooiO snic^saftddefo. de$, jfoaou, 
<ad asjadssandde^. aod 1 , tfod, doedS odosroftddetfo. ^d, 
*fa£, 5332? rto^edsroAddetfr. 

riot>daa&& as 383 "sQ, tfrao gdoodtfdo^ wdpsftdodjdo s-odo o^ra. ^ 
aoda dooossftoSo addo d^djdo- 

'S>d, sS^crior, ^3o^,4, rtradSrttfo acUisro^dodo sJ^cSdo 

dojad^ddo o^prttf^, * s- ^ o^radsi^ 3o?9dodo £o 
ej^rarttfja «d?30d <aodo TtfjatSjfodjds^ft »d 0od ^edo sfto 
o^jfsrt^odvfsc^oi doc«;>#dcu3.3r. e^odj3erfja 6 e3jX>d.55J<0 
s^odocss^ Sjsoiorooodod^d^ ©acSood dooaddrira 
uorraddo^ ssj^ojcossjS £>oad- 

« d/33333* ?$dr ad siodrars I 

S^ oio^a $333^0 djodoe^doeddo^rfe I! 

^eaSOoJo 3?£ dSprtja liaQSu«^cJ«^aj 'sfooadddcradotf' 

3?rt sSdafccidjdo sSjd^isJow £>^?5o3o dosfo^d. &od 
eraeirfoiocrod 33dsi do^oafd^ eodvl ^.esoOoio ssdri aou 
edssd. « do^oidd^, rteSeod, djae^ sicSotoak. 253353 djadja 
£>ow <^do rtoddrdo dedo doo&rttfsfy a&oedsa/N &ea*jddo 
3oj33=j3 d-j3?3i?aSo djadaod uodo dooSaksfo, dakda&d. 333333 
«^Ojo djadaod aoodo &>ado «u «a&d dooSafca 
cps^d^ofcod £>o £<?do tfo&stoA djadjad;^ sSjaxWoSarte 
douo, £odo sJ^^ddo. aeaasssi^ &e<to sis^ $&*#$ 23wo,dOod 
djadSrt ^ osassron do&j, u$ti wjjoftaft asoug, <Dodo af&fcddo 

Mddo3 333533 ^OdjdOjd^ 03Ko33ft 350^d. Wd053O 03K 4 S3«? 
384 *,? 9i£ iot&t SSCS uocScic rocs ^c3i 3?^ s^^j^odocJo c&oSrl seated 
2oS05oa!o ess! 2£wF253 a ^r5oi;ccJ ^escOak^e wjsdscja^ 

l3?a^D. &,«S;0 32£3 CjOwi^A «333Xi^ 520 edO « 33333)53 

&.e3oQ Soossdart sra&aS rsdc^w :&23C33sS. «3d socssdcid 
crowded ssc&fsScS^, ^yjj^topn ^woj^soc^sej.. &>cko?; 
TSotfuds^ yss^ de;33rf«& sSjsecaoJ^de sSjadSo dsyr&l ;?3£i?j 
ud£o ^do &.?3o00ji ^.o^jnsoior «sd£i, djsdew sdorl ?3d£ 
w£cft>o <aodo spelean ^odoaddo. 

c330ao3o?530232>BF<SS33S}?j30So 

<aou j&oe&l |,eccOo3oe essr^cdo e^& s^addo 

^ 33«d?) dosto&rte ^jjj^odo cf^do sadatf <acdo. 
^cdoodod docfo&sS dortsrod ^afod^raKart eru3d;j, 33d:>sj, 
dd3 <aow sScwasSdo do^o3o3Qd3ri<&> dotf s tfo. 33doxi £>oto 
aftoaod ssdsSSO 3djaertora£>d acdo djasS. ssakaaddo 

'333,^5 sssSf #r(c33t3*" aoOf^jO dQdaed^g' 

£>02J 233rfd3 d2i?Jdo3 ^fSD ZScSofc) djadSod ^dOwO^d 
WKSSSdOOfcjSadOod 33do;3 £>3*Jo3d. «dOod SadSJStfl 33di3 

<^v q -a q 

cDouodo sadcsaoSd. dxjoate £s 33sSow<3 rtJ&cdjSo XJoS^fodO^ 
gdoSj.si «j3 ^dodd, Sdo^^ddjij, eel &aocl©a&k dsae^ 

sjadidd— 

ijotodflttfeirf tsa 385 oioTo^ 3radeS;?£>ra;23e 3j^c c i' 
'doossj^s sj^dcSoe dCip&ssoSo II' 

£,ed0cd0<3o£>d:>djdG0d S^Ofi 35d0?ie3addja igttsad^g »OfcS5S, 

djsessj "w^ddiS, £doKS ssq_v.cs 'sco^c ddoacdo?! RdoKS' 
<aodo Sjodjae?>*id. 

'^droakatoa sae^sfosacd^-S '' 

edd dsaafo (^o^ocio ssi^e, «£d s c3oe .as^djnadd 
3do*j,3 «t3 ^dodsS, SSoSOjO «\Jtf d^oJ^djdO £>dod^partOdjdO 
rirf?od,?fc> goOakrfo, Saasad ^sad ^cdo .addo wrtotoodojs 

'«dvSS330jsO?dodj3«rao23 £rso edOjorgdorsS«' 
wdjasrf^vO a^do, «odi d.idska 3^>da, sSerl ? 

'^daacdocdoa' vOocSd ^t^osood «aodqJr. doaaJo dojado 
tortofcdo- £ed daaoSo, tr^djaofo, rtora droato £>odo. aed 
doaofo <aodd aesSdS^ eC^i 20odc3d«$ ) i3$i | *ja^d dossao^ 
os^saoSo <aodd xLdxoio, ^?i^. rtorad^aoSo £>odd 
rfora^o&aaSgsad d,^4 d,^ &,?3$0 ^djaabcoood «cad 
3s?cdoo3aj3 vOodds". e^djOSa djadd daaafcatosfy tpartdi 
Sdo^odo Sddo edoazJ do ^dodrfo&d. & ejps^oioaodojs 
oa^djaeds* dddQ SdoaS aodo *»od«£>e&xies«>f\c5. 

doaofo, oddj oSou dwaed&cyS ^dodjdOod do 233,^3! 
tssad dSoiaaAdo acacad, ttdjadeSaxSosajJ tsdp&sad 

386 *,c vij Antzfd s&3 «sad£>do;$)dOod jsasad, vododjadsSeWfosajS £>odo *>djaed 
dosad dsadosjde afco^. esd Q Oodd i,eaoO dooasotfdoja.5F 
*>«*l,s$do rtrfeo^S rfjaj^dO j&djOand. «3 rto^sajS- 

ac^djse akri s ddo xSodoorioo 
adootf, TSore dooSo&s skidds II 

rfdeoc^dja^ddoJ tfto xSo*sg,^d, dos^dtdosadtf, 
rt£eod,sfc> wdd^ djaad ?Jjae3$,dP ed^e *S3o rioiafc doasadtf, 

333dJ} s3Sd3. 

- iJT - 

wasaod.0 eoddok s&cd 
&,ecJe£>ak!l©dc3 dda&d i 
&,crfeaoi5tfj3de5 dda&d V^ 
sSjacdaodda 3o35rt «a n 

t^oso «a<do<^, u,dj^o3od rooa^ d,«*a& ridood.dQ, 
eoddcrio died |,edcao3odjadeS daoftd $3^«3, sSdo^ drfrt 

jtfo&iacdaod 233. 

rood^ zsedrfd d s ea& addo, *fc£> dago, rio^i. siosDdQ 
do^dodsk dsasSdaS^Q eoldo d^cdorod djae^doartrd?^ 
23130, £dod earocdod dd^. adja^e t&zitfz doasS, sjsdr 
3$ca f d#aod adak^ja^sajJ. & e$33a,afc>aod &oas$ stoao&Q, 
'too»dddc33<do*<3 vx>' £>oad. ridoc^djae^dtfd e^rs&rar 
sand, doasid adososksQ voodo «roodo rteoassfoS do^sran 

-8 

£dor\ ede adcdo rtosOd &©^d<£> adOskS af,& sasad 
ado&eaotfoio djatftfoio nao&rte *)rt53aj3. sJpdresSfJ 
djra 4 £dd s&a^, doak xi£sl doaa « dja*kJo&> zsao&od 
dooSe33rtos3j5. 3d dod^rftfja doood 3do3o<oa£>;5rt kti^ ida t 
ass^e&i, d e dE"rtja«9*»«33dck, dOafcS^ djaddja^ 
djoartjtpartjd^ dea ddofcdoto ^ozoodcSq, feoad SoaoaoQ 
?ijad s s3r\ ded 3*rt 3* doao&e^ d^oartjdodd aSodSdo^sfy 

bChekxSQ aeddok 387 &»ddo £e£>srooo dsadodjdc^, djaertjpartjrttfs^ aoOcdoQ dea 
dddo .sdon wd&rte «&£-& wdsi d,?3addodci ^?tfo* xioTOddsi^ 

'slack esaccior dsaao&saddja 3ood.§ da^tfsfy 
dj^&itfde^'ode dosio descrc?!. «d o Ood Sddod&rtert & ska 
o^essaaacdorados" «ddr oaodSj £ed?S 3d*> *k£) xJos'.Srttfsfc., 
ddcdadeiou sioded aedo.Bd. «dsa/\ ssacaaJora ocdosawdQ 
i,?d?£>ododjad?S &aoO*j fcOjSsa^p ?^ djssdodtf drarsS daaad. 
odsiq, x!£*i&©odd oaod^ xk£ rioi* <aodj3 ozp^o^d. 
S&siadd© roaca&cb 3oe<?c3ad- 

^oak doosadcotf, tSedd »SoSrf<do- 
ssao^o &,?5so^ ddaA I 
sao^ctfodjsd?! sfoijaeddOd 3d 
sioSd <Sdo. tfodi) II 

wasawdC .adoj^ osg^rs^ssad Redo. «dd doe«5 
j&sa^c^rod d&dSj. «dd doed |,edo s,ede&oliads5 ddaad. 
§,?de£icdod,fadc3 aodo uaoodd?id<$, aSesdodo de& wdodjad 
do* d&o*)ds?oto ozp^crfoaod. s^irod 3o?«doi, |,e3oO 
l^de&ok?^ aiooa&dd dsrade&ato ©ddd^ doS&d 
sodoudo^do,. doadeacdoej^dd |,ede&cda £>do&<$, 
rtod«J«dsJs»rto.3i i ;& r &ert wa&Bac, «odd ^,3=^ oaJooajjd iidak 
dosd^rt^do, cao do £3=c&c3as5. 209$ *£%cao dooftdod 
tfrao^doo^ donarde&cdo denes' 5*e«s ^do^ doaaao^^doQ 
rtjpartpasS daaa d^dod ^ daaacsa?!. «sdsJ d* da&asad 
dosssadodo 3? rioatecdaja ded oajtfd dsaSd djaddfi 
esstedsadodo. doddoaoadjasaQ djadd Tioddja tsaaadsadodo. 
doood aadsan cdatsa^&tfdofrttfeSj^ dsaadsios' |,edO. a^i 
dǤ, d^,, *Sod.B, sJoddo, cdoaaorfdor ds s>ddQp3oe rood*. 
zSedcid cdod*£ wdftdodd *>odo ^dnadra^jaedadak, 3=e«d. <^od oSo^ rooda^ &?d3 skaid dodSrtsrt o$*eJcae 3s 

fcoodo d,^— 

ris^o Q&ist do? ssddcra sad 
$do So o3o&© 4 edd escrows* I 
a^o cdoonaoS? sSiasi^, £>tfc 
3e3e x^ doDaJouiaJodo^srosft ll 

aodo spartsi^ dados' d&dSjdQ, doof\do Q do j-odo £>«? 
tfjaxio, saooortou tsedj^ areonatoarvdoe dooftso,. assad 
dcsadod dod^rttfc^.. dosatpadsd^aioja drotfrodcriodo 8oac3 
djtfafcdQd^do z^;5e aas>$. |,«dea « atfrtjaAcSjsds} 
d3jccfate»ad5?odt5 cwiSnartodjack doe^es* aK<dod£ 
oae^s^o ojo&jaedok doadrt wodjads! dea o<^,od djaedtfo 
a$odd doo^DrtosdoSosad s^ d3 iSosradodS^ tfcdo 
€J«5,otoodc3ja« aou!^ o^ &»d«Je eQ,od al/adta aojscrtoa 
joakAidtfo aoad. wdRdio/t^c^ 

'xlded TSjacdo^ddort, «5^es* arfdoesaa^eoJoo' 
*io,d fc s3a ^ddort, «*edeidoed' 

aodo dooosaA ocdodfi do awoAoSoaAdjSode zsadoSd. 
e-odo dod«8rttf So?rad «rt "sso, a^djask 

<^d^j sidsaipaS- zo J dc3adra. s &£>cdS)d>3 li Si~^, 

ess^deddort, e&es* ai ad I 

Tloessadoatos" zsaofta doe *ja 4 dd d,25aaJo?<do I 

'ocrtodQ, SoOaJja^e!? ^c£. edSo dodaoiradS assorted 
*jo33 ddcrfoaja zocrto&d' aoad. ^d^ $sad 4 d£, 'djad^rt 
tsaoaoioKicJjazOjcSe <■«£. edSo dodaoiadcJ adorieo joafcad, 
doda o$^dea ertojs ^d o <?o. eddja edscd ess 

eOroocJQ aoddafc 389 .ao&o^pftd^dood a-J^«3e ^d^s^oand. ed&raoart £>do* 
Xo$& 33d<doex> uokAd' aoQd. wddod oo&saodtf) dodArWa 
adoxkSjd^do a&sde. asanadd zpartdS dosto, doasazpads 
aoetfos&do Tfo^e ? tfo^. «ddja o^dtfjtysd zpartda*, doasazpads 
dsiddr <addo tfdrft^atoja dJMfrodeoftdo Sod d,5?ofc 
tfopjO^d^- «rt tfojjOissaAdd? ^c^. s^jsdrt sas^j earaod 
d,doddo£o& "?dod joa^cg.doddsfcj, ddo^ tf«$*>s$^ do 
aaorxlodogake doarad,*^^ ^.saooiroftdod ^sSj^ocfc 
d,v*oiodS^ isj, d3so3oo5ood wodd ^oaood isa^odQ, ^ 
dsaa dao&rt do &imoc£. **do jpartdidQcrfo ^ag,. sfoasazpadS 
osajDOBadd^o&ja asarte aSe«d. « uato^ 3s oaJo icdo d^&Q 
ii<jq,d)dcJ^ &s>ed«5ode "Sddrto, epadi tpartdSrttfddja «od 
dodddQ, dooa $od<3d$,id. tfojjoa!, ^tfctfod^, «od £>d <^3k, 
dadadOe). <doo4do<£>$ desd- 

4e%o& afc&tf^o afcs*" d^daafcesi, oadds I 

^ddoiofoc ^cJj^odo d»£) ( s»d d^sa^ - doo&rt tfoda 
pododo doafc> aeaonafcad aaodjad. SoajO^ocdod^d^do 
ddooJjsd^ d^o^Jod af&ddjad. aaaoaWQ adopted « djasjsSS^ 
daoart &©«doartdo 3©<5? wc^Ood wacdjadd^e sJjaeoc^. 

daatfrodecdoda tfod aaodjad doasazpadafdQ «od dadd 
&sod<xSoQc£ aoaoantod doefiio,. spartdidQ *>«5o3*o do«<CSo,. 

saaao&ao i*^ sy^ a^wsar atoo Soafid I 
dofcroSe s^aeoao Ossa^dra x(o^« I 
srodasgo daasaoa&s aaoo dsa 4 ao epadS I 

— do.zpa. ddddr 

sro.rto^oacdcao safflaofcsao *?to s <Sj dc^e istoo I 
dofcasJo drars^uSe rt,tfo3o d,d<dcsa idos II 

— jpa. dsJdo^od. 
*90 ^e oij Aaestef stei 'S32330u3D0 drSrS&Ug?' ^cdS5o£c3_ ^£c3o dO?d $,03333*330, 

sjodo ?3e0Sj LddeSc! en .3d:3;> ijcdrttfQpfo® eorftJoto 
do?«5o3o &2to acwodo zzzzgzZzzz^p 

aJ,4eoSo;^od partes 3=j^o3 uSodJScS So^oij d,tfC3od Q e. 
^sSrodrs^sd s?>, dd*©ddjs scacs d e 

aJoesas^o dd* ucdirosie^dsarag 
b,itijxs£vo dd3 sjprarz^jasddjaes&i II 

"ddJ3j^)do«33Scn^dS^ j-saosd^ ddodoodjde oofta 
dcosl <rod«J":5cda co4 r&saaofo ale^aSd. edCcuS 
Sq.dsdSod j^crradra^ ijd.o?? ssisadwarteo. 

tSuJOjs sSo^s i^arrrodr^Sd £K3js?dw5£, z^dradcs.^d 
dssd s2^oaod€ dj8d(3ii srs t-^sS? "3d eocsd osrfe&ctocd 

aJOji^Saftd eJ33 J .£)C3j3Cnn«?rt 6jC3j8{rt dericcsd 

dOd^eSaSKOjOdQ, So?9d0^, XC030 2»2f0dJ3d Sodi 3CJ*. 

wzScSocd oS,, c&&©edak do3<£)od d333S.de »£> 
dt3d3S,aods)j3 xsfie djsd 33js?ftdde&i. asaofto&snofoe izzv 
dooSood Sosso «od«3 iSxzi ZjivhzS. u<9i aoo* dii£*.£cd 
djsddQ, «3da^d a ddooSjsdw oxjosJ wcdo*. djddjszrssn 

oO<3e dcrss^, dj3?d3, rissrfd^' 

53.ojCj3.5w eiSnOd I 

^f?^d ^3o3o d>sr(^j3?3 sJjfo-s^ 

^SadQOCOiS. Z&XZj II 

— S5,^J2d 

wOsaod^ eodeJo±> 391 - 00 «a ssdrasron art doonria, 

slraed siedd alsi^dcJd© i 

sSjoeri sSedd gc^dddO ^oasi^ e- 

53aa doj3do.5o& So^rt wa u ert, yd^tfak saod^ cartas ssaredrcsaA, ^Sriwd 
c5?3d3^ ^ «roddd<^, skda^CoaAbo^jacS »c3a3doj35ro3aad 

&c33 So^cdoiO «d2ir rt.SJisSo 3jod,Bcd:3i Serf 
elrae3&/«>^,de$owod33t xij3i3Ajd rkri do^sfy sJjwa&o^d 

rfoed sooAcs rfoad 3s sfoaofoiC 'wasadfasraA' dooAc3?5cad 
3* cartas ioA,.rt djadoo da33,3Q. koasi doaoasi ao cartearte* 

t5d_0cd 2-odo drosdrd w^-Srt doadoa 3*eg,d? «da! 4 tfs»A 
^cjod dSo^ « dc33dr$ 9 sadra £>3a«d acrtadadoi tsrti/J w^a/l 
djads» ssgd wdsijtfsan ^dod ^edo carts^dra 
wcdsyissarfaid sssSadedSo ris^ssjaS |,edjadvad 
~oacj3ade£>03a<£ adadjadaodoja, d&raejpdaua d^djadvad 
ajaafaadoakQ WjEa^cSataaFiDo ^d^jadaodoja, 

3dvO?c?dj2R danardjadvad dcsaateade^Kda© dac3a,c3cdaar&o 
doa,djssaodit>j3 ed3o*> & dajada djadrteod carta/S xa sj^ 
ocsa recsarrttfs^ srisiasaji 

yd^Sa ty^SafreSouado d,*^. S>ddja ^saoa'ar 
dsaaasa^ «d?jo u,d fc s»o&a tfedood, aj3|d»?jdv©«rtora 
sasac^A, £ido n y,3si fc dod ) djadrt«cd k&Aj *a ^ (ycrtarttfc^ 
daasasa/J edrsaoedjsds&n toozpartaod -"scc&a dedirttfsj^ 
wd panaod »d3 aeo&esSjs, ^tfoasaje* edcroca^idjaRoSjaA 

392 ^j ej*i 8 Arastfrf zW s5j530$ tyzzi sadaS eaSosadrteod g,do£sar» dedsasioed ^o^ate 
dcddjasWsS^ ^TSosa/J. fcert 5y,a=a£dd j^o&ad u<?3 
gettSoaaft^tiQ, «pe« dod/torts?^ ^ ssKtosa/S. doaod 
sSoOctS d^ doaosad d,tsad3ritfo ^sacrtordsS^ 
dooododdsiosad tfsfjS s^afcodod da;fc> ^okdjSaarteja ^ 
dsadosad kerf ^S^rdo wSeSOnajl add^dja zsziarf 
sadfado. «dd ea sadrade^. wasadra |,eaoOo3o. £>Scdd e^rt, 
dtfaft eaodfi derodja ^d£o. wS^jswrf dooAd. wddodsJ 

^ n en tj a o 

«3 ootS dcua^r. »d3 d:ua3r eodd s>o?d «;saa. <aodra 
sSjasicsaA wa^ssadod^. SojasSnaA troq^d? «Add od^, 
dedjaz^ eadraaddesaASo, vo^de^nadjsod ded sadraae^ 
edrfe easadca. uasaadedigrtsk o&adja eaaa s&ua.Srrteo . 
esid doja-SsrWa, eodd «sSd ssS^oedrt^a «o^s3artoi,sJ 
aSodd esSda storodrtsft. |,eaS0 s^dco*, edartodja 
ad^Oedsra,^ ^o, «3d o 0od adcJjaa^ e«aa dojaSr, «a sadra. 

docrio u,333^)i33o^i1r^533d ?S£o djadrttfja ^odo d^c^ood 
siaa. e«djrt«?rt 2>od ^ <^d. ^odo aedaod e^e* a«drttfo 
Sojad zododoi dojaodjadaod £><% djadrttfja aSjadudoid. 
&a;3rt asarte 2-ooarto3d. dsJojgs deda^adjka a^eduoaod 
^ ^)"%i ^do^d. tsdpod ^asa^dd djadrt ssa^dpad, 
&ad i -u,3oj-e3aaa<do«> £>odo tfdXifoKfyd d;uao djad eroa, 
©saa zsedd &ow djadrtsUa esaa. ded djadrttfejdja *»aa. 
wddja d,tf,i s^okodd daaOSo&s^ ddfcd |,«3aOccjo djaddj 
osaa djadaod ©s^sadood edja esaa. «d a dod «aaa 
doja-SroJo, d^rt jaa <aoad. 

&,edO 3<$, «n)ddd<£>, TSdrzSedd;!^ jtod^osftu^jsoafc 
extfosaod© dooAd. as&LdSa&dS desdog ssaspddesaod 
da«od uojpartd^ doo^zSedd^, £>dz?artd(0 

dooapij3er( 4 de&fy sas? d,de£d<3, Oortdortssad «Add aq, 

eodddoed oliaert&d, doaod. 

«0 oadraHan art 393 'To03303 SjO&O^DOO S5dd? S!?303o', 

&>sO&ri. Oorttfort agjaoad *»&30rt,/a 3£o 

^djaSfcjOTOoktfSS&d. Wtftf Oort^Ort coJ30a<3 03K?jCrtj3 

asssksSOrijs ;^clG3!Jdo8aj25k#sS eSsractfor. sasiosjOrf SosraddO 

j^aortosad. s^atosaoci^ ^djastoogsOc^e wsk^a^osaji 
ssaacaKdo ^jartjseVdrarrfato^ 3oe9aa_d - 

^O^Seo^ W3oo^jae #ooss3e ^oednaja*' II 

'sS^afc saocS, ^jlraeaCTArteo ^s&j&sfcj, 3jadc& #risfo33 

mJ3S|,?3j3es^ gdc5ja?«3) <aocto sfcoosaA sassa zjrtak «a ssa^arW 
dos^Osi^e w<&#&;&3ad.' 

wdoocs sSosso £e»5d £0^ sicotfd asS^ptoocS 
'sSjsetfzSesW 35^i3dd<S ^o^'rfocSo 23e«d etfssa 
s^oioroorfiS «£>ort#ort s5jaoau( cavort ^rtF^jaaoSd^rt^O 

sksOsJodo $£>o*) wSdo sJjaecSSesSdcasjyaoocSo.' 

fcoc&al, £>oprtjs rioaD uatosjtfetfo. ais^joara 3oe<£o3jj3. - 
394 ^ ej*e ana^s sjd **■ djssaa u&ipt^H S3a^e3 6 e{3a3Qoo arts*' I 
ssajdjV^ «Jjaes3<3*' 3§dos3s©« aaSdarisjdTOtSrsa?^' I 
jpsajdaa^ o3o? tos* d053a,t3*u,ae£»ora8 I 
gesd^d d,3S e o3e nasor^o 3e?i s^ ddo 11 

'&od Sdrssaarteod j^/WSj^, cria^rteod dedSrtesJj^, 
e^oaSaod eiOris'cJjs,, deoadjCrfaSaod aSo&irtv*^, 
dj^sSosaSacd d,sad.SaSa?iJ5<, wOa=3raaod ssa.rSrte';!^, 
na^acd tftfo zseddck^ ^da^adjda ^^S $3s"d 4 . 
«dOod «3f vo^sSi «5j3«Sr(^S^ aSjaodasajl 2?^ t3ea tSeaSad 
o±>S y,S£E>ort$rtja r^SnySe «zJ,ocSa aeddeia. wdpod 

£>ow ©dsifdoSq, ecter r^a&^pad |,e3oO 'djaed z3?dd 
&<S%citizSO ^o£>i3a/ Sjatfad dajaotf *acoc3^3 ^dsiq, skaaSsS 
dod^rttfa wsktfogaS dcsaadd «ds>r rt,3ow o zSedsS ^dsSad^), 
osas^ateartucyJa £>ozj «$2qa,ajaaod asart ^odjaeSSoand. 

- OO - 

adaro&aad sddri© i 

efck A&eSoft atflt 133 II 

ddrttfa wdjrttf^, ddosdeaosadjadrkaa daa?Sad cocsk Sdo fc 
3o?5daj£7l J3a'. 

g,e£o ".asa^ oak^da £<£, sedde&s, £3, 
2ovOi|jCxJj3^riwO|^jaodo djtfcda KOdO olraerfad, daaaaa^. 
<^d^ iooas 3aao3a<0, drfrsSoand. daaod d,tf<xiad &ia;So±><$, donsrdea aadcsd ti^STKiato doorttfd^&rt aa^aJjdsfoaS ad^, 
y,a»£d ^<%j doaa, edd<£ <u|^ ^dadd^arfsad ^esq^d 
esfosasW sfykodrt* §,e s»rtd<4j, d^rtjss?*, ^ wddd^, 
ga s 5ta)OTd dootf.tsjddsfcj, «s£ d,dedd.s>aX), wddjad?! a,ea*, 
adgd^doouddja^ndod tlsj^&sad dd^l^^, ddoade&o&radjj 
daoriosajJ. ^dsfy 3s 3oao3o<£ d^rsSosftd. 

'ado^ dorfrttfo' £>odd g,eafoato |es*a/d, esfosaas, 
s^toodrttfou tp3do?X<do. ^djrttf^ djSoijsoddOo&ua ^ezparf 
dispart dorrar^rtrf^ou dOsOdo jpartrisd. dja donar 
darfritfddja a^^S. dstjd. exdorood^, sraS alraodoiSd. depart 
3ja£, <S3%$i, issi^do, o^djad. ado eaaa&ortradjSod 
ooiasaodS), adj^djsdd^do^d. ^ssa^d jj^o&aoart 
d^srarto^d. iSsS^dodad 'ado fc do«5rttfo' £>odo qsado^criod £? 
eparfrttfoj,? aSetfesaftd. 

asS.3js3a53ados3a,d 4 o rtora^oio oidzSr^o II 
estate xkd>dFod s o eafcosatfrxSdodjdo I 

djfooddou « djaetfdj a d £ . so^oior aecrior akdar 5 " ^ckj^j 
•Ma^JrWow wdo rtorarteod aboijrand. ado^ddpaoe^ddorf odo 
wara^. xS3^d&sSdJ3?djsdrfoK>3j,ocfo dfo^ssdodo. wasa,^. 
dedaSrterks dod^ssadodo. ds^ ?sa<Dd jtfjaofoFd djBasJQod 
3oJ3^o5oododdo. ^Ododddo Sod isdoio Soeortvan 
^dodjdOod sg^i sJOeoo&ad sarfo ^dsi^ £>odo tff^od 
sSjaedodsJjse !' £>odo dodca3j,d sSafoie ri^e^d^ datod»F£<& 
&«oOak5$^ sk^jfossjj. ^dood d^ood ded «3ja«tfrftfo3? 
ag,$Sd«k eSci^o isoe^do ^sartoid. 

zpartdsSd^ 'si cdoaj, doao&a Sdaosadde' <aodo sjtfocddd^, 
drfrtfoand. daao&adetfdjs djtfoodd^ "^d^eaAd 
addosd^d^dja dsao&adocdode wAdodjdOoa 

396 a,e oi^ a»e#sS eScJ d^oodd-lo&cd «3c?c5 o$£3os s$,A>oddjad«aftad<$o. 

'stodo^aSj^d^F^assarto' £>oda ddj^rof&oeS, natfaded 
^M^,«33SS0rt^(^. ^Oda 533daOd. daeoa&aeu^ a(oi3a«as$ 

daeOstead s^tooddjartd^, so ^oa<J iaoda de'Sdos' 
saraudada. wcid *ktitf€) daatede&cj. *©a*ft,o3" doe£>ddjs 
^rtr daacsad djaegrtea ^©ssi^os' g^de^. d^aodsSja aaarte 
ao djaetfrtenos" dacd <^d £>od daa&i g esti d ooartdesafto . 

dtfaSS 2fo#033 5SdO | ( 03?J, 20,3=^ gada rt^djaeSd^a^dja 

zioaSao,. t^sa^dd djadrt edoeaoaddradddrtja 
«3o=o53D3ipd33S SodaM ©OdBuSsd. ecsoad 

da3a3jsa J dd£adakFo3'sSja stoaoSjs^zpsSoaa yd^ 2-dSd ^d, 
d^tfaod ws&rterfja ed<da dvae^sSerfe^. wdOod sfoisa 
ydja^Fqada aodd Soda y.a&^ftos' ^es^rad of^cda Xj,djad 
dJaSssad pada <aode ©d^S desarfasjl &ert djtfacd^) of^ 
p^djadsaftda^ iSsJ^dadrfa^Syjda dcdcaSj spares' 

dd^ojaassaaritffi, ^sgj&d. dtfaoddaa^de wex, qsadasSdajqp 
o^^djadde. 

§,eded djaeodjadeca ad-ja^A^S sidFoa I 
es\iae 2o dj 3 ^* 33 ^ ?53 Ssa^ desOT e& il 

'of^dea sa?5 dort djtfaoaaa djaetfrte djadaod Soa 
^dasaji?. «d Q Ood £>dadjaetfrtea SSjdja des^djads^a 
©Ados^d' £>oda ofyaSjoarasij i^naA de<s<a3d. 

d^oodsSj dviadjaetfaod dasada&aeis ^sg^dao^ oSjaeaS 
as'ddO jJaf.djae*4»o3 , «xo doed ^d. ssaacosda 
djartjaetfdcaF<3oSa<^ asart a=e«c^d- 

a^cSisSiaJ Scb % 397 Irae&Sesao steals dodaosJo^ota^s sS d I 
djadvoesado^i^e ^afcs II 

$?ga/ddj tfMstoQflQflpA « ^rfe^d^, ^5$ 
aSdjjrf^, dfc^dog sjsiio, o^ oiaeKsJdssjj, £3^ d<?adoq)dOoa 
add doe«3 ^dosS ^esa/ddj Kjjrtrdjaetfddg, aa^dd^ aodd 
dv»aoo5ood ©ds&p^ o3j3?«<S aaJjdd^d. asfosariSdj 
djsdjserfd^oJoe s-odo o&, oifcewsJ £>3$dd<$d 

isso&oad d^aDiSi jfodwrdaouddjatfrt i5a|£&djB3iQod 
aSjstfcfod of^djadsad t>odo dcs*do dd^ add doooiparttj 
dwado d*W$, aedrttfoi xtookr dod, d^doodorftfo. 
wdjrftfo g,dosran Dgjdsi, djaedsS, dstedrf^od 3oo£d. kosadd 
a w do* aoto dojado «&drt«od tfd<dot)do3*d. fcozparid 
doosdo d^rttfO, ri^dK^djaesspdaaaaoftad of^dead: 
^edjadonardjadrtsd 

* dd^d doe«3 do^oorttf d,odd<£ saoo^ a^rt^O «3S fc 
aoioaa^ dddoa^ tsasai fc «3ou jsaocj) docdo d-jadrtSd. 3* 
doig,oorttf do?«3 rfj3 a e«Sdorcdo«33d c^^djadsad "?<3^oda 
ddad. "?d^ aouo dtfrttfo. edjrttfQ xkacdorana^. ^dj^ddo 
Seridrttfo. «djrttf<$, jkaedoaoajl tfrfrtfokQ efy. z-odjsodo 
zititiQ dji^SroA ado«5i «W3j,airrfe js^sa a,ofaa oiiaena d,^? 
?j33j 3?sassa aodo toi3^ ijouo dooa d«d3rf«?doddo. jSdod 
tf£$r3<do doe£dod efydoodod zs^dcrioC, erio#,35adea. 

adooa eroa^Airrfc dooosad j-ow^o, dooa deacdodo 
d,^o3j32^dvffi ado^ ddaa y,^ nao&o £ed rtdod aodo wdo 
ded3r<^ AedjadOdosajS wddc^dja SdoA oa^si, ^wa^, 4,<d3a 
<aodo dojado d-jadrtsod ikaadoddo. aodd aasjadoea 
^^adooa §,otoadooa <aodo ado_a<3 Aedjadrttfo dojado. 
Jocrt o^yasa^arttf dvadrttfja dojado dcuaoaAdoSd. 

398 »,e ctt &m^kS sJcJ <do&o d^rt^As £>ouo dcoa desiirt^s aadad 
aexSo-sdosad. sidod "scod wSo&srodca wjddvadvafwtosy?. 
edtf<$, 3jjS8 ^dwzjdjaezpdsaBSo&cad i,e d-® dartroiod;!, 
asJd^ docdo olra?ri&ed ^d^wsd £ed. edsfc ssarf aozoo 
sgjaaS djadaoadosajS. «drf£> dj^g assort aozjo djsaS 
djsdd^), 2>,e d^/a dortro&do. «dd<$, Sdoft ddo^odjsdrtjsa 
esodd b,i djs dartrok&odrtjaa l^d^ daojfosa^. eod &<^ 
sSdc^ dosJoto dTodosgrt uddeSodo sro,d£"3. 

3? 333,drrf See rfrtbsJrtoi, h*%% wdosrart j»cdo^aod 
tSsS^p&srad ^csa^ed z^eedorajo dd|tejs t&^rte ucc^d. 
s^dosldoed ^Zo^ssrtoSd. ^^ dxoarf sfcarteC), setfaoi 
eo,^ ssaote), doa3,a d?d3rttf dj3?Srt^O so djasW^afcsartoja, 
&3, sn>d) rfda fe ^do&tfdoodCTTlOe aSjadrt d^djsarttfe^rtC? 
aoOafcd^, s&azSsbrortojs, 2-odos>aod ^e^a^ed Sdoort^a worfe 
zodosld. we^ddo edood gdd ^eda^se! doaaojoe &zzS 3&b! 

3 33 Cj 033d. 

eJdo^ddJadddd^ sdrido^rt gdoartcus «ddj3<£rt ^L?3a/d 
tfdoorttf ^kSssaft c^sracookradc&i, tto&tfdrto. «d a Ocd so 
d-ioodd^dosa/J iiS^d)^ *>&& ££>dj3e wd^e. Rk so 
<3<£ndod;Jj3e o^ d^oodad <a^djdo. SfozSS «rodo£j dooosad 
ado&e^rtv^ djsd t> tfooddeij<djc&& ^ «e?=33,<doaod oa^oS 

^dOO£3?od. 

sSd>raddd djdo&idoorf^ &«rt oysrooaosorado 'do3' 
dsaa daorioddou eektfogasSaod s=?5rt tfdatod dw^dosodo 
y&edraxjdd ddjadddja ^ds^O^d, doaod ^da^ naod^ 
sedsSd© eddo d£o?fc>3 ptfaa jfo£)rtvartoodo. aS t ai)dasS fKS^ 399 - as - 

esiodaed rfdori ess i 

&,ess)eo&&©de5 a»38rt tas u 

isioddo Sdo^ csssssdssdd^ doafosii, odsS «33c3ad3radd£) 
sfotfdjDod docrfoo Sedo tfdoeScaood wdort erfod aedosajj. 

esdsadrte^ SotfS tfododo sfotDSaftarteroddo. 
Sdarod^aftartdeio. adorod*, tfodort do^o, uoodxijjpadd 
*a.|ifOrt d33?j, rod^ aajadgo w?iodOrf rad 4 £>9,. wdjiod 'sSodd 
siodort' aoad. xiodort djaa^doso ezpsqgjOJo.a^. wdro 'Sozad 
eriodort' <aodj«> sio9 aariwdodo. ^do rtrad^,es d,ao£d, zjg) 
dooosad e?oodortj3 do «?iodd5J^ aedodjdS;. ~=Jdd <^do 
aJjatfoSooafrf. 3s rtodz!,?d oSodd wrtoddodd jjsj. «siodd«>, 
xiod^zpadd «*iodd;>, djasajd, uC, atpedsastoiddo doaaj, dorf 
tfdossassaa^do aodo aoetfderand. 

3* adoro d^ wdsadrttf wr^ tfootoad tf^<Jrt«d d daaa*, 
?ad s d*. sSd&d- * ci£&z$ d*. cid&dri d^d&^aartsJ 

sessaded^e srtorca^o edjsrarrtoraasa a>i?a I 
wad» 4 OV 3dc5 4 «s33o d?d;*Jd n 3( ad d I 
sradoapard astafciartrtj^jMj ad d I 
a^dawa*!, Socra d d/sia aa?es£)<2a dosas ll 

o. jsed dddoaa^rt a^dsfy 3«oSoodjdo. 

i). dddoaa^ Srtorra acasadjfo^djdo. 

s.. dddoaa^i rtoraritf^ djseddjacdrttf^fSxSodjdo. 

400 fef ©*« Araetfrt steS « Sdstaaa^rt sSdoaSdo ded ^oodd^djdo 

8?. stosftaa^rtoS waidodd ded ^dodd<S;,djdo. 

i.. dddroSjart goed, rtoss, §ofo, «d33drt#<3, sSd^d 
deddrfriodjda. 

£. edsadrttf adofcd^ gs&i^Jrttfa. 

«. dddc®3$ dSd^ d/&;fodjd;> 

r dddoM£ urt A aSwbd sa^rttf^ Sossjodjdo 

-^dodja d^drt^askdjdj. 

edsadrttf adoiod©, gdj, $%<3rWo esJeS £>d. rfdo^i e^ 
dsaortako^ sro^rd Soed<Dd <a<£2,djdo, KoJS dodrarteo, 
s>?33^rt?od do^rt TOOiossarbdjdo, sfojadr ^iscdodjdo 
dooosadodj ^d <aodj3dj,djdo, ^djsd edes* £>dja£ djadrt«?£>, 
djSSjSi 53K>adodjdo, wdsaddsi^ esdsaddo^ «s«^djdo, 
edsadd^dodsiq, edsad iaodjadjjdjdo ^dcjdjj sdj^cJrttfo. 
do^&radaarartVo Sedo eosadsaortsaftd^ djarafste, 
*«i,tfdjrt5?odja %3ffiz dsa3, djarsardsad, djarar^wtf.defodja 
tfoddo S33g,r» 5«?o3oodjdooWo. dedssa^ds^ «-^ sfc<&, 
adsaddc^d^djdooiJo. dead ;$jssdwd .Dodojj^ 
adsadds^dddooUo. sirtyii d^ dg,d3ro&<0 *,esoO<do 
oaKoarfe^d tijzziti wde^dja, uocadisSC, sb^Seid ade^dja 
^d aojsd^o eddo ^dvoarodasdde^ eddja ^d?^ 3$o&cJ 
^djasjadsaddode sSesfcdjdja vooiio. ^de^, Sdj, ^^rfrt^i. 
aoOcdo edsad ^gd d?dirtv* adssddoioJoe £>odo 4<5<doodjdja 

uaoviaa doe d 6 <BesaS> B3a£> 3d jsaaorsS \ 
sa5S 4 3oo ded risar z$ 3 sj,o dcs^ ddoSd It 

'eaarci, rfsJrtja &s$rtja ysSetf WcS^san eloeftd. aasio edj 
ix^dtl^ 3«od o e3, aedo 3*0%'. ^fc isi, edsadrWd^ <aO, 

KsssoESsaddO stetScJ 401 ^ert, »€ doaddeSodo 39de ^edjOSoodde eddOtfosajj. wssord 
ssrt<^,. edart ds^ «3sS3ratici aor^ 3<?adod)a<%. aipdr 
rfdorddaod eddo?o03a?5. asa,d^dor£>s£d rtdrasasi dossSa&s 
wdarf wdudodo ^art oodja dosiO d,*)ori*oej, wssorssaarttf 
doed dtfdoaosSdocrio. wrf3 dodra, disjatfrtsod rraoio, 
dojadrdjaodo^jdo «©55> 4 Qrii?e£dja riod&rtoda? dOoio 
edsadrterl <^dj ^odjs "^ edsi doed <aodja asaodd^tfdsk 
dod tf^d^a^ e«£. sJjao&adoaSoafp ««£,. ^^ ^3^0., ad s 

daao&assadd^), dddaad^ doed wad s £>$odd edo 
3,riofsad^arad dsaoSooSoooadodo. doaoJo wSd, ao&asajd^dde!^ 
d&odcSS dedsacSooSoaftdod dddjsd^ dod^ rts^aySajad S3 S 
addoed^d add arasiodeasaa aifyddjadrterta, dosa^a 
adddjadrterfja Sal, doedd eodrtSod vuo&ad aad s doedd 
uoadodd. wssardsadrtertodvO £0$, dorao^ dooosaddjrtsooad 
esd 4 doedd. &?rt dddoadjart eSa^djj dsiftod dedcrfoja wd 
added a-a^sad ^djadd^dssad, Sd^asad tSd^o doed 
j^djao. "'da oioo^do,- 

estpoara^ddedxSj ado ra SrasaFK> «Nd s de I 
tp^deasazpaddjae asa 7$ Xjd&ioa »& II 

'2>,edo xfd^&edF rtd& ddrttfo<£ deed «ro^d. wddjj 
'Sasarra' doed*>ej,dd<JS*iaa a «5. aSodd wdart wd doed«oe^ 
dodo, ddftod dedoftaft dsj, doeddowodo wdano,'. 

drtda^edo&e^aioja 'ddro&asajSdodgCrfoo' sradd&dasad 
S<^ ti&zi d-jaedodo «wof«S a^arxicsari, 

'£$£ doe arodr djaasasa" dddjaesd riao&ds' 

'd<3( sijaoado *ja&cado djadrttfsSo^ <J-jaedo is^d^ ^e^d, 
Sdjdjadrt^oSo^ djsedosajJ. esd Q Ood ^s^ djadrttf^dP aadd&ad, 
Sd,, tSsi^do. d^ooddQ dootfdo tSS^do doedddde enc^djs 
ucdo*)C3arte3o$, dodj^dooSo doedrttfdo^ dort,8oA 

402 i,e ©** Arae#rf sSd djado&odjdoouo edd §,edO *>cdja sart drados&OQ, «d£ 
doed £>odja zicS^io. x^dv-addJadssad aajrooSooad^sad ^e5 
Areoa doaosad jtoodd edofcd ofooSsroAdodd. 
;3add&>d«3aAdod d. 

'doeddodd add. edo a^aasfoaad^CTrtadjdDofcS 9 2sa3 
«3?fodrt«?rija id, ^saoo dooosaA esadrtedzodod ? ' iaodo 
e^e&sSodjdo sJacrioo.. «a^ wdodritfo addo wrtoftdj. t-odo 
Kdsad eodstfdrsd dcusado. ed^ idddssaa wsadae^. 
^s^odo &3edc3 ^djaddjadsrodd^ od^ essd^d wCJ, 
deoaoarteja £ed ^djaddS^ zsassaScd djaddodo a-^oad. 
Kd eodstfdead dQjsadode sa^d eSocsrttfoda «ri,JoSd, 
tSfd^jdvraddsfj^, sasjadod djaddcdo ^djjS^jcrodd KddOfd 
aSjadsaA Sed^djaddsi^ doedd-jaddodja id ^eawo dcacsad 
ed<doddj^,d o odja s-^dd otitic^ o^jadjdesq, &ded zooaod 
£eddo ddrt sarfe dd«d. &ert tfed&rt? ^doaddjad doed&dosari 
dddsadjart ^desadd ? ^d/ d^si gedssrt *j.djaddjad $£><&& 
3ojadrt sSo/saddS said doed ofcajsartoja <^d. dooSo&xD dcd 
tfidaceto doed edart defocsari ^d. dddsadjart isodja 
^djadd^os, doed&e^. 

;£d.jad doed^ sasja drarrted. '«ad £ draro ddoxSs 
ddjcajs*' 'd^Sak ?fodtfFded£>o,d dddsad^ Sjacdordod 
draryo^ddo' <aodo donate) deskdjdood ds ut^ 
^djaddoedd^e. dod Q Tod^doofc doeddj: asdtsaddodd, 
ssodgdjoara Soctfodd— 

dodjsims Sosado sjasSodedo Sdoarfo i 
iSodotoed cdo-Bcrersi.o waFftkasrocs* siode aod?s II 

'sfcd^utf drard ssa^odedSS^ ^a^dsSc). pa^saodO, 
2sarfdjad?jad «s docdoSj, aojaddo dederfdj^, adjactasftjaddo' 
^^ dedfSSj^ «djaet3?otfjaddo <aodo dod p sS^dacdo 
doedga 4 ddci^ adeDAd. esdjsod ;£Utfdrar ^djaddoedd o e. 

nwadaaddC stoiScJ 403 ^5 do^djrarad d^ssaod "3&^odo sicdcrto^ 
dosssdeosrto^rf- 'ddsfc»a$rt z*od a ?o;|docdo sfoed a-^dd ask 
zrod* ? «2?oed?5odo sari a&tfodjdo sra,^ stoed cJSoaS, afcaOdaiD 
53d«)c33cS sraosi^a itoedii«^dti aow e$33g,ocfc>©od. gs^ 
a^odo afoeddoija tfetf). 'Ceosd^tfod&iiaos' <aotoo;£ <£>ec3o5ootf 
atodrtas^s^sad sksOdossO roetosJ^d sioodd atoed i-s&aJjtsS. 
tp^sSs^ft ^doaddoeddsj,? a* ^sgrfrto ? «do wsosSa^rf. ed^ 
^sg, d,d33K>ddcid esgaddjs "w^/ 

do^djoaradjirf ^sgroft ^djasJ d s 30tf »d Soed 

ssd doed t^dtf edo dddsasysS waesSroftd^ wx^ogde. 
«dd«5dosS uo s^cdor ^odoftara rtorarttfja «^So^sroAdo o 
wgpraFsS&jfoaf/S. edj aJdstaw^ ddordjsa? rkrarttfaskdjdood 
ddd»3$ rkrarttfe ©djarardodosan sSd&d d^sirf^ «djs 
t^odo add d^dd&sioigrf. qro^s^ft <^od &d sJOed ^dj,«S 

^jdjad^Oed 3^. w&S, saSri"?^. oado^ssaa djsdrW 
Kdsidodd d^rLaeddsrartodjd? alradiSo ddo££ zadsido. 
dodradja ed d g 3artodjde eSjsd^o sido^i dodradc^,. §,e$d 
ddotpsda^, aojaertosrart g^oge ^dod &sd deao ^ daa© aujj, 
aojseddog. ed*© a-odci <2ed. 

^djasrodssddc^ dss^, ^djaddoed d^rtjaeddsartoa^d. 
esdesadsadd© e«^. wdessadsaddodd uooadoaa «d 
SoedrttfQ djsdrtfdoraod « geeddsfcj, tfosraaxidod £eddo « 
s^OfddS, ^dossartde dddoaa^j? e£do o 3^ adeai s^aJosfy 
djiudasSosa^. 

oado^ssa^arftfo <^od wdesadsadrttfq,. «ddj3 asartoda 
sa&FSdo tod^sad. ^do £dj, ^55. 

aed&c^d Kd d?3^d<C dddcsas^ wdedalraododja^- 
404 ^e »e $«,«#( ssej ©t^deaotoja kertoft?. aedaod K3d?ccW<0 
wdetfaSjaododjaek oadrask ooSrt 2-oSo 2>oeddiS 
dedeod,&d;£de>ode3e esd^ fcesadeaoSo wdes* erootienato^ 

dddsa^rt ;£djad, wrfeSrtsi'o doa^dorf adja-Sdjadrteja 
ded ^sJ. o&ad drtdd>a,drt«? sSS^gaSaod Sodj dtfo/teo atefc^ 
eroaato ^3d tirta/Wno* gea^sSStfaQsgiae a drtddja,drteo 
adjas djsdritfatfodjdj. drtda n e3oii<$, * adjsSdjadrftf wrl 

toodo aqsa^oSode ^d. 

dds&aS^S ^djad edes? adjaSdjadritfw^rtO <*33d 
cSesS^rl^ ^dsadd^rtS 3<?a>ooo dssadxiad3ad.gr sirasaQoioo,. 

'^<5cc!oc3f *ia o &d ^^a^skroooftad &Joad,,sd ^dadddo,, 
csd3ad djdoddo'. 

'S33SJ3 WdsaddiO' £>ddd Xtdjsd «d«Saa «3Sn3 a#d 

wdsadd^ sDocSdr. ^djassadsaddjs saoacjossaa scddjsd, 
dosa^a dsidjsd, tfesJsjaa doai^ RctfsZrrsaa cj^dsfdjsd, 
sacaojoesaa S^dvosi, as^a xSdsjdjsd. doaa uaaidjsd, 
tstSsaa esioidjsd £>odo 55a?sa ad. ^ <ao djadrteOafcua 
d,sol©odo d>iadd edo&drttfo rtorsrStfc ^darrt^o d_35 s ?£ 
djadrttfe «ndo3d. rfd^oe&iofcscs^&crioojj .do edo&d 
rtoK>*,o3irt^o ?5eo t-odo djadrortosd. wcra: adoarf ssas* 
ddsfooada, e^ra SdAjod, d^ S&a, id esaoaafora, tfjadoa tfd^ 
sassaa rtararteo dedssa.xsa djadrttfo. keil e3?£ djad 
loocrorto^d. t^odo e?3?££>arto3d, «s3o3LaJ5 cftaod. esdOod sassa 
edsadd^ « jrasa wdsadde^ t-odS^d sJoaSoftja de&> ! ^di 

ddd^a^So ddor?ao?3adt$naA ssassa esdsadrt^;^ 
DideraAo,. dojao d*©daode3e ^do *ad $ . «ddja sfo&d ?fodort 

irosx&sc&d rfood 405 wsfod aedodjdss/N <£>edo5ood edsadd^ ^SsSor xiorodjj 
dsadosa/j. ^do w3 tfdorfato3d o OodeJe. d^s of^osoodddjj 
^odo <Se«3. edjSod tfdorfoftsd ^55, rfdo fc d?5do?3o3o?dod 

- «Sfc - 

i&sdoji s&tSofc© tieici &e^a &«;& 

m 

adoFe: 3d(323o& fytraou V^ sto- 

goe^o «d?j^>, j-dojSA^od ^ed doado£> do^ eddo doadod 
Sdorosad djatlaksiq, ^eSOtfoa. ddy,^ dojs-Bro&ad aeSo 

5*^0^^ d^ 33t53c33d SowdOfSrtsQ 23D 

yss^o ^S^, ^esd d33dos3j5 o^djdd wdoo ^75? 
zo,3o^i^ t-dojS&.aod ^?3o daadosra/S ^S^do ^S, £>^ed 
&iozS3 ^djie ^^djseSci w,d^ eddo75oiDi3 edjSjsdTJ i-ode 

<^d;> £dd>raert &ci&. y,^rt 3=>&d;& "ss^d dedorto ^ 

y,djfc Sooarf ti^pQ dooiQ 8 333 ! ra?raric^.rt £>o zse^irt^ sg.7o 
sao&rd^ dosidoo^Kd dosac^d do ^ sidtfjaert. as^xidQ, 
eodd, yoAdrf^ aiadrt adosrart 'dosfs' <aod>o, wasjsSd^ 
©odd eroAd^ fcotfrf 3rtdo$,o<^rart 'rijaedo' aodjs, ^sSddd 
wdod 'xi^oaa' <aodjs do-jado doo3,rftfo dosidoo^dotj 2-odo 
doacsdoo^ssarto^d. Soo^s = dja?dd2o3?rod do. zSjscdo = 
3^ eo3crioar,Do ^aro - edart aqptfj^ ^do&r^o^e?!. ^do 
Sedo aJdtfsad Soodo esdr. ^dd edr^^ SjaTSotoo., 
ridrapd ractfoodedart dcsai, ^do rts©3^. & doo^d?^ 
dj^as ^djijspdo ?33&dd wdosksdo too djvSolrat^ zSe&oio 

406 ^5 ££ Aoct^fS sdd deedd^cioja sscdooded w&^ossj; 'djac*' = rtoraa^rarsScdo 
dOcdosS^ g3 4 £;3o33jl edjDod £>«£. zse&rt^js £d & dxdorort 
5«2.x!dj 'djac' <dou r1jsd£cdo d^S erociiodosdoisSd. xScyrfde^ 
docdoslo^ 'djac*'' <aode trosroaJeJ dcsdossd do^o, e^oddo 
'edjsa 6- ' £>odo wsoarfeJ dcradossjS. «dtijs ^o.d ero&Orfojs, 

rtjsdioio q^&atoja 'djsa*' £>ode ^dosSd. 'sdjso*' £>od«^- 
Sto^33 s3 4 ?i8oS" xSodjse djsdj3roi $ ed d,2£*,£ I 

'*5O0S0 s S23,^l 'dJSO*'' £>od? «T0333^c3 dC3dodjdSod £8,;3od 

fieddcidja 'tfjsc* djso*' <scd ?ifcd€ asaiossd' acdo SD^deci&e 
dSdso^ 3oe«?o3d. 

t33£>$ dO,d doSkdjdJSSd WfcAortV 53£> dC33, SS&sded 
u^dSSS^d d003>, Kd d333d S£33*,^ =0 t-SuSO dOjddjsecd 
fcod^dS^ tO,3o^035)CJ NJSdoddr 530 dOO^EJSjCS ScOwSC}^ 

«5sia?£d<£) £>ou3330o. c* oJjBsart^fi 3=013. «ro*,caaod <ao 
zsesid£> «&d3:33A ss^ad d333<33?!. ss^sart ^ic5j3?^cJ 

m SS a 9 

OeS. rfedd^3?j!d d^dso *E£d ddrrttfo j-odo dskoioofri. 
^odo^&d d^ocrioorrtrttfo udiort t-cdo drloo. ^ rirajSojoiS 
jlododdr 530 wsctfooded sS333d wos3KdS 8 d,.Sdo ss^djaeSd 
t-d33 sjnjs «<£, £>S*j3o ^edQrf edCod SaddviaertdS^ €jbS3,. 
£>do, 5?j3i3,dj3 seddod djzz$ a dja^d^ ;^3*)dJ33dd;5o ssSrtsrl 
sowsise TjjjOj d333, fcoSdoft jSjsUo, 33So wxao^ssarteJw, adsisi^ 
s^o^rf tfo^.OAitSjaodo s&rairfe «ro£8odo3 <^do. saScsKdo dtfood 

V CS w 

drar?5ajo£> Soe^o33d- sfoad ?33<£)ri wodo zoodo ded- 
oooessrt ikaS&raodoodo I 

voojo ^odjdod^e«3od II t-odoaS ed&rfoeSjfoi z-odos* sa&ra eroraoasssS. "?do kocfc 
tJ,3o£<£ doaaj,. doood « ySojSSq, sS^ood^ *** w «3o3>dod5fy 
£,edO Sdosid sra&flt^Se trora^sa/Jo^, CTdosssdo d^Sood 
dK>rc5<doQ afc^osad- 

djadojrf s&jado scidod doioroS 
rfao.ed staaad »d3 I 

dsfc^a? ararfodocSoozo II 

«3dd oadcscriorad^ aoskdooafsto siosacS ?5edrt ^Od 
§,?cBdo &Ti& ^sSzJjsertd dddej,8>/SoOd. zoeroj&a^dfiofoia 

oioaedood s^die ssd^e do-Ss 

SfoS^ dfc33 «5SOS0O3f rftf.O.S'j II 

'*jSjo,3>8 ^Je<338' tfdofsad^i j^oaotoad &,eradod »Sd craSd 
daakrtik dokdooa&rt 'afcatai £ 3w' ria^doartd wassd tfodafjfy 
'»rfoSooi' aSodoSjau^dj. 'crios*' a$odd 'do-St' atetodooateo 
'ercda^da?? 3rad2>e' oaadosS cSjsissand^ Bacdor?raqi^?roAroio5. 

-J rn u u 

dea^detf d,£3e.B d^&ara aoddrodd^ d&j^e a^sara- 
cra^edjaed^o&ad,^ tfaodoKdatfdjaecspjdossadcsa 

dOi&50d8 II 

'fcesariodesldofcj, ^ododo, zo,d£oc3,d ddzooaod osjgLoad 
oa^rfdd^ &©ododo ^de doooarad ^edrt z-Od £,erodo 
a&tostooa&rt tfdtfjsertd^sV 

408 fee ej*; Aoetfa s&S <■«*$, sidsacpaS Soert iStQtf&z-QSsgzzip dduoaod djsetf 
SoUStoA ad^oSoaod Sdorto,^ radras eoaftdjtfd?^ ^jaeS^ 
udde^odd <^3d ded3rt<?rtodja ;ssd 4 d«£jd eso&r. ^oqJ rod*) 
acsad w^odocS;^ cado d^^ssdodo «!^oo3o?d«£,. «dd 
:njc;ood?:;s$ sscsoriWdLe^ ^d? tfdr£?d e a^osrfdo. tre£ 
saokr ^O5303or3 3 cs 2?,ed e . toccaosor od$ s s!3oroo daaS, uo 

t3^r=;:df e^Sv-s sdsara^. aa^saafcs-d aSiySdo. ed^ 
^wrsriefce ^dd,3?rt dv-sdotei^drto da^sfc raided dooS, 
:x:zacd diddles ~zszi zv n deddn«?ja asd^aodde 3do fc Sdi fc 
dcjlrfs'sq, xcw^aLlscddo saocJowdedSja sa^addjadCTd 
ss^cdd; y,d a 3sc3-i)03i^ ddd^ocsd edo eroasafsarfoasri. 
ezrcscd 3oja«ti«Xw rsciwdedSa «ca=uddrt ascaid dsaad 
s^3jKss€ n ~&de |,eds edsrl soSd-'aertd ssss^ »ed<yo 
Xia.^sn^ d<;doc33 Jssas^saoSordc^ 3c:«ari ^^j^ 3?da 
rad^d %?3 ereoisaokaSa Swirl icSoroddSc ~cdo *:§, 
vossad doaadsja socio d;-J-?vOVc^?d »T3«fd:2d3 £>£c 
dj233Cj3 s& dd Sjsafc^asi. —tiiic::? tss^ 3=£oc3oc3d 
sSedrf ioou drJS 2oca<3_c3o»o i"it n^qjr^w ^-S:3 «3«;3 
a>add ira;rt?cc3 c5ja?do3ij x^odi, £~ti ~;;ca=3 st;^C 
usJddacjoS jJsodjKrt aedcd^odo rcwf.a* ccaaiaisaoiors; 
asarfe detfoasad- 

'd^soios d#jM* d,rac3o as^sadj^ra^es^cacos' 

^^ 'd^oios d,d-®3d,rao3o'dcad kcdftcs ddjt nad=*>d 
^ed woddr. o|^ £ja?d3 ddd<£ zodod 's-do^a Sed'dp 
<^de. 'd^ ^' s»Udod wOdvSsoda ste^acdde ~q. ^^rt^rt 
Sdro^oS S?dod)do doSsawaojord es;r ^Oc& d^ - ^- 

sfo&iefsao c^jScanajSJac esaaJwidvarcsio^raaSA ! 

adoro djs^oSocdd a&;^ gdordodS^ Sjtdda 
awS^dorrt«?od drtdcass?^ ecsasJocjda a&c^ Sdor 

tSjssSijS ziKfabQ, 409 dosdoa^de ^dd <adOj djaaS donaddsra drtdos' rfot&djao 
eo&dtfdor edart esrtdo. & d^oSoodeJ do^s^i-Wo aaossado 
adedrttf?^ dcsaad. edsfcj, »3o?o0*dde &edo. 

'«30rt a&drfdor drodoo ddorss*rts?e ddjse&roft 
35,?dfS aedodddo. rir^do^rt side sid? ado e droft acdodort^ss^ 
aSeodd wdjrttf^ .Ddod^ d.sSa.aJoo&e dojsaeododjdo tfoad 
rfdort ?ros3e ^djdwoj aaSodorts?^ aras&jsoddodd «dc$^ 
sj^doas^roA rofisio^ed ^rfj^do adon^rfq, ao?orert wdsso^ 
dooocriooo aso^odjde a=^- "*do dotlrses^ess^ si3> s . ecjpodcJ 
ddorss^Ssaddo "3&Q, do^iS^ac^ «>od<^ «3oso32£3d3 
radiators safiess sidaassdO dootf ddord wzddf^cdo ^so'- ^ 
«&ed daadodjd^j aJ^ix^lrt^o, ddorsatfrttfo cdrodjae 
93o&dooart3 ededrttfss^d 3Sdj,rf,&3c5oe tradra. dsSos's wdo 
drtdos^de «z£. w^dodjd^ drtdo3>;3e douad Scdodoritfo. 
drtdodssQ, £>s«iX) «ro^ddQ, dridodrf Roiodort^?^ sraO&oke 
3ra£)So33d. ^c^ad o d drtdodart djs,cdd;<jftdo33rtodd. 
asioddjsre^ddS aSe<?d- 

dcvSs xLSdrdecatsa aso^ dooo 02A dsr^e I 
estsst^uae dodo dv&j&e dod^esaj 3 d^d^ds ll 

'dOjisJ^rtVo drtdosSSde s^ dOj-Scdosr^ni) x^cdosj^rfO 
£oeo ssdcdoo^dSo cd?^ «^pdo^,e srooc^dosarioc^do. wdsft 
3?^ j?^n« wftcscto dv^Sa £>od? ^^cdoo^fcJ. wc£pcd «d3o 
*jdo ra d^e «<j^' =aodo drtdo^^e aietfossjS 

Sacsacj tps_ 3=^=3^ 32530 ajjC-Bssodjd^oS daj^n s'sSj^Aood 
drtdo^S^o. 4j,?^so33?5 oj^odd dcdo&od 3a£e s^rt dtso 
^cdo^Soo eod drfdos Swj^ftdodjde ssdra ^ajtu 
sfosc^d.-a €odrt d»o«?oooo^idj3 eddja^rt do4 ^tfod djCSoos^ 
3rar1e ^do & «£332,oo J ou)cdd. 

'sss^jso, jkSjscjo sirro Redoes jpd-S' .Dodo zOjaooadrajSjaedaddo, aSetfodd. ddrt roSo tfoa 
4j,crfo?Ja?oo33c3 £>ow aofododja Sode$ jfov^rfos^doouo. 
«d Q Oode5e €osSdo ^sadedaod dodo* «3f£o3 s djsa&sv^arad. 
^dsii, rtdoSAdd t^sto d*^, d^ ^d^Softsfy djsar 
?fouidjdo tfsg, ^sJo t &>d 3dorfe xSOo&aA J^cdido. iiOdslj^ 
ue^dSo ed^od kdsao drtdodcSjaz^Je. odsfc dsaad 
aatodorttfsSo., aoedodjdo ed^jedtfdsSsarkdd. ed^ood 
ddorrotfaotodorteoj^ as^djs 333<£>£de&>. 

aass&o ddaro si ti doe d,*^? 
B35sdo s ddoro 3 a* doe ad^s I 

«oojood do3od s do Tas&as^oaA <D<bd$doFd<33, Eidoarad, 
a&dtfdor doadossd «dort aaadedrfVo edzt 6 S edorl daS, 
ddorsBxi ado 8 ds33A .aaadedrts^ dosdodd. deddritfo 
73ad33rf,s33A £)Jo3* tfdor aasaddo. a&dtfdor do^dcaddo, 
Sodjsdo^ <aded sadrsaod a&djidor dJ3dodjdooi3o ^oddort 
adodssA aded droa vsStiQ £>doc^ d^joJo dojaasiod 
eSdetfdS^, ddorsasi d33dodja«>. »ided sades&aart 
a&dtfdor daadoo »dorf edodoSofo^e aedodd. 
sJoKodiseAritfo &&$, atod redraaodexra a&d^dor 
dsade^ddo adort aded «dr dja^roA adodd. «d o Ood 
aded drododjae^. d^de^ esiod djaedsSs^A 
*«djsdo£&addja edood aaic£Sdo£- 3dakde€o« d^osoow 
a&dtfdord^e aotfodd. kenaA u,d£$o a&djtfdorderoddjs 
daaadod tfodd dsiods wdo edart £>&dtfdo£-de wAdodd. 
«dOod wdsio dsadod dja£ <aodja adoro 3<pdo5oe wAdodd 
<aou »$33a,<xioaod 'adoro djsrfcdo ^jsozj' ^^eraAd sidrasad drfdodsSo dsaad acfrdoritfsio, SooftaA 3«do 
eddod Sdcdoos^do *idr%, sidrdScad to.djsactfoortert drod, 
sad^. «d o Ood a&id SdordsSo^ dj33ro&aA 3$do d 4 ;5*. adoro 

tlrasb|S aafSoixS d11 djad drododddo y,ao^Jou e2?2CS,aJoaocioj3 '£>doro djsddo 

'^do^a ?Jedd doadod adore; d_pd' <aodo ««£o&oX)ddj5 
TiOdx £>reo3 d&djsdrrf 3^azi aiofcocdjaeftrt'S'rf dcsag, x^d. 

'sSdsSc^ dojsdo-S' iiou srad&d. wafdosrod «3d,£do ioeo 
£>oddr. 'dddjado^ dojsdo.3' ioodd ddtodXdjsd 
dSodoorsOsto $?do yd^. §,cdO sSdy,ao fc <aodo tszps^ccfo. 

- e« - 

0*4 ua&d dsjso&rfd i 
d^3d djSaSo dart us 11 

Sooas efoaoioQ 'djado^ dos5cdo£' dO<do wuadrf. g*rt 
'doo^sro.raa dOcJaioQ'. &«rtod ds>^ <^ddja ded dcd did 
.aodo ssoftjaaddo. ^dja a-ode dodcdoddo, wra idooado, 
ed<? dafyto §,edo ^asa^ddsiq, aaor* eddjatfrt 4 eia a csi!: *Tt, 
dedS doed dooft of^deaoioC yd^pcdoorttfs^ rfjairt« 
dot^dsto. ijJeoo3j3i!dad«S/J^, '«ddo\ d,ddosra stort^*, 
'otSo |,edQ<do d s ed e djS,' ^odo u,^o dce&raoarojj. «dd 
^d330^j3?dad^?i<^ 'a^eolrae do «sa fc ascrioeS' aodo 
%,«doo&e tj^sWq, qsecdo djS,s3oaro?J. & aHaed^ doarod 
t^drodrs^ spas^d^d 'rscdoo ^d^^z^djs t&0tfrte doi^dddo. 
t53d Sodd S303ood^ djsdoo doi£dd?Sodo de«d. <^do 
petfood u£ a dd»jrt wdod?Jouod3o« SjsiSrtodjds^A. $odd 
yd e ~eo^ djsaoo do4£dd?5oad <^do csacdoo&Aog y,drf 
ddaoSo? ^es^d^djd^A' 

y.s^d ^Aj/t djadoo sjasiideds dj^jran yd^js, 
tfotfdrrasi dj^jran sacdoodjs ded dedatasA doi^ddo. utt 

41 ^ fes t>4c ifcetfrf Bid dodia^jpdraSirtvsA wacta^ sjj^can sJjsgrte do^ddo. €* y,a= fc 
sracdoorttf d^okrad xici^ zpadaotaia d,do s d$,s$ «d«=»tyto. 

sJcJ^jd *id.3a53do dosk, z-t^ortjaj^do uoS,c3do aSodd t^d 
es^epdaaS, saoioo sa,s532?d.ro£>. a^&oadd stoed t-raA 
saafsarfoald. SJ^raae^ac^d wdo Sja^go ssatowtoid. »?£ en>ra 
desadd gocddS 33a,«>&dde&>. ^o?dcj<^ as>,ra£>dde53dd osj, 
sroradetfo kerf doedd<0 w^ ag,rart$o tfdowo «i?addasjd. 05$, 
sg,»rtert ezpdaaSrtvad y,^ sao&arteja ssarte zidowooaAds 
dd;gd «q»dsSa*o^d. ssacdoo&rt e^ lodidd y,aS a y,a3£rt 
333,f3 djadodd ssaoioo. 

ejjjysj, rtorana^sa^ xidsasjs yaodsado^ 1 I 

— SDSd?oSoepass» 4 . 

<^dja rtdcsaSzoooadpodde oojJoSo cavort y,3%& 
5jai&d o ddrt^oJq, e>3eg sroo dstodioSsk d s ds-rfjaeS)ddja 
<"sod,25S/S y,sa^ rfSdd SjaddsSodo »d^ tft^ad^oS 
£ja?0&jaod. 

333,f532pd33S)OjJ3d a Ood a33Crfidd? 333,r3c3SA!C33eJ. 3B,ES) 

^ed^sarid^ doaa^ssaA sa,£8rfaAdd |>,?SoO. ssacdoo dadjdo 
S33,fs. 'oliaeso&o dod s dosq3,K>8' <sodo i^dusadra^dj aSesbSd. 
wdd spaodjaer^zpadjd^), dc^odo^ dod s sto 333,rado WeSeSOa^d. 
sra,ES, esrasJ, S33 s rf, sronarf, ^jdjarf <aotJ dods^rsrt^rt ode 
aSsiOsJ doddjadrteotf, srookad ©jpdoaS. esSo^d rtdodw 
doddjadrttfo. esio^d CTCdoodj^oad sodo dooa saotorteo. 
kerfe dorado wrtaSo dod s do agpdQ, dooa^srad^Ood ssaakodsS^ 
dooiOjS^fs <&5$,©aAd. S3g,f5a333?saa dodsja/artert g,dosaA ded, 
rtdod, dodj, ^od,, ssaokorttfa ozpdoaSrfvaAd^ "?dde5<^ sacdoo 
dooalssad Codex© «3 doosO,ero,racJa*cra<5. 

stoMC^EWS sisSa&O, 413 rfoosD 4 3^K) doddja&oftadjaod dstodooitfo doddaosO 
sjadadaoua. SisSSvO 3?sa3, S^dad, e^Sused, nadodes, 
rtdja.esag £>odo doddjadssadood doddoo^Otraftoa;! 

'dSodooafSo l>d3 wdaadsadjDod doddoosOssad' aoda 
-SSofoodjdo afdj,. 'dJ3«do djaedoS tfjaeUGort vodoOfcd' 
ssao^dsad $edo«S oc^ & nao^dsadcrad d?3odoo3. 'drtrs 
sidjjjae 9&3jaea;a' aodo ussa^ rijrtd^, 8>d?dc$,e srao&o&jj 
dortrfo&d 

doo50 4 333,ra?i dodd^ris 1 wsad- 

'dode ssaSd sadfcoao sOrto^ &ia,ei?a^ dea^^o' 

dj3drd<^ ssasSd doosO, d^rad^ SdXjoso dooSS, dS>dod^ 
rtdoddoiSD, «n)^dd<§, doaddcoa, eaod^rd^ socriodoofi. 
d,.3olraodo doo^OdQatoja $eSq*,. 3dd rf csaoo, djjtfjtf, »d^S, 
snasi, eo&>£, sScAoo, si^ort, *!dr, d £rttf*j, &>a&dod d^dozs. 
dod,oteado^d Tjod^r^ TtobstcizQ ititf drarsS <sd. Sdxossa 
doosOrtsd aod d^a*,^ &,? docrio ededdrfq, S^waddo. 
?Sd^osaadj3& §,edo<do wsaasitftJoda urtoSode^o. rtdoddooS) 
djCdoo^ rtdaaadeddja rie^do. rtdodart « dooao woro^dSTtaid. 

«Sod radoacdoK>d<^ dstodoogsk e&cadra, do&>cad«> 
doS^, &aod rid ^rf- <^ddo K<do£>K<dod sadaod oa^tfoan 
do$£d a e^ae dedSrttfo. ooSoft oftod^d tfdorf osdao^pdSq, 
d3ao5oo5ood sasaV^ t-oDoj^do. «ri dstodoo^tfo doSocadrasi 
dtfo&artdesadd, wdsto uodcid<C^d o ssarttf^olraedrtf 
siodatoog, ©do d«, dooarttfsS^ atfsaodC, sasJdSSSdeesAio. 
od^j «S sodo doosOrt^ djtfud^a i**bp ado dooaartVsij, 
©do dooaSrt^O 3=<C£)od tftS *jaodo wrtoed. wetf 

en n y 

doJooadsseWq, &raod. aaajoaartdo doo^s^r© ao^do&do 

SiOVaSOJO© £s S3<dod^ KSjttSAiOajJ- 

wtfod dOjOsdraS liaodo &im d?^ I 
414 i, c ©a, e Aof^rf Bid Joert doddja&otod dooaOjao.ra oss^daaa 20,3=$ dod 
ss^rariert e#djaa<d33Ado a edart wakod^dsadj^od cjs^ofo) 
£>a*i*jaod. »3d?ol©?dad3fci devoid- 

^d^rooioorttfo fcert ?JdouoroAdo o ddsJd 

«53d#jaSroc£poc$ Sdo^sfoedd^ dertjae srort tfaLdjaetfdQo&ja 
djairl? "?d^ e «lacS^ »Od3rtvaAaa = d. «dOod ssaaoawdo 
doo^a&sasJefcj, '*j3 s djae$e^ds auras' aodo 3ed£'d ) wedd<3, 
drfr&aa^d. 'djadc^ do55<doQ' dertjae sssrt 'doo33 4 33j>,rasS 
daeS'ofoQofcja do gjpd ^rt-jatf^sajS. ^drf^ rfed 
df^deroAejdode d?«?o SooOS sbaoi)© 'djadojtf doeSccbi)' 
as^djdd dja^rt 'stooaCjjS^raeJ do<Jo&<£' aodja ^i^gja^detfo. 

y,d£>Ad. 

Soert &iaeddrod udsao&arttfo dssdod dooto 
«03t^rfoSi<^, JsoOS SoaofoQ, des ?JjaedOo&oad rid^A 
epadSo&d dOriedo&eSa, £>£?ds33A * steaofcif), drirataaAd. 
'dcosD s cra,K>'3 do«J £>oadod)dOod jpadSede&atosJQ, d3»g, 
dsio&d tfd;£.aedcaafc>5&3< ^m>,$ja^,de&. tfd&a ^erozpdosaa. 
spad-S rodosaspdsaaa. $j:tf*>«j>,d nao&tfnartdo. ec^ood <^dja 
?JeO rocrio* doaa dort erorauazJosa.d- 05^0 rid^ae tfoofcsars*, ysa^ tfoofcars* 3z?a dd« i 

dddsaf^o zpadse d, d£« sacctojarrt^SM ll 

sswtoo&F Sedo rk&ESakddc oc^ o&wdaasSska djairt 
?Jedd?io. r^farf ©artSMScria^pSx <-?docja<k estate doafc 
«aad<3 detfo. edood rid^A 05^ dsadossal ijad^o&tS^, to,d fc 
dcsadosajJ. zpadA sroo3o;»S daadossar? d^dsS^ ssao&o 

i&o^n&rai ii»5ai>£>, 415 afatooatoaajj z3e£ sa* Sosg, gatoosbdd^o dosao&g asitfe 

« tfdod dsaad^ saoc^ wrt s^i *>jad 

desad dod dg/itfo dxrao&Sd 
aroogd© ssJo^de£> eoa?S II 
wdsoertfSoio staadjac sad xtoaOdjadoio ll 

aodo saaoaado de^odo^ dosac^ dj^drfq, sa?3 daaa, 
Aasdsle^ y,a$od, e^ds^ rtd$*ctood, d^rttfs*}, 
ssaotoaaod, dsraoiosSd;^ zpadscoood daaSA dOrt uftjfosy?. 

'd^tf c^OO30 d?!rt 233' (DeJC», 

%$jitii dcuaAr xtoato^ ^esao&ao oa^Kraoates' 

iiodo nao&odjoara des'odoS aarfxsaostesrori asaoioorfedS 
«scadj£fcj3.ar d^ai d>oo3a<! wftd^eS^djdo cadrado^wdodo. 

dorijci d3cSoiciO dona,ri cSeaofcdo 
dd,dooi3da tfaG.es* i 

dooda cft&od dsSrt wa n 

dod,3 eddOcJcdoQ, ssadr.Sdeaos'odo doorttftfdssad 
dooudd<5, Sj^sJ^, &>^0*j s^dossad es^rttfsfcj, uaxtosajJ. edsfy 
i^rtojfod ^o<Drf, tSoo&si rfdftod?!, rfdo^ dtfdosSrf £33. 

<"?£ dod,3odd saSxdo a^,;3ad?J ? wai arfowd. wi3a??ao. 
$5^3, «rora^ doOcdo ddord doetf foeafc ^iSrofdaacJ S=»adi 
sadiS tornado dd£d dooaj, add estoddSq, xi&aiooa^, djto 
sadcsad dooSrtert a^drfq, tfodde&rioa^ sa&oft^ dodra 
djaodod <a«£, rioese&rts* saoftQ oadadooaj, ercriododjdB^ft 

416 &,e oit A««#$ stei sja^od shears sa&es^od s=e9rf- 

anoSio srooioo ato,A doooS^o oadojradoad^o (Xion* 

CpSjCtfOO 53j0i00 do3*J 7j3teO J^S^ ^3* 33d33SQ s I 
SS33JO 253do d,^,! &^> 333,£3w30 3f3rdOJ3«3e 

aegSjO aega s o ei3.s kisos &a«s& 5a&e£>s3a*i? !i 

dd, doot3dd<£), &>^o& r£Jos3<do SoSood ©sj, ercristoda ? 

dod,e5odd dod,djaaoc3;><§, artcudssA i533d^dj5*.&ac:& 
3«5&jadoo Sde&aodo dooddsd, e^ ^drrtecS^ dSA dja3 
sieS&saiSrf^ Sdod Nrto3 etfos eusisaci 3od0?iod eddjai 
adjaedorfoSosS^ 3,&>A)ddo3ja dd,dooi3dd<3, ss^do »?J, erirf^d 
daa^o djsdde «w?a?go. £3rid3 ©33 doJoroftc^ d?2r*)d - 

«dd SjOasJd dod, §,edoo3 r^d?^ So?3ed?i £o3,, ssadoded. 
rodo oodd Sooddsad dedaai. sacaa Tororoosad dja&Swaft 
doda yodoc&s?^ 3jado3o do?£C*iSjaodo dd s i3ad 
eddo?3o3ja£rt AosaJocod^ dooas. kd-tedjasSra 
dod,doodoaod ?food wdo^d©, £oodo, dorSd d&*kd ^coap 
dedirt^ osb&kJfoBdod, a^ds^e dOjdodwod ^odoiir 
doja-Sr doorte^dja&j ?to35>d- 

&a?i3?dodo rfo^qsadjs* afstoo ssaoaa djadJ3?%oo 
5ao33 s a^&djaedsfo stekaJAo d^&jOKO&o :£ado3;3? II 

* wdaJr^sSsad bs$ dd,dooi3dd<§, «rodoofc |otood 
Sort osS, wsfotoo. 
dxitf sbrfcxkfi 417 asartofoe ^eadaJ aDodd<£) toodo S>drf addorfotod. « 
sOodd£ ade5ja^eSe rtodo. w^cisSd^ draojitfo. a£rt 
wdwdocrod riodorttfo, sradrsoii sadaod sora^rtodjdood 
&/a?U 1©?U j&odoofcd ^oiood rfed fytentyi, 5>dOTdr.S<dodo 
a£> adoriosad. desrao^rtr^ ?Sois!rrasSo^>5roio voro^icJ 
dsadosad addjs docdosi^ ^^.sioousicj^, &>«£,0*) a^do e^ 
«n3rfrttj«^do. 

doj&jaeepdoaaaijad 2>d?& as^zpdjaSafoja d^do. 
'a^docdoo Jo ?5j3edo s das^' aodo epaodjsertjydSd^j^ 
'ao^jpdsa&e dod,^' <aodo ^aoa^dgjcoradjs ^d^e aSctfoAjrf. 
<s3j3?S eroca^d £>«£, asj,^ £>d azpdsaja. acj, Wc^dsJj^ «i zSedd 
ao^ofosraooftad dart wririasB/S. djUraddsi}, sarfo ewrao^sa/J 
eroraodjd^od z?^ dedosa/S. £>«£, o3oarte<£cd;xra #dr 
a&ttse^jac^jad dorf adol ^jss^so^^ ero«?dod5J$, addrt ados 
Sfdodjdo ofta&tf riodjOacdo. 4t «njt| ) sa3 J do < Scdrod to<?tf 
^ja^doSjs^sacT cdoazStfdo. adod*, o^cdo^ roScaa;!} 

o&t^paxia/teo tfdrdoo^djdOjdo&s ^t3s* I 
deafer zparto doqa,cdo ?J deds ridf dodr «S ll 

^>a tpartdie atosajs* dostocad rioato d,s I 
grop* oio%,dodjae ad^cd^^djO dd« 4<a II 

ac3a s & doqSjCdjac^sgajdo^cras t^iijusxsn I 
d^o d,B§ x <ycdoo3S 8 eido^sg 1 o ?5e3 &m dd?s* ? 

erodo a^dP^*" ^odo d,*)d Q vanc3a a tf. ^eoadocirado^ 
sidOssacSssan d<3&35adsa/\ dodBadK^ toorori art^doaS 
«dd^ TJa^o&d d32g,d<%, as^dP^f o^d,&>Ad a a&cdasja;S,<do 
topaod oadosfciQ, ad<J% dosradd^ s^prar^ajidaAdoJodo 
asfod oadaacdaradck deed. &ert &d sask assa^djaa, doda 
a^dprfr. add-ja j?^ dedodjduaodo adcdcsarridastododa. 

418 »,e o^e A/aetfsi steS «rfd dddo3oo*S tfojTO^o&od esS^jaSSoS wdcto d,c3ra,ad.S 
s^s^djdsS^ «5jaei^ ijaeckssfj asi. & dprt s ^ ^e-Snsn. 

<aodo dd^carad^ rojdra ids* doood aoetfos^d;*}, 

ddorrttfs^ ded ded djadrttf<£), aSsaocSO Sdriosad. idska 
^d^ skadSeji,. 

siojBOsJa^d 3oOrt auLo&aotoiosSd 52s5 <aa*)d eJ-'ses'g' 
s^o&arios^do siadK jpartd^ de^o^d - 

ofcga ^djaedojsro adedfSesj 

ade 2o da&g,e doa,o&o doJo^o II 

8>d<& ssadodedtSSAdodo edsk xboddsadoodeSe »o. 
g?£ £>d sja^rdQ, sooabsiq, so^da ts^srocraort^^ sea 
dpzSaSodjdoOod. srado eodd &Q £dd^, des eodd 
ssaisfod^sScsad SoOo&S^O&SsOodaScS sadodcdjJoda rtdods^jcara 

desk-ld - 

ZiC33dO jpatfc ?jOXj3j3C SSaTjOdedg 
&KJ3 =&&&$, 419 «&©« docile vK>doded?4& zfozs^o 
esrode&^aecrioro sJ s^o rioodds^s*' ll 

wzirtfdo deport wo^rfd^ tfoeio&ja^dtfoda 
S<tfodo£>dos3)dOod c3e«ScJo «dr*S)rf ^cS^rtrtOoJoe 
^ddessrtoSd. 

sSjaSr^sssftd. 

sSoocio o sid&od&rt asj, ewrfsiodjdoad sioassxidSi&ego. ^ 
sidAoao dooc&ri sasaodcSe o&aort ? 7335^3* doasaof^crfoja edjj 

w^od i>s$ srasSr-satoorrartO d?!rf tfdd desSsaaecrtoOrortC 

Sd&osS w^odort «rt>?icroddJ3 zfodort si&zis a «?iod sioroti 
sraodi^ «ro^<3addjs fott ^ctooci «^ trora^pjrf s&odo 
esjosOrtsr? yoftsroddos SddroOrt«?rt dood^. addoa^rt^ 
•soaadoj? &ised wodd edo eesa^S dcusotf dss^dsrae djseai 
kS s , ta^jg^daod &&£&£ «rooi3od33dododdodo. e&ort 
ws^o-a^dsSOrt ^od *jaed eodudodo. ^ato^siacS tfsSfs^asd 

drodosajS djad^o tsdRrt &ra?d sasssA tJdodjQ'y,. 

$>d&?1 eoad s doja«sr sfcteod. dJddoog, a-odo sari 
de^03id - 

sJ^So ab,3fo rtersido o&ossarfo 
d^rto <S zpedodoodd^dooTjo I 

esf s o 3e e^dsjo^o ?5CS53I II 

'de dod,, &<$ s^doftdQ, aoSjiado sSsslrdojo^^ sadora^aod 
&J3&, fcoaoaBadcJQtf^ *oddo3o3oe zte^rts^ eg,&o*) riodOrtod 

420 $,« o^e «js«^J Btel ded s5?d g ?33d rfdfcoaSaaajJ. edsSS^ acsfc j&^jfoa. sradj Ss^ 
gjaocrado^ed. Sdort ?Jo5D aedo. asj, asfotidaad djai 
^essari^o £><$, ssrtra asS, eoad^dd tfedtfrad <&&$$, &o*)7$rf 
dedcriodd^e &>o*.;sS<£)'. &>er? S>d3 eaad s c^sissacS Sd&od edarf 
a^Oddja aJ«^, doo&ddja t!?$, sera dooaa_ftc&> wesasa/J. edrfsS^ 

g!dt?ad33dd<$, aodSo oidaiodsi?^ eran&deSodo j^od id 
djra«>rt£o aSe^o-Sdjlra SdAodsSe sfddsfsfy eranAdaodo 
ddpadoS tfjador efy djcararttfa detfi.sd. dort 'do' iaou 
3oSdo woadodjde y,a6 a ^od,, dodj, otodo, ddora dooosad £>«£, 
dedirt^rfj^, ookssod^ SodosodjdOod- 

z^ssajs&oodjO dod,o d o&doo ddjrado«d d I 

8>d, ef^, <£>ori, ;^od, Sjador, da^r «? edo djrararftfo 
ssdosJssadodCcd edj de^dod^o, siozoodjdja Sooto^. 
ed 0od dodjJirt dod,dd£> aead, edsi «aad 4 ddrod ao^cd 
ed&rt doocs^n tfodo udodjdo etfoddd^. 

'aid <£j,aSosSd33d^ <fc,atoa*doo ScSjcsao^do' 

£>odo doasaasaoiordo detfodo^ Sdart ^oio^dosrad 
•jc^oi &,o&3do ed&otfftdod do. ed Q Ood doocJ^ eodd 
e^oi &,o& Sd&od. 

sJd&odart WpJ, wrf?toa '•s&^odo sadra d£2&ja s egd 
dotfiSes* dosssi^Jo^, vo^srand. oO, »,eas33?JS esSp&oi ?o,ao^o 
eaojaeuo 3d*)0dart o^, adedsSdaaad. uQti 'a&ae adodorasa 
djaio' <aow dooS,aod es^crasSdc&j^ ^fcosadrra daadsaoioio. 
aadjs S& 8 ddaayasa^arWrt '§,es£*)Od djSsad'd^e aedodjdo 

Sod,C33OJ0. 

S>d;fo ssod^oirtri SdAodarte e^ we&kdjdood 
'sSdaod' <3odd SddcJ^ eodd zSegadete *iod eodd &cd/rad 5=0 sSertjae ssarl 3dde5o, wodd zscddtf^ $ea^pd ss>otk>;jj 
SdfcoaosJ&xiosajsS. t-ode aft^Ood "w^ddj?, aSesctak 
«330i^o^rtr3S 3d*joao«5odo risratSJios^cSs^ft. d?d3rt${> 

stoacfoAjc^ ^cdojpa^waaforort &d;io ug,as!£3 dedaod wodo 
«sj,cra^ djs&dodo riodod^ awcdod^ drfr^roAdos^dooa 
^drfq, SjjsaSToos^cSBf^AaSOvia Sd&od dz^ d,o3j3ert daadosnd 

sigjdo es^dodd dotStfdsjad d^j&ow^ dea^ decdorttfow 
«3a«^ urfcdo asj,. '^do wsJ,' saoSoodcdSod w^atf^u 
a^dodjs rt,2o?ot3e*o ae^ zSearf^js zaaosocdo rososoodde 

dooosad asi, tfjadda erora^sart dz^nartodjdo ^ na^cfiooaaft 
&ert mxpjs vora^do rocdoodedSod as^asio,^ as^dsj,?. 
deddoo^ &er1 aletfodd - 

?idro Tos^pidosa^A ^a^o drodosSjjsa I 

S>dSvO oao&o ^?SOAd as^cjdcdjde^c d,?3addod3 
^etfosJodoSou a#33a,<doaod 'xs^d^rtv'sJo' as^oaftd. 

- est - 

rtdodd s&ecJee rtrtd doartrri© 
atd^da 3&$d jfcd&co&d i 
s&tfd rioddrd narfd isiao&od 
ddSad cJ5& 3»*!rt us II 

rtdod£533orf;raA ao^o^dQ aasad doacfod, a<S5, sroaa 
wrtcfiood tf^asbd dedsa^jaftd dodo, dodcdood rtoddfd 
rraddd^ siacrtood ddatocrto, ScSo ?Jdo fc 35>5rt wa. 

422 ^e oi£ Ajan^S Bid «ddjaedwadd wrt a3e«?d. dodtS? doooaa ttasrjtadO 
^dssartosajj. «a^ € djoarad dotfi&gdosai^&Q ao««5d- 

£?dsj 6 Sdodjae z&rtfp ^esrarteddjSiadKo I 
waoo^fssjrf ^sgd^odoirordo^edcSo I 
sin*' d^o&o doordo doe l.^e-^sg.daSjse tos I 
ipa&&ssi£i sJesS^j sro^djS-o sa doaSs* ids I 
tfdsrac&o?;*^ djOana^s*" dodos ^oasSrtjaesdds*" II 

'^esrodoaae^djsad doSfcJesJeS esfcrt^aod £?s& asaOrt 
edod e?ar! 4 uoad ! sa&oado tSra^rWo ' &,«Re3sSS 33ad;$>edd i 
d?3ado,S ?Sed3 ! dcuade $s3dod sidrt ^dddj3 doordssAd. 
doooarf K?i^So^dd>ia sask ^edsaA «cS£od. edtsa^n dosa^dsj, 
drodod' <u>odo «q\<3«&*) 8>dSo Sd^rraA ^oas ?3?c&!Sod. 

kert &>oa3 dod_,eJ ^oasJ £cd<3od doed dod,s! dojSccSo 
wrt 3o?9d £j<?3 ^edcrf do<3afc tort ded age^desaAo. 

edna 3ed?to SoJ, docJo&ad rosatfeJjaeSd d-a?rid<5e 
slrtoak oddorfoSoi^ dorfdoato dooudd Sdod 3d3S0a&>33, 
&>«£0*i ic^ carfaftad sadotfoSo ^otood ed^ss^d «Ast3 
wurfriosaj-J (Doau^*ja^,detfo. 2-odo djsdaod des rosasd 
edda<Ja&Qd o dja <^(3j^odo d^daod yssa^Qd aSjK&sajeJ. ded 
djadrteod do <-?d;>deJo^ edart saxrtoifce AosaxisJdjw «sa 
^ed dsadosajS. 

3* dfdart £>«^ wrto&odex© xidsarfsad sa^ji, zoo, o^akr, 
^odoior dooosad rtocarteod ofto^saA ^eaisJ3|« adort 
&,cdoc5ciX)dod rtdod<3 wi^ £?ri ^s skao&xS, aSe^desaAd. 
rtdodart de£~o3 ^odo eJjaetfdctJoaek cafiod dja^saoddrt 
t35j,d ues rf sa$c&ddrt dswea^ tfoS/lddrf tfodj«£^ ieJddrt 
ao^douEa^ iddocd tfs& ura^ Jo?rt doddrarrteod ^jac^Tiad, 
ao^otoca^d d^oDood ifcaad jfoodd d^o&aA, dfjftf oawssaA 

rtdx«iJ3«Jeo 423 «S32fd«3o Oe&oSood xiodOAi dodateosa?!. decrioo s$s5oarto 
adsid^ a&jwto, -SdorfosajJ. wdsS da?S Baatoosa/5. ed3 ste^rte 
daeddrtosarf. 

ded d,3sjad s . ded^ded s rtdod dedded 4 5ka d^do, 
draa*pd3aao&j8 a^do, dedskAioioja d^do. « aoOabsfy g* 
rtdodsJe^d ^535,^0 djadwc^do ? rtdadssadsi docdo dcddoo^rW 
do«e5eo s^drieoajOtod dcsartrssaft &%tty$ d^dcdod^), uodo 
eSeJatosaji. tpsrid^d^ sSe«s»cS— 

dodjaedoofoe^ ridode^ rtdood^doasis I 

rtdod dedrtsrt wzpdcsa d03g,d ee^ eddo ©saSd^, 
saoaaddja TOtfo, d^rWod dod^dssad ?sadona<tf jgs 
djaddo^d 'derosroo xiadodedjaes*^ «a5$^d rodonasi 
«3*©eo?jad do ssadonaeS dcsadod saddles « nasid?^,©;^ 
Toodotfosajl jpartdgd©^ ^drfj^ de<9d- 

wtfraratas* dg,ddeod, 33^- 
dozsajsgo ?5jajjdodoodeK)r?3ado II 

rtdoddoog, ga^d&i&etfdjj ^odo &ert de^o^d- 

d^ejjao^xiadoAeJdodooo ^ed^paaso drfe II 

rtdod oou dride detfo^d edsi d^ TOdonadd^ dsadoid 
aodo 'rj,fsa3«3 rtdoaF I rtdooayD dcrto3 ^3 rtdods I' 
sadona^aod docriosiq, ^ra/g, doadod d^oJo 'rtdos*' wod 
d^ctood asadod dfydoe 'rtdod' ^ rtdodS «5ad£>dodjdOod 
ded rtdod df/f^o rtdod aa&d. ■& rtdoda d^cdooi edjrttf 
d^ ^dodjdood odja 'rtdos*' aaxid. 

*oddsSo^ 5S00P1 tSjztiti adwadoSoe^ dodoxios^doodoja 
'rtdod' s5a*na o s5- 'Adse^ rtdods' rfdood^dod?* saod^ 
asaoado £>ddS^ tfoado t-do^eliartdsfy id df^dd £><y, tortofr 

424 4,j o^e ijae^tt zScS ssa^dd aortdo assJrt^sSj^, Soa daoA zfitptt^ sassadodd rtdod 
rtdoddoos!, ga s S^eS "sd;!^ s3e«cJ- 

sS^ssao £do<doo3?dcort,do£)ao 
^fsao £>do aSaP^Esas*" li 

^rttf£ rtdoddcod, doaa 3?js?oddja addOssad - 

aar&etfdfsadfo sa^rdoooajO dd^roto&o t 

add035adBa/\c3oe rtdod ssa^rt^q, -SstysajS. ed3 
Sja^SQ asas^rttfo *>oo* ao£Oc3 5\oo&ado3>d- 

'doe^rt, d,dod£t$orto' 

rtdodart 333&3 zsascrio doedofce d/ddeacjj, ii& 
asadjrte^ doasj, ei gjaoosa/S. t»^o& sas§rt^^ ^Ssiosajl 
3^ ^ doed dja&3 saddos? sasgrts'ci^ saa&aodo 
erodridjsdra idtfoiofo sSado&sajS- 

3*d^rarad° ^SeSeod, S&djS ^snaprtdjado d,doo M 

asas^rt^cS^ -Sorfe «i udotfdesaAo,. «d«S t "* 01 ^ W0TOCi d odo^ 
tfosȣ>d. e? edo^s?^ esai sado wtsos&ao. ed^g vorada&ja 
eKoadodaarfadoa! doak sirf «3>£>Ad. wc^Ood edsi ^o& 
wd^Jteotf #sjpnaA <^d. £>d dodo* ed^ai «roe3*! o^cdo Seciod 
rtdaddsS^ &>ert p^SJTJdrta- 

'skgasjpraro Jodra^rioo depasft tfooddodafco' 
';3$<y£>d aaasto ifoato&es*' df,pa«o' 

t^ofc sadjrWsJ^ rttiid .^e-Srio^jdoodde ded rtdoddo 
o«5ja.e«j ssaAdo «odo J sJSi,Sod do?5ed dsadosad. d?dart 
rtdodsJodd udtf ^«g,. rtdadanartd g&i, asa^ri^odd ded&rtja 
cjedd. wdd ridesarid^e deddj^ddssaa*. &©?dd aadjrttf 

ricbtfsS jfcedeO 425 doaoos-^ tfooto sSSoride dvaedgd^Sod y,ao^5Jq, tfodo Soert 
a5?9d- 

rfjsedo&ssr dodo ridF? 2© tpa^djae dood a3c^?j8 I 
*i3o ^,<3sore^,3oe dtfop aics*" dCT^oSodosSjSso II 
mto^o tssddjs? 233,33 d^s'eoJjaesos'O^rts I 
so ai a^doa riateo II 

ed^ «3odo-S aedo. esid^ zooajttoe^dddo, dos^d^ 3do t 
^rfj^^ sdo^pd rtdodrfofy rtns d^&riosad '' 

rtdodsJo dosaOxiod addodd Sedo £i3iaSc>, WD^pfod 
udo^djs gedo ed^sdfij,- <ao, edoorttfrttfsi^ dosso* doorttf 
«rooi3o dosdosajJ, radonasSd aooaod. * ;«radora;S rtdr 
edoorte d0333d$ss>d, doorWoaatotfnad cdo^^C, wdd.tf 
apartde «nd. aessasrodS akotfdja «ftd 

roato&rae t33,3o^ £e?33TOQ?E>&3 a! do_,.$t I 
w^doed ^.Sd^e aertjawa, ddorradsfo II 

e^doedo&artdQ, sradonsrfd?^ aersasraddd &o3rt 
asaddeSsSo^af, do^cdoo aersaoadeddok?, ddar;rad5Js3oOd. 

aersartrairfs djsd^s SiSotfotfa^ 

caKzpodoo cdowdoaSo sionacdos' II (wd^ow j^i tUqQ) 

«d 0od«5e djrad-E^a^-nacdo&e doog, djdsridssanoJoe 
aeraassadsi doadodjdo saAecdo dds. kerl rooddr dedd^d 
sioAeaft sradoded wrfdoxsari do^o t|,^sS.oscdo*. wdood soO 
TOdod^S daadod rtdodsi doedeo dedsaAecdod sartjs rtoddrd 
rraSdsfo, &€)7i332j&. <addja dd^d djaedtfssaftd. »dssa tsddo 
asadod rfoftesdjs ?33dona5Jd« a^cxa «a a o3o<j^. rtoddrdo 
xadonasS s^dodo dridosjaftcrfoudddo. «ora:- 

42 6 &,e oaj: A»«#S afci sootoodo «33dd sSX)SS e (Ds^d^doio^ rtoqSsrors I 
ssdosio Sd^so tfdrao ^dsPss^s*' 3?s& 2» sS tfocsoors II 

'soowodo sssdd d*id e iDs^dsfo dooossd rtoddrd-^i sf*rad 
333SSons?i o^radsfy dprard,d33K>dQ sxfiph aoe^osddo aSodd 
?33do ^drts?o ud¥ ^js^ - £* «radd as^diisjaod sssdd 
d&ddoto aoSiosS rtoddrdja tied ^dodds^djdoa, oddo d,*)d Q 
wsdorida (Oej^do .asdowdosjl ^S, d?«?d 3* rioddrde 
'dodd rioi?drdo' edd narfdss^Oski, wddo eogo^dQ 
aaoOsSosa/S. «d a ood«5e ^dorasSdjs ed€ d djsed^d ^d 

TO<idP dvOf^jTOd^dSSid. 

£>e?33«33dS$ 3JaL«J 8b,A 2335 &53dd§ I 

eOSdsfo OS30J53^iS33A dj3«^ d03rtS"d{o^, ddOJ»353j3' .Dodo 

oissss d«i.d dds* 

'Sddo' aodd rftfo edoorte dosssd^ x&o 
doorts?c330jotf<33d SdXj03odOsO>Sr d^Sjdo^ rtdocssos'rtrs" 
of^sscaotorasJja s^do. 'Sddo' djdodAod - djdodjsfs^do 
<33O30to». *$£> dedrttfx ed3 rioraros* dosdos^d- dfcdrttfe aS, 
;$3o dcard^arttfja odsi rtoraraSss/io&e ^d- 

Kidr e d«c33! £dre dusfsass 

a€jd 533^48 333,K> £>d II 

aodo sD^deoloedadso, 3=e#>do3 tftfo dran£»rt«od«xj3 
S33«l s ?33n « drard^rt^ edtfs*. rtr«d3 M sioderiod 
rtdod«33d<S533d d&ofo, <3d\ d^dosSrt 233. rtcfccisS j&ecSeo 427 - 02. - 

dsto s&jatfo3o5s gojSrt us 11 

^s^ Ss^sJ^ ado^sad dedeod,d ^rtr&jaesta 
SoddorritfakQ, «rodoo3o wdsi?33d 2>d S&osJosajj. 

ddOf dg^eSctakd dddodO^rOftad ^eJ, &«<& 3o?5?1 233. 

2ooSrf juoSakfi rtdoSSo dsadod dooft «rod<3ofosS^ aSe« 
£srt sad^do, idodO esto^dd dedeodS tort £t s$oa<do<£) 
2oe?rf. Sj^oJ we^ dedeod,, e©3 3d s d dodsBrfs^ c^ds; 
«a^d£) SjarfatodfjaA 'ado' as*) wdatoftdoaaod SoOofc 
wos^osad ^od, aoOrt ec^raci. do ^odj&rt aootod, ^do^&odo 
'srcdeod,' joSfcd "3do Sedo Oed. driojSs dddodcwa-Sr 
tfdjareSdo, ddor d^tf ddord^fSnaA c3a?3a ed^ad d-^dodd 
wddo3 yuaSeodaaftabja wd^OAd. 

^od,Srt dcssig, £e>d_pdo & sarfo assssaftoSoe eraSddegodo 
wS^odjdooiio, odsto asarte de^cra^ aaddort - 'era^pad sSsj, 
^rtr&jae^ostosra ske«J d^ooddjaeSd^ a&or&Sjaodo stort 
eddcsaji d-sadoipajS ado^. oasaajddja sJ<^ ^do^ dortssad 
fcsotooS&rt SdoasSsaA ^c&sro^ssadd aorie *bsfc$c£«J- 

©ddaaSs ?S d dootoa sja^ato §,oioi« doorfe I 
©aoSeolrae doo&a tsao ^^cdo ^a^nPdoas* - II 

-dodosi. 

'eddo <dood Q d<$, rtsaodod^esSjae daadasajl add 
Xxdodo&e^ isirt dosfoia, wooart daadoasa/J. sozsaj^ srasSe s^sSd 
dooosad Soddrrts?<2, toto^e eaa rtqd a «S'. deddooa^rttf^o&a assart w0 ©rodo sijatf/teo ejoerioa. 
^od,arf ^sJj^dio, ! 'tfdrsapod, wards' ^od,5k aSdjarcaido 
<dcu djartsS ded ' ^doodexo "*od,arf ©dosad udodjdo sSdas. 

& oasoraddsii, do «rart sSdOoi d;s3, 3ra?& 'wdecd,' 
sJ^doda <^od,&fto3> tfado £>ou e^rd^oe^ aSii^ ^owdS'dQ, 
'vodjsesaSe d' £>ou srarfs xijaaj, ao?#>doa> '«n)d' iaodd was, 
^ess^ ^od,»f\o3> ^,e3^ «d o Ood '<rod?od,' ^ouod^ 
rtvoeddr&isecj^d dwosad SoddrrW^ ;g$ SjseOfco^sJ. ^dc&2< 
dOdosSd^ "sod,?!? ^^cs^cJ- 

dodjsedo o&decd^o R^&^jse rtjae^oe^cSs I 
vod«od, "?S ^^ 3*2,0 ra?J 6 o3 a& dedsss II 

fcert ofScTOd ^oid, «rodeod,s$5S$, edsk ^aocfoe «ddja 
si&orioad. a&o&dd t 3 ^ dtfoded dxosadddo 
<S*ioAdo32aeio. «dOod Siss^aroro^o^d ^od, ded oescoood 
as*oato<*j, sSda^oriosajS. ^^ «ddo<3<do<$, SortertjBdc^sgd dz^ 
edOsJosajJ. «d^ docj§,a dsdirterto sadoaa dx&rtsrtja 
rtoddr <do^ ra&roOrttrtja ^is rodsa^d auo^ab, 
Sdoo^TtasajJ. &>erf adoo&jfossart aaddort ^od^sj, e-odo 
ssaosrasid djade ^a^t $&o e$,od dos^oi) sS»ac&cJ,co 
*Si 6 e?adooft loeddsfc}, Sd<?*> $1raod sjaotsaS ^d 
odaodra^e BadracSiotoafc. fcert sidoo&siaad d«da»rWo sfc&rftfo 
dooosadddjsoarl dedsod, z-odo oa|, ^a? rtaddrd nsS 
oddatod tforfgrteod «n)3$,d dsadosa/S. &d «rodas sSSogaaft 
sSdOsad^A wodo 3s w&sjsft^ tfraoou <5j3«a »<%o5o« 
wds^saftdod erodeod,art tfdo&r&sajl dodosS ^ds^ 
s3«toal.d- djaKadro deddeds» s naoddro ^ 6 docd d II 
»ii> 4 r$S datab 429 doeejo&oeis^ ^do desSdesS<33cJ s>d3 woadsJaJootfe 

sso&raed 2^rtS33t3* ded^dodro^daaaJ^rasj* I 
'« wrodSafod^ 'eafjaa*' «odd aedsrad £>ddo ^etfOAd ' 
edd tfo^sJ^ wrt&oftdddeje^ dcosO^dsDig, 8>d- 
yodafcordo sidrcssao j&jsedjae dedjse doaoe^ds I 

iJeJ^^pj dOdOS*. ^533n «d<Je WCRKjIjcSc^*^ 

eoad i5 do>js>.SFaton <ae£prtj3 oaradoi *)d<do<2), wdsfc 
^dos&dja ^«£, wc^^ssA $>03fc> skaedodSog- 

wog&F&rae desSdesis TJjsedos ridjd&jse £>^os I 
d^daddooa^eS ^io d^ajSpBasro n 

wdood rtodorosidifidi ^od&od «oaf.d dosa* dort 
e<SbrAdcJoi^s§de dcS^. iic^djs djadCrt ids^ rfdox^OAj vo^d 
sg,cSo2p?o033d ^do rtodo sido^jd. 3srt 'wi^sass*'' <sodo &ori 
3o?«?d £>£ed«>dj3 adFsgpssFsartoid. 'eaf^ £>odd dddroS g 
Xigjiiooi^ad sirts^d &3>fo. wdsSsja^oaaTfodd wijsass*'. ^^ 
2>d s 33d "^od, tscad<3 doaadd d?fo^8 335!? daaado;3. wdOod 
« eradrfafcsfy ^d^e dorf e&FJiosaji. «d 0od«5e 'Sdo^J 
ddcSoio xJaddor xidafc>($, Sdo|^ rfdo^deS'^d, 'tfodoo&drf 
3£oX)d'?5oad. fcert ^od^o sasto doafcs^aaOX) « wrod^ofcsfy 
3;$, riodossad &d?S dcuaotf dort e&F?Sodjdo t»odo «ro3*do 
«ddr aadjs asarte sidc^Ki^doE-rttfsfy rtodoioOcrfod dojaotf dort 

sioddoFsid ded«3j3eid o o2Jodo djAd. 'ado^S 
docJ'oiododa eds^e d^etf 3o?Vd?Bar\d<Oc^. eddjs 3,3^ 
c^dSoi^cdcws toodo rtoddoFrtd *?d. raijdScdo s>ds>Fra 
eaod<£ ^ ssaatoodsSq, $ddo deddjaetfaod rioddoF ?id<do?fy 
dd?S s *5>r\ SOfc&aoac^doi. «odd, a-odo eodaod tfd e^od 

430 ^e o*e &na$i Bid <^rt tooDddeSo £i€odd «<£>, edo Sjw^sSS^ c&jseKS <wd tf 
sSjsdo o3j3eK«S erto, ©do olraeKsS ^idiid^ ^oatorsfos' 
^j3S?cdoo^, tssasid^ de3od£>rt dC^ododt^/^o,. ^6, 
DjSjd53cirfdsJe so?^dcio oliaeKrf wd^ £>ouo <&fle»5i orto. 
edd<$, TfoddorTod ^odo olraesssS «rad o rto. 

dj3&**JMty|d a . dedeSjae^d sioddor sJ^ojo^, droqS, Ssorf 

'ddard£j(55ad' as^djdo addo oesotood tfoaSjaodoid. 
djad^rt ris^dack dj» s S d>dou a-odo ddor csakr ^ sa«to 
d^SeSouoi* gjaeoSjsod ^ d3 ^zpartj, es^dd,, S^cd5>dS, 
sfsed ??>odafcr, «djsert a , dj^ rfodato, edo&os' abators 
dortsraA Aieafcdo dsadderododo * dj» 4 $d,S. eOA s^e 
djae&rfe dooossd dszSvz jyc&di * 4^ d^aoJoe 
j$>?pwtd*ato03dck. £s d,S aa&dodoi srooeoSd djsarf 
sfcaeJotoefy daafc fcjadert 35a* edrfsij, wj, s^d^art cross 
s*»cfcJ«*. w«* xSOotod d«3 Sio, &o,Sdol\ ddafcd«&>. «d o Ood 

<& d,^ 33302533!d dj3 tfeTOftSto, ^ 83* * d,3"d dgjfOfo 

<5d daaa^odo ^rtraod sraosaS ^d^e eddoad. ^od,<S 
ddr edftAd. edS a^dak sfcd^ssio&so. edrf zbd Q grids' 
ddord d^rfatootoato. ^ ddor d^<fo*>d. 

- eo - 

wodd 3j|9*3ofc * 4 rtjaot& i 
uodd djstSafc fyksodo j^didod 

dooJoe, &«£> t 3 ^ sto»**Wi ****> & rtr ^ e8jsen 
»$, deddaai ea^rt 5$drarfode£> eddO*d o od«s* 
drartMCtorttSi,*, ^ ded^rfeod «ddd rta^ddcS^ %rto* 

431 craooagd^ddOAi tob^s* ^oadcdo edsadvad ria^tpadort <**g, 
eod aSOoJo, sido^aorirt tsa. 

wdao&tixi siao&d' aoac^dja wdo enjdocdodaicJe doaad 
drtdaaoadeJo&e^ edsJ^ ad^oiexo &od 'cJo^rf do<3otoQ 
doqa,rf dcacdodo' <aoda dooosan 33e«?d. «qpod 
aadSda^sfcrforaoaft ^o^sio dsaad esoadsScdosJ,? de«?d 
asartoJoe ^ 5JoaaJo^oioj3 <"?odj?S docSrt^eft wodd djazSafc 
^rtjaodo' *>oac£dja «do ^od,j5 doaad djad wa,. ads^, 
fcodo&e aSeeatoafid. eQ ^od,?S wfy aSeed doed 
sadSdaajStonorassaft ew«?d ded^rttf ur1 n ^ detfod ad^ 
BSKo^d '^od,fi do<J' £>odo ^od,;* eaoSa detfod «3zp33a,o2oao . 
djasosood ^od,ddsSdodd ^rtr. sJdsaxiodsJd^ tfjaod doed 
^rtr^ agjaeft <d«^ ded^rteod ris^d ddd?5odo 3s ska aSetfoid. 

1,?$^ sraozsai Sododo jpartd3fd<§, wode wao. aaOdoide^ 
iiddo OTd. t-do^ oa^rt tfoodoaio, ^od,si adodoiotoodd 
atooc^ae^d ssaosai aJod. ^sSj^do^ crfooddoaa atod. 
araroftdQcrioji <addo wao erac5ea3ad. asanadd ^s^ addozroo 
rooaai Sod<5 ? {-ode esao ^rf^djdi en)i33. wd ood araossai 
aodtad tfjScdo«j^ araro&d a&jaed waddoi zpartete 
aaOdosJrt^dd^ ?JeOA> detfodjoadd edo &ert- 

iaadddo a-odo ssaooaatd asVodsJ^ b^ssL sS fjAsa/f s^d edsS^, 
doi^rt *ja4£. tfs^jpado ^dsij, ie$ a^d^o. rtda do^daod 
$,3^toe&3 sod doaa, 'ssaooas dj^d^e deddjaetfaod wddc* 
afodo&adod'sSodo adSod essays! tftititix 

^ 'g* dos^e rta^zpadooftdo d«d wo. dea ^oadofo §,e 
$j» duadrttfe eddo. sod, woe di^«3 <aodo .3<?*iodjdBa/\ 
'Sodidod ^oadns/ aoad. doa^ doai.de ej>&£30 edsad 
j&fldio st^zpadoofc^ caodo o^ga ASaJozsaddodo detfod 
»#ffig,aks3j» ercot3o. 432 »,e o«e &oa$3 sSd ssdddo ^(l^do^Eoodo 7g^ s zj3s3oo3o doaod ^Srt esaOtsas* 
si^jd dod;|,d<^ wr^cSdo- '&>cd easdea sa<& *:3a 
tfodsaooftaA xissarddra dvis&gvaft £j3e3d&3s?af\c5oe ^ddeSodo 
uo&*> s&OrAirort tfs^ddo djra^djSdsU, tfoddei*) w d,^d 
esfc3sa e sS5^r\ saossas* s^dj^do. uss &>erte <ae£ ^ esSsa 

A?Oi0dJ3 330233^ e^gjdSS^ dddO djK) s $ d^dtS^dOS) £>«j>. 

^tpartjrt^^ sioroa&dda, idsks £s assetsag s^^sis^, eoo&*ic£. 
?^dd ^Uede&naft dedeod, dertjae btt&Qfit&aoi&i edsi^ 
^e^cSo ero^A&iaod. s>d dedofoe s-odo araoaa^ dsid^ doodd 
ddr^deD S£>orA) &a30&d. csis.rad « d3 ^jBoftr^odd 

M 6J ^^ 

SdrartSrija ddesf aedd ^<doo sjdo&od dtfrto^d d^rWo 
dojs3rdi33Ao3o wodo J>d sradr^oiod^ aajj ^Sc&ZoOJSd'- 
ssadddo &>ert desrori ^d^Sod - 'spadort d,3adds£naft sjaoaa^ 
djidc^ s^rtraod 3fodo &adod<Jodo *»<& dj-SsS, dJ33d o e?3. 
sfcj, oftadjde dj-Ss! sawrtodjdodd eJjarfsaaJd? *>&- 

doofo dr^dj-S^e 4 eJj3?S3 < 330 ^e^djae ddes* ' 

ede jtJdocdaddD, tftfo dedirtsot&radrtjaa dedeod, ^ji 
zj^rt wodo adsastedsS d^sajDaJde^ ws^fc edsSsfy dOsfoo dead. 
adsaxSod deddaaio&ad eaaofc Soodorttfc^, edd0*d o . 
tfodoorf^doort BlsiooiQj o$k> tfrarfoodo. ea^ok jfcodortsb 
Od 4 d3S,daatos3aAd^ «d^3 jfoOafc.Sd^dj. odstj, eddc* 
ea>§<do dorsad °?oc3g,a zfto ded^rt^rte edd3a3 d3aQd o 
sJdsasiod. od^S aiooaod ddo«s3 ^afe^dsks, doodd ddrid 
e-odo dorf&aDdd&i?, eddo&d^. 

|,etfd rt^zpadaa tfdoe^ssaft rtdocsadjadsaA djaeA 
gftto&cftc^ &©odo ^rtr^ skoeA eaart &acte£«, 'aeska 
dedeodjofogoJoe ste&rtert «*&£« edeotata «A 
eJjsrtajM^cS&Jk' aodo ea$ ^Srt eiedra*>dtfo. ri^asbrtA 
$3^to t^djartdqdodaSji, aaodjs rtoa 3doi»d3a*3aAo3;>e 
<sdodoS dd*dtfo. ^oid, iiSoJodo ^ipaskaSOrt djsaddfsaarttfa^o, sJajjO&ddo *><% dedatrteUi «#3oa*j 
wdOfcddo. <-<ido dediritfo daaad ©odd agpeS. edSo^ Sjrtjaod 

d^ste "sato,. eddo e saodQ ^syssfy ^e^ (axradoaa 
doas$d?5odo seated? a&jadsJo Sdrai^ drtdoSdodo 3$ad<0ek 
^di^ aJiSoio daJrdo&wde sa^oioartuoo^do edtfo tfa^zpadort 
33aOaras>d a-ode tjodo s&jadcSvQ, &©d£)e£. sado doaaj, dooa 
afoow dooado^jsoad^djs rta^zpasSo doadds?odo dedc&oert.esad 
ssaotsasid adjsd^ foidSex <Ddo3g)aara aSetfoafd- 

2?t3c d jsJaS^jpadoaoSOj roosaa*;^ adjsg^o I 

3 dd& doaskAieo dosjj, ^oioo s^s^doo^sa II 

3>2> 4 epas5o sjaoesaafd «wd o esJaod«3e ^sj^J 8!js3>rt woddsb. 
edsnert «ddOj &raed uoadCfya,? 3ddo tfodojsadtfo. 

^zpadocriodo deda?rt<!?od eodd s^ps! ^etfo*ie3od 
Sodoidpid^ aasadd ddaod rtosajdafjsidrNddo. asaotsaa; 
d^dsfcj, ask, rtdodd doeSOAgjsoddo. s^deddo dojs-Srdosaft 
wodo aoaio $dooftdo 'd^utfo' aod. 'doioddded' £>od ^d 
to«?tf afdoftoo wod 5ad<03 cssJdsJ^ d^xW ^jaaoftedo aa^dSoft 
«ddo<3<doorttfd<£ ef&dsi}, ^o^d. wdcJoa d?deod,3 
rtdo^oiood s^&d u3a*d tf,3$art tsaddo. ^o^ <tj,clcoood tfdo^s 
aeadd *io. ^add uoaa^dasarioftadd.ja tfdo^s aSjaoddetfo. 
ez^Ood roddd dojsotf dedeo^art t-odo rtodtti tiQKi&Q ^d. 
'tfa^zpadocrio djra s tf ^.saddrfrt sroooaS^ wda* s deoar\d 
wdood goaded, aedo rtoaJjaedaod tfdOjSAidd troafdo 
^cj,a^d 2(i3 «Oon*odod a^ adcdo doeeJ dJj, 
rtcsadjaeadssaaeaSo'— 

sJ)fsa 6 d£"o nadddoardro dodo ^eastgd^sfoed d I 
«<3aoiooioc3*' na^ddseo sraoaaato dossad^doo II 

434 fee of* ri»tt#S aid Si 5330*533*0 0±>a S 83.03^3 

3j,cd33^^3srfjse ddsadode^ds I 

ates zJaS?s33 4 sS^03ro5Sae3esJ«Je 

rtcrao >D«5j3e53^aio djdoddjafd*) II - aoOdod 

^dsfy &«?d dedeod,3rt aJda&cartdck *sJzs eConzfcd 
a^dato doe«3' £>odo tfeScdo^ 23;j$do&>ada detfo^ & oeA SsJ, 

d;ra3o.3d<£), «dd z»odi wdr adofoska,, Sjadjjad' *>od. 

^ xJaijtpsdooifaoart *j,rf£"3j djadu. djaaTrt ^c^si^ 
ra^&rttfja uodda. 'edo doqa,oio dsfc^&iae&o' £odi do^o&o 
des&djd^ ad2*rrf£33A sS^zparfo a^rt tsars djaadtfo. ^dc^si^ 
KOfcoSOrtja sasjgi djddorija o3ood o 3dc&>3>o. ^3^ epsdoo&ort 
Tojae^o doc^a rido?^ deds>rt^ja koSdoftddo. ^od,af\do 
eddaasttdsrad TJjaeoo. Sj^spsdoojojs <Jjaea arto-Sd^o. 

e3 u.3od«d5i «d?ddo3 was tfd.ddo sidod uodo oiood 
acxiddo. ^od, ^3^?$, &do dead, roozoi 4£d^ dro^dcjd 
djairt darf ddr^d?^ ^u^ja^rf^ od^, Sja&i,. ^rt 
d«daW^ aaoosad esiocsdedrteb «9do eosistfdea dodsao&ato. 
dapood ^s^padooftdSi, sijseSAddo. 'e33<to ad:$, edoad 
d^adoda aa. edd tfdodj w^tf SzSOod asaeo derfsS osdad^d 
rtododjae^d? asarte Sdo^ Sod saotorivad aedj 3da t 
rijaSo/tesS^ wdsoOzfossart naotfcsd aadj adjaeaT&djdo riaajs' 
iiod dedeod_,- 

di^e o&ga a&ouos ^dea^ dsiS- 
cdojards! g erosStfdoo&e tfodaaTe adjaedo ' 
Sd^cs* dcdoo a$ aasT^ddodjdaeo&e 
orad« adod s «i>J>332JSi ddrcdrodot II kerf sfocra oSstfdrsaod dedirttfo djazS dcisadodOod asft 
dpeS a&raft '<aodd djstS'oftaoDMb. odsi}, ^ilraodo ^st c^dSrt 

ris^doato dosSakort^d^oogOAd ad 4 rod roosaste 
dsffttf dcESjaodde d,d Q do sJdodaSdsJ dOSoaddo. add 
?jo«33^jc3cdocJ5 l «p© ) r^S)05cie gododdo d^SS, aojaoaddo. djaeftrttfo 
wdjsertj ao-jsoaddo. s^d to*? uodddo, eort wrlato ad s sad. 
sJoAeg d^Srttfs^fiAddo. wato&d jfosarisSrttfosi^Js, e^rf*, 
wsfoasiddo. ucrio&d ©a^akrrttfsfy ddddo. d.ja£oak<3,oJoe 

^ wa^dos - ^ « d,^ si^fiddjs «rtoA,s&, sgdo^ddja 
wrto^ato, socxjj oJjaesstf «rod o rtod ^3^ddo«SoSod^ dcs^de 
oe^d ^)oS3o Odessa erto dsjjddo a$ja?K?i eroded ^a a^dss 
sirfOcriocS, djaSrataan ?5d«?od ©w^OjfodaSjg, ^drasad 
satfoSs^ ararte eodo^o^dfssdd wo^oira^rf 2oa?iodoi e&J&sJ 
naSjtfj^ ^eatoo-yto, <^dd s3d<££ «o«aJdort sjpsSrcssJjJ *i£sJ 
ridssroncdoe udoAjio^ &ert 53302533' dJjdedsJja ^s^irt oodd 
sSadoSo^,? doaad. 

wdosaog 3Eg,rs eadod Q dooosad sa^tf ded^ritfjs 
srootsssaa sdora dedgrteto dessastoddoad rtoddr, a^d, 
aJo^ oa^tf, dja3 djeS&sawaa essays* dedsYt^ka ?3eOdo3 
* t-ouatojSjww deds*rteja ^ sJoddrd^, dort eodd sdjarf 
7o<0^.ddo. «ddo aoocriosfy doSos^do^ 3?do djSdocdo^oJoe 
s&sStfd, dooSritfos" Sedo djdatod^akja djazsrtd a^rt djadrt 
ridrs, dj^zSriodddo. «d o Ood 'ado fc risJd dooa a^dcdodO 
5Jo*)d' <aodo doooaa stoaak^ detfod demote doodrttf 'risks' 
3&>25" AoS ded^rttf oodd djasSoft? ^e^dodo djad£)rf * 
«odd djadok^c ^ doa<do£ de«?d. - «sf - 

as& b eSe3s$ dwa a^tioiarf© ?5©&d 
3dor tf&tfcSa&ti i 

^esk daZedo ao^rt wa ii 

&,edo, £>e3a* &<$,<&}, ga^ad daaSrttf ^dcisd^, soa 
rfd&daa qtetort4*cSaMto£J. S^edada&dasS, daaSrtea dsadad 
^da^ssad djssSoaasfcj, |riraoio £>e3a stesa^ao^rt 232 

^Sgdddrt 'dero^i&a/aSdja Rosas' £>c£ooi 

vo^dja^caorttfa&d ysoa^ded^rte drtddasca^cSaSasi^ deSr*, 
■^rt sad3da s 3,daaod 'dad^doa KSa&rtcdwart' woeoo^ 
dad^doaQcaOrttfcMid aja&rte eroasrtsag.dads^ £» e&aafcQ 

aoe^d. 

daaSri«?da jsa^Sdjad trossa^. doftda ydd adododO 
sSda^ssad djazS. &3odd zs?dd asaoataad ^djadoSjaert^ ded 
dedoiraAdadjdOod edd dddja3 & ^Eajs^d ^d^rt^ja ded 
dfdoSa. CT0C32. 'd?c33 S33d Sjdrd,!53538 «ac, d?d^rts*ja sadcsaSa 
jloda sda&rt^ja, Sjada td^dsrrt^ja «lrada rloddrda 
daaosaddd*© aodoSarfjatfrf al/adrtfa «ae3d csctosajaSrcda 
eroro^cS djaa ^saj^o&^ja^adoa. ^dda Soa^d/seaca^da, 
yd^esaooiocida ^dsrt cpa 5 5S oo,. adadjirodot^ dj-S^oSa e§!>. 
£)ow ds*rs3^ *?d« daoai) s *»deS 's&dc&faeso^s d,gasas' sSa&ritfa 
gdra, d,3drt<9od aotadaja-Sroda^ -SSda &£ed i?a s 3£iod 
Sojdcriad^ ^oto^asa^s^d ddcdaadda. ^dda d^esamot^da 
t^Sc&jaeAritfa ^dorf ^ s 5id daasDjSsaA eddjae^sad^- ^dss^ 
SStfodd^ 'Sda^cJsSd daaSa^doiad©' <ao£>d. Sdarciaeftrted 
dgdSfrttfa ^% ^,sra d,3^rt«od iDowsS^O^a ?5?5da dspaaod 
odjanaa tfdae-rttfc^ .a^edssaA doadadda. osawd^ a&^j^ 
^e^oxJoa todad zaowsS^e jsass^o&gja^dda. 'dsaj&ss uSos 

Sfi& t sfcteS zbi» 437 disss' do5tosSj& 4 e3*,doOrf «A, d,3dorte£, dowdgrrf assort 

dsios's Sodojod^, &oudcu3.Srcdo gs^djadsrad waaSjj 
daoSrte &do3od«£ s&s^rf «%, <2><% crossed adcdodOofoa 

3oOrf SjdO^STOd S^3^O305^j0^d. t^JS/STO^CSd dJ2?Jddj3 

&rad s^dokd^ si^ssddja dourf qra 4 sS droddedeSo 

a|a ao&doroi^d adoo dooddostod.sies*' -eo^cs^ 

&er1 dooSrt^o a^dofcdQ rfsj^osi SdrsSdo^rad 
9a s <3djad«3ad dj52Scdos$^ ^rtraodo do ZoOcdoossjj. 

93 s «3j3?533^)^ 3oOrt ^jdO^Sartdesadd ?33^^?i0 sfoajfa! 

53a?o«03 docrfossd o^rsroc33 s a djaed&isederod d^o/ftf^ 
ao&sdotfssan eofta dsiorte wsad sssdortSoadod dodo 
tsajraofoddooft dj3crfrt^5io H jSo^IA « djsdrfsrf aotodjsddvratfcj 
SedQ £>ed ««5rt«?rid;>doa> ededdjiq, i3o3*i « dsk/iVs^ 
aowartja eaetfdodo tao&sfdefo. 

«d«33 'rioed djasScdo dcraa uoac^dddo' <aodo 
djdodcratfdo sSetfod aJooddj^olxra sido^ dj323o5o. 
uoaodddodd slodrf art.aaris? doood d^ddg, 
dosdrrttf^osSod so^cdord woas^dddo. deddsj, arf,ddodo 
3«do wdd^. s^ptS dradodddo. d?3o»idO, art,3ode ^dO 

JKldjdtfO/teQ, SOj33dotfS33d drtddj3,drt«?tf d«3o «d£53 

art,dd©dod rfrtddj^dd stf s tSoWrfetfo. ^od aoaijjdjstf 
dasdodjd^ doosjj dsasftjdj^cdoslQ, ^ doaadeSedeSo. 
troa^d;^ Artaoytooaka do3stodj323akc3^dd^ wdd s 
d33d«Jed«*o fcert daajWdjsrf dQrt aa> os" ^do^. 

djsdrt '^odo dtf ^eatotf* dodo rfortjaedtfdj' A^ddja 
as& dosJ^sS^, droaf, j^o&jacdssA Silo d^ddrt^sJj^ dorl 
w&rxJdefci wroddrirt ^ded^ *dodrs£- 

438 a,e o»e isesteS sic! ?js^fSr.8 saOdoSoe-.g dowries £ii&- 
rtrared^sasa^ ziodB^s:*' 

zi^es^do^o Sqraojo l 

533<32S3^dOS3e^O dadodo 7*3«^3fo 

^edssaea&afcoap 

330WJ3O0 J33& iisjjiej d.-SadZododO 

£todo rtortjBedtfdss^ddjs d?sid doooauo, rodj &>ert 
dos^O zSoWdsto- 'dorfrtra £z&& ^rarsra^rt^ snaSdsaad 
rksed^acd ^tfpsd d^djaez^ «Je* s j&aw^sSow dskard e^, 
2533, do, dodo, dj3, §,ed, ero&eak, saozojsoritf doed ssdodejfo 
odo^d^ sioo^osy? ^ids>rS dg rfaafpja 3dof\ es^ari^wq, 
di^oid. sraodsssl 2>os0 5rfOS.rtj8«5oo^d. doedos&Sr^ 
adjossAToogd, e$p&rtja«jfo3*d. dod,5>o 3^ Sdrertecd 

SfoSTOftJjOSyS. SdO 3£>^ C5CJ2e03a 533553 dt>dj3&i3S33d 

sa&dosSd. doofcus edS doocd Seisraa iWoarcsi.s 
djsdojootfpad "ss^i/ae^ dooa sT^e^oio ^dpd-js 
tfossdosad u<9aSo<$, worradd tfoiorftfQ, aed %03o3$d. do^paof^ 
dooiC^fsaarttfo ^cSood uasfosyJ. drfdo^Srt dd^djaessd 

5jd<d003!d.' 

ssadjdO, ^dc^dSv^ «5,ia^j d^^sraA dosdoo ojjacrl 33?3 
?33d s £sd *> d^doiodja^ftjo edssHfdwj tfodSsteo, 'ddoasras?' 
esodd eo, djde^dodo tfdad. « eo,4*^^ ^^ 4^^^ 
tSjdedj sidodrsl 3d<doo*&do « 'Sss&edo dokdo 5 53d dco3o 
e355ort,daod dro^, ;*3d s . "^«iPd a d, 

iiouo^ w,353£>dd «&§ ossa^sasasJd^otfojs ajfijd &dd 
ra^&dod ^ds^criod do jrod355" d,d<dodj3tfrt sJc^desSd©, 

SEto 4 ffcteS jJmS 439 ^Jra djadSod addoj^ aadtfcfo ^djddod djsdaod rfsSsodjdo 
jja^de ? d^oksaodO y.sa^cSsS^e Oooatotfaod Soon 
Period sod ^d^sk doy^rftS, Sjdo&Ftfod, doriJ^AoSexa 
sS^^ssad daasW dcsadFrttfrf^odo ^.Lddadjdo ssdde ? 
eos&edo doJodossadjDod ^do i^adjSsaAd. 

Sj3d*3 $sfcFd^rafto5o do &ert doados^cJ. ^acid 
djsesaFoiodaadjBod edsSejlo doaddesaFtdfio, a^dcdodjatfrt 
doo&sj^rao^djdo, d:as« drodFrt^e £9dart&F*iodjd;> 
ded,aaft ad^aed?* sSdsfod dooartSfi ddos\ « «aaqi?SaSo<jja 
Aj,etfo*) ^djrartodjdo doaSddoFd^iSsjad doo^assi^cdosad dort 
ddoF d^ drido33 "a^d^edoad 33?Se ? esdood drtdois! 

ddOSodiS, ?3e3*)d dOOJo d?orf 233. 

&>ert 3odsacoortvad Sdo^ tfoa^jaea^d doadodjdjj 
Q&ejjVatf jSdo^ ddoF. erfrf^ ^rljsodo rfO(fc,3«3artodjdja 54 
ddoF ^3 <3ddo ddaFrtSrto dfijSsrarto. ssda^ d?Srt 233 *>odjj 
gdcrfoosad, dedsafcecdodo 

- ro - 

dwarf xisrt rfddald tssdod 

sfc>3 sSOd stodaeo&d 1 
■» ^ 

eij^d cSjsedo^ t^sred^rttf s5o- 

doo3/i d®drt«od woo^Sssad ^esStlg,, «Sdd^ sD^stod 
kacdoo^ ascsad tsadodritfo doio, ?So3 ?i<3d dedsaftedod 
s^dsfcj, sJjsiedoaj, 53353a eorfcdo rod^ d^aritf rfod-Sj&od dodd 
dOoSo d?Sr1 23a. 

d^^dodrftfo 3edo d&oo sad ddasad^e^ d23d 
d,dafFoi^ ee^. «dj doorttfSd. s^s djtfoodeJjseg ;£d*radTOAdo Q 
d^oodd© d^yjadod d s »cS doftFoadjsdaod doo^o stifled 

440 &,e oar e &je#s5 zici dsasod dossof^o ^,e3j£s,d t3#d:aaa. $&2?tfjs£i 
ssaoiooded zaasiocJ^j ezpsSjaa. yciOocS ^s^ d;»fii> 4 s»ft. dorte 
2o3^sS iSafyltfo. doojo sic^jsyS sro:g,do oaado- 'sa&d^t 
a<paed-5*' edjDod oaaort os^j ^rtsfoAd 

't^d jioedoa' isocSo do33,d de^d 'xkdAeaftd' oocb 
pSeOAjdo^do ^Qo&ddrt de$d dfjisa aacWstojSJsSs, ^ 
cSoaoSo^oioja dcoodosSQftd <aod;> sesSa^dsa/s akdfceo&dodd 
<^ <d<% dedsa^criod^. rfodds- S^oaa ^eatodsfy s&aS, 
de^od etp«3a,<do&d. aSodd koarf stoaoioS sfoiirttfo dcsadosS 
^rfddossari^oto wrt n de<?d w<?S &rt 33d3do 4 g,dod<£>, doood 

52£30^d. 

c^ iT3?33S £33Fdj3« S333o«33&^?Jt?3 I 

^dAd o e-S dsajdsajsa^siao s^d^ s^ 5 * tf* 33 * 33 * " 

— tparl.sa. 

£>odo detfodo^ s^najraa ?5ed dsadadddo rfoddr 
a^oaari^o e^zsadooaa ?!ed daadodddo ok^p&tf 
e^ooaarttfo. de<?d £>«£, So^dsS^ ac^paotoato Xic^ssotoiccto 
detfoai, dertcJ doadodddo ad^do. ded d«d oeso&od ?3ed 
doadodddo #js3 d,e3 &sad desatf dooosadddo. «roaa«d?Si1 
jliMdo&Q, sp&do ddd^ wdootood djasfc, goao*dddo 
djs^raado. rtodsararteej,^ Soddo gdora ded^rWrks 
Soddo e«35te ded*teit» tfdooarvd^ a&ajrteftog 
en^dooafusad, ded3rt$»*>aad «ra«dejdja *<de> 
erodd?d3rttfo. essarffc ded^rttfo sad3ido a d£ ^sg&eVjJ 
tffjOfcddo. sto&ritfo ^sggpWita&dda. a^rteb 

^d&aowg?5afcddo. dcwsdio s&es&gxft *&W<(t, 

CJ -J) _fl "* 

riodssarartsfc. ^dd?^ 'sroddedi'rteodo «3aaaaado 

SdrcaAc^d- 

ss»%jj ;%* steid^d 441 dedjseddessas &3djae oSjaerieoqajS^dards I 

^.e^SSfO OT3JFC333 jtfdFeSaJajOAjaoaka^dd&Bas II 

'ded^rttfo, erodded^rttfo, aa^rttfo, sto&rttfo, d&dsrrto 
kerf £>do tfedtfoad £>odja uodo ^eaoOcrfo yo^sicisj^ w^r^ssft 
5$rf*>&jad£>\ <^<2, voddedirf^odo dedd^cad rtods»FOrW& 
adreiixtoftd. oSo^ oa$tf rtod^saarttfo sodedsi d^da. ^ 
d,eg .fcsad desavaarttfo dodjd^do. &^rttfo atoaSs^s*. 
ssartdo ddora d s ai s do &ert 3* eroddedirftf^e €4 Soao&iO 
djSEh&ftd. 

sJodAiecriododo osgd ^eoiod^ fj&ftdd eSortesartoSd 
tsddfij, ss^s^esoaSSdo. wtsa^K d?d3rt<s>o;3 tf^ 
tfadoatodoadd-ja d-Secaoowstoad doo^rt^ho^ ^.uddo. 

ws&oaxia d o&a doepa rioddredo d oiod^Ss I 
dj&e doeqsa Todx^e ro doao doeqsa 
?Sod2?23ord3ao ^ssa II 

'es&Jafcd^, rioddrd<$, dedgrttfQ <^dod &d 4 
doegaato/teb start© o$s»<9' 'aodo wdSdi/S ofoaissaeS d«d. 

d^tsadod s^ fi s3ad 6 riodai/3^ 3$ s&aoctoQ drfFJidodo 
&ert dedsa sadSdo^d gja?5<do tf^p&sfy detfod wp3ro,oftOoa 
<aodo rj^Ttfodjdo oiooiSd. ^sL^odo oe^o&Qofoja 4* ska 
odfrtjpr^ssaA earaoa^d- sradj deddjad d^adosart *>«£ 
djaedsUiedaadrttfsJ^ ^Ad u4iS da^wadod sJ&sso^Q 
oarfjaedaadrttfsfy sS<^ofo sjpeiodosfcj, doorufo^ed. asartoSo? ^ 
y,3=ap ded^rttfo dsadod drtdnaoadsJoio &rao5ak<£ *ri 
d^tsadoaaa Sedcrio drars! tooad. 's^d skaedos*' £>o&sj,e 
detfd 'stod^eatod e^'doadadjdo rtod«3arart^o daabd 
^ssaoajO /^edcdo^e sadj dort rtdo&rrideSsfydjdoa/N. ta^ 
sadraadj. rtodaar artv Mrs!,:]? s^nasaa djadaod dorttd 
daadodjda. sasjj ^j^nw&Grwa^ daaddeSodd sSdort edda 

442 hfi z>ȣ iaa&i =W rtatfortttj. 2©od 'ado^J do<3cft akddos-rt#ak<L ^odoatedsi 
oSao&d' asfynart dedod, &d3 SjCOood dodjirf djaa&drfodo 
e$sg,a&&s(a,. sartoJo? <^<xtojj> S3S$ rtodsararftf $o&odde 
sort e^naaaa ?5ed ai^tJeto. s&aed&sedaaddeSjs, sartofce 
z>iS yss^rttf $o&odd w&r side?fc. erocra. os^e dtfaod Oc? 4 r, 
*>c*ii< drtaod 3rod 4 , d-3 dtfaod ozidorf, ydj&sacd 

rfoddrdo os&doftdo djadssaddd SAnasaa tfod*> 
dedgrtert ^od, o&do dcora did, djsdoaadort *itiz&d &ti6 
^da «dd dojaod^ddO, aladgo adsad djsdrWQ, "^do^ao . 
woa. "wdjSfc etsos-^^n doiirart, adrfo ostsadossn do&oarf 
riod«33rarttf 4ed ^o,. «dd §,edort edsaddSoioja esdo 
tfodotododjdo a^ed SdAodart as^ddo 'do±>aoes* 
SsJtdrtfsa^ssarfonas' 'sadj S^ddo, asj, ?5edtfda' .osJ^rad, 
t?artd3d<9 do*a#3d djaSaan KaadrsScfou ad,3o o^dSoft^ 
^s^sfy earaew ucoart rtoddr esgdafcdj ^ssJ^ 
sfAnasaartood ^eaToo^ddodo dodos! desks d. ssdood 
a,edort adsadrfv^oscua rtodsas-arttf ?5ed siaa <^d. ^oo^a 
ded^rtert dcwaodjadde^ daa^, edja oddo eQsadd^part 
djaS,. «aSodd oa^oiood edoo 3d dod&gjaocsari £«£ d^ddrttfja 
"se&aartaSd |,edort ©Osad do s 3 aoeoode "w^ 

yssa^dook saod^, rtodaarart*? ^ad, saod© 
do35ao|^>3oe %& '£02^ 3<Sd SodAe'o&d cSoad Stfda 
e^nasBOrWj&fl, d^aadooaarWj&s, dort e&nfosa/? <sodo 
*S,ikodd»r<Jo5od saaca&sdo desrad. esdood xfod&eotod <aoto 
etoaod dosao^ djadrtVsJj^ ^i^lo^djdja «n)U^. 

&>ert d^a^dooaa ^odSrt sa^aS d,t3odaAd ddo3o drirt 
233 <aodo asados^ dedsa&ecdodo aJdo t d?!rt tfdd ssass^ ^eDrt 

■J G> 

eSuSkS rfSrt sJrfd^d 443 - ro - 

oirfoo rfrtoai »odo 5«j8o& sSocd 
s&3 ©fc^oi/adrt/sa i 
wsfog s5$$da tfo<?3 ^drf froo^ 
arido^dd stefaddo 11 

doo^dcriodo ^eadocdoj&j, sSjarte aaaa ad?5rt tfdoart w3 
SrtoaS d&3 oa„aJjadrtjaa toodo esfo3 d,^^ 3dod adToOk 
doed tfoea yasa^p ded^rttfo doood S^s^S srao^asirte 

doo&doiodo asaaaart ado sSrtog uodsfog * sirto Sooio 
esdrrt^r^. ado na?j«3jaeo rfjy^^oio. xnsoiodja ?Joo#S3an 
edsfctfj, 2oaa kSfc&ra^uadodoioods^ ^do &/a?Oxio3d- 

ed«3a ado asado SeSdja^ Sk, sirtoaf, zoodod-ja £>k. add 
asada $e«?d a Ooa«3? s^sS^do^. rioa x^otooasJoz? dor^aan 
s*rfo3do3a?5 ssadeaaddja sSoa rfrtoo &radf\dd dotfc 
iiooarto^d. rfdort csrfodjacd,?^ &aoc3addjado tf rfrtos^dja 
aocjaddjsdo. stea eo. adort daaaJ, Joefto. ©dart *iro 

& M V M 

eSoddjaedjrt 3aa rfrto. odo ed?i w;caqsa£ea x^zpad. ^drf^ 
&<Pdo *Jce> vossa^jcJ doaadd sSdort djaesa^rfod ©a#. 
o^daJuSjajfa*, Socrte afttfoid- ggpRarsJs!, jfo«Jjaeoay<> dood\3doOe2>&a8 I 
rtjaeaodx» 4 *Jaa 180^0 Ssa^oddd^do II 

odcsasdjde sisa^odord 33a,dodd^ dj^ddtdsrad adoodoo^e 

^S^ddjdo cpajOfoes*" sidr&di^edsao^oJoc II 

sao^ asirttf tfoa^elrae^dd?^, a&r^naft ^asa.art^o 
cddrioo djadCrt 'fJrto^' zoodo adriodo doed doei ^d^JSq, tfodo 
ga 6 a*idda. ^ sfoa ztrto&pjijz asado^e^ sJ^o^ Oedo&od 

444 a,e w*e Aiaetfrf gicJ 3j3eOiSjSrtfy33e3 S)i3rt d£) S^CSidjdSa/N 3o00jj *5 XL??3dd 

;foodddre>r?5 ^spadjje^woead 

oc^w3 aoado $z$ do s^j sas e3d edo «3dd 
s&adoo&rea/* oe^. d,dot$d £>dd;5a3, «ros^a s dodsrtead 
c«^ ssoactfaradsfy 3? ssaaaod d;5rt Sd<doo.S > dod J d;> sa^dS^, 
^odo s-^Ojo tfoaaaedrfo&artwa^ca acds. sa^d*^ 
wocsaQado fcjadad a-odo erocaoodfS bend- 'eda^ ssrt a 
dod,?*?^ Sodo&aofc, tSoraaw wadad' aoda 3d &U d3a3C3art 
cda&oed wts?o. wrta&rl i<Q $d sadrawadcod ed«5 
wootosS&zpad. cda&oed Srtadjda wsjaspad. ^dQcd 
sartTO oaajpad^ dj^doad^a asa^dS trooaraftd ssartoia? 
qJ$id$, ssadad daa^dcriada docria Sria&rt wocuei ajpad. 
«n3S dod-lrte?^ ra^rt Sdd &t3d, s^ded vajyasS Stsad. 
do &« rfrtadjda o^atpad. ^dood soa^aa^oaaipad^ t-^cda dj% 
djad^dadjdOod asa^dAiroA dora&jo^d ^da 3?do 
^epadjae^oosadds^, ed^o^oja daa^ 3acddsnic3 d*S 

«d«3a ssadaSes sasia ao^darfaSaeo eaeda&atfadjda gsrfe 
siria wo?5aAd. esaa d-^cdoad dad o^oSjad^S sojajo 
dododort«oo^ dTooSa daed &«&&Mfo,ad*{i <acda sasS 

V -* C5 

sSria-SpasS. ^ pjrfo&rt 3ac3 eoowS £upad. d;3daj£ojaedadjda 
«roa?d3£>j?ad. sirtadjda wrfazpad z&rascaft Srtad 
tfoddrsaftd dja ddda&aoda daarfa^asrfa aedadjdocd 
©d&^dozo ^otsaospaddja ^<Q,c3. "Sdjrt^od aswfc^oBMpad^ 
^cria dj^j uoadadjdood sa^d^&d 

od^a Srias^ uoda Sa93 ^s^S S3aoa B arid co^ddsSQ, 
z^sspri^ <SdX)ddo, eodd d^ ;3aoa a3d goa^jaedddw^ 
3^ da^s? wd yasa^ritfa doadaApadjda dort Sria uo^d. * 
sSrta&rt ^sa^rte «oow?S £>zpad. edda saoa^ as 
vod^ddaadadjda yua o edjS £>j?ad. d& sfriadjda esiaspad. edJ©^ 
tfojsaozpad. "sdyteod asa^dsJ^ dj^,. 
*sie» Srtri liocto 445 wdasa w,353prt#o Srto^ zoodo, Soricrio doed &>93 ^3^3 
.asrosojse^sS SrfAddo, eodd do aasadasartodjdo ^sa^arfsrte 
cSrto zoo^o^d. aoO «oozo£ azpad wdrfo Sojbtj dododor(sfo;g 
d^dofSc&eo tfo«?3odo eroded** azpad. t^sssprW drto edozpad. 
•^djrteod saTJ.d^j^j a&ag, uoad. 

«dara '^fido utfo^OnaA dododrid£3*)&raod stood rfeaid 
desS &«o&>ai3 e odeo&>' .aozooi y,aoa£rttfa saa? aoOo&sfy 
ara^r* * aasaao^ ^&,*]dodjdOod aoO zysszpriti 
.D&iaedBa/iaJoe aojSakfiSofcKOosyj. edjsod yasa^rt^o ^a^8 

OTS3,SoS0Ci aia532oJ3S^,aS cSclSjO^C33d 3dorf 33d cSrti^C33C5. 353d 

«soozo3 &zpad sadj tfoa^eSjsc^d doadodjd ercajsdsi &zpad. 
sad Srtodjdo wsfozpad. 2o?r1 asa^d*} dojaazooad. 

edasa sirto;^ sro^d dd&ddodd essSodaod rfSatoo^ 
sro^ddoaaddoddr. essiodaod dsaadde vu^d 

w^ddarfaid. 'vv^d' <aodd sfdrtd tssiod. sradj d?d?rarfrt^<^ 
dd3naf\ daadod tfcagrfjae^ddoaJcj), ^ voq^d. atsasaftoSo? 
era^d. wdj&od *j drars5 Tfooddasad ^zpadd sSraFeSotead ood 
^apadjse^oosad. 

odas sjrtoi, zoodo da3 uf^oJjadrtjaa tfo$;3?5odd 
o§de&o3jadc5 tfosgo&fc^djdo sSort goow &,crio d^ssaft g$ 
rfrtospajj ^do de&cdoO aoOrt <^&>d nadasad adarartdsS^ 
^jaisaiajsd. «3d o ood de£> esooud azpad. 3oO d?Sdo?£o3oed;>djdo 
adozpad. d,e<do*)Otoad de&ob tfdsartdoaoaad ^aSrdj tfowao 
zpad. di^otojpad dj&^riraodo ^onaddtfasaA dOraao*>d. 

&erf 3? toodo doa<do<fi j^onad asa&rttf dodod 
?Soo3jMtt<Jo&>d, ^epaajpe^ooBad.ad. 

aao^ add w^ddodd ^sa^araS w^sadjaedssaartvad 
u<?3 dTodofSofc doed tfo93 ddjsddort tfotfrazood. oddo ddsa, 
asadrs 2ft3ede»)<dodd^ s^Or^osad. ddsto ujgoard aasad d,S 
ato^ d^adosajS. djsdo«3 ad ddjadddo ^do^D, djae&fSe 

446 &,e ejie AseiSsS s$d ;lraedod saSj&dsi}, t5o^A ro^ojorf? agseSotaka, £ddS as 
es&djae rioddrd Trac^dafy iSo&k daasadeaciDSj^ dojadS 

Q?i 73g,333 «7\ TO^ tSoSS) 53«?Oi0SJ^ SSSO^S £>3 djSdddcdO 

i5o3& sactfoo&dj?, s&ssossd. sao^asdjs t^^ator 
e53.doSra wdsdo&d ^S^raciS d&sfcid«sad uas>0 
rfesSiri^o oa^waraojoraood aas^ojorSe dooosaddd 
dp^droa^osssr! nss^Ojorfe doocsad SsSjCSod Xiedja&i 
ateAdod sacaotoraS s^d doaa&ddoaiiDj&a^d?^!. 

'ad^ o&ad dedirtja sa^Scsdjas/ aods dj3?f J ddord<0 
desd. edood ado„ SSsIe saSo saoSosasS dskSs ^sdso 
ad^dSq, SaoSossari eddjas?f\dod eodc&arao ado ^So^ 
saoSodjdOodeJ ^^ddo aaS^dSq, SaosSoddo djadSo ;£3s oc^. 

d Kbs> is* S.oioie Sodwad? 
dossadoSro docjjtS^ iss^dodr 1 

'SO Re^ djadSO 0ju3C0d«J3 Oj03d Bacdors^s ddcdodo. 
SeSe S3, dj3tS doaa&ratfa,' aodo deddoos?, ss,d="So3oe ^d 

dsQdoS as oasanKtoeS s^paSaftad wss' doaortOj^jadesad. 
"sodo ^ o|^ dssee^S dddSq, ssadod ^ossaXiSofoOod 
doori^j^dSq, doosi,^ dd^&S Sjadsrt s^rfadjda saa3. 
es^jdordodd ^od o|^djsedd ddd doorto;3ja3,dd3, 
^^sbsJo^ao. 'cjsoopsd tra^d'diO, <-?dja 3eod <aodo 
^iipity&jsffyS&Q. 'alra* asssrad asaft*ja5fys$c3« yuajatfdos-, 
sroroSdordodd ^aS ssasiad' <ao20oi 'assaddodde daacrto 5 
zoodS, dosoriOj uodSde assad' aodo ad ^aozfoddOj 
doo30 s sssd t-odo saoftrSjdo d3aorto s uodS. edd ur^ o§g 
djaedddd^ aS <t d^S ? &>od '50200 sodd zJo^ &3p daoriV 
Sjas',' £>oda de^doouo. add edi assadS.os' Sooadda. wdsad 
5a<Dd<£ s^irte woOdododd^. doffed awo&d^okja 

issSe» rfrtoi t)oc£> 447 &OTddo doofid u«?tfd, tirtpz %s$ «csad d5»«s> sSKJE-ySoio^ 
doorio *ja3,d tort A aJesd. &sad sioddrdoo, wd^oa 
s&3orto s wod^d assasadSqddo, 33a,dco50 s 3 wd^ods^ck 

^<5 daorio^jaaSd vode^d tori- 'wdo dododatoacfod 
rtatoisfydjnadd aoortarf dsa3,d £>$ ? aSra^ rtoart na* <aoda 
wdo ?Jj3t3^o^c5o3o ? dododoftaddd rtodo^o rtoart sao ?' 
<^3a s a d^rt^o todwsoodo. edd dododo&add^d rtodoSo a&Srt 
dcra^, &$ £>odo w^e&riadjddi), dodoee^,. <^odo drao dsag, 
dO^jod aorfocto SooSodo, dojaftS dojartoS, ^<do ws? dooosatiodo 
good rtoQrijs ^3o. voaaaodESrf - ttJZpt 3oSo 0<Safe3 dog? SttyTijSt S^OdO 

ws^j^e ddd^srfo id3«3e deraos *de tfotfrao I 
Ssarorle aoOdodsSo pfoo£)3o tfode d doosadcDe 
rtjaedSjedode&.ijae assakie rtjaessaodjocsado^es II 

(DdoSoO ^ttoddS,, dcuafts* 3oaojo<$ doo^sJ dcuarto3, Aotofl 
gja^oo, ^rt^ii jjs?, rtsaFort^ e-^aSo rtodd dedsS, tfoartrt 
doo^rf asacJrttf^ d°* rtjae&o&djsds! dodofoaasaji ' «d c Ood 
3oj€djat3o, dojario.3 2Js?ritfo djSosjjae^dosrad &,e^darte ^d 
aod doed rodoa^ djdodOfts^sk ? tftfjapcda tfjai^ 
£>oadodjd;> tfoo&do deddodo,. tftfjap doos^ rfooiosfo 
Sdjsrdrftfo rieddetfo. erf a-^ak Sotfssartoaljd. £$rtaa 
weroddo^do 3=rfrt e&d ^u^i-js^sad. e^cdoodd ed,r 
3oo&dod 33cJ ? esdOod foofodo drfrfe £>oe?oOO doorte 3k©& 
d^rt dc&a>,d ^d, ats. add rfoarfja dododatoadd o d rfodoia 
dedcdoe ^d. y,33£3aOrt t-odo oSot&j^edacaf wdrf dod tfdoodoa 
jpsajnal, do«a}«3 B^&esirted. saozojao eorfoarfrftfei^ dsj^r 
dsaddetfo. edd dododo&addsfo <addo cdodjaedaeg 
di^djd^d, ero^pecrfo rtoddaca^ddra saowjao wortonaS 

448 a,c o^e Aoe^si steS do*) sarfo rtj^T^tJodo saraodoi ded do&ddetfo. z^aojaao 
rjao^oi n>^^ w,ao^3aOo5ioi ded dOftdd osSdS^ 
jlocadddo sfo^e) 733,5* dsaddetfo. ode oe® siodoortCaioja 
dooriOTJjs^, dooosad woosadrtv 1 ?^ atoa dO*fe3rto. 

dsio;£8 doortOTitf&d «rad«( dedcdo? ^d. 

dsaortPgO &o&)c£)<&3 dodo zs?drf deSossa I 

aotoog djdodsi aejpBro&oa^ sadrasandO aowod 
doaortOj uodfSd «od a «5i. sraa^okod d.3d,3<dodo Sdo^ 
dosortOjd dj^daod djdodort ae^arojoodg godo&aoadodjdd 
&d2fr3rttfo «c5ei ^d. SJaoacriorasSo d^ of^edeart 
doortOTjja^dSo^ uoaSossart S3, Oe^sraSood^oSd, 

dosoriOjO ^o3So«3s«3ed artt^edS de&ssa I 

'eJjaetfd xisto JteySd ae^rcrfoodj^, eodd doo^eSjartdQ 
odd eSo^nad TSos^zSedsJs^A ssaas doortoskagd;^ S>3< 
SjatfGrt iiiOjdrfo' acSo^sajJ. «d o Ood o^dcacSo dsaoriOj 
wqddds&j, ?5«3dd slocftde tfdrtesartossari rtorodd^ 
aesparojoodg ozpptjodjdd^, a<So Tioded 7 

- rs - 

ds s&adosri sfcd&eofcdo i 
s&aro&eokrt *$ddo n 

to 

S>,e3oOrt eiatodatfod riona o&doosa ^dsLSe tpad.se 
dooo3ad dedsafceo&do 3do & 4j,eAo±> »9<doarf gjaed3CTrf£ 
asfcj,^ dooAri ȣ3 ss^ort^^ 353*dd0. 

xidood,aa« ddo»3 tfosfcao of^deao&sJq, 
assaaossartoidod ^edort ddoessJ oarffdooad rtonaa 5Sd 8 9d£>a 
d«d3rttfo eioiod^eafsd. odd ^ddo e^afcdafca^d aSjadgo zsstijStiQ esJpfcde^ aSodd of^dca ©ddoa_r(<S Redraft 
ddore>3o£rf<S do^ uoddtfo. saa,$S ^d^o^ wdsrt adstoi^ 
zsasido^ aSjaeo&ra^sajs?. wsijOodd rtort <dodoo?5 doaosaddtfo 
ej^oSodcWSosad^. odo «dd dj«> s d do. 

ssdd rtort oiodooc3<dodo ddorasi dodacriooadOoci 
tt^aiodariC, wd^-S apadiotodo, yas^satorttf dodacdodo, dert 
©3, ^S^ddo ? riort cdDdoo^cdod tfjaaM de«?d tfd^acdoa tfdsj^e 
<$a £><4j,djc»dd zpadScdo djsirt deed tfd*^ eo,d^ oas3 <aode 
a* de^jaddo 7 rid^Aaksfy 3a £>ode ^etfo&dd epatis 
o&ado ? edtfo dert «3? ii&Xidtfo ? 

aaJpftd&fcdddo rtort oftdooeScdodo dsa^. sids^ zpacte 
dooosadddo ded tfod&ecdodo (dodo rt,So*iddja tfdjd. 
eal/dodeWadddo rtort otodooeJatodo dro^d we^ ?Jd^^ 
7ira?nadO sadeo doaosadddja ^nad wicdodja ded 
jfodfceo&dja $>»& e^i ea^orf^stddodjdo cdooide edoja 3*do fc 
'esrcdo ofoJo'Rrt wddexija e^aJ Sscdoodjdo dert £>oto 
d^o&ua asarte «ro«o3aaaJd. 

ooa^^ draortOjoia^ 1 doo^oa s ^3X So o3jae&3s I 
wrisF rtonadoJjae 3d s 8 II 

o&^dc&cdo £>s3add<3, daaorfo^acdod^ eodd 
^jsedsSdcJ^ e^iea^ddod reo&rdsfcj, cSdftdddi), 
dao£> 6 ciaddd;> rtonaa sarftfo aodo ^oddjoatad©, aSeSd^Sj, 
cliaeadd d^SdQp&ja 'xiod&«'cdododd rtonaa 

cid^doaSdfd^cdododc ^uoj&raVo^djdo ero^S. 

?jd^3<; tpad.Be ssadrSe dooosad cso, dedsa fcecdodja 
«25s*dja& dort SoOoftoaftdo w^odoort sidcsasido *>ew 
ezj)3ra,cdoaod e^okda&ddSqdjnadd od^oaisx© saoaorf 
TidaasSoaA saoSoo&dasiodjd ddo^ otz33 

450 &c o«p A/aegc* sicS & <DO_ QtjxQrt d03c3J£SC3d dSssdrdC <L.dod «i 
djS-BoSS, wdos^arf Sirto^d. 

tpad3e riod,aJj3ena si sadeoe doodoarra 3i?a 1 

3a? sacgdo^dQ. rtcrt ^dr^sLF^-- »cjS3Sd 5,do«z2A 

r1j3?C33dO? ^£33^ 30^ 52ojCS £,dri ^£,i Sjja^Srf, l!cd,a^jSiSi», 

d:s£?i ^d^eddrt^, sadesrl ^n^Se sSaofoa ^drssc:. e=3csd 
?3da&© SO. ed«?ri wd3aS^o akortddj e£cS3 dcdDo£. y^csd 
*.odo Adores dd^aojodo. asso^c fedKZ&As S^ccoS 
rod^drfre t?«dodpe doe^sdsaCe doocssd ga? d?c3rte2 

d,Aid Q ^artwd riore ofodaoscs Sd^-SOjod^d^ ess.&cyFSw 
jpsd^cSo?;.^ epo«le^0^d?€ woeo d.3, *3<L tdcs «dd sad., 
<sd,*drts?sld <ao sa? d?r3rt£ja dort «£3 ss^c^id oiraertt 
ipafirt^Au^d^d eipsj^oftadwaoodo ed^s '«S*dSd' <aodo 
3oe«?d oio3o ?^3 osfcasD. siartsrt dertef 3£3<1? 35530, sSarteri-s 
wd5o£) s de <o<3^d trodjJsJOdsSetfo. od^s Sdo^s-sesd <adjS33a 
sa&d ?raari^4 adjSdcso ^ad rfd^dja^ dfdir^o^d - 

f\edaci5o dvOdoad 3?d£"<i- 
<?eda3 <Ddj^o/3aad saaojjstfftaoss I 

•w? dSo^dc^wcSQfl 

^ja?0 dctfd sraasSOoletfo 

aeddgoag dosyid dosdo^O skSfc&ddo II 

— do^tpsd^sBd. ec^ood £><£, sJ&cded^rttfja sido^ siosdod ssatooacfc. 
y^d^ doosOj «dooiO s dodo 2jJ?cirfrf?jd aae^dsSj^ a^ort 
eio&da&dddodo srad) tsdoridetfo asS^d wjpssjjOtosjs 
^dudodo. &%j$pzfo 7£>£>tf ^d-SeridsS, ^d d s o&>5$ d,.SOTd 6 craA 
&><%gpvb ?ro*ad sraarte^dod doaJos&j, <& asg^dda sa&d 
rfcdgZpsSroSi ded3rt<£o « £>«£, ^d d.gOWeSrteod 'djse^s' 
doorte^djsdsJodo sto tfjaocradodjdood esSde d,tfg 
&©?2j$Sddd5SQ, ssacio^c^da^. 

'&©?## dd' &razof\5i &jae<5 dooosad do*£,?3 dedepaddo 
^SdjaAdwdodo «d«3a dedzpadoio s^Otf tfod*^ ^Aa&a 
^dsododo. dedsaA ecrioort© stoAid^atoOrtja dena&sad&dadjd 
ood '^jaedsS' £>ow ddssartO '^osdrt* 'djaed' 'So' iaodo 
dooosaft ode edrd ded sJ^oartG ^dod - 

"tt^dj^o doa OcxSis^o ... djMddsasJS ^e r^aoe II 
So rfjse dd ^,dde So dSos^de II 

^33 s a dp* skMf/iwrti) djaedrf ddrttf^ws&do. 3* 
c^c&ood j&jaaSaarTJjatfd d,dodd 5i3,z3ed3do &fletjfcSdd 
nartoSrf. 

do*|3eS <a&s<dod0 djsedSdd 'doorftftftpaneS' da^d- 

sjaaJjares^sasF d^dd^ojird tfootfodoatpasF* 
sJofteg doorto tf^as ridooo^saortjS I 

'saoo&do Sdo^ tS^n AortOA&aodo doorfotfqa 
A«3rt «*«$$, sado^ ao^?i tfoo&dod zoraood djatfd e£3 
ss^ort^d^ ddjaddort 39ddo\ ^dood o&^oioodd dooosad 
doorto rtjrttfs^ A«fc)rijta«Ae»rt SjaedsiddsartoSd 

*}Od03aODoSO. 

452 ^e 0*5 Afflez^s sJd ws^ak v$p*S&j^ ,'?jd tootfodaazpa;:*' <aodi doee5 aesd. 
«dpod w&3 dj3*> too&dodoi SoroftddesartoS d. £J.S,icJ© 
riort Ojodco?! dooosadddo ssooSS «£g3<safoj.Saad. ado Sodrt 
<^doo TOd s s5 ? £>ou d,^ todudodo. ^d^ risfca^ssari ded 
y^i go&cjdja doo^rf w^i d^,rto3o« ^dudodo ^exsudodo. 
add doo^o, i>c^p aso&anofo ^ddcSow ao&do&o,. as$ ae 
Sos& d«a aeo ut^ds^rtvaftd^ s.doron zz^&p &|o& d^ 
dja^ zsa^cdosJjrtTOAdo^d gdo€c&3 doo^o, cpadirf 
ol&erfjdejaddja o^S savan wdoJjasftsioo adrsartododo. 
adra 3skrto&c3 ero^do dooS-^ a^savariudodo. qrodr&lvia 
ado olraer^d ao&ja sSjaotoar Jlra^dcd sSa^ docS,aoc3ar1<D? 
ol^&aedSdddod «^3$ doo3,aoaart£e a$doo|,Ss£sd 
'doo3g,^'<doci^ sbdoortOoido dd>«ddd doed S^ddo. 

- r* - 

dioad^rt ski s&>3eS <fc>o» 

doakJadd aeddrt n 

doo^dofode^dja da^oadSrt So^ doo^j, Sooa ddVd 
3Sti£oS% 2oado^ e^ddoraart adSoSoi^do. 

a£3 ssa&d doec5 &rt «d3. o^edad riort oftdooS «d^4 
ysad-S s&oosad doo^do&d o^jsaoaofcraort a£S iedcs, 3*rt 
ad.3 dsado^pad. ads dja^crfo^ o?dnad5, doarf^oadS, 
doditeaad-S, &>edcsad.3, tfoodcsrod-B, ao&jjao&adi, 
tfoo&doaad«S, daoSsS dossarad tSsadoadS, wonadd aSd,o& 
^onadoadS <aodo dooosan a;3etf £>d- d,1>*dQ, d^oads 
dtfrto-Soad. 

'«d5' dto Q tfo^sSd 'aoa|,$' du o aod »cS s aoa&o&Qo&ja 
aodd sido drt<£«£p±>j3 dtfrfjocj, erot^o d,Badd aedd3ado5ae 
aoa|,$. aed a;Je* £>d *>*& 0es:i > ^«&d a?drttfo3 d^,a«d, 

{j^axSSrt :&£ si»$J 453 dra^aed dooosaddjs <^d. a^ ^o^ci aeddjs ieajj, 
da(p«Js$3 ^eK^. add t-odo e^do, ^s^odo «Sd&s <aod 
sj s sj253d. sp^do £>do?S 2J350 &rada3d, doo&Jjdd ?iocto*,cS. tfa^d 
sJjarf erorfcntoa,c5. roerf Seor? x>^ «0aSjaerto3d estfda Sedo 
d^ss^ *ACfcaf,c5. tfododja^ aojsrt srortotfodjao, na<$> aecrt 
edodjBek TSdood^rocsS edsSorfcrio 3* wdg^irt ^oqj 
d^rod-lc&e ^.psAdogd. 

d^d aed, «d«S ScfcaSrtcDaQaicus d^rfo^dcdoe 7 £>odd 
rfdoddjoa&dj aSes^d, cSGtooa&oto^afcja ded ataad aedd 

asa o&pa ae&tfdo s^d 3dj3esdrraj£3%& aS^sasSo I 

3s doaaSsS^ djaedrf^O sdoi^d toodo zortoSo doo^/S wrt 
soe^oafid IraeedjaU.oio nasj.d * dooak doodrt ^do 
j^adsjafttioaid. tfjaoforsJoaT uortea^ sSjaedtua sad^roriddOj 
djsasf. <eato ded^r(<?!i ^do oiraert s . wsa^aod djaaorl 
^<9o&odjde w n - 

sa^c* do?dd,ddo de>i,«o 
fio&daio So* £»20oqs3 aodo.5 t 
eiSrs djtpasad^s arF&iparto 
eaajjdn*' dosS^&tpad^dotJo II 

£s dooSjl d«3 <a«§,odd ds©£oo3;)£>, Xirtusaooad <a«^, uonad 
;3&>3s33A <^a dja£oofoe ^d^ d«5<doQ, siorti^cjaddo 
dossadj^aod ^do djs&ocrio©, oftaonaddja *>^d a e <add es 
sradrd^do, *$g,cl4F«tortossj/3. «d3 djrirWja ^aaD^osad. 3s 
doo^o, ^dod eskssafcsS skado o3js?s$n asadd c3ode£, tf&o 
»3dfrt«od djadssaftdoa^d. ^od da>„ a?drt«?od dooa^dafda 
dodo doitort «d£ £>aio3c3ad. 

da^aad^rt tfoa^ doaajl^ aJoowadjdo uea^ WE^d d^dca/*. 
"sdj^etfo 3&g,rttf$, sooted 3s d»ato/Wo na^d^aka 

454 h$ o# e 3jm#kS sJd «d o Ood ^ «d3 d»3/J asossrad asyteada, t&gat&gcBctt ! 

'dooid'o&odd dooa sodo&do. d,d skdoortOo&do. 
doaSd ^eotoaftdd rfedss ^eo&oadodood orfcio dato^,;^ 
ddpftcaddja oadra,d£> S?do ^arodtf ddG&dddo. odort 
dostodgdog wd »>ouoa«k 'aasrd'dode dedirtert "Scl^odo 

Sortdo. 

«d3 dtfrtao ddsd dd ^es^. qjsswtosi eodd dtfnsiod 
ddd ddtf 3Sd. eds dododo^v* doosid^ dd<3*idd, assdo 
edd rtoradsS^ atari* dd$*foajd ed o Ood ?3d.3a=aart 
dd^dddjiOjSsd. 

doorfo d^osood ssaaddoi. edsij, S?9d ^ ded^rttfja 
sdo&rtejs essddd ddo&d^ of^craoaoiorado dj*i3rtjacdo 
saja^afcoAdodjd*^ tfodo t3^d© zoddog a^ocaft SosSdi .acda 
p^oddjoara sSwd— 

Sna d AesaSi xbdoortoaa 
&,cdo^ adj^ertorcadraFaaS I 
donardo&sad djc3ja?do2saaa g 
dedj3 4 « fcrtos tf*)^ jaadaday II 

doddro&3^3Dooii3e<&iSjw&£> I 

j^doidroris* Ssto tS^ddyll 

d«3^* £>odo toodo wrick ssa?J doujg, ^d. ok^nasidi^, 
&a;3rt eda d^rioo * dai^^ tKftbsad. dds* ddsad dd 1 ^ 
ddvad aodc), ^drfq, tf3atoowj$. d$Sd<$, 'ddvad' ^odo 
sroraoSddja <^d. &fae£3a<3 sadorttf t^odo djded&do. jsaqjCod 
da^ddddrta 33adrt«d^ dc^io&odadjOei,. dxfcjSs edSrt 

ajpadirt rfai, zfco3,rf 455 ded doi£3 «d3 asadoritfja "«S, ded ded rtoddrd oSstortste VOdOU&d- 

9 asoio »<doSo sSddOrt wcrfo koSo^o £,?aoOrt I 

dgodoorsO w,ao fc «330ioo rtd^s t?3d$aSoort I 
dap&od rtdod 3«d dodprtdrfodsk.. I 33d£do 5 dd^d?So detfod riSaSoort 

3o£d dd^rtert d°d^3 Sakdo&ejdodo d^d&oees^aidQ 

3o«9d- ddusadd.s orodroS>?«3ard ?Sdo£^s I 
dod?ra o3ofrf *esa<Sj rfirdj^e ddoazpd* II 

'qjsjo' dooossd ddrteod wodd S^dcrasrode-d «di 
dvtfjaera, wdsaJo-Sd £>odo dooosad ddrteodoja, K<dorort£> 
doori^<rort<C £>odo dooossft «2>eaardrt«odoja criootfsraftdo 
ato«2)de dod^sJ^dodoi ddtf ddrftfsfcj, diSrtwaoodo'. 

tS^ddO^ ddTOd £>ow dot^ ^dodoi rioj^Sd^afoja ddV 
«d«33 ddoaotf £>odo t-odo dodi^d. odd o^ra kert 

w^sraftd- 

^a ddrtrao&ortrtrfrtraSrteaoftortoSo 
£>doo do<dodo<S) d doo& ;fa« a^rfoaDo I 
d^ds ddd^dodaoaaao &>io 
^dootf^xiog^ad <y<0*&o4 do£ &£>io II 

456 §,« o*e *««$$ sJd t^ocSo rtodo, sAwsdsS srac3C3<£> sock Srlrarttfa ;&>;&> z-odo rfodo. - r« - wsfc.ddodo iart »rt eroc&rtodrttf 
ds&o&dwrt siO&cidi n tT ^ios&orsD y,ao£k 3>4 oarf ?odJsj;<So5jauSt3 week 
sjtfjassdcsft &«&£ o^sroracckraorl Ssta^oxd. 2©ert ^cq^a 
dessirt^dja sd^e SsJoe^raA uodo SsSo^o&ado. w?S aqda 
ds&oso wdsSssaci ssaroa&ra&rt urtortoso OTE&rl»drto«j,aJrfo. 

o=oa3 £>d3o j&arttfQ edaS^ataSo ur^ aJe$d «3o3d 
7&stpG> v&L edoo^se rfsJrS, a&aas jioisau, ewdoysssSritf z$$t 

sSdsk ssqfcasi *jadert sfcaortOjSJsS^ tf^dsSocid e& rf eSK>^ 
loi^ssd SafrsSgrftf sfconctosjj ssooori sSqJjsdddo assaaadeaSri 
wodo s^s&cSoJoeo «d3?£3> «33aaxi&»oc& assaaoaSjaesso 
SzSTitftso *)3oc3aoFJ& 33§,&ok>oeS sidart JSroSoKify osprioa^J 
e efyofo fcareft ©23330 aSjaesSo. ^osdaS/S^ s3ea sdsSsiBNaryiJB, 
oaosJij sS^s&q, tfea eakrsto&rtja, atto s^dasatSsTte^ 
?3ea SiSrosSarU e«a 6 3303 sea ssdrfo ssq&as srarfri,3oKi 
sfcadtfefc *W3^&o3to sJqto&si | fcad^Srto. erf aktfass' sfco?],- 

2300332 3J33 S KdC3<^03irq33S)S i 

#r1jse wa3ors33a ?*£»3S s?jdoO- 
s&raojO s^C3onar5orsS3s g 03o cJesros il 

tiflsto t *$(». Sad 4 57 'ziPepart.c^ft sa a?i, 3rarfrt,3oK> skaatosi. ?S{Jo^ci<J *3dB5o 
wa<? sSooOSci aojsocio. aoOsWdita &«$ rtsacdoOoci r^ri 

sj,ssao ^tssSo&asia^ Tio&jCd^ 1 djae^sJj^ 
xksfcstajS&as? 1 aeries* ddds daio II 

'^asto oart, £>e<fo ?3a2od 5 , srasto eo^O^, Sesk #ja&o^. 
?ra»it^dj3 *i8333oS33rtvraec8, ioooartjaees rioi.Scdorfq, sddoiiaera. 
sSd&d ijeAcflood sSCcdoo;^ sijado »SsSr 23as?jaera' 'storacrio' 
<ao<dd <^erfja &£> n sSt^osSsiq, efyrt 2»ert sJ^rt stoa&rtos^do. 

Gsaao oDotfd rtoak SoCSt^, doj, sSsJ^j tvjOSoo $ s5)CJotfo 
3o?^os^dooi3o. add &i sfto3, 33?s?o:3o3 rfocSo aSea^ ^dj3 
4j,e3o5oocj i&ai ?5edos$)tJe 'asjaao'. 

^cSf^cdoad 20<?3 etyxk erased zpartd^dorf ti€}p sJoed 
sSqSosSS^ SkOXj 'doedaa# s s\ Efc&roeaa^frttfQ aesk tf^osarto' 
as^deta - 'o^sJ ^o ^pa #«*' 

5s?r1 sidoraaf^rtjs, e^psaafyira oazsasoo-S i?jaQ*i ^d^fS 

'sfcaa* tfe^rf sSoecJeoxj «A)«?cS oaoaa&aotos!^ 3^33-Srt l»a* 

siidosfc^ ^oclraoaaA &tfo e^oa&rtV rfoed 5fcS?SfcSetfo '^sS 

atfsiae #ri' £>orio «3ooo3ran skodj aSetftfetfo. «?£, uo, riosddo, 

desk rfeS^wfcS asfc aSe$otodo. *w$rttf (DsSoiorfiO, RiejSo rfsi,^ 
csKtotforio^do. eorfd siosDcks^Ort^ cro&^dja j^orortjsera. * 
«ruro^ riotf^sJe tfaJ/do "scft Serfo sa^ android 
4,cd3a^e^isjs3odo -§«?cid asScdjars;. 

458 a,e oa^e testes aid oa-g, ddc>£srt wdood^edtfroS dstexidrta. «cdd dod 
edood& *Sd,&rrttfo Sog, rtodo d;>oo32d rt,drte»o ^ssdsfcj, ^do^o* 
'zSerfsS^e d,sao aodeoio', 'aedE-;fodoorS<Oata)7\ tfas^diofcaft 
roskdog esfcrt^o' <Dodo 33a,d£"?3 droarttfrta. edood-se 
dsirddodd Sedo adoodsofo dSrSdq,. qSo,si sSd^frStfa 
atoogprttf;!^ dSrS dcsad«5edetfo. saftdd 'edooqtee dste73' 
aode€ d,*a Q ? ^d^ sadradsJa^ £oddo &ert cvsfeaksad- 

'ts^staae? stasia sSortsaddooi/aeStsa' 

<aodo dostoxjgA sSetfodoi o^dsad aow w^ Se>e3tsa,i<do 
3o?3^ stas^dsfy dod;>d<d3ad«k edsrte 'sSj^ocSo dSdo 
edaod& tsa& do3 ded zpadrfoto ^jaeoSc^d Sdaro dosS*^ 
edaod&o&od ds^S w&essard ddo&rt de3odo edood^ojo 
CiSrS^j 333,2^ tooad <aodo. 

tsdd odood^ tfdrdo d,Z33d.S<d:> 3$3,. ^gaio saoto 
^crfootfod dosfo dossaoaKS sj)§, deSdjaS. 3jSafc> 7oJ3?dOo3oda 
dooeu eofNedsi dooosad u,d^rrf« dodao&da j&aedd S&o 
dod&r. 2o?S arasoiod^oad w^dsad 3* edocd&oi";) <D^s5)do 
eai^g. dsiOjsSs odood-B dassa d3d,;£o&acspodd? ed^ 
es&esard^ 333,2^ tooaddetfo d3aorto 4 tfi^d w^tf £>do 
d^sissafid^ &C333o3ojaed333o3d edood«e dzSFoissad we^de 
d55«i doooo&deso £>odo £>Q 'sdossjdood ddo daood 
t5dood«Bo3oo3 dScrScijan aodd d3o3jadeJ ^akspa&tfoiaft 
jsa^degou e«pan,o3os^s ^vJwdodo. 

&ert assaddjscdoOorodcrtpA edood&fdSrSdddriS 
cacrfor tfeadddja, djaarf dasau, wdofcss^rt^sSvf?, sso^asid 
sro^dd Sdftddo £>odo t-odo dsaSsSSpk &>od deed, ^aert 
esfo^dd ewdortjadcrio raakr&do. dja?Saaf\ Toojsad s^dozpsiod 
dod-SriSrt wSotfjaossartdou c^o&od rfdjaedolracn dxiortea, 
dwaddrari^o, dra daoosadod?^ uodoaai,do tfodortjadodoaA 
Sedosad. u9£ dd-fcdddo ?*t?a assort s$aa&33,d. rt$tfdo 

classy A^dXi iod 459 tfod.c330Jod<0 333d;>rt«?d 

(o$£$jzt#<i srfcte^ sradortjsd 5scrforg,sSo sSe«?d. 
e&sssard&o, ed^ sorioaA xijps ssrfd dd-^ddort rf&o^os^ctoa 
d^rsSeraftrf. Sarad <ao^^rfn^iO, 3* rfdo^d^o . wd^eg ^$ 
?S?c>?3aaAde ? erodort-jcid LQ?jos$)Cio *jod,roojo dsas^de wo. 

3^C3K)dOJ^ "3d - 

y,333 4 pdd0333&aSd*> dOci/aCS^, II 

^d^df^drfdrtssas SaJjsfcsas II 

des&rtea d^cridoe^oaft woda dridosgcrio s3oe«5 
aBarirfdQ *o«^ ddodd doaasaajaioad o^ssacaokraort WcSafer 
dJQ^draris^ wdo?i©do&an ^a^ sio;3j3?drtj3«?*)ddo - £>odo 
^odaSjoara de«?d. 

ofojjedd rijaotoraJja^d^oixra rijaoisar&raedo dod^rfsrl 
dedaSrttfo srodortjsd aeacrad - 

doskae ess* erf eftes* d®. oa&edo;*! das I 
sto^ajdrfcsa^asaraixsajD oiodo&as*" sSjao&ar ilado II 

'?ojao3or sdAr^ao^j id^od doos$, do&oezpdoaji dedrfo 
dd>©ddOrf cSdsSrf^ aeaddo. do^jaesazpdaaa sSjsdcdoad 
d^rttfs^ aead. rtjsotor dod,da rtjsedjrttfsfcj, swadcb. * 
doo3jd<£ 'cJddrf^ a«ad, d^drf^ »«ad, rljaedjrtVjJi, aeaddo' 
■aodo ^ detfd dedSrWo sad? dd, d^ rts©edjrtvaddoad 
&€odd dqroarts?o Sedo saoSe-Stf. rtjao&ar ?5jaedododd 
o^e^oacriorad. eddo Krt-B/i doasa&aJdo. wrtatjs edddo. edort 
&radoa & ded3?rttfd Q odo aad KrtSsSQ? esdocd dgsorttfs^ 
&©dod dojaorf Sdoj^e sasS) ewbrfc&raoddo. djs?$d<£) ofojs 
€A)dortsrad LaSodjdo woe «dowdd djdtfrsJsartwaddo. 

460 fee oa,! &ns&i steS eoSstfdrs sjpdrs troobrtjad Seddok esdocad voakrtjio Sea 
e|3sa#> saa w&edrasSos&do djaS. w&enard dcoa) s . 
srodortjsd ?33o€e5^. Q&gzc%£i derfirt^o eaSode «s>esafdd 
udeDrt w«&7E|jd doaaddo. s>3odd" "?£) dd*radddo y,35aod 
dsasa&^do. tsdert otaadja e&essard Sjadoaddo. e&essard 
dedioodo. «d o Ood eiessardd ud<Drt adox^d. 'd;saorio 4 o 
So^o«33t5eS dodi aedd aSeiosa' issJ^da «3acao&ra«S 
adatodQ 'fcsrtz^edsS sSeiste' .Doaanido^oi)? ^ d 6 s3 4 Sdj3 

«JiS33<dO£". 

»dS33 '^£do wso^oron dodid^drialaod' (drf^doi 
^djaodo e^saoacdesfado esdod dododedo satMS. ^<$, 
ded^rtVo woe d, 5 !*^- eddja ofcgasJS, sra^d&SeJedeio. 
«dd vodortjad La;?tod dud tfdj. edd<Q, wdortjad i&h$p 
sraodo «*S sa^ci ess tsiedra^desarioaid. e&ressad dediS 
ussap ded3ri<i? e^essE-d SeddeSodd SoSjaed. edCod 
djad£rt doS^odeS «>A Saistossad. Sao* ewdarkad La^od 
sSUjirf eSodoS desosad. wdoodeS djsdOrt Sdoj^ddd^ 
aSesd asfo^odo 

«dsa Krtdjadcdoart sradorfjad aodd toato SedtSo *drt 
de^ <aowo3 z^odo dpd. ed^d^ edart Sjadod doo«^ $da 
deddetio. edda ^ao& %etfc?jde&). ed$ i5 djadoo desrfrtos 
^ Sjpdrt «?JodoA dedo>|pad. ««&do$ ddda erodortjad Rea 
e&edraskd sJusSokd^ dsido-Spajf. dad^e^d s$oaE8d 
dotfdes* dosEa^o«5, doags'.art «5>eds"a?Jod d^o fceAd- 

araa^ed d tfoa 4 e& uaoo dj&dse d^ ' 
?Jdr &jaetf?o s ssdSe dd stoorWaaoto&e 11 

'jraa&oJoog aesto' eodd *aid dortvad xUabrokog 
Sk&>. a$odd Seattle «&£&> edsadritfo. echoed aedo tfaSjri, 
doorttfdedg. aeda wdo dj^ds ert>, eodd efidoa £>ou 
doofcard Sdrt *»«£©. a«odd y,d£oa§,a sidrdjae* tsdR Serf. '•wd desk ridrdjart^ daortorocdatfvsrta. '<^do ss&esard, 
&aeo3rt. siitopt 33g,^r«3. &ert y l asl£oqa,Orttfo o^aaroaSaraort 
sJdarf dj3«ti«3aci esicssfd daudaS vodartjad co?&dda. 

•■0 - r« - daotf siadda daadaod i 
daoarf tfo&e aid daaaamraa^ 
datfrf daricda ^daiii 

^djaereqsaSA iteadaarsOsJa ^edort EStfadds^dsja 
wdartjsdoa'jsA;^. daatfpad riadda wsfodaod daaasS 
tfooofcSj&da. ridsSc^ daaaO^raaa*, darted sSo^aJorfq, isjas. 

edaddc^djs dsSoojod^art urteort wdartjBdrt^sfdoda 
&>od desd. edd ^ddrlrraA edadtiO dao&osd y,«L sraoioo 
dad,d urt ft ^0 deed 'daa^si ?tao'o±3 wstaid t-oda w<^ aaado 
ass* Lddwfa. ^9,ad Q d daatfaSadda daadaod dooi/S ioo«^dd«5, 
«*ald daaa^racJea^ 9 5J»aQ 6 3^» da^tfd dorioSa^aJd 
SdcSeSi,? 'daa^add daadaod' £>oda s-oda sradad. <& 
saddog daatf, Tiadd daadaod daaaCjjS^raS daa^/S tfoowSdJai 
da3fo,dartjfd darioias^ adca^aodd Sd^ae^. «dd 'daa^xiadd 
daadaod' &ou eod daaiO^fssSa daatfp wsSodd^ 
rtoaadd^cdajs osSadatfaddsSa <aou «epag,oa'ad^ 
o^ortSd^ac^djs daa^aajrasSji}, edji, pg,3g, djsrttfad * V ^dcj,. 
odjaod 'daa^tfadda daadaod' <aow snadd ^d<0. 

^ naddQ daatf/iadda daadaod daa^d tfoOesSdd<$, 
i£p* rtooto. daaod 'daa^a^ES <~v3, da^jSd daricda^ S>da^' 
*>oda e^oaariuaSada. daa^s^ra ad?* daoaotf dort 
djasadaricrfa?^ £>$ ? daoa/artTOOrtja j^So^ae^, oddjstfrt 
wostoaaraacdaaft Soak edOrt ^totfjS^ei^dfMAauaj 
edood ^os^fpd doaariadd daa£),,8§,ra. edOod daqa,arftf 
dajaotfd start wdarUd rie^asaj-J. gtf^dssn sa&a 

^ fee o»£ Ao«#S 8W ^adudoaar^a, «dd tf^sad ^.ojdo^ dox^djsddo, 
&oet^*>a o !l sadrassad <^od saakrde^ aSts^A e3 doadoad. 
3?rt sfc>*/Jtf dorfo&^e doosC^Es b£<i dajaotf dort 
&aa*Sodjdd<^ StSa^djs eroouo. aSodd- 

'eSskd^ y,aSjfc «$d3a&. ssrte ti*>sados3rt doDs0 4 sro,£3 
e$d3a£ ' 

S>d<fo djacsadarfoks^o w^sadaadsadd^ dofclSodd 
u^airttesaft- &d%fj£H- t 3s ?eto — -uod as^sad do^afcs^ 
aSdafcdo«d sSja-Sd^ ecid djepadds^odd ded aa<Sd jsart 

^oftarirtvadjdjs ^e^ akrtodatotf.saftd^ g?£ sao-so&od 

'dooSjS tfoocdo;^ dootfskddo doodaod dcrt ^s,da. 
xSdsi^ doo^ag^a^' iiodo rt^tfod s3^d<^ Tiddodd dad, 
s^sako.3e daad. 

«c5etfd^ rioatoosa, SooAtdol^ijSa I 
(Ds^d^s *£de dsaesa s^»aJooAe^o s c333|3a ll 

'dcogo, dsari^ d% ddtf dooosad e«3etf urtoft d^rtes^ 
sjpeeta ioowdo sJd* Softao&d dsadofc dock £>do&Qdod 
d,ts<doov&\ ^oqs d^doadafosj^ dort «x>do7ljado&aft3d 
dcsoso^ra. «dOod dcfcdooSsaA i^cadoaod 

dofSdaossodoadok?^ Qt&cfo vodortjadofcari dcid. 

dxtfoad jfoddb doo^sS $oOo&Si,«doadjdodd, <"*$, 'stoddo' 
d»a5 4 «33A, OtJetf tf^rt*^>, dootfpaft &do_d.jaetfdQccd 
d3kdx>r30do. ^titto §,eaoOoft odafoO, doo^a dsadc&an 
ifcedasad. djiolft^ diodoorsOska j-oci/aodo doaiOj. 
doSsatsaafcrdo ad^J^Saio^- doosadsaero adoae'dAferartra^oaFaLdooB'xi. code II 
(Doarad edood daa* ateodooraOdo £>odja wodo toodo 
dw-S/S daaeJofo cjsadd^ aoOcdo ds^od^uos'Ofcddodds". 

u,ao te c^odd?^ doosO s sra,ra s^tso&oAjS^ 
tlanadarfaktjj^e b*^. ^do^d 3dod doa^ 20,35$ eort &$ 
«rt>«£esD*»03ftd <aodd yaojrooioort^dja &<£«5i d^arttfo. ^jrtcJ 
doo^ stosD wsfod£>?jo>3dodddo. dao^ y,ao^rtja odortja 3&S5J 
d^rtdeae^ aotooc&q, rtjaiSxkdjdBa/i asart asesdeoaoodo. 

*i3 6 e5v©esaad.3 dabdoorsOsio dja&^esd© xl*Sood,aod 
«rca*)d B^ddsfy aoOrt srodortjsd aedoo sadra ^ad- & 
tfWojddoeS ^s$de ^sSj^odo iocd. '£>$o t^aso^oto&as'o' 
<aotoo3 t^asa^odd odart stoedssaftd^dja 3* B^Sajdd^ £>£?d 

etpdousja^dsjad aborts ^ dorf <rfjaert 6 dosto, * dorfofee dort 

^xJozpa^o edjao* d^o dd^aarfjae doaloeddes I 
Sa^s* 3o0s ^asao d&e dijg^scio^drie dor^> II 

'B^jJoddoto dd^artdaeS ^edprartdaod tfud^ato. ed<^ 
a^dcdaQ wooBadsaft dOrtoa do w<da*d' £>odo eparfdai 
aSetfaajd. Badad?3a s^B&a ded^, daj/Wtfj^ uakrid sStfad 
sail® o^ 3* *)ddo da^rttfsfy daag, aoO ioo3a*>d<3odd, ^ae 
xfdaad, dad^d doasa TOaoriBaoiards^ Oeoaoaooaft ddX)B\jai3, 
3=0rt o^ddefy Sjadodoa afc^c^ 

'eodjad is* B&jJajdo djaesrodo' 

o^^dooi Krt33«£o £ed 9 53ad <«5j%octo ttjioziti tfSWajd. 
Sdjsreidocsad dort edad oliwrfysad vodartjad. 

$stfa,d a-oda dd^jaridasS, eodd d^arfe^. $odj topped 
aSjatfcdaadoddada. 

464 &,e ert^e Ajaegtf sfci 'deaed 6 d33?ic3d 3j3?13 ^odj j^ooftrdod 5ao& eddcio'. 
'ttoo *k#tyS' Sodaj, wts^askSd' <Do^drd<§, 'ta&d'dcdd 
sidood,. wdood da^dado 'tfsxajd'. '&>o xj^daSe' 'a^ds^ 
o^*>*fc>sy5' aowdrduD 'Saxfajd' osS^ wd&rte oliwrt^dada 
Wy0\ «d Q Ood sSjSajtfd&j, aaf^Sc qforttoouada 
ded^rt^od wtfafcoftato,. eddc^dja ?Seo ajaradaaosad fcjs*£J 
dajaotf edrfq, don^do- 

7os5£"e xiooa ddoxija sJj #>xSajdo &ss«3e ^oa I - Tfysd djoara. 

^>?*5jjjJc3oaS dock saorird3as-j§, sroodK^. tfosDdjs sdcod, 
dod<3ao«3e wa&sSoda ^oddjrora de<sd- 

«X)ecid d^as saortro ridratoad^dsSo I 
ssscs^Q^stalo £o£>% saodKsSgXj.akBesdds*' I 
cMajd^ d^as tfoal&e aa^sSocsS d,deade II 

'«a«j>, wota>drt«?rtJ3 eac^dssad ss-ortrd*fc>*l,$ <ao ssadgrte* 
eadedafotad ssaoaJss^aJoaasJs xSdaad,aod «\>a&3fc. ^Jfoj? 
saorir sraorftsSj ^ dojsdja doctfa^e 3?odad)' tJdjSocS 
eSxi^ddjaoarl saortr sraoziajSjrt^^ d«d3rttfa 20,d^S do*©©* 
dOrt Sjaaxiddoauajfcfc^detfo. 

^odo d,4r ^xiajd saorfr snaodasij daaosadadsJ^ 
dO*&aod? 3oO d^djseo xiadort SdoadjS&dsSd «dei 
a?adcJodo «?artd3 desd- 

#>*)0£j3ddK>o «a|^o £>d_,.$eo dSdaaGsxo I 
xiadafrsaa^s ^^dajarSfdoajdassaAasao I! 

'^skjd, &ed5£, dsJdsatfrt^ do* xkdsSrsaa 
«<doadrt<?od TOB^ssA ?5e&7S<£dod docdasi^ xbdda tfodda' &ert 
tfajto^arttfo djadd "sda^dodd xidaadjaod «roax>adjdo3*a ? 
doaodadoda ^«jj% Setfudada- 'ridaadj dadS^ 
d0J3O53dc3«3sd djasarxisad djTforfd^, djassarsida saooaid stasdofts*^ <a«5,od Sodcto 7 wrt dedeod^ o&sd eroded doeeJ 
^S330 ds>do.|d 9 e^dooSoto <3eg,rt9odo&*)d sicKg, 
*dood,aod s=jr1 dofc^d ?' 

^od djOTrad<§, dod, aidoodjaod soert Sooi^defowodsfy 
fcert £>do*id- 

f^eoa&o dodgdossto 3o djSs^dodj^e daocsS^ato I 
§tuz®jiti dod,o d d^ss^ &iaesdj^ l ijMSdd3 < ' II 
djad^j^edatoo ^esra^ zSjQ&ao d*a? Q^tfjae^stas* I 

'^edtfdoodjd?^ ^ds33rt dod, wsfod&od «lraedg,radf\d. 
ridoodjOs&isSja dod,5i5fy wa^tteoBaod &©ead. sSd^d 
&,e3c&>od Zjtyp&Qjqpz jkoedoa^ dd;£tf djde&Aidcfa. wdd 
dCfsadojraA dod_, wd^idjsrarsjad'. ao-jaxi Krf dddoaraft 
wrtro^ doasao^ j&aeddsraft Krtsra^oosrad. djaerf^e doaa! 
doasaof^ftadd doig, cJjaetf^c doad. woasod 
'doddsado'jfode wa> d,A)d Q <3ad dd^djoaw aSetfoaSd- 

jfogadoofojaaissasi*' dedjae doaak^rsa ^osradaos I 
^a^adasadja^odja/ dj djaetfdcsaabos II 

&>ert dortjO^daoddsO? djassaoatoaoddjae deda!rttfja 
B^jpaarttfja «c3e* zsao dorsad. d/fodoo&cSood 
ioa s5 $dea<do<S wd^o&d daaoaof^oJo S?rt rtdoadjOaarf 
tfoi^atoaft wdatoAoatf. wdjDod o&ad OKtarf^ccfoja ^e^,. 

- rt - 

*£d& tocl >tosfc>a e&arart d- 
c&^d© d_/^ gddoat i 

466 fe,s o»,e Aan^sJ aJcJ 3?^ wdAofcad dsbo&s>d«3 sStisSd daakrttfs^dosart ^ 
stoaDdjatfAdod efy Sd^ddodo §,edo «fy d,3d e s3»o « 
«?\0jj3^rt asa&d o ^ wdoSrftfoS^ sfodort aead 

&,edo ddooijsdsJ riadoa <&ad «S»a^ 23ao3j3<s?Arf e?\ 
a$ 6^033/5 aodd edo,Sdo3 rooMjseskd ^epadddj doak 
doarttfo «c^Ood w^jri^ sfodsraod efy aaoafcrartosa,?! kerf 
do dcsaJc33dos33rt o/\ ?33oSo^dt5 $&>35p £>cde e ar^orfocijj 
OTOSood djad 3rtdo «g,3jytosyj. eddjs djsdrt *>«Jd wo aedc. 
7odood,C33K ddoraci eddo?5 Kodaoft «£). «A, d,3d a dosadd 
efy woo&oad sntfeaotor <sd*>ta>d©ad. £>s»a&jj uod a^raa 
dedirtert satf fcds&rtdefc) «sd^ do wdsl/stfAd^ e^o^ 
ttptood edcioiq, AdroAUj. ^dOod ofydaja Sddorortedjda, 
srotfdja *ds»rtodjdo. ^do z-odo wSjt^. doeoo ^»cu^ 
tfOo&azfosSd. odd ssaAeoO,<doaod do^d efy ss)Aoa,<do 
«33 s rodaod 3do«3)do wfozpa&S. doak, on, Sdodjd;, dS^d,^ 
«do3- 3* storttfo djsfdo ddsSriert riowoS&ddjrttfo. earfrt 
tso. «dOod &?rt de^d?fo- 

Sooas skao±>£ ewdortjad ssoftr&dodwq, drfrsioaAd. 
3s recriorgdo^ doooiSstoA efy d,.Sd e dcsa 3rarfrt,des> dv^edo 
oaKdjsedorttf&Q, srodarijsdo&sd u«tf SssSji djsedo 
rtdd,d«* djaedorttfti^ dssddetfo. •* £><% djaedorttfsk^ do 
d^arorf <aodD z-ode dasSsKJ, 3* ska tfo&dson ssrfrsiaid. 

ridrakwdjaetf/sAd^ ofc^djdodsSSXidd s&raockra. 
sstitia 33«J djsedodoaa dedSrtSrt ediS a«&ay!. 
dojaodjsddQ ee^ edaodrttf^, ^do 'do^rdrod^d 
do^ritpo* iiouoS «Jj«^ sioo&ad croo ixedodjds^A 
£>s^djdd<£ xtestafoaq, AajM eo&aayfe^ stasias* erod^aJdjs 
^d. dcdirttf ro,d£"?!oS>o^ do sari steofoaa^. ^d^ 
dd^5)03K>d 3* 8>d ddsS ss^- eo^ araaySs sjpsso ^s^naoaO^^? dos ' 

'$atafc»rtd<£, dedaJrttfo «c3vra?a8*>ddo- ac^dja ^ 
doafc?^? woa^jitoAp^d. "9do fcsrte dooodadodd doocd a^dtf 

wcaoakdoaartaadda. eddo ^3?c5 dedSrttf&Q, ^aSoa^saft 
«aa$tfde*i. &ert w«l©etSSi deds?rt^o doofr eSodOvSo&odcJ 

ssrte droad. eoS&od do rado %&%p wssadrttf© ais^d ded 
dedaWtfrf^ g^ssS^oao/J. ^dOod eo3s©srt s do djaesisioeddo 
«ddo ded dedaTritfsS^ ajp^tf^jadftdd:)'. 

kerf wzSsadaraO ^edoafo© wfyd,^ daaa &nad 
SovfKdosOrt^oi^ dsaad, ded3rt<?ri wdo3 £>ead. *n> e od3$)OT«> 
sssrte d?«d- 

doaWg 3>?33jd 9o03S2?5S*t s 

sjjd^rao t33&> ?i3o &j03jjd I 

dsrad dea*>o*i aeJe^ranrao 

Aersao d djoaao d adds* dOs ris II 

'o&^&akodddQ, o^esjarookrado £>*33dsojaedo ds>a 
«i\rt d^rf wodo, <&aedod ^edjdodd tfra^ dosirterf d^ 
Seaddo'. 

d7jOA.S kenddja rictossiroakrado deda>rt<?rt wdo^ 
Sedod adoftdiC, ro>aro&do s^odo xiooddasad voalegjidosfy 

« Q .assadsssdjsdcS dddod^rttfo araoaJd^ dd^d d^rsi 
s^rsi xSd?J sfa^d «iOort<S doousJrftfsi^ dsadOcsad. wdd tfzSxi 
roraafcraorf £>5303>d^? rtdrdedsadocrio ^.edo. «d<d £>5£ 
eortrt^OoiOs® eato dedgrttfo doig, e^ak oSdacrad. «rora- 

^ §,? o«i ! AraesfcS Bid 'dOofc tfs^cd TlaoSoF, doosOSod <^od, ofyteo, dojaAfcod 
rooks dorado'. tsd^Cod dod-Srteo ^esciaod sSd^cs 
osidjaetfS droadd edjSa add SreSdod xijacdor jleedisacJ. 
rid* rioajrf dsaadd dooaDd^dad »f^ tfe9*i&»5fy33jS. edortsS 
rfoowsSrt^rfj^ 3JjAo&,cdad<>dod adosaotf sg,ra, 

dri?5eoa,cdod$,dod sidocs Mofoaaod. dock risarcrtrteSdod 
3j,«sad«s aSabdoaFsOrfoaka 3* <ae^ d,raok ©edritftS^ 590&»3>a~ I 

^d^ do toocio yosaacdo daadosajl £>e^ dedSrttfsk^ 
edo.Srf$od a^&daA 3rfrt es-s^aJodsa/k steQijsvyst-Z, addo 
gddoJ. eodd, afda^ dpcdoddrijdftfy <B9do ^dort w<rfo«» 
dsaddos!, ^i3g,d, a^cdo «aoaj,oo deAdde&ae sssrt, stoadoas/J. 
da^docdo Sedated©, a©?rt desd- 

sraro^csadak*! oSjsecscdo^e kasacdo 
rtoaojC arkadS rtofss?^ d,$i3?tfdjae3 I 

riS^o^ra&odo djddoS rioais II 

'esacdoF dsaddos! gdofoasajj. &>3>5acdoFd0 
&radArio3aj3. dSoSjj Basjadosaj-J. riorari^sS^ slarte 
doodooswbsajj. ©da^od^ ^dodjac^, coated ridocdo* 8 
risaato aedosajl ^dj a^ofc Si^S o^re>dod> uodda 

fcert a=0 dedaJrtert «3oo3 aedodjdd erodes tf?da& ^d 
<aodo ^Q, ws^ daadeaAd. doited &Kafc>d<3,okja ^de 
swa^ tfodoudoaSd- 
*$£*. *»d 469 d,d§,K>o eattridocosar^es I 
&#&£&> ddo^dsS^rfjaessa^o 

'doa^e^ddo dcood ^do^ siodod £>5ao3 TSojpadsSoft^ 
doosDd^dod w^oSos^ esA^o&rfsa/i daaa&o^oo oaKaSjwsfc 
dsaa «3o3d wfyrf zSfityt&aizciJ^ daaaddo'. 

ck$|5eato«atod<5, §,e%4, *edo «fyie aSjaedo 5g,d4,sJrW<*j, 
dsaa xisa^d dciaadoi saraoSd. e^jJjaedsi 3icirf<0 |,ewagc& 
(3f\A daa^de^d rtjaoijr^tsaari^rt^rtvO JSsjasSsS sojaedoaod 
risa^d sfcadosajJ- '^^doSoSo;^ tfodOrt'. 7od?J rtoa.dd dd?S 4 
cassadoo ofydoS^, Socrtsoe asart? dsfrsi ^drsraa dd^ 
Basjadodjdtfvfy ded desS^ris*^ SajjOAi 

^^dOi3oij3^,ei?53rto^d wdood doa.rfe^&KOkdiO 

wfydjaio^e desdjdja «d&ia^?5e t-o, ded dedSrt&ia 

ez53 erydosfy tf^o&d zort kerf- &od docdo tsaoi&tfrt? 
3ar\oa.afcd© ioodo doja«Jcdo£> 3o<?>Sdo 3=o<do ddri, 
^o«pae*oi3<35,i)^oSd wf^oio^ 3*rf assad aSjaedo^ oi\ 
d,3dd3ad;id ?3daod, ai^ djadf\dja?radodd wd-ja dosi^rt 
tjS^djae^. do^tfo gdo^&aao;^ dort ^doddodo Sodsaotorttfo 
eddrf^ d^d£dosg)dood 7 efydoo jsacactforad doo£)aod 
wSAd dj3*,. «d ood uf\ d^s^oto 5aod£), 3=0 3?^ wao&ai?ft5S 
ofydosSq, t-odo wosfaod drag, afjadiodo <a«Jd rido^dad^ 
©oo^oad asaddeatfcrio do?d d,3&*j woaasiosaji. 

ef\d,«sd a doa^, doaaod ^sodo. edd d^rf toaotf doos^. 
assad drtooa^dd sSozS BrosS^ doaa rjaodjd?^ ao>ra?do 
doaddeSo. ca3, arodnadd dodoarf riod SsjarisS dsaaofoe 
r^dd,des! djaedo djaddrfa fccrt ©de astortS dodoaSssariC 
r^ddjdfsJ aojaedo doadodjd^ sioo^ ©fy ojasfssadd 3doA asad 

470 b,( o^e Ajae#d ateS djado sSaddesartoSfS. r^ddjdes! djaedod wsg afysastodd 
Sdoft assad djaeda ^So^des! aojaedort^ddsk?, 
droddesartoSd. e5d o ood efydosi}, sicra d^steJego. Josrt fcdjsaft 
d,3&?iod wc^sJOod sssto efydjatfrt ^.sJesJ droa 
'ed&otfAd'. ed&atfftdo odarf *id3 3odoSjai3,. 

dedirterfodo sajSe a?ad adoSrttf^ efyc&jatfftd^ sssJ? & e *o*» 
yafts d?dirt«rt dcoi^d. ^dOod wfyta stewed, ded^rtertas 
rio&iaed. ^sgjdddrt af\oii<5 dedirtert Sedod adoorttfsfca, wfy 
dj3^?3aA ded3r(9rt do^to-ld. 3?rt ^ So;3 £dj>Sa. d?d£rtertja 
jgasajn* ad^ Sdort esooSaJoSq, djadrt Soufc gjal^dcsdo 
d3a£,dc£d etydjas'rto&ua Ro^o 3dort « eaooirisr&j, Scdo 
^ja^c^cS £>odo 3dori dcoartdsartoddja, i&tizi ospxd s^. 

dxk^s do 33tJ dja^sioi dedirterl «do.5 icxs&sfcd 
saoior doados^ac),. dadd dedo Sedoodd &aod sDdrt^q. 
2^)d,S3rtodoi do sasfc «do4rte<^ *i?SOX;dd dedirt^o 
^doartosad eddja d.&3*d<£> do dja3s!o3 d5r?io3^cda 
w^e^ dx>d5£)Fid. &ert <a«a, ded^rtertja ^33 s ddro3 do «das^ 
'gddoi' aodd, a^oftcsand^ d.raakddsjjdo^ uataao 
droddoo doaSs^jaod. 

<^dOrt woSoeo doadadjija ^doj^ sad) raraasajidj ? 
<aow Sodedtfja^ edsasiao,. aSodd eddo sarsa^d ^c^. earaod 
oio^dsk^ d^adadjao,. sari cdo^ djadadadeS 3=0 eddS^ 
3f33 4 do3ri ! S i od dsfdaai&aoaoa^. 

dsSoj^8 dooio SraoKaoDo dooo3add)rttf£>c&d ded^rterka 
« tfss^waotorW dd*S 4 saoSorrt^^, .ssakod ?3adod s rao. doo±> 
si^ «odd^. «c|pod -SSoftoo eddo d e drd,<do^ daadodjOek 
«do& djad^odood eddo sbdo^dosad ad^djdo sw^ 

do <^sj t e^ > ^djddodjda ddoolradjS asao^dsS^ 
ddoioodjds^A. ^dood dorl edtf$, •wtf nadsad 

&$dx> fcad 471 ecfooart&do&owado 3<?<dcodjdOcd ^oraddri&d. «d^ rfoeos 
ifo^e^ t»^oSo djaedtfsroArf. aSodd djCao&rtsrt asaoS <aoda 
djsd&e^ozo Bafc^d?^ edo jgariaafd. aooudd^ xid<J 
draddod #j Bi^ ^orad d^ wd2f s desartod koda 
siowaotpad. eoosaddS, ddosa^d zododjdo &>ert, ©do ds$. 
djaedtfrooartd. ^opdjd wdo SedsidStfo^d. 

- r& - 

ero^d SedosidO erorirideSodo *»odo 

&ja^d dosgj oarfdddo^ La&, dododofr «tvau^ 
wd^asa^dsS^ sroe^d sodrd© «rof3?$degcdo *Sdood,oa&$ £>oori>a 
d^e«d ftdda&d. 

Sooa;S sioacrioO BsrasisS rt,dd,des* a5jaedorf«< wrt a5« 
^aert &s3ad dosesidd zor1 n de<sd. dd-oddort djadodjati, 
^idort dOjSag,^ djsezs^rortdetfo sa<i 7 d^3B^«^£»id« Ksas ' 

&ti6 ^doidjCsss sa<5? esJodd&i^ea&drf ? saySe d?d3rt«?rt 
edo,^ wrfAdcS ? « wdo^ddj^, sarfe ad^daxidrf ? erioddsfy 
oftadja kaaide "w. eddrfo. djsc&Kie dedaod dota* 
d?dirt«rt ed^s* vosS&dd &,edo. ad^ddo, doddaod 
Ad^daftdddo dess^oddo. ae^dcfog, ^doodjCa&s sa<J 
draadeSodd TSa^ dj3d«3ar(odjdo. 

ddjdjoscsdeD, ed^a! wod eostf o^s&dozpard. e* 
dooiod^ do* ded^rttf tfdrt s3a$,o s d sJjaeu aeodjsdrf eddo 
djdjOan wddjran esiodde^ea*) wd^srodt^ tfosaido. sdoA 
erioddo tooroidou sfoScfloodde a=o &? d*©d do* od^id^ 
erossuaAd. ^oddjoarad^ of^anaao^ djadde wd^oasj. 

472 fc,e off does** aid etfadda zS&ciCfi ds£o3!oo3a ^o&od eda^ds^ddOfcddja 
rfja«2oSrt dadavaA ed£ ^rte &aigda u«s esfodaasiduaj 
edsodoja wsS^aJsJS^ addoxidda. «rt Sdssaroojarada esSd 
rfoedeo siraeA, oda^dsSa, **i djwfaaaSa ^A^a, catfil 
daaodado&dda. ^ djae&a d?d3rt9rt ed^S eros3*dtfa. 3? 
<addo rfqSritfs© d,^^ «roda&otfdek dasaspadg sa^cdar 

daadd aas^cda gdaaod toa* 3^ 
rifdtf ?JodOrtorfAd I 

£>oda "S^ daood djae&aojo edo^ eratsSXid^oadadjdOod 
€* skSrt ded? w2P333,oio detfdesartosjcJ. 

^?33 s cj3crf doaSdod ^daad,oati dd-jaddort dj&dadjaU 
adrasidesaAd. ed^ edajSdod «?5<d«$a. ^Sdort S^d 
djseasid^ eda^dod w«^ daa3de>d eda,dou esSd^ 
uasidetfa. tJjs^d rorfdOod &d4 uodd ©ddsiq, Laxtoja rfrta. 
eroraaddda dajadafdajada SjattJatodd aa^daddda 
aridarooa deajS 3j035 s cda<5dad wiadda. ©d^sas^fisij^ *d Q djj 
eAo, kenaA ^drstejaad drtdo^S <ac^ rfdtfdetfa, eftWasajS. 
3^ |o5ood &ro £ aa3 daaaa&aodd, 4jcAo3a esosa, dadadak 
enaude&s, sid&SjadadasajSoaa ? «d ood ?jdaad,aa25 afc^atoeS 
dae«3o3a *ao tpad asaSciaeJ. «dS xiasaosaaod sasfo tijat^d 
aO^deJj^ea^ edOjSa^, wrfsideSoda afc>tf§,*> « slo^aodde 
ddrdO «roja.B»3. sra^iddfi dadsSaooaA ridaad, ew*.d. edd 
^ rtotf^aodaouad ddr d ^d^ sadradoda tf&osa ewjjtj,. 

dessa^oddc^, rtco 35^3, dads* daada.»pa_d ooda sJdaad, 
oa» daaS03a£>ei, dexJOx(<OeL. So&aedaodd zbQzizS 
grirtfocta^ tffeAd. cadra & «ra^d ddr. erased 8&n3$,03a 
«a* xidrOrtja adcdasSa^ eodd eda^dod o^dsS^ daia, 
eda^dozo o^drfq, dadsSd dajaotf Ad^daaad. *xiziz «<$rt«*v» 
Sdaodjaod erodjeafcddj. e^sra 'osJ^sasJ,' £>odd esd^ate^djsdsad s^oSoddsSskfo. 
erora^d do, wdoto ifo^d aO^d&^earfdedo, w^d ddrd© 
dedirts^q, erorfWdetfa aowodo ^dood.aazssS dojtaedd 
escaped 253^ ^o^g/i 7Jdood,oa« sJdrOftra dvoezad £>dra*d. 
"^ 'wt^d aodos!' sidcod.caKsSdek dccriodo. dodoadosjjdiy &©C 3o,ea33t33,3*' tfj 333,f53,3 s ' £odo erodSdsto asarte dwo-Sjd. wddja ^,^cJ<!^ dediritfo 
dorl es^os* <&,<dodo. esd^srasadrdo. ed^a^A sapoeo 
sj^o&dddo edort ad^3> OT^TfodQ £>^essis3ar» ddraod 
«njujjSa/3 do. J©ert w^ wod ddraodde wstooasJo, «rodoo 
esJ^S tosJd doe«3 e3do s§. edOod goo&e s^dojpard. 
wsforos&rttfo o^^tijsd. o^rteodoaAid a&OJtofoja 
of^djsd^o. wdpod skofcoftsk^ do &«3ads3ad5fo3. reart 
stoc^ ca^ds j&rac&oFedo&Bawd^ sJdood,dod3 SdaSoa^doat 
ed^ateotfaod atouw SDgjdozpiarddodD worf ako&e&ssad 

3&0*i KOodd^ d^,, 5to30dJ3do$ d^, aoCto da0O3aA 

deawpartdsaarttfc^ desdodjdo rfj3f3S^. akofcioft^ srasj) 
tf^Briosgjdo 'atow^d^aS fcjjro^ tfro a£o if^d^ake' 'ed^asaod 
dai&doa, staa do &,<dos?£>*)doa' '^edjseddodsJjaedo^aSe' \ed 
*»dood,s&d3aod «ft>a*j zooddtfo' 'asSjydFOTFa&sSodvaaV 
'adoaa «sfoeraa(o,rteod eraa* uoddtfo' '&,«**£) dotfe' 
'oydeacdo *£>, afcdtfdtfo' <aodo dooosaft. asoodd edra 
stosDdjsdsS d^ ad^afaod doig,^ dooft «doaasb,rt<?od 
yua&o, dort sSgjb ^ok'SUi e<%, o^deart rfSDo&wa e«^. ato©*e 
ara,doj?ard sa^rs 1 dof3do<do<$ £>odv£>e, salrtf odoasa&oftQ 
aodjae de«?c£d edo dede ako&oiod 33a,do2paFdadwsoodo. 

474 fee ©*£ 4««^S sfcS feerfe do erodes ddFaod dedirtert edajS erae&sfi £>oda 
z$daad,02K sdFOrt adoSa?;^ daaaxd, eedd 33, dacdada^ 
dadstf,, ^ a a ada^sa^ 3ro.cSajprsSrtj89S.es d^oato eda,3teOHJ 
&ada sidoad,aod iad^ wod. E«d;J artadda SozSdda^ 
Sgajfoiodda. xJdaad,OTs; cisdjd;^ djadeJ ScSXd&rae ed? 
3?rf isj, SradaaodoSae ada^a,. gja^td ajtfdsJj^earfoda ea* 
a^Csoia^ ag&FAd deddao?Xd$, «dS s%$t$ &ert dajaa 
woadudada- 

AieoSajsddar^e cSaaSda?!*' ^3S ) sc2 J 3 £ ' I 
So d^odo etfFEra £sd.g dadar^ II 

'^3>a,wC^o3ao20 da^S osSrt do*oiao5dad dooia, 
odo^idpjj, eddo& grade &>ao3aoa oia^sad e^addsfy 
3?edj3«dao±s£53d a^ dgaod dadar dea* b$j&s\ 

Soert *Jdaad,ross dcra^d ee^ ao n ded3>rttf*» s^OFfca^d. 
edSa^ £e«? do djse&ae deddo^ e&ddsfcj, dotss, d?d3rterfe 
eda^S otirf&d. 

dort <^da d&c333*de£d 7 ^sd^Sd^ t-oda srooa Sjadaied 
iaode dediritfa a^Jaad aSsaaSa dead Q da ssjJ ? "sd^ ^d^^aS 
e^adda ijsVjZi £)£da £>cda. aJsfc.. sJsac&acd £daaddad3 
3d£iddd dedairttfa .D^edssft dOc5a iae^ sidxdd. saxladca'a 
23DOd 3d dedirt^js ddoa'a 3d esiaddjs 2©3da ^daad^deSa^ 
*dcdaa>ldo3? da aroo daSa dd ^ <Dddja tfdedafi ?raac 
^rt«od fcada, t-oda di^aada ^cJo^oda di^doi acSa uda 
ddrtaod <£>e«3oaaodde tfdcriaaa^ Sjaedad Ssaojtert Sodjdad 
dz^ erooua dosdaaf, eraSd© iJjseyrS^d aSaiidaaSrt* 3dad 
jaoa* eOjd^dedSod aoSaead daaa&Sjaod, djdjd^&j droaaj&iacd. 
&ert dads* SdoSaa^co_rt d^oio edo^Sozf &>ada sSdaadpod 
<ada EoodjsdtJ «7iadda L>a taoda ydoSa^ SaSajJjaoddc. dedaSrtert 
e<ra 4 a$a aartddo. wdjiod odda 'sDtfda'. tf^oSO ros^as* dooia 
edssd edsi ^oaaodd esda^oSd;^ 4aJa/ja^,de*odd, £>o, 

fca^d awdjaea* 475 desterttfsGi eSjst&y&pjfii asart dcsaddeSodd esstodort ecJsSi 
Ajmoj, ! escaped 'Sja^d iQtfdo' eddo. ^dste, «Jjaetf^ 3<?sSdode 

£?rf ded^rWo adr^paft doosa^e sna^rAdda. ago 
djae&oSe s5esd do&d. wtfadda djae&>Soaft ed^afd&j, djae&aoio 
ijfi fo^da. osi^o 'afdj S^,^ sfotodea. sasia sJSj^daog 
oftaonaddja «3da>;3 yurfAcdaesSa' £>oda too d?9ddjj 
djaesaodoad e^adda 'J^w^sSaxjad daada' <aodda. djae&a 
dessatfadd?^ adda do$o3a<£>, tfjaa* eriadort 'tfraa^ daaayka^', 
'aedj jlraeda^djd <3s$rt satsSoiaarta^d' £>odtfa. ^da Sae 
^ipaddoda wrfda wSadda tfraa^daa^dda. ^ d-jae&a 
ded3rt<?rf <ae^ ed^S ot^a zooda daaadtfa. etfadda Sja«dOod 
ded^rttf daedeo djaer* sade &rae3k Ladda. Soerf tj&tftj 
jOtfdsSa^ do La&d. ded^rt«?rt wda^sa^ en^ad. 

3*rt d^-do etfaddjif^ea*) ded&rtert ed^i eja*id«J 
odsa »d^i otj3*iC3 w«i esJodd«Jj^eaAd«3 ? eda^S ws3*iojo 
wriaddt&j^eaadrfoda TadaatpasS. g^e^d aDtfdjaea*) wda^sa^ 
wrfridoda xidaad,aaKc&ia ded3rf<sU> Eg^raidajrfa a«d. 
esddja do tfosracdaaod «^odd<j^ doiSAjofoe adajSds^ 
ded3rt«?rt srorf&d. &3odd wriaddsSj^eaxiOJa odq,* 
erorfridefoda ded£rt«?rf wg,ddead0ck wdort wdjyi 
j^doaosaak. «c£Ood do d>od£>rf wajadd&i^eaxJOck 3? 
SaaoftxiJ, 'Sjae^d sD^djaeasj' daodada ded^rt«s* as,ds"<iok 
d^o&od. saaid d^coaodc^ wd^Ood ad^aed*^ 'wda^i 
tfaao&oa oia^tfad eSoddS^ dg,ood d«a*) s&tfa' <aoda &ori 
d««d ?Jdaad,oa«oS d^atf sqajdrrfcrfasSa, oada£>sS adcdarf^ 
?i^i3aAAaio ^osjS &,edo. dpSr rfav^nriCe^. dg,ood cada&si 
£>d^?d daaacia^sS. 

adOjSdod ddjTOt^dcij^ ded^rt^rt «rarf*)d rtdaadjOaa 
«aoda ^jOddjoats 3o?s?d— 

476 *,t ©** Aos^sS Bid sissarccr*' rtdoartsao;^ Sdro&ad^ *»ddo II 

'uaoodoeWdssad wd^dod d3a&rd wtytecd assad^ 
uod <oc^,d5Jj^ sidoodjCa&s a^d&Ad'. esdd wd^ddsij^ *}S3a3= 
#j3«k3^ zoa&d «od djcararttf^. sisSoo^sSa^Sd doosQ, 
«rodedd edo,3 ejadsaAiodo at*o. 

d&darasM&ertaatoc&Sr desas 
ci dezsde $edo&35?c3 jpe^o I 
siogao iisa <S d,<doaft3&foadoo 
oS a^sagaro* addaoA aeaas II 

'^SdoodjdodeS^j &radf\d dedirttfo roo^a^ tf^s^aga 
da^rtood a*,^ aSjaodOej,. datoorftfsad ssacadoaod $«a*dja 
ssrtOo dooal ewdjdssad ado,a> fcrtodddrt dod^ adaScJe "?o 
djOior ^j<xior «rc^dck d 4 co45?»dSoS3Srtd djatf^a sdod <ad,? 
Sdj wco, 2ooKOOjoodja<^,. wrt oaodrtert kaftan 5a,doep*d 
d^ccio^ ed£*^s a^Jfodjdja ^o' aodo da^aSO aSwtoaa/S 
roaoaKd e$3ja,otod<$, dod^d dio£> 4 srad o e2> of^sajdozpard 
daak, .Sesaaa edOyS assaddviaeaSsa/i des"«$. "*#% ^Jdoidj 
dodtfd Jo^sJcrio^ Sdd Sort-loJoe sa&. djassarsSd sadaod 
o^ eo^garsirtvood djC&os, dedairttfo dosaoaod doo&sS^ 
s^arxioart do desdodo dd^oarad©, 2o?rt- 

tfodosg, dod^o des338 ^cJ^s f^dssaodn I 
^jra^do^djge o|^s »rt«3a^a d d^aes riooag II 

'dedans?, d^d sJsaoft dddo fced^daad, dod^ s&aa. 
wdood «rt?33^ o&^ s^dodrasksatf' ^dood os^ 
s^daspar dd d«d2?rt$rt doos^desaftak, edtf ^satfue&Dodd 
odort zoo dj^ tfsSjq, <a%dP uddesaOdo o dj. csd^S troches! °t*, wa^odjdo des3A«£. £>£33odja dec*, 
oa^jsaaaatorad £>o3jaeridc$,e wcdoskdddo esido. 

dd^djrossd d,!53d sasrtf dod^ »rod$> £>d ed^SSodtf&s 
d<^o30 ssado^Frod 20<?3 ca^dS tfjaolraredcdorodjsdjS 
dossao^snajdozpafd. wcSdja atfoddo wd£ v g uodjadS dodji 
a^Oe^. «dOrtjs o§£ rodozpard d?^^ ^zosoodosS? 
£>odd, £>k. o^^do^ do^waoodow wtS wddnaf^o, akacteo 
o^aaoaofofsd ^rodd?^ s5>a«dod wtfcdoo, dedirtsrt &s$ad 
rfjsedoOT^ dododcdo ensiusd©, »da,3 eroraod «?S. 

ded <a<$,aftvra tfodotsadd pfooddsrad 2oja?o £%?$ <-?da 
- re - 

ejddo $a*5s5 addodo cro- 
ciddo <a?js3 ssddodo ^e4a& 
ded aedeajd ds&d u 

do3d«rad 3dood,oa&s5$ yddowCdoQ, dododoio Ostod^ 
dedirisrt Artdo^ oadddo 3az;d addodo £>,e^d?d aeded 
do*d. 

'^ doeoo&sei^ &e?1 «d^sa^>^^d- 'osjdz&cxio itaa^d 
woaod dedirWo djd^oaA wOdjOaft «?toddd^ LSftddo. 
«ddja addo Sdoft eodwdododo E^rsdrfq, iSaxJusdododo 
tpe-Sokodde ded^rte 33a,dF<3<doo;£ do Asded do&d' £>od;> 
dd^djaarod^ &eri? £d ^d. add dosazpad^ sa^o&F afsroi^ 
ec&rforadododood SoSjO^dd 3d <aodo ©dS^ &i3g, &«rt ods - 

?idDod,a3« &j3?^d uraSdd&^eaft ded3rt$r1 dododofc 

3o^ S3r\d a dv© dddodo dedcxJo wd^^o^drf^ Soado d^ ^ 
d,*t3?33dj3d?S oadddo ^odd^daoOftddo. &*$tit 

478 bjs oft^c Arae«?rf steS &ddod:i, craSddo €a?id &ddodo' aoto dj^cfca, <^£ ?5j3ions 
rfjaerfofc K3S3 do^s5<S ^tpsatfsaAcfr tocaddja d,$3 
adoiod© 'cra^dcto ga*d aoWteS^cb jossi' &ou epsddatj, 
sJjatSSo^ d^adjsraroaAd. caSssd # ^ doeoscsaato. odda dedorf 
SSstodsiq, Satfd add^djda awfoartsaoaoab. odOod dedsSrttf 
ag,de"<3okoS yqftptst ^-rfesi ^o*d aoddr. 

'^eded' do^drfodd sai&d© s^adcfc ^stesad aeded 
ds^do^ £>oc3arla3>d d^ajgs dort ^jpsaj: s^Caddjaddos? 
^jpaa^ aedjaddjs <^d %33 fcedjad d^^deBsnei, dSsJas^jdja 

©ideoSja-esJasS-Sd© - 

— a fi 

'c^So 533233 &Oko Z^dS*' 

'drtdoaSeisS^ J^e .aodstoddSa ^dassrgssaA de^aS^' 
aoOddja odd ftedjadao £>odd£"do daaode ode «rodadato. 

'sjdasctfo rf to^d^erfc duS^ zSzis it*? 

'drtdoisisfy s&dad^s^sidsjja criaudja siOc&saA detfa-%^' 

<acad. odood djdaddjadc$p ^ a^dessaesa. Esrradd 
oi0353d533ddo^ AeoJojs oo, s^jdad&a 09, i>«3j^e»d 9 £»oc5d, 
ode «fl)d&d3>a. 

'clcSdiSjedjdro^*' uo,dc3*' 

'aeo&ja oe^ djdadska oe^ asS^ddclia ^OcdauA de^o^.^' 
(Dod^ de9d. Aiecdaja eod djdadsSja ood Sdjc^d 
drtdoafjjsfyd Sadjaedj*^ <^de «ro^d- 

'^da&edjdrajs*' zo^dcs*'' 

'drido^Srf^ fcecriaja ocj, 3$dad5Jja ocj, <3djo;3£ <aoda 
3oetfadd?k TodadrtfroA aSflfca^'. 

sfcasfcS stotak^, 479 aodd 'tfcdoAe a5fydd3a siootoft detfaii^ djdadsks «ATOcJ 
o^deS'odds*.' daSa, 'dasetfTOqsadra ^? £>cSQ,dd<fo rfooton 
aSetfa^,. djaetf&o&ra ^eo&afto^S iic^tJe^'ocJsO ede\ tert 
djdadcJodd Sedo djdaa&ek ^eofoja «r»o^c3. da^a, «3ja?tf 
ja^odra djdaddas o«^ djsetf&o^ra djdad<3aAc3^3 «aodjs 
yodSd^rt «d£"£>ddf£ erooUa y,asa£d djroradS, ^dj&d- 

Aedjodjadd^criao asli^esJr ^Aco&o Sdodrf I 

'&aSa*}rt Afdaad djdaddaadrt^ddja °5*3. c3djo*Jtfds©sj 
?Sdrg3 ^o,'. esdjsod dj^dQ ^a^ '^cotod' sJ^d '*iedesi 
do&d' <as$,«3aftd. fceafcradsSdd Ktoda^sSa^ow otk ^eoiasn 
tfod,s>od rtdrdo*ido3 ^afjs eSsoetfsraqsadra Aecriaad, 
ejadafcradsJou 2?3d<3rf edraaMada-Sj^ 

^rt 'aoOrt ?3§j2p3<£itf ^edjadd ^davSd^d «d?Ja 

wddja AedsaS aodd tf.iS aou 2?ad<3 toda^d. esdOod fceded. 
as^d aedaad a^eoaoaask, aou SoiJrt wdssd wo&ia edd 
fccdjad ss^d^oddja kttfjzzi d?d, aedaaddO e»dss3,a 
^«^3=» rtararttfa das^,d <^d. ^oiar doagdasa djdadrtafsrt«f«£ 
aoda 3«o3aad riodd «rc>oi3a. drta^s SaOrt VdaaddO 
djdadrtaradjs «ruoUa. 

'^crias ?J3f^ «A)de djosS wdas' 
'drosfj tfapratjd a^ojaie' 

£>oda daaosad ato,3ritfja, 

<aozo y,3o^j3^,dj3 3=s?1e a=Wa.Sd yassp ded^rtvaorija 

<^d £>^3, S^ ^da. aranadd ftedjad sagdcJoddaa xiooiae^, 

^eded do*>d?3oddaa tfoaiao, ^«5$a daaddetfo 7 sc^oiais, 
daaod, 

480 a,c o^e AattfsS Eld aofa^ dosdd tfodo tfs^ doaootf^oio ^d- 
rt3 s dci atariodo ddradVo H 

£>ou rrSe sfcaafcx^ 'afoa^iad' <aoadodjdOod $pti 
ydcrtsS^ <a**j,d S3;£<dor, <•*£ '.yded' aoadadjdood 
Aedjad £>odo£o iss^sS sa^cdor ^dudodo. edood £>dda 
wrtcdo d,ola«ri doaadzododo. 

'do &a^d £>^djseaxi ud^sa^ «rarfsSO' .aodo dcd^ritfoa 
?odood>rosi?Sj3 £33,$f ftddodo SooasS sfcacrio^ de«d. eddoS 
do djdoddjsdaod«3 wodo s^oior doag,do &aedzjdoa;&. 
estodde5j?,<a^uaooOio,. add ^<0 detfod ed^ateod 
^tsajsad^ssasJd SoSeS. d>aesa,dod djsad-^ssaai ded^rt^^e 
djsd^o wsSodono, asfcj,djd^ SdsJrcJ ed^ode d^o^O *-ock 
^ojo^, od^i tfosfd?^ "s&i^oda $o&>£>, aa^doodjOksk^ 
kaacs^sS. ^o^prodd^ deed- 

aa^o riojpaSosfdoed d Toodgarfo I 
dosaspad^ sa^akrararakdiD, ^e^d- 

jsad^do^o skdedo d^o So djae^ adsSrsraoto H 
ssaaoa&sdja tcodo ToovaaafoQ. de^nad- o a»od eowoa 2uod Sdriaeoo 3e?&jaod 
t*od xiad^ rid? radsioris'o *S0 
doood dod d^d d^od^ skdosoo, 
d.onadtforfaouo £>odo ar^r.Asan 
dooodra dootfoS oiaertjOrfooito f?3fdO- 
rtodoarartdoftj... I! ti> «?&>ddo sadatf ^spaddddo. eddo 3*nartd tfdoad 
dod«SaodoA>d doadtfrod z&zS£i3^ afdopaftA&aoacs^d- siooa de&e £&rae kC? sfdr doadS dedsa I 
e^jt ^e&GtfSTs&oa&es*" do&a<3ado$dedsa I 
ssadorfedo^oaKo d cj$,«sa Kr£3oodo,r3o II 

dod^sjarfd doSjsoiodd doood "?d o e <^d ftertortd ©zpeasj. 
S335J ri^paad JSdSdo ^aaaad £dod)dvra, sastaiadeSafofi 
w;*idod£"ds>*iodjd.j3 ^jpaa* esdjDod tob^s* ggaj 
dosadooacdo dasa'paftd^ ^d£Jedd<Oo3o ado^san 
deaadjOiosi dsiQd o dja d^do 2saj3£>od doia^oaddo "Kit 
eroroddsl- <^od, ad^edsido ^d^JeddQ <3d 6 aks> doaadck 
add &djaed3 edd wddesJdc^ Ss^A 39do ws^oodd? dert?S 

3^jj3oJ30& 2oJ3dtJ0SoJ3?d '"SOdjSfo d333£, ^AjSojaodd S^33Sa33A 

aod^ Swad doaad. wdosao ed s o&Ki doaa tsaji SorodsS 
doaad aiodo ^jaoaadra.&raedSsteo, aSe^o^d &?rt 
dod 6 roo5ort«?rt < ^oa ) o&art ) 3o.»ek zsaji ?3ads5 "se^. edo^nasS 
doadoddort "so^atoa^d dodo, dO?d dorfjaena^r 
wxioirortodjdood K^staadsS *kod. ded;£rt#a esgdofcd 
i-d{33i3£>dod£$do Ai«eJj8«oos3do aodo daidoaddja drtads 
addo sarto. usiBaartvadOod ^oaakartd witf.ddo. tfoa^tf 
d.xS3£>odddo. dd&c&dr doaddddo. wdood doak *eded 
Sodo djae&doartd saoSooSo rfjazort?^ do^tfo saraodoio&e 
tfoddo doood djae&a asiodorf 'aedj sraodooi|p, kerte 
a^eraa^tcod tJj3edo^d Q d ?tort sia&s'oa'aartaafd' as^sajtf. 
deddrtert sari sSetfadj&e^, oddo rfjaeadd sai3*oiartodjO«^ 
eddo dafyk da^tf d^oaaodd sSjaedasad iaodo. 

fo^d otfadda ^ds osfydsrasJ^ cdjaert^ds^adtija 
tooasa^dOod 3ad tfaaoiaaddj, derfdrterf a«doaddoda 
«rt,3o£iod wd^Sd^ eddOfc wdoaarttfja tsdda. do v*Stf<S% 
oiooddO ?Jj3e<£)Xia5oe La?oZjdaada. wddja 'wxioddo w£>dda, 
vo^dssd sd^ddosteda, decsad^criad ^aaaddda. ^od^Sdja 
Ldr audcria tfcSrtra&iaeuA uOcdaaft «$ sasia djae*nads?oda 
?iao de^avBddja ridaadjdadtfd daasasacdard daa£) s «n)d o «dd 

482 ^e o4£ jjjsc^si sto «ftdo o s«o & tyfe woad o ed^aSd^ «dtf ^naso, aSdo^ dprtvatf 
ded;£rt9rt &rfocSo3 doaa daood ode edo^d sna^Qod 
eo£>d e rad ded^rt«* $o&od djadSi&aodo a^uo, kdodoaid, 
zooo kessacdoesad TJjseorf^ oSosjJa^dcio. <^ edaid *)& 
eaowsgp ^<^, «#, d^e&acrto ^dssusjp ^o . <^&a? tg^s af&ae 
2g,sgj8 -drf^dod eddsasftd &S ^drtdeSodf, «dd Sjae^rf ^ 
saajoisartde^'od? do Xieded d^Ad. 

"?<$, <add;3 doab, dojad<3 saewrteto 'siddo' £>ocft 
333,dcd«33rto3d 'naSddo' <aod<^. s£odd zSjzziOtSz 7zCtS€) 
'dcsadsi dOt3<do<^' aodja, sac^S toOSO 'd?d&sdfdd' £>odoB 
«ra,dods33rtod)dOod dead a^eofta^d s^riad. 'Sdtio' 
iiotooci^ asaarf^ 'ssasftb' £>odo aatfda, qsa^dcsaa ssaacsari 
jjasxs^ saoirtVQ, doad-<3ad-«3ad-d?d aodo So3??d«3ad sro,?o 
fcrto^d 

'naSd' sft^dc^ 'oaaad' <aodo <3<s?do add Sda 
yuzsadrSoft?^ $&7izz$)t$j$ ^Q wdrdprarsand. oaSdda 
dedirf^ S^radrf^ €axJocj o^Xi sad Sdosad <aoc& edo 
?oj3t3?jj^d. z-odo sb<$3 &/3c3ak<$ 'na' aodja <^e5j^odo saSS 
esaafoQ, 'rfddo' caodja 'craSddo' ocu sit^dsS^ «?eaxdis§dj3 
ads"«^pK>£" oadooirf !>d^ed3ac&>3k «sSrf dood dooodrftfo 
dedo&add). erosd osioddja ed^sroSaod txSd^d deserts' 
€jOdo<^ aJdo^ eonaort ^ede^cdrt^rt uOo&addcs. esdosd 
o^oddja gda^ ae3Fd,sd a dd^rt^sfy sa^csdoaa^oddo aodo 
odo ^tSakSd. 

- rr - 
is! 333odc&Faoddoat daao&ad as- 

aSrwdvOdd tfocto *<£ dado&pa *4d- 
rtetdeioda iSdnadtfs it *i sSSodabF 483 tf<5, doassof^ 3*3, ^odojorarjoafojs edosidiiOj eatfsstf 
<srodra s £>od dododood af^, d-Soirod ^faoOcrio ^edjasSSSq, Sock 
"3dart "^ ded aScs^rttfe* <aodo ddradtfo. 

dod erusdr&ododod os^doiod doaSo, d<S sradri 
rtds^criodod derfsa ^eoiod a^ ?J3od<dor^o3*<MjB foieUdUji, 
aStf doasso&^o ^odator. «o£ doasaof^rioja SoOcrfo ^edjasSd 
u^odoiordd^ Socio ddradtfo ' 

3o0oio «3o3 #>od<doFd3^ doasao^ ©saasaoaod 
^^^srori Sodo xtoa&oSjoa^. esddja ^ra^ra^ ^j&j^ aejatfaSjwi 
^odcdorde aoodoSdodjdsl^ tfodo ddnartosa^, ddf\£ Sdo^ 
dootforfosas? <aodo &£>3,do doasfdo adorioSoioO aoe^osad- 

5d2J 8 ole xSoiaJo ssa oSdsid *So»ojJedj3?dooderf 3^- 
sa^sJe e^gjaaooad^ *}odoao.s rtaocSe naddoassadsa?^ II 

doasaa&^e Se>ert ddrtootso dsadodod aoOoio Ae^odo&F 
eJjaetfd ecS^Srttf*?,^, Jooeo&d odo^S, edo^e odo^Sd^drfo 
srocaoiora doasSdja jfodoc^JoKakd^, asarte aSetfosad- 

es^oiord^esgjOdo Krtsfoio?- 
ro^oSoFdoa^cdoFdoaojae doododooFdos I 
^odoior siad^drto ddoadsSe djado... II 

ol^rio ddrfo wdtf & wc3a n dd<5 zrasadi ddad- 
'<**drtd 4 do »*' ? ^ddBa^&irriue^ j^odcrfoF ^sa^ond ? otod 
A?rfja ^. 3kj,e£ <a<^ ^odcrior&dossart wsJ s d^, adsS;, 
wdsidesancdoja "w^ k - ^dod ed^af ^odcdor ! 

^Q 'sScso^dsOdd Socio ddrad^o' £>oto sfu^oJjaert 
aidoioortdosraAd. koarf 3oa<do<£ deedoa! 'aoKio ded'd tfodo 

v "fa 

<aodo ^Ocdoja s3««dd aSrao ded aTjau, donate rtoari drso 
d«ddooarto«3jdo a^oddsartossjdood '^drtSgdo a*' ? 
<a*fys$)do eriortaSssarto^afo,. 'a« d.sodoo aSw^dod Sodo' aodo 

484 a,e oij Arae^si aid s5e«§d o dja 'afcfyt ded eft^rt? ec£Ood a^od "wJartwka 
d,o3ja?«3£>doadda' £>oaa 0$^ natoDctortdeearta^afc),. 
ddnarfad sioddr&dOek erdpod 'afes^djads&s dort "*d 
(Dozoado^ tfoda ddnadtfa' aodada ea> 4 03> OOtSstaaAd. 

wcJdjs 'ddnadtfa' *>oda edaafdrfd?^ ^aJt^aod 
aSetfas^da woosaotfort i^rtoSaartda. dada£&a, 

'dpaao dxi sa^oaajpasasao i^tu o sadLsa' 

£>oda aSetfasajJ. '«oou3 yoa a edo$ ^zpssdrt's*?^ 
erfasjadrts?^ ^sg^Dod a5e<9 dx» sa^oto rfoaaorte^ sSaS, 
ssart 3o«v<d tf3=.d<daoS eoadrt aua. adderfa. <3oadd tt 

ft) w M Q 

Sdaald. sad^djaed erooisartaafd'. o^d^cSa $e$ -sc^rt 
^inafi asart de^udaaaddja QtiptiQ '^drts^deSoda 
sioadtfa' iaoOc^dja w&s^aM edrestoda^dOcj!,. 
$«jMk<!*$CKfd&ftd ssaaoaada ^od &»oda e^oia d*»d,*iortdd% 
adrifiiaeadd ? ^d^ &ert ridaai^as detfdrta- 

'ddnadtfa' *>oda ddrt^c detfad «adg,<da«k derfcoiraawl 
ioeddQ tfoda taduaoaoad rfdatf &/aed»od ca-rsas weoaO, 
docsadarWda^ devbd e$3a,<daad. atfodd ded osaass atey^a 
«daj asaosad <9dadd ^doddsJa^ idda aljaeotferadda, 
daasatfa d,oiiaertd 3* sTdsadada. 

«d»33 'ddrta' <aodd ar^da ejfotfdodaa od^^cJ- dj^aJ 
daasao^ 35"0<da draadoad Soda ari^rfadu^a, Sts. «dd 
atoakaed ^a^J taaoftQ o^djad tfocsarf ddnaft dacjdia, aoataa! 
daasao^ tt^pcfoOod fts&j|S &%£>%• *3& ^"odo&rd 
rtdr^d^e afeotalooactod dort esl $ ^eoiade* ? ssada edsSda< 
a»53an etf&rrtu^eS 9 aoda ddnadtfa, oodd, «a$o*rtjaodtfa. 
^da ^onaddxSs^ djae dtfssad Etooa aou xJoaaopad. odOod rod 
oSaoart d^nartaid. riowsooiosivQt jgjdjd^aod de^tfjaddodo a<doda&d 
addja e^agiato doaoBda^A aaart detfzododo. '^drtsS 4 d?goda 
sbadtfo' <aode 3oe«d o d 'esi,cb £>3 ? «d o Ood do s^ 
vod?$,siod xloddd dd^. ?ja?5eS ^sa^d^ dO*)d<3ja ?' £>odo 
do83DOod of^ stoadoi &z%r\ ssafcod tfodd&d. rodrad 
«5Jooar{ d^ssartod ud<£)rt *^oart s de iodozodzododo. scored 
drt^ # ort wo&artudodo. '^drt^desfodo ddredtfo' aodo 
de^rort '^dsrt e5$ s d «de^oao<^,. jrasto ^iddq, dots £00 
d^sartoad. «rt Soirt ^dsi ^daau rioa djadtfd djaedd a^ 
rfso&esSo ? ss&e^sSa!^ auj, ed^redja ^doad', ^?i^d «3otf 
tfodo udo^d wdood red wstooart d.tf ssartos* d. 

of^o watotf^ ^j?, ded uossad sadearted. dort aSrisS 
T^odcdordd^, edod&*)d<$odd of^oatoja asA^e eatfduj, 
edo a^eS, ^d, ded dra^ ded. asarfofo, dodsJ &,ertodd 3odj, 
dja&d tfosjj, &ia«ftd<do dfccdo ^odj £><!£dja 3>3,e£ <^d. ded 
period 23?d, ded djadrod ded, tfsti rioAei dcd, sSto 
djaertdartjrt^ja dort dsj, ^clodd^oJoe djaraFssaA "9d. srade 
adsrt Sjadosajl S«J, ddorto&>3 d^akdj,rto3ood deacrfo darte 
diys tfodj aedo^ '^earori'cJariosajj. ssiOaa&ido (Ds^oosadd^ 
uSd^sradodja^AsS |,??)o33^sado^ , 

oodo zpad 4 udoasjS. &ert wOortsJ rioarosioddd^ of^e 
doosood djadaio dort o^cOoodc^. «d ^ddora. <^d<^ tfotle 
of^wdtf tsioSrtjatf^sajtf £>odo rt,8oxiderfo. 

d?JojS? o|^<3aoaoSorad3 dododdo 5J3i3tfro>do-S £ dodjdOod 
edotfdjs dudcdoe. do dcaobsSj, &&% Qt&Tto&p^S aodd, 
saaroado aeafc 3ol»odd<£ de^odoi, o^cdo d^aJjatfna 
sadora 4 €J3df3 4 savsrtaddodo S3, d^otoodd dofy?^ 
doi^riosajS- 

'dootfiaOodjSaJ^ ^froa* naatoodBaafcS' 
4S6 &,« oie testes sid ridjaes^rfosaoio Ti&Tl, doja^ro&e 
^daS, roaa^ Stdjaedawassde' 
^sSj§j TOorfouo^ saSo ed^radja dtoafc^rtSdraiddcdo 

OTSOSWdO 33^33 d- 

-fi 

?£ddoK>55&d ddoraskdcJjttk aesfo 
edd3<3afc dsaa zpasjd dodd dcoda II 

dorf dc&o&x^dod 4^3 e5j»rf£>e>$» eJjsegd^ d,rao3ort9rf 
ddsidssaA d,K>ak;tfo3De3a;3 ^de "sdoSd. sort saf\e> «ddja 
Rs^d*"^** ^dsS^ godo ©f^ddnarfasa^?. saSo eoaso&aod^oS 
sStys w^doi^d ai^dr d,ra<do SsJrt ©$*d <aodc: de& 
djwdsaodsSrtja^sy?, esdjDod ^do «©oBaO$d d,ros 
d,3odFf5aoo5ad 'ddrlo' <^<D wdaidrtd©. elector sdr 
wjfoaart dooosad jpadrteod d^ssartod j£onaDd*i. 

&erf ddnad^ou s^odo d33*ssS<0 wd^i a^nad d# 
d,dodd^e edft&^dod ssaSaaad oassd,.3drt Sd^dcsosad*® 
sidjae ii^Sdoad. 

doo&,3 d^rftfcg,©^ '3^ ^odctioraodoc^cgdoo&rod' 
£>ode saad&d. «dd 4? saticiQ eds* t^^sand. d^sjsda 
a^anajatioSod tfs^d «d s crfo<tf sio^oSo d,5as$3d<$, daaS, 
'esfoddocriorod' 'esfoi doao&ad' £>oda <adda osjjjof 
sjadrttfsJ^ eai3«g.£$o&><3, &&eo?j©aftd. 'wsioddoo&'dodd 
'esfoddoofo' <ooOUOjSj8odd, 'doafc aSra^djado^ ie^ 
^>odoioraod sa«5 «wj^ Wefoddoo&ssaftd, ©ad£3 6 aod dodad. 
»od 3oE3od^dd<^ tfodo ©f^ ddnadtfo' £>odo assdrl 
aedua&da. 'wsiosJ doao&ad' £>ou sraddO, c&sad ivoddja 

a^odator 487 - ooo - 

osdras&o&ssad 3a&o& aedes^S, 
ipadjSoftd© docfcsrert i 
doadd ?fc>dafc> tf,do&od ua% 3Je$, 
jfied* xtodenbriad n 

©adra^Qod ako&d docrio ^edesldoS^ $oc& 
jfodsioodoajodo dodovaddo. ood ^crfcaici^ ddjaddorask 
«d^3>d<^ gdo&od usaj gsj, jJedtfoad riodort wrfAid. 

doasac^ ddnadtfodo Jood desd. 3srt deoda&do 
dodowddoSd. ^d?$ ? acjdja ddnaddodjae .aotijs 
dodovaddod*rae aSjtfuaooas^ «cid doaoaof^o;^ 
dadotfortja«riod wd o ed£><£. «d«??rt Ssisido. edtfsfy 
ddnanrideraAd ded Xieoiod^,? dodatfartjae&aarf do. 

^ecriodsj^ dodotfortjaS* &<& djadd?cand ? d^dj&j, 
dadotfortjacridetfo. ed^SdsJ}, eddOAdddo «ddo 3a<3 ? a?>do. 
aside?,? dodotfortjastfodjd;) «n)d Q etf. ^eatodo dodovaddodtf 
djdodd srodesio ? edd^tdoja jydjaeoodaad c^a^d saadesto ? 
eddo dddtfoaft d^eddodo dataaro&nan aSefdosaoDoato. "sdo 
sdatoroJjMtfjOoBad 

i^eojodo dodovartodjdodd ^o-srtja^djdo. djae&aak^ 
*5KS5aA Ldr ^e <aode dj&ofcddo aoddri «d*Ja 
djaedrtjaoddo. djdoddoa? *>ea£>dja *eo&Ort djaeSoTiadjdood ? 
*>odd apasJjSaSodo, d*asfc>dd fcsjrfo&do. do *)?ded aJjai^tsajJ. 
aa&ert djdod saaaj, dSoridedo. «rt dsarfodd aiad^ <£>odaB\iaodo 
aido^ sad djdoddodo ??a*a*)B\jaodda. sjautfdQ, «ro3j,gaort«*sJ^ 
tfooart djCB^fort dTsaSoddsartodoa? aaaX^aortvad sSUOrtja 
osSdo « S3as/(tf<$, aSsS^x&oandooari dxrasiodd *Sd». 

eqSssa "Sdo ISdsaototf dx»d«k d»<3ja?dQtf drt. eodd, 
spadjSo&ort sadj djdodoadd dook * *edjad «jadra 6 dSrsJd 

488 i,e o*.e &aa$i sid aoSDdsS^, ^dj^ ro^sssft «dod£>7fododo adq^do doskaedd. 
edOod d*ja;fodd 'sdwa w^SSrodOod a&dzto 
dososjpsdad© c^sjaede&afc stoedcsdraj tfoda arf^ s;ao&>sj« 
crafcoiodo aJdo^ rtodsJdodo 2paeiA)&/aoddo;£ ed^s sad) 
rtodsirortoo zoo3o&ddo3- 

rodroo&csdQ.ctfoja |,eo3da3 ded^odojor^ s^doddo 
d33do djseddoig- 

■^(0, «&d023di aido^ &?Cd0O3A £2£Sj3j20ddodjSe 

*>?atooart03 wcrfoAiddorfjse ^Ug^ja^wdodo. "?od do&oedd 
eddjsdderfc^. dScrado ssaad dooa wr^s^do *«| uabxi 
aJd^dcraa dd dddo ^,ajsS do2o&<docaddo. 

aofrt jpadi^ * 5 ^ do^jseddaod si&d ^oraddsJ oe3s*tf, 
ea&d. craddddo arorio. edddo sJ.onsostpasj, Said- storacs 
zpstfdod daai,^ edo a&ddodo. »e£>Ws»Ac£d d^zpssis^p 
dSdoa>o&e WJ^djOaAd^ red^ ^d 6 oaa&$ ^radjsddf 
esAdoajd. d,^ nsciddo dO<do fccdod^ doS^cSo odod^d 
sS.orod edotS^ssad Ood g.onarotpatfsaAd;) Sedo d^SSssdOod 
S&idraAd. jpad)* ^ ee^>5^ ^oradd drar<Jajo dajastf * 
e^§* ^orarajpsrids^ ^oakd eaadrte znspqp ssaaosado 
aeo&d &ert dja«&>3fasddodd <*?^ croSdd sradedo aodo. Jaerl 
csaddd?^ dodo«ortja«* es^idS^ eddo*) ded3rt«?rt wurfAd 
§,?do. ^dd^ dsad3ad?k£o&<£>, sssacozsdo fcert drfr&rod- 

aeBjjSjocra^^qas^ &©esdak ?jodja| 1 ef l raac3*' doidoi H 

'riraddo, w^o&^&e&sfcdod sj,drttfa doab, $drt£a ra eJjaea 
^rteod doo& fcedjsd «d$s!ds$$, aside tforadc$e£s,d ostodd 
doddq, dccddo wdo^ds^ddo* d«d*t«?rt aSodo erorffcab. 

OMJr3 t sSso±>SDcS ^9 sarte tfdo^oOjOtorttf&Q, dodj £>d<dort«od ^sjirt ?!<?d;> Socio 

SSSortf fol^g, SSSO^, 53S3ad<£)'. 

'?Jed3 siodort wfS&d' ^0 tfedtf rtaddodo a3e«dodo sort 
t5edd£) d^sjaS&e^, otaado ?Jerf doadoddja «dort 55J0 
SxdosajJ <aodo atotSaia.s.d. apartdid^ ao«<?d- 

Ssajd^aSo riodrtraas stodoo&sxsadj- 
<dor3a J ddotf«dK8g,o±>S5a5i, c^sa^ ll 

'rioddo dosradtfed doaaddo, ed^S «rooddo. w?foddo ?5ed 
d^ad^e^ assort es^ato^' 

saSdeolraed&sia^ asarte sSetfoSd- 

So ssa.seataas*' I ei ao i5 sa. 6 cdo5J«' s^prfre I 
ofoessajOjotS* 3e sJdsw^jssJs ll 

«c£pod sJjsc^ ddddo. arfoddo aJ 6 t5A>dda Sdo^rt zac^do' 

'gdoaod vot&kcS' aSodd * od^Sd eoaij 
sJjacB^rfocsasSojjid^j £dsfr^. djac^a^ooarfodd sadSdoa.jforoo. 
wc^pod ado^S sraSsJp 'rf,doaod' eodd 3adSd:sa s cfo?3ad«3ar>o3o 
<^a o So. ^assart *<sa 4 rad<3,oftja So d?d3rt<>rt dead 

odOjSa^voezsrf sadSdsagStoXiad&Sci,- 

do^e^ sado&sjjjd sadSd^stosadafc I 
d33,rf asa^fsa^od^ esaasajfflaSj&dB^Eag II 

'soasajSro^ adetf «ro^ id dedSrttf^ doipJocD 
sadido^sJoTOd djaa* £>«? asaMid' <aodo d£>5&a 6 <S_,ddQ, aScfd. 
ac^pod 3adSd3a 4 doxsads3an yasap dedairttfe^ortja §,f3oO 
esk.3 «n)rfA)C3a«3. «dd, 

490 £e o^e Aac^sS Bid rfjsesoOSoasjij xkdrtssaeS*' 3a0g rtjaedodasBoSooks*' ii 
&©essoo aSo* djdOj&oaajDo ate* a>« oJjscajd^djdr^o II 

3*0 *?djadaod wskddsS^ *$jM3arfs©<?& zkdort wdo^ai 
««rfxd Q cS^ 'aaSsiOj' its s>d?fc 3sOoSo uert a&aeft 'soO, sscto asj, 
« ^edjaddcfy tJjaeo&oo&Tfodoto' aodsjo *>odo spsrtsiaicd^, 
aSesd. 'Stfdo 4 ' See <aoadodjdOod eSjaeac^sSocsaotoato. 
sJjaeae^dodd esS^aSdjaw^ wdfie^dooaotoato. 

edd 'a^dOj' *>3$,d tiu a d?d tfdo&ja udoasd, 
spartdateiQ- 

SMfdq, tfdor a^otfjaedr<ddedsi e £oedods t 
d,aa oa^atosie y,^ d,&odaL jteoAde ti 

adsto asaeaaoo £>dd5^ tfaadSodo 'aaidOj' S« d,rfrttfj3 
oaoajObrfoSoja y,3ojlia ado^dja d,sto;$ s&aaddo, eodd, 
^doadja <5j5«ad£)c^ <aode? «d Q Ood jiaeanajJ, »S QtioA 
daadodjd^ tfeeofcua <road. 

'a*do 4 ' &wa *>ode rfa^ddord roj«a 6 Sd^,d. 

S,eaoOofc ridood,dod3d adttizicS^ Se<?ddd$. w^ja 
id&ia "sdjft. 

aooaf liaoja*' eaSjae stozjSjae a§e dena dodo zpa&aSo i 

tpartdaidQ,. 

dcaaa djoarad^o&ja aSesd- 

addoisa^ a&jae de^as* d^ 4 dod^o aSOs ?|abo I 
y,33arao ti iqsa d^ f sa?Jo*o tje^sadjsaa**' ll 
3? rtdre s?^ rtSasa dodoododrdosaoatoo « 

oastojSijatoBacJ 491 '£0 &>ert dee ded^rttfo, 2>d, 20,33^ asartjs dr^Ba/t saxjai 
^dde^prtra e^, doaad. <»e£dvG> ?5eo ridood^ dodsi dcsaddo'. 

ejc^pod £>q, ded^rftfjs dodsJsao&rdC, ^aofccat}, 
dod?^ vooaoad. 

«n)oad^ dedgritfo wd^ g,dodi3£ sidrf « skdakfo, 
gdo^ 3te d d^ssad riodaksi^, vorfAid^ jpad)$o&d5k 
dodeort>raeX)d esadK> 6 doato dcuaSratead do, ded^rtert oal oi 
4j,oio?raci do. « srusud tfjartrio ad^dudodo ! wdja eorf, 
gdoaod uaAina^, do. tfodorf otoded^ zoa*i ^5*3, Sodorl 
«ddjai|, waA wd s d75 sijadOc^ «£. tfedo uariexra 10 
«ro£3*d ! wa*ido5oddoe«5 "ssfy ewrf?fod)do ded £>ad aodo 
doag, tfetf&adda. ajeicaood toa*>dd wrfAdosartogd. j&sksJ 
wa*idd toajjriosaoaoSsg, 

'doadd' sft^dP ^e£ edFrfzprgcsaftd. 'afcj, doty? food 
33j5 sdcVos^jcJ^j' &odo 2ood de«?do3 ded^rttfo sSossaof^? 
dotyto. ood do^jVad dedirtert do ed^^ «n>£3?$03aj3 <aoio 
asp^aodd de& docdos^ dOAic£tfo. 'rtwronad 
od^SdsiorfTJod' <aodo Sood deed kerf doasao^ ozpea^rod 
ed^s* yorSaiod eacdordoS^ 'dsa-dd' dossaof^ dO*d do 
daados^do aides. 'dedido£>3 dja&3 dotfrttf §,edd«S doed' 
<aoto<$, de<?d '^e-dd'doS 3? 'doa-dd' eeofcsad 'doadd'So 
'doad'd eodd dcsadoOcad ?Sdood,oassd jfoqJo&sJ^, riodortorSA 
« dadooort wdtf rto&aed voouodsaadsSodja 
ed£"d,&*toa&do. doad S«3a s naji doaS, dsaad. voedod^o 
ae<do;3 adr&AdsJs^d d^S ^<$d. 

- 000 - 

ssartrf stocd sa dooftnsri 
ertcS Krtd ctfda 1 
erteJ ttrid watea detfocfc 
sarttaOak Sd&d 11 i,eaaO ddooi©d<J sask ssartsS does5 doonoajl artaJ/S^ 
aede &2$ed djOtosSpod djaesrosinan do* <aodo <33rtwOo3o«S^ 

sSd&d. 

sacx^asid dododak^ ?3ae> 4 sJ as dodadort sariuG 

aSesd. doeOS SoSaJo^, 'satftoOoSo 5 £>odo srooaoiddji «roouo. 

'srorf' <aodd '&ed e \ '20<0' <aodd djasi. ^ea^oad dedaJrterf 
daadod djsaS 'ssartwO*. 'aatf' <aodd ^rtr, ^rfrdOdod dedaJrttf 
dja«S 'aatfu©' - <addd «$S33,aJo t-ode. 

'skraaSsiddosad ddoa5j3d?5 ?33!i?i do?d wodd £ed5jart«3 
doed ?33eio doortdesarwl d&otfdesaftd. «rt cScJii ariaS/J^, 
doriod saabrd^ aoado detfo. «d o Ood dedgritf, se&e sao&r 
djsao. sasto rfjadordsiadOod y,aoa£dd Crisis alodrtja 5>oa& 
«<3a<d0k)?S»3ari artaf/i^ dOJtodsisto. aedj daaaj, wak d,o&a>< 
dcsaddesaaeak. tSoSctoe^ 'aaS<Sa', uasadjOtoaipodcJ do* - 
wdsa/t sa&ert adort 'aartufi'afc djs£ djadoaJeeJ' -asi^apa^ 
3=0. ^0 aoO ridr^ dedirttfo esttfde^djdo d^oarkasd. 
«d»3S> '«5><fo artai^ 'aaWa' sJjacsraSsrarv dOrfaAri^cS. ^Sq, 
daood aede rfjacssaSsan do^drta* as^d e$3E),ofc£>d. "*£, 
3=ort arf-S/S^, isdO; <Sj,e3 ro^rted ooda d^sartaaJd. 

ssasSa aJedaartsS dae«5 daorta-Sd^eS. 3? 25edsart«S tfjadard 
daeeJ 5>oa>o artaSj-^ sSjadaddcto. edart 3*ri Oaap-S 
deaaftdadjdood dedirt^e iaede edsS roodbrdcl^ daaddetfa. 
edsSa 's»rt\ a<dj5 £?d e doto »drd$, 'ssart'd. «d Q Ood 
edae^part fced edrf ud©rt art^j, do*feJefc>. edd SKdj 
edsfoa? to©sa£>rftfo. edOod 'aakJa' ua& d,<daa>aod 
djaesjarfzsan arte/Jo^ d0*>0. »dart tfsgjSaddja Sdonan tsdsij, 
rtfexi&a^o. adart 'sartu©' djwi dcsada3>,«3' dsi^sa/S a&. <*$, 
3dddo£>&»d*5 stasia stycfcefoa^o&Q, satfoda daon 

KK»W:&Kd 3D 493 d&oriodsSjae <aow Es^ds^, sod d^dartodjdood 
&onaddsS&d. 

g^esSrfo j-odo d-jadaod ?to asrtsJjeSq, aoja-sde ^5ec3 
djadrtSod do doortodd o doodsaA esSsSsSq, rtcra e^jsdoipaS. 
g*rt sSddod.Srte'cfy ao-jadodjd^ djaeSgadrasaatordsi^ aug, 
wdo«3 d,do?ofcd <*«£,. wddja sSsdsdqiosd^ dsS&edojo^ sjSo 
zJsa/t doarrideSoeo «j5. ^edsto ^dsiq, xS&rtoa af*^ d4pjo^ 
wdaSjaeftsideBaaesfc. adaod djae^qsadrasaatorssartdo *>«fyd 
t3oi. «rt d«d ded3rfs?«£ ?3eo e eacrior doadO astysajj keafo. 
**djaodo jfooddssad vo^e^. dort drfooSoO, esiooart, sleaisj 
do««3 erfotfod, wrt4/S *Soee5 s$t2> na^de^dja d^3torfc>3!d. 

« rodd^ 'rt'oad c^eofta^d 3%*% dort todosld 
'aart-wrt-esrt-ssatf' *>odo *ja<Soto$, Vaad wotfd 
3ro.?o»ifijc33rio^d. srajj&od 3jcS«2 3ra *So aoaaddeSo ? 
dgdsadd^aScwa 'sartaed'oioe *«J. 'djadods&odo sartraedrW 
d^aaddo' aodo do^ssadd asado aSe^oid. 'sarfjaed'cdo dcuao 
'sartw^'ofc^d. 'ssarfeoiS'akiSJ, wc^. 

srartuGafc &gs«3- arodd sao^ 0<i aa|, dorfja?£o3ood 
dsasta rfdjasddd^ uddo edd^tfrt «^aa<*>rt«?od do?S edoo 
dooosadod<ij^, ddjdoagort doafjEtaaafortrttfow isdcio yoJrttfjifs,, 
e^jrttf rtos^oja rid, sfc^Satod&o,, dcidfi 2>d3sJj^, «d?3 to« 
aetfaiod u^atosJja,,, uddo <Sdod tfdjafd Kosjpraroad 
tfoodd^ddetfo. djadrt aoidd^), a-odo e'c^ddeB'o. dd<& 
tfoodd^Daca^otorfokaj^, Jfoa^x© rtddaasSjSakdo, yjd^jra&l,, 
fcid-aadrs, o^-saoaoiora, itS-^odjdo, wag, art n &srt<to, edj 
bBjjOdo ^dde^d^ wsraSoA, aeosiQ edjdcdadsjjs, ^jsedo 
rtotfdr ofyjtfeij^ wssafcrtdeeo, djMSridfito. ^da dd-ja^ djsrf. 
"road u«b" tfoodd u<? e^ doorW?&aaX, aooujaorttf^uj, 
djaSsSdrfo. ddjdaaafort doa^dcjaatortrttftl^ djatWdeifc. ^Odj, 

494 s,e t>le &oa& =& sjdsto dcsaddesad eoi. wt ifc^dag 05^ edjadrtSod atooad 
aro^otoj&i, gdoio doed aSjaafo, Sodo tfoodd doe«x© ao 
0*yW$,o&j9 u<D aedd<tfo. u«$ ddsk doortoska^dssj 
ddo£><S &ati«rt tfy, m^pji saouao dae^dMto. dd^o 
ddjdrooaJridSs^ ddo doafdoaafortdsSj^ ao £o<?£o, zo<?tf « 
<Dddo daa^ortrttfSj^ »doo udoo daaa&w&defe. SjacJo&Q 
Kg,^f8 xbssAaofcort rtdcoaad^ 3da>d«fc. 

dd^&SJQ, Sdfcdod Ss^drio rtoddrSo «€rf dadodsad 
doa.33 tfdatosfy djarar «5kg,&»*i djsdiio averts aoto 
«rod a e^Ood ssartw© dsadoaad. edd artsa^o&ad dosao^ 
dofyk doask i£>;fodjdoofc3 ? ^o dtzi rtodssararteja d?£>o& 
goedd^, «^,o5oS)dodddod rfoeeJ asa^dpfo rtoddr edtft&j, &&&, 
ijOrt djserfuo? «dOod do draSd ssariuGrt dedofr 
ed£"&dde&. «d«Sdwaoodo ? 

cra^raajorf tfddoaS.Scdodo ud&do dooosad <ao dedgrte 
djaai ssarftoOoix©, ^d. 'ssart' eodd ^edssanaa sidrrW 
dj38Joii«^,. wddvO 'ssartofi' *>odo 3o?ido a* ? aijartV djazSo&ua 
?5eododjd0od, 'ssart' £>odd art^ritf*© wrtodoaad^Ood 'ssartoi©' 
a&i^erad? arjiBrt^S^ &£cd detfoo sadradesk? art^srttfs^ 
d<tfoo 'aarf' stod o* dewifwk ? 

do«£3 <ao d,^rt«5rt w&p doeCrf sbao&^Jd. 'crartS 
do?d' dedaartrf doed sasfo dooAcsajt ssrte^ djadid 
rooiordd^, 'sart'do orjpWa sSdsiS' oodo arjptert? 
a^eddjsrf dcsadossjS do. £ed e ded^rttf dodp&Q Sjaa* 
artartert djsrf dsaadd wde &£ed djstS sSs^drissfcid. &>ert 
^ed'ssart'oi raabrdsSo, as;** 'sjari'rftfo 3d?Sdow «wd o eiaod 
daaad djsrf 'sartuG'ofc «rtde£> saS ? 

3* OT^&a&eSj, ssacassdo doa^C2S&KO*>d<$,a&ja 
daaaoad- 
sartiS eSjkJ ss 4 ^ &do d3& &zi&& drfeod,? I 

4aJg,&>5»Frtufio s&a^ 11 

'ariKrttf, sadj doood dfddooeidQ, dooA 
d&>sis5esar\dodjdOod riedoio djse^ipsdra saoSr^ wdodjdd^ 
amouroriodjdo. 3s TodaoSod^ R?s5 djsetfrts^ aojsdosp' 
as^ doaj&^do art n Kritf5^ tfoi-jaedrtjBSskdjdBa^ £*3add 
iteodf a^d^i, 'partus' doaadeoakdodo sisj, eruaaS'. 

"^crto 'drfeod,' du^oaSsxia do«0<S okaafcQ wod 'aart' 
!to o aSdo ^tf^ djarard^zoaoodo. 

- 005 - 

s&adaod roea apfi^i 
ticfcd asadd raofcodedoni 

dadj RedSiJrt^^ ^^ojowcjt, i-odo rfdd^d aaaddsfy 
rida>d,caK rio&raedaod Qas^JedOA:^. dgodsadodood «S 
sacrtoodedortja aodde t-odo aaadd^ do^ s>darf 
dodjtfeSakS^. 

ddoassacao&rad Jinasod c330^ a^rttf doaojaeaS,d djdsi 
djararnaft ?!ddeo^o. SjajJoJoQ wodortsad Ujaaapded^rterf 
Kidcod,aa&> a&tf*raette»33ft trodorljsdrt^^,^ odddd djaetfrisrf 
ae^dospa^. «3 djad«J dsa^tfd. 3*r( xiod^ earfedioftad 
doa530§„ «roa*d w^tf odrf riodSo, ^sSj^, d^a agjaoa^o. odood 
esJdjr ds^/te^, «3S ded3rf<5rt Sj3do.Spa Q sS. *jjOd djoara asart 
aSeed- 

496 &e eA« Ao«#S Bid cJcsaatfo^e tiz& &,e33 s ?JdE-edja s es& 45S5* 4^5* 11 

'wsJs^r'rfocJd uo 532*2330* dsaaSo, S«s^r\ de3 s^eartd 
ds>o/W<$,e ddo«> Aai^o^S. £>Sodd ded sSdd^doadrf dd 
s^tododo. d&dj aedaSrte^ $<?d Sdd^dsaeJrf dcJ 
e^oaOrf ? 

ded «ddrartert de5 ^wdodo. ?Sdoc>d,aod gjj, dorisaft 
efoaft zood dodsJ tfdrt dd 3i3,eaae3 ? wdood ddoraa^ 
tfodorkadriv* ort doooaa ?33ao. skarte<£> dE3r*erand. djad£>rt 

A B 1-1 

tj,aoj33<xfco Sdort a«ad oS^r d*fc/W vf^ & sSoaoioO, de<?d. 

y,d£3edor1 £?ad «isSd^sj33«5 ^sSootg, dod^aod 
vod^aadodo. asarte wj^acS dod,tSo3a3oe edo^&dradsS^ 
Tfoosfcdodd^ dod,3 ssdo^adradS^ «ooc& ded^rttf ja &3/1<?ja 
d&d) waatoaoa" Kd doticarteod djadadoddo asartoke ^ rfddsj, 
doadosood rtood od^isgp s=*dj aedaSrte;^ s^atodjdo. 
«d ffl Ood wdS^ eaa^dsartwd w,d,£JedOrt *>©^d o da&dssad 
ddora. 

wdoodde zj,^ ^cioaassrt * daad &ead3o3. ^eioaa 
e^oaaac^d cdo^ls*^ daaa ^rtrddd. wdood ^rtrdCdcL® 
tJdart tfcsa d*>3). enart ^rtrdod ^«do uoda djaaao&Q 
j-odo rtdjaedddi), 3eooSd isj, sSrsd sfcaoxi Soda $1^ 
dodsk,3d . &fi>;3rt y,a=^^ Sd^aod t-OAftaonb 3* addai, 
dsadcdo^ ddd. edsS^ cnf ert^orv^. ert^do ^eoadoartedo. 
^eoado «dc3^ dO*>c®rt cokS a&dj djs-Sr ed/v£>. <Jedsan 
|,eoadoj>rf daad e&rtfoddg, c&aert^ raK^dCegdode 
w,ao^5eddo oaasJ &>3tea/\ ort^d dodos' Aaaftdda. daSois 
ddodssad ddora<3e ^ao^Jedd dojao* dor! dadcdos^&r^. 

ddara dabdaadoodde eodde ^tSj&odo asaddsS^ 
sao&odedon^. £>$odd y.as^ saa&orttfo zSdsarfcfc. tfdosjarvoke 
odot^dc^ rf^Ofcd^ dakdssad ddoss. ddorasJsi^ dsodsSs^ 00 ^^ sadraaSjs wouo 
rtsto&sktfcsaodc^ sadodedo tf^d^ dooosad da^rf^ 
dedaJrtes <a*iodd,ra aJdort sade tfetfo deeados? aAjSjaotW? 
saAdd ed.d^ yvso&aft torttfaarfo&ab, esdasd wrt 
arteaadodo djfccjd ^d da^rttf aaSdrfotoQ wdjd^o&osja 
8arw4,d ^d^paoioorterf Sdd^ssad doa^. &dSrt dojJij«J 
drag. dedod,art sooads 1 *%4& osjdoiido dooosadod^ 
A^dodj. wziodort dod s d333> osj 4 sfi^stooi saraod #s d^drfrt 
sadradesto ? dQ«^ £>odo ?^od sgjoaraaod -SSdowdoaid. waa- 

©cadaio dedca&rae Knaaa&s&aracldu I 

'30O0S0 ododa-Bosood ^od, socadaiddq, ^etfo&d'. «dd 
do oJedsrari sa?5 d^rt^sJ^, dodOe;,. «do,af z-od^? ^crioad 
wa&d. srasdo d^rttfstfjs, ddoraji do-jaotf aaaaoja^dri 
wdortjadofo djsdaoa SjaSXid dakdssad ddo?s> dock 
do&aerts'dd^ eoato wddos? d^rtsfclq, doe3d. steak dosS^rt 
rioakaesj crooUodoaQd. ^od^joara ssarte de«?d- 

tsadsaatoTSoj^ofce x^ S&«o3oed 4 xjj3aowod« I 
533A53*' ddod s dfoioo d, dddC3*" o$NSd&rK>8 II 

'^ej, e«cdo«3ad dock Soijseds^ri odS>t£>cdoo3l edji 
tfdakdoad at^rad xiodorf ddora ask dssadcks ladca 
Jid^ac^ djaed af^fidod aedsfy riolracd&od dotfrtddoa?'. 

wxkdort dv^dfirte dod^djdq, *jai£d Q ddora «dodood 
vsitiz ^sia^d da^ddj^ ^osraOSd aSsOfddo. dodjdjXfSirt^o o&ad 
we^ d^cdod;^ *iaO*)$ja^e?addo asarf ? 

^d^jacdoortsrf toowsk, da^rttfsfcj, a-odo assdd^sjd ftdsrt 
dod,«Jou s-odo da^d^, ed3 lootos^ ti&ritiQ&j datodssati 
ddora. aSodd 'osgj&oexsa&oxk/aedsaotf' S>d<3odo £j,*d Q . eodd 
8>dd BJ«3<do^dodjdo oa^&oe dod,. edsrt ^otoak, tfdrttfo. J-i3£ 
depart dassado tfdrttfo. wdjrttfo doo^sartd© 'ed^ara doarfna 

498 %c o$£ Aaafici s3d eorto djarror djtisrardOjSs' <aodo ^XitSsaftd. dod,oJ Sdrteo 
rtoa dp^crio djaodoSddjs S>d£ sto$ft*$>, Sra edj^o dod,3 
«Kto33jS. «0 w^arl sj^otort^eyjocb ©ortdjoars deed. d£ 
sad&ynan g,afo&aert &ea3;jad tfod sDs^ssaft djsetfaod 
dodo&aft djaedsSodja eds^ sctoft w&epas-drtjawidodo 
dedSrttfo tfdoodj siodS daaaddodja Ooridjoats de«d. s&fcra 
3;$ dortsad doci, s>ds$ 3d<d;:<S &><?;& s^o&afc&^d Sera 
dtfriO, aJ5j$, doi^d ad «roodo oadrtja^nad idartja gocsari© 
iiodo urtdo dodjrf tfdo&s^ idarvs. ^do ddosjoS aaSao&r. 
^dood dod, toodo^aod d/^oftae^d 5>d3 do*SjSd& 
dtfrtoasajJ, ^sJj^odo^aod d^a^crta okotf/ssnoke "^^etfo 

ddo«>3rt rtjaab, ^.d^Jedda ^^ eso&sjaa dort $>;&# 
aradaafdoda. »d$ a o3dd3£d sada^. saa&adeddso 
$ooe?ida.3d c da. ©dortja asaddc^. a>d datftfa darf ^s^d. 
wdart bdjaedjadrassad dod,?^ "?£. 

wdss 'asado sSdxjj.Be dd^Sad^ae aanas* tfaodde' aoda 
!?sr(d3$ de<tfa£o3 Sd^^aSo dajaotf t^sadeddjs spadscia 
dojsoii ssso&adeddja sSadadartvad daasaol,^ 3oad£j3a*id o da. 
wdood ddadsrod ddara ©dorl tittup asadd^e *^ r 

«dssa '§,eda«i££da3e do? dd^di' aouoi ddaeak dddaj, 
dsadoJaatfad ?JdFdajaort,od daadoiasJa^ dz5& racdaadedda 
dort «<£jrX)C3ad. z^ddeddja djadFtfe^d© a=art daaac33_d. « 
d,doeojo ^dd^rteo ^od^aodja d&dj toeda$rte<5$a< dja-sr $3d 
djae§d5$,e £>edua$dj. «5d o ood ddadsad ddara d&dj aeda€ 
tftfd sidda^ daadcrfa^e edort w&r&d. 

kert ded^rtert criagaol&ertjOaA d^rttfsi^ vudartjadoaaaS, 
ddara ddadsJe rio. 

^tfob *te sSEJd^d 499 zooqiort^rt asroao d*iae&$<5 dxdaodoja ded da^rttfs^ ewdortjad 
d-jadaodoja ddoK><3 ^cOood gjaa&d &,e roSoatsd;^ 

ddaddeS^djdO ?jJ3^. 

'siciocf asadd ssacdoodedoftaT aouodo d^xi^do 
a^Doaj&ejatod tfsjd ad g <do3 rto^oio d,8a5*3d<£>, djadai 
ssaoaoaW. d,d©g ssad 'zicJodsids' £>oad. ^cSd oqSr a^sji,. 
sSdota ssacdodedort ask sid fo^sto 9 Sed tSedjse^dodrt ad 
gjsdodjj? »33a$oo£>3 uoK^jrao rtorarttfo xicsa dj3«>£"«3ar\do o 
eS s d ad sadrt<?od a^asa,*! djaodadoSo,. adpod wod 
osacdoodedort ad aedoo Sojsdud ddors iddod 3=?nac3a<fc) ? 
ded <ae^ ded3rt«?rt ded ded d^rttf^ aedoa^ rooioo&rt 'dd' 
Sedoo sadtsssaddja ssfo ? <aodo dooosaft d^rtsrt adsad 3? 
srodd^ erooUo. edd^a 5o?rt xJdsagarf detftododo- 

'dd Sedos^jdo Xjadcsasigjsaft dj3d a ddo xiraaort £>^ajdo 
awd. add^ xifsddo djad a dort siti aedodjae^, <a«^osrtdo. 
doasaspadafd®, rtdod ^edort ^ti Sedoasa/S. 'ssasto SSrt 
nadsSssaft asj,^ 3o>rado^e?3' isotoode a dd. 'dd' ^oddesSo ? 
^{sacadfssadodc^ ddd. rtdod?So djadoa ?5cd dort 
^esaoadrd ssS ? saaoa&sdo doasazpada* os^ooraddiS asarle 

3o?$C33d- 
a 

'&,oSod3ara?5 e a dds^s*" a^ofoa doatjaj! &,o3od3assa 
t5c«33& siti »d?.s jpade<5ja??>o ddaTjae ddo da^.3 ll' 

ddoes ssacrioodedorf detftodado 'Sdo^ ede^ °<& a = c<9 - 
sasto xj,afc S}$szitfjz &aduo djaedd ado a>dort arfde^aigsandoa 
dab «uoi3o asade Sdort dcsadod^ ao&sja^,'. <-*<£, £>5iaSo£sd. 
datodaT <^d. t^aojdcdort Sdda^doad sasSe aTrtdofcouoj 
ssacdoodedort dosaaj, desad dd Sedod iisJaJo akaedoo 
sadrsdesJodd Jo,a^deddo ac^prt ^asadoaooafi £>oa>o 
XidoodjdodSd saoior &»ea$*raodddo &&s. add sacdaodeddo 

500 ft,t o^c A«tt#S =5d ^djlra iio, dessariodd aoSator&oofcan Soak tKo eao&r 
3dAdodo duag,ds£d 353©333o add^ *>ado eJjaeSdsi}, 
d§/)dddo, s33oioodesSdo. edort ded dedgrfsrt Aa&otfoto 
as&dcks ercdortjsd &a^d s>o<xta>rido. &5S0 ijzigpjz xaodo 
d^odaad ddots 'ask dessddja ^?3os>d'od;> asSo&aod 
$e«p&raod. sscrioodcddo dosaj, sradj y,3o^id3dodo yao^i ddd 
sJdda^daadnoa* aodj^dj^, j^rtOxSGck t-odo rfdds^ daadoft^e 
^eiOftddo <aodd «5&dd3, aasJja <^o 

•Atoifi tPdoai ritiOTiti i 

erodjd dodaod Sje$3j ddors dodo- 
do^esakos^d iStfsSod 11 

ddorask ^oc^a a^oSCr! oto^ do3>rt#rt£ dodd03s33uf 
fcssSrts??^ oaJ 8 oi wddaod Irau, doato, dadodo^srf ae^Bra&odj 
aeadodo dead 

djsdras^o ^odj ssadosJ^S^ dpdsk;^, « a^rt 
ead^<d33f\c33 o «3 er^eakd^ «f\ ddakoadosS&Q,, df^red^), 
akdosfc %,eoadod<SJ3„ ^oij^diS, Sjo^kSo^ <xbdodj?j,SKC3 
i^s^teSsfy, d^dod<£), ddorasJo saoaatoraoJsi^, sao&adjdQ 
d,dds330Jco ^Siodsfc&Q,, eroSdd^ tfodedsk i^akst^, 
£*»3cldQ &dSo So^ds-fScJcJv^ eoao^*, «o&3 atf^rtert 
eadSrivsftosd. ^dd<0 d&do aBaotfasA ddora 33?5e 
*sdod)riOod «ro«ddort saexfe do^rttf doos^rttfS}^ si^o* 
dodoskfy^ aesBroka&rtvaftdoda asdsISM dcdosa/5 ddora. 

saoadaft djodoe^js radosft sodaodjaesotscte I 
djdjdo^s ^dre^dog skd^e^ artssas n a^pcssra <aoi3o aicijrt^ g,sk«33f\ sooad3, s&csoetf, 
sradosS, tfodood, wokS, d)5§j,dog, rasirapSdo, rtad^etfrftfow 
^ouo art«rt<9d. erfe^sjp sJvraetfri^c&j, d&*kd dosawOa^aac* 
tfsSora; dedSritfo, t^oft a^zs^&rttfo. rtrtd dgdSrak 
djado^sad eostoEkogcto sjssa^^j djsecrort «<$, s^pdr cSfp 
d&do erased a&^rt^ gsfosraft adjaro^ doasadd^ ^dosta 
dd, £»ou ssocfc artfcJriV<3^ tfodstag. sraO^* osdsacdoead© 

dpfc f d335fo doass^essa asartssdoda^ II 

^ ^d^arsraro^ssar^djSsar^&sead^s I 
«3p£38 3390&^s»rtosaAiei 6 $tifl«og! II 

'ded ossSd oa$*i &®ad d^ tfsras-art^od sJsttaJssarto-Sdod 
arjKdSq, wostodooS Sod, <aej, ari n £Jrttfsn sa^ssa^rttfo, S3af\£to. 
wosJosJooSS^ «d) ddS)ds3), 'SeSo afczsa^drf^ dddo 
aooSdorfoa' *>odo\ 

sooad3 ssadosi eowsi ssdrd^do art&;rft?e adjasro^ 
stoosauJ drioSodoja SdoSo^dosld. tied eso, £>odo "^ 

esao&siaod ssartdofcj, esaaa^cid djajpad s=ja;& ^etfsScSa^dosS 
Sdorf *!.% gd^dOaoadssartoSd.' £>odo Wcfosa;^ ddrd<£>, 
afyarfv 1 ;) d^S^as'fdde^ daa&Sd. «dpod art^srt^o sa SrtvacS 
tfdorss d?siir{^?5J^sJ)do trozs^d. 

acdjtfdrdS, art n Krt^o djaaaoft z$m<Q&. ssaaoaado 
O5^oos3dd<^ detfodoi «£»aa doodrt dsg^otoaftd^ jfoijsx/a 
eo*3si<£ dojad^do^sdo XtQ n doodnsS «d£"doqa,5add 
djazpartrtsd ado^aa riodSrsS dg,d wot§sS<$dod doodftsS 
zpartrtVo^c&e ^dP sarso^jdOod ^oao&cJj, 'd-®dg,' iaodo 

502 b,t oij &9«$$ &s ddd0;fo3?d « dojsdafcdojBCo ipjssprti^S sfcjBdidcjBdi 
d,ga3 dcsSirtVo ^cossd. ssSoSo artarttfo soRsaftda. nsfcSi; 

—' j n o a? 

9 $ fl *t f j 

;Sj3ca<5£)od 2-«?€ jWdo&acdo <d:ad a^rt cScsssrt res 
»c;$derof\do3>ae ort « s^rte sSjS^ssaft ra^odjs^ jSjscaaaoa 
djad&dogd ^dOod saossot ditf djaearttfo resccbfi 
dgd^Sssaft 3530 tocdi dotf zfaCjfosd. &ert s3jb?S i£3df£o3C 
Bso&rdsSq, or^&srttfo dsadosd. ressfcs^ Roioo^*. ag,:$rW 

es^desto ddora ^od arjssrttf;^ o^osort sea zssctisSztgS 
«<dood s d^&dodo dead. 

wdoad, doqssSaod * arjssrtsfe eroaad dcsa^ o^j 
sSjsdiSrt ^dOodorortos&ao. «|,eJei, ^dioc^dssd ded 
djadSrle -^ddja icSj^ccto djsdaoa ;*Sdxd,acd voc^a*. 
wodo3 & artssrttfja jsso* dediilvaAda djaaCrf esxte 
a&jjrf^djs dod^saod^ ^dood,aod eraa* uoOduaooda. 2o«rt 
detfadd oadsaofcrad© d?333tfd<Od artarteo disszpscsdS 
djs^oofo doed derf rfjaedesarto^d ? ^rtro^, soradS ^cd,S 
ssaddroft dert sSodasSosSd 9 Sod,!??* 3ra»s! 4 d art k. erfc traip 
asSjO^cJSd Sodfdart derlrae M^k, edS^ Sdsa^od edddArart 
cidss^drf dort dridi^pA ed30*j SdsasodS eScgd 33<i:> e 
wsScrio doed rtottt»k.|,d rf Sodo^eS, <dood Q c3^, «c3 SfeSssiA 
drtdaf, esio aeAd art n « rosatfdQ aysssaA t-odd Soie ^d d 
*?do #3 wSortaSEsaesk. «dood ded ded oosfrteod ded ded 
Sd <^do3fd aodo rt,So?jde&. 

©d 253 oradi jjod^eS dooosaddj ar^srts 1 
tfoosadod^defc. 7fcd,.3eg feod^o&e z-tfdorfdrteo ©cadg 
srodosS $od:od eaoarfritfi £>odo «rodj3 s ertddrdQ, desd- sooads&jae sraricadjae rodo?: eidood^eosaste I 
d^jasas zfod^?^ dode ssasrasSdj&a? II 

&rt oadoaoftrad^ ssrosisaOri^cS^ adjassa^ <aodo 
dooosaA SdcSodo o&orfdariodd. 'socadd' <aowodo foo^sSo 
'(Ddjsro^' d £ $p&> ssado. 

&erf socadsaa tfoo^ ?5eOd otjo£ s docsajirteo tfdoacjaod 
uoa& zooac^ood adrfs, asgjO^orl ddora Sjs^aa^. 

«S3j>S ciS^s^civ© d,*)d> doadsjcara des&djd.- 

u,35^ ^«r aSjataro saa* eJ^eSsroejas*' doasatoisasF I 
&sa&cioq3,o3o xi zqozs* er^aJocssagO cdodsacrio d I 
do^afosacrio d dessaoto Sdorsacdo dassad^S? II 
oao&sSe d^desaoto dssa?rao3o as 3jid,d 1 
eruj^ro ^oiosSoasra e cio desraaftadoae dgdJ^sao ll 

add Sodd wdjia^rt '&iaedo' ead-s .aoad. Sjoc?a s dod?5 
dedsjpdrt^ ?5jaedoarte rfdo^d. sradda^rf '^ds^' aoto 
SoJtidja ^d^j sj)<^, Sfdodd. cadsao&radi),- 

sOsfods ridood^osa ado ?5ja<dod4eo Sera I 

SicS^&Q w^dO^ ?3>jaedo3 ed$d*jj ^eod <aoad. 
tfod?d»rfja 'Sjsedo' <aoeo dtfdo tfo^djd asJ^djdo Swd?. «dd,ia 
*^ja?d3acdo rf^^,addo3o«' aodo esddfSctfjad, alraedaaarf^ 
8S«9dos$)de>od "*<£>, ?J>jaedoeJodd S^j?s,ad4cdjad dod,«J 
*sdd«to wdpod ercafd as^o ^oded^e 9 adna do^,«3e 7 

^dja aadarttf^desartodd. «e|podc3? rtog^tpas^tfQ 

'^jaedaanaj «rod_oas Rasas' <aotJ dii^ zpad^ddrfd^do* 

ewddatyl S^s&jw^raMWrod dod, Sod«dOt^dja 

ead^rttfoad. 

504 i,e o^c 4fl«?sJ stoi Otfo/Wo <ao&3e e«x a^jl^odo afe/ted. eoad^r «d* 
wsroogd aodd doe«J i^t\ sSo^ 8 aodo dojada aSo/ttfsSja, 
es^atfo/tert ^eo^js^sJetfi. CAa^ra^rt SBoaoks&aessiTJicad 
y.3^ rtcta* do^ddo eadSrfsb. atfjaca^rt 3«dsaotoak 
erosraxftrod ^ed dog^ ao3f,do. erooid as,rt 
*io3d£"ESj3S2rarotf?32d rtrad-S dask tf&dodjatsjaxiited 
dodosfcjf'tfo. ^dd<^prija ddora danajjrttfj^o, sS^osicS. 

'Sg, djaderod asg^ort' <ao2J$, ^osScS 'Sog, s&adoad 
asSjOtSOrt' .aodja ssadad. ^d>© oSortedo,. agodd, 

rtsoofors stags £dc»dj3*,s xJjO&Sea&g SSs $bt ! 
^sjo s fcd2fdoo|,e d 3%as s a ajiae^ras n 

xJjaoior stag, few oasfe sa dod, t^d rixb ^ddo 
rfj3 s e^825a^dO, gdasroft gjpssara e^a^t^da. edorka ddara 
niS^jd daaacsajS. 

<^<$, djadOrt djidra^osjad sSjaajafsSsi^ dftfa;^ 'sksa&r 
d>»d©ad a^o^ort' .ac^dCBarvfe. tsdd d^rSadariTOdjSod 
stospjWaoiarorl «ri,dj5d. d^d^o, sasSa Ss^cdasad saoaoiarasS 
sSasacriaaod dotSfc edo^i aedd djaddaeafcd ustf 3*rt « 
rf^d rtada dasa/saofefOrt wSdaagaSsartaaddoda doadoa 
TSsa^ddaaaoaj-S. ?&jaofer, oada id^fd^j Badra;3ad o Ood 
sta^wacdard tfdaa^OdQ, eod sJjaotorart djadoa Ss^d 
daadexra Joowoaoa;?. 

rt,drts»a djXi^radd wo&adg aSda^djdOod rf,aort«rt ddara 
aeetJja^sajS 'dadada^vaaJaad^ dtf*»' <aoda. dj^i 
of^aaoacriarada x|£s 'xfto^aouo'da edort ded £a3rWo 
esofeaoara daaddwanck «^ocgp as^otis edjC. «dd 
edsadd^ ^da e<ki5gd«»S«k dotStSrai tfoajCsdQ 
'ae^as-ojaadrd rtjas&od' aoda ddxtoi, xiadaortixdada 
^canaxiart daorWx>a«5S da^&xiasad. sarte 'sda. dx»a£s wdaad, 

8$, djadoad Ooj,oiSOrt 505 <D<^ ded^rf^ja ^aodos &»a dsj, ddroA s&arsidodo sidiras 
e#3. <aod HB,ds"<3 3e«s>c33rt oa^asrocriorado edsi^ 3d* 
€j*>dado33do3o ? 

- oov - 

t&sj sWdsld &eo&d i 

ao^o J3e>»d *xi3j addon ded So© 

daofc s&sia aS^Sod II 

<ao, SsgjOOrta rfja^d j^dog rterts^d, zj<!?3 dag 
dedod,£>rt saosads^d;^, ddoradedad,. tasatfdrdoad dSo 
saad es&dotodrfj^ &Gi3,. d^dosraft dsdestej^, dedd ';$£ 
dosJ^?^ dods, da^oftarfodoi dsado' <aodo d?a&sod. 

drfd&^oAxO, dc^d ass^do tfdorrfodde <tjcSo. 

3dordCS3dOS33rt £>3i030*i03D 53do3 «S5JJ5 ^dtfsffiddo 

aoOdajradorf ^c^doiojs ^d&©ddo. ddo«> 'ddod'Sodo &oa5$ 
skaafcQafc a3e«c5 'o&nerts £doF?fo ^doo' <D?^dod ^dosJS^ 
djaedosajj sjdors Ssi^dosSoSood tfdorrodo^os^de ^>de>. 
Ss^doSoSood £jado ad^doedotorf ste>ad dedeod,?^ 
rfdodsaci ddocs rid^o-Sp^cl ass^dosJofood aoOd^eirran 
afcsaraa 3dords>d:>ddd<£prtja 3? oea dosS^sfy d,eo?Sodd 
ded«od,<5ode edsJsSj, rtd d O* sSocirf<^ dod^ofcdq, tfafcApyl, 
ddodsad dda» 

isdjd ?5$d ogjd ^eaSods^ lowj, tfdjdQ, SoO^apio^ 
dedos^dja ZwocSo aadootford ? aSert *> xSdoodjdoddsao&Fdfi 
ded3rf<?rt sracrfotf dedeod,. evador! sraaioS w£>dg,d.3r. y,d 
srooioo rtdod ^cd dod,do koak dsartrddrtfdo. «wd 
ded^rttfo ^od,3 J330io??;|d<£ d,ao&dddo. <yqpod 
dedeod,&r1e ad?d ?i3^d «rot5d. ed^ dosaaa^ ddodaad 
ddors. esdd, ssoesaddod rtortodd aoJwWsJj^ ws&datodod 

506 * e o*. &3«#S sScS sJooS^^sS d^o&dsfc^ tjsu^ aoOdSjtfio^ yatoSwsod ? £>dc3o 
dead*" Sea £idcdo*i;>£) wa&ridfdod ? 

#i d,^, rooas^d doSa, wddc&d urt S3^_ rt,ioSc3ocd 

Wdidodd^. dSiOjSfc 3330K33 tfortodd 3oJ3rt«?cd £}dC& 

cao^oiojiq, Sd'Sxkdod^Q, eddoftdjs ssd^e^edS 
^ o r\?3ri9od sSosS^^si tfjstfajodo. sroctss^d sjoricds33epg,rf*d 
dra^ oo^ort a^^, djsenrtert djsert dC33sd- 

o5oe ^od^&ds sidr? iesdds*' ad 4 d^dt i 
adjaera djaeftrasarisF «^,3^ rto$o d3;ji3?f II 

Jo«rt Seed ocgstfdrarft? wdjaertjdsij^ ^ca,cso s^uSSsSj^ 
Sea t333?o3#coi1 jSdsssriasiid sroozss^. 

esgdakd^a dorado ScSc^ra stersirisod HO032 sdrfe 
dorf^o&osad dOo±> rioranasJdu^d d?d sS3S3Sa edOrt ded. 
wdert rlja^ ded dro&j wod^sssrtogdods ssrt? de^assd 
^jOd djrarad<D- 

ofce tfjpa^e £>3o30i33?J s n3528 d,^j3e 

dd8£>338 Sk.d *i05ad2E>d,S *>33- 
JS^O 5*338 *J SJdCSjO ddOSO S* ^ " 

's,eda, cdcsdo S3, rtoraroS duacsd d?d ^&rt^ f 
sjdo-Sdoddjse «d«33 SeskSdoadjs «*3do sera xcxes 

ots?) saatosfctf. <sdo &do sttatd ^d^r^dq. ejesay 
fcedsJd^a&ja eddo&do ydjsaaao&da, dosaoiraeARoiodo- 

&>«rt zs^&rteUj adearisUa «do esrfdoftdo -aodjs djdoads^, 
djseaSd^, Aooifc dodsarrtrd©, Sddodja^. *«sS>sS^ 
dedsacdoF8a/\ d«dod,si «deddo3 asgaa^doS *«JyWrt 

ski dedeod,rt 507 Sdjae&d^ dosaddjs doaod esido &zl?0 roocrfo^e &>addo. 
siSSoartOe^,. xija&jsad drtd^rWsS^ ft&xiodjdde^ ^dra 
dcsdodjddQ es&dakdo ridodrdodo yud&dSo, aojarttfoSrf. 
odd « uoasJSjKtosi^ sradj tocdo*) deddetfoi- 

os^roxSo d o&3 doega 

- ssaaacdorfjaesSSsSs* 

esddod dadj&oedtfcad srooaaaf dosk, os^doiod^ 
dedeod,Srt Sea dSjdosfcj, tfedodjdo osfo^rorteaddo. 

asgdoiod^ ad^dSptododo doa^, SfcdoOTddo. tiCcfo 
dodio&ad eof^otojs sSdo:>d,aod wd^a* wod Ldr asJdoSo. 
saexdodjSsJ^ d^dtfja Ldr dosg, aajdoio. 

'adoddj^dofceraadoasado &> d^aSe oA>d*oedr!>?' 

'«ro^diAeaSoortj3 deaaasad yoouo. troro: eaodr* 
dooosadddo' £>odo zpadjdQ, desdo^ deddoo^, djKpjdaad 
«djdatodj3 ^rod, «3 s oi dod^oad ws^dododjB ^03 o d. ddore 
«ra^do wd^doiodcj,! lou^, vosdosad ad^ddcrio;^ 
d?do4p3(J. 

dedeod,<l& *>^d dosla^daaa, d,d doS^Sod 
^did^roOTooddcfo. sraoarosaa Jiortodd aojsrt^ rfodrfdS, 
«rusdrs> dooosad esgdatod t-dsau, dOsia«3^e$33atfod 
*jjrtr*i0333;«asj ^4^ ^c^djs ^djrttf sjdado&ja J^djs 
£>d£te?jartd dojatfjaerfaatfosajS, dojadjaetfd £>«£, tSedd 
dorf^,^ etfosa/5. «3o«J 4 oto5S3, «a* Safcdodo dedeaoiordodo 
edc! naO^aaaaftaoftradQ aoC«n3 o <J. dojaod^dd^ zi^zStgl 
wdsadd^cdoja asW abator esrad. «waa: aaoFsWsJq, 
^rtrdij, erusdrii <ad£, cdo^ddja dietfoxiaadd aSjaedtfo, 

508 fc,e o«,e *««# afcS sitiora dedod,art sraozsag sfcak, esJdofcdsSq, d333f,d 

ȣd? djadsSod;^, sJo^oreoioS a^oa? I 
©oadStf.&rac Kt^c Sd^djaet^sa dotes I 

asssF ^otfsj* xJao^jjjj! wro,d ^esdaastos I 

'esgdcdodo, rioddrdo, soradS, WKj^das', d^oSO, 
sreoeraS, sadodeSo ^dde^ ^edsSdaadacd «roa*, uoddo. 
ae^delf^ dedeod, sjoijscdaod ^etfoxid' wejpod ddora 

'"Sddodpk^ Sjai^dj-Joau^&ja^detfo. 

s$s$d eidd^d css#c& Jrtirfdo 
croCd edidort 3i£>&d i 
ero«d wdodert tiOKti ?3d»4 
rftfo&dsSdd doe5rt«rt it 

d«d?od,art srooaaS d^d&j?, od^doiodSj^ ftatg, uss 

us* oocJSj^ edddd d^rterf fi>e*J%t&, xidc»8,ra«. 

dosaepsd^ ss^cdoFSKiFCdolJrfc&d^ saarofcsdo - 

'«3<daoi535ra 6 ddE53S d odo^aoSjsertjO ^odedo dasaji' 

'watoodrt*^ eddrarttfciq,, dedirWrt vziti odjwrt 8 aM 
g^oS ta>*g, rtdoodjoati' ^oan^d. ed o ood 'ZzStep oa»* acdd 
<sddo edrd$, tf,&»xfe3e*. **»***« dod?& 3&d 6 can »eo 
rtjsedo«a^ s^dvacstoF da, ds>3o, ddv* aou ^ousk, urtak dd./iwddcad D3& s$ddd.,a3J>. srorte xid;>od,aod fart sa<3 
eroSftuod djsjScrad (S«S=aos©sJ) d darts' wodd wcriood darts' 
ro&afcua 'sted^raS)' eofcodrt^ dd^rttf. atfodd- 

dvloloodo tsa-loio driort^Ocricwa a zsalato dxiort's'eSo 
^ea^padodsJq, dd„ asiysad. ewoa:- 

'de& ^jO oo<35d^,o dedj3«S?oS> djdosl/aeddog' 

'de£s dossso^ aerfo &?oiode^ daj,. sracaojora 
djdoddsj^ eroddo'- §,e&,edrtoK>ddrra. 

xfdood,ras3 dtf, d-jsdoad &5g>oS0rlra doj$, sJjsdoad 
as^orto aakodd^rttfc^ ^od,art dES3,<d;od, «r^rt 
dro^o&od, oiodoart dod, ao^sSoSrt a&dd5j<dj, ^sjrt 
ssasteugjSjaod. sacrioo&rt eo&d, tfjaedoart rtaa, ^sdart djso, 
dedart dg, jj,djirt dd & &?rt ©ojoodd^rt^Si,^. Sd&drtsrU 
?ta>akr&rt dd a dod,£rt rid, tfoaart dA, wodSrt a)d rf rtodo^rl 
dod, dog,&rta> dod, dart dsSojj* - , rado&rt aDd rf Scdo&rt rtd 
&ert yoioaddd/^d,. «ro«?d deddrtert wdddd 
ooioodd^rttf^ 'srasd edodort' <Doad Q d«^, 'ero^d wdodertja' 
<aodo odraujj^^aJeio. ds^adeddrterf asSdod rt&rttfsfy 
*jafc£d o . «w?d wdodort wotod «ddrarttfo doad, aou 
«$ffig,otoaod 'erc<?d edodort' ^esaftd. wddrarttfja &ert? <ac^ 
deddrtsrU o$Ad. feert d^ddrarte&q,, wakoddd^rttfsi^ ro& 
ca&otoaft drtdrtdo <ae^ deddrtsrkra xidood,a3&s Sj^ig,. 

ssrradd XsSmgpQ w^Ad dd^rttfa^? daaaocjj 
dd^rt^odo d,&£^- 

of^s ^rfodsoooadtfriooa d^odod odjdoa 

rrads sadodospBs stod^drtdjae dozpaadenaortsras I 

510 ^e t)*e AacsisS aid w dsa^oeso ^aSocir^ aS,*asSo feoiars not doorfwo )l 

£>!*£> e&*fc,& sroCstsag, sS3cS s , ds^otfo, tied,, sasAx^sa, 
©caste, esgdoiodo, tfoa^ds*, asaoaaco, saortr, 3saoi$»c$ 4 , 
ed^S - "?dj dasaex^ d^rteo. ^ sacra^o addsks, £»od; 
d^dodo dorfjfodod;* adrte^Q. «S 6 oaS dc&etfd 2&,sd 8 ad 
ado <aou »$ag,atoOoa. asartok sj^ s^sfoipaartv 1 ,© 
ajea^dsto/ltfod d^dctoid. sassisoo addjacart add 
espdsasotaad tfOrt aS^s aScd-l ao&^xfcja tfoaftc^to. «cyscd 
saoasgo ao^ <addja ?3eo c-cd; da£. sado^s&a^ akwM 
e^osDj rtv-adjrttfa oafcd. socadSdjaoart <ac, ai^Brwfc, 
5>,e3=oo&> saorir dsk^S gja<£rt £6*. d?d3rt$ ec3»drtifc, 
sroorfKSjjd rfjagrf <ac^ a^drarteo ?5eodd a-t^ aeasatt^ 
dairtwrfaaJS. * ateadrd daLritfja '3d datrfo?'. Sd acdd 
3j33>3 aSdsJjwW. adjrte djas!3*3 caodja drossdjao, 

g^oa^d tfodjajardoassa^naft dda«> rioaljaedaod a*?*, 
tfodaJ&ek esasSdaada^oaji 'ca&oia a?rt aMds' sw^s^i, £d£ 
^rlcdo gjai^dja uonaridod sJodafc.ddacasSda daasa.adj? S.ad;r[ 
craacrioja afta^sS aa> £>oda ^sarteaJd. djtdeJe aaf 
'dasa^d'fteAdd. dsa^d <aodd, zSod^s £&. sed4,si 
«asja3,atoad dosaof^ dartvaft tood da?ocaka ads! zSod^rf 
aaSctfa ^ssotoato. 'dasa^d' aoto aSsJdo assart astdrtfsac&Sa. 
^oddjoasa sarte detfa^d- 

aS&ra? dsa^tis ^ptja^easJedsSatpadaft I 
todjasa^drrtogj^e 4 tfoa$awr$p&cfifcs»SJ r ll 

'«rc«d adadort' *>odo ^?«?ddja ri?da!rf«?rt dsa^rf es>, 
rtoddr Ad prad 4 o±<^ e&$ttOrf«rt» sart? dayttsfc, aMaWda 
ddora *ja^,c3a o <3 <aoaua/ja^detfa. ot^ssaoao&rad asraddodd 

s^rfs KteSd^d osswk 511 ec&Jjs, detfo3rf — 

cJcsjaQdviy dq^>"4j,esa s rtrfredj^esAj s^ds*" 4^"*" " 

^ o^Artedsi ddood tfrfo x».|dortj5 xtte^zpesg^a aocfc 
"SdOod TtoaSSrortaAd. 

- oot - 

title dartcod adaa i 

*«l/3,od3 tfdo&a ^ddoS n 

ridood,oaK vo^atod add^SDiSSnad WddOSJO&S^, 
53a^6<^TO^rt,5»cJ vo^sio SaSodortertsSoTOdsraft tfij* Ssj, 

^cJj^ocJo tfrf djscridog « eddorfatosfy ^dsraA d^aS-ja^ 
ridoadjOTK jpart s Jja«D. !part 6 cS?d3ata>d dasawj^&sfy 

edsJsiQ, dosSoio'PaioS^A d^aSjsoaa^rf <a<s^ dodosJrttf<C 
dorttfoii, »9<rio?i do<3rt tfikSorideeartotfd. **S o^crfo^e 

dorttfsi^ $<?*) ij3do«3ar»cS dojai ©draraeoSo. spadrori 
a^doftaod dorttfS^ atodssoaorftfo ae&^dosarf dorttfja wskS 
tfeSj^dxiotf^ iod33<do n ^sS^ sSosecfc;^ dz^ &*, doooadoartd 
Soidosy?. iodarao&rWa edtf S«3 rfedo* 'Sjaoddd dorfcdo 
d^rfo djsertdo., Sjatidd tfomtf aeSr roddo' <aodo ddriosad. 
Aicioia^ Ksttraa ssarfe dd& tf<?*)C3a o ?5. $3^ rioddjOJosfy 
wzsorste dd^ asarte tfeaoajsl doadAotosJ}, §,ea*3a;»J3 do3rt 
rfGAft/adasart ©sadoa&stas asarte daaaoasS, o-ScrocS. »*3;& 

512 £,e o^e iae^ bW ^cdoo dodged rtjae&odjae dftjieo aai^rsseypao I 
tf*®! & e ded*edj3>, 7ipzi^4£&ss)#*$3 s II 

aodo d£ie3ja s e3dd<$, d?9d. add ddots *;}, eddacSosa 
wsodaQpJae ^eS^ssJdQ, er:5j,ate»d Sdd^souissd i-cda 
edda<3oJasfy s^aj^aafcdaacfosadssahoJae £fc3,A ed2 
wfa&de&j, x^dssdH gs$j9<da£>rt &»*£,. darltfja escda^ja Ss^riO 
ded^d srasjsaA djaerido^ dsaao Sjacado owloa&ateda 
:3a£oado es;J tfadod riiaedjritfa skaoada s0c3 q3a~ 4 ri£~3, 
agadcaa |,eSs33?3art ws?ad«9o33ari3 sfoi. tfdaad^osK «dJ.c3aja 
3oi33 w^ods Aaa^ Jdarizysrod dd 5 ^ad eo^Ssad 
oddoc5ojo4« &£*>&»*£. 

«ro^ss»d «dda;5a3aodd er:dJ3ad^ dssd asaSe^ 
djaeJjaetfdQdj^ ^rtrdSq, daafciajdda, aaidsad edda3 eda 
od^o, o^pjjseaSd^d^ ^rtrad f^dca^djs |,e3£s,?d3 
djrfe^d^, oss&rt^d^ ssdso, o^pSjaeKcSdip^ dJ33 a ddrscsan 
So-Sd. «dd Saacda^ docria «dda<3 

%£$§&& eddocSoioO, §,edjadanar tpartrttfoda dajada 
j?ar1rf9d. bjizprt daad/jajl sas^s* cy ;£djad ed* 8 
«n3i4«o3arf«?c) ) edrf^ t3i3o, dja 8?art danarapartn^S^ 
SdaadjOacs ttjXi&jai^eSoda 3,kside&>. 

SdaarcartjaodoS ttt^ftsari |,edaris§p B$j3WGatoO%- 
&a^udada. y,sa^d ^o&adjadjJ ^ ^aridj agpafotp, 
addja 3daf\ etSoa^apaod do odcSo^ d^rfjaSrtasajS 
t$o*ddnaf\ ^ datfadrt sSjaeoart «<$, ed&rt **ps* Seeded 
daaadaoS erf odS rtfprt ^od© aj&sati sa$* ^^ abocssA Stfrt z3do tisJ.aSosad tfjsdoo d»S, rioodddedd© 

of^djsatead 3s uddoSobsJa, auj ^tJj^orfd 3oJ3ertodjB«k 

<^ ^odo sS,3t - '^^ca, oft;g rraoSoo-3 && SsEyOo <radd' 
.aowog rj^cso tfddfirt sSjaen rasidssdosajJ &eaSO. dtfodO 

^cJj5,odd eao5ododj&e£,d33,djdo sSert ? 

dcracrija&e ddd-rarfodo s^c^ d^taoddoa^doo I 

£>ozoo3 drido3* d^ood a*^ uod. ^ea^edd?^ adessd 
asJ^dQ j^dsi^ s>3o ? dtfpdj^), ^rtsSoa! asi^djdsfy a-4, sSetfoo 
rf^oodd^o iiozo doaiodja s^iioaijjs^orfe aeddiS, &,e£>s33si rioa 

daa^odja jtfdjsi^sei aS^odjrodd '"^sSj^odo tfcS waolwddoa? 
£>oddja ^ss^edd*^, sJoa ^doss/S *>odo e-3, aSetfod «ip«qa,akd 
Sit rt,2o?i»3ddo 7 

^d^ ridrogsei - 3=art? rt,Sox>zoaoodo ^eai^edd csddo«5afc 
dd^aSosJ^ d^ofcrioo ead dsask ^do. wdss> 20O ^rfj^odd 
«a ^dodjde ^. ^do d,2fo?5o& droSe^ ssajtfd tfortl. dtfdo 
3dd<%/1 3=0 sSjaeddja ec^rt i^ea^eda tasJ^&snd |,e zpart 
djadde stiacndo^d. asdj S* s d?dd djseioixO, &i?dd doesJ 
tW^riorod ^e^Qj?dd eddorfotosS^ t3o.S*i oJ&o&ofo? a 
wddieJoSo Qd s d3, dooudd©, soOafc^iSrrtaaJjfd. 

eo^ja &,? 2?art533rt<£>, dwa dorar tpartrortO sJdddo 
ri&aton sojs?j dojJafos^ d,de2)Ai ^aodjdesf sliaedo dssa sdo 
«<$, rosi djsad. ^^ asroaod ae^ wortrteia 

«3prars33do3ao3o3So. 

514 ^e ote &/st2#S cJcS eds&Jatosfcj, ddoss d^edortecd adtSfca^eS £>cad 
'ds$,ed;>' .aozoodd wqJr dssa<d eSeda &.^ofc aofcda 
aoOriua&dx srasbsx^sa^rt^ 3rtd T^gaa adoarrartert 
oJjaertjSsad deSsaeaarts^ dijJok dcaa^n^d, t-tfAS 5\aes£rte;> 
S33& dooosads^rterf oJjaer^ ^,desJ, as"^ dwosado^rtVsS^, «rac£ 
erto *>£d «^4 dooosadosgjrttf;^ deSrsSoaAd. waa: oddocJ 
2teo,rWrt eded 4 «33d dortr d,d«JdiO wo^^dSddegoad. id 
^oa?i ddr^d doed do ?3artdd Sdod eddo<J. s^xlo^w 
<^de eadradodja d?9d. erona.a «5ajsS doodd XioasaToS 
«o&oganad w^sad rtasad daoosadadSi, «c&a Q^cSdj! 
tf^desodja Sxdodaad. <^od saAjaj:*, aoiodort^e 'd<$,edo'rWo 

«d«33 '*&$< darftto' <aodja aa^udodo. 'd<$,?' £>odo 
s?d^de^. aoaaS^ udod ga^. 'ds$,e' jfoodoo&sad dorteb 
doasao^ edsod wddo<3 s"i£*>d ddirs. &>od de«c£pS 
i3^o±>c3ad (OBj^nad ^etparidSq, dortvad of^ae s^j&i^o. 
yodd ^jjj^odo djadaod saS edsfceSoftaft s>oitf>. 

3s j^ia^dd edda<5 swb£%S>atododoi «ded s , 
dartrdo eqaX cadsaakra d,sad oadra&ado^eaH^edB".^, aa«? 
sfcadoo asjadw. «dd edrf ^tfadaasJ e$,<do d,sQdnad 
d.Bagdcfy ^aosiisadd aSjsdejartddjf ao3to2M£&>. cadra "«do 
sa^arfcoood sJrtddsi^ 4d«8*d. oSsOjx M#fc ^e codraS^ 
sodo 'oftado aeda ? sts^sJrttsfcfc, d«rt gp&xti V £>odo rtdo 
s,2oado £><3*id<&. oadra <adg, d.o&^Addja ed$ t^aSd^ 
ttafc&»^cwto%. s^oa^d^e £>4d o odS wadauo «rtj, dsag, 
s^drrsSe «o3o^>. t-tyfc ^ert ^dg, tfft, aodd <ra?ddd urt n £><&> 
sfctfdeso i>odo speufcsan oadra eSodd koSdoftdsSoS. «c£pod 
oadraaa ^jrt*rU ertdo s s3ad odstoSctoQ, ^dssaft dorttfo 
e«o& rortdoadodoi ddora aroFda dsaad Q . - OOi - 

Ko&atf ^ecsotaoaok© i 
doka eisfood xjossO n 

^esraaroKd £>«£ ^Arfarks wo&i 'do&ddd' 

do&ryd dcriofyd 3=<doA,ed £>odo as&xioddart droSo 
riorrad,e333=do£ aoOo&aSd. z^ oaod^&o. esacJod? 

53SS s S33rt0^d. ^dSj roiOCSKd TO&. aoOfc(yd ^tfprt J*U *)0d3? 

tfdrterairto2*d. eoOftn^Sirt dsiiodde ero&oauddo, 
^ao&sraAdos^ciOod "^derfja ajooepa&Sdek adsi w&oauaodd 
deoaa sa^rtv* d^S djsddosid *>odo 2^3=oadra 6 *jaed<5sia(o 
aSetfoSd- 

«?S 4 doao^jse djaSxS s Ss^ doeSo? 

afca* ajo^edjje oft&sodreds sadodeds II 

sradjae D#ja*$)darf.Stt s^gjaes?^ sJ^s II 
gos^ssd ?iort,3os$p aarte aSetfaafd- 

do dajafiSod adj^esideaf doadas^jda w^oaSaedek 
asodd adrf d,3c&raoda ^oa,oios^3 wd<dad*& wd<3 ^Sd £>o 

^ 16 a,e oȣ daej#S afei ^o^ofcrftf edoiadrftf Bactfardsi^ ea^c sSs&drssan 

daJart,«ddv'ad aa^TOaJorss/N odgo*c£dja dedBajtf ti&o 
dsajarttfoS $?do sa^tf saoftrdoadd uosacriardcl^ dcsasd. 
aj^STOOftf ^ ©ddsS gdad dado^ispaartesSa,, tjsoQzS. ec^Ood 

ssaaaaasda SoioAjesSsJoiq, kerf ^jaoaraSaad- 

tfodad woad roaoassrt 
daoda srajS wtfa>$ &iadad 
*adad sooad woad tfadad uoad I 
&>oreOo tifytti t-dsJ &>dad.... II 

fcdadcda;^ rto^gd^, dcria oa« edr ea| £>ode^ 
tfdaayS. odsi^ dert iSdddjs dertssaA Ldad 2ca,£$ <aode «d- 
A)rfai,d. dak ri^> paiaasod 'dcria' da rt^ 3 ga^a&Sod 'oM5' 
gjo rts® ga£a*aS>od 'edr' esfjs «s> 4 d^ ga^aasod '«j|' 
dereds"^ gaddt^djsdcS ?5eod rtda* rti 3 paia&Sod 'atodrt', 
'afadort', 'iadortda' bert ao, dejrt^ja 'SoadcisSa,, djs^ dertoar 
Ldod)dd£>, tfadad ea^eato' <aoda tfadadcdasS^ djwWaid. * 
saoeOS Lu daasta* Li3^ rtoSc^sjaaari a^O hlizSQ 
ea^eojasrod ssaacaad '*3oad doSaddrfSodjae &>dad'o&« 
dcda saa iaods^ WwJjMfyafd. « tfadad sasto 39da ddort 
.asxbafd. 

<^ t-oda ^ jodwdada. aa^d^ daJa «*^ daosad 
tiu a dort o5jaert s «3addja aajtood s&riaJcsad tfadadcdaod 
«sadd«S ? 'tfadad' &ou tf^d sto rto*^ Ks^rfoai^iftodd 
'tfaa/ <3$p epadfSe <dou paafc&aooariad e tu a « sa,£5rtf«5s«i? 
o^oaa^tadada. oda daeoajtJ fcteaUrte^ dertoft tfo&TtaJS, 
rfa<fy ao«Vado^ rarfxAfiUfytfrf, «dd feedo ^v^dadjdeJ,. 

'3 ad^edFdsfo 5£& da^sa dds' 
c aak/as$ daaaSa iaodja xSava/ladjae), 5 

ata&zfcteJ S^ 517 odd & 4$rt rtdoatpasi rfood. dOrt sJo^ tfjasfcara jtfto 
soa.^rt^ esad&d. £>a snrfrttf aoSafoar&aofcad «s* ao 
osadrttf^ 7&|pasSoddoaio djadaodd sorts' t-tfftdosajj. 
«dd « sja^tsaSil ridasssad oisad rfjaeddja donc^. 

'do^tf djad oo&aed aasaOsF' 

aodo c^daJ rija^dQ, V sfe^pod 3* do^ ao 

do^do^er, tssioddjad •soOa^J §,e dog^tsacdordo. 

do^djsd d,tfcdo KJdoodjdG, g««odjdBa/\, tfjadordjad 
tpad aoJ3dodjd«^r\, <^*j03odjad fcdjsi^adjdSj, x>etfodjd«a/», 
asarte dofcfyddjad dakjyssariodSsfy dOrtodjd^n. 
dcdo^essarodd ste^aaodd stort dodradodo dcdofysartod 
doaoao^oQ dd dea ddad o 3o3 «to dafcjynariod ded. 
do^djsdaod doato tfjaod dcdo&eroriod?! ded. 

^edo dcdo&eddjsd aftfd oe>s dra^ edsi ddirt ate^de^, 
<i)odo de£>? tpartdaf j^oddjcaj© dooosadodsfcj, tfocsart 
uaxizododo. rtd Q oo dotfo ta^sJ aSrjd^j, tfaoart £>£3 aka asao 
dcxdo 2>d^ed dsaa^odja e-odo tfododcdo Sdatod^ Socio 
•as^dor ^co^id^odjs e^ Si "3d. «dd dooio o&ad 
wdsaddjaddja eofta wdsadsawd^ wofcrododo rtd^oo dotfo 
aoouojdjd^ doootSoJo, s*4, ^aaa^d a^rt djad«5« $od Q j^afc^, 
do Ssjc »a«^ osJoidjsdrttfdJ^ dojao d^daod, t-odo acdaod 
o&aedrttfsicj, 3>dodo3> d^ daaadosa/S «d a oodcJ, 

oirae tJ,333 t rao <Ddga.S djsdro 

OJj3? d^ d?£330^ djSorf>ia?.5 ZiA^ II 

-aodo ^esa^djaedjodak. de^odoi yasa^d ^ftoai 
doootS ded<% a<dd jfy^rt djadoo ^d^sfy dotg,* aoCdoQ,ed 
djadaod ?Stfu dedrttfsJja,, do wdrfe&AdeJodo od^ddx^ 
aSe^cJ. doood yasa^d u^oftad w«5tf aasptfdoodO, ^j^do^ 
yd^ do^oart dad^uddo d?drttf 3$, oddOAddodo ©ddsfy 

518 &,( oy ArassfeS sic* ijzqjpz ^j^dc^dol^essadsadBartagd. aiob donsaft a&y, 
djse^owtfsroftc^ do&rysartodeS&j, *•*>«££>£, daAa/fc 
ago&^esadsad. to,d^o 7JS,o35art sftadosart siaAosJo^ wde 
edsad. roaoaaortjaiOao wcrori "sjjj^d^ ede ttdsad. &>ert 
es<3?tf wao ediOfcoyi do&f\,?d doja-Br. a^ek eao&O 
d^_rod djsdde e3e$ zsao d,tfi3S3aftd. ^ rtdjw a&sbaoS 
$3rt esi53^d ^«^. 

y,ao£Scdtf *3,d<$, d,*Utad doS^edSsS}, 

^SodjaedocxSorfodo u.djdcdd jpartdSdQ d£dr*o^d. &«>, 
dedrt«?rta> wc?ad, eoaSofosrao, d,.53jad s , wddeste <do*$s odeJ 
ooddf «d o Ood oio»38S330rt^o «djj«&>3sa e a dooaf,rtert 
wouoeasa sdoiirtv*^ eeroa dediri^S^ detfada^do 
dja^otosftd atoz^do^Ort ak^afcaadreds&J^ e^djadd 
tfjscdor desdog spartdgd^T tfoddja dsJ^te j&BCdssroirtra! 
dcdofyddoja-aroJo wddeS>Add &ert do&Q,ed 

stooioFdoododCdds© dod,s£>odod<> dodsfog 

sto^drard&dod «d33, eraO^d?^. «rt dert ^Oo&asajJ 
^edogiiraaSordo daSofyddio^qsajSSdc&i,, 

dode a&dortddsfo sJiaouxSo^o doc^dnsaio I 
<aodo dooosaft io^,s3d Sjort,3od£), dwcsyS. 
aaa^s* *i o&^djdod ^d&eabdrar: 1 
aodo apsrtd^d^ zo,e^Jeddo drfrjiodoS uoredd uc^d 

do^|3 dorfdOj^e dd aaR>o&d3a#;fo,4e 
dead 3todrra<i<3S s&K«3j3ed;3a 5J5rfo s do 11 

aodo sraaosKdo drfsTfodog aeodrard do&(yd 
do>©4ratos© '«sy& <£>«£, drarrtsto <*dos$)dOod adaedae^ dod.dOOdOd^ doftddetf 53300,5 %rt<$Q StoSD e^jsfod 

?rao^e^^ doao^dsi^ roarassdo dod^eatofcso&dQ &«rt 

xfua^jacoaf dS^-ssa ddaodo cpSgOio?^ dodo5ao$;£jae 
dosj^o «d sa^odddod^ aaxsa^&o zparLg jtfao I 
g3* t 3|ss s & djwdo&a&o ajdssa OTjdjy dodo4£ e^rsJecs* 
^sajcgtoedafosed oios tfddoi^o oatSdtfo dde II 

adijsdodo doe«5 uonaOi^ sfossdodjdood sj^ &>ad 
itena £>dfydo Sdoddtfo Stfrt asaA uosroddd^ Aoeotfoad. 
tfwa^rttf© a3es>do3 ^ dsj, saddji^ ga^uto ias^d. stoaOd?^ 
&aadod doeOss - worj, stoiods&a dood, doxtoo yde&xSo-ad. 
e^doaeJ &ad doeOtf £>d^ &,&*£ do&fyssaa stoo^rWsfy 
K&rio ^rf^d. kert dcsaaoart a«Srt sarixjoda^ aedod<3od;> 
djxj.tfototf.srod d;^ devb^d djairt Rsj, dedt?ad?irtja id 4 
tfod^rfrtjs d«B3rtodaS^ d^ss^a epar^d^ 533550 
lododrid^d jpart 4 rijadtf ztoaOasootf, d?^ «rtd satfaj^rts^ 
SsJrt iSjaeOxtorfcSsj^aSd oa^doadj d&*d tftf worl. w$tf 
d/oooaarttfO, ss^ srodd w«? srfrt ra^sS AaatosMsj^a^ri- djxijS 
&ad ^><do adoddtfo. 

dofc&edart derived d^ &«d oa a rtrttfo £,oft. edjrttfsfy 
^MjOXj ddprt ^^odo djadaod edsj, ijadosaji. d3,aJb tfddrt 
aa^s^oar^rf* de^ rteo&&3do3ajl djaesa^od^ rfd^ssad zoosOd 
f^ddsisia., ga^dvisdd oa^rt^^ fc/adasajj £>odo ssaaoaasdo 
us&Acsad— 

utoA tfdd, o^dd^oart^ de^d, 
doo&sototfod akaDd ^ed, <aa o rt 
otaH5o4ga a 5S S^Ug, SKSJO 11 

520 ^ e oag j3Jao#S tfei esdsSdato^- «3rfSo &edjs& <*?d© sjdod djadadfi- i,esj^d. 
of^ sidoeSsandasajj »d3 d^o&s^ s-odorfoos#a oSd o^ 
oOolU&aoadosy? <*do daqfc^wd o&sapafciQ a^ad. e 
esioddi rfetfrftf^ Soaji y,3o^3esid a^^rcJoiooi « dedrf$5fy 
steaato, o3js«rtsrf,oio<^ i sioond d<do)\,ed. wtoddo dedrtesa, 
^cd^ddo oftadodo dodo&a!, wodo w,^SS^ stoortoa uodda. 
y,aS fc de&oto5J$, rto^siosajS, d?d3si}, atj^octo dedosajS. erf 
dea dooio tfta^ zsaoto dojsrto ijae^o <ad d»osad 
edoftdrteod zijzti xiodo aoaisfc. dooksi}, Sss^Cortrfacd 
zSx>tijSc&if\ daaadtfo- 

c3e^,sl e «33A)53 zsado 3|do3o?d s ;$dj3ed3i8 i 

toe* do ock csrfddjadcJ a*»c£d»a dO*id;3odcs 
£3a£rodea& s&roradQd. 

^od SoaJoddScJ &,<dowd <a&^ sso&a^d asarte, 

'eoQtSrss pro ^eokr^aa^uodsijttafo sSdsaao' 

*>odo ^dag^waa&rdo J&raj!^ dsaat^d. 2-odo tfsa^ 
d3a§s,aod€3 sidoTo, azj$ ^$,^4 riocsaoaa sfte> Baa&r dsaa 
u,d£toqa,a rttfo s&dodOftoi dd^S4,o& ^e £&)»u§4 doasao^ 
3* do&do ed«?rt djsdiodo ed3?rodo$ dock $i3a§aod. 

^Q, 'ed3' aas&aod t-odo eoa* TxjazSSssartoid. ?fto 
djaetf^ sao&aA eassa^o&an t30&sa<£)S>oftaft dodatoo3c^ 
dea djsssar^j sad^ daoAsard Sea x^Bao dcatisSvadcg 
cSjactfaod dodofcad^o. ©dtf*^ sidood, s&drfaod 
eajpardrtjae* 3dan tso&aeaddsJja esaft. * «$«ro,o&aod 
ssaaoaado 'dofcdds afej, <L,a&<?ad o^ aoioai,' iJoOcsajS. 

dock djadrt^Q, dedaej,. ©f^cS^ ea«pas-drta«*»d 
e«53&ja edtf ^c&od ^oJoodd dsxOSo&sii, asasa&ood §,3$,doTOO&sSj3 dododotoft adokQMi&jado escdo&S 
aSotoddefcto s-i^jJ. «d Q Ood«5 j&asoodd droOSc&sfy 
35aa*;$j3odd;lra 3oafcdd3doj3.3ro3o dodo naaos&stio 

rtdo£> dodof^a^ ddsSodo t-Odo zodosS 

eroda &cd3jf, seated d°*> sao dodo&odod 
fodod woad aSood tfodod woad ll 

ds^e SssaTadoidjiies*' dddoo ad^es ll 
<aodo zpartdg ao«^odo3> dcDafcsi^ do <ado&^)p*> Sjaod. 

^ddocastad ddorasfcddjstfo ae?& 
addo<Jo3o doaa zpsdjde dodd dooda II 

^jddoKisaddjs aoO ddocdosfy s^doSai^p&Svraodo e$p& 
«d<?rt «ddo«J dosaS-js^oSodd oddj, d^es ^deoaoodo ? ^de 

- ooe - 

4i ddri dosad roaost&od, d»»rt 
%,cd3aJa3d 3=akdd5i i 
ssdd Wdo ie^ %,e ^draxi- 
*»cateK£tt^ *5©38<£> ii 

^ ol^skaedsi dddsfy titektS ^esaaoaeScodjdajart 
a,<d3afcad datoddsJ aroddssq, tftfdo ^ §,cddK>d TSaodd^p* 
tfoaoC. 

ti& a*^ s^srt o3^ert 6 «33d dod<^ aWrt Sttddodo d^d<Srf 
dedo^p^d. roaro&sort doftddsi&oCdo d,S 6 ^c3sr» »dd d«J, 

522 & oa^e &a«$J sto &odo$o sSodosSo^ erfd aad&o&d^ *<?do asj, a,e adre 
*£wedd$pk ^o**j8oac^S. rfodosjd <rc» o <J. aarte dooodofcus 
?Jod<£> *>odi s§,dr<l 

rttyJ&fcjJ ssd^criodol^ s - ^ sads/cbdode spa&fc do 
add ssd^oio tf^oSoO, odOrt isj, %«Sd» ss^dj Ssed<D oodo 
s^,drcJ daadoddod,© "teJOjSVa^udodo. 

33d Stfajoodjdodd ?&o icaoxaotf sad tftfo&odjdo, d*rae^ 
aedodjdodja «#sra,afc&d. »«odd '&,cadKi rtaoed'dodd 
djse^d- 'ded? sOrtwd^Kroddo^oo' 

'dOe&o&KsJo rtdodtgasJ 33addojaodsio< eodd duK^dsJ^ 
3oJ3oad<3o'do grids' detfosd. 

rocSdcuaododd sjad^aoed. &?naft 'ssaddojao* 'S,cdd£a 
xi&oed'rt^o tjode. sjaddxaododd dtfood dodoaOrf^odo 
sajSJajSsaddo desna^d. °?dOod sadjsd 4 za&zt^ pcad^e^ oou 
dojado urtcrio sS^e^ri^sij^ de^dosaoDoso. 

<a<% w^firttfja d^-SuodOod dootfoan, 

'dddoo sado-dood^ f 
cDodo tfdjsed&ds^ detfodos", 

<r 3do tsarfdoosasj,^ dodo roddo^? dsartsa* I 
<Dodo drtdo^ detfodos\ 

xidre dsowardd «fl3ajis^d,d«SasR{ ! ddE53* xSoddrsii I 

aodo grids' detfodog xfe|pwtotf jgdjadOodcwa 
dsodora sJosOd^a e^-s ded djadEWtoodexia a=o?t 
ridjaddaxiosad. 

3* rod>iad s *>«j,dootfprtja rids;*. Soddo sa&oeaoSjOrttf&f^ 
alraodosad. edood edd doo* >ro&oero,e> iurteod 
djddO^dosjS. 75>&>tzs>piiQtitS €edo radjad^&tiod 

& sScteS cfcssad 523 dootfdsS^ sactosij dootfdodo d^ddoriosftd. esd^Ood dodoaa 
e5j3«iri^Odod 'sBdj3d,dootfdo §,?ddra rt^ddfidpsaoDMfo. 
dtfooroa qrodoa^o&id^e ^dodddo ss&jM^dootfdo. ^d&o 
'§,«tora ?g*obcd.'de£ ^c%d. gsdoa^cdod sSjsddocrtod f^edrartd 
d&ra«dtf *ao!saS>s djartrta^dodddo *33£o«d 4 dooi!do. edtfo 
doa&aOrW^. ad^sksrfd©^ "««£, «dd atooed&o^d. 
'd^ood dodcaa' xquQ 'ea'ddaod ydjrartraarttfja ©d&g 

ate^spdoaartert aacriooaigdoo*,. ©odd, eddo drtdoaft 
oftad esortlSod do^doddjs? « eortritf<$,o3o ^do o w£)o3o aoo^ 
akaodoarad. «de>od 'feeddra' <u>ou<S ddre> iwood 
erodo^pssaft d^oaa eortrftf?!^ "si^&raodd eortS3aakoK !S 

tSaioie &ra,eaj,d<!J, w,d£Seddo, 

a^sajddotfaso s^dj^o 5jae$ 4 3* aj^dossao &c3a I 

aj,3a,d doia?33 6 qJj3« Se&ato dodo a«<dosao I 

a^asgd dojsoo sterao ... I 

£>od«£, de^orort srods^t^ *£djad ssadtfdod? 
^&3o,*jas<de«artosfd. 'soadd uddedort xissarort 
xsodoo^d^djdo &sd«jaddo. ode oei d^aidQ 
'^eddea'doddsis drtdoaW djKarstoedauoj&a^tfrto.- 

eroafdossao sio sraderf tfdro doado aio dfs^a?? I 

&ert 'ddra' sftoaodd wort rsoJook. tfsarort 
rooiooK-rt^ddjs fcrtoafd. 

eort jrooSooa-dodd eortdd "<?ddetfo, eort?J&oedd<£> oo 
as^jsddo. eortd«£ ^dodjdodd wortd ea^oa! TO£oed s d ao<3 ? 
«d Q Ood saoj^ zjrtcrfo sJjae^ of^jaedsi ddd 
dodsdoa&oSoaJo. 

ssaoaado afdo^Joodo ^s^ dd s d<£<doj3 &ert doaadojsuo- 
524 £,< e>f£ AoetSrf zW ^d«Je*>. Ssi, hdttfSQ es*k *st o#<do aS|fl&cft3s*>\ 

roaaaaort SatoddS kert g^ &,eddra sSS^aftJS^twpiafe 
xlwaooSjsJ ^C3%?5 aafydjd^ « £,c3te do&ddasaft d^srosode 
sa^. ei sSood SododaSjaft fesSdoAaodc wod. 'edSdcfciod 
eood 533J5 sSdSrf !' <aoda edjs oatsort. e3edo& dacdo 3d£ 
3e3=aod sSoa dood^ ledoart £&*idc&. a&iostoaa a?addo. 
w£ a^dsS^ sSoc^ s5oz3 M d. dsljCSo csado! &ert ^eeteotaad, 
aoofoddrf ! 

« sooSoddoSelfc §,ed.s<d33d. &,«de& do&d d£o&af\ 5ad 4 
saafctfssan o^e^jaedS ddds$3< ^dO, oassood saa&Sjacd. 

of^ <ado±><>, «!J,a&>aea ed«s^ £,«5ea<dc«33/Wi 
&,ed£oftad. <adafc>^>, tote « &,ede£>o3a ^cJ^odo djadaod 
ddra?5ed daado^, ddradsS^ l^dtiradsa/^aajg. « &,edtiK>d 
to«5> saSd^ ?5ed doadod Soowo oacsort. edon<§,<;l« ded. 

- f>or - 

ffSQ3lei fsOdc5S>&d ! 

*3ogd sSdt^cj sa&oatSeod, s$»a 

2ofrt ssaaoassOod ^d^d^, SjaosaaA&soddcSo o$£5ao3. 
wdjj Sod3£>A>d Jdo^d s&8|jS ssaaoasSeod, dooa doddQ 3§e9d 
dd ^do. 

33rt deaoa^d. 3srt 3s %& sp^dd «aodo dooosaft aojarte 
doasado^ «do eaoS" <as$3,.3pad. 

«*0*> *$4c3$, 525 roacassdo esJetf id SaOoios^ xj^d^ Sjaosraadodooua. 
«0C33. o&o4do0$aSo djado sSd.d orao.cSe dd«>- 

'■sdt&i, s^sj,S3atf s dodo siesaBadaad &,? Kkdjae^doacdrtfa 
desaajJ. 3ed£"d>"°dd<$afcja t-odi dc$ s - 

dJM3^<js»atoddjd!^d 7oS},djad 4 
dJssTOj^o t$ dd^g ^dafcarta^ I 
d^ro^jaoak^saooi: o&s* ^doed 
dsosra.iilrae r(S03ot)&i gaesf roSo II 
^dsi^ ?j«Ld<dd. (Dodo j33 s «oa 4 5J5ada3d ssacocdofsazsaaiorcfc) 
desaad. &>od desd a»odo dootfjS Ajytf- 

TtodirsS droodsoc&s ri^edtfjaesddo^do l 
r^fa?* do^jtfsio, ?ra s o d<dodow3 srocifsa II 

^do s^s^ddj <aodo ^J,*^. 

jJcJd 553O30J0C35S 303dd 3?5d saoaatotfoto ddrad I 

^sa^aoirad it^d ^soJjaodo '^s^dd'dode d,*)C^«3aftd. 
&>ert roaasado tfsS*j«Sexi^ ead^ d,«5a,doad tf&ikoSotfdo. & 
o§^ ^vfaed^dds^i t-odo ed^a*«3ad ^,sj,dd. ssaaoaad ded 
sK^dd^rttf;^ yerosadd dsa.saodd.ja? Sedo so.sao 4 aoddviae 
rfodo^derortosSd. oej&jae^sSdddsJ^ dsajj, $& oaad 
^s^dddodo d?9c3a_d. 

<^ e-odo «l«d ududodo- '^o^o ^dQ, 
AjaoesaaaAjaod' iaouG, '^oato' sS^dsS^ 'doda de«?d dd£>rio' 
£>ou<£rt e^otoadd o§^^j3«d^dd J^^-S aooartos^aek 
'xt^dd'dod d,X)d e 33ad tf s^d ddaod ^d^ Ajsocraawft/wtfd 
©f^saoaWoaartoa^do. '^oafc Jj^d^ AjaosaaASjaool' aodo rf«d 
e^oft ?ooar^. o$^ sUe^sidd j^sj^aokoda ^fca^ ^do.Sdd 

526 %e oij iraetfsi sSd ssrt e^crio daadwdoaaftak,. ®rSi3 sidr*^ ^ skdadarteSsi}, 
wdoSrioo dzS^ci ^SoSoode &>a o . «d o ood 73^d&&o&3,OD eqsad 

<^d^ *Sd3az?aS— ^s^aScJsSodo d^dpad jf^d^Aoi^!, 
saacaKOod do aJ^S^, &jaonaa*i$ja^ 1 0c£ i . i<^<*3, sa«J 
tfjaosaaaajJ. ed?^ naaoaaort tfodde&fcnajl ed«4j, 
p^d^oSo Se$ ?iort,2oA) eJj&rt^ tjsh&pzjS, saaoaacfo. edde 
aSetfasad- 

'&,« doftddcS ^3j,cl©^Srt deed sidsS djaeiSd 
«30f\d riortjdd dsadadsidrf ^do&od I' 
'sjaaoa&srf dtzi 3<£)*d dsaddS rtoradsad' 

jsaOoassrt &03k de$d sicS I' 

«d Q Ood 'sl^dd' $s$d3, *««cS 3Jd of^e &aedoS dcS 
x^dC tfodoaSjaed doakfiq, iaocsaad sid. do oassOod 
ijaocsaafc&aod dd. djadd? ^ddQ ** *oad o cfc. 
dododortrfsfy jodaatftfodo ed<$,« saadda. ziz&zsirf zx&i 
zoodadood o|^ £jaed3 ^ d,*d Q 33CSMto. 

kertja Sadda sioded ddosajJ- 'doftsdS ^^ d^ofcvad 
o^£ort KO&ai, keoaoeoaaab^' <aow<C, ssaauassd 'do&ddsi' 
woa3£do o 'l.e^do&a 5*«^ft? *od£' ^oda %* 
daosaotorfjaoad. daaoas ado dd,rtt$, ^Ssadrf ^^da 
^ao&sfcj, Seedd do djad<cad ^ddri'Sd. 'saaoassdaa&rt' 
'*o3d do^si caaoarfeod,daa&' '&e<dad* daSaddd <Jj,oi> 
oaOoaaoaato' "M^Q doa*>rtv»o ^edsated dofcdda sadd 
*«da 3^ ^ddrartaaedd^ *od£>' -asij.d sad,* ^djrt^ 
rtda»*rort odj fecaadteed sfegsasb^ artjsj.daasSdo d€Hfc,-B 
wdadadoi Krf^dnasid dotfqjada^sad^ |,ed ©U e «d dosiaa 
<*dodo3 ^ tf,3rt ded otedjae udadad dosfc.sc&SwiaSd'. ^ rtorfeao aoagad. ded afeadjae sfJewb.a udadjJ «dck 
3do fc eoS3 zJeOaSa.Sd^do. zsric^drortds© ^edcsasidja sarte 
dsaaoad. ded crfoadjae wdaddjs *jod,cs>atod0 
uoadodjdood zadodjdo ovt33de^. 

dxkjgs roaoaKd B^&ritfsfy edcJjM4fcdd esido Ssfc^art 
sade dorto^ aoetfodjdo ssadcsa^ssaft Sodowdosid. «rooa: 
dos^rf^-aaoioc!^ d^tfrtrd gjssSotoja, '#? ^>B roaoaK das. 
wd^S djacd^aodid, d,d?a dcia^aod roddd' *>odo dooosaft 
desaajS. Assort, ^SoSo SjaeJoSoQ, 'dcrio/ydS dafootood «d3 
oa?oc3ad *33£>rowaio3 dJ3&d 53d s £ido' <aodo eoa^dska^ 
'sraaoaas' <aodo 3?^ aoriddj?, vodsjOXi |,edoo3o esto^aod;*^ 
sa^S d&djaddod*^ deac^d. 3do & <ao, tfjae^,sad s rttf<©cdoja 
&se?ie dsaarad. «dOod eoS3 wodjad?5 £3 £jdaa<gj &ou 

O W ft) «J 

deskdjdo SodjCsaoto. od^ roaoaKdo wrfo^o&csaj^OD 
«ao3oo. 

So?rt tf3*^oja^ d^dssad sa^Ssad^rttf?^ tfodo&ra^uo 
atoAirttfo saaoa&sdo. este djaSeSQ, <aoja^ esa^eoto aosSri^o 
jfoogja^djdo Msiodd. esddodja sa^daartr ^djjddde^ doda 
eodd siQatead dsartrd© rfdo&odddo. asart sSdpfode 
do&dd?*^ dedodddo- 

d,o3o! 3=<dodoo£)o s©,sdg sad^doartr sJdsadjtfoe I 

<aodo doS.^eS &&so3od<£) sartc dedosad 
ol^^odoiordrar^crfoiS ^zjadjsesa^ooeadrWo, 3=^rt tfdrorf 
asa^d?}, .oasass djaedo ssartwO djtfortrttf^^jonaddsi, ^oacdorfe 
djaddrarsScrio^ ^onad wd^-&ert dxj ewosadrttfsfy 
ao£&o3saA gooEiSjaodo ridtf stoodd dduoddsD, 3ojad3=ja£so£S 
^ rod s sadjSa^djartrSj Weforfo«>«3aftd. doato sdjarcd 
rtofsdjarar^dcAj, <doo4/i<Pod roSsiossart, 3=?Jrf tfdd ssaaSS 
d?ssaarttf ewsrorisia&dods^ soetforart, '§,edd«> ^ao«d's3odo 

528 §,« o»e A»e$$5$ 3d sJjse&d urt A sSetfossart, »<, «aotood eo^dddrto rfecrooira^ 
dxrtrdri^ isg,c3 ostortoriod S3d 4 "*do. 'ed o Ood doda de«9d 
ddado' iioDcrod. 

O 

edsro 'doda' ^rolo^ afeed sdcS ^do. dododo&xiJ, 
&eo&do asadad &©e»3j3 arodo z3«c3 marts' dfaOSiak^ ied 
<s5>Wsad redjgOarto^o,. naaoaadQ, ©do ed&ae 1 od 4 
sad^saAd. dao:g,3oo a c33r\d. edde doa^ess assoSd w?^ 

&Gesftao ddrcs eraorf aj,drais 3333?>d'ad i o*& 
d,ed3a t3o^o3o33o atia!, adae> saHp^dF xSooacOoa I 

<£>odo aSetfodoJ djaedoaodtfd, sSjdfa d3)3,aod aaddd, 
do<W dsaSddja, aSjart aSs©*. rtaodd 2?adi1$<% *3dalsnfyd 
sadjSsaftd. 

&«rt sJoda 5ad s dd3 dsadodjdo rioSd dod- 
'adjys tfdjtf" «a*doaS,o d rtdrcsa d,$3adcfc' 

«3oda tsrt^e «a tfoatod i.edog^aaaftg-cto edsMiO^d. 
sidFca eodd Bad 4 dd3oJo saodOofoa ado^isrt^s&ld^c 
d,5233axiodjdci adda <rodd«a>*id dsartr wdadf, adato*. 
saaoaado rto^d do^rtrt aagoates^d. w^saoSS SodcSodo 
doSyi^a^d. 

- ooo - 

%eatoctt aSo&ddei ijofc s»ac&» 
csab dtf&cJ stfdacfc t 

cac&atf&od j&£>ddo it 

&«3e&ob edrtssad dofcdds&rt &,afcrad saaoass 
rtodaoaofcdo da*.d ddado. od Q Ood odd §,eotod* aioftddjtort 
4iO±>. «d^ *«<fed aksftd ae^Ortja eofcodj s&ato. ujcfc 
dadj aaaas* aSd^djdo. aoaoistfaod jtoasfcdosartodjda. 

529 Soorf roaoassdo sidort dOaStoXiSS dJaQdjdo. ^ri 

ssaaoaesdo aoo&ddofort ^afoCad^Ood edd ^ ifi 
o&gaA^ssad dridrfjodort^ *JW>o»5totfjl w^olraea, ^o. 
aSodd aSaioddsto &,cdod;> aaotoddsSsSQ, "W&d rtoesrttfs^ 
wdjse^A asjarttfodjOcj,. tt<$ £ dJ3e3aaxi3 drododja^. 
eS!$<JM3»Jtecto doioddctort &,aftdS>S)Cidja<%. a^sneg 3o?«?d- 

<S d ddoo^agjae wxSdosjaxJsiatosa^oSft 

^S3S3a?3j3.?dS)d3Sja 3o?^d- 

oxiooftar sado it eSjsesa oodesJ Sdoxsad^asag I 
saoS/ d/sa^ria^S o3o« 3e jsa^eJjae K<3as II 

feidd^ toode tpad. '^«£d rtoradc3^d.j3e&& vosaaxici 
dcradodddo dos^Odootosjad e3jseS ddofcosad' xJoSdrra 

a^e^jra^aSjCdjacna^oSosraTOija edo^&doiorotaaapajO II 

'wSMfcjsS&Q, ts^^dsJj^, oolracrtjdsk^ vosraScX 
doadtfjsddo. doaadd do&e^ wadjdjj ^d.' tJd o Ood ssaaoaasd 
d3as3<$, esaxJd eoS&deaddoda sradj d^droA do^tododo. 

'ssaaoaaosoSo' aozoodja «d£"rt$rg. 'o&otfoS gjaeaddsto 
tforixk'd soa s sak roaoaado rotfd djdoeaiodd^ oSca^ 
oiootfpaft xidoarA) Ss^oa^sssn drfrxiodjdood * 8ad 4 
Maa£Ln$do& dosW sax|djs ertue^do. sadd ^OofoQ, zodarod 
ssaacaKdo ed^rfert ^dood eo&as^djj, lu^afc d£>d 4 dj5 
odjSsartodjdD. 

eatoos^aejd d£>d 4 £$?. d*>s^£K£d eaSoos^ 
sadroaeio. <addjs detfo. iadd^ aeduo^do ^ dd. aSodd 
§,ede£>akds»art ^cdo ^ dd. &,oto srtodd &,<dooad 

530 &,e ©*e Aaa&i sfcS roaoaKoacda dtSAd dd&do. aoert '^oSo' £zz 'Qctte 
ssaaroKracdo' '&,oft sScS£>do' £>oda *>ddo sdrto e^oto&Sd. 

aoaoftartaod tfofiTiodjdo sJjse^d^oJo. rioseddO 
'S^sSdrf "ssi, *)rfcfo\ '3oSD?o3 6 £o3do dossDo do8sOss s ?Jo^t3c 
sSo^Oo' wd o Ood djae^dodc^ sSeedosacfioSo. 

ed«33 Srao&a^dodd «£jg,0j33Xi. x!o:3add£>o&j3 
ese^atosSaod Sos^d 3* ^333 do. 

eaftod^ d£s3^rt^s© dj3?^d<^o3o djsrsrdjStorad^ 
d*rad3o3*d. ©So* wcrfoodj, ^o5jaert s 33Sorti?s> djirerdadgrt^o 
^i 3o3a5S do. 

£>ow djdoeakds^d^ 'dort ksW dodra djsendcstSsS d*>dj £,d 
dos^dor dosiOrtvadjdj^ ^o^'dodo oiooSoiw^sroA 
^raQAdodjdQod -^ ddd«^ Ldoddort ^oo^ddO, 
dvraerrodijddjd d&S ae^eraJoosJjdjs dja?£dQ, »s& 
dodsraad&S esfog wo±od s dj3 djadtfoSd. 

So oiogs cdod^3ra*)3e Sded dd*! 

'ae^oao&odjd S>o2kd33dd?d rtCedokod gjaoiMfod' 
<DoadodjdOodcxo wakaSrotodotfjrod ioSod^sdrf esS^anaod 
tfosaddQ ae^orcdccdj, d^e&d£>, esfog «o&od s ospxioid. 

rtdrdosWaod dadra uonart djsfe tx&S&d 
ddsrodjsodojs aespBroftodgdjd o|^^jsed5S dd. 

d£d s dodd si£o djaert^rtjSSd^a^ ^odjSrt djassar^O^ 
ssdaod dcuseJjae^^ d£dj djs^srororf do de&rt ko&DSo, 
€5j3?$3j «ro£do dasjj Ssad $doftad o Ood Ldoddorf d&dj 
©3d. 

ded^rtert ed^aS ercrf&d djae&aedadd drarS 
^dodjdoodcxo dsoert zpart^oad. a,eabcfcj aoatoEfeJrf 531 ^eds&afcdTisJ ^cdorod dddod deed ^eassaris 
estort,3Saod ^etfddatfos&dd^ jSo^aSo&i^,. ddoo# s o drtd-S 

do arawTOrfdd^ Cedo&O tidti $3 ^dodjdOod aoaoftstf 
riosOoa^. aoOoto adored rtoraajpcsraj, *)dodr;Jo5oodo,ra 
SdifaO xto£>eJ3d. So djae&>acd>asid Sdrts^ jkaeuaodd 
aroc&asisaft d^dsfy dot5& ded3?rt«?rt »d^a* vorf&d 
tfgo&adoodex© acsatoassaod ^oi)333.&. 

'arfe a?!e atojg dderoaioos 3,eo&?k doortoo' 

£>odo roaoassdo sSdo^ toodo tfjyaj,^ d^ Soe^d^puo. 
d^dQc&wa 353^ a3«9aa_d. zpad tied, zpad a-ode. 

«1®s&c3 acid© t*sSjas5a 3* s&dod 3,do fc a s&aa a&raeas&d i 
ddj3jtg»cis5 sickft3«5 h 


«sT 2j,ao|S t-odo drt£>s$<3, z-dja^o^ ^ dadodo&d^ rf,doaod 
dsaa asSjaeariod 3do fc ;roro<doK>artjt> * ddoit© eartart 
«njodd;i$, dotS^os^ds^AoJo g* 53d5&3<3. ^ d.doeofrd?^ 4$<dod **c£d Sood d?9d doood aSetfod 
StodeSjs saaaod Xirtosddo. 

zo,3ojJ ^odo drteSodd ^odo ss&d ^^ocdoorrtritfo. fc-odo 
dafco&orrt deddsssSd aS<^ddo ?ra£>d ddrrttfo. dodos^droSd 
joodo ddr deddro^dos? 2~>cdo asi dasajj,. 2oert w,d^S z-oc& 
a3rf£<3£ ^djaj&jj eodd iiddo wao, d d3f do^o^ddO 2-do tf 
s^sS^af do^osJddQ, ^rfj^do^ & *Szcto£ rfdaJooid. 

532 &,e oil t taafitS sSd dodod i,doaod sJdoftosSd s^o&d ?£c£>odd ddio&oS 
Ss5 s sidrfcdq, eoaliMfysa/?. w«tf Saunas*, erysa^oftaft &rod. 
dosao^ sidsSS^ eo/wjjw^d eosf ^artdsJdQd. asanas" 
ossadrts? wod ;^od djcarad<£>d. iidci^j^ 75eo*i€ja^d<:fe. <addo 
djcaradja na,ao 4 . spartdS ro^djcara. js^ozi sadortssaddoa d,aaS 
rfesad oosJ eparidi^ StetizSv. djsdtfd «ftd. e3d o Ood .adds&a, 
?5?0?jnari ^doDod dadodcjoarioas d 

sSsfc^ saoaatotaSHlfc 3? dsJorfja ^djaoda &sja?d. 
'saoaatora' <»odd dosaDdk^ £>c3jaedaod d&oaSoddsodds"- *s" 
ed' d £>odd jSosO. ed dosso. '<S od' dosSDdSoissad ?ao33. ad$ a 
actios" eg,o&. ddsa aoddja asjaedaod d<Do*»dd#3. 
asiwaeda^ft ^d-ja dododo&au edosad. Sd^a&iaedsa/i o«^. 
sgpraarsod ^djadda eddo. skdd £>sjaedBa/\ ou wdosaji. 
jfodort esodnariodjdrf^ tfodo ^dort «sod. eda> oz3oi s 
tfSpiood. 

^dja s"d Sus" dsadosaji. sad *>odd ?SdrfB«5. saoao&ra 
£>odd sds'us' wtf,d. ddoa aoddja 'ddoa g,e<3aokao' 
cJdciu?!(do |,ed dcsadoddtfo. a* * SdSUtJ? wfcdort 
^dOudsO s"ddodo is&^tS wddetfa. kerf dozarioo rfddoi 
dti&sad. ^oadd esaa s&vad ddo ridaoddQ 
ski^djdoddcso ? cte s dooSdoftad dea afco&s^ 
dododoftartodjdoddeso ? ddsa sacaotoraorija doi30j TOdjrtSd 
ddsjd aoliacrt rtooJjaertrteb ^d iiodo e*bdda aea&doda * 

«< SaSccood ded^riTOds© djaeriaSjawkdjOflg,. aSOo&at^e 
sdjared rfcradjarar djadSo <^sa«dja e^, aoda 3* 
dadadoteawaod sad aOatosad. esoddstasad. ^ d 4 sa^ 
*bd wtodd^dod tssaaoftad ^^dd^riaooadado. * ^zpad 
d s 3a s *ds$, roaoaado s^toocfcaaFStatoQ, fcert 35«ro a d- 

tlos&|S SKWq, 533 djseSo&eifldaa s>do sroo tfjaoeooi ris*- 
foot sido.rs*' tssd wo^o I 
aodjatfrt djsdcrfo &ad Srttfrttfog 
£tfdo tfo^sttdftddo II 

's303o dorto£rt isdsosoo iSjsiid dorto ed^dod w sao?^ 
keloid, edtfa s^Ss^A aeonsoart artjlrttfo wde uS/SdcS^ 
2oSdd crt, Zocrio^d. srorlc dd33 jraoaofcsad £>ed tfodo tjs^JcJo 
«roi,sto aa^Sdoalaartoasad. dozsrsido ga^-seatoosad ' 

- OO.S - 

5&d0S50& S&cSo&O #* S$deS TOSdd 

dacbdorfjCrt s&addg&rio i 

ddort«rt «5s«3 ipsr^ asSarf* aSti^djek 

stodeJcJo*» 6 sS tfjSScoaod 11 

dodod do<3atoQ 3* adddc&j, saadd dododotf^rt 
XtoaDca^sartas&do. ddortertja L«5 z^artj dodsJ&sStfsrad aoOoio 
doJootood 03&sft?,j s^ao&artodjdo. 

of^g djsed^dd Jood 3o?<s>do£ ^odo voidasad dorfd 
sarttiodnad 53d s wdsSq, dj^aaij dortdetfo. wdood fcriod 
3todrf$, 2ood 3oe<?d. dodod dosJoioQ asaadd £>ded dodjs 
^d. 

sadojs&israPi dpdnasJdjsdaod cart sas? ejoio tod iron 
z^adsjprarssaft dodod dOcSofo^ asaadd Se^narid 
doodsariodjdo. w^odaod do^&de^odjdo. 

ria^doioort i^ptoi srcoaartodjdOod add a^dofc 
drijpadrttf djdodd^ OerfnaA ga s S dor^ssartoid. rioodd 
Sdoro djdoeoiort^o aSjatfodoogd. ofroapdodrdjadrrfrod 
d^dssad aa^dja voo&arto^d. odood ddcsasrooacdorado 

534 §,« ©*e &«esSs$ sfcj djrfc^cartosad. I.eassaTidjaOdd &<& saS od s J3artdo? 
s&cfcs&^rf croosSajg ztzzicSzSQ dcsdrortodjdo. 

dodad Sedo loodo irodaaeitf tft^ssadodo aecdocsaddo. 
esdjaodo doorttfSdssad o&%. o&KjrtefO, pradonaS&dodoi 
&s333o<xfc)2^d^ doo^^oOgSjad ^ &ia?jpa;3 sado. food 
sjo&dooaritfo ToadonasS djadrfearie assaaoofoa «Sdxb.5dd3. e 
asaartjaOaarid ddsassaoao&rado a^ad aojajdoaaaso-Brte 1 ;^ 
^etfotfodddo. ^adjJ djajgas-stedcad edcrf ^ edairftfeS 7 
«d Q Ood asado of^waoaakraorf diod aedodjda. eddcd assad 
^dossartodjda. dododo^srt doodssartodjdo. 

iigi&aaddjaoart assad sSodjdo Sdridd drarwO&ja 
^dodjdood getfossartd daodnartoSd 

ddcsasraaao&Esd aasad drsr^ojjsdodocd zizz&z&ty 
dodod ssa^ddO, eddjatfrl <5d*idos ddcswscao&rad 
dododoSo wftd £>ozo d,d do*»do3d «rt ddjaesaaao&raortja 
dood, rfdi fc dododo^ertra dood d^ota^d.sSortd^ go&Sssad 
S>dsidJ3<£)Jtf«» t^acjdeddo Sid&jaVftsS doasosj,? s»^5Addoi.«rt 
3oO So^od^sad S>d^ja sSc^od^esad. sarfe <^do. 

<^do dokddrf of^ aofoa^ Sdo&ad^Qcd dq&rfert 
a^edron L«5 spared, dtfortert «de '&o±j' sad ? 

dl &edo3»dd ;33rf Ld dsaorio. zj«£ oosjS Soofodo <do 
^dosSd. «dd ed^dsaSj^ edja sparigdatfoaddj. aJ-l&e* d?*3. 
eae^d Ld spad, doaortPj erodo^o. adpod 't»d spail/ xrfoo 
dodcJ5Joio 6 5J ^,d de&. doo&da ded dedo&an ortOd £»ddo 
a^do&rted^ d?5do t-odo daadod doortotfda**, dods*. edsS 
wcrto^ «skrf,3oaod ed?5 »sfc>rt,3o cad. edoodd 

ESxJxJoSi z&tatoQ 535 €jsaxicJ s3dotic£pod ^do Sedo 'stforiOjS' oc^. crfogasi^. 

jSdfSod' <aodo K&do^OTrtaafd. eQ djsd£)5J it^ 'o^g' 3*ri 
ivOtSoio «ioa '^doSood' .aodo Sjajioftarto^d. ^<^ S,»<3o3a y^d 
'd' t-^rt *o§^d' o$^d dodds5sJafc> s sJ ^dotood, o$^ 
^do&ood riodBi,;^ Sjackdoddoda, Lc5 zpsr^dsS^ 
^radododaoodo ^ o|^ ^jsedsidd. 536 &,e o^e &»«#S aid